Službeni glasnik Grada Hvara


SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA BROJ 9.

Linkovi za preuzimanje:

gl-hvar-9-2018

gl-hvar-9-2018-01

 

 

 Službeni Glasnik br. 6/2018

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE


 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

 GODINA XXV.  BROJ 6.               Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn - plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

Hvar, 13. srpnja 2018. godine

 

 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17) i članka ¬¬¬¬25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 10. srpnja 2018. godine donosi

 

P O S L O V N I K

Gradskog vijeća Grada Hvara

 

I. UVODNE ODREDBE

II. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

-          Prava i dužnosti vijećnika

-          Postavljanje pitanja, traženje izvješća i podataka

-          Pravo na podnošenje prijedloga

-          Klubovi vijećnika

IV. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA

-          Izbor predsjednika te prvog i drugog dopredsjednika Vijeća

-          Prava i dužnosti predsjednika Vijeća

-          Razrješenje i opoziv predsjednika Vijeća

V. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

-          Osnivanje, vrste i biranje članova radnih tijela

-          Način rada radnih tijela

VI. STALNA RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

-          Odbor za Statut i Poslovnik

-          Odbor za financije i proračun

-          Odbor za predlaganje imena ulica i trgova

-          Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

-          Odbor za razvoj i unapređenje turizma

-          – Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada     Hvara

-          Odbor za školstvo, kulturu i šport

-          Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

-          Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina

-          Odbor za ravnopravnost spolova

-          Odbor za protokol

VII. ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA I UPRAVNIH TIJELA

VIII. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

-          Vrste akata

-          Postupak donošenja odluka i drugih akata

-          Postupak podnošenja amandmana

-          Donošenje akata po hitnom postupku

-          Javna rasprava

IX. SAZIVANJE I TIJEK SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

-          Sazivanje sjednice

-          Javnost rada

-          Predsjedavanje i sudjelovanje u radu sjednice Vijeća

-          Otvaranje i tijek sjednice

-          Dnevni red

-          Usvajanje zapisnika i pitanja vijećnika

-          Tijek sjednice

-          Odlučivanje

-          Održavanje poslovnog reda na sjednici i stegovne mjere

-          Zapisnik

X. JAVNOST RADA

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

I. UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Poslovnikom se detaljno uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada Gradskog vijeća Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Vijeće) i to:

-          postupak konstituiranja Vijeća,

-          izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća,

-          prava i dužnosti vijećnika (u daljnjem tekstu: vijećnik),

-          prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Vijeća,

-          osnivanje radnih tijela Vijeća i izbor njihovih članova,

-          odnos Vijeća i gradonačelnika, te upravnog tijela,

-          akti Vijeća, te način i postupak donošenja akata u Vijeću

-          sazivanje, rad i tijek sjednice Vijeća,

-          javnost rada Vijeća,

-          te druga pitanja od značaja za rad Vijeća.

 

Riječi i pojmovi  korišteni u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Članak 2.

 

Pojedina pitanja iz rada Vijeća koja nisu uređena ovim Poslovnikom Vijeće može urediti posebnim aktima.

 

II. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA

 

Članak 3.

 

Konstituirajuću sjednicu otvara čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

 

Osoba iz stavka 1. ovog članka utvrđuje kvorum, predlaže Dnevni red sjednice u dijelu koji se odnosi na izbor radnih tijela koja se biraju na konstituirajućoj sjednici, predlaže članove Mandatne komisije te vodi sjednicu do verifikacije mandata članova Vijeća.

 

Nakon podnošenja izvješća Mandatne komisije i verifikacije mandata, a do izbora predsjednika Vijeća, sjednicu vodi predsjedatelj, a to je prvi izabrani član sa kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, odnosno prvi slijedeći izabrani član s te kandidacijske liste ako članu koji treba predsjedati sjednicom mandat miruje ili nije nazočan sjednici.

 

Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova tada je predsjedatelj prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

 

Predsjedatelj iz stavka 3. i 4. ovog članka ima sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u vezi s predsjedanjem konstituirajućom sjednicom, osim prekida, odgode, odnosno zaključenja i predlaganja dnevnog reda. U slučaju prekoračenja navedenih ovlasti predsjedanje nastavlja prvi izabrani član kandidacijske liste koja je druga po redu po broju dobivenih glasova.

 

Članak 4.

 

Na konstituirajućoj sjednici prvo se, na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 5 vijećnika,  iz kruga vijećnika bira Mandatna komisija koja se sastoji od predsjednika i dva člana. Mandatna komisija:

-          na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika, te čuva liste izabranih vijećnika i njihovih zamjenika, kao i imena vijećnika istaknutih na listi pojedinih stranaka, na način predviđen zakonom,

-          izvješćuje Vijeće o mirovanju mandata vijećnika, te o zamjenicima koji umjesto njih počinju obavljati dužnost vijećnika, sukladno Zakonu o lokalnim izborima,

-          izvješćuje Vijeće o prestanku mandata vijećnika, kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti, kao što i izvješćuje Vijeće da su ispunjeni uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

 

Ako Mandatna komisija ne postupi u smislu odredbi stavka 1. točke 2. i 3. ovog članka, predsjednik Vijeća je ovlašten da na prvoj sjednici nakon primitka ostavke pojedinih članova ili cjelokupne Mandatne komisije, sam, uz pomoć još dva vijećnika koje bira Vijeće, izvrši odredbe iz stavka 1. točke 2. i 3. ovog članka.

 

Članak 5.

 

Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima pristupa se verifikaciji mandata članova Vijeća davanjem svečane prisege na način da predsjedatelj iz članka 3. ovog Poslovnika izgovara tekst svečane prisege koji glasi:

 

»Prisežem da ću prava i obveze člana Gradskog vijeća Grada Hvara obnašati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Grada Hvara i Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti člana Vijeća pridržavati Ustava, zakona i Statuta Grada te da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.«

 

Nakon što predsjedatelj izgovori prisegu, svi članovi Vijeća zajednički izgovaraju riječ: »PRISEŽEM«, te pojedinačno svaki član Vijeća potpisuje tekst prisege i predaje je predsjedatelju.

 

Član Vijeća koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik člana Vijeća kada počinje obnašati dužnost člana Vijeća, polažu prisegu na prvoj narednoj sjednici nakon izvješća Mandatne komisije.

 

Članak 6.

 

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika s liste kandidata kojoj je izabrani vijećnik pripadao.

 

Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje kandidat s te stranačke liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka koja je predložila listu.

 

Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka, zamjenjuje kandidat stranke kojoj je u trenutku izbora pripadao vijećnik, a kojeg odredi ta politička stranka.

 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

 

Ostavka se podnosi u pisanom obliku predsjedniku Vijeća, ili potpredsjedniku koji ga zamjenjuje, na način propisan odredbama zakona, Statuta Grada Hvara (u nastavku teksta: Statut) i ovog Poslovnika.

 

Članak 7.

 

Nakon verifikacije mandata i svečane prisege na konstituirajućoj sjednici Vijeća bira se Odbor za izbor i imenovanja.

 

Predsjednik i članovi ovog odbora biraju se iz kruga članova Vijeća, na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika.

 

Odbor se sastoji od predsjednika i četiri člana. Odbor raspravlja o prijedlozima i predlaže izbor:

-          predsjednika i potpredsjednike Vijeća,

-          predsjednika i članove stalnih i povremenih radnih tijela Vijeća,

-          drugih dužnosnika i predstavnika Grada određenim zakonom, Statutom Grada Hvara i odlukama Vijeća.

 

Članak 8.

 

Nakon izbora Odbora za izbor i imenovanja na konstituirajućoj sjednici Vijeća biraju se predsjednik i prvi, odnosno drugi potpredsjednik Vijeća.

 

Predsjednika, odnosno prvog i drugog potpredsjednika Vijeće bira iz redova vijećnika  na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika.

 

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen njihovim potpisom. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo jednog kandidata za predsjednika odnosno prvog i drugog potpredsjednika Vijeća.

Kada predsjednika i potpredsjednike Vijeća predlože i Odbor za izbor i imenovanje i 1/3 članova Vijeća, tada se najprije glasuje o prijedlogu koji je podnio Odbor za izbor i imenovanje.

 

Ako Vijeće ne prihvati prijedlog Odbora ili Odbor ne utvrdi prijedlog, pristupa se glasovanju o drugom prijedlogu za predsjednika odnosno potpredsjednike Vijeća.

 

Ako ovlašteni predlagatelj predloži više od jednog kandidata za predsjednika ili potpredsjednike Vijeća, tada se o kandidatima glasuje prema abecednom redu prezimena kandidata.

 

O predloženim kandidatima  glasuje se pojedinačno i javno, no glasovanje može biti i tajno ukoliko to predloži najmanje 5 vijećnika, a s tim prijedlogom se složi većina nazočnih vijećnika.

 

Kandidat je izabran ako je osvojio većinu glasova vijećnika.

 

Članak 9.

 

Vijeće je konstituirano izborom predsjednika i prvog potpredsjednika Vijeća, dok se drugi potpredsjednik, ukoliko nije predložen i izabran na konstituirajućoj sjednici, može birati na nekoj od sljedećih redovitih sjednica.

 

Po konstituiranju Vijeća izvodi se himna Republike Hrvatske.

 

Konstituiranjem Vijeća vijećnici stječu sva prava i dužnosti određena Ustavom Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Ustav), zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

 

Članak 10.

 

Odmah po završetku konstituirajuće sjednice, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti hitno sazivanje druge, redovne, sjednice Vijeća, koja se može održati odmah nakon konstituirajuće sjednice.

 

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

 

1. Prava i dužnosti vijećnika

 

Članak 11.

 

Vijećnik počinje obnašati dužnost vijećnika danom konstituiranja Vijeća, a zamjenik vijećnika danom prisegom nakon zaprimljene ostavke vijećnika ili zahtjeva za stavljanje mandata u mirovanje.

 

Mandatna komisija podnosi Vijeću izvješće da je pojedinom vijećniku prestao mandat ili da je stavio mandat u mirovanje, kao i o zamjenama određenima sukladno zakonu.

 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran u slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom.

 

Vijećnici dužnost obavljaju volonterski i imaju pravo na naknadu za rad sukladno posebnoj odluci Vijeća.

 

Članak 12.

 

Dužnost je svakog člana Vijeća prisustvovati sjednicama Vijeća i sudjelovati u radu Vijeća, kao i u radu radnih tijela Vijeća čiji je član.

 

Predsjednik Vijeća upozorit će člana Vijeća, koji uzastopno ne prisustvuje trima sjednicama Vijeća, a da nije opravdao svoj izostanak.

 

Članak 13.

 

Vijećnik je dužan obavljati zadaće koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Vijeće ili radno tijelo kojega je član.

 

Ukoliko izabrani vijećnik ne želi biti i dalje članom radnog tijela Vijeća, dužan je dati pismenu ili usmenu ostavku na, članstvo radnog tijela Vijeća, kako bi radna tijela mogla nesmetano i u punom sastavu obavljati svoje zadaće.

 

2. Postavljanje pitanja, traženje izvješća i podataka

 

Članak 14.

 

Vijećnik se redovno i pravodobno informira i o svim pitanjima iz djelokruga Vijeća i njegovih radnih tijela.

 

Vijećniku su dostupni svi materijali koji se dostavljaju Vijeću radi rasprave i odlučivanja.

 

Vijećnik ima pravo tražiti izvješća ili objašnjenja od predsjednika Vijeća, predsjednika radnog tijela i gradonačelnika, o pitanjima što se odnose na rad tih tijela.

 

Vijećnici su dužni čuvati službenu, vojnu i državnu tajnu kao i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju vijećničkih prava i dužnosti, te su za to odgovorni sukladno zakonu.

 

 

 

Članak 15.

 

Vijećnik ima pravo postavljati pitanja koja se odnose na rad i djelokrug Vijeća, odbora i drugih radnih tijela, gradonačelnika i njegovog zamjenika, stručnih službi i osoba koje obavljaju poslove za Grad

 

Pitanja se postavljaju pisano ili usmeno.

 

Pisana pitanja mogu se poslati poštom, elektroničkom poštom, osobno predati na protokol najkasnije 48 sati prije sjednice ili se mogu predati na samoj sjednici.

 

Na pisano postavljena pitanja obvezno se daje pisani odgovor.

 

Članak 16.

 

Usmena pitanja postavljaju se na sjednici u skladu sa odredbama o poslovnom redu, a moraju biti sažeta i kratka.

 

Na usmeno postavljeno pitanje vijećnik ima pravo zatražiti pisani odgovor.

 

3. Pravo na podnošenje prijedloga

 

Članak 17.

 

U okviru svojih prava i dužnosti vijećnik može pokretati raspravu o pitanjima iz djelokruga rada Vijeća te podnositi prijedloge za donošenje odluka i drugih akata.

 

U pripremanju rasprave ili prijedloga za donošenje odluka ili drugog akata, vijećnik ima pravo tražiti stručnu pomoć i tehničke usluge od upravnog tijela Grada Hvara, odnosno pojedine ustrojstvene jedinice.

 

Članak 18.

 

Nadležno gradsko upravno tijelo pruža vijećniku pomoć u obavljanju poslova i zadaća koje mu povjeri Vijeće ili radno tijelo Vijeća.

 

Ostalu podršku u obavljanju vijećničke dužnosti, kao što je dostavljanje određenih podataka, uvid u dokumentaciju i slično, vijećnik može u pisanom obliku zatražiti od pročelnika gradskog upravnog tijela, odnosno voditelja pojedine ustrojstvene jedinice.

 

Pisani odgovor sa traženim podacima ili obrazloženje o nemogućnosti pružanja zatražene podrške, vijećniku se mora dostaviti  najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana.

 

4. Klubovi vijećnika

 

Članak 19.

 

U Vijeću se mogu osnovati klubovi vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, klubovi vijećnika grupe birača te klubovi vijećnika iz etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

 

Klub vijećnika mora imati najmanje tri člana.

 

Vijećnici koji ne mogu osnovati klub vijećnika mogu se priključiti u radu nekog od postojećih klubova.

 

Članak 20.

 

Svaki klub vijećnika obvezan je o svom osnivanju pisano obavijestiti predsjednika Vijeća i upravna tijela Grada, priložiti svoja pravila rada, podatke o članovima i predsjedniku kluba.

 

Gradonačelnik i gradsko upravno tijelo klubovima vijećnika osiguravaju prostorne i druge tehničke uvjete za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.).

 

IV  PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA

 

1. Izbor predsjednika te prvog i drugog potpredsjednika Vijeća

 

Članak 21.

 

Vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika koji se biraju po proceduri opisanoj u članku 8. stavcima 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovog Poslovnika.

 

Ako prigodom javnog glasovanja za izbor predsjednika odnosno prvog i drugog potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja tajnim glasovanjem.

 

Ako je za izbor predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata za svaku funkciju, obavlja se drugi krug glasovanja u kojem sudjeluju dva kandidata sa najvećim brojem osvojenih glasova.

 

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o tim kandidatima se ponavlja.

 

Ako niti u ponovljenom glasovanju jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu, izborni postupak se ponavlja u cijelosti.

 

2. Prava i dužnosti predsjednika Vijeća

 

Članak 22.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

-          predstavlja i zastupa Vijeće,

-          saziva sjednicu Vijeća.

-          predlaže dnevni red sjednica Vijeća.

-          predsjedava i održava red na sjednicama Vijeća,

-          – pokreće inicijativu za razmatranje i raspravu o pojedinim pitanjima iz djelokruga   Vijeća,

-          brine se o radu Vijeća i radnih tijela,

-          brine se o suradnji Vijeća sa vijećima drugih općina odnosno gradova,

-          brine se o provođenju načela javnosti rada Vijeća,

-          brine se o primjeni Poslovnika Vijeća i o ostvarivanju prava članova Vijeća,

-          potpisuje odluke i druge akte što ih donosi Vijeće,

-          brine o suradnji Vijeća i gradonačelnika,

-          obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim Poslovnikom.

 

Članak 23.

 

Predsjednik i potpredsjednici Vijeća čine Predsjedništvo Vijeća.

 

Predsjedništvo je koordinativno tijelo koje se sastaje po potrebi, a u pravilu prije sjednice Vijeća.

 

Predsjedniku i potpredsjednicima Vijeća u pripremi i organizaciji sjednice pomaže upravno tijelo Grada odnosno ustrojstvene jedinice.

 

Članak 24.

 

Ako je predsjednik Vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga prvi potpredsjednik, a ukoliko je i on spriječen ili odsutan, predsjednika zamjenjuje drugi potpredsjednik Vijeća. Dok zamjenjuje predsjednika Vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

 

Potpredsjednici Vijeća obavljaju i druge poslove što im ih povjeri predsjednik ili Vijeće.

 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i oba potpredsjednika, Vijeće odlučuje o predsjedavajućem.

 

Predsjednik i potpredsjednici dužnost obavljaju volonterski i imaju pravo na naknadu za rad sukladno posebnoj odluci Vijeća.

 

 

3. Razrješenje i opoziv predsjednika Vijeća

 

Članak 25.

 

Razrješenju predsjednika Vijeća pristupa se nakon:

 1. njegovog osobnog zahtjeva (podnošenjem ostavke),
 2. na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje,
 3. na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika.

 

Prijedlog se dostavlja predsjedniku Gradskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje prijedloga.

 

Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u roku od osam (8) dana od dostave prijedloga.

 

Članak 26.

 

U slučaju iz stavka 1. točke 1. prethodnog članka, predsjednik Vijeća može podnijeti ostavku koja se mora u pismenom obliku dostaviti službeniku nadležnom za lokalnu samoupravu grada, prije sjednice Vijeća na kojoj će ostavka stupiti na snagu.

 

O ostavci predsjednika Vijeća se ne glasuje na sjednici, već se samo dostavlja vijećnicima na znanje.

 

U slučaju podnošenja ostavke predsjedniku Vijeća dužnost prestaje u trenutku izbora novog predsjednika Vijeća.

 

Članak 27.

 

U slučajevima opisanim u članku 25. stavak 1. točkama 2. i 3., predsjednik Vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.

 

Ukoliko se prilikom glasovanja većina svih vijećnika izjasni za razrješenje predsjednika Vijeća njegova dužnost prestaje odmah.

 

Do izbora novog predsjednika sjednicom predsjedava prvi potpredsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti drugi potpredsjednik.

 

Vijeće može odlučiti da se izbor i razrješenje predsjednika obavi tajnim glasovanjem ukoliko to predloži najmanje 5 (pet) vijećnika a s tim se složi većina nazočnih.

 

 

 

 

Članak 28.

 

Odredbe članaka 25., 26. i 27. analogno se primjenjuju i na prvog i drugog potpredsjednika.

 

Članak 29.

 

Ako Vijeće razriješi predsjednika Vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, prvi potpredsjednik Vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.

 

Ako Vijeće razriješi i predsjednika i prvog potpredsjednika, a na istoj sjednici ne izabere novog, drugi potpredsjednik Vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.

 

Vijeće je dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati novog predsjednika.

 

Ako Vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju im izborom novog predsjednika Vijeća i oba potpredsjednika.

 

V. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

 

1. Osnivanje, vrste i biranje članova radnih tijela

 

Članak 30.

 

Vijeće ima sljedeća stalna radna tijela:

-          Mandatna komisija,

-          Odbor za izbor i imenovanja,

 1. Odbor za Statut i Poslovnik,
 2. Odbor za financije i proračun,
 3. Odbor za predlaganje imena ulica i trgova,
 4. Odbor za urbanizam i prostorno uređenje,
 5. Odbor za razvoj i unaprjeđenje turizma,
 6. Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara,
 7. Odbor za školstvo, kulturu i šport,
 8. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja,
 9. Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina,
 10. Odbor za ravnopravnost spolova,
 11. Odbor za protokol.

