Službeni glasnik Grada Hvara


Službeni glasnik Grada Hvara br. 8/2021

Službeni glasnik Grada Hvara br. 8/2021 možete preuzeti OVDJE (PDF) i OVDJE (Word).Službeni glasnik Grada Hvara br. 7/2021

Službeni glasnik Grada Hvara br. 7/2021 možete preuzeti OVDJE (PDF) i OVDJE (Word).Službeni glasnik Grada Hvara br. 6/2021

Službeni glasnik Grada Hvara br. 6/2021 možete preuzeti OVDJE (PDF) i OVDJE (Word).Službeni glasnik Grada Hvara br. 5/2021

Službeni glasnik Grada Hvara br. 5/2021 možete preuzeti OVDJE (PDF) i OVDJE (Word).Službeni glasnik Grada Hvara br. 4/2021

Službeni glasnik Grada Hvara br. 4/2021 možete preuzeti OVDJE (PDF) i OVDJE (Word).Službeni glasnik Grada Hvara br. 3/2021

Službeni glasnik Grada Hvara br. 3/2021 možete preuzeti OVDJE (PDF) i OVDJE (Word).Službeni glasnik Grada Hvara br. 2/2021

Službeni glasnik Grada Hvara br. 2/2021 možete preuzeti OVDJE (PDF) i OVDJE (Word).Službeni glasnik Grada Hvara br. 1/2021

Službeni glasnik Grada Hvara br. 1/2021 možete preuzeti OVDJE (PDF) i OVDJE (Word).Službeni glasnik Grada Hvara br. 10/2020

Službeni glasnik Grada Hvara br. 10/2020 možete preuzeti OVDJE (PDF) i OVDJE (Word).Službeni glasnik Grada Hvara br. 9/2020

Službeni glasnik Grada Hvara br. 9/2020 možete preuzeti OVDJE (PDF) i OVDJE (Word).Službeni glasnik Grada Hvara br. 8/2020

Službeni glasnik Grada Hvara br. 8/2020 možete preuzeti OVDJE (PDF) i OVDJE (Word).Službeni glasnik Grada Hvara br. 7/2020

Službeni glasnik Grada Hvara br. 7/2020 možete preuzeti OVDJE (PDF) i OVDJE (Word).Službeni glasnik Grada Hvara br. 6/2020

Službeni glasnik Grada Hvara br. 6/2020 možete preuzeti OVDJE.Službeni glasnik Grada Hvara br. 5/2020

Službeni glasnik Grada Hvara br. 5/2020 od 30. srpnja 2020. godine možete preuzeti OVDJE (PDF) i OVDJE (Word).Službeni glasnik Grada Hvara br. 4/2020

Službeni glasnik Grada Hvara br. 4/2020 možete preuzeti OVDJE  (PDF) i OVDJE (Word).Službeni glasnik br. 3/2020

Službeni glasnik Grada Hvara br. 3/2020 možete preuzeti OVDJE (PDF) i OVDJE (Word).Službeni glasnik br. 2/2020

Službeni glasnik Grada Hvara br. 2/2020 možete preuzeti OVDJE (PDF) i OVDJE (Word).Službeni glasnik br. 1/2020

Službeni glasnik Grada Hvara br. 1/2020 možete preuzeti OVDJE (PDF) i OVDJE (Word).Službeni glasnik br. 14/2019

Službeni glasnik br. 14/2019 možete preuzeti OVDJE.Službeni glasnik br. 13/2019

Službeni glasnik možete preuzeti OVDJE.Službeni glasnik br. 12/2019

Službeni glasnik možete preuzeti OVDJE.Službeni glasnik br. 11/19

Službeni glasnik možete preuzeti OVDJE.Službeni glasnik br. 10/2019

Službeni glasnik je dostupan OVDJE.Službeni glasnik br. 9/2019

Službeni glasnik je dostupan OVDJE.Službeni glasnik br. 8/2019

Službeni glasnik je dostupan OVDJE.Službeni glasnik br. 6/2019

Glasnik je dostupan OVDJE (PDF) i OVDJE (Word).Službeni Glasnik br.7/2019.

Glasnik je dostupan OVDJE .Službeni Glasnik br. 5/2019

Glasnik je dostupan OVDJESlužbeni Glasnik br. 4/2019

Glasnik je dostupan OVDJE.Službeni Glasnik br. 3/2019

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJESlužbeni Glasnik br. 2/2019

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE


SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

GODINA XXVI.  BROJ 2.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn – Hvar, 20. veljače 2019. godine plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

                Na temelju članka 35. b, st. 1.  Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17 ) i članka 36. st. 1. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj:3/18 i 10/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici održanoj 19. veljače 2019. godine,  donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 1. srpnja do 31. prosinca 2019.godine

 

I.

 

Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 1. srpnja do 31. prosinca 2019.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 020-01/19-01/21

Urbroj: 2128/01-02-18-04

Hvar, 19.veljače 2019.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. i 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17 ) i članka 34. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj:3/18 i 10/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 10. srpnja 2018. godine, donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Operativnog plana Grada Hvara za turističku sezonu 2019.g

 

I.

 

Prihvaća se  Operativni plan Grada Hvara za turističku sezonu 2019.g.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 334-01/19-01/01

Urbroj: 2128/01-02-19-03

Hvar, 19. veljače 2019.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18, 10/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici, održanoj 19. veljače 2019. godine,  donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove u kulturi

 

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju ustanove u kulturi („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 1/19),

- u Glavi III. NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE

 

članak 3. mijenja se i glasi:

 

„Puni naziv javne ustanove glasi: Javna ustanova u kulturi „Fortica“ (u daljnjem tekstu: Ustanova).

 

Ustanova ima sjedište u gradu Hvaru, na adresi: Milana Kukurina 2.“

 

- u Glavi IV. DJELATNOSTI USTANOVE

 

članak 5. mijenja se i glasi:

 

„Ustanova obavlja sljedeće djelatnosti (prema NKD 2007.):

58.1 Izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti;

58.2 Izdavanje softvera;

59.1 Proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa;

59.2 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa;

70.1 Upravljačke djelatnosti;

70.2 Savjetovanje u vezi s upravljanjem;

72.2 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima;

73.0 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta;

90.0 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti;

93.2 Zabavne i rekreacijske djelatnosti.“

 

- u Glavi V. ORGANI USTANOVE, UPRAVLJANJE USTANOVOM I VOĐENJE POSLOVA

članak 6. mijenja se i glasi:

 

„Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

 

Upravno vijeće ima pet članova, od kojih tri člana imenuje predstavničko tijelo osnivača iz reda uglednih kulturnih i umjetničkih djelatnika, jednog člana biraju iz svojih redova stručni djelatnici Ustanove, a jednog člana biraju svi djelatnici Ustanove, sukladno zakonu kojim se uređuju radni odnosi.

 

Upravno vijeće:

-          uz prethodnu suglasnost osnivača donosi Statut kao i njegove izmjene i/ili dopune predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti

-          donosi odluke u drugom stupnju u svezi s predmetima kojima se odlučuje o pojedinim pravima zaposlenika

-          donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove

-          na prijedlog ravnatelja donosi program rada i razvoja ustanove i nadzire njihovo izvršavanje

-          donosi financijski plan

-          raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja

-          obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i općim aktima Ustanove.“

 

članak 7. mijenja se i glasi:

 

„Ravnatelja javne ustanova u kulturi imenuje se na temelju javnog natječaja. Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi upravno vijeće Ustanove. Ravnatelja imenuje i razrješava predstavničko tijelo osnivača na prijedlog upravnog vijeća Ustanove. Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

 

Za Ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

-          završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij društvenih i/ili humanističkih znanosti;

-          ima pet godina radnog iskustva u struci;

-          odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;

-          ima četverogodišnji program rada.

 

Iznimno, za Ravnatelja Ustanove može se imenovati osoba koja, pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, nema visoku stručnu spremu, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža.“

 

članak 8. mijenja se i glasi:

 

„Ravnatelj:

-          organizira rad i poslovanje Ustanove;

-          predlaže program rada i razvoja;

-          vodi stručni rad Ustanove i odgovara za njegovo ostvarivanje;

-          predlaže financijski plan;

-          donosi opće akte Ustanove za koje zakonom ili statutom nije propisano da ih donosi Upravno vijeće;

-          provodi odluke Upravnog vijeća;

-          podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Ustanove

-          obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i općim aktima Ustanove

 

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove. U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ravnatelj samostalno donosi odluke, rješenja, naloge i upute. Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada ustanove.“

- u Glavi IX. OGRANIČENJE STJECANJA, OPTEREĆIVANJA I OTUĐIVANJA NEKRETNINA I DRUGE IMOVINE USTANOVE

 

članak 15. mijenja se i glasi:

 

„O stjecanju, opterećivanju, davanju u zakup i otuđivanju nekretnina kojim upravlja Ustanova odlučuje Osnivač.

 

O raspolaganju, stjecanju i otuđivanju ostale imovine do vrijednosti 100.000,00 kn odlučuje Ravnatelj samostalno, u vrijednosti iznad 100.000,00 kn do 200.000,00 kn odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, dok u vrijednosti iznad 200.000,00 kn odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost Osnivača.“

 

- u Glavi X. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA

 

članak 18. mijenja se i glasi:

 

„Na međusobna prava i obveze Osnivača i Ustanove, a koja nisu uređena ovom odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama, zakona kojim se uređuje upravljanje javnim ustanovama u kulturi i drugih propisa što se odnose na djelatnost Ustanove.“

 

- Glava XI. mijenja se i glasi:

 

„XI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 20.

 

Do imenovanja ravnatelja Ustanove sukladno ovoj Odluci, osnivač će imenovati privremenog ravnatelja Ustanove.

 

Upravno vijeće imenovat će se sukladno odredbama ove Odluke nakon što Ustanova, sukladno zakonu, započne s radom.

 

Osnivač će podnijeti nadležnom ministarstvu zahtjev za ocjenu sukladnosti ove Odluke sa zakonom.

 

Članak 21.

 

Privremeni ravnatelj Ustanove obavit će, pod nadzorom osnivača, pripreme za početak rada Ustanove, a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada, donijeti prijedlog Statuta te podnijeti prijavu za upis Ustanove u sudski registar u roku od 30 dana od dana dobivanja rješenja nadležnog ministarstva o ocjeni sukladnosti Odluke o osnivanju sa zakonom.

 

Članak 22.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“ nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva kulture, a stupa na snagu prvog dana od dana objave.“

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 612-01/19-01/02

URBROJ: 2128/01-02-19-04

Hvar, 29. siječnja 2019. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj 3/18 i 10/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici održanoj 19. veljače 2019. godine, donosi

 

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja Sveta Nedjelja

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

1) Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sveta Nedjelja u daljnjem tekstu: Odluka.

 

2) Odlukom započinje izrada Urbanističkog plana uređenja Sveta Nedjelja, (u daljnjem tekstu: UPU). Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade UPU-a je Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo , zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Grada Hvara.

 

3) Odlukom se utvrđuje:

-          pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a,

-          razlozi donošenja UPU-a,

-          obuhvat UPU-a,

-          ocjena stanja u obuhvatu UPU-a,

-          ciljevi i programska polazišta,

-          popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu UPU-a,

-          način pribavljanja stručnih rješenja,

-          popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu UPU-a, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi,

-          planirani rok za izradu UPU-a, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu UPU-a tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-          izvori financiranja izrade UPU-a.

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU UPU-a

 

Članak 2.

 

1) Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17), članaka 86. i 89.

 

2) UPU se izrauđje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 65/17 u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11) i provedbenim odredbama Prostornog plana uređenja Grada Hvara (Sl. glasnik Grada Hvara 2/07, 9/10 i 5/16) te ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na izradu prostornih planova.

 

RAZLOZI DONOŠENJA UPU-a

 

Članak 3.

 

1) Sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju, urbanistički plan uređenja obvezno se donosi za neuređene dijelove građevinskog područja.

 

2) Izrada UPU-a naselja Sveta Nedjelja propisana je u članku 98. Prostornog plana urerđenja Grada Hvara

 

3) Izradi UPU-a pristupa se radi stvaranja prostorno-planskih pretpostavki za realizaciju namjena u prostoru obuhvata predviđenih Prostornim planom uređenja Grada Hvara. Izradom UPU-a odrediti će se osnove razvitka za naredno razdoblje propisivanjem uvjeta provedbe svih zahvata u prostoru unutar obuhvata UPU-a, kako za neizgrađene dijelove tako i za dovršavanje i urbanu rekonstrukciju izgrađenog prostora, a sve u skladu s načelima trajne održivosti i zaštite prostornih vrijednosti i prirodnih resursa.

 

OBUHVAT UPU-a

 

Članak 4.

 

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara 2/07, 9/10 i 5/16“ u daljnjem tekstu: PPUG Hvara), grafičkim dijelom – kartografski prikaz 3c Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora i 4 Građevinska područja.

 

OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU-a

 

Članak 5.

 

1) Područje obuhvata Plana je djelomično izgrađeno i cijelim se površinom nalazi unutar područja ograničenja zaštićenog obalnog područja mora. Zahvaljujući svom položaju – neposrednoj blizini mora i prirodnim karakteristikama, prostor je izuzetno atraktivan za smještaj sadržaja kojima će se pridonijeti podizanju kvalitete i upotpunjenju turističke i gospodarske ponude užeg, ali i šireg područja. Stari izgrađeni dio naselja i okolni krajobraz štiti se Prostornim planom uređenja Grada Hvara kao oblikovno vrijedno područje, ruralna cjelina. Novi dio naselja rahle je strukture, bez posebnih oblikovnih ili ambijentalnih vrijednosti. Naselje je komunalno nedovoljno opremljeno i uređeno.

 

2) U obuhvatu UPU-a prema odredbama PPUG Hvara utvrđene su slijedeće namjene površina:

-          uređene plaže R3

-          gospodarska namjena – poslovna K

-          gospodarska namjena – ugostiteljsko turistička T2

-          građevinsko područje naselja, mješovita namjena

-          groblje

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA  UPU-a

 

Članak 6.

 

                Osnovni ciljevi i programska polazišta izrade UPU-a, sukladno PPUG Hvara, su:

-          razraditi osnovne namjene površina

-          definirati svu prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu sa zaštitom postojećih i izgradnjom novih pješačkih i kolnih komunikacija

-          odrediti mjere za zaštitu okoliša i očuvanje prirodnih vrijednosti

-          odrediti uvjete gradnje i elemente za uređenje, građenje i korištenje postojećih (rekonstrukcija) i novih površina i građevina;

-          odrediti uvjete gradnje građevina ugostiteljsko-turističke namjene te pratećih sadržaja (sportski, rekreacijski, zabavni, uslužni, te građevine i parkovne površine koje obogaćuju osnovne sadržaje) turističkog naselja.

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU  UPU-a

 

Članak 7.

 

                Za izradu UPU-a nisu potrebne sektorske strategije, planovi ili studije.

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

 

Članak 8.

 

1) Za izradu UPU-a potrebno je pribaviti krajobraznu studiju (stručnu podlogu) koja će valorizirati područje obuhvata sa naglaskom na kulturni krajobraz, radi optimalnog smještaja planiranih namjena, te dati smjernice za izradu UPU-a.

 

2) Izrada UPU-a povjerit će se pravnoj osobi registriranoj za izradu dokumenata prostornog uređenja u postupku provedenom sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU UPU-a, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI

 

Članak 9.

 

1) U izradi UPU-a sudjelovat će javnopravna tijela, od kojih će se zatražiti zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) iz njihovog djelokruga potrebni za izradu Plana, te drugi sudionici koji će u izradi sudjelovati kroz javnu raspravu.

 

2) Javnopravna tijela iz stavka 1. su:

-          MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE , Konzervatorski odjel u Splitu -  Porinova 1, 21 000 Split

-          MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode -  Savska cesta 41/20, 10 000 ZAGREB

-          MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom – Ulica Republike Austrije 14, 10000 ZAGREB

-          MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnog gospodarstva – Ulica Grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

-          HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI – Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

-          HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma. Podružnica Split – Šumarija Hvar

-          MUP, PU SPLITSKO-DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite  -  Trg hrvatske bratske zajednice 9, Split

-          DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje – Moliških Hrvata 1, 21 000 Split

-          HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana – Vukovarska 35, 21 000 Split

-          HEP – ODS, ELEKTRODALMACIJA Split, Pogon Hvar

-          Služba za razvoj i investicije – Poljička cesta bb, 21000 Split

-          HVARSKI VODOVOD-HVAR d.o.o. – Radična bb, 21 465 Jelsa

 

3) Drugi sudionici koji će sudjelovati u izradi su:

-          SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje,

-          ispostava Hvar – Ive Miliĉića 7, 21 450 Hvar

-          MJESNI ODBOR  SVETA NEDJELJA

-          drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade pokaže potrebnim.

 

4) Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena javnopravna tijela pozvati će se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom odlukom. Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

 

PLANIRANI ROK ZA IZRADU UPU-a, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU UPU-a TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

 

Članak 10.

 

1) Rok u kojem su javnopravna tijela iz prethodnog članka obvezna dostaviti zahtjeve (planske smjernice ili dokumente iz područja svoje nadležnosti) je 15 dana od dana zaprimanja poziva.

 

2) Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga UPU-a je 45 dana od dana dostave zahtjeva javnopravnih tijela iz ĉlanka 9. ove Odluke. Rokovi javne rasprave i pripreme izvješća o javnoj raspravi utvrđeni su zakonom.

 

3) Rok za izradu Nacrta konačnog prijedloga UPU-a je 30 dana od dana izrade izvješća o javnoj raspravi.

 

4) Rok za dostavu izvornika plana 8 dana od dana objave Odluke o donošenju Izmjena i dopuna plana u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU-a

 

Članak 11.

 

Izrada UPU-a financirat će se iz proračunskih sredstava Grada Hvara i iz drugih izvora sukladno zakonu.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 12.

 

                Zadužuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade UPU-a da:

-          dostavi ovu Odluku Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj i javnopravnim tijelima iz čl. 9. Odluke, s pozivom da u roku određenom u čl.10. st.1. Odluke dostave zahtjeve za izradu UPU-a,

-          po objavi Odluke u “Službenom glasniku Grada Hvara” obavijesti javnost o izradi UPU-a.

 

Članak 13.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/18-01/163

URBROJ: 2128/01-02-19-03

Hvar, 19. veljače 2019. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17 ) i  članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj: 3/18 i 10/18) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 27. sjednici održanoj dana 19. veljače 2019. godine, d o n o s i

 

Odluku

o otpisu potraživanja

 

Članak 1.

 

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu  St-1138/17-2823 od 06. srpnja 2018. godine kojim se potvrđuje nagodba koja je prihvaćena od strane vjerovnika u postupku izvanredne uprave nad društvom AGROKOR koncern iz Zagreba otpisuje se potraživanje Grada Hvara od trgovačkog društva KONZUM d.d. iz Zagreba, OIB: 29955634590 u iznosu od 395.307,64 kune.

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke provest će se potrebna knjiženja u poslovnim knjigama Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

 

 

 

 

KLASA: 401-01/19-01/05

URBROJ: 2128/01-02-19-02

Hvar, 19. veljače 2019.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 67.  i članka 129. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 68/18 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/18 i 10/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 27 sjednici održanoj dana 19. veljače 2019. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

Prilog br. 3 programa izgradnje JAVNE RASVJETE  iz Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu za Grad Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 12/18 ) mijenja se i glasi:

 

 

 

GRAD HVAROdsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu

Prilog br. 3

 

 

 

JAVNA RASVJETA

PRILOG PROGRAMU GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

       ZA 2019 . GODINU                                        

Iznos

Iznos

(kn bez PDV-a)

(kn s PDV-om)

Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i  izrada temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama  (Ul.Dinka Kovačevića, Mala Garška, Brusje,  Šetnica A.T.Petrića i druge lokacije)

300.000,00

375.000,00

Dobava rasvjetnih tijela, kablova, traka uzemljenja, drugog elektro materijala te stupova za javnu rasvjetu (između ulica Ivana Božitkovića i Put Podstine i druge lokacije)

190.000,00

237.500,00

Postava sustava uzemljenja na postojećim stupovima javne rasvjete

20.000,00

25.000,00

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju javne rasvjete

50.000,00

62.500,00

Projekt mjera rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete, 3. faza

150.000,00

187.500,00

Radovi na sanaciji javne rasvjete šetnice u                              Parku dr. Josipa Avelinija

250.000,00

312.500,00

Ukupno (kn) s PDV-om:

1.200.000,00“

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/18-01/127

Urbroj: 2128/01-02-19-04

Hvar, 19.veljače 2018.g.

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj: 3/18 i 10/18) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 27. sjednici održanoj dana 19. veljače 2019. godine, d o n o s i

 

Odluku

o izmjeni  Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U članku 8. stavku 2. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 6/18) brojka „2000“  mijenja se brojkom „500“.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 334-01/18-01/05

URBROJ: 2128/01-02-19-05

Hvar, 19. veljače 2019.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak ( „Narodne novine“, broj: 115/16 i 106/18 ) i  članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj: 3/18 i 10/18) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 27. sjednici održanoj dana 19. veljače 2019. godine, d o n o s i

 

Odluku

o izmjeni i dopuni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Odluci o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 1/2019) mijenja se članka 2. tako da izmijenjeni glasi:

 

„Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u visini: za naselje Hvar 350,00 kuna, za naselje Milna i Sveta Nedjelja  295,00 kuna, za naselje Jagodna, Brusje, Velo Grablje, Malo Grablje i Zaraće 175,00 kuna, po krevetu ili smještajnoj jedinici u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu“

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 410-01/19-01/01

URBROJ: 2128/01-02-19-04

Hvar, 19. veljače 2019.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/2017), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, KLASA: 363-02/19-01/02, URBROJ: 2128/01-01/1-19-03 od     4. veljače 2019. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 18. veljače 2019. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

 

 

 

 

 

Članak 1.

 

Kao najpovoljniji ponuditelji prema raspisanom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina utvrđuju se:

 

Na lokaciji: ISPRED HP-a NA RIVI

- oznaka prodajnog mjesta: B-22

 

MAKSI 925 j.d.o.o. s ponuđenom zakupninom u iznosu od 6.100,00 kn/godišnje, namjena:  prodaja razglednica, slika, bižuterije i suvenira

 

Na lokaciji: IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA

- oznaka prodajnog mjesta: B-5

 

SANDMIH PROJEKT j.d.o.o. s ponuđenom zakupninom u iznosu od 75.000,00 kn/godišnje,

namjena: prodaja razglednica, slika, bižuterije i suvenira

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelji sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2020. godine.

 

Ako gore navedeni ponuditelji odustanu od sklapanja ugovora o zakupu nemaju pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.

 

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara te na web stranici Grada Hvara a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 363-02/19-01/02

URBROJ: 2128/01-01/1-19-04

Hvar, 20. veljače 2019. godine

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 8., 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine, broj: 86/08 ,61/11 i 4/18 ), članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 11/17, 1/18 ,5/18 i 7/18) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 53/18 i 10/18), sukladno Proračunu Grada Hvara, na prijedlog pročelnika Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

                Ovim Planom prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara ( u daljnjem  tekstu: Plan ), utvrđuje se prijam službenika i vježbenika za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ( stručno osposobljavanje za rad ) u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara tijekom 2019. godine.

 

Članak 2.

 

                Plan sadrži.

-          stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u odsjecima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara,

-          potreban broj službenika na neodređeno vrijeme,

-          potreban broj vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa ( stručno osposobljavanje za rad).

 

Članak 3.

 

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavati će se putem javnog natječaja.

 

Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavati će se putem oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

Radna mjesta popunjavati će se sukladno proračunskim sredstvima, ovom Planu i Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

 

Članak 4.

 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u odsjecima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme, utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio Plana.

 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iz stavka l. ovog članka obuhvaća prikaz ukupnog broja zaposlenih službenika u odsjecima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, a planira se potreban broj službenika i vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja  radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

Članak 5.

 

Tijekom 2019. planira se primiti u službu : 1 službenika na upražnjeno radno mjesto,  te 2 vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja  radnog odnosa ( stručno osposobljavanje za rad ).

 

 

 

Red.br.     ODSJECI

stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u juo po odsjecima

plan zapošljavanja za 2018.godinu

1. Pročelnik JUO

1

0

2. odsjek za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada

3

1 viši referent za socijalnu skrb školstvo, zdravstvo i sport

3. odsjek za proračun, financije i gospodarstvo

6

1 vježbenik VSS ekonomske struke na stručnom osposobljavanju referent za  komunalnu i druge naknade

4. odsjek za za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske  fondove i javnu nabavu

12

2  referent – komunalni redar

1 referent –prometni redar

1 vježbenik stručni specijalist inženjer ili magistar inženjer (VSS) arhitektonske struke ili društvenog smjera na stručnom osposobljavanju za radno mjesto viši stručni suradnik za  graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove Europske unije

5. Odsjek za kulturu i odnose s javnošću

1

6. UKUPNO

23

5

 

 

Članak 6.

 

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/19-01/02

URBROJ: 2128/01-01/1-19-01

Hvar, 15. veljače 2019.

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine»33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» 3/18 i 10/18) i članka 8. stavak 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12), Gradonačelnik Grada Hvara, dana 20. veljače 2019. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara

 

Članak l.

 

U Odluci o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik  Grada Hvara», broj: 1/12 i 3/13), članak 4. mijenja se i glasi:

 

Cijena zakupa- visina zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara, za obavljanje neprofitabilnih djelatnosti od posebnog javnog interesa – zdravstvene i ljekarničke djelatnosti te poslova Turističke zajednice Grada Hvara iznosi za:

 

 1. ZONU- poslovni prostori na Rivi, Trgu sv. Stjepana i Fabrici, 100 kuna po 1 m2, mjesečno,
 2. ZONU- poslovni prostori u ostalim dijelovima grada Hvara, 30 kuna po 1 m2, mjesečno,
 3. ZONU- poslovni prostori u Milni, Brusju, Velom Grablju, Malom Grablju, Zaraću i Svetoj Nedjelji, 20 kuna po 1 m2, mjesečno. «

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se i u «Službenom glasniku Grada Hvara».

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO–DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 372-03/19-01/05

UBROJ: 2128/01-01/1-19-01

Hvar, 20. veljače 2019.

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

S A D R Ž A J:

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

1. Zaključak o prihvaćanju izvješća gradonačelnika od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018………………… 29

2. Zaključak o prihvaćanju Operativnog plana za turističku sezonu 2019. godinu……………………………………. 29

3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju javne ustanove u kulturi……………………………………………….. 29

4. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sveta Nedjelja……………………………………………………………….. 31

5. Odluka o otpisu potraživanja………………………………………………………………………………………………………………….. 34

6. Odluka o izmjeni i dopuni programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu za grad Hvar.. 35

7. Odluka o izmjeni  Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Hvara………… 36

8. Odluka izmjeni i dopuni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Hvara………… 36

 

GRADONAČELNIK:

 

1.Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine…………………………………… 36

2. Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara……………………………………………………………. 37

3. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara           39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Đurđica Sarjanović, Jelsa

 Službeni Glasnik br. 1/2019

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE.Službeni Glasnik br. 12/2018

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE.

 Službeni Glasnik br. 10/2018

 

 

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE.


 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

GODINA XXV.  BROJ 10.                                    Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn - plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

Hvar, 31. listopada 2018. godine

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici, održanoj 30. listopada 2018. godine,  donosi

 

ODLUKU

o  izmjeni i dopuni Statuta Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene i dopune Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, br. 3/18).

 

Članak 2.

 

U članku 4. Statuta Grada Hvara stavci 4., 5. i 6. brišu se. Umjesto njih nadodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

 

„Štit razdijeljen, gore u plavome polju na zlatnom/žutom prijestolju sjedi lik sv. Stjepana koji blagoslivlja i drži zlatni/žuti dvostruki križ, dolje u  zlatnom/žutom polju iznad mora srebrni /bijeli grad s dvije srebrne/bijele kule s plavim zastavama.

 

Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.“

 

U članku 4. Statuta Grada Hvara, dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

 

Članak 5. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Dan Grada Hvara je 2. listopada, blagdan sv. Stjepana I., pape i mučenika.

 

Za Dan Grada Hvara održava se svečana sjednica Gradskog vijeća, na kojoj se dodjeljuju nagrade i druga javna priznanja.“

 

Članak 14. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Referendum se može raspisivati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog značenja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.

 

Na temelju odredaba zakona i ovog Statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača u Gradu Hvaru i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara.

 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio gradonačelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora Gradsko vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

 

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu Hvaru, predsjednik Gradskog vijeća dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

 

Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredaba Zakona.

 

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

 

Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

 

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za gradsko vijeće osim odluke koja je donesena na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“

 

Članak 15. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Referendum se može raspisati radi opoziva gradonačelnika i njegovog zamjenik.

 

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20%  ukupnog broja birača u  Gradu Hvaru i 2/3 članova Gradskog Vijeća Grada Hvara.

 

Gradsko vijeće raspisuje referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika pod uvjetima propisanim zakonom.

 

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

 

Referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog  referenduma za opoziv kao ni u godini u kojoj se održavaju redoviti izbori za gradonačelnika.

 

Članak 18. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 14. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće.

 

Tijela Grada Hvara ne mogu donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovog članka, prije proteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.“

 

Članak 25. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Gradsko vijeće donosi:

-          Statut Grada,

-          Poslovnik o radu,

-          proračun i odluku o izvršenju proračuna,

-          godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-          odluku o privremenom financiranju,

-          nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Hvara,

-          odluku o promjeni granice Grada Hvara,

-          donosi odluku o pristupanju izradi prostornih planova kao i njihovih izmjena i dopuna, te, nakon provedene procedure, iste usvaja,

-          odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada, u skladu sa zakonom,

-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada Hvara čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, te drugom raspolaganju imovinom odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna

-          uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

-          donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

-          odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih  prava u skladu sa zakonom,

-          donosi odluku o osnivanju i prestanku javnih ustanova, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Grad, te odlučuje o njihovim statusnim  promjenama i preoblikovanjima u skladu sa  zakonom,

-          daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-          odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim  društvima ako zakonom, nije drugačije riješeno,

-          odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,

-          donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

-          raspisuje lokalni referendum,

-          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

-          bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

-          odlučuje o davanju koncesija kad je to određeno zakonom,

-          odlučuje o pokroviteljstvu,

-          donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-          imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

-          donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.“

 

Članak 28. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Gradsko vijeće čini 13 vijećnika.

 

Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama  zakona,  a počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća.

 

Mandat člana Gradskog vijeća  izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana  stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona.

Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

 

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.“

 

Članak 29. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-          ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

-          ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke

-          ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-          ako mu prestane prebivalište s područja Grada Hvara, danom prestanka prebivališta,

-          ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo i prestankom državljanstva države članice Europske unije, danom njegovog prestanka.

-          smrću.“

 

Članak 31. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Vijećnik ima prava i dužnosti:

-          sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,

-          raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

-          predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

-          postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,

-          postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika sukladno zakonu i Poslovniku Gradskog vijeća,

-          sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

-          prihvatiti članstvo u radnom tijelu u kojem ga izabere Gradsko vijeće, s tim što može biti predsjednik samo jednog radnog tijela,

-          tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

-          Ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi prisustvovanja sjednicama Gradskog vijeća

-          Ima pravo uvida u popis birača

 

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

 

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.“

 

Članak 34. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Gradonačelnik zastupa Grad i izvršno je tijelo u Gradu Hvaru.

 

Mandat gradonačelnika traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora  novoga gradonačelnika.

 

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

-          izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

-          priprema prijedloge općih akata,

-          donosi opće i pojedinačne akte, kada je na to ovlašten zakonom i Statutom Grada,

-          daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose i drugi predlagatelji,

-          utvrđuje prijedlog proračuna Grada,

-          upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada Hvara čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, a najviše do 1.000.000 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

-          upravlja prihodima i rashodima Grada sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Grada i drugim aktima Gradskog vijeća,

-          donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

-          imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

-          imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-          utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Grada,

-          predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-          usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

-          nadzire zakonitost rada upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

-          obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

-          zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, odlukama Gradskog vijeća i drugim propisima,

-          daje punomoći za zastupanje,

-          obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom i drugim propisom.

 

Gradonačelnik grada imenuje i razrješuje predstavnike grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1., točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“

 

Članak 39. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Gradonačelnik ima jednog zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti a biraju se na neposrednim izborima sukladno članku 94. stavak 1. zakona o lokalnim izborima (Narodne Novine br.144/12, 121/16).“

 

Članak 41. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Gradonačelnika i njegovog zamjenika može se opozvati putem referenduma.

 

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20%  ukupnog broja birača u  Gradu Hvaru i 2/3 članova predstavničkog tijela.

 

Gradsko vijeće raspisat će  referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim ali ne prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog  referenduma za opoziv kao ni u godini u kojoj se održavaju redoviti izbori za gradonačelnika.

 

Odluka o opozivu je donesena ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasali uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu Hvaru.“

 

Članak 43. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Unutarnje ustrojstvene jedinice u oblastima za koje su ustrojene i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju provođenje općih i pojedinačnih akata Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

Unutarnje ustrojstvene jedinice Grada Hvara u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.“

 

Članak 55. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Gradsko vijeće.

 

U postupku izbora članova vijeća mjesnog odbora, Gradsko vijeće donosi odluke:

-          o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora,

-          o imenovanju komisije za provođenje izbora članova Vijeća mjesnog odbora,

-          o imenovanju komisije za popis birača,

-          o načinu izrade glasačkih listića,

-          o imenovanju biračkih mjesta i biračkih odbora.

-          Od dana raspisivanja izbora pa do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

 

Konstituirajuću sjednicu Vijeća mjesnog odbora sazvat će gradonačelnik u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora za Vijeće mjesnog odbora.

 

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine, a funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.

 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora ali i državljanin europske unije.“

 

Članak 59. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Vijeće mjesnog odbora:

-          donosi program rada i izvješće o radu mjesnog  odbora,

-          donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje  prioritet u njihovoj realizaciji,

-          donosi pravila mjesnog odbora,

-          donosi poslovnik o radu u skladu s ovim  Statutom,

-          donosi financijski plan i godišnji obračun,

-          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,

-          saziva mjesne zborove građana,

-          odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada Hvara,

-          daje mišljenje Gradskom vijeću o inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,

-          surađuje s drugim mjesnim odborima na  području Grada Hvara,

-          – surađuje s udrugama na svom području u   pitanjima od interesa za građane mjesnog   odbora,

-          obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.“

 

Članak 68. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

„Imovinom Grada upravljaju Gradsko vijeće i gradonačelnik u skladu s odredbama zakona, ovog Statuta pažnjom dobrog gospodara.

 

Gradonačelnik upravlja imovinom Grada u skladu sa zakonom i Statutom.“

 

Članak 69. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Grad Hvar ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Hvara su:

-          gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

-          prihodi od stvari u vlasništvu  Grada i imovinskih prava,

-          prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,

-          prihodi od naknada za koncesiju,

-          novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Hvar u skladu sa zakonom,

-          udio u zajedničkim porezima,

-          sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

-          drugi prihodi određeni zakonom.“

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 021-05/18-01/01

URBROJ: 2128/01-02-18-04

Hvar, 30. listopada 2018. godine

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Jurica Miličić,  mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici, održanoj 30. listopada 2018. godine,  donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o izboru gonfalona

 

I.

 

Za počasnu zastavu- gonfalon Grada Hvara bira se varijanta 2. iz prijedloga.

 

II.

 

Ovaj zaključak  stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 021-05/18-01/24

URBROJ: 2128/ 01-02-18-05

Hvar, 30. listopada 2018. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o  polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13 i 102/17 ) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 3/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj dana 30. listopada 2018. godine,  d o n o s i

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

 

Članak 1.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2018. godinu sadrži:

 

 1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije ( tablice 1. do 9.),
 2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije  (tablica 10. i 11.),
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu  novca i kapitala,
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,te
 7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

 

Članak 2.

 

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2018.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/18-01/15

Urbroj: 2128/01-02-18-03

Hvar, 30. listopada 2018. godine

 

GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

GRAD HVAR     Hvar, 20.08.2018.god.
Gradski proračun          
             

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

       
Tablica 1.  OPĆI DIO PRORAČUNA          
             
          /u kunama/
        A.  RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
4/2
Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6
Prihodi poslovanja 11.981.837 58.131.630 16.408.673 136,95 28,23
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 95.751 125.000 4.620 4,83 3,70
U K U P N O   P R I H O D I 12.077.588 58.256.630 16.413.293 135,90 28,17
 
Rashodi poslovanja 12.780.096 40.564.430 11.798.587 92,32 29,09
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.190.601 21.317.200 4.933.608 117,73 23,14
U K U P N O    R A S H O D I 16.970.697 61.881.630 16.732.195 98,59 27,04
 
RAZLIKA  -  VIŠAK / MANJAK -4.893.109 -3.625.000 -318.902 6,52 8,80
 
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
Ukupan donos viška/manjka predhod.godina 7.565.654 6.086.751 6.086.751 80,45 100,00
Dio viška koji se raspoređuje u razdoblju 4.893.109 3.575.000 318.902 6,52 8,92
             
        B.  RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA:   Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
4/2
Indeks
4/3
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0 50.000 0 #DIV/0! 0,00
Izdaci za financijsku imovinu im otplate zajmova 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
NETO FINANCIRANJE 0 50.000 0 #DIV/0! 0,00
             
        UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 12.077.588 58.306.630 16.413.293 135,90 28,15
        UKUPNO RASHODI I IZDACI 16.970.697 61.881.630 16.732.195 98,59 27,04
        RAZLIKA  VIŠAK/MANJAK -4.893.109 -3.575.000 -318.902 6,52 8,92
        POKRIĆE IZ VIŠKOVA PRETHODNIH GODINA 4.893.109 3.575.000 318.902 6,52 8,92
        Višak/manjak + raspoloživa sred.prethod.godina 2.672.545 2.511.751 5.767.849    
             
Tablica 2.  Opći dio – PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI      
          /u kunama/
Račun O P I S Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
5/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7
 6  PRIHODI  POSLOVANJA 11.981.837 58.131.630 16.408.673 136,95 28,23
 61  PRIHODI OD POREZA 5.411.304 23.361.000 7.639.681 141,18 32,70
 611  POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 4.504.570 10.311.000 4.309.377 95,67 41,79
 6111  Porez i prirez na doh. od nesamostalnog rada 2.177.463 5.900.000 2.482.026 113,99 42,07
 6112  Porez i prirez na doh. od samostalnih djelatnosti 640.720 1.850.000 537.689 83,92 29,06
 6113  Porez i prirez na doh. od imovine i imov.prava 547.361 1.650.000 658.840 120,37 39,93
 6114  Porez i prirez na doh. od kapitala 89.096 260.000 210.882 236,69 81,11
 6115  Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 1.049.930 650.000 419.940 40,00 64,61
 6116  Porez i prirez na dohodak utvrđen nadzorom 0 1.000 0 #DIV/0! 0,00
 613  POREZ NA IMOVINU 566.141 9.300.000 3.069.595 542,20 33,01
 6131  Stalni porezi na nepokretnu imovinu 141.298 5.800.000 452.669 320,36 7,80
 61314  - porez na kuće za odmor 12.663 300.000 26.955 212,86 8,99
 61315  - porez na korištenje javnih površina 128.635 5.500.000 425.714 330,95 7,74
 6134  Povremeni porezi na imovinu 424.843 3.500.000 2.616.926 615,97 74,77
 61341  - porez na promet nekretnina 424.843 3.500.000 2.616.926 615,97 74,77
 614  POREZI NA ROBU I USLUGE 340.593 3.750.000 260.709 76,55 6,95
 6142  Porez na promet 251.826 3.700.000 245.268 97,40 6,63
 61424  - porez na potrošnju 251.826 3.700.000 245.268 97,40 6,63
 6145  Porezi na korištenje dobara ili izvođ.aktivnosti 88.767 50.000 15.441 17,39 30,88
 61453  - porez na tvrtku odnosno naziv 88.767 50.000 15.316 17,25 30,63
 61454  - porez na tvrtku reklamu 0 0 125 #DIV/0! #DIV/0!
 63  P O M O Ć I 425.182 14.264.000 1.474.110 346,70 10,33
 631 POMOĆI IZ INOZEMNIH VLADA 0 240.000 0 #DIV/0! 0,00
 6311  Tekuće pomoći iz inozemnih vlada 0 240.000 0 #DIV/0! 0,00
 63111   – tekuće pomoći pokrjine Veneto (Italija) 0 240.000 0 #DIV/0! 0,00
 633  POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA 134.257 9.000.000 584.429 435,31 6,49
 6331  Tekuće pomoći iz proračuna 134.257 1.800.000 440.000 327,73 24,44
 63311   – tekuće pomoći iz državnog proračuna 134.257 1.630.000 440.000 327,73 26,99
 63312   – tekuće pomoći iz županijskog proračuna 0 170.000 0 #DIV/0! 0,00
 6332  Kapitalne pomoći iz proračuna 0 7.200.000 144.429 #DIV/0! 2,01
 63321   – kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0 7.200.000 144.429 #DIV/0! 2,01
 63322   – kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
 634  POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 0 1.890.000 99.744 #DIV/0! 5,28
 6341  Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 0 280.000 99.744 #DIV/0! 35,62
 63414   – tekuća pomoć HZZ-a za jav.radove 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
 63414   – tekuća pomoć HZZ-a za dj.vrtić 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
 63415   – tekuća pomoć Fonda za zaštitu okoliša 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
 63415   – tekuća pomoć Lučke uprave 0 180.000 0 #DIV/0! 0,00
 63415   – tekuća pomoć Hrvatskih voda 0 100.000 99.744 #DIV/0! 99,74
 6342  Kapitalna pomoći od izvanproračunskih korisnika 0 1.610.000 0 #DIV/0! 0,00
 63425   – kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša 0 1.610.000 0 #DIV/0! 0,00
 636  POMOĆI PRORAČ.KORISNIC.IZ NENADLEŽ.PRORAČ. 52.300 94.000 61.860 118,28 65,81
 6361  Tekuće pomoći proračun.korisnicima iz nenadlež.proračuna 4.300 29.000 5.860 136,28 20,21
 63612   – tekuća pomoć Minist.obrazovanja za dj.vrtić 4.300 9.000 5.860 136,28 65,11
 63613   – tekuća pomoć Županije SDŽ za dj.vrtić 0 20.000 0 #DIV/0! 0,00
 6362  Kapital.pomoći proračun.korisnicima iz nenadlež.proračuna 48.000 65.000 56.000 116,67 86,15
 63621   – kapitalna pomoći Minist.kulture za Grad.knjižnicu 48.000 65.000 56.000 116,67 86,15
 638  POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČ.TEMELJEM PRIJENOSA EU 238.625 3.040.000 728.077 305,11 23,95
 6382  Kapit.pomoći iz držav.prorač.temeljem prijenosa iz EU 238.625 3.040.000 728.077 305,11 23,95
             
