Snimka 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 12. rujna 2022. možete poslušati na poveznicama.

 

16. GV 1. točka - verifikacija Zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

16. GV 2. točka - - Pitanja vijećnika

16. GV 3. točka - Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi “HVAR 1612″

16. GV 4. točka - Prijedlog Odluke o donošenju UPU Sveta Nedjelja

16. GV 5. točka - Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Grada Hvara

16. GV 6. točka - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata

16. GV 7. točka - Odluke o raspodjeli rezultata i pokriću manjkova iz ostvarenih viškova

16. GV 8. točka - Prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Hvara

16. GV 9. točka - Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara – Jakša Miličić

16. GV 10. točka - Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara – Dolores i Tin Kolumbić

16. GV 11. točka - Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara – Vinka Sedlar, Milan Slijepčević i Vicko Zaninović

16. GV 12. točka - Prijedlog Odluke o ne dodjeljivanju javnog priznanja Grada Hvara – dr. Matko Miličić

16. GV 13. točka - Prijedlog Odluke o ne dodjeljivanju javnog priznanja Grada Hvara – Mirko Crnčević

16. GV 14. točka - Prijedlog Odluke o namjeni i načinu korištenja dijela nekretnine označene kao č. zgr, 587/1, 587/2, 587/3 i čest. zem. 386/1 sve K.O. Hvar

16. GV 15. točka - Prijedlog Odluke o iznosu i načinu raspodjele financijskih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u kulturi u 2023. godini

16. GV 16. točka - Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Hvara

16. GV 17. točka - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju sufinanciranja projekta “Jame i špilje Hvara”

16. GV 18. točka - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju sufinanciranja projekta “Pakleni otoci u plavom i zelenom”Protected with SiteGuarding.com Antivirus