 

Mandatna komisija i Odbor za izbor i imenovanja biraju se na konstituirajućoj sjednici Vijeća.

 

 

 

Članak 31.

 

Osim radnih tijela navedenih u članku 30. stavku 1., posebnom odlukom Vijeća mogu se osnivati i druga stalna i privremena radna tijela.

 

Radna tijela iz prethodnog stavka osnivaju se za  proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga, praćenje provođenja određene politike u pojedinoj oblasti, praćenje izvršavanja odluka i općih akata Vijeća, koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, raspravljanje drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća i izvršavanje određenih zadaća i poslova koje im Vijeće povjeri.

 

Odlukom o osnivanju radnih tijela uređuje se njihov naziv, sastav i djelokrug rada.

 

Članak 32.

 

Članovi, predsjednik i zamjenik predsjednika radnog tijela mogu se birati iz reda vijećnika, ali i iz reda stručnih i drugi javnih osoba. Biraju se na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, ili 1/5 vijećnika.

 

O prijedlogu kandidata za predsjednika, zamjenika i članove radnih tijela može se glasovati u cjelini, ili za svakog člana radnog tijela zasebno.

 

U slučaju više predloženih kandidata u radno tijelo, o kandidatima se glasuje po abecednom redu, a izabrani su oni kandidati koji dobiju najviše glasova redom do ukupnog broja članova radnog tijela.

 

U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednak broj glasova, a nema dovoljno nepopunjenih mjesta u radnom tijelu, ponovit će se glasovanje samo za te kandidate.

 

2. Način rada radnih tijela

 

Članak 33.

 

Predsjednik radnog tijela saziva sjednice na vlastitu inicijativu, a obavezan ih je sazvati i temeljem zaključka Vijeća, na zahtjev predsjednika Vijeća ili većine članova radnog tijela.

 

Predsjednik radnog tijela predlaže dnevni red i predsjedava njegovim sjednicama, a  u slučaju spriječenosti njegov zamjenik odnosno član kojeg odredi radno tijelo.

 

Predsjednik radnog tijela brine se o izvršenju i provedbi zaključaka radnog tijela i obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom ili odlukom o osnivanju.

Članak 34.

 

Prijedlog za razrješenje osobe iz prethodnog stavka može podnijeti većina članova radnog tijela ili predsjednik Vijeća.

 

Prijedlog iz prethodnog stavka dostavlja se Odboru za izbor i imenovanje koji ga razmatra i upućuje Vijeću na odlučivanje.

 

Ako Vijeće razriješi predsjednika, zamjenika predsjednika ili člana radnog tijela, predsjednik Vijeća zatražit će od ovlaštenog predlagatelja da umjesto razriješenog člana u roku od petnaest (15) dana od dana razrješenja predloži novog kandidata.

 

Članak 35.

 

Na sjednicama radnih tijela razmatraju se akti koje donosi Vijeće, a unutar su djelokruga rada pojedinog radnog tijela. Radna tijela razmatraju pitanja iz svojeg djelokruga po vlastitoj inicijativi, a obavezna su razmotriti svako pitanje iz svojeg djelokruga ako to zatraži predsjednik Vijeća ili gradonačelnik.

 

O radu na sjednici radnog tijela vodi se skraćeni zapisnik.

 

Radna tijela mogu pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova, a odluke donose većinom glasova nazočnih članova.

 

Svaki član radnog tijela ima pravo na izdvojeno mišljenje što se navodi u zapisniku i u izviješću sa sjednice.

 

Radna tijela dužna su o svojim primjedbama, mišljenjima, stavovima, zaključcima i prijedlozima izvijestiti Vijeće, gradonačelnika i druge predlagatelje akata.

 

Izvješće sa sjednice radnog tijela ili prijedlog Vijeću podnosi predsjednik radnog tijela, zamjenik predsjednika ili član radnog tijela kojeg odredi radno tijelo.

 

Izvjestitelj radnog tijela na sjednici Vijeća podnosi izvješće u ime radnog tijela i ne može izmijeniti stav ili prijedlog radnog tijela, niti odustati od njega, ako za to nije ovlašten od radnog tijela, niti se može izjašnjavati o pitanjima o kojima radno tijelo nije zauzelo mišljenje ili stav.

 

Članak 36.

 

Radno tijelo može tražiti da njegovoj sjednici bude nazočan predsjednik Vijeća, gradonačelnik ili zamjenik gradonačelnika, pročelnik upravnog tijela, odnosno voditelji odsjeka Grada te predstavnici pravnih osoba u kojima Grad ima poslovne udjele, kao i predstavnici javnih ustanova kojima je Grad osnivač.

 

Radno tijelo može na svoje sjednice pozivati predstavnike pojedinih trgovačkih društava, ustanova, organizacija, mjesnih odbora, političkih stranaka i drugih  subjekata te znanstvene, stručne i javne djelatnike radi iznošenja mišljenja o pitanjima koja se raspravljaju na sjednici ili radi upoznavanja s njihovim mišljenjima o tim pitanjima.

 

Osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka prisustvuju sjednici bez prava odlučivanja.

 

Članak 37.

 

Sa sjednica radnih tijela izrađuje se izvješće koje se dostavlja svim članovima Vijeća, a kojeg priprema predsjednik radnog tijela.

 

VI. STALNA RADNA TIJELA

 

1. Odbor za statut i poslovnik

 

Članak 38.

 

Odbor za statut i poslovnik ima predsjednika i 6 (šest) članova.

 

Odbor za statut i poslovnik raspravlja i predlaže Vijeću:

-          Statut i Poslovnik, kao i pokretanje postupka za njihovu izmjenu,

-          donošenje odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Vijeća kojima se razrađuju odredbe statutarne naravi,

-          daje Vijeću prijedlog teksta autentičnog tumačenja općih akata koje donosi Vijeće,

-          utvrđuje pročišćene tekstove odluka i akata Vijeća,

-          obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i odlukama Vijeća.

 

2. Odbor za financije i proračun

 

Članak 39.

 

Odbor za financije i proračun ima predsjednika i 4 (četiri) člana. Odbor za financije i proračun raspravlja i daje Vijeću mišljenje o:

-          sustavu financiranja javnih potreba Grada,

-          proračunu Grada za tekuću godinu,

-          odluci o privremenom financiranju,

-          izmjenama i dopunama proračuna,

-          godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna,

-          odluci o izvršavanju proračuna, te njenim izmjene i dopune,

-          redovnim i izvanrednim financijskim izvješćima, izvješćima državnog ureda za reviziju,

-          obavlja i druge poslove u oblasti financija u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama  Gradskog vijeća..

 

3. Odbor za predlaganje imena ulica i trgova

 

Članak 40.

 

Odbor za predlaganje imena ulica i trgova ima predsjednika i 6 (šest) članova.

 

Odbor za predlaganje imena ulica i trgova:

-          raspravlja inicijative i prijedloge građana, udruga i drugih subjekata za davanje i izmjenu imena ulica i trgova u gradu Hvaru i naseljima na području Grada. Hvara,

-          utvrđuje prijedloge imena ulica i trgova, te dostavlja ih Vijeću na odlučivanje,

-          obavlja i druge poslove u svezi imena ulica i trgova utvrđene Statutom i odlukama Vijeća.

 

4. Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

 

Članak 41.

 

Odbor za urbanizam i prostorno uređenje ima predsjednika i četiri člana.

 

Odbor za urbanizam i prostorno uređenje za ovlaštenog predlagatelja priprema i predlaže:

-          akte iz područja prostornog uređenja, zaštite okoliša, zaštite kulturne i prirodne baštine,

-          razmatra nacrte akata drugih predlagača iz oblasti prostornog uređenja,

-          obavlja i druge poslove određene Statutom i odlukama Vijeća.

 

5. Odbor za razvoj i unaprjeđenje turizma .

 

Članak 42.

 

Odbor za razvoj i unaprjeđenje turizma ima predsjednika i 6 (šest) članova. Odbor za razvoj i unaprjeđenje turizma priprema, prezentira i predlaže Vijeću:

-          analizu rezultata u turizmu po završetku sezone,

-          predlaže mjere i poslove za pripremu naredne sezone,

-          razmatra sve dokumente i opće akte vezane za razvoj turizma,

-          obavlja i druge poslove određene Statutom i odlukama Vijeća.

 

6. Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara

 

Članak 43.

 

Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara ima predsjednika i 6 (šest) članova.

 

Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada, Hvara priprema, prezentira i predlaže Vijeću:

-          mjere za uređenje i poboljšanje kopnenog prometa na području Grada Hvara i otoka Hvara,

-          mjere za uređenje i poboljšanje pomorskog prometa na području Grada Hvara i otoka Hvara,

-          razmatra sve dokumente i opće akte vezane za promet,

-          obavlja i druge poslove određene Statutom i odlukama Vijeća.

 

7. Odbor za školstvo, kulturu i šport

 

Članak 44.

 

Odbor za školstvo, kulturu i šport ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

 

Odbor za školstvo, kulturu i šport priprema, prezentira i predlaže Vijeću:

-          mjere za unapređenje osnovnog i srednjeg školstva u Gradu Hvaru,

-          -nmjere za unapređenje kulturnih događanja u Gradu Hvaru,

-          mjere za, razvoj športa u Gradu Hvaru,

-          razmatra sve dokumente i opće akte vezane za školstvo, kulturu i šport,

-          obavlja i druge poslove određene Statutom i odlukama Vijeća.

 

8. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

 

Članak 45.

 

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Hvara ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

 

Djelokrug i način rada Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja utvrđen je Odlukom o javnim priznanjima Grada Hvara.

 

 

 

 

 

9. Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina

 

Članak 46.

 

Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

 

Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina priprema i predlaže Vijeću:

-          procjenu tržišne vrijednosti nekretnina o čijoj kupnji, prodaji ili zamjeni odlučuje Vijeće,

-          obavlja i druge poslove određene Statutom i odlukama Vijeća.

 

10. Odbor za ravnopravnost spolova

 

Članak 47.

 

Odbor za ravnopravnost spolova ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

 

Odbor za ravnopravnost spolova priprema i predlaže Vijeću:

-          analizu provedbe zakonskih i drugih propisa koji se odnose na poticanje i praćenje primjene načela ravnopravnosti spolova na području Grada Hvara,

-          mjere i aktivnosti za unapređivanje prava na ravnopravnost spolova,

-          program mjera za uklanjanje diskriminacije po spolu,

-          praćenje načela ravnopravnosti spolova u obrazovanju, zdravstvu, javnom informiranju, socijalnoj politici, zapošljavanju, poduzetništvu, procesima odlučivanja, obiteljskim odnosima i drugim djelatnostima na području Grada Hvara.

 

11. Odbor za protokol

 

Članak 48.

 

Odbor za protokol ima predsjednika i 2 (dva) člana.

 

Gradonačelnik i predsjednik Vijeća pridruženi su članovi Odbora za protokol po svojoj funkciji.

Odbor za protokol:

-          utvrđuje i priprema godišnji popis posebno svečanih događaja i drugih manifestacija od značaja za. Grad u kojima sudjeluju predsjednik Vijeća, gradonačelnik i drugi predstavnici Grada,

-          obavlja pripreme za održavanje svečane sjednice Vijeća i svečanih prijema,

-          organizira i nadzire obavljanje stručnih, organizacijski i tehničkih poslova protokola za potrebe Grada,

-          koordinira suradnju s predstavnicima vjerskih institucija, javnih ustanova i drugih subjekata na pripremama za organizaciju posebno svečanih događaja i drugih manifestacija od značaja za Grad,

-          organizira i koordinira poslove u svezi dočeka i smještaja gostiju,

-          obavlja i druge poslove vezane uz protokolarne obveze predsjednika Vijeća, gradonačelnika i drugih predstavnika Grada.

 

Članak 49.

 

Mandat članova stalnih radnih tijela Vijeća traje do donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona ili do njihovog opoziva.

 

VII. ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA I UPRAVNIH TIJELA

 

Članak 50.

 

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika na prvoj sjednici Vijeća nakon konstituiranja polažu prisegu.

 

Predsjednik Vijeća čita prisegu sljedećeg sadržaja: “Prisežem da ću dužnost gradonačelnika (zamjenika gradonačelnika), obnašati savjesno i odgovorno, držati se Ustava i zakona Republike Hrvatske, Statuta Grada Hvara i odluka Vijeća, te da ću poštivati pravni poredak i zalagati se za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Grada Hvara.”

 

Predsjednik Vijeća poslije pročitane prisege proziva pojedinačno gradonačelnika i zamjenika, a gradonačelnik i zamjenik nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: “Prisežem”.

 

Članak 51.

 

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik, između ostalih zakonom i Statutom utvrđenih zadaća, priprema prijedloge akata te izvršava i osigurava izvršavanje akata Vijeća.

 

 

 

Članak 52.

 

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika prisustvuju sjednicama Vijeća, a gradonačelnik obrazlaže točke dnevnog reda ukoliko je on predlagatelj tih točaka.

 

Gradonačelnik može, po pojedinim točkama dnevnog reda kojih je on predlagatelj, odrediti zamjenika kao izvjestitelja odnosno osobu iz upravnih tijela grada ili stručnih službi, o čemu je dužan prije sjednice Vijeća obavijestiti predsjednika Vijeća.

 

O zakazanoj sjednici predsjednik Vijeća izvješćuje gradonačelnika najkasnije 5 dana prije dana održavanja sjednice.

 

Članak 53.

 

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika sudjeluju u radu Vijeća u sklopu točaka koje su po njegovu prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice, iznose stajališta te daju obavijesti i objašnjenja.

 

U raspravi gradonačelnik ili njegov zamjenik imaju ista prava i obveze kao svaki ovlašteni predlagač.

 

Ako na raspravi nije nazočan gradonačelnik ili zamjenik gradonačelnika, Vijeće može, smatra li da je prisutnost gradonačelnika ili njegovog zamjenika nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.

Članak 54.

 

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. siječnja tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 31. srpnja za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

 

Izviješće o radu gradonačelnika obvezno sadržava izviješće o kontroli zaključenih ugovora i izvršene javne nabave.

 

Pored izvješća iz stavaka l. i 2. ovog članka, Vijeće može od gradonačelnika zahtijevati izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. Prijedlog u pisanom obliku mogu podnositi ovlašteni predlagatelji akata, a usvojen je ako se o njemu izjasni većina nazočnih vijećnika.

 

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 3. ovog članka u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 30 (trideset) dana od dana primitka zahtjeva.

Raspravu o izvješću gradonačelnika iz stavka 4. ovog članka, Vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključka kojim se od gradonačelnika traži izvršavanje akata Vijeća.

 

Ovlašteni predlagatelji akata koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća gradonačelnika, mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.

 

Članak 55.

 

Prestanak mandata odnosno način i postupak pokretanja opoziva gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika propisan je zakonom i Statutom.

 

VIII. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 

1. Vrste akata

 

Članak 56.

 

Vijeće u ostvarivanju svojih prava i dužnosti obavlja Ustavom, zakonom i Statutom Grada Hvara utvrđene poslove, i u svezi s tim donosi opće i pojedinačne akte.

 

Opći akti koje donosi Vijeće su: Statut, Poslovnik o radu, odluke, Proračun, Godišnji obračun proračuna, planovi, povelje i drugi opći akti.

 

Pojedinačni akti koje donosi Vijeće su: preporuke, zaključci, naredbe, napuci, rješenja i drugi pojedinačni akti s nazivom predviđenim zakonom ili drugim propisom.

 

Radna tijela Vijeća donose preporuke, zaključke i prijedloge općih i pojedinačnih akata.

 

Članak 57.

 

Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi važni za građane, pravne osobe i udruge građana, utvrđuju se njihova prava i dužnosti odnosno druga pitanja od općeg interesa za Grad, kada je to zakonom i Statutom propisano.

 

Preporukom Vijeće izražava svoje mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg interesa i načinima rješavanja pojedinih problema, ukazuje na važnost pojedinih pitanja koja se odnose na primjenu Ustava, zakona i drugih akata što ih donosi Vijeće, izražava mišljenje u svezi usklađivanja odnosno međusobne suradnje s drugim općinama odnosno gradovima u pitanjima od zajedničkog interesa, te predlaže način i mjere koje bi trebale poduzeti radi rješavanja pojedinih pitanja u skladu sa njegovim interesima.

 

Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražava mišljenje ili utvrđuju obveze gradonačelnika i upravnih tijela u pripremama prijedloga akata i mjera za primjenu odluka Vijeća.

 

Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz djelokruga Vijeća, te radnih tijela Vijeća.

 

Članak 58.

 

Na izvornike odluka i drugih akata Vijeća stavlja se pečat Vijeća.

 

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Vijeća.

 

Izvornici akata Vijeća čuvaju se u arhivi Grada.

 

Članak 59.

 

Statut, odluke i drugi opći akti Vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Vijeće objavljuju se u „Službenom glasniku Grada Hvara“ i na službenim internetskim stranicama Grada.

 

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Vijeće.

 

2. Postupak donošenja odluka i drugih akata

 

Članak 60.

 

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, gradonačelnik i radna tijela Vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

 

Inicijativu za donošenje odluka i drugih akata Vijeća mogu davati građani i pravne osobe te upravna tijela.

 

Članak 61.

 

Postupak za donošenje akta, pokreće se prijedlogom za njegovo donošenje od strane ovlaštenog predlagatelja.

 

Prijedlog općeg akta obvezno sadrži:

-          pravni temelj za njegovo donošenje,

-          inicijalni tekst prijedloga akta,

-          cilj koji se želi postići njegovim  donošenjem,

-          podatke o financijskim sredstvima potrebnim za njegovo provođenje,

-          način osiguranja tih sredstava, ukoliko su ista potrebna,

-          obrazloženje prijedloga.

 

Članak 62.

 

Kada se radi o općim aktima za koje postoji obveza provedbe postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću tada se, umjesto inicijalnog teksta prijedloga akta, izrađuje nacrt akta.

 

Uz opći akt o kojem se provelo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću dostavlja se i izvješće o provedenom savjetovanju.

 

Članak 63.

 

Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom odluke podnosi se predsjedniku Vijeća, ako on nije predlagač. Predsjednik Vijeća upućuje primljeni nacrt odluke nadležnom radnom tijelu Vijeća.

 

Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom odluke predsjednik Vijeća uputit će i gradonačelniku, ukoliko on nije predlagač.

 

Članak 64.

 

Ako predsjednik Vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.

 

Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt nije Vijeću ni upućen.

 

Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na sjednici Vijeća, isti prijedlog se može ponovno staviti na dnevni red tek po isteku roka od 3 mjeseca, osim ako Vijeće ne odluči drukčije.

 

Članak 65.

 

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik Vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog reda sjednice Vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.

 

Članak 66.

 

O prijedlogu za donošenje odluke s prijedlogom odluke raspravit će Vijeće najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od podnošenja prijedloga predsjedniku Vijeća, osim iz članka 72. i 73. ovog Poslovnika.

 

Članak 67.

 

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.

 

Članak 68.

 

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 10 minuta, a za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 20 minuta.

 

Vijeće može posebnom odlukom odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od propisanog stavkom 1. ovog članka.

 

Članak 69.

 

Predlagatelj odluke odnosno izvjestitelj kojega predlagač odredi, ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima te o izraženim mišljenjima i primjedbama.

 

Gradonačelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava imaju i izvjestitelji radnih tijela, a na njihovo sudjelovanje u raspravi primjenjuju se odredbe koje vrijede za vijećnike.

 

3. Postupak podnošenja amandmana

 

Članak 70.

 

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta u pravilu se podnosi kao pisani amandman uz obrazloženje.  Obrazloženje amandmana se može dati i usmeno tijekom sjednice odnosno za vrijeme rasprave.

 

Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.

Amandman se upućuje predsjedniku Vijeća, a predsjednik Vijeća ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i gradonačelniku, ukoliko on nije predlagatelj.

 

Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 60. stavak 1. ovog Poslovnika.

.

Članak 71.

 

Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta, Vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.

 

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i gradonačelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne. Izjašnjavanje je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

 

Članak 72.

 

Amandman koji je podnesen pismeno i u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje:

-          ako ga je podnio predlagatelj akta,

-          ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo, a s njime se suglasio predlagatelj akta.

 

Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojem se odlučuje.

 

Članak 73.

 

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.

 

Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, o njima se glasuje prema redoslijedu podnošenja.

 

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta s prihvaćenim amandmanima.

 

4. Donošenje akata po hitnom postupku

 

Članak 74.

 

Iznimno, opći i pojedinačni akti se mogu donositi po hitnom postupku, ako je to nužno radi sprječavanja ili uklanjanja štete, odnosno ako bi nedonošenje takvog akta u određenom roku imalo štetne posljedice ili ako to zahtijevaju drugi opravdani razlozi.

Postupak za donošenje akata po hitnom postupku odnosi se na akte za čijim se donošenjem pojavila neodgodiva potreba, a nakon sazivanja sjednice Vijeća po redovnom postupku.

 

Članak 75.

 

Prijedlog da se akt donese po hitnom postupku mogu podnijeti:

-          gradonačelnik,

-          član Vijeća,

-          radno tijelo Vijeća,

-          klub vijećnika.

Predsjednik Vijeća, bez odlaganja upućuje prijedlog članovima Vijeća i  gradonačelniku, ako on nije predlagatelj.

 

Prijedlog akta po hitnom postupku dostavlja se predsjedniku Vijeća u pravilu najkasnije dan prije održavanja sjednice Vijeća.

 

Za donošenje akta po hitnom postupku ne primjenjuju se rokovi za dostavu akata koji su utvrđeni za donošenje akata u redovnom postupku.

 

Članak 76.

 

Kada se donosi akt po hitnom postupku prvo se glasuje o opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanje u dnevni red, a potom raspravlja i odlučuje o aktu pod točkom dnevnog reda kako je odredi Vijeće.

 

Na akt koji se donosi po hitnom postupku a koji je uvršten u dnevni red, amandmani u pisanom obliku mogu se podnositi do zaključenja rasprave.

 

5. Javna rasprava

 

Članak 77.

 

Na javnu se raspravu upućuju prijedlozi akata kad je to utvrđeno zakonom ili drugim propisom.

 

Na javnu raspravu se može uputiti i prijedlog odluke ili drugog akta prije donošenja ako Vijeće ocijeni da se aktom uređuju odnosi za koje su građani životno zainteresirani.

 

U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovog članka Vijeće određuje radno tijelo za praćenje javne rasprave.

 

Članak 78.

 

Javna rasprava održava se u roku koji ne može biti kraći od deset (10) dana niti dulji od trideset (30) dana od donošenja zaključka o upućivanju prijedloga akta na javnu raspravu, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

 

Za vrijeme održavanja javne rasprave građanima se mora omogućiti upoznavanje s prijedlogom akta.

 

Predlagatelj akta, odnosno gradonačelnik ako nije predlagatelj akta, i tijelo za praćenje javne rasprave dužni su razmotriti prijedloge, mišljenja i primjedbe s javne rasprave prije utvrđivanja konačnog prijedloga akta, o čemu Vijeću podnosi izvješće.

 

Zaključkom o upućivanju prijedloga akta na javnu raspravu utvrđuje se način upoznavanja građana s prijedlogom, objavom u dnevnom tisku ili na drugi način, rok javne rasprave i radno tijelo kojemu se upućuju prijedlozi, mišljenja i primjedbe.

 

6. Donošenje proračuna i godišnjeg obračuna proračuna grada

 

Članak 79.

 

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada podnosi gradonačelnik na način i u rokovima propisanim zakonom.

 

Prije upućivanja prijedloga proračuna na usvajanje Vijeću, prijedlog će razmatrati Odbor za proračun i financije.

 

Proračun i godišnje izvješće o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih vijećnika.

 

IX. SAZIVANJE I TIJEK SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

 

1. Sazivanje sjednice

 

Članak 80.

 

Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća na temelju zaključaka Vijeća ili na vlastitu inicijativu, vodeći računa da između dviju sjednica Vijeća ne protekne više od dva mjeseca.

 

Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Vijeća ili gradonačelnika, u roku od 15 (petnaest) dana od primitka zahtjeva. Ukoliko je predsjednik Vijeća spriječen sazvati sjednicu sukladno prethodnom stavku, ili odbije to učiniti, sjednicu je dužan sazvati jedan od potpredsjednika Vijeća.

 

Ukoliko predsjednik i potpredsjednici Vijeća ne sazovu sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik u daljnjem roku od 8 dana.

 

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu Gradskog vijeća može na zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Obrazloženi zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

 

Članak 81.

 

Osim sjednica Vijeća opisanih u članku 80., po potrebi se mogu sazivati i izvanredne odnosno tematske sjednice Vijeća u slučaju kada to zahtijevaju posebne prilike.

 

O potrebi sazivanja izvanredne sjednice odlučuje predsjednik u dogovoru s potpredsjednicima Vijeća.

 

Članak 82.

 

Pored redovnih, izvanrednih i tematskih sjednica Vijeća na kojima se raspravlja o pitanjima iz nadležnosti Vijeća, svake će se godine redovito održati svečana sjednica povodom Dana Grada.

 

Na svečanoj sjednici Vijeća dodjeljuju se  nagrade i priznanja Grada Hvara.

 

Članak 83.

 

Sjednice vijeća u pravilu se sazivaju pisanim pozivom, mogu se sazvati i putem elektroničke pošte, a iznimno i na drugi način u slučajevima izuzetne žurnosti ili nužde.

 

Poziv za sjednicu dostavlja se vijećnicima u pravilu 5 dana prije sjednice. Uz poziv se dostavlja i prijedlog dnevnog reda, skraćeni zapisnik o radu i audio snimka prethodne sjednice Vijeća te svi spisi koji se odnose na prijedlog točaka dnevnog reda.

 

U slučaju sazivanja izvanredne sjednice i ako postoje opravdani razlozi, koji se moraju obrazložiti, rok za dostavu poziva može biti i kraći od 5 dana, ali ne kraći od jednog dana prije sjednice.

 

Poziv i materijali za sjednicu mogu se dostaviti i elektroničkim putem. Sjednica Vijeća može se održavati i putem video veze ukoliko postoje tehničke mogućnosti.

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku odlučuje predsjednik Vijeća u dogovoru s potpredsjednicima.

 

Članak 84.

 

Spisi vezani za točke dnevnog reda sjednice Vijeća dostavljaju se:

-          vijećnicima,

-          gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika,

-          pročelniku upravnog tijela i voditeljima ustrojstvenih jedinica,

-          vijećima mjesnih odbora na području Grada Hvara,

-          političkim strankama koje imaju vijećnike u Vijeću i

-          sredstvima javnog priopćavanja.

 

Predsjednik Vijeća može odlučiti da se materijali za sjednicu dostavljaju i drugim osobama iz javnog života.

 

2. Javnost rada

 

Članak 85.

 

Sjednice Vijeća u pravilu su javne.

 

Obavijest o sazivu sjednice Vijeća s predloženim dnevnim redom objavit će se na internetskim stranicama Grada, a tiskani oglas izvjesit će se na oglasnim pločama u svim naseljima Grada Hvara.

 

Građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća i njegovih radnih tijela.

 

Predsjednik Vijeća, odnosno radnog tijela, može ograničiti broj građana koji će prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Članak 86.

 

Izvjestiteljima sredstava priopćavanja osiguravaju se odgovarajući uvjeti za praćenje rada na sjednicama Vijeća.

 

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i spisi koji sadrže informacije koje su zakonom i drugim propisima izuzete od prava na uvid.

Članak 87.

 

Bez javnosti održavaju se sjednice ili pojedini dio sjednice Vijeća, odnosno radnog tijela kada se raspravlja o predmetima koji su u skladu s posebnim propisima i označeni određenim stupnjem povjerljivosti.

 

O održavanju sjednica ili dijela sjednice Vijeća bez prisutnosti javnosti, odlučuje predsjednik Vijeća uz prethodno konzultiranje s potpredsjednicima Vijeća i gradonačelnikom.

 

O održavanju sjednice ili dijela sjednice radnog tijela Vijeća odlučuje predsjednik radnog tijela uz prethodne konzultacije sa predsjednikom Vijeća.

 

Prije prelaska na razmatranje pitanja iz stavka 1. ovog članka, predsjednik Vijeća odnosno predsjednik radnog tijela Vijeća pozvati će osobe čija prisutnost nije nužna, da napuste dvoranu, a zatim će vijećnike odnosno članove radnog tijela Vijeća obavijestiti o razlozima održavanja sjednice bez prisutnosti javnosti.

 

Kad se o nekom pitanju raspravlja bez prisustva javnosti, spisi za takvu raspravu ne moraju se dostavljati u pismenom obliku.

 

3. Predsjedavanje i sudjelovanje u radu sjednice Vijeća

 

Članak 88.

 

Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik.

 

Predsjednika Vijeća, kada je odsutan ili spriječen, zamjenjuje prvi potpredsjednik, a ako je i prvi potpredsjednik odsutan ili spriječen, sjednicama Vijeća predsjedava drugi potpredsjednik.

 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i oba potpredsjednika, Vijeće odlučuje o predsjedavajućem.

 

Članak 89.

 

U raspravi po pojedinoj točki dnevnog reda mogu sudjelovati:

-          vijećnici

-          gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika te službenici koje na to ovlasti gradonačelnik,

-          predstavnici radnih tijela ukoliko je točka unutar njihovog djelokruga rada,

-          izvjestitelji,

-          osobe pozvane na sjednicu Vijeća.

 

Predstavnici upravnih tijela odnosno voditelji ustrojstvenih jedinica, voditelji gradskih ustanova i predstavnici tvrtki u vlasništvu Grada dužni su prisustvovati sjednicama Vijeća kada su na dnevnom redu pitanja iz njihovog djelokruga rada i po potrebi davati objašnjenja i odgovore na pitanja članova Vijeća.

 

4. Otvaranje i tijek sjednice

 

Članak 90.

 

Sjednica Vijeća može se održati i na njoj pravovaljano odlučivati ako je prisutna većina članova Vijeća.

 

U cilju utvrđivanja prisutnosti, predsjednik Vijeća nakon otvaranja sjednice nalaže pojedinačno prozivanje i prebrojavanje vijećnika.

 

Prisutnost se mora utvrditi:

-          na početku sjednice,

-          kada predsjedavajući tijekom sjednice ocijeni da nije prisutan dovoljan broj vijećnika,

-          kada to zatraži najmanje 1/4 vijećnika.

 

Kada predsjedavajući utvrdi da postoji potreban broj prisutnih, otvara sjednicu.

 

Ako predsjedavajući na početku sjednice utvrdi da nije prisutan potreban broj vijećnika, odgodit će sjednicu za 30 minuta, pa ako ni nakon toga ne bude prisutan potreban broj vijećnika, odgodit će sjednicu za određen dan i sat.

 

Sjednicu će predsjedavajući prekinuti i odgoditi i ako se za njenog trajanja utvrdi da nema više potrebnog broja prisutnih vijećnika.

 

O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju samo odsutni članovi.

 

Članak 91.

 

Prijave za raspravu primaju se čim se otvori rasprava, a nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Vijeća.

 

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Vijeća koji se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

 

Predsjednik Vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.

 

Sudionik na sjednici Vijeća može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

 

Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih razloga, Vijeće može odlučiti da sjednicu prekine i zakaže nastavak za određeni dan i sat, o čemu se pismeno izvješćuju samo odsutni članovi.

 

Tijekom dugotrajne sjednice predsjednik Vijeća na osobnu inicijativu može odrediti kraće pauze u trajanju do 10 minuta, a pauzu u trajanju do 30 minuta na osobnu inicijativu ili na zahtjev predstavnika pojedinog kluba vijećnika.

 

5. Dnevni red

 

Članak 92.

 

Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice.

 

Dnevni red u pravilu predlaže predsjednik Vijeća, te se u  pisanom obliku dostavlja uz poziv za sjednicu i spise vezane za točke predloženog dnevnog reda.

 

Predsjednik Vijeća unosi u prijedlog dnevnog reda sve predmete iz djelokruga Vijeća koje su mu u rokovima i na način propisan Poslovnikom podnijeli ovlašteni predlagatelji u redovnom ili hitnom postupku.

 

Prijedlog za dopunu, odnosno skidanje pojedine točke s dnevnog reda mogu na samoj sjednici, uz obrazloženje, predložiti ovlašteni predlagatelji, kao i predsjednik Vijeća, o čemu se odlučuje bez rasprave, većinom nazočnih članova Vijeća.

 

Prijedlozi za dopunu dnevnog reda moraju biti pripremljeni u pisanom obliku i sadržavati dokumentaciju koja je propisana ovim Poslovnikom.

 

U postupku utvrđivanja dnevnog reda najprije se glasuje o prijedlozima za skidanje s dnevnog reda pojedinih predloženih točaka, zatim pojedinačno o prijedlozima za dopunu pa tek onda o dnevnom redu u cijelosti.

 

Prijedlog dnevnog reda je prihvaćen ako je za njega glasovala većina nazočnih članova Vijeća.

 

O prijedlogu dnevnog reda glasuje se samo »za« i »protiv«, kao iznimka u odnosu na način glasovanja koji je propisan ovim Poslovnikom za ostala pitanja.

 

Tijekom sjednice na prijedlog predsjednika Vijeća ili gradonačelnika može se izmijeniti redoslijed točaka dnevnog reda nakon čega se odlučuje o cjelokupnom dnevnom redu.

 

O prijedlozima vezanim za dnevni red glasuje se “ZA” ili “PROTIV”, većinom glasova nazočnih vijećnika.

 

Predlagatelj čiji je prijedlog uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.

 

Sjednice Vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.

 

6. Usvajanje zapisnika i pitanja vijećnika

 

Članak 93.

 

Po usvajanju dnevnog reda prelazi se na njegovu prvu točku, odnosno Verifikaciju skraćenog pisanog zapisnika o radu sa prethodne sjednice Vijeća.

 

Vijećnik ima pravo podnijeti primjedbe na zapisnik a o njihovoj osnovanosti odlučuje se na sjednici te ako se usvoje, u zapisnik se unose predložene izmjene.

 

Zapisnik na koji nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik koji je izmijenjen u skladu sa prihvaćenim primjedbama smatra se usvojenim.

 

Članak 94.

 

Nakon verifikacije zapisnika, slijedeća ili druga po redu točka dnevnog reda su Pitanja vijećnika za koju se vrijeme trajanja ograničava na 60 (šezdeset) minuta ukoliko Vijeće na sjednici ne odluči drugačije.

 

Pitanja se postavljaju gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika i pročelniku upravnog tijela Grada.

 

Osim navedenih u stavku 2. ovog članka, vijećnička pitanja se mogu postaviti direktorima trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada, u svezi poslova iz njihovog djelokruga rada, čiju je nazočnost nazočnost na sjednici dužan osigurati gradonačelnik Grada Hvara te ravnateljima javnih ustanova kojima je osnivač Grad Hvar.

 

Pitanja se postavljaju usmeno ili u pisanom obliku. Pitanja u pisanom obliku upućuju se adresatu posredstvom predsjednika Vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga točno upućuje.

 

 

Članak 95.

 

Vijećnik ima pravo postaviti najviše tri pitanja, a postavljanje pitanja može trajati najviše 3 (tri) minute.

 

U svrhu pojašnjenja usmeno postavljenog pitanja ili pojašnjenja odgovora, vijećnik može postaviti još najviše dva kratka dodatna pitanja.

 

Pravo postavljanja 1 (jednog) vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika.

 

Replike u ovoj točki dnevnog reda nisu dozvolje

 

Članak 96.

 

Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici.

 

Odgovor na svako pitanje može trajati najviše 5 (pet) minuta.

 

Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje se najkasnije do sljedeće sjednice Vijeća, odnosno u roku ne duljem od 60 dana.

 

Dužnosnici, gradska upravna tijela ili odgovorne osobe ustanova ili društava kojima je grad vlasnik ili ima djelomičan udjel u vlasništvu dužne su pisani dostaviti predsjedniku Vijeća koji ga potom upućuje svim vijećnicima.

 

Po prijemu pisanog odgovora vijećnik može na sjednici Vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od 3 (tri) minute.

Članak 97.

 

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja povjerljiv podatak, službenu ili profesionalnu tajnu, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, odnosno pročelnik može predložiti da se vijećniku neposredno odgovori:

-          na sjednici Vijeća bez prisutnosti javnosti ili

-          na zatvorenoj sjednici radnog tijela za čiji djelokrug rada je pitanje vezano.

 

 

 

 

 

 

7. Tijek sjednice

 

Članak 98.

 

Poslije točke dnevnog reda Pitanja vijećnika, prelazi se na raspravljanje o pojedinim točkama dnevnog reda  i to redoslijedom utvrđenim u dnevnom redu.

 

Tijekom sjednice može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom prijedlogu utvrđenog dnevnog reda, ako se s tim prijedlogom složi predlagač i većina prisutnih vijećnika.

 

Na početku rasprave o svakom pitanju predlagač može dati dopunsko obrazloženje, bilo usmeno ili pismeno. Kada predlagač pitanje usmeno obrazloži, izvjestitelj radnog tijela, ako je potrebno, može i usmeno izložiti odnosno dopuniti stav radnog tijela.

 

Članak 99.

 

Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se predsjedniku Vijeća prije rasprave, te u tijeku rasprave, sve do njezinog zaključenja.

 

Sudionici u raspravi govore redoslijedom kojim su se prijavili.

 

Predsjednik Vijeća može dopustiti da i mimo reda govori predstavnik predlagača.

 

Sudionik u raspravi, u pravilu, može govoriti najviše 5 minuta, a predsjednici Klubova vijećnika do 10 minuta. Iznimno, zbog važnosti teme, Vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik ili svi vijećnici mogu raspravljati i dulje od predviđenog vremena.

Svaki vijećnik ima pravo na tri replike po 2 minute u raspravi o pojedinoj točki dnevnog reda.

 

Članak 100.

 

Ukoliko vijećnik ili predsjednik kluba vijećnika koji se prijavio za raspravu nije prisutan u dvorani za sjednice u momentu kada je na redu za raspravu, gubi pravo na raspravu za koju je prijavljen, osim ako ima osobito opravdane razloge.

 

Članak 101.

 

Neovisno o redoslijedu prijava za raspravu, predsjednik Vijeća će dati vijećniku  kada želi govoriti o povredi Poslovnika. Vijećnik je dužan obrazložiti povredu i članak Poslovnika na koji se povreda odnosi.

 

Rasprava o prigovoru iz stavka 1. ovog članka može trajati najduže dvije (2) minute, a nakon podnijetog prigovora, predsjednik Vijeća će odmah dati ili osigurati potreban odgovor odnosno obrazloženje.

 

Ako vijećnik nije zadovoljan s obrazloženjem može najaviti da će Odboru za Statut i Poslovnik podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika. Zahtjev se podnosi u pisanom obliku i protokolira u roku od 24 (dvadesetičetiri) sata od sjednice, a istekom navedenog roka gubi se pravo na mišljenje.

 

Odbor za Statut i Poslovnik je vijećniku dostaviti mišljenje najkasnije do sazivanja naredne sjednice Vijeća, odnosno roku ne duljem od 60 dana, te u mišljenju iznijeti ocjenu da li je povreda utjecala na proceduru donošenja ili zakonitost sadržaja akta o kojem se raspravljalo kada je prigovor podnijet.

 

Ukoliko je mišljenjem Odbora za Statut i Poslovnik povreda utjecala na proceduru donošenja ili zakonitost sadržaja akta o kojem se raspravljalo kada je prigovor podnijet, Vijeće će odlučiti o ponovljenom raspravljanju o točki dnevnog reda.

 

Članak 102.

 

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik Vijeća će mu dati riječ čim završi govor vijećnika koji je to izazvao.

 

Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje netočnog navoda a njegov govor ne može trajati duže od 2 (dvije) minute.

 

Članak 103.

 

O pojedinoj točki dnevnog reda se raspravlja dok ima prijavljenih govornika.

 

Predlagač može svoj prijedlog povući dok se o njemu još nije glasovalo bez davanja obrazloženja o razlogu povlačenja, a o povučenom prijedlogu prestaje rasprava.

 

Povučeni prijedlog ne može se ponovo uvrstiti u dnevni red na istoj sjednici Vijeća.

 

Članak 104.

 

Po završetku rasprava o prijedlogu, Vijeće može prijedlog usvojiti, ne prihvatiti ili vratiti predlagatelju na dopunu.

 

Ukoliko ima više prijedloga, Vijeće će glasovati o svakom pojedinom prijedlogu redoslijedom kako su protokolirani.

 

8. Odlučivanje

 

Članak 105.

 

Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon rasprave.

 

O prijedlogu odluke ili drugog akta, kao i o kandidatima za određene dužnosti, glasuje se poslije zaključenja rasprave, glasovanjem “ZA”, “PROTIV” ili „SUZDRŽAN“.

 

Ukoliko su za odluku ili drugi akt glasovali svi prisutni, neće se postavljati pitanje o negativnim ili suzdržanim glasovima.

 

Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Vijeća nalaže brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja.

 

Članak 106.

 

Vijeće odlučuje o predloženim aktima javnim glasovanjem većinom glasova, ukoliko je na sjednici nazočna većina vijećnika.

 

Na prijedlog pojedinog vijećnika ili  kluba vijećnika javno glasovanje se može provoditi i poimeničnim prozivanjem članova Vijeća.

 

Glasovanje iz stavka 2. ovog članka se provodi ukoliko se za to izjasni većina prisutnih vijećnika.

 

Članak 107.

 

Na sjednicama Vijeća može glasovati i tajno, a tajno glasovanje provodi se u pravilu kod izbora i imenovanja u slučajevima kada je broj predloženih kandidata veći od broja koji se bira odnosno imenuje, te kod razrješenja.

 

Na prijedlog pojedinog vijećnika ili kluba vijećnika, na sjednici se može tajno glasovati i o drugim pitanjima iz djelokruga rada Vijeća, o čemu se odlučuje većinom glasova prisutnih vijećnika.

 

Članak 108.

 

Tajno glasovanje provodi predsjednik Vijeća i dva vijećnika koje bira većina prisutnih, a glasuje se na glasačkim listićima koji moraju biti iste veličine, boje, oblika te ovjereni pečatom Vijeća.

 

Ako se glasuje o kandidatima za pojedine dužnosti, prezimena kandidata se na glasačkom listiću navode abecednim redom, a glasovanje se vrši zaokruživanjem rednog broja ispred kandidata.

 

Kada se tajno glasuje o odluci, drugom aktu ili pojedinom pitanju, na glasačkom listiću treba biti istaknut naziv odluke, drugog akta ili pojedinog pitanja, a glasuje se  zaokruživanjem »ZA« ili »PROTIV«.

 

Glasački listići ubacuju se u glasačku kutiju.

 

Nevažećima se smatraju glasački listići iz kojih se ne može točno utvrditi za kojeg je kandidata vijećnik glasovao, listići na kojima je zaokruženo više kandidata od predviđenih kao i oni listići gdje je nejasno  da li je glasovao “ZA” ili “PROTIV” odluke, drugog akta ili pojedinog pitanja.

 

Predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja koji se uvodi u zapisnik sjednice čiji su sastavni dio i glasački listići obavljenog tajnog glasovanja.

 

Članak 109.

 

Za pravovaljano odlučivanje potrebno je da se za odluku ili drugi akt Vijeća izjasnila većina prisutnih vijećnika, osim u slučajevima predviđenim zakonom, Statutom i Poslovnikom kada je za pravovaljano odlučivanje potrebna većina svih vijećnika.

 

Vijeće većinom  glasova svih vijećnika donosi slijedeće akte:

-          Statut Grada,

-          Poslovnik Gradskog vijeća,

-          Proračun,

-          godišnji izvješće o izvršenju proračuna

-          odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća

-          odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika

-          odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Grada Hvara.- ovo nije u čl. 32. statuta

 

9. Održavanje poslovnog reda na sjednici i stegovne mjere

 

Članak 110.

 

Poslovni red na sjednici osigurava predsjednik Vijeća.

 

Zbog remećenje poslovnog reda i nemogućnosti održavanja istog, predsjednik Vijeća može odrediti kratku stanku u cilju njegove ponovne uspostave.

 

Članu Vijeća ili drugom sudioniku sjednice koji remeti poslovni red predsjednik Vijeća može izreći stegovne mjere:

-          opomenu,

-          opomenu s oduzimanjem riječi,

-          udaljenje sa sjednice.

 

Članak 111.

 

Članu Vijeća ili drugom sudioniku sjednice se izriče stegovna mjera opomene:

-          ako se u svom govoru ne drži teme o kojoj se raspravlja,

-          ako govori, a nije dobio riječ od predsjednika Vijeća,

-          ako svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika,

-          ako omalovažava ili vrijeđa sudionike sjednice Vijeća,

-          ako svojim ponašanjem odstupa od općih pravila ponašanja u Vijeću,

-          ako na drugi način remeti red na sjednici.

Članak 112.

 

Opomena s oduzimanjem riječi izriče se članu Vijeća ili drugom sudioniku sjednice koji:

-          i nakon izricanja opomene svojim govorom ili ponašanjem opetovano nastavlja kršiti odredbe Poslovnika zbog čega mu je izrečena opomena.

-          svojim govorom izaziva bilo koju nesnošljivost (nacionalnu, vjersku, rodnu, socijalnu i dr.), negira Ustav Republike Hrvatske te civilizacijske vrijednosti i dostignute demokratske standarde.

 

Članak 113.

 

Članu Vijeća ili drugom sudioniku sjednice se izriče stegovna mjera udaljenja sa sjednice Vijeća ako:

-          svojim ponašanjem grubo narušava poslovni red i krši odredbe ovog Poslovnika

-          svojim ponašanjem prijeti izazivanjem fizičkog sukoba i prekida sjednice.

 

Stegovna mjera udaljenja sa sjednice može se izreći za trajanja rasprave i odlučivanja o jednoj ili više točaka dnevnog reda ili za trajanja cijele sjednice.

 

Kada je članu Vijeća ili sudioniku sjednice izrečena stegovna mjera udaljenja sa sjednice Vijeća, dužan je odmah napustiti sjednicu, a ako to ne učini, predsjednik je ovlašten provesti mjeru pozivom zaštitara ili policije.

 

10. Zapisnik

 

Članak 114.

 

Sastavni dijelovi zapisnika sa pojedine sjednice Vijeća su:

-          tonski zapis potpunog tijeka sjednice

-          skraćeni pisani zapisnik

-          usvojeni tekstovi odluka i drugih akata.

 

Članak 115.

 

O radu na sjednici Vijeća snima se tonski zapis koji sadrži potpuni tijek sjednice. Tonski zapis ima funkciju glavnog zapisnika, a na sjednici se vodi i skraćeni zapisnik o tijeku sjednice u pisanom obliku.

 

Skraćeni pisani zapisnik kao i tonski zapis na prikladnom nosaču zvuka o potpunom tijeku sjednice, dostavljaju se vijećnicima najkasnije u roku od 60 dana od održavanja sjednice.

 

Tonski zapis o potpunom tijeku sjednice dostupan je je javnosti u roku od 48 sati nakon održavanja sjednice. Objavljuje se na internetskim stranicama Grada na način da se svaka točka dnevnog reda objavljuje posebno i odvojeno.

 

Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Vijeća te druge materijale u svezi s radom Vijeća omogućit će se svim pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva, sukladno zakonu i aktima Grada Hvara kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

 

Zahtjev iz stavka 4. ovog članka podnosi se službeniku zaduženom za informiranje.

 

Pravo na pristup javnosti informacijama iz točke 3. i 4. ovog članka može se ograničiti u slučajevima kada se radi o predmetima koji su u skladu s posebnim propisima i označeni određenim stupnjem povjerljivosti.

 

Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivoj stvari ili kada je iz rasprave o nekom predmetu isključena javnost, snima se poseban tonski zapis i vodi odvojeni kratki pisani zapisnik.

 

Članak 116.

 

Skraćeni pisani zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice:

-          vrijeme i mjesto održavanja sjednice,

-          dnevni red sjednice,

-          ime i prezime predsjedatelja,

-          imena prisutnih i odsutnih vijećnika sa posebnom napomenom za nenajavljenu                        odsutnost,

-          dnevni red,

-          imena sudionika u raspravi po pojedinoj točki dnevnog reda,

-          rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima,

-          naziv svih odluka i drugih akata donesenih na sjednici,

-          bilješke o događanjima koje ne spadaju u redoviti tijek pojedine točke dnevnog reda i eventualno izrečene stegovne mjere od strane predsjednika Vijeća,

-          ime službenika koji vodi zapisnik.

Članak 117.

 

Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, u sklopu točke dnevnog reda verifikacija skraćenog pisanog zapisnika, iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.

 

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave, a ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

 

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim, ako je za njega glasovala većina nazočnih vijećnika.

 

Usvojeni skraćeni pisani zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća i službenik koji vodi zapisnik. Izvornici zapisnika sjednice Vijeća čuvaju se u pismohrani.

 

Članak 118.

 

Materijali za sjednicu poput poziva za sjednicu, materijala koji su razmatrani na sjednici, tonskog zapisa o potpunom tijeku sjednice i skraćenog pisanog zapisnika, te originali odluka i drugih akata koje je donijelo Vijeće, trajne su vrijednosti i čuvaju se u arhivu Grada.

 

Članak 119.

 

U posebnim prilikama i ukoliko sjednica nije zatvorena za javnost, Vijeće može odobriti  snimanje sjednice video tehnologijom. Video snimke nisu sastavni dio zapisnika, već mogu biti njegov prilog.

 

Osoba koja vrši video snimanje dužna je cjeloviti originalni video zapis dostaviti službeniku nadležnom za lokalnu samoupravu grada u roku od 24 sata nakon sjednice Vijeća.

X. JAVNOST RADA

 

Članak 120.

 

Rad Vijeća je javan.

 

Sjednica ili pojedini dio sjednice Vijeća može se održati bez nazočnosti javnosti, a sukladno odredbama ovog Poslovnika.

 

Vijeće obavještava javnost o svome radu i radu svih radnih tijela te stajalištima i odlukama koje je usvojilo.

 

Tonski zapis tijeka sjednica i akti Vijeća mogu se u cijelosti objaviti u sredstvima javnog priopćavanja i internetske stranice Grada, a od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci koji su, u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Članak 121.

 

Odluke i drugi akti Vijeća, osim onih koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti, objavljuju se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

Članak 122.

 

Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o rezultatima rada Vijeća i radnih tijela, može se dati službeno priopćenje ili konferencija za tisak.

 

Službeno priopćenje može dati predsjednik Vijeća odnosno radnog tijela ili član kojeg za to ovlasti Vijeće odnosno radno tijelo.

 

Konferencija za tisak održava se po odluci Vijeća, a uz suglasnost predsjednika Vijeća.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 123.

 

Prijedlog za promjenu Poslovnika može podnijeti Odbor za statut i poslovnik ili 1/3 vijećnika.

 

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Vijeća.

 

Gradsko vijeće većinom prisutnih vijećnika odlučuje da li će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Poslovnika.

 

 

 

Članak 124.

 

Stupanjem na, snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Gradskog vijeća Grada Hvara – pročišćeni tekst (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13).

Članak 125.

 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/18-01/07

URBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 10. srpnja 2018.

                                                                PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić,  mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 110 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13. i 65/17.) i članka 25 Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na svojoj 17 sjednici održanoj dana 10.07.2018. g. donijelo je:

 

ODLUKU

o donošenju

Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta Dolac

 

I.

 

(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta Dolac, u daljnjem tekstu Plan. Za područje Grada Hvara na snazi je Prostorni plan uređenja Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 02/07, 09/10, 05/16).

 

II.

 

(1) Plan je izrađen na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za urbanizam i prostorno planiranje fra Andrije Kačića Miošića 26. pod vodstvom odgovornog voditelja Prof.dr.sc. Nenada Lipovca dipl.ing.arh.

 

III.

 

(1) Plan se sastoji od jedne knjige koja sadrži:

 1. ODREDBE
 2. KARTOGRAFSKI DIO PLANA

0. GRANICA OBUHVATA NA TOPOGRAFSKO-KATASTARSKOJ PODLOZI                                                                 1.2.000

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA                                                                   1:2.000

2. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.A. Plan prometa                                  1:2.000

2. B. Plan ostale komunalne infrastrukture                                                                   1:2.000

3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA                                                      1:2.000

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

3. OBAVEZNI PRILOZI PLANU

A. OBRAZLOŽENJE PLANA

B. IZVOD IZ IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE POSTIRA

C. STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA

D. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI PLANA

E. SUGLASNOST MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA F.

F. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

G. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

H. SAŽETAK ZA JAVNOST

 

IV.

 

(1) Plan je izrađen u 6 (šest) izvornika ovjerenih potpisom i žigom gradonačelnika te potpisom i žigom predsjednika gradskog vijeća grada Hvara. Pojedini izvornici se čuvaju se na slijedećim adresdama:

 1. Grad Hvar – 2 primjerka
 2. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – 1 primjerak
 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, ispostava Hvar – 2 primjerka
 4. Županijski zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije – 1 primjerak

 

V.

 

(1) Plan stupa na snagu osmi dan nakon objave u službenom glasilu Grada Hvara.

 

 

 

 

 

1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(1) Odredbe za provođenje Urbanističkog urbanističkog plana uređenja športsko-rekreacijske zone Šamoreta Dolac (u daljnjem tekstu: UPU) primjenjuju se unutar obuhvata čija je granica utvrđena Prostornim planom uređenja Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 2/07., 9/10. i 5/16.), odnosno Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja Šamoreta Dolac (Službeni glasnik Grada Hvara br. 7/16.).

 

(2) Obuhvat UPU-a nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora (u daljnjem tekstu: ZOP) u površini od 22,50 ha.

 

(3) Detaljno razgraničenje površina pojedinih namjena utvrđeno je na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:2000 koja je izrađena za potrebe ovog UPU-a od strane tvrtke GEOMAPA d.o.o., Drniš.

 

Članak 2.

 

(1) U Planu se koriste pojmovi određeni Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji, pratećim Pravilnicima te pojmovi opisani propisima donesenim na temelju tog Zakona i pojmovi uvriježeni u praksi. Pojmovi uvriježeni u praksi, a koji nisu opisani Zakonom, podrobnije su opisani ovim odredbama:

 

1.1. Prostorna cjelina je površina određene namjene koja se urbanističkim planom uređenja može utvrditi kao samostalni dio cjelokupnog područja predviđenog za razvoj i uređenje sadržaja sporta i rekreacije.

 

1.2 Regulacijska crta je crta koja odvaja javnu površinu od privatne (u smislu javnog ili privatnog dobra, odnosno vlasničkog načina korištenja), odnosno linija koja razdvaja pojas prometnice od pojedine građevne čestice bilo koje namjene i u bilo čijem vlasništvu.

 

1.3. Krajobrazno uređeno zemljište je dio površine građevne ili ostalih čestica predviđenih za uređenje javnih perivojnih površina, koje je uređeno nasadima niskog ili visokog biljnog materijala, pratećim stazama, odmorištima, ali bez parkiranja i otvorenih sportskih igrališta.

 

1.4. Uređeni teren je dio površine građevne čestice uređen za parkiralište, sportski teren, natkriveni prostor za boravak ljudi i sl.

 

 

 

2.  DIJELOVI I VISINE POMOĆNIH ZGRADA:

 

2.1. Podrum (Po) je dio zgrade koji je ukopan u okolni teren 50% ili više svojeg volumena.

 

2.2. Suteren (Su) je dio zgrade koji je ukopan u okolni teren do 50% svojeg volumena.

 

2.3. Prizemlje (P) je dio zgrade čija se razina završne plohe konstrukcije poda nalazi najviše 1,50 metar iznad kote uređenog terena, mjereno na dijelu najveće otvorenosti vanjskog pročelja.

 

2.4. Nadstrešnica je konstrukcija kojom se natkriva određena površina/prostor (terasa ili dio uređenog terena – sportskog igrališta ili tribine). Može biti zatvorena najviše s dvije strane.

 

3. GRAĐEVINE I SPORTSKA IGRALIŠTA

 

3.1. Prateća zgrada je zgrada koja svojom namjenom upotpunjuje sportska igrališta u prostornoj jedinici. U njoj se nalaze svlačionice, sanitarni čvorovi, spremišta, ugostiteljski sadržaji i druge pomoćne prostorije kojima se nadopunjava namjena sportskog igrališta.

 

3.2. Potporni zid je građevina koja se koristi kod izvedbe zasjeka/usjeka terena (kod gradnje građevina niske ili visoke gradnje), čija vidljiva visina pojedinog dijela zidne plohe ne smije prijeći visinu od 2,00 metra. U slučaju većeg nagiba terena i potrebe izgradnje zida veće visine, isti se mora izvesti stepenasto.

 

3.3. Pergola (prozračna sjenica, paviljon, brajda, odrina) sastavljena je od niza stupova povezanih u vodoravnoj ravnini drvenim ili metalnim gredama (letvicama).

 

3.4. Mala sportska igrališta su igrališta čija je površina manja ili jednaka 2100 m2 (mali nogomet, rukomet, tenis, košarka, odbojka, badminton, boćanje, …).

 

3.5. Velika sportska igrališta su igrališta čija je površina veća od 2100 m2 (nogomet, ragbi, …).

 

2. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA

 

Članak 3.

 

(1) Uvjeti za određivanje korištenja i namjene površina temeljeni su na:

 • obilježjima prostora i ciljevima razvoja određenim planom šireg područja
 • vrednovanju postojećeg prirodnog okoliša
 • vrednovanju postojećih namjena i građevina koje nisu u suprotnosti s temeljnom namjenom UPU-a

 

Članak 4.

 

(1) Sportsko-rekreacijska zona (R2) prostor je izdvojenog građevinskog područja izvan naselja; namijenjen za izgradnju i uređenje sportsko-rekreacijskih sadržaja prema osnovnim uvjetima izgradnje određenim Izmjenama i dopunama PPUG-a Hvara.

 

(2) Namjena površina je razgraničena i prikazana planskim znakom i bojom na kartografskom prikazu UPU-a – broj 1 „Korištenje i namjena površina“ u mjerilu 1:2000 i unutar njega nalaze se ili su planirane slijedeće namjene:

 • Površine sportsko-rekreacijske namjene – sportsko-rekreacijski centar (R2)

-          R2-1 Površina za uređenje velikih sportskih igrališta (planirano)

-          R2-2 Površina za uređenje malih sportskih igrališta (postojeće i planirano)

-          R2-3 Površine za gradnju i uređenje građevina za vodene sportove (planirano)

-          R2-4 Površina za uređenje igrališta i staza za mini golf

-          R2-5 Površina za uređenje pješačkih i trim staza.