Račun O P I S Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
5/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7
 64  PRIHODI OD IMOVINE 1.974.509 4.722.630 2.702.974 136,89 57,23
 641  PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 64.575 125.630 79.686 123,40 63,43
 6413  Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 64.575 125.130 79.686 123,40 63,68
 64131  - kamate na oročena sredstva 5.462 25.000 9.668 177,00 38,67
 64132  - kamate na depozite po viđenju – Grad 59.088 100.000 70.007 118,48 70,01
 64132  - kamate na depozite po viđenju – Dj.vrtić 22 100 10 45,45 10,00
 64132  - kamate na depozite po viđenju – Knjižnica 3 30 1 33,33 3,33
 6414  Prihodi od zateznih kamata 0 500 0 #DIV/0! 0,00
 64143  - zatezne kamate iz obveznih odnosa i dr. 0 500 0 #DIV/0! 0,00
 6415  Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
 64151  -prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
 642  PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.909.934 4.597.000 2.623.288 137,35 57,07
 6421  Naknada za koncesije 705.793 1.430.000 709.316 100,50 49,60
 64214  - naknade za koncesije na pomorskom dobru 702.586 1.400.000 706.414 100,54 50,46
 64219  - naknade za ostale koncesije 3.207 30.000 2.902 90,49 9,67
 6422  Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 673.395 1.860.000 1.009.463 149,91 54,27
 64224  - prihodi od zakupa stambenih objekata 596 2.000 538 90,27 26,90
 64225  - prihodi od zakupa poslovnih objekata 668.799 1.800.000 999.925 149,51 55,55
 64225  - prihodi od zakupa posl.prostora – Dj.vrtić 0 8.000 0 #DIV/0! 0,00
 64229  - prihodi od davanja na korištenje imovine 4.000 50.000 9.000 225,00 18,00
 6423  Ostali prihodi od nefinancijske imovine 483.331 1.257.000 869.352 179,87 69,16
 64231  - prihodi od nak. za eksploatac.mineralnih sirovina 0 7.000 14.042 #DIV/0! 200,60
 64236  - prihodi od spomeničke rente 201.364 400.000 365.753 181,64 91,44
 64239  - naknada za korištenje javnih površina 281.967 850.000 489.557 173,62 57,59
 6429  Ostali prihodi od nefinanc.imovine 47.415 50.000 35.157 74,15 70,31
 64299  - naknade za legalizaciju objekata 47.415 50.000 35.157 74,15 70,31
 65  PRIH. OD  PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 2.812.599 9.440.500 2.578.302 91,67 27,31
 651  UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 156.517 1.272.500 171.593 109,63 13,48
 6512  Gradske pristojbe i naknade 42.500 100.000 44.300 104,24 44,30
 65129  - ostale naknade utvrđene gradskom odlukom 42.500 100.000 44.300 104,24 44,30
 6513  Ostale upravne pristojbe i naknade 35.282 100.000 34.070 96,56 34,07
 65139  - prihodi od prodaje državnih biljega 35.282 100.000 34.070 96,56 34,07
 6514  Ostale pristojbe i naknade 78.735 1.072.500 93.223 118,40 8,69
 65141  - boravišne pristojbe 15.824 750.000 53.129 335,75 7,08
 65148  - naknada za promjenu namjene poljoprivred.zemljišta 18.911 20.000 94 0,50 0,47
 65149  - naknada za ukrcaj i iskrcaj putnika na obali 44.000 300.000 40.000 90,91 13,33
 65149  - naknada za obavljanje pokretne prodaje 0 2.500 0 #DIV/0! 0,00
 652  PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 507.723 968.000 483.340 95,20 49,93
 6522   Prihodi vodnog gospodarsta 23.384 45.000 13.203 56,46 29,34
 65221   – vodni doprinos (8% doznaka Hrv.voda) 23.384 45.000 13.203 56,46 29,34
 6524   Doprinos za šume 2 0 6 300,00 #DIV/0!
 65241   – šumski doprinos 2 0 6 300,00 #DIV/0!
 6526  Ostali nespomenuti prihodi 484.337 923.000 470.131 97,07 50,94
 65264  - sufinanciranje usluge – Dječji vrtić 428.029 816.000 426.649 99,68 52,29
 65264  - sufinanciranje usluge – Gradska knjižnica 7.279 16.000 5.550 76,25 34,69
 65266  - prih. na temelju refund. rashoda prethod. god. 49.029 90.000 37.932 77,37 42,15
 65269  - prihodi po posebnim propisima 0 1.000 0 #DIV/0! 0,00
 653  KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 2.148.359 7.200.000 1.923.369 89,53 26,71
 6531  Komunalni doprinosi 923.691 4.000.000 1.040.642 112,66 26,02
 65311  - komunalni doprinosi 923.691 4.000.000 1.040.642 112,66 26,02
 6532  Komunalne naknade 1.224.668 3.200.000 882.727 72,08 27,59
 65321  - komunalne naknade 1.224.668 3.200.000 882.727 72,08 27,59
            #DIV/0!
Račun O P I S Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
6/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7,00
 66  PRIH.OD PROD.ROBA, PRUŽENIH USL. I DONACIJE 1.307.572 6.053.500 1.879.002 143,70 31,04
 661  PRIH.OD PRODAJE ROBA TE PRUŽENIH USLUGA 1.299.223 5.845.000 1.861.471 143,28 31,85
 6615  Prihodi od pružanja usluga 1.299.223 5.845.000 1.861.471 143,28 31,85
 66151  - prihodi od Hvarskih ljetnih priredbi 30.800 230.000 9.080 29,48 3,95
 66151  - prihodi od ulazaka u tvrđavu “Španjola” 1.234.029 5.500.000 1.806.612 146,40 32,85
 66151  - prihodi od naplate NUV-a 34.394 100.000 45.779 133,10 45,78
 66151  - prihodi od ostalih manifestacija 0 5.000 0 #DIV/0! 0,00
 66151  - prihodi od teleskopa na Fortici 0 10.000 0 #DIV/0! 0,00
 663  DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 8.349 208.500 17.531 209,98 8,41
 6631  Tekuće donacije 8.349 208.500 17.531 209,98 8,41
 66312  - tekuće donacije neprofitnih organizacija 0 140.000 0 #DIV/0! 0,00
 66313  - tekuće donacije trgovačkih društava 0 50.000 0 #DIV/0! 0,00
 6631  - tekuće donacije za Dj.vrtić 8.349 12.000 1.080 12,94 9,00
 6631  - tekuće donacije za Grad.knjižnicu 0 6.500 16.451 #DIV/0! 253,09
 68  KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 50.671 290.000 134.604 265,64 46,42
 681  K A Z N E  I  UPRAVNE MJERE 44.500 190.000 108.765 244,42 57,24
 6819  Ostale kazne 44.500 190.000 108.765 244,42 57,24
 68191  - kazne za prekršaje u prometu 44.500 150.000 108.765 244,42 72,51
 68191  - ostale nespomenute kazne 0 40.000 0 #DIV/0! 0,00
 683  OSTALI PRIHODI 6.171 100.000 25.839 418,72 25,84
 6831  Ostali prihodi 6.171 100.000 25.839 418,72 25,84
 7  PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 95.751 125.000 4.620 4,83 3,70
 71  PRIH.OD PRODAJE NEPROIZVED. DUGUTRAJ. IMOV. 81.277 100.000 0 0,00 0,00
 711  PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE 81.277 100.000 0 0,00 0,00
 7111  Prihodi od prodaje zemljišta 81.277 100.000 0 0,00 0,00
 71112  - prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 81.277 100.000 0 0,00 0,00
 72  PRIH.OD PRODAJE PROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE 14.474 25.000 4.620 31,92 18,48
 721  PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVIN.OBJEKATA 14.474 20.000 4.620 31,92 23,10
 7211  Prihodi od prodaje stambenih objekata 14.474 20.000 4.620 31,92 23,10
 72119  - prih. od prodaje stanova i ostalih stamb.objekata 14.474 20.000 4.620 31,92 23,10
 722  PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME 0 5.000 0 #DIV/0! 0,00
 7221  Prihodi od prodaje uredske opreme i namještaja 0 5.000 0 #DIV/0! 0,00
 72211  - naknada za računalnu opremu 0 5.000 0 #DIV/0! 0,00
   U K U P N O   P R I H O D I  ( 6 + 7 ) 12.077.588 58.256.630 16.413.293 135,90 28,17
 8  PRIMICI OD FINANC.IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0 50.000 0 #DIV/0! 0,00
 81  PRIMLJENI POVRATI DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 0 50.000 0 #DIV/0! 0,00
 816  PRIMLJENI POVRATI ZAJMOVA TRG. DRUŠTVIMA 0 50.000 0 #DIV/0! 0,00
 8163  Povrat zajma danog trg.društvu izvan javnog sektora 0 50.000 0 #DIV/0! 0,00
   UKUPNO PRIHODI  I PRIMICI  ( 6 + 7 + 8 ) 12.077.588 58.306.630 16.413.293 135,90 28,15
             
Tablica 3.  Opći dio – RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI      
          /u kunama/
Račun O P I S Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
5/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7
 3  R A S H O D I     P O S L O V A NJ A 12.780.096 40.564.430 11.798.587 92,32 29,09
 31  RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.950.776 7.433.120 3.389.218 114,86 45,60
 311  PLAĆE (BRUTO) 2.517.727 6.160.000 2.888.394 114,72 46,89
 3111  Plaće za redovan rad 2.517.727 6.160.000 2.888.394 114,72 46,89
 312  OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0 215.000 16.000 #DIV/0! 7,44
 3121  Ostali rashodi za zaposlene 0 215.000 16.000 #DIV/0! 7,44
 313  DOPRINOSI NA PLAĆE 433.049 1.058.120 484.824 111,96 45,82
 3132  Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 390.248 951.620 436.905 111,96 45,91
 3133  Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti 42.801 106.500 47.919 111,96 44,99
 32  MATERIJALNI RASHODI 7.124.641 21.197.810 7.041.850 98,84 33,22
 321  NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 159.315 424.000 200.015 125,55 47,17
 3211  Službena putovanja 36.606 98.000 40.703 111,19 41,53
 3212  Naknada za prijevoz na posao i s posla 105.946 286.000 145.386 137,23 50,83
 3213  Stručno usavršavanje zaposlenika 16.165 35.000 13.462 83,28 38,46
 3214  Ostale naknade troškova zaposlenima 598 5.000 464 77,59 9,28
 322  RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 860.415 2.483.000 983.105 114,26 39,59
 3221  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 269.586 969.000 424.676 157,53 43,83
 3222  Materijal i sirovine 133.899 250.000 134.960 100,79 53,98
 3223  Energija 223.058 630.000 271.703 121,81 43,13
 3224  Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje 220.211 538.000 106.092 48,18 19,72
 3225  Sitni inventar 3.228 38.000 1.094 33,89 2,88
 3227  Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.433 58.000 44.580 427,30 76,86
 323  RASHODI ZA USLUGE 5.603.657 15.854.100 5.454.665 97,34 34,41
 3231  Usluge telefona, pošte i prijevoza 84.778 271.000 150.014 176,95 55,36
 3232  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.196.759 4.970.000 2.451.803 111,61 49,33
 3233  Usluge promidžbe i informiranja 179.401 511.600 124.284 69,28 24,29
 3234  Komunalne usluge 286.059 679.000 162.854 56,93 23,98
 3235  Zakupnine i najamnine 57.031 260.000 61.926 108,58 23,82
 3236  Zdravstvene i veterinarske usluge 6.626 116.000 101.891 ###### 87,84
 3237  Intelektualne i osobne usluge 1.392.193 4.641.000 1.056.869 75,91 22,77
 3238  Računalne usluge 85.942 194.000 87.706 102,05 45,21
 3239  Ostale usluge 1.314.868 4.211.500 1.257.318 95,62 29,85
 324  NAKNADA TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA 4.610 12.000 959 20,80 7,99
 3241  Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 4.610 12.000 959 20,80 7,99
 329  OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 496.644 2.424.710 403.106 81,17 16,62
 3291  Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl. 84.425 338.000 65.038 77,04 19,24
 3292  Premije osiguranja 47.755 153.700 96.182 201,41 62,58
 3293  Reprezentacija 88.297 604.500 98.555 111,62 16,30
 3294  Članarine i norme 6.365 140.000 6.999 109,96 5,00
 3295  Pristojbe i naknade 55.580 414.000 66.510 119,67 16,07
 3296  Troškovi sudskih postupaka 161.754 110.000 0 0,00 0,00
 3299  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.468 664.510 69.822 133,08 10,51
           
Račun O P I S Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
5/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7
 34  FINANCIJSKI RASHODI 309.805 168.600 46.332 14,96 27,48
 343  OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 309.805 168.600 46.332 14,96 27,48
 3431  Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38.828 138.600 36.505 94,02 26,34
 3432  Negativne tečajne razlike 0 10.000 9.276 #DIV/0! 92,76
 3433  Zatezne kamate 270.977 20.000 551 0 2,76
 35  SUBVENCIJE 0 20.000 0 #DIV/0! 0,00
 352  SUBVENCIJE IZVAN JAVNOG SEKTORA 0 20.000 0 #DIV/0! 0,00
 3523  Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima 0 20.000 0 #DIV/0! 0,00
 36  POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ. 450.881 1.901.000 386.475 85,72 20,33
 363  POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0 50.000 47.949 #DIV/0! 95,90
 3631  Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0 40.000 40.000 #DIV/0! 100,00
 3632  Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0 10.000 7.949 #DIV/0! 79,49
 366  POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 450.881 1.851.000 338.526 75,08 18,29
 3661  Tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna 333.051 880.000 317.270 95,26 36,05
 3662  Kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna 117.830 971.000 21.256 18,04 2,19
 37  NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 296.745 934.000 194.136 65,42 20,79
 372  NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ. 296.745 934.000 194.136 65,42 20,79
 3721  Naknade građanima i kućanstvima u novcu 276.000 720.000 168.260 60,96 23,37
 3722  Naknade građanima i kućanstvima u naravi 20.745 214.000 25.876 124,73 12,09
 38  OSTALI RASHODI 1.647.248 8.909.900 740.576 44,96 8,31
 381  TEKUĆE DONACIJE 1.194.303 3.956.000 730.576 61,17 18,47
 3811  Tekuće donacije u novcu 1.194.303 3.956.000 730.576 61,17 18,47
 382  KAPITALNE DONACIJE 83.165 200.000 0 0,00 0,00
 3821  Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 83.165 200.000 0 0,00 0,00
 385  IZVANREDNI RASHODI 0 108.900 10.000 #DIV/0! 9,18
 3851  Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0 108.900 10.000 #DIV/0! 9,18
 386  KAPITALNE POMOĆI 369.780 4.645.000 0 0,00 0,00
 3861  Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru 369.780 4.645.000 0 0,00 0,00
 4  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.190.601 21.317.200 4.933.608 117,73 23,14
 41  RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE 0 770.000 6.208 #DIV/0! 0,81
 411  MATERIJALNA IMOVINA – PRIRODNA BOGATSTVA 0 770.000 6.208 #DIV/0! 0,81
 4111  Zemljište 0 770.000 6.208 #DIV/0! 0,81
 42  RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE 1.975.938 8.032.000 3.023.605 153,02 37,64
 421  GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.856.005 5.950.000 2.675.115 144,13 44,96
 4212  Poslovni objekti 0 500.000 322.213 #DIV/0! 64,44
 4213  Ceste i ostali prometni objekti 1.387.223 3.500.000 1.796.895 129,53 51,34
 4214  Ostali građevinski objekti 468.782 1.950.000 556.007 118,61 28,51
 422  POSTROJENJA I OPREMA 70.002 956.000 268.447 383,48 28,08
 4221  Uredska oprema i namještaj 12.027 100.000 61.800 513,84 61,80
 4222  Komunikacijska oprema 0 8.000 0 #DIV/0! 0,00
 4223  Oprema za održavanje i zaštitu 0 30.000 15.050 #DIV/0! 50,17
 4225  Instrumenti, uređaji i strojevi 2.500 10.000 0 0,00 0,00
 4226  Sportska i glazbena oprema 0 3.000 0 #DIV/0! 0,00
 4227  Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 55.475 805.000 191.597 345,38 23,80
           
Račun O P I S Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
5/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7
 424  KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI 40.590 120.000 48.655 119,87 40,55
 4241  Knjige u knjižnicama 40.590 120.000 48.616 119,77 40,51
 4244  Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 0 0 39 #DIV/0! #DIV/0!
 426  NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 9.341 1.006.000 31.388 336,02 3,12
 4262  Ulaganje u računalne programe 7.184 28.000 14.231 198,09 50,83
 4263  Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi) 2.157 978.000 17.157 795,41 1,75
 43  PLEMEN.METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJED. 39 200 0 0,00 0,00
 431  PLEMEN.METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJED. 39 200 0 0,00 0,00
 4312  Pohranjene knjige, umjet.dijela i slične vrijednosti 39 200 0 0,00 0,00
 45  RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI 2.214.624 12.515.000 1.903.795 85,96 15,21
 451  DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA 2.214.624 12.515.000 1.903.795 85,96 15,21
 4511  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.214.624 12.515.000 1.903.795 85,96 15,21
   U K U P N O   R A S H O D I   ( 3 + 4 ) 16.970.697 61.881.630 16.732.195 98,59 27,04

 

Tablica 4.  Opći dio – PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

          /u kunama/
Izvori ID Opis (naziv) Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
5/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7
11 Opći prihodi i primici 6.652.698 27.072.000 9.509.282 142,94 35,13
21 Vlastiti prihodi 1.734.556 6.685.130 2.293.681 132,23 34,31
31 Prihodi za posebne namjene 3.161.052 9.902.000 3.114.069 98,51 31,45
41 Pomoći 425.182 14.264.000 1.474.110 346,70 10,33
51 Donacije 8.349 208.500 17.531 209,98 8,41
61 Prih.od.nefinanc.imovine i nak.štete od osiguranja 95.751 125.000 4.620 4,83 3,70
 U K U P N O   P R I H O D I 12.077.588 58.256.630 16.413.293 135,90 28,17
Tablica 5.  Opći dio – RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA      
          /u kunama/
Izvori ID Opis (naziv) Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
6/3
Indeks
6/4
1 2 3 4 6 7 8
11 Opći prihodi i primici 11.349.792 29.738.756 9.462.848 83,37 31,82
21 Vlastiti prihodi 1.664.287 6.760.130 2.265.917 136,15 33,52
31 Prihodi za posebne namjene 2.904.837 10.566.624 3.678.693 126,64 34,81
41 Pomoći 947.681 14.482.620 1.318.437 139,12 9,10
51 Donacije 8.349 208.500 1.680 20,12 0,81
61 Prih.od.nefinanc.imovine i nak.štete od osiguranja 95.751 125.000 4.620 4,83 3,70
 U K U P N O   R A S H O D I 16.970.697 61.881.630 16.732.195 98,59 27,04

 

 

Tablica 6.  Opći dio – RASHODI PREMA FUNCIJSKOJ KLASIFIKACIJI    
          /u kunama/
Funk. Opis (naziv) Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
5/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7
01 Opće javne usluge 4.584.456 12.859.300 4.147.511 90,47 32,25
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financ. i fisk.poslovi 2.564.954 6.933.620 2.891.877 112,75 41,71
013 Opće usluge 1.943.699 5.525.680 1.208.384 62,17 21,87
018 Prijenosi općeg karaktera 75.803 400.000 47.250 62,33 11,81
03 Javni red i sigurnost 681.572 2.020.000 586.568 86,06 29,04
031 Usluge policije 0 310.000 7.949 #DIV/0! 2,56
032 Usluge protupožarne zaštite 681.572 1.680.000 578.619 84,89 34,44
036 Rash.za jav.red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 0 30.000 0 #DIV/0! 0,00
04 Ekonomski poslovi 1.603.051 5.090.000 2.018.912 125,94 39,66
042 Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 0 20.000 0 #DIV/0! 0,00
045 Promet 1.603.051 4.320.000 1.137.548 70,96 26,33
047 Ostale industrije 0 750.000 881.364 #DIV/0! 117,52
05 Zaštita okoliša 384.780 4.250.000 6.208 1,61 0,15
051 Gospodarenje otpadom 29.000 2.695.000 6.208 21,41 0,23
052 Gospodarenje otpadnim vodama 355.780 1.555.000 0 0,00 0,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 3.164.324 10.580.000 3.647.280 115,26 34,47
062 Razvoj zajednice 54.901 1.200.000 102.775 187,20 8,56
063 Opskrba vodom 0 100.000 0 #DIV/0! 0,00
064 Ulična rasvjeta 819.450 2.090.000 751.098 91,66 35,94
066 Rashodi stanovanja i dr.komun.pogodnosti 2.289.973 7.190.000 2.793.407 121,98 38,85
07 Zdravstvo 275.000 950.000 524.125 190,59 55,17
072 Službe za vanjske pacijente 275.000 950.000 524.125 190,59 55,17
08 Rekreacija, kultura i religija 4.150.070 19.471.230 3.660.460 88,20 18,80
081 Službe rekreacije i sporta 596.462 2.960.000 409.850 68,71 13,85
082 Službe kulture 3.503.608 16.361.230 3.250.610 92,78 19,87
084 Religijske i druge službe zajednice 50.000 150.000 0 0,00 0,00
09 Obrazovanje 1.743.159 5.322.100 1.802.288 103,39 33,86
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 1.732.024 5.206.100 1.802.288 104,06 34,62
092 Srednjoškolsko obrazovanje 11.135 116.000 0 0,00 0,00
10 Socijalna zaštita 384.285 1.339.000 338.843 88,17 25,31
101 Bolest i invaliditet 0 65.000 0 #DIV/0! 0,00
102 Starost 0 100.000 0 #DIV/0! 0,00
104 Obitelj i djeca 150.000 340.000 157.400 104,93 46,29
106 Stanovanje 0 20.000 0 #DIV/0! 0,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu (nije u redov.progr.) 146.745 614.000 76.736 52,29 12,50
109 Aktivnosi soc.zaštite koje nisu drugdje svrstani 87.540 200.000 104.707 119,61 52,35
 U K U P N O   R A S H O D I 16.970.697 61.881.630 16.732.195 98,59 27,04

 

Tablica 7.  Opći dio -  RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI      
Račun O P I S  (naziv) Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
5/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7
 8  PRIMICI OD FINANC.IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0 50.000 0    
 81  PRIMLJENI POVRATI DANIH ZAJMOVA 0 50.000 0    
 816  PRIMLJENI POVRATI DANIH ZAJMOVA TRG.DRUŠTVIMA 0 50.000 0    
 8163  Primlj.povrati zajmova danih trg.društvima izvan jav.sektora 0 50.000 0    
 5  IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0 0 0    
 51  IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 0 0 0    
 516  IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA 0 0 0    
 5163  Zajam trg.društvu izvan jav.sektora 0 0 0    
   IZNOS NETO FINANCIRANJA 0 50.000 0    

 

 

Tablica 8.  Opći dio – RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIČKI PRIKAZ      
Račun Naziv računa Izvršeno 2017.god. Izvršeno 2018.god. Indeks
4/3
1 2 3 4 5
 5  IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0 0  
 51  IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 0 0  
 516  IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA 0 0  
 5163  Zajam trg.društvu izvan jav.sektora 0 0  
 51633  Ovrha po jamstvu “Sportskom centru Hvar” 0 0  

 

Tablica 9.  Opći dio – RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA      
Račun O P I S  (naziv) Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
5/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7
Izvori 11 – Opći prihodi i primici 0 0 0    
U K U P N O 0 0 0    

 

Tablica 10. Posebni dio – IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
Račun/
pozicija
OPIS (NAZIV) IZVORNI PLAN
za 2018.god.
IZVRŠENO
u 2018.god.
Indeks
4/3
1 2 3 4 5
  Razdjel: 001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA
TE PRORAČUNSKI KORISNICI
49.794.690 41.075.240 82,49
  Glava: 00101    GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA 56.909.300 14.721.581 25,87
  Glava: 00102    DJEČJI VRTIĆ HVAR 4.416.100 1.773.753 40,17
  Glava: 00103    GRADSKA KNJIŽNICA  I ČITAONICA HVAR 556.230 236.861 42,58
     U K U P N O 61.881.630 16.732.195 27,04

 

         
Tablica 11. Posebni dio – IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
         
BROJČANA OZNAKA, NAZIV I RAČUN Izvorni Plan
za 2018.god.
Izvršeno u 2018.god. Indeks
3/2
1 2 3 4
   RAZDJEL  001:   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA,
GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI
61.881.630 16.732.195 27,04
   GLAVA 00101:    GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK
I GRADSKA UPRAVA
56.909.300 14.721.581 25,87
 Glava 00101 – Izvori 11 (opći prihodi i primici) 26.194.056 7.895.186 30,14
 Glava 00101 – Izvori 21 (vlastiti prihodi) 5.845.000 1.861.365 31,85
 Glava 00101 – Izvori 31 (prihodi za posebne namjene) 10.566.624 3.678.693 34,81
 Glava 00101 – Izvori 41 (pomoći) 13.988.620 1.281.717 9,16
 Glava 00101 – Izvori 51 (donacije) 190.000 0 0,00
 Glava 00101 – Izvori 61 (prihodi od nefinanc.imovine) 125.000 4.620 3,70
 Program 1001:  Javna uprava i administracija 6.093.620 2.777.375 45,58
 Aktivnost A1001 01:  Rad gradonačelnika i gradske uprave 5.518.620 2.551.687 46,24
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.158.620 1.935.649 46,55
311 PLAĆE (Bruto) 3.465.000 1.649.854 47,61
3111 Plaće za redovan rad 3.465.000 1.649.854 47,61
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100.000 14.000 14,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 100.000 14.000 14,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 593.620 271.795 45,79
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 533.620 244.931 45,90
3133 Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti 60.000 26.864 44,77
32 MATERIJALNI RASHODI 1.360.000 616.038 45,30
321 NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 225.000 97.545 43,35
3211 Službena putovanja 80.000 30.892 38,62
3212 Naknada prijevoza na posao i s posla 120.000 56.102 46,75
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.000 10.087 50,44
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.000 464 9,28
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 355.000 166.326 46,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 140.000 75.753 54,11
3223 Energija 140.000 44.100 31,50
3224 Materijal i djel. za tekuće i invest. održavanje 10.000 1.893 18,93
3225 Sitni inventar 10.000 0 0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 55.000 44.580 81,05
323 RASHODI ZA USLUGE 690.000 310.637 45,02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 250.000 136.815 54,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000 40.281 40,28
3234 Komunalne usluge 40.000 7.532 18,83
3235 Zakupnine i najamnine 130.000 59.676 45,90
3238 Računalne usluge 160.000 66.216 41,39
3239 Ostale usluge 10.000 117 1,17
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 90.000 41.530 46,14
3293    Reprezentacija 90.000 41.530 46,14
 Aktivnost A1001 02: Rad gradskog vijeća, zamjenika
gradonač. i radnih tijela GV
365.000 75.556 20,70
32 MATERIJALNI RASHODI 365.000 75.556 20,70
323    RASHODI ZA USLUGE 50.000 8.750 17,50
3233    Usluge promidžbe i informiranja 50.000 8.750 17,50
324 NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA 5.000 0 0,00
3241    Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 0 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL. 310.000 66.806 21,55
3291    Nak. članovima GV, zamjen.gradonač. i rad. tijelima 260.000 65.038 25,01
3293    Reprezentacija 50.000 1.768 3,54
 K.projekt K1001 03: Nabavka opreme za poslovanje 210.000 150.132 71,49
42   PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA 210.000 150.132 71,49
422   POSTROJENJA I OPREMA 190.000 138.100 72,68
4221   Uredska oprema i namještaj 80.000 61.800 77,25
4222   Komunikacijska oprema 5.000 0 0,00
4223   Oprema za održavanje i zaštitu 20.000 15.050 75,25
4225   Instrumenti, uređaji i strojevi 5.000 0 0,00
4227   Oprema za ostale namjene 80.000 61.250 76,56
426   NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA 20.000 12.032 60,16
4262   Ulaganje u računalne programe 20.000 12.032 60,16
 Program 1002:  Prigodni zabavni programi 3.605.000 728.565 20,21
 Aktivnost A1002 01: Prigodni zabavni programi, priredbe,
koncerti, te proslava 150.god.turizma
3.605.000 728.565 20,21
32   MATERIJALNI RASHODI 3.605.000 728.565 20,21
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 50.000 8.264 16,53
3221   Ured.materijal i ostali mat.rashodi 50.000 8.264 16,53
323   RASHODI ZA USLUGE 3.055.000 614.120 20,10
3233   Usluge promidžbe i informiranja 320.000 63.669 19,90
3235   Zakupnine i najamnine 50.000 2.250 4,50
3237   Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl. 1.385.000 383.339 27,68
3239   Ostale usluge 1.300.000 164.862 12,68
329   OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 500.000 106.181 21,24
3293   Reprezentacija 400.000 53.774 13,44
3299   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 52.407 52,41
 Program 1003:  Opće usluge i pričuva 1.920.680 479.819 24,98
 Aktivnost A1003 01: Opće usluge i pričuva 1.920.680 479.819 24,98
32   MATERIJALNI RASHODI 1.811.780 469.819 25,93
323   RASHODI ZA USLUGE 965.000 318.318 32,99
3233   Usluge promidžbe i informiranja 110.000 48.711 44,28
3237   Intelektualne i osobne usluge 700.000 247.691 35,38
3238   Računalne usluge 10.000 0 0,00
3239   Ostale usluge 145.000 21.916 15,11
324 NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA 7.000 959 13,70
3241    Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 7.000 959 13,70
329   OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL. 839.780 150.542 17,93
3292   Premije osiguranja 100.000 66.300 66,30
3294   Članarine i norme 140.000 6.999 5,00
3295   Pristojbe i naknade 400.000 60.368 15,09
3296   Troškovi sudskih postupaka 110.000 0 0,00
3299   Ostali nespomenuti rashodi 89.780 16.875 18,80
38   OSTALI RASHODI 108.900 10.000 9,18
385   IZVANREDNI RASHODI 108.900 10.000 9,18
3851   Nepredviđeni rashodi – proračunska pričuva 108.900 10.000 9,18
 Program 1004: Financijski poslovi i fin. obveze 150.000 36.111 24,07
 Aktivnost A1004 01: Ostali financijski poslovi 150.000 36.111 24,07
34   FINANCIJSKI RASHODI 150.000 36.111 24,07
343   OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 150.000 36.111 24,07
3431   Bankarske usluge i usluge platnog prometa 120.000 26.284 21,90
3432   Negativne tečajne razlike 10.000 9.276 92,76
3433   Zatezne kamate 20.000 551 2,76
 Program 1005:  Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 2.020.000 586.568 29,04
 Aktivnost A1005 01: Protupožarna zaštita 80.000 0 0,00
32   MATERIJALNI RASHODI 80.000 0 0,00
329   OSTALI RASHODI POSLOVANJA 80.000 0 0,00
3299   Rashodi za protupožarnu zaštitu 30.000 0 0,00
3299   Sufinanciranje nabave vatrogasnih vozila 50.000 0 0,00
 Aktivnost A1005 02: Donacije DVD-u Hvar 1.600.000 578.619 36,16
38   OSTALI RASHODI 1.600.000 578.619 36,16
381   TEKUĆE DONACIJE 1.400.000 578.619 41,33
3811   DVD Hvar – tekuća donacija 1.400.000 578.619 41,33
382   KAPITALNE DONACIJE 200.000 0 0,00
3821   Kapital. donacija DVD-u za dovršetak vatrogas.doma 200.000 0 0,00
 Aktivnost A1005 03:  Sustav zaštite i spašavanja 20.000 0 0,00
32   MATERIJALNI RASHODI 20.000 0 0,00
329   OSTALI RASHODI POSLOVANJA 20.000 0 0,00
3299   Razvoj sustava zaštite i spašavanja 20.000 0 0,00
 Aktivnost A1005 04:  Donacije Gorskoj službi spašavanja 10.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 10.000 0 0,00
381   TEKUĆE DONACIJE 10.000 0 0,00
3811   Gorska služba spašavanja – tekuća donacija 10.000 0 0,00
 Aktivnost A1005 05:  Usluge policije 310.000 7.949 2,56
32   MATERIJALNI RASHODI 300.000 0 0,00
329   OSTALI RASHODI POSLOVANJA 300.000 0 0,00
3299   Smještaj i prehrana sezonskih policajaca 300.000 0 0,00
36   POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 10.000 7.949 79,49
363   POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 10.000 7.949 79,49
3632   Kapitalne pomoći unutar općeg, proračuna (donacija bicikla) 10.000 7.949 79,49
 Program 1006: Održavanje, dogradnja i
adaptacija poslovnih objekte
690.000 78.391 11,36
 Aktivnost A1006 01: Održ. uredskih i poslov. objekata 165.000 78.391 47,51
32   MATERIJALNI RASHODI 165.000 78.391 47,51
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 5.000 0 0,00
3224   Materijal i djelovi za tekuće i invest.održ. 5.000 0 0,00
323   RASHODI ZA USLUGE 160.000 78.391 48,99
3232   Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000 78.391 52,26
3239   Ostale usluge (energetske usluge) 10.000 0 0,00
 K.Projekt K1006 02: Adaptacija i dogradnja zgrade Zakaštil 200.000 0 0,00
45   DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI 200.000 0 0,00
451   DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA 200.000 0 0,00
4511   Dodatna ulaganja na poslov.objektu Zakaštil 200.000 0 0,00
 K.Projekt K1006 03: Adaptacija i uređenje vile Gazzari 50.000 0 0,00
45   DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI 50.000 0 0,00
451   DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA 50.000 0 0,00
4511   Dodatna ulaganja na poslov.objektu vila Gazzari 50.000 0 0,00
 K.Projekt K1006 04: Rekonstrukcija posl.objekta Dolac 275.000 0 0,00
45   DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI 275.000 0 0,00
451   DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA 275.000 0 0,00
4511   Dodatna ulaganja na poslov.objektu Dolac (Konzum) 275.000 0 0,00
 Program 1007: Poticaj razvoju poduzetništva 50.000 0 0,00
 T.projekt T1007 01: Subvencije u poljoprivredi 20.000 0 0,00
35   SUBVENCIJE 20.000 0 0,00
352   SUBVENCIJE IZVAN JAVNOG SEKTORA 20.000 0 0,00
3523   Subvencije poljoprivrednicima 20.000 0 0,00
 Aktivnost A1007 02: Donacije Udruženju obrtnika o.Hvara 30.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 30.000 0 0,00
381   TEKUĆE DONACIJE 30.000 0 0,00
3811   Tekuće donacije Udruženju obrtnika o.Hvara 30.000 0 0,00
 Program 1008: Izgradnja i održavanje prometnica 2.850.000 1.137.548 39,91
 Aktivnost A1008 01: Održavanje cesta i prometnica 550.000 127.255 23,14
32   MATERIJALNI RASHODI 550.000 127.255 23,14
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 150.000 2.900 1,93
3224   Materijal i djelovi za održavanje cesta 150.000 2.900 1,93
323   RASHODI ZA USLUGE 400.000 124.355 31,09
3232   Održavanje nerazvrstanih cesta i dr.prometnica 400.000 124.355 31,09
 K.projekt K1008 02: Kupnja zemljišta za prometnice 100.000 0 0,00
41   RASHODI ZA  NEPROIZVED. IMOVINU 100.000 0 0,00
411   PRIRODNA BOGATSTVA 100.000 0 0,00
4111   Otkup zemljišta za ceste i puteve 100.000 0 0,00
 K.prijekt K1008 03: Gradnja cesta i puteva 2.200.000 1.010.293 45,92
42   RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU 2.200.000 1.010.293 45,92
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2.200.000 1.010.293 45,92
4213   Izgradnja lokalnih cesta i ostalih promet.objekata 2.200.000 1.010.293 45,92
 Program 1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom 4.250.000 6.208 0,15
 Aktivnost A1009 01: Sanacija divljih odlagališta 20.000 0 0,00
32   MATERIJALNI RASHODI 20.000 0 0,00
323   RASHODI ZA USLUGE 20.000 0 0,00
3232   Održavanje i sanacija divljih odlagališta otpada 20.000 0 0,00
 T.projekt T1009 02: Pomoć Komunalnom za sanacija komunalnog
odlagališta otpada i gradnja reciklažnog dvorišta
2.000.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 2.000.000 0 0,00
386   KAPITALNE POMOĆI 2.000.000 0 0,00
3861   Kapit.pomoć Komunalnom za sanac.odlagališta i gradnju rec.dvor. 2.000.000 0 0,00
 K.projekt K1009 03: Kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta
i gradnju reciklažnog dvorišta
450.000 6.208 1,38
41   RASHODI ZA  NEPROIZVED. IMOVINU 450.000 6.208 1,38
411   PRIRODNA BOGATSTVA 450.000 6.208 1,38
4111   Otkup zemljišta za sanaciju odlagališta 450.000 6.208 1,38
 Aktivnost A1009 04:  Održavanje oborinske kanalizacija 10.000 0 0,00
32   MATERIJALNI RASHODI 10.000 0 0,00
323   RASHODI ZA USLUGE 10.000 0 0,00
3232   Održavanje oborinske i fekalne kanalizacije 10.000 0 0,00
 T.projekt T1009 05: Pomoć Odvodnji-Hvar za izgradnju
oborinske i fekalne kanalizacije
1.545.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 1.545.000 0 0,00
386   KAPITALNE POMOĆI 1.545.000 0 0,00
3861   Kapitalna pomoć Odvodnj-Hvar za izgradnju kanalizacije 1.545.000 0 0,00
 Aktivnost A1009 06:  Nabava materijala i edukacija građana
za odvajanje otpada
225.000 0 0,00
32   MATERIJALNI RASHODI 225.000 0 0,00
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 200.000 0 0,00
3221   Ostali materijal ( kante za otpad ) 200.000 0 0,00
323   RASHODI ZA USLUGE 25.000 0 0,00
3233   Usluge promidžbe i informiranja 25.000 0 0,00
 Program 1010: Projekti strateškog razvoja i EU fondova 720.000 0 0,00
 K.projekt K1010 01: Razvojna strategija turizma 250.000 0 0,00
42   RASHODI ZA PR.DUGOTRAJNU IMOVINU 250.000 0 0,00
426   NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA 250.000 0 0,00
4263   Razvojna strategija turizma 250.000 0 0,00
 K.projekt K1010 02: Projekti kuća Mediterana 95.000 0 0,00
42   RASHODI ZA PR.DUGOTRAJNU IMOVINU 95.000 0 0,00
426   NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA 95.000 0 0,00
4263   Projekt kuća Mediterana 95.000 0 0,00
 K.projekt K1010 03: Studija razvoja prema energetskoj tranziciji 375.000 0 0,00
42   RASHODI ZA PR.DUGOTRAJNU IMOVINU 375.000 0 0,00
426   NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA 375.000 0 0,00
4263   Studija razvoja oprema energetskoj tranziciji 375.000 0 0,00
 Program 1011: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 1.200.000 102.775 8,56
 Aktivnost A1011 01: Geodetsko-katastarski poslovi 550.000 30.970 5,63
32   MATERIJALNI RASHODI 550.000 30.970 5,63
323   RASHODI ZA USLUGE 550.000 30.970 5,63
3237   Geodetsko-katastarske usluge 550.000 30.970 5,63
 K.projekt K1011 02:  Planovi i projekti prostornog uređenja 250.000 15.000 6,00
42   RASHODI ZA NABAVU PROIZVOD.DUGOTRAJ.IMOVINE 250.000 15.000 6,00
426   NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA 250.000 15.000 6,00
4263   Prostorni planovi i dr.plan.dokumenti 250.000 15.000 6,00
 K.projekt K1011 03:  Kupnja nekretnina za opće namjene i
pravo prvokupa
250.000 0 0,00
41   RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVOD.DUGOTRAJ.IMOVINE 150.000 0 0,00
411   MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA 150.000 0 0,00
4111   Zemljište 150.000 0 0,00
42   RASHODI ZA NABAVU PROIZVOD.DUGOTRAJ.IMOVINE 100.000 0 0,00
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100.000 0 0,00
4214   Ostali građevinski objekti 100.000 0 0,00
 Aktivnost A1011 04: Uređenje Etno-eko sela 150.000 56.805 37,87
32   MATERIJALNI RASHODI 150.000 56.805 37,87
323   RASHODI ZA USLUGE 150.000 56.805 37,87
3232   Održavanje-uređenje građevina 100.000 56.805 56,81
3237   Intelektualne i osobne usluge – projekti uređenja 50.000 0 0,00
 Program 1012:  Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe 100.000 0 0,00
 T.projekt T1012 01: Pomoć Hvarskom vodovodu za
izgradnju vodovodne mreže
100.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 100.000 0 0,00
386   KAPITALNE POMOĆI 100.000 0 0,00
3861   Prijenosi Hvarskom vodovodu Jelsa 100.000 0 0,00
 Program 1013:  Izgradnja i održavanje javne rasvjete 2.090.000 751.098 35,94
 Aktivnost A1013 01:  Održavanje rasvjete i trošak energije za JR 890.000 420.478 47,24
32   MATERIJALNI RASHODI 890.000 420.478 47,24
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 490.000 203.481 41,53
3223   Energija – javna rasvjeta 440.000 202.981 46,13
3224   Materijal za tekuće i invest.održavanje jav.rasv. 50.000 500 1,00
323   RASHODI ZA USLUGE 400.000 216.997 54,25
3232   Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 400.000 216.997 54,25
 K.prijekt K1013 02:  Izgradnja javne rasvjete 1.200.000 330.620 27,55
42   RASHODI ZA PROIZVOD.DUGOTRAJ. IMOVINU 1.200.000 330.620 27,55
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.200.000 330.620 27,55
4214   Nabava rasvjet.tijela i izgradnja javne rasvjete 1.200.000 330.620 27,55
 Program 1014:  Izgradnja i održavanje javnih površina 5.640.000 2.294.576 40,68
 Aktivnost A1014 01: Čišćenje i održavanje javnih površina                        3.270.000 1.507.974 46,12
32   MATERIJALNI RASHODI 3.270.000 1.507.974 46,12
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 270.000 180.779 66,96
3221   Uredski i ostali materijal 150.000 117.104 78,07
3224   Materijal za tekuće i invest.održavanje 120.000 63.675 53,06
323   RASHODI ZA USLUGE 3.000.000 1.327.195 44,24
3232   Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.350.000 585.742 43,39
3234   Komunalne usluge 200.000 15.000 7,50
3236   Veterinarske usluge 100.000 96.250 96,25
3239   Ostale usluge na JP (čišćenje, pranje, uređenje i sl.) 1.350.000 630.203 46,68
 T.projekt T1014 02:  Pomoć Komunalnom za kupnju uređaja i
komunalne opreme za čišćenje JP                       
1.000.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 1.000.000 0 0,00
386   KAPITALNE POMOĆI 1.000.000 0 0,00
3861   Kapit.pomoć Komunalnom za kupnju opreme za čišćenje JP 1.000.000 0 0,00
 K.prijekt K1014 03:  Izgradnja javnih površina 1.300.000 786.602 60,51
42   RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU 1.300.000 786.602 60,51
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.300.000 786.602 60,51
4213   Izgradnja javnih površina 1.300.000 786.602 60,51
 K.prijekt K1014 04:  Izgradnja i implementacija IP mreže na JP 70.000 0 0,00
42   RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU 70.000 0 0,00
422   POSTROJENJA I OPREMA 70.000 0 0,00
4227   Oprema za ostale namjene 70.000 0 0,00
 Program 1015:  Izgradnja i održavanje gradskog groblja 570.000 24.900 4,37
 K.projekt K1015 01: Kupnja zemljišta za novo groblje 70.000 0 0,00
41   RASHODI ZA  NEPROIZVED. IMOVINU 70.000 0 0,00
411   PRIRODNA BOGATSTVA 70.000 0 0,00
4111   Otkup zemljišta (za izgradnju groblja) 70.000 0 0,00
 K.prijekt K1015 02:  Izgradnja gradskog groblja 150.000 0 0,00
42   RASHODI ZA PROIZVOD.DUGOTRAJ. IMOVINU 150.000 0 0,00
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 150.000 0 0,00
4214   Ostali građevinski objekti – gradsko groblje 150.000 0 0,00
 Aktivnost A1015 03:  Održavanje grad.groblja i mrtvačnice                        350.000 24.900 7,11
32   MATERIJALNI RASHODI 350.000 24.900 7,11
323   RASHODI ZA USLUGE 350.000 24.900 7,11
3232   Održavanje-uređenje grad.groblja i mrtvačnice 350.000 24.900 7,11
 Program 1016:  Održavanje i gospodarenje obalnim pojasom 2.450.000 1.355.295 55,32
 Aktivnost A1016 01: Održavanje obale i obalnog pojasa                        1.270.000 881.364 69,40
32   MATERIJALNI RASHODI 1.270.000 881.364 69,40
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 200.000 76.478 38,24
3221   Uredski i ostali materijal 100.000 62.611 62,61
3224   Materijal za tekuće i invest.održavanje 100.000 13.867 13,87
323   RASHODI ZA USLUGE 1.070.000 804.886 75,22
3232   Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 925.000 661.261 71,49
3237   Intelektualne i osobne usluge 145.000 143.625 99,05
 Aktivnost A1016 02: Gospodarenje i čišćenje obale
i obalnog pojasa                       
980.000 473.931 48,36
32   MATERIJALNI RASHODI 980.000 473.931 48,36
323   RASHODI ZA USLUGE 930.000 473.931 50,96
3234   Komunalne usluge (odvoz smeća sa Paklenih otoka) 400.000 128.025 32,01
3239   Ostale usluge (čišćenje obalnog pojasa i sl.) 530.000 345.906 65,27
329   OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL. 50.000 0 0,00
3291   Naknade članovima vijeća za koncesije 50.000 0 0,00
 K.prijekt K1016 03:  Izgradnja lučice Križna luka 200.000 0 0,00
42   RASHODI ZA PROIZVOD.DUGOTRAJ. IMOVINU 200.000 0 0,00
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 200.000 0 0,00
4214   Ostali građevinski objekti – luke 200.000 0 0,00
 Program 1017: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 950.000 524.125 55,17
 Aktivnost A1017 01: Pomoć Hitnoj medicinskoj pomoći SDŽ 660.000 275.000 41,67
36   POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 660.000 275.000 41,67
366   POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 660.000 275.000 41,67
3661   Tekuće pomoći Hitnoj medicinskoj pomoći SDŽ 660.000 275.000 41,67
 Aktivnost A1017 02: Pomoći ostalim zdravstvenim ustanovama SDŽ 40.000 0 0,00
36   POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 40.000 0 0,00
366   POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 40.000 0 0,00
3661   Tekuće pomoći zdravstvenim ustanovama SDŽ 20.000 0 0,00
3662   Kapitalne pomoći zdravstvenim ustanovama SDŽ 20.000 0 0,00
 K.prijekt K1017 03:  Izgradnja zdravstvenog centra 250.000 249.125 99,65
42   RASHODI ZA PROIZVOD.DUGOTRAJ. IMOVINU 250.000 249.125 99,65
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 250.000 249.125 99,65
4212   Poslovni objekti- zdravstveni centar 250.000 249.125 99,65
 Program 1018: Razvoj sporta i rekreacije 2.960.000 409.850 13,85
 Aktivnost A1018 01: Održavanje sportskih terena 310.000 111.375 35,93
32   MATERIJALNI RASHODI 310.000 111.375 35,93
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 10.000 500 5,00
3224   Materijal za tekuće i invest.održavanje 10.000 500 5,00
323   RASHODI ZA USLUGE 300.000 110.875 36,96
3232   Uređenje i održavanje sportskih terena 300.000 110.875 36,96
 Aktivnost A1018 02: Donacije sportskim udrugama 1.050.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 1.050.000 0 0,00
381   TEKUĆE DONACIJE 1.050.000 0 0,00
3811   Tekuće donacije u novcu 1.050.000 0 0,00
38115   Tekuće donacije sportskim društvima 1.050.000 0 0,00
    – Nogometni klub Hvar 315.000 0 0,00
    – Nogometni klub “Levanda” V.Grablje 38.000 0 0,00
    – Muški rukometni klub Hvar 80.000 0 0,00
    – Ženski rukometni klub Hvar 53.000 0 0,00
    – Boćarski klub Ružmarin – Hvar 7.000 0 0,00
    – Boćarski klub “Levanda” v.Grablje 0 0 #DIV/0!
    – Boćarski klub “Zlatan otok” Sv.Nedjelja 42.000 0 0,00
    – Boćarski klub “Gdinj” Hvar 0 0 #DIV/0!
    – Jedriličarski klub “Zvir” Hvar 355.000 0 0,00
    – Sportsko pomorsko ribolovna udruga “Palmižana” Hvar 8.000 0 0,00
    – Atletski klub “Hvar Marathon” Hvar 30.000 0 0,00
    – Planinarsko društvo Hvar – V.Grablje 12.000 0 0,00
    – Udruga “365 Gariful Hvar” 0 0 #DIV/0!
    – Udruga za mali nogomet 20.000 0 0,00
    – Šahovsko-kartaško društvo Hvar 40.000 0 0,00
    – Akademski Judo klub Hvar 18.000 0 0,00
    – Moto klub “Sunčani Jahači” Hvar 20.000 0 0,00
    – Ostale sportske udruge (neraspoređeno) 12.000 0 0,00
 K.projekt K1018 03:  Izgradnja sportskog centra 100.000 73.088 73,09
42   RASHODI ZA NABAVU PROIZVOD.DUGOTRAJ.IMOVINE 100.000 73.088 73,09
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100.000 73.088 73,09
4212   Poslovni objekat – sportski centar 100.000 73.088 73,09
 K.projekt K1018 04:  Izgradnja sportsko-rekreacij.terena 300.000 225.387 75,13
42   RASHODI ZA NABAVU PROIZVOD.DUGOTRAJ.IMOVINE 300.000 225.387 75,13
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300.000 225.387 75,13
4214   Sportsko rekreacijsi tereni na JP 300.000 225.387 75,13
 K.projekt K1018 05:  Dodatno ulaganje u Nog.igralište K.Luka 1.200.000 0 0,00
45   DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI 1.200.000 0 0,00
451   DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA 1.200.000 0 0,00
4511   Dodatna ulaganja na nogomet.igralištu K.Luka 1.200.000 0 0,00
 Program 1019: Promicanje kulture 15.805.000 3.013.749 19,07
 Aktivnost A1019 01: Hvarske ljetne priredbe 850.000 57.446 6,76
32   MATERIJALNI RASHODI 850.000 57.446 6,76
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 7.000 0 0,00
3221   Uredski materijal i ostali mat.rashodi 2.000 0 0,00
3225   Sitni inventar 5.000 0 0,00
323   RASHODI ZA USLUGE 783.000 57.446 7,34
3235   Najam prostora za održavanje priredbi 80.000 0 0,00
3237   Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl. 443.000 31.444 7,10
3239   Ostale usluge 260.000 26.002 10,00
329   OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL. 60.000 0 0,00
3293   Reprezentacija 35.000 0 0,00
3299   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000 0 0,00
 Aktivnost A1019 02: Ostale kulturne manifestacije i priredbe 240.000 91.150 37,98
32   MATERIJALNI RASHODI 240.000 91.150 37,98
323   RASHODI ZA USLUGE 200.000 91.150 45,58
3237   Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl. 100.000 48.000 48,00
3239   Ostale usluge 100.000 43.150 43,15
329   OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL. 40.000 0 0,00
3293   Reprezentacija 20.000 0 0,00
3299   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 0 0,00
 Aktivnost A1019 03: Donacije udrugama u kulturi 650.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 650.000 0 0,00
381   TEKUĆE DONACIJE 650.000 0 0,00
3811   Tekuće donacije u novcu 650.000 0 0,00
38114   Tekuće donacije udrugama u kulturi 650.000 0 0,00
    – Hvarsko pučko kazalište Hvar 50.000 0 0,00
    – Folklorno društvo “Šaltin” Hvar 28.000 0 0,00
    – Dramski studio mladih Hvar 70.000 0 0,00
    – GSU “Stela Maris” Hvar 60.000 0 0,00
    – Ogranak matice Hrvatske Hvar 25.000 0 0,00
    – Hvar Metropola mora 48.000 0 0,00
    – Savez “Platforma” Hvar 20.000 0 0,00
    – Hvarska gradska glazba Hvar 85.000 0 0,00
    – Klapa Galešnik Hvar 35.000 0 0,00
    – Zajednica talijana G.F.Biondi Hvar 20.000 0 0,00
    – Klapa Bodulke Hvar 35.000 0 0,00
    – Pjevačko društvo Hvar 58.000 0 0,00
    – VGO “Primanota” Hvar 8.000 0 0,00
    – Udruga “Forske užance” Hvar 35.000 0 0,00
    – Plesni studio mladih Hvar 18.000 0 0,00
    – Udruga “Dignitea” Hvar 10.000 0 0,00
    – Klapa “Pharia” Hvar 25.000 0 0,00
    – Ostale udruge u kulturi (neraspoređeno) 20.000 0 0,00
 Aktivnost A1019 04: Pomoć Muzeju Hvarske baštine 295.000 34.991 11,86
36   POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 295.000 34.991 11,86
366   POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 295.000 34.991 11,86
3661   Tekuće pomoći za programske aktivnosti Muzeja HB 100.000 34.991 34,99
3661   Tekuće pomoći za održavanje ljetnikovca H.Lucića 25.000 0 0,00
3662   Kapitalna pomoć za sanaciju crkve Sv.Marak 100.000 0 0,00
3662   Kapitalna pomoć za otkup spomeničke i arhiv.građe 70.000 0 0,00
 Aktivnost A1019 05: Održavanje spomenika kulture 1.340.000 642.819 47,97
32   MATERIJALNI RASHODI 1.340.000 642.819 47,97
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 180.000 74.281 41,27
3221   Uredski i ostali materijal 120.000 71.142 59,29
3224   Materijal i djelovi za tekuće i invest.održ. 60.000 3.139 5,23
323   RASHODI ZA USLUGE 1.160.000 568.538 49,01
3232   Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 770.000 547.371 71,09
3234   Komunalne usluge 10.000 5.000 50,00
3237   Intelektualne i osobne usluge 300.000 14.825 4,94
3239   Ostale usluge – uređenje prostora 80.000 1.342 1,68
 K.projekt K1019 06: Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal s Fontikom 5.500.000 737.997 13,42
45   DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI 5.500.000 737.997 13,42
451   DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA 5.500.000 737.997 13,42
4511   Dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom 5.500.000 737.997 13,42
 K.projekt K1019 07: Opremanje spomenika kulture 620.000 118.455 19,11
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000 595 2,98
32 MATERIJALNI RASHODI 20.000 595 2,98
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 20.000 595 2,98
3225 Sitni inventar 20.000 595 2,98
4   RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE 600.000 117.860 19,64
42   RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE 600.000 117.860 19,64
422   POSTROJENJA I OPREMA 600.000 117.860 19,64
4227   Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 600.000 117.860 19,64
 K.projekt K1019 08: Dodatna ulaganja na Palači Vukašinović 600.000 106.775 17,80
45   DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI 600.000 106.775 17,80
451   DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA 600.000 106.775 17,80
4511   Dodatna ulaganja na Palači Vukašinović 600.000 106.775 17,80
 K.projekt K1019 09: HVAR – Tvrđava kulture 3.210.000 868.671 27,06
3   RASHODI POSLOVANJA 1.020.000 165.093 16,19
31   RASHODI ZA ZAPOSLENE 205.000 51.384 25,07
311   PLAĆE (Bruto) 175.000 43.843 25,05
3111   Plaće za redovan rad 175.000 43.843 25,05
313   DOPRINOSI NA PLAĆE 30.000 7.541 25,14
3132   Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 27.000 6.796 25,17
3133   Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti 3.000 745 24,83
32   MATERIJALNI RASHODI 815.000 113.709 13,95
321   NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000 1.148 22,96
3212   Naknada za prijevoz na posao i s posla 5.000 1.148 22,96
323   RASHODI ZA USLUGE 810.000 112.561 13,90
3237   Intelektualne i osobne usluge 810.000 112.561 13,90
4   RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE 2.190.000 703.578 32,13
45   DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI 2.190.000 703.578 32,13
451   DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA 2.190.000 703.578 32,13
4511   Dodatna ulaganja na Fortici, Venerandi i Galešniku 2.190.000 703.578 32,13
 K.projekt K1019 10: Dodatna ulaganja na gradskog Loggi 2.500.000 355.445 14,22
45   DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI 2.500.000 355.445 14,22
451   DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA 2.500.000 355.445 14,22
4511   Dodatna ulaganja na gradskoj Loggi 2.500.000 355.445 14,22
 Program 1020: Potpore vjerskim zajednicama 150.000 0 0,00
 Aktivnost A1020 01: Donacije vjerskim zajednicama 150.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 150.000 0 0,00
381   TEKUĆE DONACIJE 150.000 0 0,00
3811   Tekuće donacije vjerskim zajednicama 150.000 0 0,00
 Program 1021:  Razvoj civilnog društva 400.000 47.250 11,81
 Aktivnost A1021 01:  Potpora političkim strankama 100.000 47.250 47,25
38   DONACIJE I OSTALI RASHODI 100.000 47.250 47,25
381   TEKUĆE DONACIJE 100.000 47.250 47,25
3811   Tekuće donacije u novcu 100.000 47.250 47,25
    – Donacije polit.strankama zastupljenim u GV 100.000 47.250 47,25
 Aktivnost A1021 02:  Potpora ostalim udrugama civilnog društva 300.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 300.000 0 0,00
381   TEKUĆE DONACIJE 300.000 0 0,00
3811   Tekuće donacije u novcu 300.000 0 0,00
    – Udruga Veterana Momp “ZVIR” o.Hvar 13.000 0 0,00
    – Udruga turističkih vodiča Hvar 5.500 0 0,00
    – Udruga kriva maslina Brusje 65.000 0 0,00
    – Udruga kuhara Hvar 8.000 0 0,00
    – Udruga “Pjover” V.Grablje 110.000 0 0,00
    – Udruga proizvođača ljek.i aromat.bilja “HERBAE” Hvar 0 0 #DIV/0!
    – Ostale udruge (neraspoređeno) 98.500 0 0,00
 Program 1022: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 906.000 28.535 3,15
 Aktivnost A1022 01: Pomoći osnovnim školama 790.000 28.535 3,61
36   POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 790.000 28.535 3,61
366   POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 790.000 28.535 3,61
3661   Tekuća pomoć Osnovnoj školi Hvar 40.000 7.279 18,20
3662   Kapitalna pomoć Osnovnoj školi Hvar 750.000 21.256 2,83
 Aktivnost A1022 02: Potpore srednjoškol. ustanovama 66.000 0 0,00
36   POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 66.000 0 0,00
366   POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 66.000 0 0,00
3661   Tekuće pomoć Srednjoj školi Hvar 35.000 0 0,00
3662   Kapitalna pomoć Srednjoj školi Hvar 31.000 0 0,00
 K.Projekt K1022 03:  Izgradnja srednje škole i šk.igrališta 50.000 0 0,00
42   RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE 50.000 0 0,00
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 50.000 0 0,00
4212   Poslovni objekt – srednja škola i šk.igralište 50.000 0 0,00
 Program 1023: Socijalna skrb 1.339.000 338.843 25,31
 Aktivnost A1023 01: Pomoći građanima i kućanstvima 614.000 76.736 12,50
37   NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 614.000 76.736 12,50
372   NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA 614.000 76.736 12,50
3721   Naknade građanima i kućanstvima u novcu 420.000 50.860 12,11
    – Jednokratne novčane pomoći 300.000 8.860 2,95
    – Pomoći za novorođenu djecu 120.000 42.000 35,00
3722   Naknade građanima i kućanstvima u naravi 194.000 25.876 13,34
    – Troškovi borbe protiv ovisnosti 2.000 0 0,00
    – Sufinanciranje cijene prijevoza 67.000 0 0,00
    – Subvencije boravka djece u vrtiću 15.000 5.395 35,97
    – Subvencije stacionara 5.000 0 0,00
    – Darovi djeci predškolskog uzrasta 45.000 0 0,00
    – Ostale naknade u naravi 60.000 20.481 34,14
 Aktivnost A1023 02:  Pomoći Gradu Vukovaru za stipendije 40.000 40.000 100,00
36   POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 40.000 40.000 100,00
363   POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 40.000 40.000 100,00
3631   Pomoć Gradu Vukovaru za stipendije 40.000 40.000 100,00
 Aktivnost A1023 03:  Pomoći obiteljima i djeci (stipendije) 300.000 117.400 39,13
37   NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 300.000 117.400 39,13
372   NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA 300.000 117.400 39,13
3721   Stipendije i školarine 300.000 117.400 39,13
 Aktivnost A1023 04: Pomoć udrugama invalid. i hendikep.osoba 65.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 65.000 0 0,00
381   TEKUĆE DONACIJE 65.000 0 0,00
3811   Tekuće donacije u novcu 65.000 0 0,00
    – Klub građana “vita Pharos” Hvar 30.000 0 0,00
    – Udruga “Perle” St.Grad 20.000 0 0,00
    – Udruga dijaliz. i transplant. SDŽ Split 8.000 0 0,00
    – Ostale udruge (neraspoređeno) 7.000 0 0,00
 Aktivnost A1023 05:  Pomoć za podmirenje troš. stanovanja 20.000 0 0,00
37   NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 20.000 0 0,00
372   NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA 20.000 0 0,00
3722   Naknade građanima i kućanstvima u naravi 20.000 0 0,00
    – naknade za troškove stanovanja 20.000 0 0,00
 Aktivnost A1023 06:  Pomoć Crvenom križu GD Hvar 200.000 104.707 52,35
38   OSTALI RASHODI 200.000 104.707 52,35
381   TEKUĆE DONACIJE 200.000 104.707 52,35
3811   Tekuće donacija Crvenom križu GD Hvar 200.000 104.707 52,35
 K.projekt K1023 07: Izgradnja doma za starije 100.000 0 0,00
42   PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA 100.000 0 0,00
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100.000 0 0,00
4212   Dom za starije “Novak Leonidas” 100.000 0 0,00
 GLAVA 00102:   DJEČJI VRTIĆ HVAR 4.416.100 1.773.753 40,17
 Glava 00102 – Izvori 11 (opći prihodi i primici) 3.076.000 1.377.239 44,77
 Glava 00102 – Izvori 21 (vlastiti prihodi) 899.100 389.574 43,33
 Glava 00102 – Izvori 41 (pomoći) 429.000 5.860 1,37
 Glava 00102 – Izvori 51 (donacije) 12.000 1.080 9,00
 Program 2001:   Predškolski odgoj 4.416.100 1.773.753 40,17
 Aktivnost A2001 01: Stručna, administrat. i izvršna tijela vrtića 3.916.100 1.755.003 44,82
3   RASHODI POSLOVANJA 3.827.100 1.742.516 45,53
31   RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.766.000 1.267.691 45,83
311   PLAĆE (Bruto) 2.270.000 1.079.941 47,57
3111   Plaće za redovan rad 2.270.000 1.079.941 47,57
312   OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 105.000 2.000 1,90
3121   Ostali rashodi za zaposlene 105.000 2.000 1,90
313   DOPRINOSI NA PLAĆE 391.000 185.750 47,51
3132   Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 352.000 167.391 47,55
3133   Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti 39.000 18.359 47,07
32   MATERIJALNI RASHODI 1.046.100 466.667 44,61
321   NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 181.000 97.842 54,06
3211   Službena putovanja 15.000 9.811 65,41
3212   Naknada za prijevoz na posao i s posla 154.000 84.656 54,97
3213   Stručno usavršavanje zaposlenika 12.000 3.375 28,13
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 532.000 267.242 50,23
3221   Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 199.000 88.372 44,41
3222   Materijal i sirovine 250.000 134.960 53,98
3223   Energija 50.000 24.622 49,24
3224   Materijal i djelovi za tekuće i invest. održavanje 30.000 19.288 64,29
3227   Radna odjeća i obuća 3.000 0 0,00
323   RASHODI ZA USLUGE 207.100 68.097 32,88
3231   Usluge telefona i pošte 13.000 9.586 73,74
3232   Usluge tekućeg i investic.održavanja 84.000 4.825 5,74
3233   Usluge promidžbe i informiranja 3.100 2.554 82,39
3234   Komunalne usluge 29.000 7.297 25,16
3236   Zdravstvene usluge 16.000 5.641 35,26
3237   Intelektualne i osobne usluge 20.000 8.401 42,01
3238   Računalne usluge 17.000 9.650 56,76
3239   Ostale usluge 25.000 20.143 80,57
324   NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA 0 0 #DIV/0!
3241   Naknada troškova osobama izvan rad.odnosa 0 0 #DIV/0!
329   OSTALI NESP. RASHODI POSLOVANJA 126.000 33.486 26,58
3291   Naknade članovima upravnog vijeća 28.000 0 0,00
3292   Premije osiguranja 49.000 26.804 54,70
3293   Reprezentacija 6.000 0 0,00
3295   Pristojbe i naknade 14.000 6.142 43,87
3299   Troškovi održavanja Dječje olimpijade i programa Predškole 29.000 540 1,86
34   FINANCIJSKI RASHODI 15.000 8.158 54,39
343   OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 15.000 8.158 54,39
3431   Bankarske usluge i usl.plat.prometa 15.000 8.158 54,39
4   RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE 89.000 12.487 14,03
42   PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA 89.000 12.487 14,03
422   POSTROJENJA I OPREMA 84.000 12.487 14,87
4221   Uredska oprema i namještaj 10.000 0 0,00
4222   Komunikacijska oprema 3.000 0 0,00
4223   Oprema za održavanje i zaštitu 8.000 0 0,00
4225   Instrumenti, uređaji i strojevi 5.000 0 0,00
4226   Sportska i glazbena oprema 3.000 0 0,00
4227   Oprema za ostale namjene 55.000 12.487 22,70
426   NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 5.000 0 0,00
4262   Ulaganja u računalne programe 5.000 0 0,00
 K.Projekt K2001 02: Dodat.ulaganje na zgradi Dječjeg vrtića 0 0 #DIV/0!
45   DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI 0 0 #DIV/0!
451   DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 0 0 #DIV/0!
4511   Dodatna ulaganja – dogradnja zgrade Dj.vrtića Hvar 0 0 #DIV/0!
 T.projekt T2001 03: Uređenje dječjeg igrališta vrtića 500.000 18.750 3,75
32   MATERIJALNI RASHODI 500.000 18.750 3,75
323   RASHODI ZA USLUGE 500.000 18.750 3,75
3237   Intelektualne i osobne usluge (projekt uređenja) 100.000 18.750 18,75
3239   Ostale usluge ( uređenje igrališta) 400.000 0 0,00
 GLAVA 00103:    GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR                     556.230 236.861 42,58
 Glava 00103 – Izvori 11 (opći prihodi i primici) 468.700 190.423 40,63
 Glava 00102 – Izvori 21 (vlastiti prihodi) 16.030 14.978 93,44
 Glava 00102 – Izvori 41 (pomoći) 65.000 30.860 47,48
 Glava 00102 – Izvori 51 (donacije) 6.500 600 9,23
 Program 3001:   Knjižnična djelatnost 556.230 236.861 42,58
 Aktivnost A3001 01: Stručna i izvršna tijela knjižnice 413.030 183.850 44,51
31   RASHODI ZA ZAPOSLENE 303.500 134.494 44,31
311   PLAĆE (Bruto) 250.000 114.756 45,90
3111   Plaće za redovan rad 250.000 114.756 45,90
312   OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.000 0 0,00
3121   Ostali rashodi za zaposlene 10.000 0 0,00
313   DOPRINOSI NA PLAĆE 43.500 19.738 45,37
3132   Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 39.000 17.787 45,61
3133   Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti 4.500 1.951 43,36
32   MATERIJALNI RASHODI 104.930 47.293 45,07
321   NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 13.000 3.480 26,77
3211   Službena putovanja 3.000 0 0,00
3212   Naknada za prijevoz na posao i s posla 7.000 3.480 49,71
3213   Stručno usavršavanje zaposlenika 3.000 0 0,00
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 14.000 2.258 16,13
3221   Uredski materijal i ostali mat.rashodi 8.000 1.429 17,86
3224   Materijal i djelovi za tekuće i inv.održavanje 3.000 330 11,00
3225   Sitni inventar 3.000 499 16,63
323   RASHODI ZA USLUGE 69.000 36.993 53,61
3231   Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.000 3.613 45,16
3232   Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.000 0 0,00
3233   Usluge promidžbe i informiranja 3.500 600 17,14
3237   Intelektualne i osobne usluge 38.000 17.263 45,43
3238   Računalne usluge 7.000 11.840 169,14
3239   Ostale usluge 1.500 3.677 245,13
329   OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 8.930 4.562 51,09
3292   Premije osiguranja 4.700 3.078 65,49
3293   Reprezentacija 3.500 1.484 42,40
3299   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 730 0 0,00
34   FINANCIJSKI RASHODI 3.600 2.063 57,31
343   OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.600 2.063 57,31
3431   Bankarske usluge i usl.plat.prometa 3.600 2.063 57,31
38   OSTALI RASHODI 1.000 0 0,00
381   TEKUĆE DONACIJE 1.000 0 0,00
3811   Tekuće donacija u novcu 1.000 0 0,00
 T.projekt T3001 02: Kupnja knjižne građe i opreme 143.200 53.011 37,02
42   PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA 143.000 53.011 37,07
422   POSTROJENJA I OPREMA 12.000 0 0,00
4221   Oprema i namještaj 10.000 0 0,00
4223   Oprema za održavanje i zaštitu 2.000 0 0,00
424   KNJIGE, UMJ.DJELA I OSTALE VRIJED. 120.000 48.655 40,55
4241   Knjige u knjižnici 120.000 48.616 40,51
4244   Ostale izložbene vrijednosti 0 39 #DIV/0!
426   NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11.000 4.356 39,60
4262   Ulaganja u računalne programe 3.000 2.199 73,30
4263   Umjetnička, literarna i znanstv.djela (el.zapisi) 8.000 2.157 26,96
43   RASHODI ZA POHRANJENE VRIJEDNOSTI 200 0 0,00
431   PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI 200 0 0,00
4312   Pohranjene knjige, umjet.djela i ostale vrijednosti 200 0 0,00
    UKUPNO RASHODI I IZDACI 61.881.630 16.732.195 27,04

 

Naziv: GRAD HVAR                     Matični broj: 02541122
Adresa: 21450 HVAR                     Šifra djelatnosti: 8411
IBAN:HR7724020061815300001                     OIB: 01250166084
IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
Red.
br.
Vrsta kredita
i zajmova
Naziv pravne osobe Ugovorena
valuta i iznos
Stanje kredita
i zajma 01.01.2018.
Otplata
glavnice
Primljeni krediti
i zajmovi u
2018. godini
Stanje kredita
i zajma
30.06.2018.
Revalorizacija/
tečajne razlike
u tekućoj godini
Datum
primanja
zajma
Datum
dospjeća
posljednjeg obroka
1. Tuzemni
kratkoročni
krediti
i zajmovi
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
U K U P N O   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
2. Tuzemni
dugoročni
krediti
i zajmovi
        0,00 0,00 0,00    
                 
U K U P N O   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
U K U P N O   (1 + 2)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
3. Inozemni
kratkoročni
krediti
i zajmovi
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
U K U P N O   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
4. Inozemni
dugoročni
krediti
i zajmovi
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
U K U P N O   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
U K U P N O   (3 + 4)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
U K U P N O   (1 + 2 + 3 + 4)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 

Naziv: GRAD HVAR Matični broj: 02541122
Adresa: 21450 HVAR Šifra djelatnosti: 8411
Žiro-račun:HR7724020061815300001 OIB: 01250166084
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 01-06/2018. godini
u kunama
Broj
računa
Datum
ispl.
KORISNIK SREDSTAVA I NAMJENA KORIŠTENJA I Z N O S
38511 05.03. Ministarstvo zdravstva za nabavu lijeka nusinersen 10.000,00
38511      
38511      
38511      
38511      
38511      
UKUPNO 10.000,00
NAPOMENA: Zaključak gradonačelnika od 02.03.2018.g.

 

  Naziv: GRAD HVAR                             Matični broj: 02541122
  Adresa: 21450 HVAR                             Šifra djelatnosti: 8411
  Žiro-račun IBAN: HR7724020061815300001                           OIB: 01250166084
IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 01-06/2018. Godinu  
1. Pregled danih jamstava u izvještajnom razdoblju  
                   
Red.
br.
Datum odluke o
davanju jamstva
Datum sklapanja
ugovora o jamstvu
s korisnikom kredita
Naziv finan.
Institucije u
čiju se korist
daje jamstvo
Nazvi korisnika kredita
i namjena kredita
Valutna jedinica Iznos jamstva
u valuti
Iznos jamstva
u kunama
Posljednja
godina dospijeća
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
                   
U K U P N O       0,00 0,00    
2. Pregled aktivnih jamstava  
                   
Red.
br.
Datum odluke o
davanju jamstva
Datum sklapanja
ugovora o jamstvu
s korisnikom kredita
Naziv finan.
Institucije u
čiju se korist
daje jamstvo
Nazvi korisnika kredita
i namjena kredita
Valutna jedinica Iznos jamstva
u valuti
Iznos jamstva
u kunama
Posljednja
godina dospijeća
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1. 23.09.2010. 09.11.2010. Hrvatske vode
Zagreb
KOMUNALNO HVAR
Gradnja objekata kom.infrastrujkture
- Podprojekt Hvar
(zaštita od onečišć.voda)
kuna 428.875,00 428.875,00 2023.  
U K U P N O       428.875,00 428.875,00    
3. Pregled protestiranih jamstava
Red.
br.
Datum plaćanja
po protestiranom
jamstvu
Naziv korisnika
kredita odnosno
dužnika
Naziv fin.institucije
u čiju je korist
protestirano
jamstvo
Valutna jedinica Iznos plaćene
glavnice u valuti
Iznos plaćenih
kamata u valuti
Ostala plaćanja u valuti Ukupan iznos
izvršenih plaćanja u valuti
Protuvrijednost
u kunama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
U K U P N O         0,00 0,00  

 

 

Naziv:  GRAD HVAR

Matični broj: 02541122

Adresa: Milana Kukurina 2, 21450 HVAR

Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084

 

Šifra grada: 153

RKP: 30509                                                                                        Razina: 22

IBAN: HR7724020061815300001

 

 

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 01-06/2018. GODINE

 

I. PRIHODI  I  PRIMICI

 

1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 28,23%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:

-          Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 32,70% godišnjeg plana, a veći su za 41,18% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Naročito je značajno ostvarenje poreza na promet nekretnina i poreza na korištenje javnih površina , a nešto je manje ostvarenje poreza i prireza na dohodak.

-          Pomoći (skupina 63) su ostvarene sa 10,33% u odnosu na plan, a veće ja za 246,70% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i to naviše zbog kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa iz EU.

-          Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 57,23%  plana, a u odnosu na prethodnu godinu je veće ostvarenje za 36,89 % kao rezultat dobrog ostvarenja skoro svih prihoda.

-          Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 27,31% plana, a 91,67% je ostvarenja prošle godine, slabije ostvarenje je kod naplate kom.naknade zbog kasnijeg zaduženja temeljem slanja novih rješenja.

-          Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 31,04% plana uz  povećanje u odnosu na prošlu godinu od 43,70% naročito zbog većeg prihoda od ulazaka u tvrđavu „Španjola“.

-          Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 46,42% plana , a veći je za 165,64% u odnosu na prethodnu godinu zbog većih prihoda od kazni za prekršaje u prometu.

 

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 3,70% , i manji su znatno u odnosu na prošlu godinu zbog toga što su u prethodnoj godini ostvareni prihodi od prodaje zemljišta.

 

3. Primici od zaduženja nisu ostvareni, a radi se o povratu plaćenih sredstava po jamstvu za kredit Sportskog centra Hvar d.o.o. Hvar.

 

4. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 28,15% plana i veći su za 35,90% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je značajno povećanje.

 

II. RASHODI  I  IZDACI

 

1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 29,09%  u odnosu na plan, te su za 7,68% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,  izvršenje po skupinama je slijedeće:

-          Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 45,60% u odnosu na godišnji plan te su veći za 14,86% u odnosu na prethodnu godinu.

-          Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 33,22% u odnosu na godišnji plan, te su za 1,16%  manji u odnosu na prethodnu godinu.

-          Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 27,48%  u odnosu na godišnji plan, a manji su za 85,04% u odnosu na prethodnu godinu jer su prethodne godine plaćene kamate po izgubljenim sudskim sporovima,

-          Subvencije (skupina 35) u ovom razdoblju nisu izvršavane.

-          Pomoći korisnicima drugih proračuna (skupina 36) izvršene su sa 20,33% u odnosu na godišnji plan, odnosno manje su za 14,28% u odnosu na prethodnu godinu.

-          Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 20,79% godišnjeg plana, a za 34,58% su manje nego prethodne godine.

-          Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 8,31% godišnjeg plana, a manje su ostvareni u odnosu na prethodnu godinu za 55,04%.

 

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 23,14% godišnjeg plana, a za 17,73% su veći u odnosu na prošlu godinu.

 

3. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 27,04% u odnosu na godišnji plan, odnosno za 1,41% su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

 

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

A. Glava: 00101

 

 1. Program: 1001 je izvršen sa 45,58%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave.
 2. Program: 1002 je izvršen sa 20,21%. Rashodi u ovom programu vezani su za troškove prigodnih manifestacija, priredbi, koncerata i te proslava 150.godina turizma,
 3. Program: 1003 je izvršen sa 24,98%. Rashodi u ovom programu su vezani za opće usluge i pričuvu.
 4. Program: 1004 je izvršen sa 24,07%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke.
 5. Program: 1005 je izvršen sa 29,04%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, donacije DVD-u, donacije Gorskoj službi spašavanja, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
 6. Program: 1006 je izvršen sa 11,36%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje i adaptaciju poslovnih i uredskih prostora.
 7. Program: 1007 je izvršen sa 0,00%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Nije bilo nikakvih izdataka.
 8. Program: 1008 je izvršen sa 39,91%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova, kao i kupnju zemljišta za navedene namjene.
 9. Program: 1009 je izvršen sa 0,15%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema oborinskih i otpadnih voda (kanalizacije).
 10. Program: 1010 je izvršen sa 0,00%. Ovaj program se odnosi na izradu projekata strateškog razvoja i EU fondova. Nije bilo izvršenje.
 11. Program: 1011 je izvršen sa 8,56%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela.
 12. Program: 1012 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je vezana uz radove Hv.vodovoda. Nije bilo izdataka po ovom programu.
 13. Program: 1013 je izvršen sa 35,94%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu.
 14. Program: 1014 je izvršen sa 40,68%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina.
 15. Program: 1015 je izvršen sa 4,37%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta za izgradnju novog groblja.
 16. Program: 1016 je izvršen sa 55,32%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obale i obalnog pojasa.
 17. Program: 1017 je izvršen sa 55,17%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. te troškove dokumentacije za izgradnju zdravstvenog centra. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije su izvršene samo Hitnoj medicinskoj pomoći, dok ostalih donacija nije bilo.
 18. Program: 1018 je izvršen sa 13,85%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada.
 19. Program: 1019 je izvršen sa 19,07%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i dodatna ulaganja u očuvanje spomenika kulture.
 20. Program: 1020 je izvršen sa 0,00 %, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama.
 21. Program: 1021 je izvršen sa 11,81%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama.
 22. Program: 1022 je izvršen sa 3,15%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta.
 23. Program: 1023 je izvršen sa 25,31%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći.

 

B. Glava: 00102

 

 1. Program: 2001 je izvršen sa 40,17%. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost dječjeg vrtića Hvar, te na troškovi uređenje dječjeg igrališta vrtića. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom.

 

C. Glava: 00103

 

 1. Program: 3001 je izvršen sa 42,58%. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa  je u skladu sa planom.

 

IV. POTRAŽIVANJE  I  OBVEZE

 

-          Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2018.god.  = 10.354.291 kuna.

-          Stanje dospjelih nepodmirenih obveza na dan 30.06.2018.god. = 1.309.031 kuna,

-          Stanje potencijalnih obveza po sudskim sporovima na dan 30.06.2018. = 8.079.659 kuna.

V. VIŠKOVI I MANJKOVI

 

-          Grad Hvar je ostvario manjak prihoda od 387.551 kune,

-          Dječji vrtić Hvar je ostvario viša prihoda od 37.085 kuna,

-          Gradska knjižnica i čitaonica Hvar ostvarila je višak prihoda 31.564 kuna

 

Ukupno je ostvaren manjak na konsolidiranoj razini u iznosu od : 318.902 kune.

Hvar, 30. kolovoza 2018.god.

 

Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i gospodarstva:

Margita Petrić Hraste

 

Zakonski predstavnik:

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

  GRAD  HVAR      

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA

RAZVOJNIH PROGRAMA – INVESTICIJE ZA  01-06/2018

         
Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti Plan
za 2018.
Ostvareno
do 30.06.2018.
Indeks
 Program1001: Javna uprava i administracija 210.000 150.132 71,49
 K projekt K1001 03: Nabavka opreme za poslovanje      
K1001 03   Nabavka opreme za poslovanje 210.000 150.132 71,49
 Program1006: Održavanje i ulaganje u poslovne objekate 525.000 0 0,00
 K projekt K1006 02: Adaptacija i dogradnja zgrade Zakaštil      
K1006 02   Adaptacija i dogradnja zgrade  Zakaštil 200.000 0 0,00
 K projekt K1006 03: Adaptacija i uređenje vila Gazzari      
K1006 03 Adaptacija i uređenje vile Gazzari 50.000 0 0,00
 K projekt K1006 04: Rekonstrukcija posl.objekta Dolac      
K1006 04 Rekonstrukcija posl.objekta na Dolcu 275.000 0 0,00
 Program1008: Izgradnja i održavanje prometnica 2.850.000 1.137.548 39,91
 Aktivnost A1008 01: Održavanje cesta i prometnica      
A1008 01   Održavanje cesta i prometnica 550.000 127.255 23,14
 K.projekt K1008 02: Kupnja zemljišta za prometnice      
K1008 02   Otkup zemljišta za ceste i prometnice 100.000 0 0,00
 K projekt K1008 03: Gradnja cesta i puteva      
K1008 03   Izgradnja lokalnih cesta i puteva 2.200.000 1.010.293 45,92
 Program1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom 450.000 6.208 1,38
 K projekt K1009 03: Kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta
i gradnju reciklažnog dvorišta
     
K1009 03   Kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta kom.otpada
i gradnju reciklažnog dvorišta
450.000 6.208 1,38
 Program1010: Projekti strateškog razvoja i EU fondova 720.000 0 0,00
 K.projekt K1010 01: Razvojna strategija turizma      
K1010 01   Izrada razvojne strategije turizma 250.000 0 0,00
 K.projekt K1010 02: Projekt kuće Mediterana      
K1010 02   Projekt kuća Mediterana 95.000 0 0,00
Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti Plan
za 2018.
Ostvareno
do 30.06.2018.
Indeks
 K projekt K1010 03: Studija razvoja prema energ. tranziciji      
K1010 03   Studija razvoja prema energetskog tranziciji 375.000 0 0,00
 Program1011: Prostorno uređenje i unapređ. stanovanja 1.050.000 45.970 4,38
 Aktivnost A1011 01: Geodetsko-katastarski poslovi      
A1011 01   Geodetsko-katastarske usluge 550.000 30.970 5,63
 K.projekt K1011 02: Planovi i projekti prostornog uređenja      
K1011 02   Prostorni planovi i projekti prost.uređenja 250.000 15.000 6,00
 K.projekt K1011 03: Kupnja nekret.za opće namjene i pravo
prvokupa
     
K1011 03   Kupnja nekret.za opće namjene i pravo prvokupa 250.000 0 0,00
 Program1013: Izgradnja i održavanje javne rasvjete 1.200.000 330.620 27,55
 K.projekt K1013 02: Izgradnja javne rasvjete      
K1013 02   Nabava rasvjet.tijela i izgradnja javne rasvjete 1.200.000 330.620 27,55
 Program1014: Izgradnja i održavanje javnih površina 1.370.000 786.602 57,42
 K.projekt K1014 03: Izgradnja javnih površina      
K1014 03   Izgradnja javnih površina 1.300.000 786.602 60,51
 K.projekt K1014 04: Izgradnja i implementacija IP mreže      
K1014 04   Izgradnja i implementacija IP mreže na JP 70.000 0 0,00
 Program1015: Izgradnja i održavanje gradskog groblja 220.000 0 0,00
 K projekt K1015 01: Kupnja zemljišta za novo groblje      
K1015 01   Kupnja zemljišta 70.000 0 0,00
 K.projekt K1015 02: Izgradnja gradskog groblja      
K1015 02   Izgradnja gradskog groblja 150.000 0 0,00
 Program 1016: Održavanje i upravljanje obalnim pojasom 1.270.000 881.364 69,40
 Aktivnost A1016 01: Održavanje obale i obalnog pojasa      
A1016 01   Održavanje obale i obalnog pojasa 1.270.000 881.364 69,40
 K.projekt K1016 03: Izgradnja lučice Križna luka      
K1016 03   Izgradnja lučice Križna luka 200.000 0 0,00
 Program 1017: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 250.000 249.125 99,65
 K.projekt K1017 03: Izgradnja zdravstvenog centra      
K1017 03   Izgradnja zdravstvenog centra 250.000 249.125 99,65
Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti Plan
za 2018.
Ostvareno
do 30.06.2018.
Indeks
 Program 1018: Razvoj sporta i rekreacije 1.300.000 73.088 5,62
 K.projekt K1018 03: Izgradnja sportskog centra      
K1018 03   Izgradnja sportskog centra Hvar 100.000 73.088 73,09
 K.projekt K1018 04: Izgradnja sportsko-rekreacijskih terena      
K1018 04   Izgradnja sportsko-rekreac.terena na otvorenom 300.000 225.387 75,13
 K.projekt K1018 05: Dodatn. ulaganje u nogomet.igralište      
K1018 05   Dodatna ulaganje u nogometno igralište K.Luka 1.200.000 0 0,00
 Program 1019: Promicanje kulture 13.150.000 2.711.707 20,62
 Aktivnost A1019 05: Održavanje spomenika kulture      
A1019 05   Održavanje spomenika kulture 1.340.000 642.819 47,97
 K.projekt K1019 06: Dodatna ulaganja na zg.Arsenal sa Fontikom      
K1019 06   Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal sa Fontikom 5.500.000 737.997 13,42
 K.projekt K1019 08: Dodat.ulaganja na Palači Vukašinović      
K1019 08   Dodatna ulaganja na Palači Vukašinović 600.000 106.775 17,80
 K.projekt K1019 09: HVAR – Tvrđava kulture      
K1019 09   Dodatna ulaganja na Fortici, Venerandi i Galešniku 3.210.000 868.671 27,06
 K.projekt K1019 10: Dodatna ulganja na gradskoj Loggi      
K1019 10   Dodatna ulaganja na gradskoj Loggi 2.500.000 355.445 14,22
 Program 1022: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 50.000 0 0
 K.projekt K1022 03: Izgradnja srednje škole i šk.igrališta      
K1022 03   Izgradnja srednje škole i školskog igrališta 50.000 0 0,00
 Program 1023:  Socijalna skrb 100.000 0 0,00
 K.projekt K1023 07: Izgradnja doma za starije      
K1023 07   Izgradnja dom za starije “Novak Leonidas” 100.000 0 0,00
 Program 2001: Predškolski odgoj 500.000 18.750 3,75
 K.projekt K2001 02: Dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Hvar      
K2001 02   Dodatna ulaganja na zgradi dječjeg vrtića Hvar 0 0 #DIV/0!
 T.projekt T2001 03: Uređenje dječjeg igrališta vrtića      
T2001 03   Uređenje dječjeg igrališta vrtića 500.000 18.750 3,75
S V E U K U P N O 25.215.000 6.391.114 25,35

 

  GRAD  HVAR      
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
KAPITALNE POMOĆI za 01-06/2018
         
Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti Plan
za 2018.
Ostvareno
do 30.06.2018.
Indeks
 Program 1005: Organiziranje i provođenje zašite i spašavanja 200.000 0 0,00
 T.Projekt: Dovršetak vatrogasnog doma i kupnja opreme      
  A1005 02   Kapitalna pomoći DVD-u Hvar 200.000 0 0,00
 Program 1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom 3.545.000 0 0,00
 T.Projekt T1009 02: Sanacija odlagališta komunal. otpada
i gradnja reciklažnog dvorišta
     
T1009 02   Pomoći Komunalnom za sanaciju odlagališta
i gradnju reciklažnog dvorišta
2.000.000 0 0,00
 T.projekt T1009 05: Izgradnja oborinske i fekalne kanalizacije      
T1009 05   Pomoći Odvodnji-Hvar za izgradnju kanalizacije 1.545.000 0 0,00
 Program 1012: Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe 100.000 0 0,00
 T.Projekt T1012 01: Prijenosi za izgradnju vodovodne mreže      
  T1012 01   Kapitalna pomoć Hvarskom vodovodu Jelsa 100.000 0 0,00
 Program 1019: Promicanje kulture 100.000 0 0,00
 Aktivnost A1019 04: Pomoć Muzeju hvarske baštine      
  A1019 04   Pomoć Muzeju za sanac.crkve Sv.Marka 100.000 0 0,00
 Program 3001: Knjižnična djelatnost 77.000 26.944 34,99
 T projekt  T3001 02: Kupnja knjižne građe i opreme      
  T3001 02 Kupnja knjižne građe i opreme u knjižnici 77.000 26.944 34,99
S V E U K U P N O 4.022.000 26.944 0,67

 

 

Na temelju članka 61a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 25. i 55.  Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18) i članka 4. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj 30. listopada 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

na području Grada Hvara

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara i to:

 1. Vijeće Mjesnog odbora Brusje – pet članova
 2. Vijeće Mjesnog odbora Jagodna – tri člana
 3. Vijeće Mjesnog odbora Milna – Malo Grablje – tri člana
 4. Vijeće Mjesnog odbora Velo Grablje – tri člana
 5. Vijeće Mjesnog odbora Sv. Nedjelja – tri člana.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke održati će se 9. prosinca 2018. godine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ” Službenom Glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 013-03/18-01/01

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 30. listopad 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić mag. iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11 i 64/15 ), članka 3. stavak 3. i 4.Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj:3/18 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj  30. listopada 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu javnog WC i garderobe

u sklopu gradske tržnice u Hvaru na određeno vrijeme

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Uslužnom obrtu „NAVIGARE“ Hvar, vlasnik Zvonimir Kolovrat, sklapanje novog ugovora o zakupu javnog WC-a i garderobe u sklopu gradske tržnice u Hvaru, na određeno vrijeme od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2021. godine, iznos zakupnine 3500,00 kuna mjesečno plus porez na dodanu vrijednost /PDV/.

 

 

 

Članak 2.

 

Zakupnik je ovlašten u predmetnom poslovnom prostoru obavljati registriranu djelatnost: javnog WC –a i garderobe, te pranje rublja i tuširanje, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, osim ako je sukladno posebnim  propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Radno vrijeme javnog WC i garderobe u zimskom periodu ( studeni, prosinac, siječanj, veljača, ožujak, travanj mjesec ) od 07,00 do 19,00 sati svaki dan, te u vrijeme adventa i ostalih većih događanja u Gradu hvaru od 00,00 do 24,00,a  u ljetnom periodu ( svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad mjesec ) od 00,00 do 24,00 sata svaki dan, sukladno Odluci o radnom vremenu javnog WC i garderobe KLASA: 33-01/14-01/01 URBROJ: 2128-01-01/1¸-14-1 od 06. ožujka 2014. godine.

 

Članak 3.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o., Porezne uprave o podmirenim obvezama i zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se  pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/17-01/06

URBROJ:2128/01-02-18-10

Hvar, 30. listopada 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag. iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 3/18) te odredbi članaka 60., 61., i 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 6/18), i čl. 2. st. 1. Zakona o sjedištima sudova NN broj  67/18) gradsko vijeće Grada Hvara na svojoj sjednici održanoj 30. listopada 2018.godine donosi slijedeći:

 

ZAKLJUČAK

o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu

 

I.

 

Za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu Grad Hvar nema prijedloga.

 

II.

 

Ovaj zaključak  stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-05/18-01/25

Urbroj: 2128/ 01-02-18-03

Hvar, 30. listopada 2018. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 3/18) te odredbi članaka 60., 61., i 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 6/18), i čl. 2. st. 1. Zakona o sjedištima sudova NN broj  67/18) i Zakona o sudovima za mladež ( NN 84/11, 143/13, 148/13 i 56/15) Gradsko vijeće Grada Hvara na svojoj sjednici održanoj 30. listopada 2018.godine donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu

 

I.

 

Za imenovanje sudaca porotnika za mladež  Županijskog suda u Splitu Grad Hvar nema prijedloga.

 

II.

 

Ovaj zaključak  stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-05/18-01/24

Urbroj: 2128/ 01-02-18-03

Hvar, 30. listopada 2018. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka čl. 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i čl. 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj dana  30. listopada 2018. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU DONACIJE ATLANTIC GRUPE d.d.

 

Članak 1.

 

Grad Hvar prihvaća donaciju Atlantic grupe d.d. plovila vrste RM 850 Cabin.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Hvara potpisati ugovor o donaciji sa donatorom iz točke 1. ove odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 020-01/18-01/38

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar,30. listopada 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 35.a Zakona o otocima („Narodne novine“, broj: 34/99, 149/99, 32/02,

33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici, održanoj dana 30. listopada 2018. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnina z.k.č.br. 4307/1, zk.ul. 3245, k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Marcela Jellačića, Basaričekova 22, Zagreb, zaprimljene 15. listopada 2018. godine, Grad Hvar se neće koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnina označene kao: z.k.č.br. 4307/1, zk.ul. 3245, k.o. Hvar, za iznos kupoprodajne cijene od 9.100,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju HNB-a na dan plaćanja.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/18-01/71

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 30. listopada 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj: 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici, održanoj dana 30. listopada 2018. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnina č.zgr. 422 i č.br. 493/2, zk.ul. 413, k.o. Hvar

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Dragiše Maksimovića, Pančevo, po punomoći odvjetnice Branke Brkić Nakić, Stjepana Radića 67, 22000 Šibenik, zaprimljene 24. rujna 2018. godine, Grad Hvar se neće koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnina označenih kao: suvlasnički udio 1/6 č.zgr 422 i č.br. 493/2, zk.ul. 413, k.o. Hvar, za iznos kupoprodajne cijene od 30.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju HNB-a na dan plaćanja.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/18-01/66

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 30. listopada 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), članka 5. točke 14. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/17) te Odluke o visini zakupnine za korištenje javnim površinama ( „Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 10/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj 30. listopada  2018. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O SMANJENJU ZAKUPNINE ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

 

Članak 1.

