Snimka 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 24. lipnja i 6. srpnja 2022. možete poslušati na poveznicama.

14. GV 1. točka - verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

14. GV 2. točka - pitanja vijećnika

14. GV 3. točka - Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove u kulturi

14. GV 4. točka - Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove u kulturi

14. GV 5. točka - rasprava o gradonačelnikovoj Odluci o visibni naknade na pomorskom dobru Grada Hvara

14. GV 6. točka - Prijedlog Odluke o izboru drugog potpredsjednika/ce Gradskog vijeća Grada Hvara

14. GV 7. točka - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara

14. GV 8. točka - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Nautički centar d.o.o.

14. GV 9. točka - Prijedlog Zaključka o naputku gradonačelniku kao skupštini društva Nautički centar d.o.o.

14. GV 10. točka - Prijedlog Zaključka o naputku gradonačelniku kao skupštini društva Nautički centar d.o.o.

14. GV 11. točka - Prijedlog Odluke osnivanju Povjerenstva za provedbu Zaključka o spajanju trgovačkih društava u vlasništvu Grada Hvara

14. GV 12. točka - Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu

14. GV 13. točka - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu

14. GV 14. točka - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

14. GV 15. točka - Prijedlog Odluke o javnom redu i miru na području Grada Hvara

14. GV 16. točka - Prijedlog Odluke o donošenju Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Hvara

14. GV 17. točka - Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Hvara

14. GV 18. točka - Prijedlog Zaključka o prijenosu prava Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji: istočna strana malog Đardina pod rednim brojem L-7

14. GV 19. točka - Prijedlog zaključka o prijenosu prava Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji: između velikog i malog Đardina pod rednim brojem B-9Protected with SiteGuarding.com Antivirus