 • Krajobrazno-uređene površine (Z1)

-          Z1-1 Površina za uređenje dječjih igrališta s pratećim sadržajima (planirano)

-          Z1-2 Površina za uređenje parka za kućne ljubimce

-          Z1-3 Površina prirodnog krajobraza

 • Površine infrastrukturnih sustava (IS)

-          IS-1 Površina za gradnju i uređenje javnih prometnica

-          IS-2 Površina za gradnju i uređenje parkirališta

-          IS-3 Površina za gradnju i uređenje parkirališta u više razina

-          IS-4 Površina za gradnju i uređenje parkirališta sa stajalištem za autobuse

-          IS-5 Površina za gradnju i uređenje parkirališta za autobuse

-          IS-6 Gradnja i uređenje kolno-pješačke površine

-          IS-7 Površina za proširenje i uređenje glavne šetnice s izgradnjom vidikovca

-          IS-8 Površina za gradnju trafostanice

-          IS-9 Površina za gradnju i uređenje nogostupa uz županijske ceste

-          IS-10 Površina dijela pojasa županijske ceste

 

(3) Površine pojedinih namjena vidljive su u narednoj tablici:

 

 

NAMJENA POVRŠINA

Površina (ha)

%

R2

Površine sportsko-rekreacijske namjene – sportsko-rekreacijski centar

17,55

77,99

R2-1

Površina za uređenje velikih sportskih igrališta (planirano)

2,84

R2-2

Površina za uređenje malih sportskih igrališta (postojeće i planirano)

6,04

R2-3

Površine za gradnju i uređenje građevina za vodene sportove (planirano)

0,47

R2-4

Površina za uređenje igrališta i staza za mini golf

0,93

R2-5

Površina za uređenje pješačkih i trim staza

7,26

Z1

Krajobrazno uređene i prirodne površine

1,30

5,78

Z1-1

Površina za uređenje dječjih igrališta s pratećim sadržajima (planirano)

0,49

Z1-2

Površina za uređenje parka za kućne ljubimce

0,32

Z1-3

Površina prirodnog krajobraza

0,49

IS

Površine infrastrukturnih sustava

3,65

16,23

IS-1

Površina za gradnju i uređenje javne prometnice

0,25

IS-2

Površina za gradnju i uređenje parkirališta

1,17

IS-3

Površina za gradnju i uređenje parkirališta u više razina

0,41

IS-4

Površina za gradnju i uređenje parkirališta sa stajalištem za autobuse

0,57

IS-5

Površina za gradnju i uređenje parkirališta za autobuse

0,58

IS-6

Kolno-pješačka površina

0,07

IS-7

Površina za proširenje i uređenje glavne šetnice s izgradnjom vidikovca

0,23

IS-8

Površina za gradnju trafostanice

0,02

IS-9

Površina za gradnju i uređenje nogostupa uz županijsku cestu

0,30

IS-10

Površina dijela pojasa županijske ceste

0.06

UKUPNA POVRŠINA

22,50

100,00%

 

 

 

3.  UVJETI SMJEŠTAJA SPORTSKO-REKREACIJSKIH GRAĐEVINA

 

Članak 5.

 

(1) Sportsko rekreacijske građevine su sva sportska igrališta i prateće građevine. Sportska igrališta mogu biti otvorena i/ili natkrivena.

 

(2) Ukupna građevna bruto površina zgrada namijenjenih za prateće sadržaje ne smije biti veća od 2000 m2, odnosno ne veća od 7% od ukupne površine svih sportskih igrališta. Ova površina mora biti planirana u najmanje 4 zasebne zgrade, a najmanje 70% mora biti za namijenjeno za neposredne sportske potrebe (svlačionice, sanitarne čvorove, klupske prostorije, spremišta i sl.), a ostatak za ugostiteljske sadržaje (iz skupine restorani i barovi, ali bez noćnog kluba, noćnog bara ili disko kluba). Gradnja zgrada za prateće sadržaje mora pratiti izgradnju i uređenje sportskih sadržaja.

 

(3) Zgrade mogu imati najviše jednu nadzemnu etažu (suteren ili prizemlje). Broj podrumskih etaža se ne ograničava.

 

(4) Visina krovnog vijenca može biti najviše 4,00 m, mjereno od kote uređenog terena na najotvorenijem dijelu pročelja.

 

(5) Krov može biti izveden kao ravan ili kos.

 

(6) Za pokrov krovišta te oblogu pročelja ne smiju se koristiti materijali koji stvaraju odbljesak, kao ni materijali koji su opasni za okoliš i ljudsko zdravlje.

 

(7) Kod izvedbe podzida za gradnju i uređenje sportskih igrališta može se koristiti armirano-betonska ili druga zidana konstrukcija, ali se vidljive plohe moraju obraditi kao tradicijski suhozid. Visina podzida u jednom potezu ne smije biti veća od 2,00 m. Ako je potrebna veća visina, tada se ploha podzida mora “razbiti” u dvije ili više ravnina.

 

(8) Najmanje 40% površine obuhvata UPU-a mora biti krajobrazno uređena ili prirodna površina, odnosno vodopropusna površina.

 

(9) Na području UPU-a planirane su četiri (4) prostorne cjeline za uređenje sportsko-rekreacijskih sadržaja (A-D).

 

Članak 6.

 

Prostorna cjelina A

 

(1) Oblik i položaj prostorne cjeline A s postojećim i planiranim malim sportskim igralištima vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine. Površina ove prostorne cjeline iznosi 4,66 ha.

 

(2) U prostornoj cjelini s oznakom A, nalazi se manji sportski centar koji se sastoji od 6 (zemljanih) teniskih terena, jednog manjeg asfaltiranog igrališta s tribinama, parkirališta i prateće zgrade s ugostiteljskim sadržajem, svlačionicama i spremištem.

 

(3) Ovim UPU-om, predlaže se održavanje četiri postojeća zemljana teniska igrališta južno od pomoćne zgrade. Južno od postojećih igrališta, uz korištenje podzida, moguće je izgraditi i urediti dodatna mala sportska igrališta. Njihov točan broj i položaj ovisit će o mogućnostima zahvata na terenu (podziđe u vidljivom suhozidu s “prednje” strane kao i mogućnostima izvedbe pristupnih staza s rampama ili vanjskim stepeništem). Za to će trebati izraditi idejni projekt s prikazom mogućnosti građevnih i ostalih zahvata na ovom dijelu SRC-a. Sjeverno od postojećih teniskih igrališta, na mjestu današnja dva spojena teniska igrališta planira se izvedba jednog teniskog igrališta s tribinama uz sva četiri ruba – stvaranje tzv. “središnjeg teniskog igrališta”.

 

(4) Postojeća prateća zgrada zadržava se i moguće ju je obnoviti i/ili dograditi (ili izgraditi novu zasebnu zgradu) u skladu s potrebama korištenja sportskih igrališta.

 

(5) U sjeveroistočnom dijelu ove prostorne cjeline moguća je izgradnja i uređenje jednog ili više malih sportskih igrališta.

 

(6) U ovoj prostornoj cjelini planirana je izgradnja i uređenje dva parkirališna poteza – jedan uz jugo-zapadni rub prostorne cjeline, a drugi istočno od pratećih zgrada.

 

 

 

Članak 7.

 

Prostorna cjelina B

 

(1) Oblik i položaj prostorne cjeline B s planiranim velikim sportskim igralištima vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine. Površina ove prostorne cjeline iznosi 3,89 ha.

 

(2) Ovim UPU-om planiran je prostor za uređenje velikih sportskih igrališta, od kojih barem jedan mora biti propisane veličine za mogućnost održavanja službenih natjecanja. Obzirom na visinske razlike, igrališta će se morati izvesti u odvojenim razinama. Moguće je ispod tribina (u zapadnom dijelu) planirati izgradnju i uređenje prostora svlačionica i sanitarija te manjih prostorija za klubove.

 

(3) Zapadno od tribina planirana je površina za uređenje ulaznog trga, a zapadno od trga planirana je izgradnja i uređenje nadzemnih parkirališta u više razina (s mogućnošću izvedbe ukopanih ili poluukopanih parkirališnih površina). Pristup do ovih parkirališta predviđen je preko preuređene postojeće javne prometne površine.

 

(4) Pristup interventnim vozilima omogućen je planiranom kolno-pješačkom površinom uz sjeverni rub glavnog velikog sportskog igrališta. Prilaz na ovu površinu osiguran je s najviše parkirališne razine.

 

(5) Južno od velikih igrališta, a sjeverno od pojasa županijske ceste (ŽC6203) planirana je usporedna parkirališno-pristupna prometnica. Kao poseban odvojak toj prometnici planirano je autobusno ugibalište.

 

Članak 8.

 

Prostorna cjelina C

 

(1) Oblik i položaj prostorne cjeline C s planiranim malim sportskim igralištima i građevinama za vodene sportove vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine. Površina ove prostorne cjeline iznosi 4,44 ha.

 

(2) Ovim UPU-om planiran je prostor za uređenje malih sportskih igrališta i gradnju građevina za vodene sportove na najvišem dijelu SRC-a.

 

(3) U krajnjem istočnom dijelu moguće je planirati izgradnju bazena na otvorenom.

 

(4) U najvišem dijelu obuhvata SRC-a, između planiranih parkirališta, mogu se urediti dodatna mala sportska igrališta te površina sa skate-parkom.

 

(5) Uz mala sportska igrališta i bazene mogu se planirati prateće zgrade. Površine za gradnju ovih zgrada vidljive su na kartografskom prikazu 4. Način i uvjeti gradnje.

 

(6) Unutar ove prostorne cjeline planirana je površina za uređenje dječjih igrališta s pratećim sadržajima. Na ovoj površini moguća je gradnja pratećih zgrada s ugostiteljskim sadržajima, gradnja i uređenje dječjih igrališta. Moguća je i gradnja manjih dječjih bazena. Obzirom na strminu terena ovi sadržaju trebaju se planirati u više razina (terasa). Najmanje 30% ove površine treba biti od vodopropusnih materijala.

 

(7) Na području današnjeg maslinika (R2-4) može se urediti igralište za mini golf. Pri tome se svi postojeći suhozidi moraju zadržati u postojećem obliku i veličini, a svi zahvati na možebitnoj obnovi moraju biti izvedeni korištenjem tradicijskog građevnog materijala i načina gradnje. Kod uređenja ovog prostora treba voditi računa da se vrsna stabla maslina zadrže u što većoj mjeri. U slučaju dodatne sadnje stabala ista moraju biti masline ili neka druga stabla primjerena otoku Hvaru. Građevinska bruto površina zgrada na ovom području ne smije biti veća od 75 m2. Vanjska obloga zgrade mora biti kamen ili žbuka).

 

(8) Parkirališne površine planirane su u krajnjem sjevernom dijelu obuhvata UPU-a i to dvoredna parkirališta.

 

(9) Kako se radi o strmom terenu, prilikom izrade idejnog projekta treba ispitati mogućnosti da se ispod dijela malih igrališta planira izgradnja i uređenje poluukopanog ili ukopanog parkirališta.

 

Članak 9.

 

Prostorna cjelina D

 

(1) Oblik i položaj prostorne cjeline D s planiranim pješačkim i trim stazama te pojedinačnim sportskim spravama vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine. Površina ove prostorne cjeline iznosi 7,49 ha.

 

(2)  Glavna šetnica treba se obnoviti i urediti da se po joj u slučaju potrebe mogu kretati interventna vozila. Stoga je najmanja širina iste 3,50 m, uz obostranu zemljanu bankinu.

 

(3) U sjeverozapadnom dijelu, neposredno uz glavnu šetnicu, planirana je izgradnja i uređenje vidikovca. Na površini za vidikovac moguća je izgradnja manje prateće zgrade, površine do najviše 40,00 m2.

 

(4) Razmještaj i oblikovanje pojedinačnih sportskih sprava te pješačkih i trim staza odredit će se idejnim projektom uređenja ove prostorne cjeline.

 

(5) Prilikom izrade idejnog projekta treba u najvećoj mogućoj mjeri sačuvati postojeća vrijedna stabla (promjer debla na prsištu veći od 25 cm).

 

4. UVJETI UREĐENJA KRAJOBRAZNO UREĐENIH POVRŠINA

 

Članak 10.

 

Dječje igralište s pratećim sadržajima

 

(1) Oblik i položaj planirane površine za uređenje dječjih igrališta s pratećim sadržajima vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine.

 

(2) Podrobniji uvjeti za gradnju i uređenje ove površine dani su u sklopu uvjeta za Prostornu cjelinu C.

 

Članak 11.

 

Park za kućne ljubimce

 

(1) Oblik i položaj parka za kućne ljubimce vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine.

 

(2) Na ovoj površini moguća je postava pojedinačnih sprava za kućne ljubimce te odmorišta s klupama otvorenih ili natkrivenih, sukladno idejnom projektu. Površina parka mora cijelim svojim rubom ograđena ogradom visine od najmanje 1,20 m koja mora biti izvedena na način da omogućava sigurnost u korištenju parka te zaštitu od pogleda (obzirom na blizinu županijskih cesta). Ulaz u park treba planirati s nogostupa planiranog u sjevernom dijelu proširenog pojasa županijske ceste ŽC6203.

 

Članak 12.

 

Prirodni krajobraz

 

(1) Oblik i položaj površine prirodnog krajobraza vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine.

 

(2) Zadržava se postojeće stanje uz održavanje i mogućnost uređenja zemljanih pješačkih staza. Na ovoj površini nije dozvoljena gradnja bilo kakvih građevina.

 

5.  UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA

 

Članak 13.

 

Promet

 

(1) Na kartografskom prilogu UPU-a broj. 2.A. Plan prometa prikazani su sve postojeće prometne površine na kojima su mogući svi zahvati rekonstrukcije, proširenja, ili pak izmještanja. Isto tako prikazani su pojasevi i moguće uređenje novoplaniranih pristupnih prometnica s parkiralištima do svih sportskih igrališta.

 

(2) Uz županijske ceste unutar obuhvata UPU-a, uz zapadni rub cestovnog pojasa ŽC6269 i sjeverni rub cestovnog pojasa ŽC6203, planirana je izvedba nogostupa širine od najmanje 1,50 m sa zemljanom bankinom ili podzidom s unutrašnje strane pojasa, a sve iz razloga da se osigura pješački pristup do područja sa sportskim igralištima.

 

(3) Dio županijske ceste ŽC6203 koji prolazi jugozapadnim dijelom obuhvata UPU-a održava se zajedno s ostatkom te ceste neovisno o UPU-u. U zaštitnom pojasu županijskih cesta širine 15,00 m od ruba zemljišnog pojasa ne mogu se graditi zgrade, a svi ostali zahvati provode se uz ishođenje posebnih uvjeta nadležnog ureda za županijske ceste.

 

(4) Broj priključaka na županijske ceste određen je prema prostornim mogućnostima, kapacitetu sadržaja i faznosti izgradnje. Ovim UPU-om, uz jedan postojeći, predviđeno je još 5 priključaka, gdje međusobna udaljenost dva susjedna priključka nije manja od 100,00 m. Manja odstupanja od UPU-om predloženih mjesta priključaka prostornih cjelina na postojeće prometnice (županijske ceste), a radi možebitnih posebnih uvjeta tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima, ili tehnoloških zahtjeva kod izrade dokumentacije za ishođenje akata za građenje, neće se smatrati odstupanjem od rješenja planiranih ovim UPU-om.

 

(5) Izgradnja i uređenje planiranih prometnica (javnih i/ili u sklopu parkirališnih površina) provest će se u skladu s odredbama ovog UPU-a uz poštivanje zakonske i tehničke regulative s područja prometne sigurnosti i izgradnje cestovne infrastrukture s predviđenim protupožarnim mjerama i zahtjevima zaštite okoliša.

 

(6) Najmanja širina kolnika javnih prometnica je 5,50 m, uz dodatnu širinu rubnjaka. Uz javne prometnice unutar obuhvata UPU-a nije dopušteno uređivati parkirališna mjesta. Svi zahvati na uređenju postojeće ili izgradnji nove prometne infrastrukture mogući su isključivo na temelju zakonom propisane tehničke dokumentacije – idejnih projekata za ishođenje lokacijskih dozvola kojima će se utvrditi redoslijed izgradnje i glavnih projekata.

 

(7) Na području obuhvata UPU-a potrebno je planirati sva potrebna parkirališna mjesta za sportsko-rekreacijski centar. Na ovom području moguće je smjestiti približno 600 parkirališnih mjesta (nadzemno, u više razina i/ili podzemno) te je tome potrebno prilagoditi kapacitet svih sportskih i pratećih sadržaja. Za sportsko rekreacijske sadržaje potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto na svakih 5 posjetitelja, a za ugostiteljske sadržaje potrebno je jedno parkirališno mjesto na svakih 50 m2 građevne bruto površine zgrade namijenjene tom sadržaju.

 

(8) Gdje god je to moguće, treba planirati izvedbu poluukopanih ili ukopanih parkirališnih površina (otvorenih bar na jednoj strani). Na mjestu svakog četvrtog parkirališnog mjesta uređenog na površini treba se zasaditi stablo.

 

(9) Površina kolnika na parkirališnim ulicama trebaju biti asfaltirane, dok same parkirališne površine uz njih mogu biti popločene šupljikavim betonskim ili kamenim opločnicima. Odvodnju oborinske vode s parkirališnih i kolnih površina potrebno je izvesti odvojeno, preko odmaščivaća ulja u glavni odvodni vod.

 

(10) Obzirom na činjenicu da je u južnom dijelu prostorne cjeline za uređenje velikih sportskih igrališta planirana mogućnost pristupa autobusa s gledateljima, posjetiteljima ili igračima te želje da se autobusi u mirovanju izdvoje iz područja samog građevinskog područja naselja grada Hvara, ovim UPU-om predlaže se uređenje parkirališta za autobuse u krajnjem istočnom dijelu (između dvije županijske ceste) na kojem je moguće urediti do 10 parkirališnih mjesta za autobuse. Kretanje po parkiralištu je jednosmjerno, s ulazom iz ŽC6269 te izlazom na ŽC6203. U južnom dijelu ovog parkirališta. dio parkirališta je predviđen za uređenje parkirnih mjesta za osobne automobile (za potrebe posjetitelja planiranog parka za kućne ljubimce).

 

(11) Položaj pješačkih staza unutar obuhvata UPU-a nije strogo određen, uz uvjet da povežu sve pješačke i/ili ulazne trgove s pojedinim sportskim sadržajima i sportskim igralištima, vodeći računa o osiguranju pristupačnosti svim posjetiteljima na istoj razini. Iste je moguće planirati, projektirati i izvesti prema idejnim i glavnim projektima uređenja pojedinih dijelova SRC-a, odnosno prostornih cjelina. Širina pješačkih staza ne smije biti manja od 1,50 m.

 

(12) Pješačke staze (postojeće ili planirane) unutar krajobrazno uređenih ili prirodnih površina treba obnoviti ili izvesti u skladu s tehničkim uvjetima. To se ponajviše odnosi na rješenje odvodnje površinskih oborinskih voda te moguće izvedbe podzida kao uvjet nosivosti i stabilnosti pojedine staze. Uzdužni nagibi ovih pješačkih površina ne smiju biti veći od 12%, a poprečni ne više od 2%.

 

(13) Obzirom na postojeće visinske razlike u terenu, ovim UPU-om se propisuje obvezna izrada podzida za sve prometne površine. Kod izvedbe podzida za gradnju i uređenje prometnih površina može se koristiti armirano-betonska ili druga zidana konstrukcija, ali se vidljive plohe moraju obraditi kao tradicijski suhozid.

 

(14) Duž svih kolnih, kolno-pješačkih, pješačkih i parkirališnih površina unutar obuhvata UPU-a potrebno je planirati i izvesti/obnoviti javnu rasvjetu prema odgovarajućem projektu i posebnim uvjetima javno-pravnog tijela za elektroopskrbu.

 

Članak 14.

 

Infrastrukturna mreža – općenito

 

(1) Telekomunikacijska, elektroenergetska i komunalna infrastrukturna mreža (vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda) prikazana je na kartografskom prikazu 2.B. Plan telekomunikacijske, elektroenergetske i komunalne infrastrukture svojim načelnim položajem Položaj istih može se prilagoditi u postupku ishođenja akata za građenje, kroz koordinaciju izvedbe svih ostalih komunalnih instalacija (u idejnom projektu) te se neće smatrati izmjenom UPU-a.

 

Članak 15.

 

Telekomunikacije

 

(1) Na području obuhvata UPU-a nema izvedene telekomunikacijske mreže. Pretpostavka je da se osnovni TK vod može dovesti iz naselja Hvar izvedbom kanalizacijskog voda u pojasu ŽC6203 te od njega preko TK zdenaca do pojedinih zgrada unutar SRC-a. Pri tome treba koristiti isključivo prometne (kolne ili pješačke) površine planirane unutar obuhvata UPU-a.

 

(2) Polaganje sekundarne TK mreže unutar prometnih pojaseva moguće je isključivo na suprotnoj strani od postavljanja elektroenergetskih vodova (elektroopskrba i javna rasvjeta). Na svakom grananju potrebno je izvesti odgovarajući TK zdenac, a njihov međusobni razmak mora biti takav da se u najvećoj mogućoj mjeri olakša uvlačenje TK kablova. Dubina rova mora biti najmanje 1,20 m.

 

(3) TK mrežu treba planirati i izvesti na način da ista može poslužiti za izvedbu telefonskih instalacija, instalacija internetske mreže, videonadzora i vatrodojave.

 

(4) Kod polaganja TK mreže treba voditi računa o propisanim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih vodova kada se radi o usporednom vođenju:

 

DTK i elektroenergetski 10 kV kabel             0,50 m

DTK i vodoopskrbna cijev do 200 mm         1,00 m

DTK i vodoopskrbna cijev preko 200 mm   2,00 m

DTK i cijev gradske odvodnje                         1,00 m.

 

(5) Kod polaganja TK mreže treba voditi računa o propisanim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih vodova kada se radi o križanju:

DTK i elektroenergetski 10 kV kabel             0,50 m

DTK i vodoopskrbna cijev                               0,15 m

DTK i cijev odvodnje                                        0,25 m

 

(6) Ostali načini polaganja i odabir vrste TK kablova i ostalih sastavnica TK mreže utvrdit će se idejnim projektom za cijelo područje UPU-a ili pak za pojedinu etapu.

 

(7) Na području UPU-a ne dozvoljava se postavljanje stupova za postavljanje antenskih prihvata i baznih stanica.

 

Članak 16.

 

Elektroenergetska mreža

 

(1) Za napajanje električnom energijom svih postojećih i planiranih građevina, kao i za izvedbu javne rasvjete potrebno je izgraditi novu TS 10(20)/04 kV i to u istočnom dijelu obuhvata UPU-a (neposredno uz ŽC6269). Napajanje te nove TS treba izvesti isključivo podzemno. Daljnje grananje elektroenergetskih kablova do svakog potrošača treba izvesti podzemno i to kroz pojas prometnica, na dubini od najmanje 0,80 m (kod prolaska ispod pješačkih površina), odnosno 1,20 m (kod prelaska ispod kolnika). Kod postavljanja ispod kolnika, kablovi se dodatno uvlače u PVC cijevi promjera u zavisnosti o vrsti kabela.

 

(2) Izvedba elektroenergetske mreže i polaganje kablova treba biti u skladu s posebnim uvjetima javno-pravnog tijela zaduženog za elektroopskrbu. Kablovi se u načelu polažu u nogostup kada je on sastavni dio prometnog pojasa, vodeći računa da su na suprotnoj strani od polaganja TK vodova.

 

(3) Na cijelom području SRC omogućava se i potiče korištenje dopunskih izvora električne energije, ponajprije sunčanih ploča koje se mogu postavljati samo na krovnu konstrukciju pojedinih zgrada ili nadstrešnica planiranih sportskih igrališta.

 

(4) Za izvedbu javne rasvjete vrijede iste odredbe kao i za izvedbu elektroopskrbne mreže. Dopunski uvjeti trebaju se zatražiti od nadležnog javno-pravnog tijela. U načelu treba se pridržavati slijedećeg:

-          Svi vanjski dijelovi moraju biti otporni na sunce i sol

-          Čelični rasvjetni stupovi moraju biti pocinčani s dodatnom antikorozivnom zaštitom, a ako su od drugog materijala moraju imati potvrdu s kojom se dokazuju tražena svojstva

-          Rasvjetni stupovi, zajedno sa svjetiljkama, moraju biti otporni na udare vjetra (zona 3)

-          Svjetiljke moraju imati čvrstu masku od ravnog kaljenog stakla (IK 8 ili 9) te ne smiju usmjeravati svjetlo prema nebu

-          Rasvjetni stupovi moraju biti temeljeni na betonske temelje i posebno sidreni

-          Svjetiljke koje se ne postavljaju na rasvjetne stupove (ugradne, samostalne samostojeće, i slične) ugrađuju se prema namjeni predviđenoj projektom uz zadovoljavanje ovdje navedenih odredbi.

 

Članak 17.

 

Vodoopskrbna mreža

 

(1) Područje UPU-a pripada tzv. niskoj zoni snabdijevanja vodom i priključit će se na vodoopskrbni cjevovod koji se nalazi u pojasu prometnice nedaleko zapadnog ruba obuhvata UPU-a. Sve planirane građevine spojit će se na taj novoplanirani vodoopskrbni sustav, a na temelju izrađenog idejnog projekta u kojem se mora provesti odgovarajući izračun vršnog opterećenja.

 

(2) Vodoopskrbne cijevi polažu se prema idejnom projektu, unutar pojasa kolnika prometnica, na udaljenost 1,00 m od ruba kolnika. Dubina ukopavanja iznosi najmanje 1,00 m, računajući od tjemena cijevi do nivelete kolnika. U čvorovima je planirana izvedba betonskih šahtova s lijevano-željeznim poklopcem iznad armirano-betonske pokrovne ploče, u koje se smještavaju zasun i fazonski komadi potrebni za montažu samog čvora. Cijevi su okruglog presjeka, klase “C”, i polažu se na posteljicu od pijeska i zatrpavaju sitnim nevezanim i neagresivnim materijalom. U slučaju kad vodoopskrbne cijevi ne mogu biti polagane unutar kolnika prometnica, moguće je njihovo polaganje u ostalim prometnim površinama pod istim uvjetima.

 

(3) Iako UPU-om nisu točno planirani položaji, preporučuje se gradnja podzemnih spremnika u kojima bi se skupljala kišnica. Ista se može koristiti za navodnjavanje krajobrazno uređenih površina, ali isto tako i za opskrbu hidrantske mreže. Na ovaj način planirana dogradnja vodoopskrbnog sustava osiguravat će kvalitetno napajanje potrošnih mjesta i sigurnu opskrbu protupožarnih hidranata. Razmak pojedinih hidranata treba izvesti u skladu s odgovarajućim Pravilnikom, ali nikako ne smiju biti međusobno udaljeni više od 150,00 m.

 

Članak 18.

 

Odvodnja otpadnih voda

 

(1) Unutar područja obuhvata, sve građevine trebaju se spojiti na sustav javne odvodnje, s padom prema najnižoj koti obuhvata UPU-a, prema zapadu. Ovim UPU-om planirana je izvedba razdjelnog sustava odvodnje (odvodnja sanitarnih voda odvojena od sustava odvodnje oborinskih voda s prometnih i ostalih površina).

 

(2) Odvodnja otpadnih voda s područja obuhvata UPU-a provodit će se u skladu s odredbama Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluke o odvodnji otpadnih voda i Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu, Općim i tehničkim uvjetima za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda, uz sljedeće uvjete:

-          na javni sustav odvodnje otpadnih (sanitarnih) voda moraju se priključiti sve građevine u obuhvatu UPU-a. Odvodnja otpadne vode mora se odvoditi gravitacijski do priključka na glavni odvodni kanal (kolektor) javnog sustava odvodnje grada Hvara

-          planirane cijevi za odvodnju polažu su u osi postojećih ili planiranih (kolnih ili pješačkih) prometnica, na najmanjoj dubini od 1,30 m računajući od tjemena cijevi do gornje kote prometnice te na propisanoj udaljenosti od ostalih instalacija (od vodoopskrbnih cijevi 1,50 m, a do ostalih instalacija 1,00 m)

-          cjelokupni sustav javne odvodnje, sa svim priključcima, treba planirati i izvesti kao vodonepropustan, a cijevi za odvodnju trebaju biti okruglog presjeka. Polažu se na pješčanu posteljicu, a zatrpavaju sitnim nevezanim i neagresivnim materijalom,

-          na svim okomitim i vodoravnim lomovima izrađuju se reviziona okna, svijetlog otvora 100×100 cm, koji se pokrivaju armirano–betonskom pločom sa okruglim otvorom (promjera 600 mm), iznad kojeg dolazi lijevano-željezni poklopac,

-          na početku gradnje, moguće je odvodnju otpadnih voda riješiti (kao privremeno rješenje) izvedbom samostalnih (individualnih) sustava za prikupljanje otpadnih voda za svaku građevinu, ali uz obvezno planiranje i izradu pripreme mogućeg spoja na javnu odvodnju (nakon njene izgradnje).

 

(3) Odvodnja oborinske vode planira se na sljedeći način:

-          poniranjem u teren na neizgrađenim dijelovima prostornih cjelina ili otjecanjem po površini do recipijenta; proces se mora odvijati bez ugrožavanja okolnog zemljišta, imovine i građevina;

-          oborinske vode s kolnih površina i parkirališta trebaju se prije ispuštanja u upojni bunar (planiran uz pojedine parkirališne površine) pročistiti preko (mastolova) skupljača motornih ulja, masti i benzina zbog sprječavanja mogućeg onečišćenja okoliša;

-          Nije nužno imati jedan jedinstveni kolektor za prikupljanja oborinskih voda, već je projektom moguće planirati više pojedinačnih i manjih sustava s kontroliranim ispustima u more, a radi jednostavnije izgradnje i održavanja;

-          Pojedinačne količine sakupljene oborinske vode mogu se upuštati u privremene upojne bunare, a sve do izgradnje cjelovitog sustava odvodnje.

 

(4) Izradom projektne dokumentacije za ishođenja akata kojima se odobrava građenje, potrebno je podrobno razraditi odvodnju otpadnih i oborinskih voda sukladno odredbama UPU-a, posebnim uvjetima nadležne tvrtke ili davatelja usluge, akta lokalne samouprave i sukladno propisima.

 

 

 

 

 

 

6.  MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

 

Članak 19.

 

Zaštita prirodnih vrijednosti i ekološki značajnih područja

 

(1) U smislu odredbi Zakona o zaštiti prirode u obuhvatu UPU-a nema zakonom zaštićenih prirodnih vrijednosti – zaštićenih područja.

 

(2) Cijelo područje obuhvata UPU-a nalazi se unutar područja ekološke mreže – Međunarodno važna područja za ptice (HR1000036 – srednjodalmatinski otoci i Pelješac). Svi zahvati na ovom području moraju se izvoditi u skladu s Uredbom o ekološkoj mreži i posebnim uvjetima nadležnih tijela.

 

(3) Ovim UPU-om čuva se vrijedno područje prirodnog krajolika vidljivo na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja i zaštite površina i to na način da se zadržavaju sva vrijedna stabla, a pri gradnji i uređenju pješačkih i trim staza te postavi pojedinačnih sportskih sprava vodi računa o očuvanju prirode i okoliša te korištenju ekološki prihvatljivih materijala.

 

(4) Područje obuhvata UPU-a nalazi se dijelom preko k.č. 9/2 i 9/6 (k.o. Hvar) koje su obuhvaćene programom gospodarenja GJ „Sveti Nikola“, odjel/odsjek 24a, 24d, 24e – svi uređajni razred Alepski bor starosti 80 godina. Pri izradi potrebne projektne dokumentacije za uređenje ovog područja treba voditi računa da se planiranim zahvatima degradacija šuma i šumskih zemljišta svede na najmanju moguću razinu, a sve u skladu s važećim zakonima.

 

Članak 20.

 

Zaštita arheološke baštine i ambijentalnih vrijednosti

 

(1) U smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u obuhvatu UPU-a nema zakonom zaštićenih kulturnih vrijednosti.

 

(2) Prema Prostornom planu uređenja Grada Hvara, područje obuhvata UPU-a nalazi se u području s mogućim nalazištem arheoloških pojedinačnih (kopnenih) lokaliteta. Svi iskopi za građevinske radove trebaju se izvoditi uz konzervatorski nadzor, ako se pri izvođenju građevinskih radova na površini ili ispod površine tla naiđe na arheološko nalazište ili predmete od arheološkog značaja, izvođač radova je dužan prekinuti radove i o tome izvijestiti nadležni Konzervatorski odjel.

 

(3) Ovim UPU-om čuva se vrijedno područje kultiviranog krajolika vidljivo na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja i zaštite površina i to na način da se zadržavaju i obnavljaju postojeći suhozidi.

 

7. POSTUPANJE S OTPADOM

 

Članak 21.

 

(1) Postupanje s otpadom na području UPU-a provodi se sukladno Zakonu o otpadu, Pravilniku o vrstama otpada, Pravilniku o postupanju s ambalažnim otpadom, Pravilniku o uvjetima za postupanje s otpadom i Uredbom o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom te ostalim zakonima i pravilnicima koji određuju postupanje s otpadom za pojedina posebna područja pod zaštitom.

 

(2) Komunalni otpad, do izrade Studije o postupanju s otpadom za cijelu županiju, treba se odvoziti izvan granica Grada Hvara na za to određeno područje.

 

(3) Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Grad, a sakuplja ga ovlaštena pravna osoba. Potrebno je propisati mjere za izbjegavanje i smanjenje uzroka nastajanja otpada, mjere iskorištavanja vrijednih obilježja otpada s ciljem smanjenja onečišćenja okoliša. Mjere postupanja s otpadom utvrđuju se programom zaštite okoliša koji donosi Gradsko vijeće.

 

(4) Unutar obuhvata UPU-a, u svakoj prostornoj jedinici potrebno je predvidjeti mjesto za postavu spremnika za prikupljanje i odvajanje otpada (plastika, limenke, papir, staklo, …).

 

(5) Provođenje mjera za postupanje s neopasnim ambalažnim, građevinskim, elektroničkim otpadom, osigurava Županija, a skupljaju ga ovlaštene pravne osobe.

 

(6) Komunalni otpad, odnosno otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, a koji nastaje unutar područja UPU-a skuplja se u propisanim spremnicima, koji se postavljaju na organiziranim sakupljalištima na javnim površinama, prikrivenim od pogleda, ali opet lako pristupačnim s javih prometnih površina.

 

(7) U području obuhvata UPU-a ne dozvoljava se trajno odlaganje otpada, a moguće otpadom onečišćene površine treba sanirati. Sanacija se provodi temeljem plana sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta, kojeg donosi općinsko vijeće. U slučaju područja obuhvata ovog UPU-a prvenstveno se misli na građevinski otpad – odlaganje materijala nastalog iskopima prilikom izvođenja raznih građevnih radova.

 

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

 

8.1. Zaštita okoliša

 

Članak 22.

 

(1) U obuhvatu UPU-a, ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, neposredno ili možebitno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi te vrijednosti prevladavajućeg turističkog i rekreacijskog karaktera okoliša u obuhvatu UPU-a, niti se smije zemljište uređivati i/ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

 

(2) Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš ugrađene su u ovaj UPU posebno kroz:

a)       namjenu površina i građevina, odnosno smještaj građevina i djelatnosti u prostoru, te proizlazeća najveća opterećenja okoliša i sustava javne i komunalne infrastrukture,

b)       planirani sustav javnih prometnih površina,

c)       planirani sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda, vodoopskrbe i zaštite od štetnog djelovanja voda, koji cjelovito djeluje u smislu zaštite tla, voda i mora,

d)       planirani sustav elektroopskrbe (primjena kabelskih – podzemnih – vodova, kojom se povećava sigurnost napajanja potrošača te eliminira vizualni utjecaj na okoliš),

e)       propisanu primjenu energetski učinkovite – ekološke – javne rasvjete,

f)        odredbe o postupanju s otpadom,

g)       urbanističke parametre kojima je regulirana izgrađenost i iskorištenost građevnih čestica, najmanji udjel zelenih prirodnih površina, visina i međusobne udaljenosti građevina,

h)       utvrđene površine na kartografskim prikazima 3. i 4. unutar pojedinih prostornih jedinica koje se moraju krajobrazno urediti sadnjom visoke autohtone vegetacije, bez većih zahvata kojima bi se mijenjao postojeći reljef terena;

i)         određivanje zahvata u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća, odnosno određivanje urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Ostali elementi zaštite okoliša i mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš (zaštita od utjecaja opterećenja na okoliš), osiguravaju se i provode primjenom posebnih propisa te odgovarajućim dokumentima Grada Hvara, sukladno posebnim propisima.

 

Članak 23.

 

ZAŠTITA TLA

 

(1) Elementi zaštite tla su u ovim Odredbama primarno određeni u odredbi o Odvodnji otpadnih voda te odredbi o Postupanju s otpadom.

 

(2) Zaštita od erozije obuhvaćena je urbanističko-planskim rješenjima u cjelini, a posebno odredbama za gradnju unutar svake od prostornih jedinica vezano uz izvedbu podzida i terasa. Površine određene za krajobrazno uređenje, kao i površine pod prirodnim krajobrazom, moraju se urediti i održavati bez značajnijih zahvata u postojećem reljefu, uz obnovu postojećih, ili građenje novih podzida / suhozida. Mogu se očistiti, prokrčiti uz obveznu sadnju novog ili čuvanje postojećeg biljnog (drvenastog) materijala, osim u slučajevima:

-          kad je unutar tih površina u pojedinim prostornim jedinicama dopušteno uređenje sportskih igrališta,

-          uređenja pješačkih staza (uključujući i stubišta i rampe u vanjskom prostoru), odmorišta i drugih površina planiranim odredbama ovog UPU-a i idejnim projektima.

 

Članak 24.

 

ZAŠTITA VODA

 

(1) U obuhvatu UPU-a nema registriranih vodotoka niti javnog vodnog dobra.

 

(2) Obuhvat UPU-a ne zahvaća zone zaštite izvorišta vode za piće.

 

(3) Elementi zaštite voda su u ovim Odredbama određeni u odredbi o Odvodnji otpadnih voda.

 

Članak 25.

 

ZAŠTITA KAKVOĆE ZRAKA

 

(1) Smatra se da obuhvat UPU-a, pripada I. kategoriji kakvoće zraka prema razini onečišćujućih tvari – čist ili neznatno onečišćen zrak – u kojem nisu prekoračene granične vrijednosti niti za jednu tvar.

(2) Unutar UPU-a dopuštena je gradnja isključivo na način i uz mjere sukladno posebnim propisima kojima se osigurava očuvanje postojeće kakvoće zraka, odnosno da se uvođenjem novog izvora onečišćenja ne kakvoće zraka ne prelazi u nižu kategoriju.

 

Članak 26.

 

ZAŠTITA OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA

 

(1) Zaštita od svjetlosnog onečišćenja osigurava se primjenom posebnog propisa te primjenom energetski učinkovite – ekološke – javne rasvjete, kao mjerom usmjerenom ka otklanjanju svjetlosnog onečišćenja okoliša, odnosno njegovog negativnog utjecaja na bioraznolikost i čovjekovo zdravlje.

 

Članak 27.

 

ZAŠTITA OD BUKE

 

(1) U smislu zaštite od buke prema posebnom propisu, te primjene Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, a s obzirom na planirane sadržaje (namjene zgrada i djelatnosti) u obuhvatu UPU-a primjenjuju se najviše dopuštene razine buke imisije u otvorenom prostoru za 2. zonu buke tj. za „zonu namijenjenu sportu i rekreaciji“.

 

8.2. Zaštita od prirodnih i drugih nesreća – urbanističke mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

 

Članak 28.

 

OPĆI ELEMENTI ZAŠTITE OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

 

(1) Zaštita od prirodnih i drugih nesreća, odnosno odgovarajuće urbanističke mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti temelje se na Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje grada Hvara.

 

(2) Zahtjevi zaštite i spašavanja iz stavka (1) ovog članka sastavni su dio UPU-a. U njima se propisuju i utvrđuju preventivne mjere čijom se primjenom umanjuju posljedice i učinci djelovanja katastrofa i velikih nesreća po kritičnu infrastrukturu te povećava stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša. Zahtjevi zaštite i spašavanja odnose se na vrste mogućih ugroza koje mogu pogoditi stanovništvo, materijalna dobra i okoliš na području Grada Hvara.

(3) Vlasnici i korisnici građevina u obuhvatu UPU-a dužni su poduzeti propisane mjere zaštite i spašavanja koje mogu spriječiti nastalu prijetnju koja ugrožava sigurnost, zdravlje i živote ljudi; osigurati uvjete za provedbu osobne i uzajamne zaštite osoba i zajedničke imovine u tim objektima; na površinama i zgradama čiji su vlasnici odnosno korisnici, na zahtjev nadležne uprave za zaštitu i spašavanje, dopustiti postavljanje instalacija i uređaja za uzbunjivanje građana. Smještaj sirena za uzbunjivanje ne smije ometati svakodnevnu namjenu i korištenje površina i sadržaja i moraju biti što manje uočljive na zgradama i građevinama.

 

(4) Vlasnici i korisnici građevina u kojima se okuplja, ili istodobno boravi više od 250 ljudi, a u kojima se zbog buke ili zvučne izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost uređaja iz sustava javnog uzbunjivanja, dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući podsustav za uzbunjivanje i obavješćivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti.

 

Članak 29.

 

SKLANJANJE LJUDI

 

(1) Mjere sklanjanja ljudi provodit će se sukladno važećim propisima u području civilne zaštite, odnosno planovima djelovanja civilne zaštite.

 

(2) Sklanjanje ljudi osiguravat će se izmještanjem korisnika sportsko-rekreacijskih i drugih sadržaja, prilagođavanjem i prenamjenom pogodnih prostora za namjenu sklanjanja ljudi ili u zaklonima.

 

Članak 30.

 

ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

 

(1) Pri projektiranju građevina obvezno je primjenjivati sljedeće uvjete iz područja zaštite od požara:

a)       Ugostiteljske objekte projektirati sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata.

b)       Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebitom pozornošću na: Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe s uvjetima za vatrogasne pristupe, odnosno prilaze vatrogasne tehnike do građevine i dr. te Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara vezano uz mjesta postavljanja hidranata, njihovu međusobnu udaljenost itd.

c)       U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina u pravilu najmanje 4,00 m. Navedena udaljenost može biti manja ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine. U slučajevima poluugrađenog (dvojnog) načina gradnje vila, građevine moraju biti međusobno odvojene požarnim zidom vatrootpornosti u trajanju najmanje 90 minuta.

d)       Izlazne putove iz građevina projektirati u skladu američkim smjernicama NFPA 101 (Life Safety Code, 2003.)

e)       Elemente građevinskih konstrukcija i materijala, protupožarne zidove, prodore cjevovoda, električnih instalacija okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarače za zaštitu od požara, ostakljenja otporna prema požaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s HRN DIN 4102.

f)        Garaže (podzemna parkirališta)projektirati prema austrijskim standardu za zgrade za parkiranje TRVB N 106, a sprinkler uređaj prema njemačkim smjernicama VDS (Verband der Sacherversicherer e.V. Koeln 1987.).

g)       Za zahtjevne građevine potrebno je ishoditi posebne uvjete građenja Policijske uprave Splitsko dalmatinske kojim se utvrđuju posebne mjere zaštite od požara, te na osnovu istih izraditi elaborat zaštite od požara koji će biti podloga za izradu glavnog projekta.

h)       U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara, utvrditi odredbe primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugrađenih konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova, stručnosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

 

(2) Pri projektiranju građevina niskogradnje (cestovne prometnice) unutar obuhvata Plana obvezno je primjenjivati uvjete kojima bi iste mogle da se koriste za pristup vatrogasnim vozilima.

 

(3) Unutar pojedine prostorne jedinice za uređenje i gradnju sportskih igrališta potrebno je pridržavati se UPU-om planiranih javnih prometnica i kolno-pješačkih površina koje bi u slučaju potrebe mogle poslužiti kao prilazi vatrogasnim vozilima u slučaju požara.

 

(4) Pri planiranju mjera zaštite od požara kod izrade projektne dokumentacije treba se posebna pažnja usmjeriti na mogućnost evakuacije i spašavanja ljudi, sigurnosnim udaljenostima između građevina (i njihovih dijelova) na način da se ispoštuju zahtjevi za požarno odjeljivanje te osiguranjem dostatnih i dopunskih količina vode za gašenje.

 

(5) Pri izradi potrebne projektne dokumentacije za ishođenje akata za gradnju potrebno je pridržavati se Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe, Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara, Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požar.

 

(6) Pri projektiranju podzemnih ili poluukopanih parkirališta treba se pridržavati austrijskog standarda za objekte za parkiranje, a sprinklere u njima shodno njemačkim smjernicama.

 

(7) Ugostiteljske sadržaje treba projektirati u skladu s Pravilnikom o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata, a sportske građevine i izlazne puteve iz njih u skladu s američkim smjernicama.

 

(8) U slučaju da se unutar pojedinih pratećih zgrada planira skladištenje zapaljivih tekućina i plinova treba ih projektirati u skladu s odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Članak 31.

 

ZAŠTITA OD POTRESA I RUŠENJA

 

(1) Prema postojećim seizmološkim kartama, obuhvat UPU-a nalazi se u području intenziteta VIII stupnja MCS ljestvice, odnosno području očekivanih maksimalnih intenziteta potresa VIII stupnja MSK-64 ljestvice. To je razoran potres koji oštećuje četvrtinu kuća, pojedine kuće se ruše i mnoge postaju nepodesne za stanovanje, a na strmim obroncima nastaju pukotine.

 

(2) Do izrade detaljnijih karata seizmičkog rizika, odnosno mikrozoniranja (mikrorajonizacije), protupotresno projektiranje građevina i njihovo građenje mora se provoditi sukladno postojećim podacima, propisima i normama. U slučajevima gradnje uz područja za koje postoji izrađeno lokalno mikrozoniranje, tada se ti podaci mogu rabiti za potrebe nove gradnje.

 

(3) U slučaju rekonstrukcije postojeće građevine unutar obuhvata UPU-a koja nije projektirana sukladno važećim propisima i normama za protupotresno građenje, potrebno je ojačati konstruktivne elemente građevine sukladno važećim propisima i normama.

 

(4) Radi omogućavanja pristupa interventnih vozila, odnosno evakuacije ljudi i dobara, javne prometne površine štite se od rušenja zgrada propisanom udaljenošću građevinske od regulacijske linije (5,00 m) te propisanim i najvećim dopuštenim visinama građevina. Zona urušavanja zgrade ne smije zahvaćati kolnik ceste, pri čemu zona urušavanja oko zgrade iznosi pola njene visine – H/2. Navedenim uvjetom osigurano je da se moguće urušavanje događa unutar granica građevne čestice pojedine zgrade, a prometna površina ostaje nezakrčena. UPU-om utvrđena razgraničenja javnih prometnih površina osiguravaju dodatne pristupe i putove evakuacije, a tehničkom dokumentacijom za gradnju treba dokazati da je konstrukcija građevine otporna na rušenje kod elementarnih nepogoda te da rušenje građevine neće ugroziti živote ljudi u većem opsegu i izazvati oštećenja na drugim zgradama.

 

(5) Sukladno važećim propisima i normama, detalji prometne mreže unutar prostornih jedinica utvrđuju se prilikom ishođenja lokacijske dozvole za svaku prostornu jedinicu (pojedinačni zahvat) na način da možebitno urušavanje građevina ne ometa pristup interventnih vozila sadržajima unutar prostorne jedinice, odnosno na način da je osigurana brza i jednostavna evakuacija ljudi i dobara.

 

(6) Prilikom izrade projektne dokumentacije za ishođenje akata za gradnju potrebno se pridržavati odredbi Zakonu o zaštiti i spašavanju te Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora.

 

Članak 32.

 

9. MJERE PROVEDBE PLANA

 

(1) Za područje obuhvata UPU-a ne propisuje se obveza izrade podrobnijih planova uređenja, kao niti provedbe arhitektonsko-urbanističkih natječaja za uređenje pojedinih prostornih cjelina. Akti za građenje za izvedbu planiranih zahvata ishode se temeljem ovog Plana.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/16-01/248

URBROJ: 2128/01-02-18-38

Hvar, 10. srpnja 2018. Godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, dipl.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora («Narodne novine», broj: NN 125/11, 64/15 ), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 )  i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 10. srpnja 2018. godine, donosi

 

O D L U K U

o ponudi za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora

na lokaciji Trg Marka Miličića 8 u Hvaru

 

Članak l.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku KONZUM trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb, M.Čavića 1 a, sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju poslovnog objekta označenog kao čest. zgr. 587/1 površine 209 m2, 587/2 površine 154 m2, 587/3 površine 314m2 i čest. zem. 386/1 površine 308 m2 upisane u zk.ul. 894 k.o. Hvar, ( Grad Hvar je uknjižen kao suvlasnik za 27/30 dijela, a HVAR d.d. Hvar, V. Stošića 5 za 3/30 dijela ) u Hvaru, na lokaciji Dolac, ukupne površine 985 m2, u vlasništvu Grada Hvara 886,50 m2 od 10. rujna 2018. do 31. prosinca 2019. godine, u iznosu od 221.625,00  kuna bez PDV mjesečne zakupnine, uz dokaz o podmirenju dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, osim ako je sukladno posebnim  propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Zakupnina za poslovni prostor u vlasništvu Grada Hvara iz članka 1. ove Odluke iznosi 886,50 m2x250,00kuna= 221. 625,00 kuna mjesečno plus PDV.

 

Članak 3.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama, potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se  pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/14-01/09

URBROJ: 2128/01-02-18-24

Hvar, 10. srpnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, dipl.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 141. i 143. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10,  105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14 i 07/17) te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na 17.sjednici održanoj  dana 10. srpnja 2018.godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2018. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2018.godinu (Službeni glasnik Grada Hvara br. 3/18) članka 2.  mijenja se  i izmijenjeni glasi:

 

„I. TEKUĆA  POMOĆ ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA

 

Za financiranje programa Osnovne škole Hvar iznad standarda planiraju se sredstva tekuće pomoći i to za:

-          nabavu pedagoških pomagala  iznos od 2.667,50 kuna,

-          nabavu sportske opreme iznos od 4.611,25 kuna,

-          nabavu sitnog inventara iznos od 2.721,25 kuna,

-          troškovi ugovora o djelu certificirane osobe za vođenje postupaka javne  nabave iznos: 10.000,00 kuna,

-          tekuće održavanje ( grijanje ) iznos od 3.000,00 kuna.

 • UKUPNO:  23.000,00 kuna.“

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se izmijenjeni glasi:

„II. KAPITALNA  POMOĆ ZA OPREMANJE I UREĐENJE ŠKOLSKE ZGRADE I UČIONICA

 

Za financiranje opremanja i uređenje školske zgrade i učionica Osnovne škole Hvar planiraju se sredstva kapitalne pomoći i to za:

-          nabava interaktivnih ekrana i interaktivnih ploča u iznosu od 400.000,00 kuna,

-          nabava prijenosnih računa u iznosu od 8.779,00 kuna,

-          klimatizaciju škole u iznosu od 280.000,00 kuna,

-          uređenje informatičke učionice u iznosu od 70.458,50 kuna,

-          nabava zvučnih kutija za glazbu umjesto školskog zvona u iznosu od 7.762,50 kuna

-          UKUPNO:  767.000,00 kuna.“

 

Članak 3.

 

Članak 5. mijenja se izmijenjeni glasi:

„U  Proračunu Grada Hvara za 2018.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/17 i 5/18) za izvršenje ovog Programa planiran je iznos od 790.000,00 kuna u programu 1022 u aktivnosti  A 1022 01- pomoći osnovnim školama.“

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA:402-01/18-01/19

URBROJ: 2128/01-02-18-08

Hvar, 10.srpnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju čl. 9. stavka 2. i članka 58. stavka.1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj: 85/15 i 121/16) te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 10.srpnja 2018.godine, donosi, donosi

 

O D L U K U

o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Hvara

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom na području Grada Hvara propisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom uz ugostiteljski objekt, radno vrijeme obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge, određuju se lokacije izvan naseljenog područja naselja te utvrđuju kriteriji za produženje ili raniji završetak radnog vremena ugostiteljskih objekata.

 

Članak 2.

 

Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 3.

 

Ugostiteljska djelatnost  u smislu ove Odluke je pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.

 

Članak 4.

 

Ugostiteljski objekt s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju razvrstavaju se u skupine:

 1. Hoteli,
 2. Kampovi,
 3. Ostali ugostiteljski objekti za smještaj,
 4. Restorani,
 5. Barovi,
 6. Catering objekti,
 7. Objekti jednostavnih usluga.

Članak 5.

 

Područje Grada Hvara obzirom na lokaciju ugostiteljskih objekata dijeli se u četiri zone:

 

 1. zona obuhvaća lokacije na Trgu sv. Stjepana, Obali Fabrika, Obali  Riva, Put sv. Marka ( Bankete) do ulaska u crkvu sv. Marka , Ulica Skaline od Gojave  te dio ulica dr. Mate Miličića i Kroz Grodu u dužini od Trga sv. Stjepana do Gradskih vrata,

 

 1. zona obuhvaća lokacije koje nisu navedene u I. zoni, a nalaze se unutar granica zone A konzervatorske zaštite, Milnu, Trg Marka Miličića, Šetalište Antuna Tonija Petrića, Šetalište put Križa i naseljeni dio Paklenih otoka,

 

 1. zona obuhvaća sve ostale lokacije na području naselja Hvar koje nisu navedene u I. i II. zoni,

 

 1. zona obuhvaća sve ostale lokacije na području teritorijalne cjeline i nadležnosti Grada Hvara koje nisu navedene u prethodnim zonama.

 

II. RADNO VRIJEME

 

Članak 6.

 

Ugostiteljski objekti iz skupine „Hoteli“, „Kampovi“, i „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan.

Radno vrijeme ugostiteljskih sadržaja u ugostiteljskim objektima za smještaj ne mora biti istovjetno s radnim vremenom ugostiteljskog objekta, ali je u tom slučaju ugostitelj dužan na vidan način unutar ugostiteljskog objekta istaknuti radno vrijeme pojedinog ugostiteljskog sadržaja i istog se radnog vremena pridržavati.

 

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti i lokaciji mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:

 

-          ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzerija, bistro, slastičarnica i objekt brze prehane ) i „Barovi“ ( kavana, caffe bar, kušaonica, beach bar, kavana, pivnica, buffet, krčma , konoba, klet), u I zoni mogu raditi u vremenu od 6.00 do 2.00 sata uz uvjete pridržavanje svih potrebnih mjera kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i prostoru oko njega, te uz ispunjavanje uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke, te Pravilnika o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,

 

-          ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ ( restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzerija, bistro, slastičarnica i objekt brze prehane ) i „Barovi“ ( kavana, caffe bar, kušaonica, beach bar, kavana, pivnica, buffet, krčma , konoba, klet), u II zoni mogu raditi u vremenu od 6.00 do 1.00 sata, uz puštanje glazbe u zatvorenom prostoru do 24 sata uz uvjete pridržavanje svih potrebnih mjera kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i prostoru oko njega, te uz ispunjavanje uvjeta iz Zakona o zaštite od buke, te Pravilnika o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,

 

-          ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ ( restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzerija, bistro, slastičarnica i objekt brze prehane ) i „Barovi“ ( kavana, caffe bar, kušaonica, beach bar, kavana, pivnica, buffet, krčma , konoba, klet), u III i IV zoni mogu raditi u vremenu od 6.00 do 24.00 sata uz uvjete pridržavanje svih potrebnih mjera kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i prostoru oko njega, te uz ispunjavanje uvjeta iz Zakona o zaštite od buke, te Pravilnika o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,

 

-          ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ ( noćni klub, noćni bar, disco klub), u I,II, III i IV zoni koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima mogu raditi u vremenu od 21.00 do 6.00 sati, samo u zatvorenim prostorima, uz uvjete pridržavanje svih potrebnih mjera kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i prostoru oko njega, te uz ispunjavanje uvjeta iz Zakona o zaštite od buke, te Pravilnika o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,

 

-          ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ ( objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima ili sličnim napravama mogu raditi: u II zoni od 6.00 do 1.00 sata, te u III i IV zoni od 6.00 sata do 24.00 sata.

 

-          ugostiteljski objekti iz skupine „Catering objekti“ mogu raditi: u I zoni od 6.00 do 2.00 sata, u II zoni od 6.00 do 1.00 sata te u III i IV zoni od 6.00 do 24.00 sata.

 

Radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ( terase ) počinje i završava u vremenu rada ugostiteljskog objekta u sklopu kojeg se nalaze, osim  za  prostore za usluživanje na otvorenom (terase) ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“ i „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, koji  mogu raditi: u I zoni od 6.00 do 2.00 sata, u II zoni od 6.00 do 1.00 sati te u III i IV zoni od 6.00 do 24.00 sata uz poštivanje Zakona o zaštiti od buke, te Pravilnika o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru.

 

Članak 7.

 

Objekti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima unutar kojih se pružaju isključivo usluge pripremanja  i usluživanja jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje i/ili usluge usluživanja (kušanja) mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, jakih alkoholnim i alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje mogu raditi svaki dan u vremenu od 6.00 do 24.00 sata.

 

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dužno je na ulazu u objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge vidno istaknuti obavijest o radnom vremenu, koje mora biti određeno unutar danog vremena u stavku 1. ovog članka, radnim odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutog radnog vremena,

 

Iznimno, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može na ulazu objekt istaknuti obavijest da posluje i uz prethodni dogovor, odnosno samo uz prethodni dogovor i/ili na poziv.

Članak 8.

 

Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi od 00,00 do 24,00 sata.

 

Lokacije ugostiteljskih objekata iz stavka 1. ovog članka odnose se na zone u kojima prostornim planovima na području Grada Hvara nije predviđeno stanovanje odnosno koje su prema lokalnim uvjetima i dovršenosti gradnje izvan naseljenog područja naselja, a nalaze na udaljenosti od najmanje 2000 m od naseljenog dijela naselja.

 

Članak 9.

 

Gradonačelnik Grada Hvara ( u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) može, po službenoj dužnosti, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara ( u daljnjem tekstu: JUO) za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena od odredaba članka 6. stavka 3. podstavka 1., 2. i 3. ove Odluke, ako se u provedenom postupku utvrdi da su na temelju prijava turističke inspekcije, sanitarne inspekcije, komunalnog redarstva ili nadležne policijske postaje u proteklih 12 mjeseci počinili prekršaj prekoračenja dozvoljenog radnog vremena, prekoračenja razine buke ili remećenja javnog reda i mira.

 

Ako nastupi neka od okolnosti navedenih u stavku 1. ovog članka, Gradonačelnik može rješenjem utvrditi rok trajanja mjere ranijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta koji ne može biti kraći od jednog (1) mjeseca niti duži od šest (6) mjeseci, te će utvrditi početak i završetak roka.

