Odluka o zabrani konzumiranja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Hvara


Odluka o zabrani konzumiranja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Hvara

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»,

broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 pročišćeni tekst), članka 37. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira («NN», broj: 5/90 pročišćeni tekst, 30/90 ispr., 47/90 i 29/94 ), članka 2. Prekršajnog zakona (« NN», broj: 107/07, 39/13 i 157/13 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. Sjednici održanoj 2 5. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKU
o zabrani konzumiranja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Hvara

Članak 1

 

Na svim javnim površinama na području Grada Hvara zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića, izuzev javnih površina koje su date u zakup odnosno na korištenje pravnim i fizičkim osobama za obavljanje

registrirane ugostiteljske djelatnosti.

 

Članak 2.

 

Za kršenje odredbe iz članka 1. ove Odluke fizičkoj osobi počinitelju prekršaja može se izreći mjera

usmenog ili pisanog upozorenja u skladu sa člankom 245. stavak 6. Prekršajnog zakona.

 

Članak 3.

 

Za kršenje odredbe iz članka 1. ove Odluke fizička osoba može se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 kuna.

 

Članak 4.

 

Za provođenje ove Odluke ovlašćuju se policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova i komunalni redari Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 210-01/14-01/04

URBROJ: 2128-01-02-14-01

Hvar, 25.ožujka 2014.

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r

 

 

Protected with SiteGuarding.com Antivirus