Đurđi Bibić Nikolić , vlasnici MOJ SAN, obrt za proizvodnju i trgovinu ( OIB: 69695425301) iz Hvara, koja koristi javnu površinu temeljem Ugovora o zakupu javne površine, KLASA: 363-02/18-01/23, URBROJ: 2128/01-01/1-18-02 od 23.ožujka 2018.g  za prodajno mjesto na lokaciji:  ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA  red. broj: B-17, odobrava se smanjenje zakupnine za 2018.godinu u iznosu od 6.000,00 ( slovima: šesttisuća)  kuna.

 

Smanjenje se odobrava zbog nemogućnosti korištenja javne površine tijekom mjeseca svibnja 2018.godine radi izvođenja građevinskih  radova na hotelu „Palace“.

 

Članak 2.

 

Temeljem ovog  Zaključak provesti će se smanjenje zaduženja u evidenciji Jedinstvenog upravnom odjelu Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/18-01/243

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar,  30. listopada 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), članka 5. točke 14. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/17) te Odluke o visini zakupnine za korištenje javnim površinama ( „Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 10/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj  30. listopada 2018. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O SMANJENJU ZAKUPNINE ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

 

Članak 1.

Tajani Brtičević , vlasnici VORTEX, obrt za  trgovinu ( OIB: 01804870048)  iz Hvara, koja koristi javnu površinu temeljem Ugovora o zakupu javne površine, KLASA: 363-02/18-01/14, URBROJ: 2128/01-01/1-18-02 od 23. ožujka 2018.g  za prodajno mjesto na lokaciji:  ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA  red. broj: B-16, odobrava se smanjenje zakupnine za 2018.godinu u iznosu od 6.000,00 ( slovima: šesttisuća) kuna.

 

Smanjenje se odobrava zbog nemogućnosti korištenja javne površine tijekom mjeseca svibnja 2018.godine radi izvođenja građevinskih  radova na hotelu „Palace“.

 

Članak 2.

 

Temeljem ovog  Zaključak provesti će se smanjenje zaduženja u evidenciji Jedinstvenog upravnom odjelu Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/18-01/240

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 30. listopada 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), članka 5. točke 14. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/17) te Odluke o visini zakupnine za korištenje javnim površinama ( „Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 10/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj  30. listopada  2018. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O SMANJENJU ZAKUPNINE I POREZA NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

 

 

 

 

Članak 1.

Antoniu Čičiću, vlasniku LORENCA, obrt za trgovinu ( OIB: 90784099030) iz Hvara, koji koristi javnu površinu temeljem  tri Ugovora o zakupu javne površine i to:

-          KLASA: 363-02/18-01/10, URBROJ: 2128/01-01/1-18-02 od 23.ožujka 2018.godine  za prodajno mjesto na lokaciji:  DOLAC II pod rednim brojem: SU-1,

-          KLASA: 363-02/18-01/09, URBROJ: 2128/01-01/1-18-02 od 23.ožujka 2018.godine  za prodajno mjesto na lokaciji:  DOLAC II  pod rednim  brojem: SU-2,

-          KLASA: 363-02/18-01/11, URBROJ: 2128/01-01/1-18-02 od 23.ožujka 2018.godine  za prodajno mjesto na lokaciji:  DOLAC II  pod rednim brojem: SU-3,

-          utvrđuje se zakupnina za 2019. i 2020.godinu po svakom ugovoru u iznosu od 1,00 kune, te porez  na korištenje javne površine po svakom ugovoru u iznosu od 1,00 kune.

 

Članak 2.

 

Temeljem ovog  Zaključak provesti će se  zaduženja u evidenciji Jedinstvenog upravnom odjelu Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/18-01/256

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 30. listopada 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), članka 5. točke 14. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/17) te Odluke o visini zakupnine za korištenje javnim površinama ( „Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 10/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj 30. listopada 2018. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O SMANJENJU ZAKUPNINE I POREZA NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

 

Članak 1.

Sebastijanu Brkiću, vlasniku IVANA, obrt za trgovinu ( OIB: 12438723805) iz Zagreba, koji koristi javnu površinu temeljem Ugovora o zakupu javne površine, KLASA: 363-02/18-01/52, URBROJ: 2128/01-01/1-18-02 od 23.ožujka 2018.godine za prodajno mjesto na lokaciji:  DOLAC II  pod rednim brojem: SU-4 i SU-5, utvrđuje se zakupnina za 2019. i 2020. godinu u iznosu od 1,00 kune te porez na korištenje javne površine u iznosu od 1,00  kune.

 

Članak 2.

 

Temeljem ovog  Zaključak provesti će se zaduženja u evidenciji Jedinstvenog upravnom odjelu Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/18-01/254

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar,  30. listopada 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 3/18) a u vezi s provedbom Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj: 42/18) od   9. svibnja 2018. godine, dalje: Zakon) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od            27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL EU L119), gradonačelnik Grada Hvara dana 24. listopada 2018. godine, donosi

 

PRAVILNIK

o zaštiti osobnih podataka

 

Opće odredbe

 

Članak 1.

 

(1) S ciljem osiguravanja provedbe Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)(SL EU L119; dalje u tekstu: Uredba), ovim se Pravilnikom uređuje područje obrade osobnih podataka u odnosu na pojedince koju provodi Grad Hvar (dalje u tekstu: Voditelj obrade).

 

(2) Svi pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj: 42/18).

 

(3) Propisi navedeni u prethodnom stavku primjenjuju se izravno na poslovanje.

 

Članak 2.

 

(1) Voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika u pravilu iz razloga jer je ista nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa, odnosno pri izvršavanju službene ovlasti Voditelja obrade.

 

(2) Voditelj obrade dužan je u obavljanju svojih djelatnosti postupati u odnosu na obradu osobnih podataka u skladu s pozitivnim propisima kojima se uređuje prikupljanje, obrada i čuvanje osobnih podataka ispitanika, što uključuje i dostavu osobnih podatka ovlaštenim trećim osobama kao primateljima obrade osobnih podataka.

 

(3) U slučajevima kada se osobni podaci ne prikupljaju u skladu s prethodnim stavcima, voditelj obrade će prilikom prikupljanja osobnih podataka pribaviti izričitu i nedvojbenu privolu od ispitanika za obradu njegovih osobnih podataka te priopćiti ispitaniku kako u svakom trenutku može povući svoju privolu.

 

(4) Voditelj obrade može, ako je primjenjivo, obrađivati osobne podatke ispitanika u skladu sa svim zakonitim osnovama u smislu odredbi čl. 6. Uredbe

 

Provedba organizacijskih, kadrovskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka

 

Članak 3.

 

(1) Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka kojima se osigurava da osobni podaci koje obrađuje nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupne neograničenom broju pojedinaca.

 

(2) Uzimajući u obzir da se na temelju izričite odredbe članka 24. stavka 2. Uredbe takve tehničke i organizacijske mjere po potrebi preispituju i ažuriraju, Voditelj obrade po potrebi donosi odgovarajuću politiku zaštite osobnih podataka koja se objavljuje na službenim internetskim stranicama Voditelja obrade.

 

Članak 4.

 

(1) Navedene organizacijske mjere odnose se u bitnome na pristup i čuvanje podataka u pisanom obliku na način da su isti nalaze u zaključanim prostorijama, ormarima ili registratorima kojima mogu pristupiti ovlaštene osobe u okviru obavljanja svojih radnih zadataka.

 

(2) Voditelj obrade će u svrhu izvršavanja svojih obveza u odnosu na zaštitu osobnih podataka osigurati da sve osobe u radnom odnosu, kao i treće osobe koje obrađuju ili imaju pristup osobnim podacima kojima raspolaže Voditelj obrade, potpišu odgovarajuće Izjave o povjerljivosti kojima će se, u bitnome, obvezati kako osobne podatke kojima imaju pravo i ovlast pristupa neće davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim neovlaštenim osobama te da će povjerljivost istih osobnih podataka čuvati i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima.

 

Članak 5.

 

(1) Uvažavajući okolnost kako se tehničkim mjerama zaštite osigurava da podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca, zatim kako bi u skladu s Uvodnom izjavom Uredbe zaštita pojedinaca trebala biti tehnološki neutralna, pristup osobnim podacima pohranjenim u elektroničkom obliku trebao biti omogućen uporabom korisničkog imena i lozinke.

 

(2) Voditelj obrade će, ako je primjenjivo i prikladno, izraditi sigurnosne kopije podataka kako bi se na odgovarajući način osigurala sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta.

Izvršitelj obrade

 

Članak 6.

 

Voditelj obrade može na temelju ugovora ili drugog pravnog akta pojedine poslove u svezi obrade osobnih podataka u okvirima svojeg djelokruga povjeriti izvršitelju obrade, poštujući pritom odgovarajuće odredbe Uredbe koje uređuju prava i obveze izvršitelja obrade.

 

Obveze voditelja obrade

 

Članak 7.

 

(1) Prilikom prvog kontakta sa ispitanikom ovlašteni službenik voditelja obrade će na prikladan i nedvojben način utvrdit identitet ispitanika te okolnost raspolaže li ispitanik traženim informacijama kako bi se utvrdila mogućnost postupanja u skladu s odredbama čl 13. st. 4. i čl. 14. st. 5. Uredbe.

 

(2) S ciljem potpunog i pravodobnog informiranja ispitanika o obradi osobnih podataka, ovlašteni službenik voditelja obrade će u okviru obavljanja svojih radnih zadataka prilikom prve komunikacije s ispitanikom pružiti ispitaniku sljedeće informacije:

-          o svom identitetu;

-          o službeniku za zaštitu podataka;

-          upoznati ga sa svrhom i pravnom osnovom za obradu osobnih podataka;

-          o eventualnim primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka;

-          o vremenskom roku pohrane osobnih podataka te kriterijima kojima se utvrđuje razdoblje pohrane;

-          o postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se na njega odnose, prava na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te na prenosivost njegovih podataka drugom voditelju obrade;

-          o pravu da se u bilo kojem trenutku povuče privola, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;

-          pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka) i

-          je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže.

 

(3) Voditelj obrade će, ako je primjenjivo, informacije u smislu ovog članka ispitanicima pružiti  putem odgovarajućih obrazaca, odnosno zahtjeva putem kojih ostvaruju prava ili izvršavaju obveze u okviru zakonite djelatnosti Voditelja obrade.

 

Članak 8.

 

(1) Na zahtjeve ispitanika voditelj obrade je dužan odgovoriti u što kraćem roku, ali najdulje u roku od mjesec dana od dana primitka zahtjeva.

 

(2) U slučaju složenosti i većeg broja zahtjeva taj se rok može produžiti za dodatna dva mjeseca, u kojem slučaju je potrebno izvijestiti ispitanika o toj činjenici u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva sa obrazloženjem za produženje roka.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

 

Članak 9.

 

(1) Voditelj obrade će u skladu s odredbama Uredbe imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

(2) Kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka Voditelj obrade će objaviti na svojim internetskim stranicama  te o tome obavijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

 

Evidencija aktivnosti obrade

 

Članak 10.

 

(1) Voditelj obrade, obzirom da obrada podataka nije povremene, vodi Evidenciju aktivnosti obrade u pisanom i elektroničnom obliku koja sadrži sljedeće informacije:

a)       naziv i kontaktne podatke voditelja obrade;

b)       ime i kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka;

c)       svrhe obrade;

d)       opis kategorija ispitanika i opis kategorija osobnih podataka;

e)       kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni;

f)        predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;

g)       opći opis tehničkih i organizacijskih mjera zaštite.

 

(2) Izvršitelj obrade vodi Evidenciju svih kategorija aktivnosti obrade koje se obavljaju za izvršitelja obrade, a koja sadržava:

a)       naziv ili ime te kontaktne podatke jednog ili više izvršitelja obrade i svakog voditelj obrade u čije ime djelujem predstavnika voditelja ili izvršitelja obrade te kontaktne podatke  službenika za zaštitu podataka;

b)       kategorije obrade koje se obavljaju u ime svakog voditelja obrade;

c)       kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni;

d)       predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;

e)       opći opis tehničkih i organizacijskih mjera zaštite.

 

Završne odredbe

 

Članak 11.

 

Osobni podaci koje obrađuje Voditelj obrade dostavljaju se javnopravnim tijelima ili drugim pravnim subjektima kao primateljima obrade ako je to potrebno radi poštovanja pravnih obveza voditelja ili primatelja obrade osobnih podataka.

 

Članak 12.

 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/18-01/42

URBROJ: 2128/01-01/1-18-01

Hvar, 24. listopada 2018. godine

 

Gradonačelnik

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka  95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i članka 25.st.1.al.8. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj:5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara dana 29.08.2018. godine donosi

 

 

 

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga

Urbanističkog plana uređenja Stanišće Martinovik

za javnu raspravu

 

1. Utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Stanišće Martinovik i upućuje na javnu raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

2. Prijedlog Plana je izradio Urbos d.o.o., Karamanova 11 iz Splita. Elaborat Prijedloga Plana je sastavni dio ovog Zaključka.

 

3. Objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana Stanišće Martinovik u (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

4. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo , zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Grada Hvara da objavi i provede Javnu raspravu o Prijedlogu Plana, te da po završetku iste pripremi i objavi Izvješće o provedenoj javnoj raspravi.

 

5. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 350-01/17-01/49

URBROJ: 2128/01-01/1-18-26

 

Hvar, 29.08.2018. godine

 

GRADONAČELNIK:

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A D R Ž A J:

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

1. Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Hvara…………………………………………………………………………………….. 283

2. Zaključak o izboru gonfalona…………………………………………………………………………………………………………………. 288

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2018.godinu…………………………………………… 288

4. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara………………… 331

5. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme javnog wc i garderobe u sklopu gradske tržnice u Hvaru …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 331

6. Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu …………………………… 332

7. Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu………….. 332

8. Odluka o prihvaćanju donacije Atlantic Grupe d.d………………………………………………………………………………… 333

9. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 4307/1, zk.ul. 3245, k.o. Hvar                333

10. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 422 zgr i 493/2, zk.ul. 413, k.o. Hvar 333

11. Zaključak o smanjenju zakupnine za korištenje javne površine (Đurđa Bibić Nikolić) ……………………… 334

12. Zaključak o smanjenju zakupnine za korištenje javne površine (Tajana Brtičević)…………………………… 334

13. Zaključak o smanjenju zakupnine i poreza na korištenje javne površine (Antonio Čičić) …………………. 335

14. Zaključak o smanjenju zakupnine i poreza na korištenje javne površine (Sebastijan Brkić)……………… 335

 

GRADONAČELNIK:

 

1. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka……………………………………………………………………………………………………….. 336

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Stanišće Martinovik za javnu raspravu          338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Đurđica Sarjanović, Jelsa

 

 

 Službeni Glasnik br. 11/2018

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE.Službeni Glasnik br. 8/2018

Glasnik je dostupan OVDJE.Službeni Glasnik br. 7/2018

Glasnik je dostupan OVDJE.SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA BROJ 9.

Linkovi za preuzimanje:

gl-hvar-9-2018

gl-hvar-9-2018-01

 

 

 Službeni Glasnik br. 6/2018

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE


 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

 GODINA XXV.  BROJ 6.               Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn - plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

Hvar, 13. srpnja 2018. godine

 

 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17) i članka ¬¬¬¬25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 10. srpnja 2018. godine donosi

 

P O S L O V N I K

Gradskog vijeća Grada Hvara

 

I. UVODNE ODREDBE

II. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

-          Prava i dužnosti vijećnika

-          Postavljanje pitanja, traženje izvješća i podataka

-          Pravo na podnošenje prijedloga

-          Klubovi vijećnika

IV. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA

-          Izbor predsjednika te prvog i drugog dopredsjednika Vijeća

-          Prava i dužnosti predsjednika Vijeća

-          Razrješenje i opoziv predsjednika Vijeća

V. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

-          Osnivanje, vrste i biranje članova radnih tijela

-          Način rada radnih tijela

VI. STALNA RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

-          Odbor za Statut i Poslovnik

-          Odbor za financije i proračun

-          Odbor za predlaganje imena ulica i trgova

-          Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

-          Odbor za razvoj i unapređenje turizma

-          – Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada     Hvara

-          Odbor za školstvo, kulturu i šport

-          Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

-          Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina

-          Odbor za ravnopravnost spolova

-          Odbor za protokol

VII. ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA I UPRAVNIH TIJELA

VIII. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

-          Vrste akata

-          Postupak donošenja odluka i drugih akata

-          Postupak podnošenja amandmana

-          Donošenje akata po hitnom postupku

-          Javna rasprava

IX. SAZIVANJE I TIJEK SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

-          Sazivanje sjednice

-          Javnost rada

-          Predsjedavanje i sudjelovanje u radu sjednice Vijeća

-          Otvaranje i tijek sjednice

-          Dnevni red

-          Usvajanje zapisnika i pitanja vijećnika

-          Tijek sjednice

-          Odlučivanje

-          Održavanje poslovnog reda na sjednici i stegovne mjere

-          Zapisnik

X. JAVNOST RADA

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

I. UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Poslovnikom se detaljno uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada Gradskog vijeća Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Vijeće) i to:

-          postupak konstituiranja Vijeća,

-          izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća,

-          prava i dužnosti vijećnika (u daljnjem tekstu: vijećnik),

-          prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Vijeća,

-          osnivanje radnih tijela Vijeća i izbor njihovih članova,

-          odnos Vijeća i gradonačelnika, te upravnog tijela,

-          akti Vijeća, te način i postupak donošenja akata u Vijeću

-          sazivanje, rad i tijek sjednice Vijeća,

-          javnost rada Vijeća,

-          te druga pitanja od značaja za rad Vijeća.

 

Riječi i pojmovi  korišteni u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Članak 2.

 

Pojedina pitanja iz rada Vijeća koja nisu uređena ovim Poslovnikom Vijeće može urediti posebnim aktima.

 

II. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA

 

Članak 3.

 

Konstituirajuću sjednicu otvara čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

 

Osoba iz stavka 1. ovog članka utvrđuje kvorum, predlaže Dnevni red sjednice u dijelu koji se odnosi na izbor radnih tijela koja se biraju na konstituirajućoj sjednici, predlaže članove Mandatne komisije te vodi sjednicu do verifikacije mandata članova Vijeća.

 

Nakon podnošenja izvješća Mandatne komisije i verifikacije mandata, a do izbora predsjednika Vijeća, sjednicu vodi predsjedatelj, a to je prvi izabrani član sa kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, odnosno prvi slijedeći izabrani član s te kandidacijske liste ako članu koji treba predsjedati sjednicom mandat miruje ili nije nazočan sjednici.

 

Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova tada je predsjedatelj prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

 

Predsjedatelj iz stavka 3. i 4. ovog članka ima sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u vezi s predsjedanjem konstituirajućom sjednicom, osim prekida, odgode, odnosno zaključenja i predlaganja dnevnog reda. U slučaju prekoračenja navedenih ovlasti predsjedanje nastavlja prvi izabrani član kandidacijske liste koja je druga po redu po broju dobivenih glasova.

 

Članak 4.

 

Na konstituirajućoj sjednici prvo se, na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 5 vijećnika,  iz kruga vijećnika bira Mandatna komisija koja se sastoji od predsjednika i dva člana. Mandatna komisija:

-          na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika, te čuva liste izabranih vijećnika i njihovih zamjenika, kao i imena vijećnika istaknutih na listi pojedinih stranaka, na način predviđen zakonom,

-          izvješćuje Vijeće o mirovanju mandata vijećnika, te o zamjenicima koji umjesto njih počinju obavljati dužnost vijećnika, sukladno Zakonu o lokalnim izborima,

-          izvješćuje Vijeće o prestanku mandata vijećnika, kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti, kao što i izvješćuje Vijeće da su ispunjeni uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

 

Ako Mandatna komisija ne postupi u smislu odredbi stavka 1. točke 2. i 3. ovog članka, predsjednik Vijeća je ovlašten da na prvoj sjednici nakon primitka ostavke pojedinih članova ili cjelokupne Mandatne komisije, sam, uz pomoć još dva vijećnika koje bira Vijeće, izvrši odredbe iz stavka 1. točke 2. i 3. ovog članka.

 

Članak 5.

 

Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima pristupa se verifikaciji mandata članova Vijeća davanjem svečane prisege na način da predsjedatelj iz članka 3. ovog Poslovnika izgovara tekst svečane prisege koji glasi:

 

»Prisežem da ću prava i obveze člana Gradskog vijeća Grada Hvara obnašati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Grada Hvara i Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti člana Vijeća pridržavati Ustava, zakona i Statuta Grada te da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.«

 

Nakon što predsjedatelj izgovori prisegu, svi članovi Vijeća zajednički izgovaraju riječ: »PRISEŽEM«, te pojedinačno svaki član Vijeća potpisuje tekst prisege i predaje je predsjedatelju.

 

Član Vijeća koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik člana Vijeća kada počinje obnašati dužnost člana Vijeća, polažu prisegu na prvoj narednoj sjednici nakon izvješća Mandatne komisije.

 

Članak 6.

 

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika s liste kandidata kojoj je izabrani vijećnik pripadao.

 

Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje kandidat s te stranačke liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka koja je predložila listu.

 

Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka, zamjenjuje kandidat stranke kojoj je u trenutku izbora pripadao vijećnik, a kojeg odredi ta politička stranka.

 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

 

Ostavka se podnosi u pisanom obliku predsjedniku Vijeća, ili potpredsjedniku koji ga zamjenjuje, na način propisan odredbama zakona, Statuta Grada Hvara (u nastavku teksta: Statut) i ovog Poslovnika.

 

Članak 7.

 

Nakon verifikacije mandata i svečane prisege na konstituirajućoj sjednici Vijeća bira se Odbor za izbor i imenovanja.

 

Predsjednik i članovi ovog odbora biraju se iz kruga članova Vijeća, na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika.

 

Odbor se sastoji od predsjednika i četiri člana. Odbor raspravlja o prijedlozima i predlaže izbor:

-          predsjednika i potpredsjednike Vijeća,

-          predsjednika i članove stalnih i povremenih radnih tijela Vijeća,

-          drugih dužnosnika i predstavnika Grada određenim zakonom, Statutom Grada Hvara i odlukama Vijeća.

 

Članak 8.

 

Nakon izbora Odbora za izbor i imenovanja na konstituirajućoj sjednici Vijeća biraju se predsjednik i prvi, odnosno drugi potpredsjednik Vijeća.

 

Predsjednika, odnosno prvog i drugog potpredsjednika Vijeće bira iz redova vijećnika  na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika.

 

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen njihovim potpisom. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo jednog kandidata za predsjednika odnosno prvog i drugog potpredsjednika Vijeća.

Kada predsjednika i potpredsjednike Vijeća predlože i Odbor za izbor i imenovanje i 1/3 članova Vijeća, tada se najprije glasuje o prijedlogu koji je podnio Odbor za izbor i imenovanje.

 

Ako Vijeće ne prihvati prijedlog Odbora ili Odbor ne utvrdi prijedlog, pristupa se glasovanju o drugom prijedlogu za predsjednika odnosno potpredsjednike Vijeća.

 

Ako ovlašteni predlagatelj predloži više od jednog kandidata za predsjednika ili potpredsjednike Vijeća, tada se o kandidatima glasuje prema abecednom redu prezimena kandidata.

 

O predloženim kandidatima  glasuje se pojedinačno i javno, no glasovanje može biti i tajno ukoliko to predloži najmanje 5 vijećnika, a s tim prijedlogom se složi većina nazočnih vijećnika.

 

Kandidat je izabran ako je osvojio većinu glasova vijećnika.

 

Članak 9.

 

Vijeće je konstituirano izborom predsjednika i prvog potpredsjednika Vijeća, dok se drugi potpredsjednik, ukoliko nije predložen i izabran na konstituirajućoj sjednici, može birati na nekoj od sljedećih redovitih sjednica.

 

Po konstituiranju Vijeća izvodi se himna Republike Hrvatske.

 

Konstituiranjem Vijeća vijećnici stječu sva prava i dužnosti određena Ustavom Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Ustav), zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

 

Članak 10.

 

Odmah po završetku konstituirajuće sjednice, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti hitno sazivanje druge, redovne, sjednice Vijeća, koja se može održati odmah nakon konstituirajuće sjednice.

 

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

 

1. Prava i dužnosti vijećnika

 

Članak 11.

 

Vijećnik počinje obnašati dužnost vijećnika danom konstituiranja Vijeća, a zamjenik vijećnika danom prisegom nakon zaprimljene ostavke vijećnika ili zahtjeva za stavljanje mandata u mirovanje.

 

Mandatna komisija podnosi Vijeću izvješće da je pojedinom vijećniku prestao mandat ili da je stavio mandat u mirovanje, kao i o zamjenama određenima sukladno zakonu.

 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran u slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom.

 

Vijećnici dužnost obavljaju volonterski i imaju pravo na naknadu za rad sukladno posebnoj odluci Vijeća.

 

Članak 12.

 

Dužnost je svakog člana Vijeća prisustvovati sjednicama Vijeća i sudjelovati u radu Vijeća, kao i u radu radnih tijela Vijeća čiji je član.

 

Predsjednik Vijeća upozorit će člana Vijeća, koji uzastopno ne prisustvuje trima sjednicama Vijeća, a da nije opravdao svoj izostanak.

 

Članak 13.

 

Vijećnik je dužan obavljati zadaće koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Vijeće ili radno tijelo kojega je član.

 

Ukoliko izabrani vijećnik ne želi biti i dalje članom radnog tijela Vijeća, dužan je dati pismenu ili usmenu ostavku na, članstvo radnog tijela Vijeća, kako bi radna tijela mogla nesmetano i u punom sastavu obavljati svoje zadaće.

 

2. Postavljanje pitanja, traženje izvješća i podataka

 

Članak 14.

 

Vijećnik se redovno i pravodobno informira i o svim pitanjima iz djelokruga Vijeća i njegovih radnih tijela.

 

Vijećniku su dostupni svi materijali koji se dostavljaju Vijeću radi rasprave i odlučivanja.

 

Vijećnik ima pravo tražiti izvješća ili objašnjenja od predsjednika Vijeća, predsjednika radnog tijela i gradonačelnika, o pitanjima što se odnose na rad tih tijela.

 

Vijećnici su dužni čuvati službenu, vojnu i državnu tajnu kao i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju vijećničkih prava i dužnosti, te su za to odgovorni sukladno zakonu.

 

 

 

Članak 15.

 

Vijećnik ima pravo postavljati pitanja koja se odnose na rad i djelokrug Vijeća, odbora i drugih radnih tijela, gradonačelnika i njegovog zamjenika, stručnih službi i osoba koje obavljaju poslove za Grad

 

Pitanja se postavljaju pisano ili usmeno.

 

Pisana pitanja mogu se poslati poštom, elektroničkom poštom, osobno predati na protokol najkasnije 48 sati prije sjednice ili se mogu predati na samoj sjednici.

 

Na pisano postavljena pitanja obvezno se daje pisani odgovor.

 

Članak 16.

 

Usmena pitanja postavljaju se na sjednici u skladu sa odredbama o poslovnom redu, a moraju biti sažeta i kratka.

 

Na usmeno postavljeno pitanje vijećnik ima pravo zatražiti pisani odgovor.

 

3. Pravo na podnošenje prijedloga

 

Članak 17.

 

U okviru svojih prava i dužnosti vijećnik može pokretati raspravu o pitanjima iz djelokruga rada Vijeća te podnositi prijedloge za donošenje odluka i drugih akata.

 

U pripremanju rasprave ili prijedloga za donošenje odluka ili drugog akata, vijećnik ima pravo tražiti stručnu pomoć i tehničke usluge od upravnog tijela Grada Hvara, odnosno pojedine ustrojstvene jedinice.

 

Članak 18.

 

Nadležno gradsko upravno tijelo pruža vijećniku pomoć u obavljanju poslova i zadaća koje mu povjeri Vijeće ili radno tijelo Vijeća.

 

Ostalu podršku u obavljanju vijećničke dužnosti, kao što je dostavljanje određenih podataka, uvid u dokumentaciju i slično, vijećnik može u pisanom obliku zatražiti od pročelnika gradskog upravnog tijela, odnosno voditelja pojedine ustrojstvene jedinice.

 

Pisani odgovor sa traženim podacima ili obrazloženje o nemogućnosti pružanja zatražene podrške, vijećniku se mora dostaviti  najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana.

 

4. Klubovi vijećnika

 

Članak 19.

 

U Vijeću se mogu osnovati klubovi vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, klubovi vijećnika grupe birača te klubovi vijećnika iz etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

 

Klub vijećnika mora imati najmanje tri člana.

 

Vijećnici koji ne mogu osnovati klub vijećnika mogu se priključiti u radu nekog od postojećih klubova.

 

Članak 20.

 

Svaki klub vijećnika obvezan je o svom osnivanju pisano obavijestiti predsjednika Vijeća i upravna tijela Grada, priložiti svoja pravila rada, podatke o članovima i predsjedniku kluba.

 

Gradonačelnik i gradsko upravno tijelo klubovima vijećnika osiguravaju prostorne i druge tehničke uvjete za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.).

 

IV  PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA

 

1. Izbor predsjednika te prvog i drugog potpredsjednika Vijeća

 

Članak 21.

 

Vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika koji se biraju po proceduri opisanoj u članku 8. stavcima 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovog Poslovnika.

 

Ako prigodom javnog glasovanja za izbor predsjednika odnosno prvog i drugog potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja tajnim glasovanjem.

 

Ako je za izbor predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata za svaku funkciju, obavlja se drugi krug glasovanja u kojem sudjeluju dva kandidata sa najvećim brojem osvojenih glasova.

 

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o tim kandidatima se ponavlja.

 

Ako niti u ponovljenom glasovanju jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu, izborni postupak se ponavlja u cijelosti.

 

2. Prava i dužnosti predsjednika Vijeća

 

Članak 22.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

-          predstavlja i zastupa Vijeće,

-          saziva sjednicu Vijeća.

-          predlaže dnevni red sjednica Vijeća.

-          predsjedava i održava red na sjednicama Vijeća,

-          – pokreće inicijativu za razmatranje i raspravu o pojedinim pitanjima iz djelokruga   Vijeća,

-          brine se o radu Vijeća i radnih tijela,

-          brine se o suradnji Vijeća sa vijećima drugih općina odnosno gradova,

-          brine se o provođenju načela javnosti rada Vijeća,

-          brine se o primjeni Poslovnika Vijeća i o ostvarivanju prava članova Vijeća,

-          potpisuje odluke i druge akte što ih donosi Vijeće,

-          brine o suradnji Vijeća i gradonačelnika,

-          obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim Poslovnikom.

 

Članak 23.

 

Predsjednik i potpredsjednici Vijeća čine Predsjedništvo Vijeća.

 

Predsjedništvo je koordinativno tijelo koje se sastaje po potrebi, a u pravilu prije sjednice Vijeća.

 

Predsjedniku i potpredsjednicima Vijeća u pripremi i organizaciji sjednice pomaže upravno tijelo Grada odnosno ustrojstvene jedinice.

 

Članak 24.

 

Ako je predsjednik Vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga prvi potpredsjednik, a ukoliko je i on spriječen ili odsutan, predsjednika zamjenjuje drugi potpredsjednik Vijeća. Dok zamjenjuje predsjednika Vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

 

Potpredsjednici Vijeća obavljaju i druge poslove što im ih povjeri predsjednik ili Vijeće.

 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i oba potpredsjednika, Vijeće odlučuje o predsjedavajućem.

 

Predsjednik i potpredsjednici dužnost obavljaju volonterski i imaju pravo na naknadu za rad sukladno posebnoj odluci Vijeća.

 

 

3. Razrješenje i opoziv predsjednika Vijeća

 

Članak 25.

 

Razrješenju predsjednika Vijeća pristupa se nakon:

 1. njegovog osobnog zahtjeva (podnošenjem ostavke),
 2. na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje,
 3. na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika.

 

Prijedlog se dostavlja predsjedniku Gradskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje prijedloga.

 

Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u roku od osam (8) dana od dostave prijedloga.

 

Članak 26.

 

U slučaju iz stavka 1. točke 1. prethodnog članka, predsjednik Vijeća može podnijeti ostavku koja se mora u pismenom obliku dostaviti službeniku nadležnom za lokalnu samoupravu grada, prije sjednice Vijeća na kojoj će ostavka stupiti na snagu.

 

O ostavci predsjednika Vijeća se ne glasuje na sjednici, već se samo dostavlja vijećnicima na znanje.

 

U slučaju podnošenja ostavke predsjedniku Vijeća dužnost prestaje u trenutku izbora novog predsjednika Vijeća.

 

Članak 27.

 

U slučajevima opisanim u članku 25. stavak 1. točkama 2. i 3., predsjednik Vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.

 

Ukoliko se prilikom glasovanja većina svih vijećnika izjasni za razrješenje predsjednika Vijeća njegova dužnost prestaje odmah.

 

Do izbora novog predsjednika sjednicom predsjedava prvi potpredsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti drugi potpredsjednik.

 

Vijeće može odlučiti da se izbor i razrješenje predsjednika obavi tajnim glasovanjem ukoliko to predloži najmanje 5 (pet) vijećnika a s tim se složi većina nazočnih.

 

 

 

 

Članak 28.

 

Odredbe članaka 25., 26. i 27. analogno se primjenjuju i na prvog i drugog potpredsjednika.

 

Članak 29.

 

Ako Vijeće razriješi predsjednika Vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, prvi potpredsjednik Vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.

 

Ako Vijeće razriješi i predsjednika i prvog potpredsjednika, a na istoj sjednici ne izabere novog, drugi potpredsjednik Vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.

 

Vijeće je dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati novog predsjednika.

 

Ako Vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju im izborom novog predsjednika Vijeća i oba potpredsjednika.

 

V. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

 

1. Osnivanje, vrste i biranje članova radnih tijela

 

Članak 30.

 

Vijeće ima sljedeća stalna radna tijela:

-          Mandatna komisija,

-          Odbor za izbor i imenovanja,

 1. Odbor za Statut i Poslovnik,
 2. Odbor za financije i proračun,
 3. Odbor za predlaganje imena ulica i trgova,
 4. Odbor za urbanizam i prostorno uređenje,
 5. Odbor za razvoj i unaprjeđenje turizma,
 6. Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara,
 7. Odbor za školstvo, kulturu i šport,
 8. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja,
 9. Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina,
 10. Odbor za ravnopravnost spolova,
 11. Odbor za protokol.

 

Mandatna komisija i Odbor za izbor i imenovanja biraju se na konstituirajućoj sjednici Vijeća.

 

 

 

Članak 31.

 

Osim radnih tijela navedenih u članku 30. stavku 1., posebnom odlukom Vijeća mogu se osnivati i druga stalna i privremena radna tijela.

 

Radna tijela iz prethodnog stavka osnivaju se za  proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga, praćenje provođenja određene politike u pojedinoj oblasti, praćenje izvršavanja odluka i općih akata Vijeća, koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, raspravljanje drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća i izvršavanje određenih zadaća i poslova koje im Vijeće povjeri.

 

Odlukom o osnivanju radnih tijela uređuje se njihov naziv, sastav i djelokrug rada.

 

Članak 32.

 

Članovi, predsjednik i zamjenik predsjednika radnog tijela mogu se birati iz reda vijećnika, ali i iz reda stručnih i drugi javnih osoba. Biraju se na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, ili 1/5 vijećnika.

 

O prijedlogu kandidata za predsjednika, zamjenika i članove radnih tijela može se glasovati u cjelini, ili za svakog člana radnog tijela zasebno.

 

U slučaju više predloženih kandidata u radno tijelo, o kandidatima se glasuje po abecednom redu, a izabrani su oni kandidati koji dobiju najviše glasova redom do ukupnog broja članova radnog tijela.

 

U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednak broj glasova, a nema dovoljno nepopunjenih mjesta u radnom tijelu, ponovit će se glasovanje samo za te kandidate.

 

2. Način rada radnih tijela

 

Članak 33.

 

Predsjednik radnog tijela saziva sjednice na vlastitu inicijativu, a obavezan ih je sazvati i temeljem zaključka Vijeća, na zahtjev predsjednika Vijeća ili većine članova radnog tijela.

 

Predsjednik radnog tijela predlaže dnevni red i predsjedava njegovim sjednicama, a  u slučaju spriječenosti njegov zamjenik odnosno član kojeg odredi radno tijelo.

 

Predsjednik radnog tijela brine se o izvršenju i provedbi zaključaka radnog tijela i obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom ili odlukom o osnivanju.

Članak 34.

 

Prijedlog za razrješenje osobe iz prethodnog stavka može podnijeti većina članova radnog tijela ili predsjednik Vijeća.

 

Prijedlog iz prethodnog stavka dostavlja se Odboru za izbor i imenovanje koji ga razmatra i upućuje Vijeću na odlučivanje.

 

Ako Vijeće razriješi predsjednika, zamjenika predsjednika ili člana radnog tijela, predsjednik Vijeća zatražit će od ovlaštenog predlagatelja da umjesto razriješenog člana u roku od petnaest (15) dana od dana razrješenja predloži novog kandidata.

 

Članak 35.

 

Na sjednicama radnih tijela razmatraju se akti koje donosi Vijeće, a unutar su djelokruga rada pojedinog radnog tijela. Radna tijela razmatraju pitanja iz svojeg djelokruga po vlastitoj inicijativi, a obavezna su razmotriti svako pitanje iz svojeg djelokruga ako to zatraži predsjednik Vijeća ili gradonačelnik.

 

O radu na sjednici radnog tijela vodi se skraćeni zapisnik.

 

Radna tijela mogu pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova, a odluke donose većinom glasova nazočnih članova.

 

Svaki član radnog tijela ima pravo na izdvojeno mišljenje što se navodi u zapisniku i u izviješću sa sjednice.

 

Radna tijela dužna su o svojim primjedbama, mišljenjima, stavovima, zaključcima i prijedlozima izvijestiti Vijeće, gradonačelnika i druge predlagatelje akata.

 

Izvješće sa sjednice radnog tijela ili prijedlog Vijeću podnosi predsjednik radnog tijela, zamjenik predsjednika ili član radnog tijela kojeg odredi radno tijelo.

 

Izvjestitelj radnog tijela na sjednici Vijeća podnosi izvješće u ime radnog tijela i ne može izmijeniti stav ili prijedlog radnog tijela, niti odustati od njega, ako za to nije ovlašten od radnog tijela, niti se može izjašnjavati o pitanjima o kojima radno tijelo nije zauzelo mišljenje ili stav.

 

Članak 36.

 

Radno tijelo može tražiti da njegovoj sjednici bude nazočan predsjednik Vijeća, gradonačelnik ili zamjenik gradonačelnika, pročelnik upravnog tijela, odnosno voditelji odsjeka Grada te predstavnici pravnih osoba u kojima Grad ima poslovne udjele, kao i predstavnici javnih ustanova kojima je Grad osnivač.

 

Radno tijelo može na svoje sjednice pozivati predstavnike pojedinih trgovačkih društava, ustanova, organizacija, mjesnih odbora, političkih stranaka i drugih  subjekata te znanstvene, stručne i javne djelatnike radi iznošenja mišljenja o pitanjima koja se raspravljaju na sjednici ili radi upoznavanja s njihovim mišljenjima o tim pitanjima.

 

Osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka prisustvuju sjednici bez prava odlučivanja.

 

Članak 37.

 

Sa sjednica radnih tijela izrađuje se izvješće koje se dostavlja svim članovima Vijeća, a kojeg priprema predsjednik radnog tijela.

 

VI. STALNA RADNA TIJELA

 

1. Odbor za statut i poslovnik

 

Članak 38.

 

Odbor za statut i poslovnik ima predsjednika i 6 (šest) članova.

 

Odbor za statut i poslovnik raspravlja i predlaže Vijeću:

-          Statut i Poslovnik, kao i pokretanje postupka za njihovu izmjenu,

-          donošenje odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Vijeća kojima se razrađuju odredbe statutarne naravi,

-          daje Vijeću prijedlog teksta autentičnog tumačenja općih akata koje donosi Vijeće,

-          utvrđuje pročišćene tekstove odluka i akata Vijeća,

-          obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i odlukama Vijeća.

 

2. Odbor za financije i proračun

 

Članak 39.

 

Odbor za financije i proračun ima predsjednika i 4 (četiri) člana. Odbor za financije i proračun raspravlja i daje Vijeću mišljenje o:

-          sustavu financiranja javnih potreba Grada,

-          proračunu Grada za tekuću godinu,

-          odluci o privremenom financiranju,

-          izmjenama i dopunama proračuna,

-          godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna,

-          odluci o izvršavanju proračuna, te njenim izmjene i dopune,

-          redovnim i izvanrednim financijskim izvješćima, izvješćima državnog ureda za reviziju,

-          obavlja i druge poslove u oblasti financija u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama  Gradskog vijeća..

 

3. Odbor za predlaganje imena ulica i trgova

 

Članak 40.

 

Odbor za predlaganje imena ulica i trgova ima predsjednika i 6 (šest) članova.

 

Odbor za predlaganje imena ulica i trgova:

-          raspravlja inicijative i prijedloge građana, udruga i drugih subjekata za davanje i izmjenu imena ulica i trgova u gradu Hvaru i naseljima na području Grada. Hvara,

-          utvrđuje prijedloge imena ulica i trgova, te dostavlja ih Vijeću na odlučivanje,

-          obavlja i druge poslove u svezi imena ulica i trgova utvrđene Statutom i odlukama Vijeća.

 

4. Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

 

Članak 41.

 

Odbor za urbanizam i prostorno uređenje ima predsjednika i četiri člana.

 

Odbor za urbanizam i prostorno uređenje za ovlaštenog predlagatelja priprema i predlaže:

-          akte iz područja prostornog uređenja, zaštite okoliša, zaštite kulturne i prirodne baštine,

-          razmatra nacrte akata drugih predlagača iz oblasti prostornog uređenja,

-          obavlja i druge poslove određene Statutom i odlukama Vijeća.

 

5. Odbor za razvoj i unaprjeđenje turizma .

 

Članak 42.

 

Odbor za razvoj i unaprjeđenje turizma ima predsjednika i 6 (šest) članova. Odbor za razvoj i unaprjeđenje turizma priprema, prezentira i predlaže Vijeću:

-          analizu rezultata u turizmu po završetku sezone,

-          predlaže mjere i poslove za pripremu naredne sezone,

-          razmatra sve dokumente i opće akte vezane za razvoj turizma,

-          obavlja i druge poslove određene Statutom i odlukama Vijeća.

 

6. Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara

 

Članak 43.

 

Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara ima predsjednika i 6 (šest) članova.

 

Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada, Hvara priprema, prezentira i predlaže Vijeću:

-          mjere za uređenje i poboljšanje kopnenog prometa na području Grada Hvara i otoka Hvara,

-          mjere za uređenje i poboljšanje pomorskog prometa na području Grada Hvara i otoka Hvara,

-          razmatra sve dokumente i opće akte vezane za promet,

-          obavlja i druge poslove određene Statutom i odlukama Vijeća.

 

7. Odbor za školstvo, kulturu i šport

 

Članak 44.

 

Odbor za školstvo, kulturu i šport ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

 

Odbor za školstvo, kulturu i šport priprema, prezentira i predlaže Vijeću:

-          mjere za unapređenje osnovnog i srednjeg školstva u Gradu Hvaru,

-          -nmjere za unapređenje kulturnih događanja u Gradu Hvaru,

-          mjere za, razvoj športa u Gradu Hvaru,

-          razmatra sve dokumente i opće akte vezane za školstvo, kulturu i šport,

-          obavlja i druge poslove određene Statutom i odlukama Vijeća.

 

8. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

 

Članak 45.

 

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Hvara ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

 

Djelokrug i način rada Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja utvrđen je Odlukom o javnim priznanjima Grada Hvara.

 

 

 

 

 

9. Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina

 

Članak 46.

 

Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

 

Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina priprema i predlaže Vijeću:

-          procjenu tržišne vrijednosti nekretnina o čijoj kupnji, prodaji ili zamjeni odlučuje Vijeće,

-          obavlja i druge poslove određene Statutom i odlukama Vijeća.

 

10. Odbor za ravnopravnost spolova

 

Članak 47.

 

Odbor za ravnopravnost spolova ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

 

Odbor za ravnopravnost spolova priprema i predlaže Vijeću:

-          analizu provedbe zakonskih i drugih propisa koji se odnose na poticanje i praćenje primjene načela ravnopravnosti spolova na području Grada Hvara,

-          mjere i aktivnosti za unapređivanje prava na ravnopravnost spolova,

-          program mjera za uklanjanje diskriminacije po spolu,

-          praćenje načela ravnopravnosti spolova u obrazovanju, zdravstvu, javnom informiranju, socijalnoj politici, zapošljavanju, poduzetništvu, procesima odlučivanja, obiteljskim odnosima i drugim djelatnostima na području Grada Hvara.

 

11. Odbor za protokol

 

Članak 48.

 

Odbor za protokol ima predsjednika i 2 (dva) člana.

 

Gradonačelnik i predsjednik Vijeća pridruženi su članovi Odbora za protokol po svojoj funkciji.

Odbor za protokol:

-          utvrđuje i priprema godišnji popis posebno svečanih događaja i drugih manifestacija od značaja za. Grad u kojima sudjeluju predsjednik Vijeća, gradonačelnik i drugi predstavnici Grada,

-          obavlja pripreme za održavanje svečane sjednice Vijeća i svečanih prijema,

-          organizira i nadzire obavljanje stručnih, organizacijski i tehničkih poslova protokola za potrebe Grada,

-          koordinira suradnju s predstavnicima vjerskih institucija, javnih ustanova i drugih subjekata na pripremama za organizaciju posebno svečanih događaja i drugih manifestacija od značaja za Grad,

-          organizira i koordinira poslove u svezi dočeka i smještaja gostiju,

-          obavlja i druge poslove vezane uz protokolarne obveze predsjednika Vijeća, gradonačelnika i drugih predstavnika Grada.

 

Članak 49.

 

Mandat članova stalnih radnih tijela Vijeća traje do donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona ili do njihovog opoziva.

 

VII. ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA I UPRAVNIH TIJELA

 

Članak 50.

 

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika na prvoj sjednici Vijeća nakon konstituiranja polažu prisegu.

 

Predsjednik Vijeća čita prisegu sljedećeg sadržaja: “Prisežem da ću dužnost gradonačelnika (zamjenika gradonačelnika), obnašati savjesno i odgovorno, držati se Ustava i zakona Republike Hrvatske, Statuta Grada Hvara i odluka Vijeća, te da ću poštivati pravni poredak i zalagati se za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Grada Hvara.”

 

Predsjednik Vijeća poslije pročitane prisege proziva pojedinačno gradonačelnika i zamjenika, a gradonačelnik i zamjenik nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: “Prisežem”.

 

Članak 51.

 

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik, između ostalih zakonom i Statutom utvrđenih zadaća, priprema prijedloge akata te izvršava i osigurava izvršavanje akata Vijeća.

 

 

 

Članak 52.

 

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika prisustvuju sjednicama Vijeća, a gradonačelnik obrazlaže točke dnevnog reda ukoliko je on predlagatelj tih točaka.

 

Gradonačelnik može, po pojedinim točkama dnevnog reda kojih je on predlagatelj, odrediti zamjenika kao izvjestitelja odnosno osobu iz upravnih tijela grada ili stručnih službi, o čemu je dužan prije sjednice Vijeća obavijestiti predsjednika Vijeća.

 

O zakazanoj sjednici predsjednik Vijeća izvješćuje gradonačelnika najkasnije 5 dana prije dana održavanja sjednice.

 

Članak 53.

 

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika sudjeluju u radu Vijeća u sklopu točaka koje su po njegovu prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice, iznose stajališta te daju obavijesti i objašnjenja.

 

U raspravi gradonačelnik ili njegov zamjenik imaju ista prava i obveze kao svaki ovlašteni predlagač.

 

Ako na raspravi nije nazočan gradonačelnik ili zamjenik gradonačelnika, Vijeće može, smatra li da je prisutnost gradonačelnika ili njegovog zamjenika nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.

Članak 54.

 

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. siječnja tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 31. srpnja za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

 

Izviješće o radu gradonačelnika obvezno sadržava izviješće o kontroli zaključenih ugovora i izvršene javne nabave.

 

Pored izvješća iz stavaka l. i 2. ovog članka, Vijeće može od gradonačelnika zahtijevati izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. Prijedlog u pisanom obliku mogu podnositi ovlašteni predlagatelji akata, a usvojen je ako se o njemu izjasni većina nazočnih vijećnika.

 

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 3. ovog članka u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 30 (trideset) dana od dana primitka zahtjeva.

Raspravu o izvješću gradonačelnika iz stavka 4. ovog članka, Vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključka kojim se od gradonačelnika traži izvršavanje akata Vijeća.

 

Ovlašteni predlagatelji akata koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća gradonačelnika, mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.

 

Članak 55.

 

Prestanak mandata odnosno način i postupak pokretanja opoziva gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika propisan je zakonom i Statutom.

 

VIII. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 

1. Vrste akata

 

Članak 56.

 

Vijeće u ostvarivanju svojih prava i dužnosti obavlja Ustavom, zakonom i Statutom Grada Hvara utvrđene poslove, i u svezi s tim donosi opće i pojedinačne akte.

 

Opći akti koje donosi Vijeće su: Statut, Poslovnik o radu, odluke, Proračun, Godišnji obračun proračuna, planovi, povelje i drugi opći akti.

 

Pojedinačni akti koje donosi Vijeće su: preporuke, zaključci, naredbe, napuci, rješenja i drugi pojedinačni akti s nazivom predviđenim zakonom ili drugim propisom.

 

Radna tijela Vijeća donose preporuke, zaključke i prijedloge općih i pojedinačnih akata.

 

Članak 57.

 

Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi važni za građane, pravne osobe i udruge građana, utvrđuju se njihova prava i dužnosti odnosno druga pitanja od općeg interesa za Grad, kada je to zakonom i Statutom propisano.

 

Preporukom Vijeće izražava svoje mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg interesa i načinima rješavanja pojedinih problema, ukazuje na važnost pojedinih pitanja koja se odnose na primjenu Ustava, zakona i drugih akata što ih donosi Vijeće, izražava mišljenje u svezi usklađivanja odnosno međusobne suradnje s drugim općinama odnosno gradovima u pitanjima od zajedničkog interesa, te predlaže način i mjere koje bi trebale poduzeti radi rješavanja pojedinih pitanja u skladu sa njegovim interesima.

 

Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražava mišljenje ili utvrđuju obveze gradonačelnika i upravnih tijela u pripremama prijedloga akata i mjera za primjenu odluka Vijeća.

 

Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz djelokruga Vijeća, te radnih tijela Vijeća.

 

Članak 58.

 

Na izvornike odluka i drugih akata Vijeća stavlja se pečat Vijeća.

 

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Vijeća.

 

Izvornici akata Vijeća čuvaju se u arhivi Grada.

 

Članak 59.

 

Statut, odluke i drugi opći akti Vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Vijeće objavljuju se u „Službenom glasniku Grada Hvara“ i na službenim internetskim stranicama Grada.

 

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Vijeće.

 

2. Postupak donošenja odluka i drugih akata

 

Članak 60.

 

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, gradonačelnik i radna tijela Vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

 

Inicijativu za donošenje odluka i drugih akata Vijeća mogu davati građani i pravne osobe te upravna tijela.

 

Članak 61.

 

Postupak za donošenje akta, pokreće se prijedlogom za njegovo donošenje od strane ovlaštenog predlagatelja.

 

Prijedlog općeg akta obvezno sadrži:

-          pravni temelj za njegovo donošenje,

-          inicijalni tekst prijedloga akta,

-          cilj koji se želi postići njegovim  donošenjem,

-          podatke o financijskim sredstvima potrebnim za njegovo provođenje,

-          način osiguranja tih sredstava, ukoliko su ista potrebna,

-          obrazloženje prijedloga.

 

Članak 62.

 

Kada se radi o općim aktima za koje postoji obveza provedbe postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću tada se, umjesto inicijalnog teksta prijedloga akta, izrađuje nacrt akta.

 

Uz opći akt o kojem se provelo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću dostavlja se i izvješće o provedenom savjetovanju.

 

Članak 63.

 

Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom odluke podnosi se predsjedniku Vijeća, ako on nije predlagač. Predsjednik Vijeća upućuje primljeni nacrt odluke nadležnom radnom tijelu Vijeća.

 

Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom odluke predsjednik Vijeća uputit će i gradonačelniku, ukoliko on nije predlagač.

 

Članak 64.

 

Ako predsjednik Vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.

 

Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt nije Vijeću ni upućen.

 

Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na sjednici Vijeća, isti prijedlog se može ponovno staviti na dnevni red tek po isteku roka od 3 mjeseca, osim ako Vijeće ne odluči drukčije.

 

Članak 65.

 

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik Vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog reda sjednice Vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.

 

Članak 66.

 

O prijedlogu za donošenje odluke s prijedlogom odluke raspravit će Vijeće najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od podnošenja prijedloga predsjedniku Vijeća, osim iz članka 72. i 73. ovog Poslovnika.

 

Članak 67.

 

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.

 

Članak 68.

 

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 10 minuta, a za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 20 minuta.

 

Vijeće može posebnom odlukom odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od propisanog stavkom 1. ovog članka.

 

Članak 69.

 

Predlagatelj odluke odnosno izvjestitelj kojega predlagač odredi, ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima te o izraženim mišljenjima i primjedbama.

 

Gradonačelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava imaju i izvjestitelji radnih tijela, a na njihovo sudjelovanje u raspravi primjenjuju se odredbe koje vrijede za vijećnike.

 

3. Postupak podnošenja amandmana

 

Članak 70.

 

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta u pravilu se podnosi kao pisani amandman uz obrazloženje.  Obrazloženje amandmana se može dati i usmeno tijekom sjednice odnosno za vrijeme rasprave.

 

Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.

Amandman se upućuje predsjedniku Vijeća, a predsjednik Vijeća ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i gradonačelniku, ukoliko on nije predlagatelj.

 

Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 60. stavak 1. ovog Poslovnika.

.

Članak 71.

 

Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta, Vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.

 

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i gradonačelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne. Izjašnjavanje je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

 

Članak 72.

 

Amandman koji je podnesen pismeno i u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje:

-          ako ga je podnio predlagatelj akta,

-          ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo, a s njime se suglasio predlagatelj akta.

 

Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojem se odlučuje.

 

Članak 73.

 

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.

 

Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, o njima se glasuje prema redoslijedu podnošenja.

 

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta s prihvaćenim amandmanima.

 

4. Donošenje akata po hitnom postupku

 

Članak 74.

 

Iznimno, opći i pojedinačni akti se mogu donositi po hitnom postupku, ako je to nužno radi sprječavanja ili uklanjanja štete, odnosno ako bi nedonošenje takvog akta u određenom roku imalo štetne posljedice ili ako to zahtijevaju drugi opravdani razlozi.

Postupak za donošenje akata po hitnom postupku odnosi se na akte za čijim se donošenjem pojavila neodgodiva potreba, a nakon sazivanja sjednice Vijeća po redovnom postupku.

 

Članak 75.

 

Prijedlog da se akt donese po hitnom postupku mogu podnijeti:

-          gradonačelnik,

-          član Vijeća,

-          radno tijelo Vijeća,

-          klub vijećnika.

Predsjednik Vijeća, bez odlaganja upućuje prijedlog članovima Vijeća i  gradonačelniku, ako on nije predlagatelj.

 

Prijedlog akta po hitnom postupku dostavlja se predsjedniku Vijeća u pravilu najkasnije dan prije održavanja sjednice Vijeća.

 

Za donošenje akta po hitnom postupku ne primjenjuju se rokovi za dostavu akata koji su utvrđeni za donošenje akata u redovnom postupku.

 

Članak 76.

 

Kada se donosi akt po hitnom postupku prvo se glasuje o opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanje u dnevni red, a potom raspravlja i odlučuje o aktu pod točkom dnevnog reda kako je odredi Vijeće.

 

Na akt koji se donosi po hitnom postupku a koji je uvršten u dnevni red, amandmani u pisanom obliku mogu se podnositi do zaključenja rasprave.

 

5. Javna rasprava

 

Članak 77.

 

Na javnu se raspravu upućuju prijedlozi akata kad je to utvrđeno zakonom ili drugim propisom.

 

Na javnu raspravu se može uputiti i prijedlog odluke ili drugog akta prije donošenja ako Vijeće ocijeni da se aktom uređuju odnosi za koje su građani životno zainteresirani.

 

U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovog članka Vijeće određuje radno tijelo za praćenje javne rasprave.

 

Članak 78.

 

Javna rasprava održava se u roku koji ne može biti kraći od deset (10) dana niti dulji od trideset (30) dana od donošenja zaključka o upućivanju prijedloga akta na javnu raspravu, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

 

Za vrijeme održavanja javne rasprave građanima se mora omogućiti upoznavanje s prijedlogom akta.

 

Predlagatelj akta, odnosno gradonačelnik ako nije predlagatelj akta, i tijelo za praćenje javne rasprave dužni su razmotriti prijedloge, mišljenja i primjedbe s javne rasprave prije utvrđivanja konačnog prijedloga akta, o čemu Vijeću podnosi izvješće.

 

Zaključkom o upućivanju prijedloga akta na javnu raspravu utvrđuje se način upoznavanja građana s prijedlogom, objavom u dnevnom tisku ili na drugi način, rok javne rasprave i radno tijelo kojemu se upućuju prijedlozi, mišljenja i primjedbe.

 

6. Donošenje proračuna i godišnjeg obračuna proračuna grada

 

Članak 79.

 

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada podnosi gradonačelnik na način i u rokovima propisanim zakonom.

 

Prije upućivanja prijedloga proračuna na usvajanje Vijeću, prijedlog će razmatrati Odbor za proračun i financije.

 

Proračun i godišnje izvješće o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih vijećnika.

 

IX. SAZIVANJE I TIJEK SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

 

1. Sazivanje sjednice

 

Članak 80.

 

Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća na temelju zaključaka Vijeća ili na vlastitu inicijativu, vodeći računa da između dviju sjednica Vijeća ne protekne više od dva mjeseca.

 

Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Vijeća ili gradonačelnika, u roku od 15 (petnaest) dana od primitka zahtjeva. Ukoliko je predsjednik Vijeća spriječen sazvati sjednicu sukladno prethodnom stavku, ili odbije to učiniti, sjednicu je dužan sazvati jedan od potpredsjednika Vijeća.

 

Ukoliko predsjednik i potpredsjednici Vijeća ne sazovu sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik u daljnjem roku od 8 dana.

 

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu Gradskog vijeća može na zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Obrazloženi zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

 

Članak 81.

 

Osim sjednica Vijeća opisanih u članku 80., po potrebi se mogu sazivati i izvanredne odnosno tematske sjednice Vijeća u slučaju kada to zahtijevaju posebne prilike.

 

O potrebi sazivanja izvanredne sjednice odlučuje predsjednik u dogovoru s potpredsjednicima Vijeća.

 

Članak 82.

 

Pored redovnih, izvanrednih i tematskih sjednica Vijeća na kojima se raspravlja o pitanjima iz nadležnosti Vijeća, svake će se godine redovito održati svečana sjednica povodom Dana Grada.

 

Na svečanoj sjednici Vijeća dodjeljuju se  nagrade i priznanja Grada Hvara.

 

Članak 83.

 

Sjednice vijeća u pravilu se sazivaju pisanim pozivom, mogu se sazvati i putem elektroničke pošte, a iznimno i na drugi način u slučajevima izuzetne žurnosti ili nužde.

 

Poziv za sjednicu dostavlja se vijećnicima u pravilu 5 dana prije sjednice. Uz poziv se dostavlja i prijedlog dnevnog reda, skraćeni zapisnik o radu i audio snimka prethodne sjednice Vijeća te svi spisi koji se odnose na prijedlog točaka dnevnog reda.

 

U slučaju sazivanja izvanredne sjednice i ako postoje opravdani razlozi, koji se moraju obrazložiti, rok za dostavu poziva može biti i kraći od 5 dana, ali ne kraći od jednog dana prije sjednice.

 

Poziv i materijali za sjednicu mogu se dostaviti i elektroničkim putem. Sjednica Vijeća može se održavati i putem video veze ukoliko postoje tehničke mogućnosti.

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku odlučuje predsjednik Vijeća u dogovoru s potpredsjednicima.

 

Članak 84.

 

Spisi vezani za točke dnevnog reda sjednice Vijeća dostavljaju se:

-          vijećnicima,

-          gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika,

-          pročelniku upravnog tijela i voditeljima ustrojstvenih jedinica,

-          vijećima mjesnih odbora na području Grada Hvara,

-          političkim strankama koje imaju vijećnike u Vijeću i

-          sredstvima javnog priopćavanja.

 

Predsjednik Vijeća može odlučiti da se materijali za sjednicu dostavljaju i drugim osobama iz javnog života.

 

2. Javnost rada

 

Članak 85.

 

Sjednice Vijeća u pravilu su javne.

 

Obavijest o sazivu sjednice Vijeća s predloženim dnevnim redom objavit će se na internetskim stranicama Grada, a tiskani oglas izvjesit će se na oglasnim pločama u svim naseljima Grada Hvara.

 

Građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća i njegovih radnih tijela.

 

Predsjednik Vijeća, odnosno radnog tijela, može ograničiti broj građana koji će prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Članak 86.

 

Izvjestiteljima sredstava priopćavanja osiguravaju se odgovarajući uvjeti za praćenje rada na sjednicama Vijeća.

 

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i spisi koji sadrže informacije koje su zakonom i drugim propisima izuzete od prava na uvid.

Članak 87.

 

Bez javnosti održavaju se sjednice ili pojedini dio sjednice Vijeća, odnosno radnog tijela kada se raspravlja o predmetima koji su u skladu s posebnim propisima i označeni određenim stupnjem povjerljivosti.

 

O održavanju sjednica ili dijela sjednice Vijeća bez prisutnosti javnosti, odlučuje predsjednik Vijeća uz prethodno konzultiranje s potpredsjednicima Vijeća i gradonačelnikom.

 

O održavanju sjednice ili dijela sjednice radnog tijela Vijeća odlučuje predsjednik radnog tijela uz prethodne konzultacije sa predsjednikom Vijeća.

 

Prije prelaska na razmatranje pitanja iz stavka 1. ovog članka, predsjednik Vijeća odnosno predsjednik radnog tijela Vijeća pozvati će osobe čija prisutnost nije nužna, da napuste dvoranu, a zatim će vijećnike odnosno članove radnog tijela Vijeća obavijestiti o razlozima održavanja sjednice bez prisutnosti javnosti.

 

Kad se o nekom pitanju raspravlja bez prisustva javnosti, spisi za takvu raspravu ne moraju se dostavljati u pismenom obliku.

 

3. Predsjedavanje i sudjelovanje u radu sjednice Vijeća

 

Članak 88.

 

Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik.

 

Predsjednika Vijeća, kada je odsutan ili spriječen, zamjenjuje prvi potpredsjednik, a ako je i prvi potpredsjednik odsutan ili spriječen, sjednicama Vijeća predsjedava drugi potpredsjednik.

 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i oba potpredsjednika, Vijeće odlučuje o predsjedavajućem.

 

Članak 89.

 

U raspravi po pojedinoj točki dnevnog reda mogu sudjelovati:

-          vijećnici

-          gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika te službenici koje na to ovlasti gradonačelnik,

-          predstavnici radnih tijela ukoliko je točka unutar njihovog djelokruga rada,

-          izvjestitelji,

-          osobe pozvane na sjednicu Vijeća.

 

Predstavnici upravnih tijela odnosno voditelji ustrojstvenih jedinica, voditelji gradskih ustanova i predstavnici tvrtki u vlasništvu Grada dužni su prisustvovati sjednicama Vijeća kada su na dnevnom redu pitanja iz njihovog djelokruga rada i po potrebi davati objašnjenja i odgovore na pitanja članova Vijeća.

 

4. Otvaranje i tijek sjednice

 

Članak 90.

 

Sjednica Vijeća može se održati i na njoj pravovaljano odlučivati ako je prisutna većina članova Vijeća.

 

U cilju utvrđivanja prisutnosti, predsjednik Vijeća nakon otvaranja sjednice nalaže pojedinačno prozivanje i prebrojavanje vijećnika.

 

Prisutnost se mora utvrditi:

-          na početku sjednice,

-          kada predsjedavajući tijekom sjednice ocijeni da nije prisutan dovoljan broj vijećnika,

-          kada to zatraži najmanje 1/4 vijećnika.

 

Kada predsjedavajući utvrdi da postoji potreban broj prisutnih, otvara sjednicu.

 

Ako predsjedavajući na početku sjednice utvrdi da nije prisutan potreban broj vijećnika, odgodit će sjednicu za 30 minuta, pa ako ni nakon toga ne bude prisutan potreban broj vijećnika, odgodit će sjednicu za određen dan i sat.

 

Sjednicu će predsjedavajući prekinuti i odgoditi i ako se za njenog trajanja utvrdi da nema više potrebnog broja prisutnih vijećnika.

 

O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju samo odsutni članovi.

 

Članak 91.

 

Prijave za raspravu primaju se čim se otvori rasprava, a nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Vijeća.

 

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Vijeća koji se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

 

Predsjednik Vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.

 

Sudionik na sjednici Vijeća može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

 

Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih razloga, Vijeće može odlučiti da sjednicu prekine i zakaže nastavak za određeni dan i sat, o čemu se pismeno izvješćuju samo odsutni članovi.

 

Tijekom dugotrajne sjednice predsjednik Vijeća na osobnu inicijativu može odrediti kraće pauze u trajanju do 10 minuta, a pauzu u trajanju do 30 minuta na osobnu inicijativu ili na zahtjev predstavnika pojedinog kluba vijećnika.

 

5. Dnevni red

 

Članak 92.

 

Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice.

 

Dnevni red u pravilu predlaže predsjednik Vijeća, te se u  pisanom obliku dostavlja uz poziv za sjednicu i spise vezane za točke predloženog dnevnog reda.

 

Predsjednik Vijeća unosi u prijedlog dnevnog reda sve predmete iz djelokruga Vijeća koje su mu u rokovima i na način propisan Poslovnikom podnijeli ovlašteni predlagatelji u redovnom ili hitnom postupku.

 

Prijedlog za dopunu, odnosno skidanje pojedine točke s dnevnog reda mogu na samoj sjednici, uz obrazloženje, predložiti ovlašteni predlagatelji, kao i predsjednik Vijeća, o čemu se odlučuje bez rasprave, većinom nazočnih članova Vijeća.

 

Prijedlozi za dopunu dnevnog reda moraju biti pripremljeni u pisanom obliku i sadržavati dokumentaciju koja je propisana ovim Poslovnikom.

 

U postupku utvrđivanja dnevnog reda najprije se glasuje o prijedlozima za skidanje s dnevnog reda pojedinih predloženih točaka, zatim pojedinačno o prijedlozima za dopunu pa tek onda o dnevnom redu u cijelosti.

 

Prijedlog dnevnog reda je prihvaćen ako je za njega glasovala većina nazočnih članova Vijeća.

 

O prijedlogu dnevnog reda glasuje se samo »za« i »protiv«, kao iznimka u odnosu na način glasovanja koji je propisan ovim Poslovnikom za ostala pitanja.

 

Tijekom sjednice na prijedlog predsjednika Vijeća ili gradonačelnika može se izmijeniti redoslijed točaka dnevnog reda nakon čega se odlučuje o cjelokupnom dnevnom redu.

 

O prijedlozima vezanim za dnevni red glasuje se “ZA” ili “PROTIV”, većinom glasova nazočnih vijećnika.

 

Predlagatelj čiji je prijedlog uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.

 

Sjednice Vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.

 

6. Usvajanje zapisnika i pitanja vijećnika

 

Članak 93.

 

Po usvajanju dnevnog reda prelazi se na njegovu prvu točku, odnosno Verifikaciju skraćenog pisanog zapisnika o radu sa prethodne sjednice Vijeća.

 

Vijećnik ima pravo podnijeti primjedbe na zapisnik a o njihovoj osnovanosti odlučuje se na sjednici te ako se usvoje, u zapisnik se unose predložene izmjene.

 

Zapisnik na koji nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik koji je izmijenjen u skladu sa prihvaćenim primjedbama smatra se usvojenim.

 

Članak 94.

 

Nakon verifikacije zapisnika, slijedeća ili druga po redu točka dnevnog reda su Pitanja vijećnika za koju se vrijeme trajanja ograničava na 60 (šezdeset) minuta ukoliko Vijeće na sjednici ne odluči drugačije.

 

Pitanja se postavljaju gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika i pročelniku upravnog tijela Grada.

 

Osim navedenih u stavku 2. ovog članka, vijećnička pitanja se mogu postaviti direktorima trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada, u svezi poslova iz njihovog djelokruga rada, čiju je nazočnost nazočnost na sjednici dužan osigurati gradonačelnik Grada Hvara te ravnateljima javnih ustanova kojima je osnivač Grad Hvar.

 

Pitanja se postavljaju usmeno ili u pisanom obliku. Pitanja u pisanom obliku upućuju se adresatu posredstvom predsjednika Vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga točno upućuje.

 

 

Članak 95.

 

Vijećnik ima pravo postaviti najviše tri pitanja, a postavljanje pitanja može trajati najviše 3 (tri) minute.

 

U svrhu pojašnjenja usmeno postavljenog pitanja ili pojašnjenja odgovora, vijećnik može postaviti još najviše dva kratka dodatna pitanja.

 

Pravo postavljanja 1 (jednog) vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika.

 

Replike u ovoj točki dnevnog reda nisu dozvolje

 

Članak 96.

 

Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici.

 

Odgovor na svako pitanje može trajati najviše 5 (pet) minuta.

 

Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje se najkasnije do sljedeće sjednice Vijeća, odnosno u roku ne duljem od 60 dana.

 

Dužnosnici, gradska upravna tijela ili odgovorne osobe ustanova ili društava kojima je grad vlasnik ili ima djelomičan udjel u vlasništvu dužne su pisani dostaviti predsjedniku Vijeća koji ga potom upućuje svim vijećnicima.

 

Po prijemu pisanog odgovora vijećnik može na sjednici Vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od 3 (tri) minute.

Članak 97.

 

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja povjerljiv podatak, službenu ili profesionalnu tajnu, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, odnosno pročelnik može predložiti da se vijećniku neposredno odgovori:

-          na sjednici Vijeća bez prisutnosti javnosti ili

-          na zatvorenoj sjednici radnog tijela za čiji djelokrug rada je pitanje vezano.

 

 

 

 

 

 

7. Tijek sjednice

 

Članak 98.

 

Poslije točke dnevnog reda Pitanja vijećnika, prelazi se na raspravljanje o pojedinim točkama dnevnog reda  i to redoslijedom utvrđenim u dnevnom redu.

 

Tijekom sjednice može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom prijedlogu utvrđenog dnevnog reda, ako se s tim prijedlogom složi predlagač i većina prisutnih vijećnika.

 

Na početku rasprave o svakom pitanju predlagač može dati dopunsko obrazloženje, bilo usmeno ili pismeno. Kada predlagač pitanje usmeno obrazloži, izvjestitelj radnog tijela, ako je potrebno, može i usmeno izložiti odnosno dopuniti stav radnog tijela.

 

Članak 99.

 

Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se predsjedniku Vijeća prije rasprave, te u tijeku rasprave, sve do njezinog zaključenja.

 

Sudionici u raspravi govore redoslijedom kojim su se prijavili.

 

Predsjednik Vijeća može dopustiti da i mimo reda govori predstavnik predlagača.

 

Sudionik u raspravi, u pravilu, može govoriti najviše 5 minuta, a predsjednici Klubova vijećnika do 10 minuta. Iznimno, zbog važnosti teme, Vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik ili svi vijećnici mogu raspravljati i dulje od predviđenog vremena.

Svaki vijećnik ima pravo na tri replike po 2 minute u raspravi o pojedinoj točki dnevnog reda.

 

Članak 100.

 

Ukoliko vijećnik ili predsjednik kluba vijećnika koji se prijavio za raspravu nije prisutan u dvorani za sjednice u momentu kada je na redu za raspravu, gubi pravo na raspravu za koju je prijavljen, osim ako ima osobito opravdane razloge.

 

Članak 101.

 

Neovisno o redoslijedu prijava za raspravu, predsjednik Vijeća će dati vijećniku  kada želi govoriti o povredi Poslovnika. Vijećnik je dužan obrazložiti povredu i članak Poslovnika na koji se povreda odnosi.

 

Rasprava o prigovoru iz stavka 1. ovog članka može trajati najduže dvije (2) minute, a nakon podnijetog prigovora, predsjednik Vijeća će odmah dati ili osigurati potreban odgovor odnosno obrazloženje.

 

Ako vijećnik nije zadovoljan s obrazloženjem može najaviti da će Odboru za Statut i Poslovnik podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika. Zahtjev se podnosi u pisanom obliku i protokolira u roku od 24 (dvadesetičetiri) sata od sjednice, a istekom navedenog roka gubi se pravo na mišljenje.

 

Odbor za Statut i Poslovnik je vijećniku dostaviti mišljenje najkasnije do sazivanja naredne sjednice Vijeća, odnosno roku ne duljem od 60 dana, te u mišljenju iznijeti ocjenu da li je povreda utjecala na proceduru donošenja ili zakonitost sadržaja akta o kojem se raspravljalo kada je prigovor podnijet.

 

Ukoliko je mišljenjem Odbora za Statut i Poslovnik povreda utjecala na proceduru donošenja ili zakonitost sadržaja akta o kojem se raspravljalo kada je prigovor podnijet, Vijeće će odlučiti o ponovljenom raspravljanju o točki dnevnog reda.

 

Članak 102.

 

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik Vijeća će mu dati riječ čim završi govor vijećnika koji je to izazvao.

 

Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje netočnog navoda a njegov govor ne može trajati duže od 2 (dvije) minute.

 

Članak 103.

 

O pojedinoj točki dnevnog reda se raspravlja dok ima prijavljenih govornika.

 

Predlagač može svoj prijedlog povući dok se o njemu još nije glasovalo bez davanja obrazloženja o razlogu povlačenja, a o povučenom prijedlogu prestaje rasprava.

 

Povučeni prijedlog ne može se ponovo uvrstiti u dnevni red na istoj sjednici Vijeća.

 

Članak 104.

 

Po završetku rasprava o prijedlogu, Vijeće može prijedlog usvojiti, ne prihvatiti ili vratiti predlagatelju na dopunu.

 

Ukoliko ima više prijedloga, Vijeće će glasovati o svakom pojedinom prijedlogu redoslijedom kako su protokolirani.

 

8. Odlučivanje

 

Članak 105.

 

Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon rasprave.

 

O prijedlogu odluke ili drugog akta, kao i o kandidatima za određene dužnosti, glasuje se poslije zaključenja rasprave, glasovanjem “ZA”, “PROTIV” ili „SUZDRŽAN“.

 

Ukoliko su za odluku ili drugi akt glasovali svi prisutni, neće se postavljati pitanje o negativnim ili suzdržanim glasovima.

 

Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Vijeća nalaže brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja.

 

Članak 106.

 

Vijeće odlučuje o predloženim aktima javnim glasovanjem većinom glasova, ukoliko je na sjednici nazočna većina vijećnika.

 

Na prijedlog pojedinog vijećnika ili  kluba vijećnika javno glasovanje se može provoditi i poimeničnim prozivanjem članova Vijeća.

 

Glasovanje iz stavka 2. ovog članka se provodi ukoliko se za to izjasni većina prisutnih vijećnika.

 

Članak 107.

 

Na sjednicama Vijeća može glasovati i tajno, a tajno glasovanje provodi se u pravilu kod izbora i imenovanja u slučajevima kada je broj predloženih kandidata veći od broja koji se bira odnosno imenuje, te kod razrješenja.

 

Na prijedlog pojedinog vijećnika ili kluba vijećnika, na sjednici se može tajno glasovati i o drugim pitanjima iz djelokruga rada Vijeća, o čemu se odlučuje većinom glasova prisutnih vijećnika.

 

Članak 108.

 

Tajno glasovanje provodi predsjednik Vijeća i dva vijećnika koje bira većina prisutnih, a glasuje se na glasačkim listićima koji moraju biti iste veličine, boje, oblika te ovjereni pečatom Vijeća.

 

Ako se glasuje o kandidatima za pojedine dužnosti, prezimena kandidata se na glasačkom listiću navode abecednim redom, a glasovanje se vrši zaokruživanjem rednog broja ispred kandidata.

 

Kada se tajno glasuje o odluci, drugom aktu ili pojedinom pitanju, na glasačkom listiću treba biti istaknut naziv odluke, drugog akta ili pojedinog pitanja, a glasuje se  zaokruživanjem »ZA« ili »PROTIV«.

 

Glasački listići ubacuju se u glasačku kutiju.

 

Nevažećima se smatraju glasački listići iz kojih se ne može točno utvrditi za kojeg je kandidata vijećnik glasovao, listići na kojima je zaokruženo više kandidata od predviđenih kao i oni listići gdje je nejasno  da li je glasovao “ZA” ili “PROTIV” odluke, drugog akta ili pojedinog pitanja.

 

Predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja koji se uvodi u zapisnik sjednice čiji su sastavni dio i glasački listići obavljenog tajnog glasovanja.

 

Članak 109.

 

Za pravovaljano odlučivanje potrebno je da se za odluku ili drugi akt Vijeća izjasnila većina prisutnih vijećnika, osim u slučajevima predviđenim zakonom, Statutom i Poslovnikom kada je za pravovaljano odlučivanje potrebna većina svih vijećnika.

 

Vijeće većinom  glasova svih vijećnika donosi slijedeće akte:

-          Statut Grada,

-          Poslovnik Gradskog vijeća,

-          Proračun,

-          godišnji izvješće o izvršenju proračuna

-          odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća

-          odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika

-          odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Grada Hvara.- ovo nije u čl. 32. statuta

 

9. Održavanje poslovnog reda na sjednici i stegovne mjere

 

Članak 110.

 

Poslovni red na sjednici osigurava predsjednik Vijeća.

 

Zbog remećenje poslovnog reda i nemogućnosti održavanja istog, predsjednik Vijeća može odrediti kratku stanku u cilju njegove ponovne uspostave.

 

Članu Vijeća ili drugom sudioniku sjednice koji remeti poslovni red predsjednik Vijeća može izreći stegovne mjere:

-          opomenu,

-          opomenu s oduzimanjem riječi,

-          udaljenje sa sjednice.

 

Članak 111.

 

Članu Vijeća ili drugom sudioniku sjednice se izriče stegovna mjera opomene:

-          ako se u svom govoru ne drži teme o kojoj se raspravlja,

-          ako govori, a nije dobio riječ od predsjednika Vijeća,

-          ako svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika,

-          ako omalovažava ili vrijeđa sudionike sjednice Vijeća,

-          ako svojim ponašanjem odstupa od općih pravila ponašanja u Vijeću,

-          ako na drugi način remeti red na sjednici.

Članak 112.

 

Opomena s oduzimanjem riječi izriče se članu Vijeća ili drugom sudioniku sjednice koji:

-          i nakon izricanja opomene svojim govorom ili ponašanjem opetovano nastavlja kršiti odredbe Poslovnika zbog čega mu je izrečena opomena.

-          svojim govorom izaziva bilo koju nesnošljivost (nacionalnu, vjersku, rodnu, socijalnu i dr.), negira Ustav Republike Hrvatske te civilizacijske vrijednosti i dostignute demokratske standarde.

 

Članak 113.

 

Članu Vijeća ili drugom sudioniku sjednice se izriče stegovna mjera udaljenja sa sjednice Vijeća ako:

-          svojim ponašanjem grubo narušava poslovni red i krši odredbe ovog Poslovnika

-          svojim ponašanjem prijeti izazivanjem fizičkog sukoba i prekida sjednice.

 

Stegovna mjera udaljenja sa sjednice može se izreći za trajanja rasprave i odlučivanja o jednoj ili više točaka dnevnog reda ili za trajanja cijele sjednice.

 

Kada je članu Vijeća ili sudioniku sjednice izrečena stegovna mjera udaljenja sa sjednice Vijeća, dužan je odmah napustiti sjednicu, a ako to ne učini, predsjednik je ovlašten provesti mjeru pozivom zaštitara ili policije.

 

10. Zapisnik

 

Članak 114.

 

Sastavni dijelovi zapisnika sa pojedine sjednice Vijeća su:

-          tonski zapis potpunog tijeka sjednice

-          skraćeni pisani zapisnik

-          usvojeni tekstovi odluka i drugih akata.

 

Članak 115.

 

O radu na sjednici Vijeća snima se tonski zapis koji sadrži potpuni tijek sjednice. Tonski zapis ima funkciju glavnog zapisnika, a na sjednici se vodi i skraćeni zapisnik o tijeku sjednice u pisanom obliku.

 

Skraćeni pisani zapisnik kao i tonski zapis na prikladnom nosaču zvuka o potpunom tijeku sjednice, dostavljaju se vijećnicima najkasnije u roku od 60 dana od održavanja sjednice.

 

Tonski zapis o potpunom tijeku sjednice dostupan je je javnosti u roku od 48 sati nakon održavanja sjednice. Objavljuje se na internetskim stranicama Grada na način da se svaka točka dnevnog reda objavljuje posebno i odvojeno.

 

Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Vijeća te druge materijale u svezi s radom Vijeća omogućit će se svim pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva, sukladno zakonu i aktima Grada Hvara kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

 

Zahtjev iz stavka 4. ovog članka podnosi se službeniku zaduženom za informiranje.

 

Pravo na pristup javnosti informacijama iz točke 3. i 4. ovog članka može se ograničiti u slučajevima kada se radi o predmetima koji su u skladu s posebnim propisima i označeni određenim stupnjem povjerljivosti.

 

Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivoj stvari ili kada je iz rasprave o nekom predmetu isključena javnost, snima se poseban tonski zapis i vodi odvojeni kratki pisani zapisnik.

 

Članak 116.

 

Skraćeni pisani zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice:

-          vrijeme i mjesto održavanja sjednice,

-          dnevni red sjednice,

-          ime i prezime predsjedatelja,

-          imena prisutnih i odsutnih vijećnika sa posebnom napomenom za nenajavljenu                        odsutnost,

-          dnevni red,

-          imena sudionika u raspravi po pojedinoj točki dnevnog reda,

-          rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima,

-          naziv svih odluka i drugih akata donesenih na sjednici,

-          bilješke o događanjima koje ne spadaju u redoviti tijek pojedine točke dnevnog reda i eventualno izrečene stegovne mjere od strane predsjednika Vijeća,

-          ime službenika koji vodi zapisnik.

Članak 117.

 

Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, u sklopu točke dnevnog reda verifikacija skraćenog pisanog zapisnika, iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.

 

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave, a ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

 

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim, ako je za njega glasovala većina nazočnih vijećnika.

 

Usvojeni skraćeni pisani zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća i službenik koji vodi zapisnik. Izvornici zapisnika sjednice Vijeća čuvaju se u pismohrani.

 

Članak 118.

 

Materijali za sjednicu poput poziva za sjednicu, materijala koji su razmatrani na sjednici, tonskog zapisa o potpunom tijeku sjednice i skraćenog pisanog zapisnika, te originali odluka i drugih akata koje je donijelo Vijeće, trajne su vrijednosti i čuvaju se u arhivu Grada.

 

Članak 119.

 

U posebnim prilikama i ukoliko sjednica nije zatvorena za javnost, Vijeće može odobriti  snimanje sjednice video tehnologijom. Video snimke nisu sastavni dio zapisnika, već mogu biti njegov prilog.

 

Osoba koja vrši video snimanje dužna je cjeloviti originalni video zapis dostaviti službeniku nadležnom za lokalnu samoupravu grada u roku od 24 sata nakon sjednice Vijeća.

X. JAVNOST RADA

 

Članak 120.

 

Rad Vijeća je javan.

 

Sjednica ili pojedini dio sjednice Vijeća može se održati bez nazočnosti javnosti, a sukladno odredbama ovog Poslovnika.

 

Vijeće obavještava javnost o svome radu i radu svih radnih tijela te stajalištima i odlukama koje je usvojilo.

 

Tonski zapis tijeka sjednica i akti Vijeća mogu se u cijelosti objaviti u sredstvima javnog priopćavanja i internetske stranice Grada, a od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci koji su, u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Članak 121.

 

Odluke i drugi akti Vijeća, osim onih koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti, objavljuju se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

Članak 122.

 

Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o rezultatima rada Vijeća i radnih tijela, može se dati službeno priopćenje ili konferencija za tisak.

 

Službeno priopćenje može dati predsjednik Vijeća odnosno radnog tijela ili član kojeg za to ovlasti Vijeće odnosno radno tijelo.

 

Konferencija za tisak održava se po odluci Vijeća, a uz suglasnost predsjednika Vijeća.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 123.

 

Prijedlog za promjenu Poslovnika može podnijeti Odbor za statut i poslovnik ili 1/3 vijećnika.

 

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Vijeća.

 

Gradsko vijeće većinom prisutnih vijećnika odlučuje da li će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Poslovnika.

 

 

 

Članak 124.

 

Stupanjem na, snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Gradskog vijeća Grada Hvara – pročišćeni tekst (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13).

Članak 125.

 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/18-01/07

URBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 10. srpnja 2018.

                                                                PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić,  mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 110 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13. i 65/17.) i članka 25 Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na svojoj 17 sjednici održanoj dana 10.07.2018. g. donijelo je:

 

ODLUKU

o donošenju

Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta Dolac

 

I.

 

(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta Dolac, u daljnjem tekstu Plan. Za područje Grada Hvara na snazi je Prostorni plan uređenja Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 02/07, 09/10, 05/16).

 

II.

 

(1) Plan je izrađen na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za urbanizam i prostorno planiranje fra Andrije Kačića Miošića 26. pod vodstvom odgovornog voditelja Prof.dr.sc. Nenada Lipovca dipl.ing.arh.

 

III.

 

(1) Plan se sastoji od jedne knjige koja sadrži:

 1. ODREDBE
 2. KARTOGRAFSKI DIO PLANA

0. GRANICA OBUHVATA NA TOPOGRAFSKO-KATASTARSKOJ PODLOZI                                                                 1.2.000

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA                                                                   1:2.000

2. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.A. Plan prometa                                  1:2.000

2. B. Plan ostale komunalne infrastrukture                                                                   1:2.000

3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA                                                      1:2.000

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

3. OBAVEZNI PRILOZI PLANU

A. OBRAZLOŽENJE PLANA

B. IZVOD IZ IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE POSTIRA

C. STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA

D. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI PLANA

E. SUGLASNOST MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA F.

F. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

G. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

H. SAŽETAK ZA JAVNOST

 

IV.

 

(1) Plan je izrađen u 6 (šest) izvornika ovjerenih potpisom i žigom gradonačelnika te potpisom i žigom predsjednika gradskog vijeća grada Hvara. Pojedini izvornici se čuvaju se na slijedećim adresdama:

 1. Grad Hvar – 2 primjerka
 2. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – 1 primjerak
 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, ispostava Hvar – 2 primjerka
 4. Županijski zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije – 1 primjerak

 

V.

 

(1) Plan stupa na snagu osmi dan nakon objave u službenom glasilu Grada Hvara.

 

 

 

 

 

1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(1) Odredbe za provođenje Urbanističkog urbanističkog plana uređenja športsko-rekreacijske zone Šamoreta Dolac (u daljnjem tekstu: UPU) primjenjuju se unutar obuhvata čija je granica utvrđena Prostornim planom uređenja Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 2/07., 9/10. i 5/16.), odnosno Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja Šamoreta Dolac (Službeni glasnik Grada Hvara br. 7/16.).

 

(2) Obuhvat UPU-a nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora (u daljnjem tekstu: ZOP) u površini od 22,50 ha.

 

(3) Detaljno razgraničenje površina pojedinih namjena utvrđeno je na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:2000 koja je izrađena za potrebe ovog UPU-a od strane tvrtke GEOMAPA d.o.o., Drniš.

 

Članak 2.

 

(1) U Planu se koriste pojmovi određeni Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji, pratećim Pravilnicima te pojmovi opisani propisima donesenim na temelju tog Zakona i pojmovi uvriježeni u praksi. Pojmovi uvriježeni u praksi, a koji nisu opisani Zakonom, podrobnije su opisani ovim odredbama:

 

1.1. Prostorna cjelina je površina određene namjene koja se urbanističkim planom uređenja može utvrditi kao samostalni dio cjelokupnog područja predviđenog za razvoj i uređenje sadržaja sporta i rekreacije.

 

1.2 Regulacijska crta je crta koja odvaja javnu površinu od privatne (u smislu javnog ili privatnog dobra, odnosno vlasničkog načina korištenja), odnosno linija koja razdvaja pojas prometnice od pojedine građevne čestice bilo koje namjene i u bilo čijem vlasništvu.

 

1.3. Krajobrazno uređeno zemljište je dio površine građevne ili ostalih čestica predviđenih za uređenje javnih perivojnih površina, koje je uređeno nasadima niskog ili visokog biljnog materijala, pratećim stazama, odmorištima, ali bez parkiranja i otvorenih sportskih igrališta.

 

1.4. Uređeni teren je dio površine građevne čestice uređen za parkiralište, sportski teren, natkriveni prostor za boravak ljudi i sl.

 

 

 

2.  DIJELOVI I VISINE POMOĆNIH ZGRADA:

 

2.1. Podrum (Po) je dio zgrade koji je ukopan u okolni teren 50% ili više svojeg volumena.

 

2.2. Suteren (Su) je dio zgrade koji je ukopan u okolni teren do 50% svojeg volumena.

 

2.3. Prizemlje (P) je dio zgrade čija se razina završne plohe konstrukcije poda nalazi najviše 1,50 metar iznad kote uređenog terena, mjereno na dijelu najveće otvorenosti vanjskog pročelja.

 

2.4. Nadstrešnica je konstrukcija kojom se natkriva određena površina/prostor (terasa ili dio uređenog terena – sportskog igrališta ili tribine). Može biti zatvorena najviše s dvije strane.

 

3. GRAĐEVINE I SPORTSKA IGRALIŠTA

 

3.1. Prateća zgrada je zgrada koja svojom namjenom upotpunjuje sportska igrališta u prostornoj jedinici. U njoj se nalaze svlačionice, sanitarni čvorovi, spremišta, ugostiteljski sadržaji i druge pomoćne prostorije kojima se nadopunjava namjena sportskog igrališta.

 

3.2. Potporni zid je građevina koja se koristi kod izvedbe zasjeka/usjeka terena (kod gradnje građevina niske ili visoke gradnje), čija vidljiva visina pojedinog dijela zidne plohe ne smije prijeći visinu od 2,00 metra. U slučaju većeg nagiba terena i potrebe izgradnje zida veće visine, isti se mora izvesti stepenasto.

 

3.3. Pergola (prozračna sjenica, paviljon, brajda, odrina) sastavljena je od niza stupova povezanih u vodoravnoj ravnini drvenim ili metalnim gredama (letvicama).

 

3.4. Mala sportska igrališta su igrališta čija je površina manja ili jednaka 2100 m2 (mali nogomet, rukomet, tenis, košarka, odbojka, badminton, boćanje, …).

 

3.5. Velika sportska igrališta su igrališta čija je površina veća od 2100 m2 (nogomet, ragbi, …).

 

2. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA

 

Članak 3.

 

(1) Uvjeti za određivanje korištenja i namjene površina temeljeni su na:

 • obilježjima prostora i ciljevima razvoja određenim planom šireg područja
 • vrednovanju postojećeg prirodnog okoliša
 • vrednovanju postojećih namjena i građevina koje nisu u suprotnosti s temeljnom namjenom UPU-a

 

Članak 4.

 

(1) Sportsko-rekreacijska zona (R2) prostor je izdvojenog građevinskog područja izvan naselja; namijenjen za izgradnju i uređenje sportsko-rekreacijskih sadržaja prema osnovnim uvjetima izgradnje određenim Izmjenama i dopunama PPUG-a Hvara.

 

(2) Namjena površina je razgraničena i prikazana planskim znakom i bojom na kartografskom prikazu UPU-a – broj 1 „Korištenje i namjena površina“ u mjerilu 1:2000 i unutar njega nalaze se ili su planirane slijedeće namjene:

 • Površine sportsko-rekreacijske namjene – sportsko-rekreacijski centar (R2)

-          R2-1 Površina za uređenje velikih sportskih igrališta (planirano)

-          R2-2 Površina za uređenje malih sportskih igrališta (postojeće i planirano)

-          R2-3 Površine za gradnju i uređenje građevina za vodene sportove (planirano)

-          R2-4 Površina za uređenje igrališta i staza za mini golf

-          R2-5 Površina za uređenje pješačkih i trim staza.

 • Krajobrazno-uređene površine (Z1)

-          Z1-1 Površina za uređenje dječjih igrališta s pratećim sadržajima (planirano)

-          Z1-2 Površina za uređenje parka za kućne ljubimce

-          Z1-3 Površina prirodnog krajobraza

 • Površine infrastrukturnih sustava (IS)

-          IS-1 Površina za gradnju i uređenje javnih prometnica

-          IS-2 Površina za gradnju i uređenje parkirališta

-          IS-3 Površina za gradnju i uređenje parkirališta u više razina

-          IS-4 Površina za gradnju i uređenje parkirališta sa stajalištem za autobuse

-          IS-5 Površina za gradnju i uređenje parkirališta za autobuse

-          IS-6 Gradnja i uređenje kolno-pješačke površine

-          IS-7 Površina za proširenje i uređenje glavne šetnice s izgradnjom vidikovca

-          IS-8 Površina za gradnju trafostanice

-          IS-9 Površina za gradnju i uređenje nogostupa uz županijske ceste

-          IS-10 Površina dijela pojasa županijske ceste

 

(3) Površine pojedinih namjena vidljive su u narednoj tablici:

 

 

NAMJENA POVRŠINA

Površina (ha)

%

R2

Površine sportsko-rekreacijske namjene – sportsko-rekreacijski centar

17,55

77,99

R2-1

Površina za uređenje velikih sportskih igrališta (planirano)

2,84

R2-2

Površina za uređenje malih sportskih igrališta (postojeće i planirano)

6,04

R2-3

Površine za gradnju i uređenje građevina za vodene sportove (planirano)

0,47

R2-4

Površina za uređenje igrališta i staza za mini golf

0,93

R2-5

Površina za uređenje pješačkih i trim staza

7,26

Z1

Krajobrazno uređene i prirodne površine

1,30

5,78

Z1-1

Površina za uređenje dječjih igrališta s pratećim sadržajima (planirano)

0,49

Z1-2

Površina za uređenje parka za kućne ljubimce

0,32

Z1-3

Površina prirodnog krajobraza

0,49

IS

Površine infrastrukturnih sustava

3,65

16,23

IS-1

Površina za gradnju i uređenje javne prometnice

0,25

IS-2

Površina za gradnju i uređenje parkirališta

1,17

IS-3

Površina za gradnju i uređenje parkirališta u više razina

0,41

IS-4

Površina za gradnju i uređenje parkirališta sa stajalištem za autobuse

0,57

IS-5

Površina za gradnju i uređenje parkirališta za autobuse

0,58

IS-6

Kolno-pješačka površina

0,07

IS-7

Površina za proširenje i uređenje glavne šetnice s izgradnjom vidikovca

0,23

IS-8

Površina za gradnju trafostanice

0,02

IS-9

Površina za gradnju i uređenje nogostupa uz županijsku cestu

0,30

IS-10

Površina dijela pojasa županijske ceste

0.06

UKUPNA POVRŠINA

22,50

100,00%

 

 

 

3.  UVJETI SMJEŠTAJA SPORTSKO-REKREACIJSKIH GRAĐEVINA

 

Članak 5.

 

(1) Sportsko rekreacijske građevine su sva sportska igrališta i prateće građevine. Sportska igrališta mogu biti otvorena i/ili natkrivena.

 

(2) Ukupna građevna bruto površina zgrada namijenjenih za prateće sadržaje ne smije biti veća od 2000 m2, odnosno ne veća od 7% od ukupne površine svih sportskih igrališta. Ova površina mora biti planirana u najmanje 4 zasebne zgrade, a najmanje 70% mora biti za namijenjeno za neposredne sportske potrebe (svlačionice, sanitarne čvorove, klupske prostorije, spremišta i sl.), a ostatak za ugostiteljske sadržaje (iz skupine restorani i barovi, ali bez noćnog kluba, noćnog bara ili disko kluba). Gradnja zgrada za prateće sadržaje mora pratiti izgradnju i uređenje sportskih sadržaja.

 

(3) Zgrade mogu imati najviše jednu nadzemnu etažu (suteren ili prizemlje). Broj podrumskih etaža se ne ograničava.

 

(4) Visina krovnog vijenca može biti najviše 4,00 m, mjereno od kote uređenog terena na najotvorenijem dijelu pročelja.

 

(5) Krov može biti izveden kao ravan ili kos.

 

(6) Za pokrov krovišta te oblogu pročelja ne smiju se koristiti materijali koji stvaraju odbljesak, kao ni materijali koji su opasni za okoliš i ljudsko zdravlje.

 

(7) Kod izvedbe podzida za gradnju i uređenje sportskih igrališta može se koristiti armirano-betonska ili druga zidana konstrukcija, ali se vidljive plohe moraju obraditi kao tradicijski suhozid. Visina podzida u jednom potezu ne smije biti veća od 2,00 m. Ako je potrebna veća visina, tada se ploha podzida mora “razbiti” u dvije ili više ravnina.

 

(8) Najmanje 40% površine obuhvata UPU-a mora biti krajobrazno uređena ili prirodna površina, odnosno vodopropusna površina.

 

(9) Na području UPU-a planirane su četiri (4) prostorne cjeline za uređenje sportsko-rekreacijskih sadržaja (A-D).

 

Članak 6.

 

Prostorna cjelina A

 

(1) Oblik i položaj prostorne cjeline A s postojećim i planiranim malim sportskim igralištima vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine. Površina ove prostorne cjeline iznosi 4,66 ha.

 

(2) U prostornoj cjelini s oznakom A, nalazi se manji sportski centar koji se sastoji od 6 (zemljanih) teniskih terena, jednog manjeg asfaltiranog igrališta s tribinama, parkirališta i prateće zgrade s ugostiteljskim sadržajem, svlačionicama i spremištem.

 

(3) Ovim UPU-om, predlaže se održavanje četiri postojeća zemljana teniska igrališta južno od pomoćne zgrade. Južno od postojećih igrališta, uz korištenje podzida, moguće je izgraditi i urediti dodatna mala sportska igrališta. Njihov točan broj i položaj ovisit će o mogućnostima zahvata na terenu (podziđe u vidljivom suhozidu s “prednje” strane kao i mogućnostima izvedbe pristupnih staza s rampama ili vanjskim stepeništem). Za to će trebati izraditi idejni projekt s prikazom mogućnosti građevnih i ostalih zahvata na ovom dijelu SRC-a. Sjeverno od postojećih teniskih igrališta, na mjestu današnja dva spojena teniska igrališta planira se izvedba jednog teniskog igrališta s tribinama uz sva četiri ruba – stvaranje tzv. “središnjeg teniskog igrališta”.

 

(4) Postojeća prateća zgrada zadržava se i moguće ju je obnoviti i/ili dograditi (ili izgraditi novu zasebnu zgradu) u skladu s potrebama korištenja sportskih igrališta.

 

(5) U sjeveroistočnom dijelu ove prostorne cjeline moguća je izgradnja i uređenje jednog ili više malih sportskih igrališta.

 

(6) U ovoj prostornoj cjelini planirana je izgradnja i uređenje dva parkirališna poteza – jedan uz jugo-zapadni rub prostorne cjeline, a drugi istočno od pratećih zgrada.

 

 

 

Članak 7.

 

Prostorna cjelina B

 

(1) Oblik i položaj prostorne cjeline B s planiranim velikim sportskim igralištima vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine. Površina ove prostorne cjeline iznosi 3,89 ha.

 

(2) Ovim UPU-om planiran je prostor za uređenje velikih sportskih igrališta, od kojih barem jedan mora biti propisane veličine za mogućnost održavanja službenih natjecanja. Obzirom na visinske razlike, igrališta će se morati izvesti u odvojenim razinama. Moguće je ispod tribina (u zapadnom dijelu) planirati izgradnju i uređenje prostora svlačionica i sanitarija te manjih prostorija za klubove.

 

(3) Zapadno od tribina planirana je površina za uređenje ulaznog trga, a zapadno od trga planirana je izgradnja i uređenje nadzemnih parkirališta u više razina (s mogućnošću izvedbe ukopanih ili poluukopanih parkirališnih površina). Pristup do ovih parkirališta predviđen je preko preuređene postojeće javne prometne površine.

 

(4) Pristup interventnim vozilima omogućen je planiranom kolno-pješačkom površinom uz sjeverni rub glavnog velikog sportskog igrališta. Prilaz na ovu površinu osiguran je s najviše parkirališne razine.

 

(5) Južno od velikih igrališta, a sjeverno od pojasa županijske ceste (ŽC6203) planirana je usporedna parkirališno-pristupna prometnica. Kao poseban odvojak toj prometnici planirano je autobusno ugibalište.

 

Članak 8.

 

Prostorna cjelina C

 

(1) Oblik i položaj prostorne cjeline C s planiranim malim sportskim igralištima i građevinama za vodene sportove vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine. Površina ove prostorne cjeline iznosi 4,44 ha.

 

(2) Ovim UPU-om planiran je prostor za uređenje malih sportskih igrališta i gradnju građevina za vodene sportove na najvišem dijelu SRC-a.

 

(3) U krajnjem istočnom dijelu moguće je planirati izgradnju bazena na otvorenom.

 

(4) U najvišem dijelu obuhvata SRC-a, između planiranih parkirališta, mogu se urediti dodatna mala sportska igrališta te površina sa skate-parkom.

 

(5) Uz mala sportska igrališta i bazene mogu se planirati prateće zgrade. Površine za gradnju ovih zgrada vidljive su na kartografskom prikazu 4. Način i uvjeti gradnje.

 

(6) Unutar ove prostorne cjeline planirana je površina za uređenje dječjih igrališta s pratećim sadržajima. Na ovoj površini moguća je gradnja pratećih zgrada s ugostiteljskim sadržajima, gradnja i uređenje dječjih igrališta. Moguća je i gradnja manjih dječjih bazena. Obzirom na strminu terena ovi sadržaju trebaju se planirati u više razina (terasa). Najmanje 30% ove površine treba biti od vodopropusnih materijala.

 

(7) Na području današnjeg maslinika (R2-4) može se urediti igralište za mini golf. Pri tome se svi postojeći suhozidi moraju zadržati u postojećem obliku i veličini, a svi zahvati na možebitnoj obnovi moraju biti izvedeni korištenjem tradicijskog građevnog materijala i načina gradnje. Kod uređenja ovog prostora treba voditi računa da se vrsna stabla maslina zadrže u što većoj mjeri. U slučaju dodatne sadnje stabala ista moraju biti masline ili neka druga stabla primjerena otoku Hvaru. Građevinska bruto površina zgrada na ovom području ne smije biti veća od 75 m2. Vanjska obloga zgrade mora biti kamen ili žbuka).

 

(8) Parkirališne površine planirane su u krajnjem sjevernom dijelu obuhvata UPU-a i to dvoredna parkirališta.

 

(9) Kako se radi o strmom terenu, prilikom izrade idejnog projekta treba ispitati mogućnosti da se ispod dijela malih igrališta planira izgradnja i uređenje poluukopanog ili ukopanog parkirališta.

 

Članak 9.

 

Prostorna cjelina D

 

(1) Oblik i položaj prostorne cjeline D s planiranim pješačkim i trim stazama te pojedinačnim sportskim spravama vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine. Površina ove prostorne cjeline iznosi 7,49 ha.

 

(2)  Glavna šetnica treba se obnoviti i urediti da se po joj u slučaju potrebe mogu kretati interventna vozila. Stoga je najmanja širina iste 3,50 m, uz obostranu zemljanu bankinu.

 

(3) U sjeverozapadnom dijelu, neposredno uz glavnu šetnicu, planirana je izgradnja i uređenje vidikovca. Na površini za vidikovac moguća je izgradnja manje prateće zgrade, površine do najviše 40,00 m2.

 

(4) Razmještaj i oblikovanje pojedinačnih sportskih sprava te pješačkih i trim staza odredit će se idejnim projektom uređenja ove prostorne cjeline.

 

(5) Prilikom izrade idejnog projekta treba u najvećoj mogućoj mjeri sačuvati postojeća vrijedna stabla (promjer debla na prsištu veći od 25 cm).

 

4. UVJETI UREĐENJA KRAJOBRAZNO UREĐENIH POVRŠINA

 

Članak 10.

 

Dječje igralište s pratećim sadržajima

 

(1) Oblik i položaj planirane površine za uređenje dječjih igrališta s pratećim sadržajima vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine.

 

(2) Podrobniji uvjeti za gradnju i uređenje ove površine dani su u sklopu uvjeta za Prostornu cjelinu C.

 

Članak 11.

 

Park za kućne ljubimce

 

(1) Oblik i položaj parka za kućne ljubimce vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine.

 

(2) Na ovoj površini moguća je postava pojedinačnih sprava za kućne ljubimce te odmorišta s klupama otvorenih ili natkrivenih, sukladno idejnom projektu. Površina parka mora cijelim svojim rubom ograđena ogradom visine od najmanje 1,20 m koja mora biti izvedena na način da omogućava sigurnost u korištenju parka te zaštitu od pogleda (obzirom na blizinu županijskih cesta). Ulaz u park treba planirati s nogostupa planiranog u sjevernom dijelu proširenog pojasa županijske ceste ŽC6203.

 

Članak 12.

 

Prirodni krajobraz

 

(1) Oblik i položaj površine prirodnog krajobraza vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine.

 

(2) Zadržava se postojeće stanje uz održavanje i mogućnost uređenja zemljanih pješačkih staza. Na ovoj površini nije dozvoljena gradnja bilo kakvih građevina.

 

5.  UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA

 

Članak 13.

 

Promet

 

(1) Na kartografskom prilogu UPU-a broj. 2.A. Plan prometa prikazani su sve postojeće prometne površine na kojima su mogući svi zahvati rekonstrukcije, proširenja, ili pak izmještanja. Isto tako prikazani su pojasevi i moguće uređenje novoplaniranih pristupnih prometnica s parkiralištima do svih sportskih igrališta.

 

(2) Uz županijske ceste unutar obuhvata UPU-a, uz zapadni rub cestovnog pojasa ŽC6269 i sjeverni rub cestovnog pojasa ŽC6203, planirana je izvedba nogostupa širine od najmanje 1,50 m sa zemljanom bankinom ili podzidom s unutrašnje strane pojasa, a sve iz razloga da se osigura pješački pristup do područja sa sportskim igralištima.

 

(3) Dio županijske ceste ŽC6203 koji prolazi jugozapadnim dijelom obuhvata UPU-a održava se zajedno s ostatkom te ceste neovisno o UPU-u. U zaštitnom pojasu županijskih cesta širine 15,00 m od ruba zemljišnog pojasa ne mogu se graditi zgrade, a svi ostali zahvati provode se uz ishođenje posebnih uvjeta nadležnog ureda za županijske ceste.

 

(4) Broj priključaka na županijske ceste određen je prema prostornim mogućnostima, kapacitetu sadržaja i faznosti izgradnje. Ovim UPU-om, uz jedan postojeći, predviđeno je još 5 priključaka, gdje međusobna udaljenost dva susjedna priključka nije manja od 100,00 m. Manja odstupanja od UPU-om predloženih mjesta priključaka prostornih cjelina na postojeće prometnice (županijske ceste), a radi možebitnih posebnih uvjeta tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima, ili tehnoloških zahtjeva kod izrade dokumentacije za ishođenje akata za građenje, neće se smatrati odstupanjem od rješenja planiranih ovim UPU-om.

 

(5) Izgradnja i uređenje planiranih prometnica (javnih i/ili u sklopu parkirališnih površina) provest će se u skladu s odredbama ovog UPU-a uz poštivanje zakonske i tehničke regulative s područja prometne sigurnosti i izgradnje cestovne infrastrukture s predviđenim protupožarnim mjerama i zahtjevima zaštite okoliša.

 

(6) Najmanja širina kolnika javnih prometnica je 5,50 m, uz dodatnu širinu rubnjaka. Uz javne prometnice unutar obuhvata UPU-a nije dopušteno uređivati parkirališna mjesta. Svi zahvati na uređenju postojeće ili izgradnji nove prometne infrastrukture mogući su isključivo na temelju zakonom propisane tehničke dokumentacije – idejnih projekata za ishođenje lokacijskih dozvola kojima će se utvrditi redoslijed izgradnje i glavnih projekata.

 

(7) Na području obuhvata UPU-a potrebno je planirati sva potrebna parkirališna mjesta za sportsko-rekreacijski centar. Na ovom području moguće je smjestiti približno 600 parkirališnih mjesta (nadzemno, u više razina i/ili podzemno) te je tome potrebno prilagoditi kapacitet svih sportskih i pratećih sadržaja. Za sportsko rekreacijske sadržaje potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto na svakih 5 posjetitelja, a za ugostiteljske sadržaje potrebno je jedno parkirališno mjesto na svakih 50 m2 građevne bruto površine zgrade namijenjene tom sadržaju.

 

(8) Gdje god je to moguće, treba planirati izvedbu poluukopanih ili ukopanih parkirališnih površina (otvorenih bar na jednoj strani). Na mjestu svakog četvrtog parkirališnog mjesta uređenog na površini treba se zasaditi stablo.

 

(9) Površina kolnika na parkirališnim ulicama trebaju biti asfaltirane, dok same parkirališne površine uz njih mogu biti popločene šupljikavim betonskim ili kamenim opločnicima. Odvodnju oborinske vode s parkirališnih i kolnih površina potrebno je izvesti odvojeno, preko odmaščivaća ulja u glavni odvodni vod.

 

(10) Obzirom na činjenicu da je u južnom dijelu prostorne cjeline za uređenje velikih sportskih igrališta planirana mogućnost pristupa autobusa s gledateljima, posjetiteljima ili igračima te želje da se autobusi u mirovanju izdvoje iz područja samog građevinskog područja naselja grada Hvara, ovim UPU-om predlaže se uređenje parkirališta za autobuse u krajnjem istočnom dijelu (između dvije županijske ceste) na kojem je moguće urediti do 10 parkirališnih mjesta za autobuse. Kretanje po parkiralištu je jednosmjerno, s ulazom iz ŽC6269 te izlazom na ŽC6203. U južnom dijelu ovog parkirališta. dio parkirališta je predviđen za uređenje parkirnih mjesta za osobne automobile (za potrebe posjetitelja planiranog parka za kućne ljubimce).

 

(11) Položaj pješačkih staza unutar obuhvata UPU-a nije strogo određen, uz uvjet da povežu sve pješačke i/ili ulazne trgove s pojedinim sportskim sadržajima i sportskim igralištima, vodeći računa o osiguranju pristupačnosti svim posjetiteljima na istoj razini. Iste je moguće planirati, projektirati i izvesti prema idejnim i glavnim projektima uređenja pojedinih dijelova SRC-a, odnosno prostornih cjelina. Širina pješačkih staza ne smije biti manja od 1,50 m.

 

(12) Pješačke staze (postojeće ili planirane) unutar krajobrazno uređenih ili prirodnih površina treba obnoviti ili izvesti u skladu s tehničkim uvjetima. To se ponajviše odnosi na rješenje odvodnje površinskih oborinskih voda te moguće izvedbe podzida kao uvjet nosivosti i stabilnosti pojedine staze. Uzdužni nagibi ovih pješačkih površina ne smiju biti veći od 12%, a poprečni ne više od 2%.

 

(13) Obzirom na postojeće visinske razlike u terenu, ovim UPU-om se propisuje obvezna izrada podzida za sve prometne površine. Kod izvedbe podzida za gradnju i uređenje prometnih površina može se koristiti armirano-betonska ili druga zidana konstrukcija, ali se vidljive plohe moraju obraditi kao tradicijski suhozid.

 

(14) Duž svih kolnih, kolno-pješačkih, pješačkih i parkirališnih površina unutar obuhvata UPU-a potrebno je planirati i izvesti/obnoviti javnu rasvjetu prema odgovarajućem projektu i posebnim uvjetima javno-pravnog tijela za elektroopskrbu.

 

Članak 14.

 

Infrastrukturna mreža – općenito

 

(1) Telekomunikacijska, elektroenergetska i komunalna infrastrukturna mreža (vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda) prikazana je na kartografskom prikazu 2.B. Plan telekomunikacijske, elektroenergetske i komunalne infrastrukture svojim načelnim položajem Položaj istih može se prilagoditi u postupku ishođenja akata za građenje, kroz koordinaciju izvedbe svih ostalih komunalnih instalacija (u idejnom projektu) te se neće smatrati izmjenom UPU-a.

 

Članak 15.

 

Telekomunikacije

 

(1) Na području obuhvata UPU-a nema izvedene telekomunikacijske mreže. Pretpostavka je da se osnovni TK vod može dovesti iz naselja Hvar izvedbom kanalizacijskog voda u pojasu ŽC6203 te od njega preko TK zdenaca do pojedinih zgrada unutar SRC-a. Pri tome treba koristiti isključivo prometne (kolne ili pješačke) površine planirane unutar obuhvata UPU-a.

 

(2) Polaganje sekundarne TK mreže unutar prometnih pojaseva moguće je isključivo na suprotnoj strani od postavljanja elektroenergetskih vodova (elektroopskrba i javna rasvjeta). Na svakom grananju potrebno je izvesti odgovarajući TK zdenac, a njihov međusobni razmak mora biti takav da se u najvećoj mogućoj mjeri olakša uvlačenje TK kablova. Dubina rova mora biti najmanje 1,20 m.

 

(3) TK mrežu treba planirati i izvesti na način da ista može poslužiti za izvedbu telefonskih instalacija, instalacija internetske mreže, videonadzora i vatrodojave.

 

(4) Kod polaganja TK mreže treba voditi računa o propisanim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih vodova kada se radi o usporednom vođenju:

 

DTK i elektroenergetski 10 kV kabel             0,50 m

DTK i vodoopskrbna cijev do 200 mm         1,00 m

DTK i vodoopskrbna cijev preko 200 mm   2,00 m

DTK i cijev gradske odvodnje                         1,00 m.

 

(5) Kod polaganja TK mreže treba voditi računa o propisanim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih vodova kada se radi o križanju:

DTK i elektroenergetski 10 kV kabel             0,50 m

DTK i vodoopskrbna cijev                               0,15 m

DTK i cijev odvodnje                                        0,25 m

 

(6) Ostali načini polaganja i odabir vrste TK kablova i ostalih sastavnica TK mreže utvrdit će se idejnim projektom za cijelo područje UPU-a ili pak za pojedinu etapu.

 

(7) Na području UPU-a ne dozvoljava se postavljanje stupova za postavljanje antenskih prihvata i baznih stanica.

 

Članak 16.

 

Elektroenergetska mreža

 

(1) Za napajanje električnom energijom svih postojećih i planiranih građevina, kao i za izvedbu javne rasvjete potrebno je izgraditi novu TS 10(20)/04 kV i to u istočnom dijelu obuhvata UPU-a (neposredno uz ŽC6269). Napajanje te nove TS treba izvesti isključivo podzemno. Daljnje grananje elektroenergetskih kablova do svakog potrošača treba izvesti podzemno i to kroz pojas prometnica, na dubini od najmanje 0,80 m (kod prolaska ispod pješačkih površina), odnosno 1,20 m (kod prelaska ispod kolnika). Kod postavljanja ispod kolnika, kablovi se dodatno uvlače u PVC cijevi promjera u zavisnosti o vrsti kabela.

 

(2) Izvedba elektroenergetske mreže i polaganje kablova treba biti u skladu s posebnim uvjetima javno-pravnog tijela zaduženog za elektroopskrbu. Kablovi se u načelu polažu u nogostup kada je on sastavni dio prometnog pojasa, vodeći računa da su na suprotnoj strani od polaganja TK vodova.

 

(3) Na cijelom području SRC omogućava se i potiče korištenje dopunskih izvora električne energije, ponajprije sunčanih ploča koje se mogu postavljati samo na krovnu konstrukciju pojedinih zgrada ili nadstrešnica planiranih sportskih igrališta.

 

(4) Za izvedbu javne rasvjete vrijede iste odredbe kao i za izvedbu elektroopskrbne mreže. Dopunski uvjeti trebaju se zatražiti od nadležnog javno-pravnog tijela. U načelu treba se pridržavati slijedećeg:

-          Svi vanjski dijelovi moraju biti otporni na sunce i sol

-          Čelični rasvjetni stupovi moraju biti pocinčani s dodatnom antikorozivnom zaštitom, a ako su od drugog materijala moraju imati potvrdu s kojom se dokazuju tražena svojstva

-          Rasvjetni stupovi, zajedno sa svjetiljkama, moraju biti otporni na udare vjetra (zona 3)

-          Svjetiljke moraju imati čvrstu masku od ravnog kaljenog stakla (IK 8 ili 9) te ne smiju usmjeravati svjetlo prema nebu

-          Rasvjetni stupovi moraju biti temeljeni na betonske temelje i posebno sidreni

-          Svjetiljke koje se ne postavljaju na rasvjetne stupove (ugradne, samostalne samostojeće, i slične) ugrađuju se prema namjeni predviđenoj projektom uz zadovoljavanje ovdje navedenih odredbi.

 

Članak 17.

 

Vodoopskrbna mreža

 

(1) Područje UPU-a pripada tzv. niskoj zoni snabdijevanja vodom i priključit će se na vodoopskrbni cjevovod koji se nalazi u pojasu prometnice nedaleko zapadnog ruba obuhvata UPU-a. Sve planirane građevine spojit će se na taj novoplanirani vodoopskrbni sustav, a na temelju izrađenog idejnog projekta u kojem se mora provesti odgovarajući izračun vršnog opterećenja.

 

(2) Vodoopskrbne cijevi polažu se prema idejnom projektu, unutar pojasa kolnika prometnica, na udaljenost 1,00 m od ruba kolnika. Dubina ukopavanja iznosi najmanje 1,00 m, računajući od tjemena cijevi do nivelete kolnika. U čvorovima je planirana izvedba betonskih šahtova s lijevano-željeznim poklopcem iznad armirano-betonske pokrovne ploče, u koje se smještavaju zasun i fazonski komadi potrebni za montažu samog čvora. Cijevi su okruglog presjeka, klase “C”, i polažu se na posteljicu od pijeska i zatrpavaju sitnim nevezanim i neagresivnim materijalom. U slučaju kad vodoopskrbne cijevi ne mogu biti polagane unutar kolnika prometnica, moguće je njihovo polaganje u ostalim prometnim površinama pod istim uvjetima.

 

(3) Iako UPU-om nisu točno planirani položaji, preporučuje se gradnja podzemnih spremnika u kojima bi se skupljala kišnica. Ista se može koristiti za navodnjavanje krajobrazno uređenih površina, ali isto tako i za opskrbu hidrantske mreže. Na ovaj način planirana dogradnja vodoopskrbnog sustava osiguravat će kvalitetno napajanje potrošnih mjesta i sigurnu opskrbu protupožarnih hidranata. Razmak pojedinih hidranata treba izvesti u skladu s odgovarajućim Pravilnikom, ali nikako ne smiju biti međusobno udaljeni više od 150,00 m.

 

Članak 18.

 

Odvodnja otpadnih voda

 

(1) Unutar područja obuhvata, sve građevine trebaju se spojiti na sustav javne odvodnje, s padom prema najnižoj koti obuhvata UPU-a, prema zapadu. Ovim UPU-om planirana je izvedba razdjelnog sustava odvodnje (odvodnja sanitarnih voda odvojena od sustava odvodnje oborinskih voda s prometnih i ostalih površina).

 

(2) Odvodnja otpadnih voda s područja obuhvata UPU-a provodit će se u skladu s odredbama Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluke o odvodnji otpadnih voda i Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu, Općim i tehničkim uvjetima za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda, uz sljedeće uvjete:

-          na javni sustav odvodnje otpadnih (sanitarnih) voda moraju se priključiti sve građevine u obuhvatu UPU-a. Odvodnja otpadne vode mora se odvoditi gravitacijski do priključka na glavni odvodni kanal (kolektor) javnog sustava odvodnje grada Hvara

-          planirane cijevi za odvodnju polažu su u osi postojećih ili planiranih (kolnih ili pješačkih) prometnica, na najmanjoj dubini od 1,30 m računajući od tjemena cijevi do gornje kote prometnice te na propisanoj udaljenosti od ostalih instalacija (od vodoopskrbnih cijevi 1,50 m, a do ostalih instalacija 1,00 m)

-          cjelokupni sustav javne odvodnje, sa svim priključcima, treba planirati i izvesti kao vodonepropustan, a cijevi za odvodnju trebaju biti okruglog presjeka. Polažu se na pješčanu posteljicu, a zatrpavaju sitnim nevezanim i neagresivnim materijalom,

-          na svim okomitim i vodoravnim lomovima izrađuju se reviziona okna, svijetlog otvora 100×100 cm, koji se pokrivaju armirano–betonskom pločom sa okruglim otvorom (promjera 600 mm), iznad kojeg dolazi lijevano-željezni poklopac,

-          na početku gradnje, moguće je odvodnju otpadnih voda riješiti (kao privremeno rješenje) izvedbom samostalnih (individualnih) sustava za prikupljanje otpadnih voda za svaku građevinu, ali uz obvezno planiranje i izradu pripreme mogućeg spoja na javnu odvodnju (nakon njene izgradnje).

 

(3) Odvodnja oborinske vode planira se na sljedeći način:

-          poniranjem u teren na neizgrađenim dijelovima prostornih cjelina ili otjecanjem po površini do recipijenta; proces se mora odvijati bez ugrožavanja okolnog zemljišta, imovine i građevina;

-          oborinske vode s kolnih površina i parkirališta trebaju se prije ispuštanja u upojni bunar (planiran uz pojedine parkirališne površine) pročistiti preko (mastolova) skupljača motornih ulja, masti i benzina zbog sprječavanja mogućeg onečišćenja okoliša;

-          Nije nužno imati jedan jedinstveni kolektor za prikupljanja oborinskih voda, već je projektom moguće planirati više pojedinačnih i manjih sustava s kontroliranim ispustima u more, a radi jednostavnije izgradnje i održavanja;

-          Pojedinačne količine sakupljene oborinske vode mogu se upuštati u privremene upojne bunare, a sve do izgradnje cjelovitog sustava odvodnje.

 

(4) Izradom projektne dokumentacije za ishođenja akata kojima se odobrava građenje, potrebno je podrobno razraditi odvodnju otpadnih i oborinskih voda sukladno odredbama UPU-a, posebnim uvjetima nadležne tvrtke ili davatelja usluge, akta lokalne samouprave i sukladno propisima.

 

 

 

 

 

 

6.  MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

 

Članak 19.

 

Zaštita prirodnih vrijednosti i ekološki značajnih područja

 

(1) U smislu odredbi Zakona o zaštiti prirode u obuhvatu UPU-a nema zakonom zaštićenih prirodnih vrijednosti – zaštićenih područja.

 

(2) Cijelo područje obuhvata UPU-a nalazi se unutar područja ekološke mreže – Međunarodno važna područja za ptice (HR1000036 – srednjodalmatinski otoci i Pelješac). Svi zahvati na ovom području moraju se izvoditi u skladu s Uredbom o ekološkoj mreži i posebnim uvjetima nadležnih tijela.

 

(3) Ovim UPU-om čuva se vrijedno područje prirodnog krajolika vidljivo na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja i zaštite površina i to na način da se zadržavaju sva vrijedna stabla, a pri gradnji i uređenju pješačkih i trim staza te postavi pojedinačnih sportskih sprava vodi računa o očuvanju prirode i okoliša te korištenju ekološki prihvatljivih materijala.

 

(4) Područje obuhvata UPU-a nalazi se dijelom preko k.č. 9/2 i 9/6 (k.o. Hvar) koje su obuhvaćene programom gospodarenja GJ „Sveti Nikola“, odjel/odsjek 24a, 24d, 24e – svi uređajni razred Alepski bor starosti 80 godina. Pri izradi potrebne projektne dokumentacije za uređenje ovog područja treba voditi računa da se planiranim zahvatima degradacija šuma i šumskih zemljišta svede na najmanju moguću razinu, a sve u skladu s važećim zakonima.

 

Članak 20.

 

Zaštita arheološke baštine i ambijentalnih vrijednosti

 

(1) U smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u obuhvatu UPU-a nema zakonom zaštićenih kulturnih vrijednosti.

 

(2) Prema Prostornom planu uređenja Grada Hvara, područje obuhvata UPU-a nalazi se u području s mogućim nalazištem arheoloških pojedinačnih (kopnenih) lokaliteta. Svi iskopi za građevinske radove trebaju se izvoditi uz konzervatorski nadzor, ako se pri izvođenju građevinskih radova na površini ili ispod površine tla naiđe na arheološko nalazište ili predmete od arheološkog značaja, izvođač radova je dužan prekinuti radove i o tome izvijestiti nadležni Konzervatorski odjel.

 

(3) Ovim UPU-om čuva se vrijedno područje kultiviranog krajolika vidljivo na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja i zaštite površina i to na način da se zadržavaju i obnavljaju postojeći suhozidi.

 

7. POSTUPANJE S OTPADOM

 

Članak 21.

 

(1) Postupanje s otpadom na području UPU-a provodi se sukladno Zakonu o otpadu, Pravilniku o vrstama otpada, Pravilniku o postupanju s ambalažnim otpadom, Pravilniku o uvjetima za postupanje s otpadom i Uredbom o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom te ostalim zakonima i pravilnicima koji određuju postupanje s otpadom za pojedina posebna područja pod zaštitom.

 

(2) Komunalni otpad, do izrade Studije o postupanju s otpadom za cijelu županiju, treba se odvoziti izvan granica Grada Hvara na za to određeno područje.

 

(3) Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Grad, a sakuplja ga ovlaštena pravna osoba. Potrebno je propisati mjere za izbjegavanje i smanjenje uzroka nastajanja otpada, mjere iskorištavanja vrijednih obilježja otpada s ciljem smanjenja onečišćenja okoliša. Mjere postupanja s otpadom utvrđuju se programom zaštite okoliša koji donosi Gradsko vijeće.

 

(4) Unutar obuhvata UPU-a, u svakoj prostornoj jedinici potrebno je predvidjeti mjesto za postavu spremnika za prikupljanje i odvajanje otpada (plastika, limenke, papir, staklo, …).

 

(5) Provođenje mjera za postupanje s neopasnim ambalažnim, građevinskim, elektroničkim otpadom, osigurava Županija, a skupljaju ga ovlaštene pravne osobe.

 

(6) Komunalni otpad, odnosno otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, a koji nastaje unutar područja UPU-a skuplja se u propisanim spremnicima, koji se postavljaju na organiziranim sakupljalištima na javnim površinama, prikrivenim od pogleda, ali opet lako pristupačnim s javih prometnih površina.

 

(7) U području obuhvata UPU-a ne dozvoljava se trajno odlaganje otpada, a moguće otpadom onečišćene površine treba sanirati. Sanacija se provodi temeljem plana sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta, kojeg donosi općinsko vijeće. U slučaju područja obuhvata ovog UPU-a prvenstveno se misli na građevinski otpad – odlaganje materijala nastalog iskopima prilikom izvođenja raznih građevnih radova.

 

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

 

8.1. Zaštita okoliša

 

Članak 22.

 

(1) U obuhvatu UPU-a, ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, neposredno ili možebitno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi te vrijednosti prevladavajućeg turističkog i rekreacijskog karaktera okoliša u obuhvatu UPU-a, niti se smije zemljište uređivati i/ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

 

(2) Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš ugrađene su u ovaj UPU posebno kroz:

a)       namjenu površina i građevina, odnosno smještaj građevina i djelatnosti u prostoru, te proizlazeća najveća opterećenja okoliša i sustava javne i komunalne infrastrukture,

b)       planirani sustav javnih prometnih površina,

c)       planirani sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda, vodoopskrbe i zaštite od štetnog djelovanja voda, koji cjelovito djeluje u smislu zaštite tla, voda i mora,

d)       planirani sustav elektroopskrbe (primjena kabelskih – podzemnih – vodova, kojom se povećava sigurnost napajanja potrošača te eliminira vizualni utjecaj na okoliš),

e)       propisanu primjenu energetski učinkovite – ekološke – javne rasvjete,

f)        odredbe o postupanju s otpadom,

g)       urbanističke parametre kojima je regulirana izgrađenost i iskorištenost građevnih čestica, najmanji udjel zelenih prirodnih površina, visina i međusobne udaljenosti građevina,

h)       utvrđene površine na kartografskim prikazima 3. i 4. unutar pojedinih prostornih jedinica koje se moraju krajobrazno urediti sadnjom visoke autohtone vegetacije, bez većih zahvata kojima bi se mijenjao postojeći reljef terena;

i)         određivanje zahvata u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća, odnosno određivanje urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Ostali elementi zaštite okoliša i mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš (zaštita od utjecaja opterećenja na okoliš), osiguravaju se i provode primjenom posebnih propisa te odgovarajućim dokumentima Grada Hvara, sukladno posebnim propisima.

 

Članak 23.

 

ZAŠTITA TLA

 

(1) Elementi zaštite tla su u ovim Odredbama primarno određeni u odredbi o Odvodnji otpadnih voda te odredbi o Postupanju s otpadom.

 

(2) Zaštita od erozije obuhvaćena je urbanističko-planskim rješenjima u cjelini, a posebno odredbama za gradnju unutar svake od prostornih jedinica vezano uz izvedbu podzida i terasa. Površine određene za krajobrazno uređenje, kao i površine pod prirodnim krajobrazom, moraju se urediti i održavati bez značajnijih zahvata u postojećem reljefu, uz obnovu postojećih, ili građenje novih podzida / suhozida. Mogu se očistiti, prokrčiti uz obveznu sadnju novog ili čuvanje postojećeg biljnog (drvenastog) materijala, osim u slučajevima:

-          kad je unutar tih površina u pojedinim prostornim jedinicama dopušteno uređenje sportskih igrališta,

-          uređenja pješačkih staza (uključujući i stubišta i rampe u vanjskom prostoru), odmorišta i drugih površina planiranim odredbama ovog UPU-a i idejnim projektima.

 

Članak 24.

 

ZAŠTITA VODA

 

(1) U obuhvatu UPU-a nema registriranih vodotoka niti javnog vodnog dobra.

 

(2) Obuhvat UPU-a ne zahvaća zone zaštite izvorišta vode za piće.

 

(3) Elementi zaštite voda su u ovim Odredbama određeni u odredbi o Odvodnji otpadnih voda.

 

Članak 25.

 

ZAŠTITA KAKVOĆE ZRAKA

 

(1) Smatra se da obuhvat UPU-a, pripada I. kategoriji kakvoće zraka prema razini onečišćujućih tvari – čist ili neznatno onečišćen zrak – u kojem nisu prekoračene granične vrijednosti niti za jednu tvar.

(2) Unutar UPU-a dopuštena je gradnja isključivo na način i uz mjere sukladno posebnim propisima kojima se osigurava očuvanje postojeće kakvoće zraka, odnosno da se uvođenjem novog izvora onečišćenja ne kakvoće zraka ne prelazi u nižu kategoriju.

 

Članak 26.

 

ZAŠTITA OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA

 

(1) Zaštita od svjetlosnog onečišćenja osigurava se primjenom posebnog propisa te primjenom energetski učinkovite – ekološke – javne rasvjete, kao mjerom usmjerenom ka otklanjanju svjetlosnog onečišćenja okoliša, odnosno njegovog negativnog utjecaja na bioraznolikost i čovjekovo zdravlje.

 

Članak 27.

 

ZAŠTITA OD BUKE

 

(1) U smislu zaštite od buke prema posebnom propisu, te primjene Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, a s obzirom na planirane sadržaje (namjene zgrada i djelatnosti) u obuhvatu UPU-a primjenjuju se najviše dopuštene razine buke imisije u otvorenom prostoru za 2. zonu buke tj. za „zonu namijenjenu sportu i rekreaciji“.

 

8.2. Zaštita od prirodnih i drugih nesreća – urbanističke mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

 

Članak 28.

 

OPĆI ELEMENTI ZAŠTITE OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

 

(1) Zaštita od prirodnih i drugih nesreća, odnosno odgovarajuće urbanističke mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti temelje se na Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje grada Hvara.

 

(2) Zahtjevi zaštite i spašavanja iz stavka (1) ovog članka sastavni su dio UPU-a. U njima se propisuju i utvrđuju preventivne mjere čijom se primjenom umanjuju posljedice i učinci djelovanja katastrofa i velikih nesreća po kritičnu infrastrukturu te povećava stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša. Zahtjevi zaštite i spašavanja odnose se na vrste mogućih ugroza koje mogu pogoditi stanovništvo, materijalna dobra i okoliš na području Grada Hvara.

(3) Vlasnici i korisnici građevina u obuhvatu UPU-a dužni su poduzeti propisane mjere zaštite i spašavanja koje mogu spriječiti nastalu prijetnju koja ugrožava sigurnost, zdravlje i živote ljudi; osigurati uvjete za provedbu osobne i uzajamne zaštite osoba i zajedničke imovine u tim objektima; na površinama i zgradama čiji su vlasnici odnosno korisnici, na zahtjev nadležne uprave za zaštitu i spašavanje, dopustiti postavljanje instalacija i uređaja za uzbunjivanje građana. Smještaj sirena za uzbunjivanje ne smije ometati svakodnevnu namjenu i korištenje površina i sadržaja i moraju biti što manje uočljive na zgradama i građevinama.

 

(4) Vlasnici i korisnici građevina u kojima se okuplja, ili istodobno boravi više od 250 ljudi, a u kojima se zbog buke ili zvučne izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost uređaja iz sustava javnog uzbunjivanja, dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući podsustav za uzbunjivanje i obavješćivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti.

 

Članak 29.

 

SKLANJANJE LJUDI

 

(1) Mjere sklanjanja ljudi provodit će se sukladno važećim propisima u području civilne zaštite, odnosno planovima djelovanja civilne zaštite.

 

(2) Sklanjanje ljudi osiguravat će se izmještanjem korisnika sportsko-rekreacijskih i drugih sadržaja, prilagođavanjem i prenamjenom pogodnih prostora za namjenu sklanjanja ljudi ili u zaklonima.

 

Članak 30.

 

ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

 

(1) Pri projektiranju građevina obvezno je primjenjivati sljedeće uvjete iz područja zaštite od požara:

a)       Ugostiteljske objekte projektirati sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata.

b)       Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebitom pozornošću na: Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe s uvjetima za vatrogasne pristupe, odnosno prilaze vatrogasne tehnike do građevine i dr. te Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara vezano uz mjesta postavljanja hidranata, njihovu međusobnu udaljenost itd.

c)       U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina u pravilu najmanje 4,00 m. Navedena udaljenost može biti manja ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine. U slučajevima poluugrađenog (dvojnog) načina gradnje vila, građevine moraju biti međusobno odvojene požarnim zidom vatrootpornosti u trajanju najmanje 90 minuta.

d)       Izlazne putove iz građevina projektirati u skladu američkim smjernicama NFPA 101 (Life Safety Code, 2003.)

e)       Elemente građevinskih konstrukcija i materijala, protupožarne zidove, prodore cjevovoda, električnih instalacija okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarače za zaštitu od požara, ostakljenja otporna prema požaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s HRN DIN 4102.

f)        Garaže (podzemna parkirališta)projektirati prema austrijskim standardu za zgrade za parkiranje TRVB N 106, a sprinkler uređaj prema njemačkim smjernicama VDS (Verband der Sacherversicherer e.V. Koeln 1987.).

g)       Za zahtjevne građevine potrebno je ishoditi posebne uvjete građenja Policijske uprave Splitsko dalmatinske kojim se utvrđuju posebne mjere zaštite od požara, te na osnovu istih izraditi elaborat zaštite od požara koji će biti podloga za izradu glavnog projekta.

h)       U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara, utvrditi odredbe primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugrađenih konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova, stručnosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

 

(2) Pri projektiranju građevina niskogradnje (cestovne prometnice) unutar obuhvata Plana obvezno je primjenjivati uvjete kojima bi iste mogle da se koriste za pristup vatrogasnim vozilima.

 

(3) Unutar pojedine prostorne jedinice za uređenje i gradnju sportskih igrališta potrebno je pridržavati se UPU-om planiranih javnih prometnica i kolno-pješačkih površina koje bi u slučaju potrebe mogle poslužiti kao prilazi vatrogasnim vozilima u slučaju požara.

 

(4) Pri planiranju mjera zaštite od požara kod izrade projektne dokumentacije treba se posebna pažnja usmjeriti na mogućnost evakuacije i spašavanja ljudi, sigurnosnim udaljenostima između građevina (i njihovih dijelova) na način da se ispoštuju zahtjevi za požarno odjeljivanje te osiguranjem dostatnih i dopunskih količina vode za gašenje.

 

(5) Pri izradi potrebne projektne dokumentacije za ishođenje akata za gradnju potrebno je pridržavati se Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe, Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara, Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požar.

 

(6) Pri projektiranju podzemnih ili poluukopanih parkirališta treba se pridržavati austrijskog standarda za objekte za parkiranje, a sprinklere u njima shodno njemačkim smjernicama.

 

(7) Ugostiteljske sadržaje treba projektirati u skladu s Pravilnikom o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata, a sportske građevine i izlazne puteve iz njih u skladu s američkim smjernicama.

 

(8) U slučaju da se unutar pojedinih pratećih zgrada planira skladištenje zapaljivih tekućina i plinova treba ih projektirati u skladu s odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Članak 31.

 

ZAŠTITA OD POTRESA I RUŠENJA

 

(1) Prema postojećim seizmološkim kartama, obuhvat UPU-a nalazi se u području intenziteta VIII stupnja MCS ljestvice, odnosno području očekivanih maksimalnih intenziteta potresa VIII stupnja MSK-64 ljestvice. To je razoran potres koji oštećuje četvrtinu kuća, pojedine kuće se ruše i mnoge postaju nepodesne za stanovanje, a na strmim obroncima nastaju pukotine.

 

(2) Do izrade detaljnijih karata seizmičkog rizika, odnosno mikrozoniranja (mikrorajonizacije), protupotresno projektiranje građevina i njihovo građenje mora se provoditi sukladno postojećim podacima, propisima i normama. U slučajevima gradnje uz područja za koje postoji izrađeno lokalno mikrozoniranje, tada se ti podaci mogu rabiti za potrebe nove gradnje.

 

(3) U slučaju rekonstrukcije postojeće građevine unutar obuhvata UPU-a koja nije projektirana sukladno važećim propisima i normama za protupotresno građenje, potrebno je ojačati konstruktivne elemente građevine sukladno važećim propisima i normama.

 

(4) Radi omogućavanja pristupa interventnih vozila, odnosno evakuacije ljudi i dobara, javne prometne površine štite se od rušenja zgrada propisanom udaljenošću građevinske od regulacijske linije (5,00 m) te propisanim i najvećim dopuštenim visinama građevina. Zona urušavanja zgrade ne smije zahvaćati kolnik ceste, pri čemu zona urušavanja oko zgrade iznosi pola njene visine – H/2. Navedenim uvjetom osigurano je da se moguće urušavanje događa unutar granica građevne čestice pojedine zgrade, a prometna površina ostaje nezakrčena. UPU-om utvrđena razgraničenja javnih prometnih površina osiguravaju dodatne pristupe i putove evakuacije, a tehničkom dokumentacijom za gradnju treba dokazati da je konstrukcija građevine otporna na rušenje kod elementarnih nepogoda te da rušenje građevine neće ugroziti živote ljudi u većem opsegu i izazvati oštećenja na drugim zgradama.

 

(5) Sukladno važećim propisima i normama, detalji prometne mreže unutar prostornih jedinica utvrđuju se prilikom ishođenja lokacijske dozvole za svaku prostornu jedinicu (pojedinačni zahvat) na način da možebitno urušavanje građevina ne ometa pristup interventnih vozila sadržajima unutar prostorne jedinice, odnosno na način da je osigurana brza i jednostavna evakuacija ljudi i dobara.

 

(6) Prilikom izrade projektne dokumentacije za ishođenje akata za gradnju potrebno se pridržavati odredbi Zakonu o zaštiti i spašavanju te Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora.

 

Članak 32.

 

9. MJERE PROVEDBE PLANA

 

(1) Za područje obuhvata UPU-a ne propisuje se obveza izrade podrobnijih planova uređenja, kao niti provedbe arhitektonsko-urbanističkih natječaja za uređenje pojedinih prostornih cjelina. Akti za građenje za izvedbu planiranih zahvata ishode se temeljem ovog Plana.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/16-01/248

URBROJ: 2128/01-02-18-38

Hvar, 10. srpnja 2018. Godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, dipl.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora («Narodne novine», broj: NN 125/11, 64/15 ), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 )  i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 10. srpnja 2018. godine, donosi

 

O D L U K U

o ponudi za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora

na lokaciji Trg Marka Miličića 8 u Hvaru

 

Članak l.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku KONZUM trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb, M.Čavića 1 a, sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju poslovnog objekta označenog kao čest. zgr. 587/1 površine 209 m2, 587/2 površine 154 m2, 587/3 površine 314m2 i čest. zem. 386/1 površine 308 m2 upisane u zk.ul. 894 k.o. Hvar, ( Grad Hvar je uknjižen kao suvlasnik za 27/30 dijela, a HVAR d.d. Hvar, V. Stošića 5 za 3/30 dijela ) u Hvaru, na lokaciji Dolac, ukupne površine 985 m2, u vlasništvu Grada Hvara 886,50 m2 od 10. rujna 2018. do 31. prosinca 2019. godine, u iznosu od 221.625,00  kuna bez PDV mjesečne zakupnine, uz dokaz o podmirenju dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, osim ako je sukladno posebnim  propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Zakupnina za poslovni prostor u vlasništvu Grada Hvara iz članka 1. ove Odluke iznosi 886,50 m2x250,00kuna= 221. 625,00 kuna mjesečno plus PDV.

 

Članak 3.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama, potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se  pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/14-01/09

URBROJ: 2128/01-02-18-24

Hvar, 10. srpnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, dipl.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 141. i 143. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10,  105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14 i 07/17) te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na 17.sjednici održanoj  dana 10. srpnja 2018.godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2018. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2018.godinu (Službeni glasnik Grada Hvara br. 3/18) članka 2.  mijenja se  i izmijenjeni glasi:

 

„I. TEKUĆA  POMOĆ ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA

 

Za financiranje programa Osnovne škole Hvar iznad standarda planiraju se sredstva tekuće pomoći i to za:

-          nabavu pedagoških pomagala  iznos od 2.667,50 kuna,

-          nabavu sportske opreme iznos od 4.611,25 kuna,

-          nabavu sitnog inventara iznos od 2.721,25 kuna,

-          troškovi ugovora o djelu certificirane osobe za vođenje postupaka javne  nabave iznos: 10.000,00 kuna,

-          tekuće održavanje ( grijanje ) iznos od 3.000,00 kuna.

 • UKUPNO:  23.000,00 kuna.“

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se izmijenjeni glasi:

„II. KAPITALNA  POMOĆ ZA OPREMANJE I UREĐENJE ŠKOLSKE ZGRADE I UČIONICA

 

Za financiranje opremanja i uređenje školske zgrade i učionica Osnovne škole Hvar planiraju se sredstva kapitalne pomoći i to za:

-          nabava interaktivnih ekrana i interaktivnih ploča u iznosu od 400.000,00 kuna,

-          nabava prijenosnih računa u iznosu od 8.779,00 kuna,

-          klimatizaciju škole u iznosu od 280.000,00 kuna,

-          uređenje informatičke učionice u iznosu od 70.458,50 kuna,

-          nabava zvučnih kutija za glazbu umjesto školskog zvona u iznosu od 7.762,50 kuna

-          UKUPNO:  767.000,00 kuna.“

 

Članak 3.

 

Članak 5. mijenja se izmijenjeni glasi:

„U  Proračunu Grada Hvara za 2018.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/17 i 5/18) za izvršenje ovog Programa planiran je iznos od 790.000,00 kuna u programu 1022 u aktivnosti  A 1022 01- pomoći osnovnim školama.“

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA:402-01/18-01/19

URBROJ: 2128/01-02-18-08

Hvar, 10.srpnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju čl. 9. stavka 2. i članka 58. stavka.1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj: 85/15 i 121/16) te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 10.srpnja 2018.godine, donosi, donosi

 

O D L U K U

o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Hvara

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom na području Grada Hvara propisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom uz ugostiteljski objekt, radno vrijeme obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge, određuju se lokacije izvan naseljenog područja naselja te utvrđuju kriteriji za produženje ili raniji završetak radnog vremena ugostiteljskih objekata.

 

Članak 2.

 

Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 3.

 

Ugostiteljska djelatnost  u smislu ove Odluke je pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.

 

Članak 4.

 

Ugostiteljski objekt s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju razvrstavaju se u skupine:

 1. Hoteli,
 2. Kampovi,
 3. Ostali ugostiteljski objekti za smještaj,
 4. Restorani,
 5. Barovi,
 6. Catering objekti,
 7. Objekti jednostavnih usluga.

Članak 5.

 

Područje Grada Hvara obzirom na lokaciju ugostiteljskih objekata dijeli se u četiri zone:

 

 1. zona obuhvaća lokacije na Trgu sv. Stjepana, Obali Fabrika, Obali  Riva, Put sv. Marka ( Bankete) do ulaska u crkvu sv. Marka , Ulica Skaline od Gojave  te dio ulica dr. Mate Miličića i Kroz Grodu u dužini od Trga sv. Stjepana do Gradskih vrata,

 

 1. zona obuhvaća lokacije koje nisu navedene u I. zoni, a nalaze se unutar granica zone A konzervatorske zaštite, Milnu, Trg Marka Miličića, Šetalište Antuna Tonija Petrića, Šetalište put Križa i naseljeni dio Paklenih otoka,

 

 1. zona obuhvaća sve ostale lokacije na području naselja Hvar koje nisu navedene u I. i II. zoni,

 

 1. zona obuhvaća sve ostale lokacije na području teritorijalne cjeline i nadležnosti Grada Hvara koje nisu navedene u prethodnim zonama.

 

II. RADNO VRIJEME

 

Članak 6.

 

Ugostiteljski objekti iz skupine „Hoteli“, „Kampovi“, i „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan.

Radno vrijeme ugostiteljskih sadržaja u ugostiteljskim objektima za smještaj ne mora biti istovjetno s radnim vremenom ugostiteljskog objekta, ali je u tom slučaju ugostitelj dužan na vidan način unutar ugostiteljskog objekta istaknuti radno vrijeme pojedinog ugostiteljskog sadržaja i istog se radnog vremena pridržavati.

 

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti i lokaciji mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:

 

-          ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzerija, bistro, slastičarnica i objekt brze prehane ) i „Barovi“ ( kavana, caffe bar, kušaonica, beach bar, kavana, pivnica, buffet, krčma , konoba, klet), u I zoni mogu raditi u vremenu od 6.00 do 2.00 sata uz uvjete pridržavanje svih potrebnih mjera kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i prostoru oko njega, te uz ispunjavanje uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke, te Pravilnika o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,

 

-          ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ ( restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzerija, bistro, slastičarnica i objekt brze prehane ) i „Barovi“ ( kavana, caffe bar, kušaonica, beach bar, kavana, pivnica, buffet, krčma , konoba, klet), u II zoni mogu raditi u vremenu od 6.00 do 1.00 sata, uz puštanje glazbe u zatvorenom prostoru do 24 sata uz uvjete pridržavanje svih potrebnih mjera kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i prostoru oko njega, te uz ispunjavanje uvjeta iz Zakona o zaštite od buke, te Pravilnika o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,

 

-          ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ ( restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzerija, bistro, slastičarnica i objekt brze prehane ) i „Barovi“ ( kavana, caffe bar, kušaonica, beach bar, kavana, pivnica, buffet, krčma , konoba, klet), u III i IV zoni mogu raditi u vremenu od 6.00 do 24.00 sata uz uvjete pridržavanje svih potrebnih mjera kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i prostoru oko njega, te uz ispunjavanje uvjeta iz Zakona o zaštite od buke, te Pravilnika o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,

 

-          ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ ( noćni klub, noćni bar, disco klub), u I,II, III i IV zoni koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima mogu raditi u vremenu od 21.00 do 6.00 sati, samo u zatvorenim prostorima, uz uvjete pridržavanje svih potrebnih mjera kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i prostoru oko njega, te uz ispunjavanje uvjeta iz Zakona o zaštite od buke, te Pravilnika o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,

 

-          ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ ( objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima ili sličnim napravama mogu raditi: u II zoni od 6.00 do 1.00 sata, te u III i IV zoni od 6.00 sata do 24.00 sata.

 

-          ugostiteljski objekti iz skupine „Catering objekti“ mogu raditi: u I zoni od 6.00 do 2.00 sata, u II zoni od 6.00 do 1.00 sata te u III i IV zoni od 6.00 do 24.00 sata.

 

Radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ( terase ) počinje i završava u vremenu rada ugostiteljskog objekta u sklopu kojeg se nalaze, osim  za  prostore za usluživanje na otvorenom (terase) ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“ i „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, koji  mogu raditi: u I zoni od 6.00 do 2.00 sata, u II zoni od 6.00 do 1.00 sati te u III i IV zoni od 6.00 do 24.00 sata uz poštivanje Zakona o zaštiti od buke, te Pravilnika o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru.

 

Članak 7.

 

Objekti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima unutar kojih se pružaju isključivo usluge pripremanja  i usluživanja jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje i/ili usluge usluživanja (kušanja) mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, jakih alkoholnim i alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje mogu raditi svaki dan u vremenu od 6.00 do 24.00 sata.

 

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dužno je na ulazu u objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge vidno istaknuti obavijest o radnom vremenu, koje mora biti određeno unutar danog vremena u stavku 1. ovog članka, radnim odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutog radnog vremena,

 

Iznimno, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može na ulazu objekt istaknuti obavijest da posluje i uz prethodni dogovor, odnosno samo uz prethodni dogovor i/ili na poziv.

Članak 8.

 

Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi od 00,00 do 24,00 sata.

 

Lokacije ugostiteljskih objekata iz stavka 1. ovog članka odnose se na zone u kojima prostornim planovima na području Grada Hvara nije predviđeno stanovanje odnosno koje su prema lokalnim uvjetima i dovršenosti gradnje izvan naseljenog područja naselja, a nalaze na udaljenosti od najmanje 2000 m od naseljenog dijela naselja.

 

Članak 9.

 

Gradonačelnik Grada Hvara ( u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) može, po službenoj dužnosti, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara ( u daljnjem tekstu: JUO) za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena od odredaba članka 6. stavka 3. podstavka 1., 2. i 3. ove Odluke, ako se u provedenom postupku utvrdi da su na temelju prijava turističke inspekcije, sanitarne inspekcije, komunalnog redarstva ili nadležne policijske postaje u proteklih 12 mjeseci počinili prekršaj prekoračenja dozvoljenog radnog vremena, prekoračenja razine buke ili remećenja javnog reda i mira.

 

Ako nastupi neka od okolnosti navedenih u stavku 1. ovog članka, Gradonačelnik može rješenjem utvrditi rok trajanja mjere ranijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta koji ne može biti kraći od jednog (1) mjeseca niti duži od šest (6) mjeseci, te će utvrditi početak i završetak roka.

 

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi JUO Grada Hvara, na temelju pisane predstavke ili obavijesti građana, nadležne inspekcije te nadležne policijske postaje.

 

Članak 10.

 

Gradonačelnik može, na temelju zahtjeva, za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“  koji sukladno Zakonu mogu raditi od 06,00 do 24,00 sata, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, radi organiziranja pojedinih prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja) pod uvjetom da za podnositelja zahtjeva nije doneseno rješenje iz članka 9. ove Odluke, odnosno nije pokrenut postupak za skraćivanje radnog vremena.

 

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se najkasnije u roku od  sedam (7) dana prije dana održavanja prigodne proslave.

 

Članak 11.

 

Gradonačelnik može, za vrijeme održavanja božićno-novogodišnje manifestacije, prigodnih sajmova, sportskih događanja, glazbenih festivala i slično, odlukom odrediti drugačije radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz članka 6. stavka 3. podstavka 1.,2. i 3. ove Odluke.

 

Članak 12.

 

Ugostitelj može povremeno izvan svog ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova i prigodnih priredbi i slično uz odobrenje JUO Grada Hvar u vremenu od 07.00 do 24.00 sata.

 

Sudionici proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističku svrhu organizira turistička zajednica i/ili Grada Hvara ili drugi organizator uz odobrenje Grada Hvara, mogu na tim događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka. Sudionici proslava i manifestacija, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, mogu biti i pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe- obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu.

 

Članak 13.

 

Radno vrijeme ugostiteljskog objekta određuje u pravilu sam ugostitelj u okviru radnog vremena propisanog ovog Odlukom.

 

Ugostitelj je dužan obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt i pridržavati sa istaknutoga radnog vremena.

 

III. NADZOR

 

Članak 14.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode nadležne inspekcijske službe, komunalni redari te nadležna policijska postaja u okvirima svojih nadležnosti.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 15.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Hvara (Službeni glasnik broj: 1/07, 04/07, 05/07, 04/11 i 5/11).

 

Članak 16.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 334-01/18-01/05

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 10. srpnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić,mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. i 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17 ) i članka 25. Statuta („Službeni glasnik Grada Hvara 3/18“) Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 10. srpnja 2018. godine,  donosi

 

Z A K L J U Č A K

o neprihvaćanju Operativnog plana Grada Hvara za turističku sezonu 2018.g

 

I.

 

Ne prihvaća se Operativni plan Grada Hvara za turističku sezonu 2018.g.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 334-01/18-01/0710

Urbroj: 2128/01-02-18-02

Hvar, 10. srpnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14 ) , članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2018. godine, donosi

 

R J E Š E N J E

o imenovanju radne skupine

 

I.

 

Imenovati će se radna skupina za osnivanje javne ustanove u kulturi Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu od 9 članova.

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/18-01/17

URBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 10. srpnja 2018. godine

 

PREDSJENIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag. iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6 i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 18. srpnja 2017. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o ukidanju povjerenstva za vizualni identitet Grada Hvara

 

I.

 

Ukida se Povjerenstvo za vizualni identitet Grada Hvara jer prema važećem pravilniku ne postoji svrha njegovog postojanja i predstavlja opterećenje za gradske financije.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/22

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 10. srpnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30., stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/17) i članka  25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2018.godine,donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja i naplati usluge odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, recikabilnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene i dopune u Odluci o načinu pružanja i naplati usluge odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, recikabilnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada („Službeni glasnik Grada Hvara“  broj: 9/17, 12/18).

 

Članku 3. iza stavka 3. dodaju se slijedeći stavci:

 

 1. Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremnine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

 

 1. Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.

 

 1. Odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

 

 1. Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća”, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

 

 1. Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada je mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave.

 

Izmjene u članku 4.

 

-          briše se stavak 2. pa stavak 3. postaje stavak 2.

-          u stavku 2. briše se „osim otpada iz kompostera i „

-          iza stavka dva dodaju se stavak 3. koji glasi:

„Ovom Odlukom se do daljnjeg ne provodi odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada. Ta vrsta otpada se do daljnjeg prikuplja zajedno s miješanim komunalnim otpadom putem istog spremnika.“

 

U članku 7. točka 4. mijenja se i glasi:

„4. izraditi Program sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Program), za kojeg je potrebno ishoditi suglasnost Gradskog vijeća Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Vijeće), a koji se sastoji od tekstualnog dijela i tabelarnog prikaza lokacija i termina.“

 

U članku 7. točka 5. mijenja se i glasi:

Izraditi cijenik usluga gospodarenja otpadom, objaviti na službenim internetskim stranicama i za njega ishoditi suglasnost skupštine društva.

 

Dodaje novi članak 11. koji glasi:

 

„ Za korisnike usluge gdje uvjeti pojedinačnog korištenja javne usluge nisu u potpunosti primjenjivi radi tehničkih uvjeta, nepristupačnosti, ograničenja lokacije i tipa nekretnine, neracionalnog  povećanja troškova i drugih okolnosti, usluga se osigurava putem zajedničkih spremnika na lokaciji zajedničkog obračunskog mjesta.

 

Korisnici koji koriste zajednički spremnik su:

 1. korisnici u više-stambenim objektima sa četiri ili više stambenih jedinica ili
 2. korisnici koji koriste zajednički spremnik jer davatelj usluga ne može vozilom pristupiti nekretnini korisnika odnosno bi to pristupanje iziskivalo bitno povećavanje i neracionalne troškove.“

 

U članku 11. (sada članak 12.) stavak 2. mijenja se i glasi:

 

„Program iz stavka 1. ovog članka donosi Davatelj usluge uz ishođenu suglasnost Vijeća i o istome obavještava Korisnika usluge.“

 

U članku 14. (sada članak 15.), iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

 

„Kad više korisnika usluge zajednički koristi spremnik, fiksni dio obračunava se prema udjelu u spremniku. Udjeli svih korisnika određuju se prijedlogom davatelja usluge ili međusobnim sporazumom, a zbroj svih udjela mora odgovarati volumenu spremnika.“

 

Stavci 3., 4. i 5. članka 14. postaju novi članak 16.

 

Članak 15. postaje članak 17.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363 – 01 / 17 – 01 / 91

URBROJ: 2128 / 01 – 02 – 18 – 13

Hvar, 11. srpnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mag. iur.  Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na svojoj 17. sjednici, održanoj dana  11. srpnja  2018. godine donosi

 

ODLUKU

o ne prihvaćanju  Odluke o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Hvara

i Grada Vrgorca, Grada Stari Grad, Općine Gradac, Općine Jelsa i Općine Sućuraj

 

I.

 

Ne prihvaća se prijedlog Odluke o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Hvara i Grada Vrgorca, Grada Stari Grad, Općine Gradac, Općine Jelsa i Općine Sućuraj

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-05/18-01/11

Urbroj: 2128/01-01/1-18-02

Hvar, 11. srpnja 2018.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11 ), članka 3. stavak 1. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na  17. sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

 

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme u tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar, Kroz Burak 17

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora broj tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar,Kroz Burak 17 u Hvaru.

Članak 2.

 

Rok trajanja zakupa poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je na određeno vrijeme od tri ( 3 ) godine od dana sklapanja ugovora o zakupu.

 

Članak 3.

 

Javni natječaj će se provesti prikupljanjem ponuda javnim nadmetanjem-licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak nadmetanja, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/12 ).

 

Članak 4.

 

Namjena prostora je za obavljanje slijedećih djelatnosti sukladno NKD 2007.:

 

-          47.71 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama,

-          4772  Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože,

-          47.75 Trgovina  na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,

-          47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama,

-          47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama-isključivo autohtonih proizvoda (suvenira), te  prodajna galerija.

-          66.12 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima

-          79.12 Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)  -79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

 

Članak 5.

 

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke je 150 kuna po m2 kuna plus porez na dodanu vrijednost (PDV).

 

Članak 6.

 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grada i na web stranici Grada Hvara (www. hvar. hr). Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/17-01/04

URBROJ: 2128/01-02-18-05

Hvar,11. srpanj 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. toč.6.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj:  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), čl. 34., st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18), Gradonačelnik dana 13. srpnja 2018. godine, donosi

 

R J E Š E N J E

o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

«Vanđela Božitković»- Hvar

 

I.

 

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» Hvar, kao predstavnici osnivača Grada Hvara, imenuju se:

 

 1. Margita Jurić, član
 2. Ivana Visković, član.
 3. Fabijan Vučetić, član
 4. Nino Pijanović, član

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» -Hvar KLASA: 601-01/14-01/ 08, URBROJ:2128-01-02-14-02 od 9. srpnja 2014. godine (Sl. glasnik 5/14 ).

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 601-01/18-01/ 13

URBROJ: 2128/01-01/1-18-2

Hvar, 13. srpnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/2017), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, KLASA: 363-02/18-01/89, URBROJ: 2128/01-01/1-18-03 od 30. ožujka 2018. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 13. travnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

 

Članak 1.

 

Kao najpovoljniji ponuditelji prema raspisanom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina utvrđuju se:

 

Na lokaciji: ISPRED HP-a NA RIVI

-          oznaka prodajnog mjesta: B-19

 

FOREVER d.o.o. s ponuđenom zakupninom u iznosu od 8.600,00 kn/godišnje, namjena:  prodaja razglednica, slika, bižuterije i suvenira

 

Na lokaciji: „PARK ŠUMICA“ (MINI-GOLF IGRALIŠTE)

-          oznaka prodajnog mjesta: 2

 

FIRST DATA INTERNATIONAL d.o.o. s ponuđenom zakupninom  u iznosu od 105.735,00 kn/godišnje, namjena: postava samostojećeg bankomata

 

Na lokaciji: UVALA KRIŽA

-          oznaka prodajnog mjesta: 3

 

Ljubica DRAGUN s ponuđenom zakupninom u iznosu od 1.000,00 kn/godišnje, namjena: prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

 

Na lokaciji: DOLAC II

-          oznaka prodajnog mjesta: 2

 

FIRST DATA INTERNATIONAL d.o.o. s ponuđenom zakupninom u iznosu od 38.652,00 kn/godišnje, namjena: postava samostojećeg bankomata

 

Na lokaciji: „PARK DR. JOSIPA AVELINIJA“

-          oznaka prodajnog mjesta: 2

 

Kata ZOVKIĆ LAKOŠ, vlasnica AMIKA, obrt za trgovinu s ponuđenim iznosom od 2.000,00 kn/godišnje, namjena: prodaja sladoleda i pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića

 

Na lokaciji: TVRĐAVA „FORTICA“

-          oznaka prodajnog mjesta: 1

 

AURO DOMUS d.o.o. s ponuđenim iznosom od 36.000,00 kn/godišnje, namjena: postava samostojećeg bankomata

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelji sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2020. godine.

 

Ako gore navedeni ponuditelji odustanu od sklapanja ugovora o zakupu nemaju pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.

 

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara te na web stranici Grada Hvara a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 363-02/18-01/89

URBROJ: 2128/01-02-18-04

Hvar, 20. travnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/2017), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, KLASA: 363-02/18-01/89, URBROJ: 2128/01-01/1-18-05 od 24. travnja 2018. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 7. svibnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

 

Članak 1.

 

Kao najpovoljniji ponuditelji prema raspisanom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina utvrđuju se:

 

Na lokaciji: ISPRED HP-a NA RIVI

-          oznaka prodajnog mjesta: B-18

 

Barbara MARIJAN, vlasnica FURIA, obrt za usluge s ponuđenom zakupninom u iznosu od 14.612,00 kn/godišnje, namjena:  prodaja razglednica, slika, bižuterije i suvenira

 

Na lokaciji: DOLAC II

-          oznaka prodajnog mjesta: A-1, A-2 i A-3

 

Mirsada VRBANIĆ, vlasnica MI&TI, obrt za usluge s ponuđenom zakupninom  u iznosu od 25.100,00 kn/godišnje, namjena: iznajmljivanje, automobila, motorkotača i bicikli

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelji sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2020. godine.

 

Ako gore navedeni ponuditelji odustanu od sklapanja ugovora o zakupu nemaju pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.

 

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara te na web stranici Grada Hvara a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 363-02/18-01/89

URBROJ: 2128/01-01/1-18-06

Hvar, 14. svibnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/2017), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, KLASA: 363-02/18-01/178, URBROJ: 2128/01-01/1-18-03 od 6. lipnja 2018. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 19. lipnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

 

Članak 1.

 

Kao najpovoljniji ponuditelj prema raspisanom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina utvrđuje se:

 

Na lokaciji: IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA

-          oznaka prodajnog mjesta: B-11

 

Adriana ŠEPUTIĆ, vlasnica NADALINA, obrt za proizvodnju i usluge s ponuđenom zakupninom u iznosu od 61.400,00 kn/godišnje, namjena:  prodaja razglednica, slika, bižuterije i suvenira

 

 

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelj sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2020. godine.

 

Ako gore navedeni ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu nema pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.

 

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara te na web stranici Grada Hvara a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 363-02/18-01/178

URBROJ: 2128/01-01/1-18-04

Hvar, 26. lipnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/2017), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, KLASA: 363-02/18-01/178, URBROJ: 2128/01-01/1-18-03 od 6. lipnja 2018. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 19. lipnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru drugog po redu najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

 

Članak 1.

 

Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine po provedenom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, KLASA: 363-02/18-01/178, URBROJ: 2128/01-01/1-18-03 od 6. lipnja 2018. godine, kao najpovoljniji ponuditelj na lokaciji  IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA za prodajno mjesto B-11 utvrđena je Andriana ŠEPUTIĆ, vlasnica NADALINA, obrt za proizvodnju i usluge s ponuđenom zakupninom u iznosu od 61.400,00 kn za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira.

 

Članak 2.

 

Podneskom od 26. lipnja 2018. godine Adriana ŠEPUTIĆ, vlasnica NADALINA, obrt za proizvodnju i usluge, sa sjedištem u Hvaru, Ulica Ive Roića 16, odustala je od dobivenog prodajnog mjesta, te se pozivom na članak 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina, točkom V. Natječaja te Zapisnika Povjerenstva za javne površine o otvaranju ponuda od 19. lipnja 2018. godine izabire druga po redu najpovoljnija ponuda i to:

 

na lokaciji  IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA

-          za prodajno mjesto B-11

 

Dino ŠEPUTIĆ, vlasnik NAUTILUS, obrt za turizam s ponuđenom zakupninom u iznosu od 46.100,00 kn/godišnje za prodaju razglednica, slika,bižuterije i suvenira

 

Članak 3.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelj sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2020. godine.

 

Ako gore navedeni ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu nema pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.

 

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara te na web stranici Grada Hvara a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 363-02/18-01/178

URBROJ: 2128/01-01/1-18-05

Hvar, 27. lipnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08, 133/13, i 64/14),  Gradonačelnik Grada Hvara dana 02. svibnja 2018.g.,  donosi

 

ODLUKU

o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2018.g.

 

Članak 1.

 

Visina naknade za  djelatnosti na pomorskom dobru  iznositi će sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) gdje je Grad Hvar svrstan u Turistički razred “ A” (Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN, br. 122/09, 09/10-isp.,61/10,82/10,36/11, 89/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16-isp., 54/16, 113/16, 26/17, 72/17 i 78/17)). Naknade iznose kako slijedi:

 

 

Djelatnost Sredstvo Obračunska jedinica Naknada (kuna)
IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA Brodica na motorni pogon *Po metru dužnom        350,00
  Jedrilica, brodica na vesla *Po metru dužnom        250,00
  Skuter ** Po plovilu      6.000,00
  Dječji skuter do 2 kW Po plovilu      3.000,00
  Sredstvo za vuču s opremom ** (banana, tuba, guma, skije, padobrani i sl.)  

 

Po   kW

 

 

50,00

  Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl. Po  komadu          500,00
  Podmornica ** Po  komadu       3.000,00
  Pribor i oprema za ronjenje Po  komadu            30,00
UGOSTITELJSTVO   I

TRGOVINA

Kiosk, prikolice,objekti  i montažni objekti do

12 m2 i sl.

 

Paušal

 

15.000,00

  Pripadajuća terasa objekta Po  m2           600,00
  Štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl) Paušal        6.000,00
  Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.)  

Paušal

 

6.000,00

KOMERCIJALNO – REKREACIJSKI  SADRŽAJI  

Jumping **

 

Paušal

 

15.000,00

  Aqua park i drugi morski sadržaji ** Paušal        8.000,00
  Zabavni sadržaji Po komadu        1.500,00
  Suncobrani i ležaljke Po komadu             40,00
  Kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe  

Po  m2/dan

 

7,00

  Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje Paušal / dan        1.000,00
  Slikanje, fotografiranje Paušal           700,00

 

- podnosi se jedan zahtjev za sva sredstva

** Sukladno članku 8. stavku 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Vijeće je dužno po službenoj dužnosti  zatražiti suglasnost Lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti sredstvima koja su u ovim Tablicama označene s dvije zvjezdice

*  Prilikom utvrđivanja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/18-01/43

URBROJ: 2128/1-01/1-18-01

Hvar, 02. svibnja 2018.g.

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15 i 123/17), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g. KLASA: 342-01/1-18-01/02 URBROJ: 2128/1-01/1-18-06 od 12. ožujka 2018.g., Odluke o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara KLASA: 342-01/1-18-01/02 URBROJ: 2128/1-01/1-18-11 od 09. svibnja 2018.g.  i  odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 03/18) Gradonačelnik Grada Hvara dana 25. svibnja 2018.g., donosi

 

ODLUKU

o korištenju i visini  naknade „info pulta“ te komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava i prijevoza putnika na području Grada Hvara za 2018.g.

 

Članak 1.

 

Temeljem odredaba Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g. i Odluke o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g.,  planirane mikrolokacije postave „info pulta“ za obavljanje iznajmljivanja brodica i prijevoza putnika, a izvan lučkog područja i područja danih u koncesiju od strane Splitsko dalmatinske županije, utvrđuju se mikrolokacije te naknada i to:

 

MIKROLOKACIJA                                        BROJ

 

Info-pult

1. Fabrika (Mandrač zapadni dio) ……………….3

2. Rotondola ………………………………………3

3. U Križa …………………………………….. 4                    4. Križna luka ………………..…………………   2

5. Vela Majerovica – Ispred h.Amfora …….……  2

6. Vela Majerovica  – Ispred ex „Leonidas“ ..…..   1

Na svim mikrolokacijama može se vršiti djelatnost iznajmljivanja brodica, prijevoza putnika (taxi prijevoz) te tradicionalni alternativni prijevoz putnika (brodica na jedra) uz naknadu za korištenje „info pulta“ za registrirane i tražene djelatnosti u iznosu od 2.000,00 kn o čemu će Grad Hvar sklapati ugovore s korisnicima.

 

Na mikrolokacijama pod red.br. 1., 2. i 3. za sve naprijed rečene djelatnosti, uz naknadu za korištenje „info pulta“ sklapat će se ugovori i/ ili izdavati koncesijska odobrenja, a naknada će se zaračunavati po kategorijama brodice i područjima plovidbe brodica utvrđenih čl. 17. Pravilnika o brodicama i jahtama (NN br. 27/05, 57/06, 80/07, 03/08, 18/09,    /10, 97/12, 137/13, 18/16 i 72/17) i to:

 

-          za područje plovidbe IIIa – do 6 Nm od obale kopna – snage veće od 66 kW – u iznosu 8.000,00 kn/brodica

-          za područje plovidbe IIIb – do 3 Nm od obale kopna – snage 66 kW – u iznosu 5.000,00 kn/brodica

-          za područje plovidbe IIIc -  do 1 Nm od obale kopna – snage manje od 66kW – u iznosu od 2.000,00/brodica

 

Iznimno, za tradicionalni alternativni prijevoz putnika brodicom na jedra naknada za brodicu plaća se u iznosu od 1.000,00 kn/brodica.

 

Na mikrolokacijama pod red.br. 4.,5. i 6. za djelatnost iznajmljivanja brodica uz naknadu  za korištenje „info pulta“ ,  izdavat će se koncesijska odobrenja i  naknada sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskih odobrenja (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) ,Odluci o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2018.g. KLASA: 342-01/18-01/43 URBROJ: 2128/1-01/1-18-01 od 02. svibnja 2018.g.

 

Članak 2.

 

Naknada za tradicionalni prijevoz putnika tzv. „barkarijole“ iznosi 2.000,00 kn.

 

Članak 3.

 

Za djelatnosti na pomorskom dobru uz naknadu po Odluci o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru za 2018.g. KLASA: 342-01/18-01/ 43 URBROJ: 2128/1-01/1-18-01 od 02. svibnja 2018.g. plaća se i naknada za korištenje komunalne infrastrukture za 2018.g. i to za:

 

1) za iznajmljivanje suncobrana i ležaljki …………..…………………u iznosu od    60,00 kn

2) za iznajmljivanje kajaka, pedalina i sl. …………………….…  u iznosu od 100,00 kn/kom

 

Članak 4.

 

Za korištenje „info-pulta“ na mikrolokacijama iz čl.1. ove Odluke Gradonačelnik će sklapati ugovore.

 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Odsjek za financije, proračun i gospodarstvo za izradu prijedloga  Ugovora.

 

Članak 5.

 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu za davanje posebnih uputa o postavi „info-pulta“  tvrtkama  KOMUNALNO HVAR d.o.o. i NAUTIČKI CENTAR HVAR d.o.o. Hvar.

 

Članak 6.

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o korištenju i visini naknade „info pulta“ te komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava i prijevoza putnika na području Grada Hvara za 2018.g. KLASA: 342-01/18-01/44 URBROJ: 2128/1-01/1-18-01 od 02. svibnja  2018.g. objavljena na mrežnim stranicama Grada Hvara.

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja , a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“ Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/18-01/44

URBROJ: 2128/1-01/1-18-02

Hvar,  25. svibnja 2018.g.

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 03/18) Gradonačelnik Grada Hvara dana 24. svibnja 2018.g. donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g.

 

Članak 1.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g. KLASA: 342-01/1-18-01/02 URBROJ: 2128/1-01/1-18-06 od 12.ožujka 2018.g. i Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g.KLASA: 342-01/1-18-01/02 URBROJ: 2128/1-01/1-18-11 od 09. svibnja 2018.g. stupaju na snagu s danom 24. svibnja 2018.g. te se sukladno ovoj Odluci, time mijenjaju riječi u završnim odredbama i to: „a stupa na snagu po pribavljenoj potvrdi Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za turizam i pomorstvo“.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 342-01/18-01/02

URBROJ: 2128/1-01/1-18-14

Hvar, 24. svibnja 2018.g.

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

S A D R Ž A J:

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

Poslovnik rada Gradskog vijeća

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta  Dolac

Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokaciji lokaciji Trg Marka Miličića 8 u Hvaru

Odluka o izmjeni programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2018.godinu

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekta na području Grada Hvara

Zaključak o neprihvaćanju Operativnog plana Grada Hvara za turističku sezonu 2018.g

Odluka o imenovanju radne skupine

Zaključak o ukidanju Povjerenstva za vizualni identitet Grada Hvara

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja i naplati usluge  odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, recikabilnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada (Službeni glasnik Grada Hvara broj 9/17)

Odluka o neprihvaćanju Odluke o sklapanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Vrgorca i Grada Hvara, Grada Stari Grad, Općine Gradac, Općine Jelsa i Općine Sućuraj

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora broj tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar, Kroz Burak 17

 

GRADONAČELNIK:

 

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića«Vanđela Božitković»- Hvar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine od 20.04. 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine od 14.05. 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine od 26.06. 2018.

Odluka o izboru drugog po redu najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine od 27.06. 2018.

Odluka o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2018.g.

Odluka o korištenju i visini  naknade „info pulta“ te komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava i prijevoza putnika na području Grada Hvara za 2018.g.

Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Đurđica Sarjanović, Jelsa

 

 Službeni Glasnik br. 4/2018

Službeni glasnik dostupan je za preuzimanje OVDJE


SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

 GODINA XXV.  BROJ 4.   Hvar, 27. travnja 2018. godine           Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn – plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

                Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), članka 4. i 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o kupnji nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se interes Grada Hvara za kupnju dijela nekretnine k.č.br. 1171/3, z.k.ul. 354, KO Hvar, u površini 2.581 m², u suvlasništvu Milke Novak Soletti i dr. sukladno upisu u ZK.

 

Članak 2.

 

Nekretnina opisana u članku 1. ove Odluke, otkupljuje se u svrhu izgradnje reciklažnog dvorišta.

 

Članak 3.

 

Cijena nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke, prema procjembenom elaboratu ovlaštenog procjenitelja „FORB nekretnine“ od ožujka 2018. godine iznosi 166,93 kn/m2, odnosno ukupna cijena za površinu od 2.581 m2 iznosi 430.846,33 kn.

 

Članak 4.

 

Milke Novak Soletti i dr. kao prodavatelji s jedne strane i Grad Hvar kao kupac s druge strane sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine sukladno ovoj Odluci.

 

 

 

Članak 5.

 

Ovlašćuje se gradonačelnik da u ime i za račun Grada Hvara sklopi kupoprodajni ugovor kada se za to predvide sredstva u Proračunu Grada Hvara.

 

Članak 6.

 

Grad Hvar se obvezuje izraditi parcelacijski elaborat za dio nekretnine k.č.br. 1171/3, z.k.ul. 354, KO Hvar, u površini 2.581 m².

 

Članak 7.

 

Ovom odlukom stavlja se van snage odluka o kupnji nekretnine izravnom pogodbom KLASA: 840-01/06-01/81, URBROJ: 2128/01-02-06-01 od 8. studenog 2006. godine.

 

Članak  8.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/18-01/39

URBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 26. travnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 21. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine», broj: 94/13 i 73/17) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18) i dobivenoj Prethodnoj suglasnosti na Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2017.-2022. godine od Upravnog odjela za komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko dalmatinske županije, KLASA: 351-02/18-01/6, URBROJ:2181/1-10-18-2 od 27. ožujka 2018. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara    na 15. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2017. – 2022. godine

 

I.

 

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje od 2017. – 2022. godine, kojeg je izradila tvrtka Zeleni servis d.o.o. iz Splita, Templarska 23, broj projekta: 92/2017-1, prosinac 2017. godine.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/17-01/43

URBROJ: 2128/ 01-02-18-30

Hvar, 26 . travnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mag. iur.  Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o planu upisa u Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ za pedagošku godinu 2018./2019.

 

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o planu upisa u Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ za pedagošku godinu 2018./2019., čiji je prijedlog utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 601-01/18-01/09

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 27. travnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, d o n o s i

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu, koje se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

 

 

KLASA: 363-01/16-01/102

URBROJ: 2128/01-02-18-08

Hvar, 26. travnja 2018.g.

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D    H V A R
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-01/16-01/102
URBROJ: 2128/01-01/1-18-08
Hvar, 26.3.2018.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu

I

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Planirano: 

2.290.000,00 kn

Izvršeno: 

2.133.342,15 kn

1.

Asfaltiranje raznih lokacija na području Grada Hvara (Ul. Marina Gazarovića, Ul. Šime Buzolić Tome, Ul. braće Buzolić, cesta na Paisu)

549.355,00

kn

2.

Izgradnja ceste Ograde Os3 (Ulica Marina Gazarovića), 2. faza

306.122,50

kn

3.

Izgradnja ceste na Paisu – spoj Ulice Lucije Rudan i Ulice Ive Roića, 2. faza

309.583,79

kn

4.

Izgradnja nogostupa i javnih parkirališta na raznim lokacijama (Ul. Šime Buzolić Tome, Ul. Ive Miličića)

86.008,75

kn

5.

Izgradnja protupožarnih i šumskih puteva (Pandolovica, Krivoč-Duboški dolac)

81.747,50

kn

6.

Rekonstrukcija poljskog puta Spile, uz rekonstrukciju suhozida i izradu drenažnog sustava

185.651,25

kn

7.

Površinska obrada makadamskih cesta dvoslojnom bitumenskom emulzijom, s pripremom zemljane podloge frezanjem (Cesta Milna – Grablje, Ul. Jurja Bracanovića, Ul. Branka Vučetića, Ul. Ante Martinolića)

284.856,98

kn

8.

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju cesta (prometni elaborat ceste Milna – Grablje, idejno rješenje parkirališta)

28.250,00

kn

9.

Prometno i urbanističko opremanje ceste na Paisu – spoj Ulice Lucije Rudan i Ulice Ive Roića

181.843,75

kn

10.

Rekonstrukcija urušenog potpornog zida nerazvrstane ceste u Ulici Pavla Rossa

119.922,63

kn

   

2.133.342,15

kn

II

IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA
Planirano:

1.425.000,00 kn

Izvršeno:

830.285,12 kn

1.

Postava zaštitnih ograda i rukohvata na raznim lokacijama (Milna, Groda, Burak, Glavica, Mola)

22.500,00

kn

2.

Izrada projektne dokumentacije za teretanu na otvorenom u Park Šumici

56.000,00

kn

3.

Dobava i ugradba opreme za teretanu na otvorenom u Park Šumici

81.100,00

kn

4.

Popločanje kamenom Šetališta Antuna Tomislava Petrića – 5. faza

369.635,24

kn

5.

Izgradnja javne površine na Vrisku, s boćarskim terenom, zelenom površinom i parkiralištem, 3. faza

282.674,88

kn

6.

Izrada tehničke dokumentacije za dječje igralište “Macel”

18.375,00

kn

 

 

830.285,12

kn

III

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
Planirano:

1.255.000,00 kn

Izvršeno:

1.256.509,24 kn

1.

Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i izrada temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama (Ul. Petra Kasandrića, Ul. Tome Buzolića, Ul. Grge Antunovića, Tunel Podstine, Ul. Sonje Bućan Domančić, Ul. Antifašizma)

b

480.723,13

kn

2.

Dobava i postava rasvjetnih tijela (stupovi, svjetiljke i žarulje) na raznim lokacijama na području Grada Hvara

222.321,11

kn

3.

Dobava i ugradba dekorativne rasvjete za javne površine

86.166,25

kn

4.

Mjere rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete

373.325,00

kn

5.

Nabava i postava reflektora za Vatrogasni dom i Šetnicu A.T. Petrića

8.898,75

kn

6.

Postavljanje sustava svjetlosne signalizacije na heliodromu Hvar, sa sigurnosnim sustavom

77.312,50

kn

7.

Električni priključak za javnu rasvjetu u Palmižani

7.762,50

kn

 

 

1.256.509,24

kn

IV

IZGRADNJA GROBLJA
Planirano:

100.000,00 kn

Izvršeno:

24.375,00 kn

1.

Izrada geodetskog projekta za groblje “Kruvenica”

24.375,00

kn

 

 

24.375,00

kn

 

 

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, d o n o s i

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu, koje se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/16-01/101

URBROJ: 2128/01-02-18-08

Hvar, 26. travnja 2018.g.

