Snimka 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 31. ožujka 2022. možete poslušati na poveznicama.

 

11. GV 1. točka - Verifikacija zapisnika s 9. i 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

11. GV 2. točka - Pitanja vijećnika

11. GV 3. točka - Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

11. GV 4. točka - Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Hvara

11. GV 5. točka - Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja Zone stanovanja u zelenilu

11. GV 6. točka - Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vanđela  Božitković“

11. GV 7. točka - Prijedlog Odluke o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika/ce koji/a dužnost obavlja profesionalno

11. GV 8. točka - Prijedlog Odluke o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara

11. GV 9. točka - Prijedlog Odluke o ponudi sklapanja aneksa Ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor na trgu Marka Miličića 8

11. GV 10. točka - Prijedlog Zaključka o prijenosu prava Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji: između velikog i malog Đardina pod rednim brojem B-6

11. GV 11. točka - Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine č. zgr. 213, zk.ul. 145, k.o. Hvar

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus