Poljoprivreda


Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta

O D L U K U

o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Poljoprivrednim zemljištem na području Grada Hvara sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Zemljište u građevinskom području i zemljište izvan tog područja predviđeno dokumentima prostornog uređenja za izgradnju koristi se, do privođenja nepoljoprivrednoj namjeni kao poljoprivredno zemljište i mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

 

Članak 2.

 

Ovom Odlukom propisuju se:

a)     agrotehničke mjere poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno zemljište u slučajevima kad bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu proizvodnju i

b)     mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

 

Članak 3.

 

Agrotehničke mjere iz članka 2. ove Odluke su:

-   minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

-   zaštita od erozije,

-   sprječavanje zakorovljenosti,

-   suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,

-   korištenje i uništavanje biljnih otpadaka

-   održavanje strukture tla.

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina iz članka 2. ove Odluke su:

-   održavanje živica i meda,

-   održavanje poljskih putova,

-   uređivanje i održavanje kanala,

-   sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,

-   sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

 

II. AGROTEHNIČKE MJERE

 

1. Minimalna razina obrade i održavanja

poljoprivrednog zemljišta

 

Članak 4.

 

Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne tehnologije, a posebno:

-   redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno odredenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,

-   održavanje ili poboljšanje plodnosti tla,

-   održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,

-   održavanje maslinika, voćnjaka i vinograda u dobrom stanju.

 

 

2. Zaštita od erozije

 

Članak 5.

 

Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije razumijeva se:

  1. ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga
  2. zabrana preoravanja livada, pašnjaka, neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama
  3. obvezno zatravljivanje strmog zemljišta,
  4. zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta,
  5. zabrana sadnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura, na zemljištu u blizini obale gdje je to moguće u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta.

 

3. Sprječavanje zakorovljenosti

 

Članak 6.

 

Radi sprječavanja zakorovljenosti zemljišta i obrastanja višegodišnjim raslinjem vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su redovito preoravati, okopavati i kositi korov, te krčiti višegodišnje raslinje.

 

4. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina

 

Članak 7.

 

Radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su:

-   provoditi postupke za sprječavanje širenja biljnih štetočina na način propisan Zakonom o zaštiti bilja, te Zakonom o biljnom zdravstvu,

-   ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja (posebice pesticida) uništiti, odnosno odlagati prema uputama koje su priložene uz ta sredstva,

-   upotrebljavati sredstva za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina koja najmanje šteti zdravlju ljudi.

 

5. Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka

 

Članak 8.

 

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju slijedeće:

-   kompostiranje korisnih biljnih otpadaka,

-   obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 31. svibnja tekuće godine,

-   obvezu uklanjanja ili zaoravanja biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve i berbe u roku od 15 dana od žetve odnosno berbe,

-   obveza odstranjivanja biljnih ostataka odmah nakon sječe i čišćenja šuma, putova, kanala i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

 

Članak 9.

 

Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem na poljoprivrednom zemljištu može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara propisanih zakonom i propisima donesenim na temelju zakona uz prethodno obavješćivanje nadležnog vatrogasnog društva o namjeri spaljivanja biljnog otpada i korova.

6. Održavanje strukture tla

 

Članak 10.

 

Vlasnicima i ovlaštenicima na poljoprivrednom zemljištu zabranjuje se iskop, prevoženje i prodaja iskopane zemlje u cilju zaštite boniteta zemljišta.

Iskop i prenošenje se može vršiti samo u slučaju kada bi nasipanjem novog sloja bio povećan bonitet zemljišta.

U slučajevima kada nadležna tijela utvrde na terenu postojanje bilo koje od radnji iz stavka 1. ovog članka naredit će vlasniku ili ovlašteniku obustavu takve radnje i povrat u prijašnje stanje na poljoprivrednom zemljištu o trošku vlasnika odnosno ovlaštenika.

 

III MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

 

1. Uređenje i održavanje živica i međa

 

Članak 11.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati na način da:

-   se spriječi njeno širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, te zasjenjivanje susjednih površina prerastanjem živice,

-   ne nagrđuje krajolik,

-   ne ometa promet,

-   je dovoljno odmaknuta od susjedne čestice radi neometanog obrađivanja poljoprivrednog zemljišta.

 

Članak 12.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe između svojeg i susjednog poljoprivrednog zemljišta te ostalog zemljišta na način da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu agrotehničkih mjera na susjednim parcelama.

Zabranjeno je oštećivanje meda.

 

2. Održavanje poljskih putova

 

Članak 13.

 

Održavanje poljskih putova od interesa je za sve korisnike poljoprivrednog zemljišta koji su zajednički dužni brinuti se o njihovom održavanju najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz poljoprivrednim strojevima.

Održavanje poljskih putova smatra se naročito:

-   nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom,

-   čišćenje i održavanje odvodnih kanala i sistema odvodnje, te sprječavanje otjecanja oborinskih i drugih voda na poljske putove,

-   sprječavanje širenja živica i drugog raslinja na poljske putove radi neometanog prolaza poljoprivrednih strojeva i/ili vatrogasnih vozila

Zabranjuje se svaka radnja koja može dovesti do uništenja poljskih putova, a naročito:

-   preoravanje poljskih putova,

-   sužavanje preoravanjem.

Za održavanje putova u privatnom vlasništvu odgovorni su njihovi vlasnici i ovlaštenici.

 

3. Uređivanje i održavanje kanala

 

Članak 14.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili umjetni kanali obvezni su iste čišćenjem održavati u stanju funkcionalne sposobnosti kako bi se omogućio prirodni tijek oborinskih voda i obrađivanje poljoprivrednog zemljišta.

 

4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica

 

Članak 15.

 

Radi sprječavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja zabranjena je sadnja visokog raslinja neposredno uz među.

 

III. NADZOR

 

Članak 16.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode poljoprivredna, šumarska i vodopravna inspekcija, inspekcija zaštite od požara te poljoprivredni redari.

U obavljanju nadzora poljoprivredni redar je ovlašten:

-   rješenjem narediti poduzimanje radnji i svrhu sprječavanja nastanka štete, onemogućavanja ili smanjenja poljoprivredne proizvodnje,

-   poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, izdati obvezni prekršajni nalog,

-   naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja.

Do prijema u službu poljoprivrednog redara, sve poslove i ovlaštenja poljoprivrednog redara izvršavati će komunalno redarstvo Grada Hvara.

Članak 17.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivrednom redaru u provedbi njihovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pristup do poljoprivrednog zemljišta. Ako poljoprivredni redari u svom radu naiđu na otpor, mogu zatražiti pomoć nadležne policijske uprave, a provođenje propisanih mjera teretit će osobu koja određene mjere nije provela.

 

Članak 18.

 

Poljoprivredni redar ima službenu iskaznicu kojom dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti. Obrazac iskaznice poljoprivrednog redara propisuje Gradonačelnik Grada Hvara.

 

IV. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 19.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 700,00 kuna kaznit će se fizička osoba – vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj počinjen neizvršavanjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a vlasnik je ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta, za prekršaj počinjen neizvršavanjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba – vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj počinjen neizvršavanjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.

Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 700,00 do 1.500,00 kuna.

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 20.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta i njezine izmjene objavljene u „Službenom glasniku Grada Hvara“, broj: 03/03 i 01/08).

 

Članak 21.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

Klasa: 320-01/10-01/52

URBROJ: 2128-01-02-10-1

Hvar, 18. listopada 2010.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

         Zoran Domančić, v.r.

 





Protected with SiteGuarding.com Antivirus