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D    H V A R
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-01/16-01/101
URBROJ: 2128/01-01/1-18-08
Hvar, 26.3.2018.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu

I.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I OBALNOG POJASA

-Sredstva za izvršenje radova

Planirano: 

2.180.000,00 kn

Izvršeno: 

2.158.723,57 kn

-Sredstva za nabavu opreme

Planirano: 

415.000,00 kn

Izvršeno: 

413.504,16 kn

Ukupno planirano:

2.595.000,00 kn

Ukupno Izvršeno:

2.572.227,73 kn
-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA

-Čišćenje javnih površina

1.

Pometanje i čišćenje grada (I.-XII. ’17.)

1.107.357,36

kn

2.

Postava i uređenje “vižijola”

12.220,00

kn

3.

Uređenje javne površine za napuštene pse

81.000,00

kn

4.

Uređenje zelene površine na Bukainki i kod sv. Marka

32.351,25

kn

5.

Odvoz materijala s javnih površina

16.312,50

kn

6.

Uklanjanje suhog stabla s javne površine

5.000,00

kn

7.

Dezinsekcijska zaštita palmi

37.500,00

kn

8.

Dezinsekcija i deratizacija na javnim površinama

136.250,00

kn

9.

Komunalne usluge – Nadzor nad deratizacijom

6.250,00

kn

10.

Popravak opreme video nadzora

36.162,50

kn

11.

Popravak nadstrešnice Dolac

16.625,00

kn

-Čišćenje obalnog pojasa i ostale usluge

1.

Čišćenje Paklinskih otoka (IV.-IX. ’17.)

384.075,00

kn

2.

Čišćenje obale i obalnog pojasa (IV.-IX. ’17.)

287.619,96

kn

UKUPNO

2.158.723,57

kn

 

-SREDSTVA ZA NABAVU OPREME

1.

Sufinanciranje Komunalnom za komunalno vozilo

334.264,16

kn

2.

Sufinanciranje Komunalnom za vozilo za komunalni otpad

79.240,00

kn

UKUPNO

413.504,16

kn

II.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

-Sredstva za izvršenje radova – materijal

Planirano: 

240.000,00 kn

Izvršeno: 

174.242,06 kn

-Sredstva za izvršenje radova – rad-usluga

Planirano: 

1.190.000,00 kn

Izvršeno: 

1.104.948,75 kn

Ukupno planirano:

1.430.000,00 kn

Ukupno Izvršeno:

1.279.190,81 kn
-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – MATERIJAL

1.

Obavijesne table (znakovi) za JP

17.980,00

kn

2.

Materijal za blagdansko i novogodišnje ukrašavanje grada

14.819,35

kn

3.

Koševi za smeće i stupići

11.768,75

kn

4.

Znakovi upozorenja na lokacijama kontejnera – “zelenih otoka”

26.950,00

kn

5.

Oglasne table – “vižijole” za Jagodnu i Bojanić Bad

8.250,00

kn

6.

Građevinski materijal za održavanje JP (cement, arm. mreža)

48.866,96

kn

7.

Građevinski materijal za održavanje JP (tucanik)

24.687,50

kn

8.

Materijal za popravak klupa na javnim površinama

14.550,00

kn

9.

Folija za staklo na autobusnoj površini

750,00

kn

10.

Materijal za održavanje zelenih površina

5.619,50

kn

UKUPNO

174.242,06

kn

-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – RAD-USLUGA

1.

Održavanje zelenih površina / parkova (I.-XII. ’17.)

958.605,00

kn

2.

Sanacija pločnika Ulice Hanibala Lucića

69.143,75

kn

3.

Sanacija staza u Park Šumici

48.262,50

kn

4.

Održavanje javnih površina – manji građevinski popravci na raznim lokacijama

28.937,50

kn

UKUPNO

1.104.948,75

kn

 

III.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

-Sredstva za izvršenje radova – materijal

Planirano: 

110.000,00 kn

Izvršeno: 

99.276,38 kn

-Sredstva za izvršenje radova – rad-usluga

Planirano: 

550.000,00 kn

Izvršeno: 

573.916,38 kn

Ukupno planirano:

660.000,00 kn

Ukupno Izvršeno:

673.192,76 kn
-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – MATERIJAL

1.

Prometna signalizacija i oprema

45.727,03

kn

2.

Građevinski materijal – cement i arm. mreža (Velo Grablje, Brusje, Sv. Nedjelja, Jagodna, Skalice, Baterija)

24.454,35

kn

3.

Građevinski materijal – tucanik i tampon (Velo Grablje, Brusje, Sv. Nedjelja, Jagodna, Skalice, Baterija)

29.095,00

kn

UKUPNO

99.276,38

kn

-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – RAD-USLUGA

1.

Usluga održavanja cesta putem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta za razdoblje 2015.-2017.

573.916,38

kn

UKUPNO

573.916,38

kn

IV.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

-Sredstva za izvršenje radova – materijal za održavanje i dva djelatnika

Planirano: 

450.000,00 kn

Izvršeno: 

445.346,00 kn

-Sredstva za izvršenje radova – utrošak el. energije za javnu rasvjetu

Planirano: 

410.000,00 kn

Izvršeno: 

396.453,81 kn

Ukupno planirano:

860.000,00 kn

Ukupno Izvršeno:

841.799,81 kn

 

-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I DVA DJELATNIKA

-Materijal i dijelovi za održavanje JR

1.

Žarulje, grla, cijevi i drugi potrošni materijal

8.075,40

kn

2.

Materijal za svečanu Novogodišnju rasvjetu

49.901,84

kn

-Usluge održavanja JR

1.

Održavanje javne rasvjete (I.-XII. ’17.)

387.368,76

kn

UKUPNO

445.346,00

kn

-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – UTROŠAK EL. ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU

1.

Utrošak el. energije za javnu rasvjetu

396.453,81

kn

UKUPNO

396.453,81

kn

V.

ODRŽAVANJE GROBLJA

Planirano: 

50.000,00 kn

Izvršeno: 

67.756,25 kn
-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – RAD-USLUGA

1.

Popravci i zamjena mrtvačnice

24.950,00

kn

2.

Popravak kamenih ploča na groblju

18.000,00

kn

3.

Sanacija ogradnog zida groblja u Sv. Nedjelji

24.806,25

kn

UKUPNO

67.756,25

kn

 

 

 

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 8/14 i 4/15), članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/18) i Odluke gradonačelnika Grada Hvara (KLASA: 340-01/17-01/37, URBROJ: 2128/01-01/1-17-01, od 14.11.2017.g.), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine, donosi :

 

ODLUKU

o povjeravanju komunalnih poslova Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara za razdoblje 2018.-2022.g.

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se da je „Borova d.o.o.“, Jerka Mišetića 7, 21450 Hvar, OIB: 11017032107, najpovoljniji ponuditelj za obavljanje komunalnih poslova Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara, a na temelju natječaja obavljenog prikupljanjem ponuda, koji je raspisan Odlukom Gradonačelnika od 14.11.2017. godine, a zaključen dana 18.04.2018.g.

 

Članak 2.

 

„Borovi d.o.o.“ povjeravaju se poslovi Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara za razdoblje od dana potpisivanja ugovora do 28.02.2022.g.

 

Članak 3.

 

Poslovi Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara podrazumijevaju poslove navedene u Odluci o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 2/14 i 4/15), Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 8/14 i 4/15) i troškovniku koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

 

Članak 4.

 

Zadužuje se gradonačelnik Grada Hvara za zaključenje ugovora o obavljanju komunalnih poslova Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara.

 

 

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 340-01/17-01/37

URBROJ: 2128/01-02-18-05

Hvar, 26. travnja

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13) , članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 26. travnja 2018. god. donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni odluke o korištenju javne površine za postavu tabli za oznaku

komercijalnog sadržaja u Grada Hvaru

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene i dopune u Odluci o korištenju javne površine za postavu tabli za oznaku komercijalnog sadržaja u Gradu Hvaru („Službeni glasnik Grada Hvara“  broj: 6/16).

 

Članak 3. mijenja se i izmijenjeni glasi:

„Zahtjev za odobrenjem korištenja javne površine za postavu table, može postaviti fizička ili pravna osoba sa registriranom djelatnosti na području Grada Hvara ( u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

 

Zahtjev se upućuje Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara, sa popratnom dokumentacijom:

 1. preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno  preslik obrtnice za       fizičke osobe;
 2. potvrda o nedugovanju Porezne uprave

 

Jedinstveni upravni odjel pribaviti će Potvrdu o stanju dugovanja, a sukladno Odluci o obvezi pravnih i fizičkih osoba da podmire svoje obveze prema Gradu Hvaru kao uvjet da bi Grad Hvar udovoljio određenim zahtjevima istih („Službeni glasnik Grada Hvara“  broj: 2/16).“

 

Članak 2.

 

Članak 195. navedene Odluke postaje članak 4.

 

Članak 3.

 

Članak 5. mijenja se i glasi: „ Sukladno čl. 27. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina, temeljem Zaključka Gradonačelnik odobrava korištenje javne površine za postavu table. Prava i obveze iz navedenog zaključka se primjenjuju i na slijedeće kalendarske godine ako podnositelj zahtjeva odnosno  korisnik, uredno podmiruje obveze prema Gradu Hvaru i Poreznoj upravi.“

 

Članak 4.

 

Članak 6. mijenja se i izmijenjeni glasi:„Podnositelj zahtjeva može zatražiti postavljanje tabli na jednoj ili više lokacija , a konačna odluku o broju tabli donosi se prema prostornim mogućnostima pojedine lokacije.

Naknada za korištenje javne površine za postavu 1 table iznosi 2.000,00 kuna.

 

Ako podnositelj zahtjeva zatraži postavljanje više tabli, za svaku slijedeću tablu naknada iznosi 1.000,00 kuna.

 

Naknada za korištenje javne površine za postavu table koje se montiraju na Obali Riva i postavljaju se obostrano (2 table u kompletu) iznosi 3.000,00 kuna.

 

U naknadu je uključena izrada i postava tabli.

 

Navedenu naknadu je potrebno platiti odmah po donošenju Zaključka iz članka 5. ove Odluke a prije postave table.“

 

Članak 5.

 

U članku 7. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Grad Hvar će ukloniti postavljenu tablu ukoliko podnositelj ne podmiruje obveze prema Gradu Hvaru i poreznoj upravi.“

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/16-01/146

URBROJ: 2128/ 01-02-18- 04

Hvar, 26. travnja 2018.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15),i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», 3/15 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donosi

 

ANALIZU STANJA

sustava civilne zaštite Grada Hvara u 2017. godini

 

I. UVOD

 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Grad Hvar dužan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

 

II. PREVENTIVNO–PLANSKA DOKUMENTACIJA I ORGANIZIRANJE SNAGA CIVILNE ZAŠTITE

 

O p ć e n i t o

 

Sustav civilne zaštite na području Grada Hvara organiziran je sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i važećim podzakonskim aktima, a od stupanja na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite  (23. srpnja 2015.) sustav se treba organizirati sukladno odredbama toga Zakona, važećih podzakonskih akata i akata Grada Hvara donesenih na temelju Zakona i važećih propisa.

 

Grad Hvar je donio sljedeće akte iz područja zaštite i spašavanja, odnosno civilne zaštite:

 

 1. Gradonačelnik Grada Hvara imenovao je novi Stožer civilne zaštite Grada Hvara, Rješenje je objavljeno u Službenom glasniku Grada Hvara, broj: 3/18. Uvidom u Rješenje može se konstatirati da je Stožer imenovan sukladno članku 28. u svezi sa člankom 9. Zakona o zaštiti i spašavanju  («Narodne novine» 174/04, 79/07, 39/09 i 127/10) i Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („ Narodne novine, broj: 40/08 i 44/08).

 

 1. Grad Hvar ima izrađenu Procjenu zaštite od požara i na temelju te procijene izrađen Plan zaštite od požara, koje dokumente je potrebno ažurirati, uskladiti s važećim propisima.

 

 1. Gradsko vijeće Grada Hvara donijelo je Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara

 

 1. Grad Hvar ima Operativni plan evakuacije i zbrinjavanje turista.

 

 1. 5. Nastavljena je komunikacija između Aero-kluba na području Agera – Starog Grada i DVD-a Hvar vezano   uz požarnu dojavu. Tako da se istovremeno dok se obavljaju panoramski letovi pozornost posvećuje i protupožarnom osmatranju.

 

 1. Gradska firma “Nautički centar Hvar d.o.o” u 2017. godini imala je veći broj aktivnosti spašavanja na moru odnosno intervencija zajedno sa Policijskom postajom Hvar, Lučkom kapetanijom, Dobrovoljnim vatrogasnim društvom „Hvar“. Ukupno 145 intervencija, od toga 15 intervencija većeg opsega i 160 intervencija manjeg opsega, što je povećanje od cca 25% u odnosu na prijašnje razdoblje. Događaju se operacije složenijeg opsega djelovanja kao požar, nasukavanja većih odnosno manjih plovila, što se zajedničkim djelovanjem spomenutih subjekata uspješno rješava.

 

 1. S Hrvatskim šumama d.o.o., Šumarijom Hvar u skladu s planom  održavanja i probijanja protupožarnih putova, obavljeni su radovi vezani za održavanje postojećih  putova  u manjem obimu, prvenstveno zbog nedostatka financijskih sredstava. Isto tako inicijativom Grada Hvara i privatnih osoba, asfaltirano je i betonirano približno cca 200 metara protupožarnih putova i na taj način osigurana kvalitetnija komunikacija za potrebe intervencije.

 

 1. Stanje opskrbom pitkom vodom koja se može koristiti za gašenje požara je dobra. Na  dionici Sv. Nedjelja – Dubovica, dionici protupožarnog puta, proveden je rezervni opskrbni cjevovod za Grad Hvar, naselje Milnu i Zaraće u dužini 2.000 metara i kao takav može poslužiti kao priključak za eventualnu protupožarnu intervenciju.

 

 1. Stanje gradskog deponija na području Stanišće ocijenjeno je kao zadovoljavajuće. Zahvaljujući kontinuiranom radu  kompaktora, količina  i kota odloženog komunalnog otpada je kontrolirana, stoga se ne očekuju veći problemi do trenutka kada će biti započet postupak sanacije. Ujedno, dosadašnje mjere odvojenog sakupljanja plastične ambalaže, metala, papira i stakla, utjecala je na smanjenje ukupne mase smeća.  Komunalno Hvar d.o.o. i dalje provodi aktivnosti vezano za odvojeno prikupljanje otpada, a sve u skladu s  Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom  ( NN 50/17).

 

 1. Na inzistiranje Grada Hvara a u suradnji s HEP-om promijenjen je veći broj dotrajalih drvenih stupova kojim je vršena opskrba električne energije i na taj način spriječila mogućnost izbijanja požara, a čiji je uzrok prethodnih godina bio upravo dotrajalost HEP-ovih stupova a pristupilo se i postupku izrade dvije nove trafostanice.

 

 1. Gradsko vijeće Grada Hvara je Odlukom (Službeni glasnik Grada Hvara, broj 4/11 i 4/12 ) dalo na korištenje Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Planinarskom društvu Hvar istočni prostor u glavnoj zgradi na gradskoj tvrđavi Španjola, za obavljanje registrirane djelatnosti. Predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja predlaže Gradu Hvaru iznalaženje prostora koji bi se dao na korištenje HGSS i Planinarskom društvu Hvar za obavljanje redovne djelatnosti i za pohranu opreme. U izradi su precizne geografske karte u mjerilu 1.25000, koje se izrađuju u suradnji Grada Hvara i Gorske službe spašavanja.

 

 1. Kad se dogodi hitni slučaj bitan je brzi izlazak na teren-lice mjesta, te suradnja svih čimbenika koji sudjeluju  u zaštiti i spašavanju. Nužna je suradnja Hitne medicinske pomoći i Doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije-Ispostave Hvar, dostupnost laboratorija i rengena izvan radnog vremena. Plovilo Nautičkog centra Hvar d.o.o. potrebito je opremiti koferom za hitne intervencije, a ambulante na Trgu sv. Stjepana moraju imati AED ( defibrilator ).

 

Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i Plan zaštite i spašavanja za Grad Hvar ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite sukladno članku 97. Zakona o sustavu civilne zaštite, kao i važeći propisi navedeni u članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite.

 

III STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

1. Civilna zaštita

 

1.1. Stožer civilne zaštite

 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Gradonačelnik. Stožer civilne zaštite se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

 

Obveze članova Stožera civilne zaštite u stožeru i načini povezivanja te stvaranje uvjeta za provođenje:

-          kontinuiranog preventivnog rada svih članova,

-          osiguravanje dvosmjerne komunikacije prema tijelu kojeg predstavlja član i usklađenog djelovanja na zajedničkom cilju svladavanja krize,

-          stvaranje stručnih timova u nadležnosti tijela kojeg predstavlja član i kontinuirana priprema baze podataka raspoloživih resursa,

-          pravovremenog reagiranja i odlučivanja,

-          kontinuiranog osposobljavanja i uvježbavanja,

-          kontinuiranog ažuriranja podataka o članovima.

 

Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite, koji se obilježava 1. ožujka, Stožer civilne zaštite Grada Hvara će ubuduće održavati svečanu i radnu sjednicu.

Sastav Stožera mijenjat će se (ažurirati) po potrebi, u zavisnosti od predvidivih i nepredvidivih personalnih promjena.

 

Odlukom gradonačelnika od dana 14. veljače 2018. godine imenovan je Stožer civilne zaštite Grada Hvara u sastavu:

 1. Kuzman Novak, zamjenik gradonačelnika Grada Hvara, predsjednik
 2. Jure Tadić, načelnik Policijske postaje Hvar, član
 3. Nikola Škare, zapovjednik DVD Hvar, član
 4. Katarina Buratović, predsjednica HCK – Gradskog društva Crvenog kiža Hvar, član
 5. Željko Šeravić, voditelj Odjela za preventivu i planske poslove, član
 6. Mladen Mužinić, predstavnik gorske službe spašavanja kao član
 7. Jurica Miličić, predsjednik gradskog vijeća Grada Hvara, član
 8. Drago Carić, dr. predstavnik Doma zdravlja ispostava Hvar, član
 9. Antun Matković, član
 10. Luka Buzolić, NAUTIČKI CENTAR HVAR, član

 

1.2. Postrojbe civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite i voditelji skloništa

 

                Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Grada Hvara određen je temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Hvar.

 

Navedenim dokumentima u potrebno je osnovati:

-          Postrojba opće namjene Grada koja sačinjava: zapovjednik i ekipe, a svaka ekipa ima svoga voditelja.

-          Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite po naseljima.

 

 

 

1.3. Preventiva i planovi civilne zaštite

 

                Za Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Hvar, potrebno je izraditi:

a)       Plan razvoja sustava civilne zaštite i spašavanja grada Hvara za 2018. godinu,

b)       Procjena zaštite od požara Grada Hvara (revidirana),

c)       Plan zaštite od požara Grada Hvara (revidirani),

d)       Operativni plan za evakuaciju i zbrinjavanje turista na području Splitsko-dalmatinske županije– Izvod za Grad Hvar, sa planom postupanja i prilozima Zapovjedi za provođenje djelomične ili potpune evakuacije,

e)       Program pripreme sustava zaštite i spašavanja za zimsko razdoblje,

f)        Plan pozivanja Stožera civilne zaštite sa svim prilozima uključujući i Organizaciju i način  pozivanja organiziranih snaga civilne zaštite s prilozima od 1 – 6,

g)       Poslovnikom o radu Stožera civilne zaštite Grada Hvara

 

Nadležno tijelo Grada Hvara će urediti način utvrđivanja naknade vlasnicima za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja ili za privremeno ograničenje u izvršavanju vlasničkih prava, te način utvrđivanja naknade štete ako je pri tome pokretnina oštećena ili uništena.

 

Za angažiranje pokretnina odnosno materijalno-tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju velikih nesreća i katastrofa, odnosno Stožer zaštite i spašavanja, koristi službu komunalnog redarstva iz sastava djelatnog osoblja Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

 

S davateljima materijalno-tehničkih sredstava Grad Hvar će zaključiti Ugovor o korištenju istih.

 

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Grada, nadležno tijelo Grada a sa svojim stručnim službama provodit će upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju (ako do istih dođe), putem pisanih obavijesti na oglasnim pločama i putem letaka te kroz održavanje sastanaka i tribina.

 

Građani su putem sredstava javnog informiranja također upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.

 

Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja te kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija Grada.

 

1.4. Skloništa

 

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.

 

Grad Hvar je obvezan na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara, no s obzirom na njegove ograničene financijske mogućnosti, isti će teško moći financirati njegovu izgradnju, ali će Gradsko vijeće radi osiguranja građenja skloništa unutar područja Grada putem Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara i Planom urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, odrediti potencijalnu lokaciju za gradnju skloništa na području Grada. Planom Civilne zaštite koji je u izradi, skloništa i odgovorne osobe u njima biti će predviđeni podrumski i drugi pogodni objekti za sklanjanje.

 

1. V a t r o g a s t v o

 

Na području Grada Hvara djeluje Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar. Postrojba pruža ispomoć DVD-ima susjednih gradova i općina na otoku Hvaru.

 

Na osnovi mjesečnih pregleda intervencija za 2017. godinu, odrađeno je ukupno

 

U godini 2017. Imali smo 86 intervencija: od toga: šumski požar-23,požar objekta-11,ispumpavanje brodova-8,tehničke intervencije-14,požar kontejnera-8,prometne intervencije-4,potraga za nestalim-3,pranje ceste-6,vježbe-2,osiguranje-2,lažne dojave-5 . Posebno je razmatrana problematika na otvorenom požara koji su sa strane zapovjedništva ocijenjeni kao dobro rukovođeni te da je postupano u skladu s pravilima struke. Zaključeno je da je potreban veći angažman za završetak izgradnje Vatrogasnog doma koji je  gotovo pri samom završetku.  Projekt dovršetak izgradnje Vatrogasnog doma DVD-a prijavljen je na  Ministarstvo mora prometa i infrastrukture kao kapitalni projekt Grada Hvara za 2010. i 2011. godinu. Grad Hvar je  opremljenost DVD-a Hvar procijenio dobrim, postojeća i specijalistička oprema je dobra i redovito se održava. Vježbe DVD-a Hvar su redovite skoro svakodnevne, te se posebno radi na edukaciji mlađih kadrova. Procjena je DVD Hvar ima izrazito kvalitetan stožer.

 

Grad Hvar pristupio je izradi revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija prihvaćajući ponudu ZAST-a d.o.o. iz Splita kao najpovoljnijeg izrađivača.

 

Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće u protekloj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Grada.

 

3. Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje

 

U 2017. godini, u izravnim kontaktima s slijedećim udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje: Hrvatska gorska služba spašavanja, Crveni križ – Gradsko društvo Hvar, Lovačko društvo Hvar – Stari Grad, Aero klub „Faros“ Stari Grad, ronilački klub Pelegrin, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima te podacima koji se odnose na daljnje materijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruga u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrđene su njihove aktivnosti.

 

Koncem 2010. je u Gradu Hvaru osnovana je Podružnica Hrvatske gorske službe spašavanja, a potom je upriličena i obuka za pripadnike nove obavještajne točke. Pristupilo joj je 20-tak otočana koji posjeduju određeno iskustvo i vladaju vještinama kretanja po nepristupačnim terenima.

 

4. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti

 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Grada imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.

 

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

 

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja:

-          Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostave Hvar,

-          Hitne medicinske pomoći Split, Ambulanta Hvar – Hvar,

-          Lučke kapetanije Split, Ispostava Hvar,

-          Nautički centar Hvar d.o.o, Hvar

-          Hrvatskih šuma Split, Ispostava Hvar – Jelsa,

-          Veterinarske ambulante „Pharos“ (u stečaju) – Stari Grad,

-          Hvarskog vodovoda d.o.o. – Jelsa,

-          Komunalnog Hvar d.o.o.,

-          Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar,,

-          Županijskih cesta Split, Nadcestarije Makarska, RJ Hvar – Vrbanj,

-          HEP-a Distribucija, Pogona Hvar – Stari Grad,

-          Hrvatskog Crvenog križa , Gradskog društva Hvar,

-          Centra za socijalnu skrb Split, Ispostave Hvar – Hvar,

-          Županijski centar 112 Split – Split.

 

Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Plana zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Grada.

 

IV ZAKLJUČAK

 

Predložena Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara za 2017. godinu prihvaća se u cijelosti.

 

Temeljem iste Analize Gradsko vijeće Grada Hvara utvrdit će Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara u 2018. godini, s potrebnim aktivnostima, pravcima djelovanja i financijskim sredstvima, u skladu s Proračunom Grada Hvara za 2018. godinu.

 

Izvod iz proračuna o realiziranim sredstvima za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2017. godini.

 

 

 

 

Izvod iz proračuna o realiziranim sredstvima za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2017. godini

 

Tablica 1.

 

R. br. Opis pozicije Realizirano u 2017.

1.

CIVILNA ZAŠTITA

0,00 kn

UKUPNO:

0,00 kn

2.

VATROGASTVO

(DVD – Hvar)             – sredstva za redovan rad

-  za dovršetak vatrogasnog doma

 

1.400.000,00 kn

   370.000,00 kn

UKUPNO:

1.770.000,00 kn

 

3.

SKLONIŠTA

-          Tekuće održavanje

-          Tehnička kontrola

-          Investicijsko održavanje

 

UKUPNO

4.

HGS

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

-          Sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti sustava ZIS-a

10.000,00 kn

        0,00 kn

  UKUPNO:

10.000,00 kn

5.

OSTALE UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZIS

(Sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti sustava ZIS-a

 

         0,00 kn

UKUPNO:

         0,00 kn

 

6.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZIS REDOVITA DJELATNOST

Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čišćenje groblja i drugo) kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za ZIS

-   Dogradnja i financiranje sposobnosti služba i pravnih osoba koje su posebno značajne za sustav ZIS-a

 
  UKUPNO:

  SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZIS

1.780.000,00 kn

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 214-01/18-01/04

UBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 26. travnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

                Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15),i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donosi

 

PLAN RAZVOJA

sustava civilne zaštite Grada Hvara za 2018. godinu

 

Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Hvara za 2017. godinu, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava, stožera zaštite i spašavanja, udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Hvara za 2018. godinu.

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Hvara za 2018. godinu. Povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava Proračuna Grada koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite.

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:

 

 

 

 

 

 

1. CIVILNA ZAŠTITA

 

Osnovan je Stožer civilne zaštite Grada Hvara te ih je potrebno upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) odnosno sa mjerama sustava civilne zaštite, ustrojavanjem sustava civilne zaštite, djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite u cilju toga su dogovorene obuke članova zajednički sa drugim jedinicama lokalne samouprave na otoku Hvaru.

 

Tijekom 2018. godine u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Split i Uredom za obranu, izvršiti popunu postrojbi civilne zaštite Grada Hvara.

 

Potrebno je nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim sredstvima predviđenim Proračunom, a prema planu opremanja.

 

2. VATROGASTVO

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar kao okosnica ukupnog sustava zaštite i spašavanja na području Grada i u 2018. godini treba biti najznačajniji operativni kapacitet sustava zaštite i spašavanja – u spremnosti 24 sata dnevno.

 

Potrebno je izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planu zaštite od požara. Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem DVD Hvar sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, te kontinuirano provoditi njihovo osposobljavanje.

 

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

 

U 2018.godini u Proračunu osigurati sredstva za financiranje njihovih programskih aktivnosti ali i za nabavku opreme koja će se moći, uz već postojeću, koristiti i u slučaju izvanrednih situacija.

 

4. PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI NEKOG INTERESA ZAŠTITE I   SPAŠAVANJA STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA GRADA HVARA DOBITI ZADAĆE

 

Sa pravnim osobama koje će poradi nekog interesa zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara dobiti zadaće potrebno je održati sastanak na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite.

 

U narednom razdoblju definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom opremom, usavršavanjem, o bukom, vježbama i sl.) u cilju jačanja jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.

 

5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

 

Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite, te iz tog razloga potrebno kontinuirano vršiti:

-          upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice Grada,

-          izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima.

 

Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva, Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva.

 

6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Stoga je u Proračunu Grada Hvara za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, planiraju slijedeće stavke:

 

 

VATROGASTVO

Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar

-          Redovna djelatnost

 

-          Dovršetak vatrogasnog doma i kupnju opreme

 

 

 

-          Rashodi za protupožarnu zaštitu

 

-          Sufinanciranje nabave vatrogasnog vozila

 

 

 

-2018. godina- 1.400.000,00 kn

-2018. godina-    200.000,00 kn

 

 

-2018.godina         30.000,00 kn

-2018. godina-      50.000,00 kn

 

CIVILNA ZAŠTITA

Razvoj sustava zaštite i spašavanja

 

-2018 godina-       20.000,00 kn

HGSS – Hrvatska gorska služba spašavanja -2018. godina-      10.000,00 kn
Ukupno za 2018. godinu

 

                         1.710.000,00 kn
VATROGASTVO

 

 

 

-2019.godina-   1.450.000,00 kn

-2020.godina-   1.500.000,00 kn

 

CIVILNA ZAŠTITA

 

-2019.godina-        20.000,00 kn

-2020.godina-        20.000,00 kn

 

HGSS – Hrvatska gorska služba spašavanja -2019.godina-        10.000,00 kn

-2020.godina-        10.000,00 kn

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 214-01/18-01/04

UBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 26. travnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

                Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 I 123/17 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj:3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 13. sjednici održanoj dana 19. travnja 2018. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2018. godini i Plana Provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2018. godini

 

 

 

I.

 

Prihvaća se Program mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2018. godini i Plana Provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2018. godini

 

II.

 

                Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 500-01/18-01/06

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar,19. travnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 51. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj: 102/17), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, Broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama

 

Članak 1.

 

U Odluci o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 12/13, 2/14 i 8/17), članak 12. mijenja se i glasi:

„Posjednik koji drži više od devet pasa ili mačaka starijih od šest mjeseci u svrhu udomljavanja mora udovoljiti uvjetima određenim Zakonom o zaštiti životinja.“

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 300-01/13-01/22

URBROJ: 2128/01-02-18-10

Hvar, 26. travnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09 , 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 I 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o određivanju imena ulicama i trgovima u Gradu Hvaru

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju imena ulicama i trgovima u Gradu Hvaru („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj 1/10) u članku 1. dodaje se:

 

Redni

broj

Naziv ulice

Skraćeni naziv ulice

Opis ulice

98 .

Ulica Put Stona Put Stona Na predjelu „Na Stane“, kod katastarske čestice 819/5 k.o. Hvar

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u « Službenom glasniku Grada Hvara»

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

Klasa: 930-01/17-01/59

Urbroj: 2128/ 01-02-18-04

Hvar, 26. travnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11, 02/11-pročišćeni tekst, 06/13, 11/13, 08/14, 08/17 i 11/17 ) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), Gradonačelnik dana 12. ožujka 2018. godine donosi

 

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM[1]  NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

 

1. UVODNE ODREDBE

 

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada  Hvara kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti.

 

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja daje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra.

 

Upravljanje pomorskim dobrom podrazumijeva održavanje, unaprjeđenje, brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi kao i posebnu upotrebu, odnosno gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja.

 

Grad je u obvezi izraditi i Pravilnik za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a koji je u suglasju s  Pravilnikom o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: 021-04/17-02/163, URBROJ: 2181/1-01-17-1, “Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 110/17).

 

2. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

 

U smislu ovoga Plana, pod redovitim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi, koju će Grad Hvar provoditi putem ovlaštene osobe Lučke kapetanije ili  Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, komunalnog redarstva i/ili Komunalnog Hvar d.o.o., Nautičkog centra Hvar d.o.o. i Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, te uz pomoć policije, građevinskog inspektora i ostalih nadležnih tijela.

 

Redovno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća:

-          brigu o zaštiti pomorskog dobra,

-          održavanje pomorskog dobra,

-          posebnu upotrebu pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

 

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru, uređenjem plaža dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, ograđivanje plaža plutajućim branama,  postavljanjem tuševa i sl.

 

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra (hortikultura, čišćenje i sl.) te o sigurnosti kupača i stvari brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja u suradnji s ovlaštenom osobom Lučke kapetanije ili  Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, komunalnom tvrtkom i redarstvom. Nadzor nad prethodno navedenim za potrebe Grada Hvara provode komunalni redari. Komunalni redar je dužan obavljati nadzor nad provedbom ovog Plana, a posebno o rasporedu ležaljki i suncobrana te „info pulteva za iznajmljivanje i prijevoz“ za gospodarsku djelatnost na pomorskom dobru.

 

3. SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE

 

Sredstva za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara u ukupnom iznosu od 2.245.000,00 kn osigurat će se iz slijedećih izvora:

 

Sredstva od naknada za koncesijsko odobrenje u  iznosu od ……………………600.000,00 kn

-          Sredstva od naknada za koncesije koje pripadaju Gradu u iznosu od …………..830.000,00 kn

-          Sredstva iz boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada u iznosu od ………..110.000,00 kn

-          Dodatna sredstva Proračuna Grada ……………………………………………….335.000,00 kn

-          Sredstva iz proračuna Županije za održavanje pomorskog dobra ……………….270.000,00 kn

-          Sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od …………………………………..100.000,00 kn

 

Grad Hvar u 2018. godini planira provesti plan ulaganja u pomorsko dobro kako slijedi:

 

PLAN ULAGANJA U POMORSKO DOBRO

MIKROLOKACIJA ULAGANJA

PLANIRANI IZNOS (KN)

Uređenje betonskog dijela Šetališta A.T.Petrića   281.250,00
Održavanje uređenih zelenih površina obalnog pojasa   187.500,00
Sanacija obalnih zidova muleta na južnom dijelu uvale Križna luka    245.000,00
Uređenje šetnice od plaže ispod hotela Amfora do kupališta Bonj   100.000,00
Uvala Malo Zaraće, završni radovi na stubištu za pristup moru i uređenje okoliša     37.500,00
Nasipavanje plaže u Sv.Nedjelji     75.000,00

 

 

Uređenje uvale Mala Garška     73.750,00
Dobava dendro materijala (sadnica) za zelene površine obalnog pojasa     50.000,00
Dobava građevinskog materijala: arm.mreža i cementa     25.000,00

 

Dobava građevinskog materijala: tucanik, jalovina i pijesak     25.000,00
Tehnička dokumentacija za izgradnju i održavanje obalnog pojasa     70.000,00
Dječje igralište „Galeb“

u Križnoj luci

  125.000,00
Tehnička dokumentacija za lučicu u Križnoj luci   200.000,00

 

 

NAPOMENA: Plan ulaganja s gore navedenim podacima daje se Lučkoj kapetaniji Split na suglasnost.

 

Pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska neposredno putem jedinica lokalne samouprave. Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja. O dijelu pomorskog dobra u općoj upotrebi koje se nalazi na području Grada Hvara, vodi brigu o zaštiti i održava Grad Hvar.

 

Upravljanje pomorskim dobrom može biti redovno i izvanredno. Redovno upravljanje obavlja se sukladno godišnjem planu. Redovno upravljanje pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi.

 

Izvanredno upravljanje obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja i izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba.

 

O redovnom upravljanju pomorskim dobrom vodi brigu Grad Hvar, a o izvanrednom upravljanju Splitsko-dalmatinska županija.

 

4. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE  MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU GRADA HVARA

 

Na pomorskom dobru na području Grada Hvara, a kojim upravlja Grad Hvar, utvrđuju se sljedeće djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH:

-          iznajmljivanje sredstava (brodica na motorni pogon, jedrilica i brodica na vesla, skuter, sredstvo za vuču – banana, tuba, guma, skije, padobran i sl., daska za jedrenje, sandolina, padalina, pribor i oprema za ronjenje i kupanje);

-          ugostiteljstvo i trgovina (kiosk, prikolica, montažni objekt do 12 m2, pripadajuća terasa objekta, štand – rukotvorine, igračke, suveniri i sl., ambulantna prodaja – škrinja, aparati za sladoled i sl.;

-          komercijalno-rekreacijski sadržaji (jumping, aqua park, zabavni sadržaji, suncobrani, ležaljke, kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog programa, reklamiranje, slikanje, fotografiranje), štand za masažu i sl. djelatnosti;

Sve količine sredstava za iznajmljivanje izražene su sukladno obračunskoj jedinici određenoj u Prilogu 1B, Tablici 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04 i 63/08, 133/13 i 63/2014).

 

5. MIRKOLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI[2]

 

Na određenim mikrolokacijama izvan lučkog područja i područja danih u koncesiju od strane Splitsko-dalmatinske županije,  biti će postavljeni „info pultevi “ za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica, sredstava i prijevoza putnika koje točno mikrolokacije i naknade za obavljanje djelatnosti će Gradonačelnik odrediti posebnom odlukom.

 

4.1. Djelatnost iznajmljivanja sredstava ovoga Plana mogu se obavljati na mikrolokacijama kako slijedi:

 

       SREDSTVO

MIKROLOKACIJA (opisno, kat.čest.)

KOLIČINA

Rok3

 

Brodica na motorni pogon

(po metru dužnom)

 

 

 

1.Uvala KRIŽNA LUKA, dio k.č.3906/1 i dio

3774/1    – 40 brodica

2. VELA MAJEROVICA – kod „Plivačkog“,

Ispred CROATIE d.d.,FALKO vl.K.Novak

k.č.166/1, 4666,166/3,166/8,4667,

166/10,166/4 – 40 kom

3.Uv.MALA GARŠKA, k.č. dio 45/3 – 10 kom

4.Uv. PARJA, k.č. 1/3 – 3 kom

5.Uv.VIRA, k.č. dio 823 – 3 kom

6.Uv. PRIBINJA, k.č. dio 823 – 3 kom

7.Uv. KALOBER (Rukavac)k.č.dio 823 – 3

8.Područje između Velog žala i Male Milne

k.č.3481 – 10 kom

9.Uv. JAGODNA, k.č. dio 130/11, 130/8 – 3

10.SVETA NEDJELJA, k.č. dio 1214/1,

1214/2 – 3 kom

11.Uv. VINOGRADIŠĆE-o.Sv.Klement,

Ispred k.č. 4071/3 i 4107 – 5 kom

brodice u metrima dužnim

       250

       300

70

35

30

20

20

70

 

30

20

30

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Jedrilica, brodica na vesla 1.————

 

Skuter/dječji skuter[3]

(po plovilu)

1. područje oko o.Sv.Jerolim – Pakleni o.

2. južna strana o.Marinkovac – Pakleni o.

1

        6

1

1

Sredstvo za vuču s opremom[4]

(po Kw)

1. VELA MAJEROVICA, kod „Plivačkog“,

k.č. dio 4667

 

 

200

1

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl. (po komadu) 1. Uvala KRIŽNA LUKA, k.č. dio 3906/1 i

dio 3774/1 – kajaci

2.  VELA MAJEROVICA, ispred CROATIE

d.d., k.č. dio 166/10

-pedaline,daske za jedrenje, kajaci

3. Uvala VIRA , k.č. dio 823,

-pedaline, kajaci

4. Uvala PRIBINJA, k.č. dio 823

-pedaline

5. Uv. ŽDRILCA, o.Marinkovac, dio

k.č.3913/1 – kajaci, sup

6. Uvala VINOGRADIŠĆE,o.Sv.Klement,

Ispred k.č. 4071/3 i 4107

7.Uvala STIPANSKA, o.Marinkovac,

k.č. dio 3913/1

8. Naselje MILNA, ispred k.č. dio 3481

         40

        20

10

 5

5

10

10

        10

     1

 

1

1

1

1

1

1

1

Podmornica[5] 1.———

 

Pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl. 1.———

 

 

 

4.2. Djelatnost ugostiteljstva i turizma ovoga Plana mogu se obavljati na mikrolokacijama kako slijedi:

 

SREDSTVO

MIKROLOKACIJA (opisno, kat.čest.)

KOLIČINA

Rok

Kiosk, prikolice montažni objekti do 12 m²; 1.Uvala VELA GARŠKA, k.č. 1/6

- objekat

2.Uvala VIRA, k.č. dio 823

   -montažni objekat

         1

 

1

 

    5

 

5

Pripadajuća terasa objekta - 

 u m2

1.Uvala POKONJI DOL,

k.č. dio 2013 i dio 3773/75

2.Uvala VELA GARŠKA

k.č. dio 1/6 i dio 1/5

3.Uvala ZORAĆE, k.č. dio 1095

4. Uvala LOZNA, k.č.dio 823

5. Uvala VINOGRADIŠĆE

    Ispred k.č. 4071/3 i 4107

6.Uvala PALMIŽANA

Ispred k.č. 4508

 

50

40

15

20

100

 

50

 

5

5

5

5

5

 

5

Štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl) 1. . dio uvale KRIŽA, dio k.č.3774/1

-štand (info pult)

2. dio uvale VELA MAJEROVICA, k.č.166/1

   -štand (info pult)

 

3. uvala KRIŽNA LUKA, dio k.č. dio 3774/1

         8

 

12

 

2

 

    1

 

1

 

1

Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.) 1. naselje MILNA, Velo žalo, k.č. 3481

2. uvala PODSTINE, k.č. dio 45/3

 

         1

1

   3

3

 

Za čišćenje lokacije na kojoj se obavlja odobrena djelatnost i na ostala područja pomorskog dobra plaća se naknada Komunalnom poduzeću Hvar d.o.o. u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn.

 

Svi novopostavljeni plažni objekti moraju dostaviti rješenja o minimalnim uvjetima pružanja usluga i prema njima raditi te snositi troškove čišćenja. Ugostiteljske štekate nije dozvoljeno izgraditi zidanjem ili nasipavanjem podloge kao što nije dozvoljeno ni ukopavanjem mijenjati zatečenu podlogu. Ugostiteljski štekat može biti izrađen samo na montažno-demontažni način od drvene konstrukcije.

 

4.3. Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja ovog Plana mogu se obavljati na mikrolokacijama kako slijedi:

 

           SREDSTVO

MIKROLOKACIJA (opisno, kat.čest.)

KOLIČINA

Rok

Jumping 1.———–

 

   
Aqua park i drugi morski sadržaji 1.———–

 

   
Zabavni sadržaji 1.———–

 

   
Suncobrani  

1. Žalo ispred hotela Galeb

dio k.č. 3774/1

2.VELA MAJEROVICA  dio k.č.628, dio

166/10, 166/2

3.Punta KOVAČ, uvala PODSTINE

k.č. dio 45/1, dio 45/3

4.Uvala VELA GARŠKA, k.č.

dio 1/5 i  1/6

5.Uvala PRIBINJA, k.č. dio 823

6.MALA I VELA MEKIĆEVICA k.č.  dio

3686/1 i 3686/2

7.naselje MILNA,Velo žalo k.č. dio 3481

8.naselje MALA MILNA, k.č. dio 3481

9. područje između Velog žala i Male

Milne, k.č. dio 3481

10.Uvala ZORAĆE, Velo i Malo žalo,

Stijene,k.č. dio 1095 i 1096,dio 1339/2

11. Uvala JAGODNA – naselje Jagodna,

k.č. dio 130/11, 130/8

12. Otočić Sv. JEROLIM – južna i sjeverna

strana – Pakleni otoci, k.č. dio 3912 i

3911/3

13. Uvala STIPANSKA – južna i sjeverna

o.Marinkovac k.č. dio 3913/1

14. Uvala ŽDRILCA, o. Marinkovac

dio k.č. 3913/1

15. Uvala VINOGRADIŠĆE, o.Sv.Klement

Ispred k.č. 4071/3 i 4107

16. Uvala LOZNA, dio k.č.823

 

 

 

10

 

60

 

50

 

20

10

10

20

20

 

20

20

30

40

100

30

20

 

10

 

 

3

 

3

 

3

 

3

3

3

 

3

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

1

 

 

3

 

3

 

3

Ležaljke 1.Uvala KRIŽNA LUKA i dio uvale KRIŽA

dio k.č.3906/1 i dio 4654

2.Žalo ispred hotela Galeb dio k.č. 3774/1

3. VELA MAJEROVICA dio k.č.628, dio

166/10

4.punta KOVAČ, uvala PODSTINE k.č.

dio 45/1, dio 45/3

5.uvala VELA GARŠKA k.č. dio 1/5 i 1/6

 

6.uvala VIRA k.č. dio 823

 

7.uvala PRIBINJA , k.č. dio 823

 

8.uvala JAGODNA – nas.Brusje k.č.823

 

9.uvala STINIVA-nas.Brusje k.č.dio 244

 

11.MALA I VELA MEKIĆEVICA k.č. dio

3686/1 i 3686/2, 3686/4

 

12.VELO ŽALO –nas.Milna k.č. dio 3481

 

13.MALA MILNA k.č. dio 3481

 

14.Područje između Velog žala i Male

Milne k.č. dio 3481

15. Uvala Zoraće – Stijene

k.č. dio 1095 i 1096, dio 1339/2

16.Uvala JAGODNA – nas.Jagodna

17. Uvala južna i sjever. na o.Sv.JEROLIM

Pakleni otoci k.č. dio 3912 i 3911/3

18.Uvala STIPANSKA – južna i sjeverna

o.Marinkovac k.č. dio 3913/1

 

19.Uvala ŽDRILCA, o. Marinkovac

k.č. 3913/1

20. Uvala VINOGRADIŠĆE, o.Sv.Klement

Ispred k.č.4071/3 i 4107

21. Uvala STORE STONE, o. Sv.Klement

Ispred k.č.4133, 4134, 4130/9

22. Uvala VLAKA, o.Sv.Klement

dio 4155/2 i 4155/1

23. Uvala LOZNA, dio k.č. 823

          70

60

250

100

30

30

30

50

20

50

70

20

20

30

30

160

200

70

130

20

20

25

       3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

3

3

3

3

3

3

1

 

3

3