Snimka 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 16. studenog 2022. možete poslušati na poveznicama.

19. GV 1. točka - Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

19. GV 2. točka - Pitanja vijećnika

19. GV 3. točka - Prijedlog Zaključka tematske sjednice o turizmu

19. GV 4. točka - Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2022. godinu

19. GV 5. točka - Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

19. GV 6. točka - Prijedlog Odluke o načinu korištenje viškova prihoda prethodnih godina

19. GV 7. točka - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2022. godinu

19. GV 8. točka - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2022. godinu

19. GV 9. točka - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2022. godinu

19. GV 10. točka - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2022. godinu

19. GV 11. točka - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu za Grad Hvar

19. GV 12. točka - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu za Grad Hvar

19. GV 13. točka - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjena plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka i održavanja javne rasvjete za 2022. godinu za Grad Hvar

19. GV 14. točka - Prijedlog Odluke o izmjeni programa korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara za 2022. godinu

19. GV 15. točka - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u predmetu nabave: Dobava i ugradba glavnog zastora i kazališne draperije za pozornicu hvarskog kazališta

19. GV 16. točka - Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara

19. GV 17. točka - Prijedlog  Zaključka o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Hvara za razdoblje 2022.-2028. godine

19. GV 18. točka - Prijedlog Odluke o namjeni i načinu korištenja č.zgr. 489 i č.zem. 3910, K.O. Hvar

19. GV 19. točka - Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta javne ustanove u kulturi „Hvar 1612“

19. GV 20. točka - Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Hvara za postignuća na natjecanjima državne i međunarodne razine

19. GV 21. točka - Prijedlog Zaključka o prijenosu prava iz Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji: UVALA KRIŽA, pod rednim brojem: 1

19. GV 22. točka - Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine k.č.br.  4109/1,4109/2, 4109/3, 4109/5, 4109/7, 4117/8, sve zk.ul. 677, k.o. HvarProtected with SiteGuarding.com Antivirus