 

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi JUO Grada Hvara, na temelju pisane predstavke ili obavijesti građana, nadležne inspekcije te nadležne policijske postaje.

 

Članak 10.

 

Gradonačelnik može, na temelju zahtjeva, za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“  koji sukladno Zakonu mogu raditi od 06,00 do 24,00 sata, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, radi organiziranja pojedinih prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja) pod uvjetom da za podnositelja zahtjeva nije doneseno rješenje iz članka 9. ove Odluke, odnosno nije pokrenut postupak za skraćivanje radnog vremena.

 

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se najkasnije u roku od  sedam (7) dana prije dana održavanja prigodne proslave.

 

Članak 11.

 

Gradonačelnik može, za vrijeme održavanja božićno-novogodišnje manifestacije, prigodnih sajmova, sportskih događanja, glazbenih festivala i slično, odlukom odrediti drugačije radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz članka 6. stavka 3. podstavka 1.,2. i 3. ove Odluke.

 

Članak 12.

 

Ugostitelj može povremeno izvan svog ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova i prigodnih priredbi i slično uz odobrenje JUO Grada Hvar u vremenu od 07.00 do 24.00 sata.

 

Sudionici proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističku svrhu organizira turistička zajednica i/ili Grada Hvara ili drugi organizator uz odobrenje Grada Hvara, mogu na tim događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka. Sudionici proslava i manifestacija, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, mogu biti i pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe- obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu.

 

Članak 13.

 

Radno vrijeme ugostiteljskog objekta određuje u pravilu sam ugostitelj u okviru radnog vremena propisanog ovog Odlukom.

 

Ugostitelj je dužan obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt i pridržavati sa istaknutoga radnog vremena.

 

III. NADZOR

 

Članak 14.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode nadležne inspekcijske službe, komunalni redari te nadležna policijska postaja u okvirima svojih nadležnosti.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 15.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Hvara (Službeni glasnik broj: 1/07, 04/07, 05/07, 04/11 i 5/11).

 

Članak 16.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 334-01/18-01/05

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 10. srpnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić,mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. i 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17 ) i članka 25. Statuta („Službeni glasnik Grada Hvara 3/18“) Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 10. srpnja 2018. godine,  donosi

 

Z A K L J U Č A K

o neprihvaćanju Operativnog plana Grada Hvara za turističku sezonu 2018.g

 

I.

 

Ne prihvaća se Operativni plan Grada Hvara za turističku sezonu 2018.g.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 334-01/18-01/0710

Urbroj: 2128/01-02-18-02

Hvar, 10. srpnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14 ) , članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2018. godine, donosi

 

R J E Š E N J E

o imenovanju radne skupine

 

I.

 

Imenovati će se radna skupina za osnivanje javne ustanove u kulturi Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu od 9 članova.

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/18-01/17

URBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 10. srpnja 2018. godine

 

PREDSJENIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag. iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6 i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 18. srpnja 2017. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o ukidanju povjerenstva za vizualni identitet Grada Hvara

 

I.

 

Ukida se Povjerenstvo za vizualni identitet Grada Hvara jer prema važećem pravilniku ne postoji svrha njegovog postojanja i predstavlja opterećenje za gradske financije.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/22

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 10. srpnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30., stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/17) i članka  25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2018.godine,donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja i naplati usluge odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, recikabilnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene i dopune u Odluci o načinu pružanja i naplati usluge odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, recikabilnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada („Službeni glasnik Grada Hvara“  broj: 9/17, 12/18).

 

Članku 3. iza stavka 3. dodaju se slijedeći stavci:

 

 1. Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremnine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

 

 1. Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.

 

 1. Odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

 

 1. Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća”, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

 

 1. Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada je mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave.

 

Izmjene u članku 4.

 

-          briše se stavak 2. pa stavak 3. postaje stavak 2.

-          u stavku 2. briše se „osim otpada iz kompostera i „

-          iza stavka dva dodaju se stavak 3. koji glasi:

„Ovom Odlukom se do daljnjeg ne provodi odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada. Ta vrsta otpada se do daljnjeg prikuplja zajedno s miješanim komunalnim otpadom putem istog spremnika.“

 

U članku 7. točka 4. mijenja se i glasi:

„4. izraditi Program sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Program), za kojeg je potrebno ishoditi suglasnost Gradskog vijeća Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Vijeće), a koji se sastoji od tekstualnog dijela i tabelarnog prikaza lokacija i termina.“

 

U članku 7. točka 5. mijenja se i glasi:

Izraditi cijenik usluga gospodarenja otpadom, objaviti na službenim internetskim stranicama i za njega ishoditi suglasnost skupštine društva.

 

Dodaje novi članak 11. koji glasi:

 

„ Za korisnike usluge gdje uvjeti pojedinačnog korištenja javne usluge nisu u potpunosti primjenjivi radi tehničkih uvjeta, nepristupačnosti, ograničenja lokacije i tipa nekretnine, neracionalnog  povećanja troškova i drugih okolnosti, usluga se osigurava putem zajedničkih spremnika na lokaciji zajedničkog obračunskog mjesta.

 

Korisnici koji koriste zajednički spremnik su:

 1. korisnici u više-stambenim objektima sa četiri ili više stambenih jedinica ili
 2. korisnici koji koriste zajednički spremnik jer davatelj usluga ne može vozilom pristupiti nekretnini korisnika odnosno bi to pristupanje iziskivalo bitno povećavanje i neracionalne troškove.“

 

U članku 11. (sada članak 12.) stavak 2. mijenja se i glasi:

 

„Program iz stavka 1. ovog članka donosi Davatelj usluge uz ishođenu suglasnost Vijeća i o istome obavještava Korisnika usluge.“

 

U članku 14. (sada članak 15.), iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

 

„Kad više korisnika usluge zajednički koristi spremnik, fiksni dio obračunava se prema udjelu u spremniku. Udjeli svih korisnika određuju se prijedlogom davatelja usluge ili međusobnim sporazumom, a zbroj svih udjela mora odgovarati volumenu spremnika.“

 

Stavci 3., 4. i 5. članka 14. postaju novi članak 16.

 

Članak 15. postaje članak 17.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363 – 01 / 17 – 01 / 91

URBROJ: 2128 / 01 – 02 – 18 – 13

Hvar, 11. srpnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mag. iur.  Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na svojoj 17. sjednici, održanoj dana  11. srpnja  2018. godine donosi

 

ODLUKU

o ne prihvaćanju  Odluke o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Hvara

i Grada Vrgorca, Grada Stari Grad, Općine Gradac, Općine Jelsa i Općine Sućuraj

 

I.

 

Ne prihvaća se prijedlog Odluke o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Hvara i Grada Vrgorca, Grada Stari Grad, Općine Gradac, Općine Jelsa i Općine Sućuraj

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-05/18-01/11

Urbroj: 2128/01-01/1-18-02

Hvar, 11. srpnja 2018.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11 ), članka 3. stavak 1. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na  17. sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

 

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme u tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar, Kroz Burak 17

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora broj tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar,Kroz Burak 17 u Hvaru.

Članak 2.

 

Rok trajanja zakupa poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je na određeno vrijeme od tri ( 3 ) godine od dana sklapanja ugovora o zakupu.

 

Članak 3.

 

Javni natječaj će se provesti prikupljanjem ponuda javnim nadmetanjem-licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak nadmetanja, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/12 ).

 

Članak 4.

 

Namjena prostora je za obavljanje slijedećih djelatnosti sukladno NKD 2007.:

 

-          47.71 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama,

-          4772  Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože,

-          47.75 Trgovina  na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,

-          47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama,

-          47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama-isključivo autohtonih proizvoda (suvenira), te  prodajna galerija.

-          66.12 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima

-          79.12 Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)  -79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

 

Članak 5.

 

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke je 150 kuna po m2 kuna plus porez na dodanu vrijednost (PDV).

 

Članak 6.

 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grada i na web stranici Grada Hvara (www. hvar. hr). Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/17-01/04

URBROJ: 2128/01-02-18-05

Hvar,11. srpanj 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. toč.6.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj:  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), čl. 34., st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18), Gradonačelnik dana 13. srpnja 2018. godine, donosi

 

R J E Š E N J E

o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

«Vanđela Božitković»- Hvar

 

I.

 

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» Hvar, kao predstavnici osnivača Grada Hvara, imenuju se:

 

 1. Margita Jurić, član
 2. Ivana Visković, član.
 3. Fabijan Vučetić, član
 4. Nino Pijanović, član

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» -Hvar KLASA: 601-01/14-01/ 08, URBROJ:2128-01-02-14-02 od 9. srpnja 2014. godine (Sl. glasnik 5/14 ).

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 601-01/18-01/ 13

URBROJ: 2128/01-01/1-18-2

Hvar, 13. srpnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/2017), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, KLASA: 363-02/18-01/89, URBROJ: 2128/01-01/1-18-03 od 30. ožujka 2018. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 13. travnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

 

Članak 1.

 

Kao najpovoljniji ponuditelji prema raspisanom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina utvrđuju se:

 

Na lokaciji: ISPRED HP-a NA RIVI

-          oznaka prodajnog mjesta: B-19

 

FOREVER d.o.o. s ponuđenom zakupninom u iznosu od 8.600,00 kn/godišnje, namjena:  prodaja razglednica, slika, bižuterije i suvenira

 

Na lokaciji: „PARK ŠUMICA“ (MINI-GOLF IGRALIŠTE)

-          oznaka prodajnog mjesta: 2

 

FIRST DATA INTERNATIONAL d.o.o. s ponuđenom zakupninom  u iznosu od 105.735,00 kn/godišnje, namjena: postava samostojećeg bankomata

 

Na lokaciji: UVALA KRIŽA

-          oznaka prodajnog mjesta: 3

 

Ljubica DRAGUN s ponuđenom zakupninom u iznosu od 1.000,00 kn/godišnje, namjena: prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

 

Na lokaciji: DOLAC II

-          oznaka prodajnog mjesta: 2

 

FIRST DATA INTERNATIONAL d.o.o. s ponuđenom zakupninom u iznosu od 38.652,00 kn/godišnje, namjena: postava samostojećeg bankomata

 

Na lokaciji: „PARK DR. JOSIPA AVELINIJA“

-          oznaka prodajnog mjesta: 2

 

Kata ZOVKIĆ LAKOŠ, vlasnica AMIKA, obrt za trgovinu s ponuđenim iznosom od 2.000,00 kn/godišnje, namjena: prodaja sladoleda i pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića

 

Na lokaciji: TVRĐAVA „FORTICA“

-          oznaka prodajnog mjesta: 1

 

AURO DOMUS d.o.o. s ponuđenim iznosom od 36.000,00 kn/godišnje, namjena: postava samostojećeg bankomata

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelji sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2020. godine.

 

Ako gore navedeni ponuditelji odustanu od sklapanja ugovora o zakupu nemaju pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.

 

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara te na web stranici Grada Hvara a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 363-02/18-01/89

URBROJ: 2128/01-02-18-04

Hvar, 20. travnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/2017), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, KLASA: 363-02/18-01/89, URBROJ: 2128/01-01/1-18-05 od 24. travnja 2018. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 7. svibnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

 

Članak 1.

 

Kao najpovoljniji ponuditelji prema raspisanom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina utvrđuju se:

 

Na lokaciji: ISPRED HP-a NA RIVI

-          oznaka prodajnog mjesta: B-18

 

Barbara MARIJAN, vlasnica FURIA, obrt za usluge s ponuđenom zakupninom u iznosu od 14.612,00 kn/godišnje, namjena:  prodaja razglednica, slika, bižuterije i suvenira

 

Na lokaciji: DOLAC II

-          oznaka prodajnog mjesta: A-1, A-2 i A-3

 

Mirsada VRBANIĆ, vlasnica MI&TI, obrt za usluge s ponuđenom zakupninom  u iznosu od 25.100,00 kn/godišnje, namjena: iznajmljivanje, automobila, motorkotača i bicikli

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelji sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2020. godine.

 

Ako gore navedeni ponuditelji odustanu od sklapanja ugovora o zakupu nemaju pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.

 

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara te na web stranici Grada Hvara a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 363-02/18-01/89

URBROJ: 2128/01-01/1-18-06

Hvar, 14. svibnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/2017), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, KLASA: 363-02/18-01/178, URBROJ: 2128/01-01/1-18-03 od 6. lipnja 2018. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 19. lipnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

 

Članak 1.

 

Kao najpovoljniji ponuditelj prema raspisanom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina utvrđuje se:

 

Na lokaciji: IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA

-          oznaka prodajnog mjesta: B-11

 

Adriana ŠEPUTIĆ, vlasnica NADALINA, obrt za proizvodnju i usluge s ponuđenom zakupninom u iznosu od 61.400,00 kn/godišnje, namjena:  prodaja razglednica, slika, bižuterije i suvenira

 

 

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelj sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2020. godine.

 

Ako gore navedeni ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu nema pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.

 

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara te na web stranici Grada Hvara a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 363-02/18-01/178

URBROJ: 2128/01-01/1-18-04

Hvar, 26. lipnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/2017), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, KLASA: 363-02/18-01/178, URBROJ: 2128/01-01/1-18-03 od 6. lipnja 2018. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 19. lipnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru drugog po redu najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

 

Članak 1.

 

Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine po provedenom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, KLASA: 363-02/18-01/178, URBROJ: 2128/01-01/1-18-03 od 6. lipnja 2018. godine, kao najpovoljniji ponuditelj na lokaciji  IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA za prodajno mjesto B-11 utvrđena je Andriana ŠEPUTIĆ, vlasnica NADALINA, obrt za proizvodnju i usluge s ponuđenom zakupninom u iznosu od 61.400,00 kn za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira.

 

Članak 2.

 

Podneskom od 26. lipnja 2018. godine Adriana ŠEPUTIĆ, vlasnica NADALINA, obrt za proizvodnju i usluge, sa sjedištem u Hvaru, Ulica Ive Roića 16, odustala je od dobivenog prodajnog mjesta, te se pozivom na članak 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina, točkom V. Natječaja te Zapisnika Povjerenstva za javne površine o otvaranju ponuda od 19. lipnja 2018. godine izabire druga po redu najpovoljnija ponuda i to:

 

na lokaciji  IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA

-          za prodajno mjesto B-11

 

Dino ŠEPUTIĆ, vlasnik NAUTILUS, obrt za turizam s ponuđenom zakupninom u iznosu od 46.100,00 kn/godišnje za prodaju razglednica, slika,bižuterije i suvenira

 

Članak 3.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelj sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2020. godine.

 

Ako gore navedeni ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu nema pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.

 

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara te na web stranici Grada Hvara a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 363-02/18-01/178

URBROJ: 2128/01-01/1-18-05

Hvar, 27. lipnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08, 133/13, i 64/14),  Gradonačelnik Grada Hvara dana 02. svibnja 2018.g.,  donosi

 

ODLUKU

o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2018.g.

 

Članak 1.

 

Visina naknade za  djelatnosti na pomorskom dobru  iznositi će sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) gdje je Grad Hvar svrstan u Turistički razred “ A” (Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN, br. 122/09, 09/10-isp.,61/10,82/10,36/11, 89/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16-isp., 54/16, 113/16, 26/17, 72/17 i 78/17)). Naknade iznose kako slijedi:

 

 

Djelatnost Sredstvo Obračunska jedinica Naknada (kuna)
IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA Brodica na motorni pogon *Po metru dužnom        350,00
  Jedrilica, brodica na vesla *Po metru dužnom        250,00
  Skuter ** Po plovilu      6.000,00
  Dječji skuter do 2 kW Po plovilu      3.000,00
  Sredstvo za vuču s opremom ** (banana, tuba, guma, skije, padobrani i sl.)  

 

Po   kW

 

 

50,00

  Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl. Po  komadu          500,00
  Podmornica ** Po  komadu       3.000,00
  Pribor i oprema za ronjenje Po  komadu            30,00
UGOSTITELJSTVO   I

TRGOVINA

Kiosk, prikolice,objekti  i montažni objekti do

12 m2 i sl.

 

Paušal

 

15.000,00

  Pripadajuća terasa objekta Po  m2           600,00
  Štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl) Paušal        6.000,00
  Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.)  

Paušal

 

6.000,00

KOMERCIJALNO – REKREACIJSKI  SADRŽAJI  

Jumping **

 

Paušal

 

15.000,00

  Aqua park i drugi morski sadržaji ** Paušal        8.000,00
  Zabavni sadržaji Po komadu        1.500,00
  Suncobrani i ležaljke Po komadu             40,00
  Kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe  

Po  m2/dan

 

7,00

  Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje Paušal / dan        1.000,00
  Slikanje, fotografiranje Paušal           700,00

 

- podnosi se jedan zahtjev za sva sredstva

** Sukladno članku 8. stavku 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Vijeće je dužno po službenoj dužnosti  zatražiti suglasnost Lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti sredstvima koja su u ovim Tablicama označene s dvije zvjezdice

*  Prilikom utvrđivanja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/18-01/43

URBROJ: 2128/1-01/1-18-01

Hvar, 02. svibnja 2018.g.

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15 i 123/17), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g. KLASA: 342-01/1-18-01/02 URBROJ: 2128/1-01/1-18-06 od 12. ožujka 2018.g., Odluke o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara KLASA: 342-01/1-18-01/02 URBROJ: 2128/1-01/1-18-11 od 09. svibnja 2018.g.  i  odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 03/18) Gradonačelnik Grada Hvara dana 25. svibnja 2018.g., donosi

 

ODLUKU

o korištenju i visini  naknade „info pulta“ te komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava i prijevoza putnika na području Grada Hvara za 2018.g.

 

Članak 1.

 

Temeljem odredaba Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g. i Odluke o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g.,  planirane mikrolokacije postave „info pulta“ za obavljanje iznajmljivanja brodica i prijevoza putnika, a izvan lučkog područja i područja danih u koncesiju od strane Splitsko dalmatinske županije, utvrđuju se mikrolokacije te naknada i to:

 

MIKROLOKACIJA                                        BROJ

 

Info-pult

1. Fabrika (Mandrač zapadni dio) ……………….3

2. Rotondola ………………………………………3

3. U Križa …………………………………….. 4                    4. Križna luka ………………..…………………   2

5. Vela Majerovica – Ispred h.Amfora …….……  2

6. Vela Majerovica  – Ispred ex „Leonidas“ ..…..   1

Na svim mikrolokacijama može se vršiti djelatnost iznajmljivanja brodica, prijevoza putnika (taxi prijevoz) te tradicionalni alternativni prijevoz putnika (brodica na jedra) uz naknadu za korištenje „info pulta“ za registrirane i tražene djelatnosti u iznosu od 2.000,00 kn o čemu će Grad Hvar sklapati ugovore s korisnicima.

 

Na mikrolokacijama pod red.br. 1., 2. i 3. za sve naprijed rečene djelatnosti, uz naknadu za korištenje „info pulta“ sklapat će se ugovori i/ ili izdavati koncesijska odobrenja, a naknada će se zaračunavati po kategorijama brodice i područjima plovidbe brodica utvrđenih čl. 17. Pravilnika o brodicama i jahtama (NN br. 27/05, 57/06, 80/07, 03/08, 18/09,    /10, 97/12, 137/13, 18/16 i 72/17) i to:

 

-          za područje plovidbe IIIa – do 6 Nm od obale kopna – snage veće od 66 kW – u iznosu 8.000,00 kn/brodica

-          za područje plovidbe IIIb – do 3 Nm od obale kopna – snage 66 kW – u iznosu 5.000,00 kn/brodica

-          za područje plovidbe IIIc -  do 1 Nm od obale kopna – snage manje od 66kW – u iznosu od 2.000,00/brodica

 

Iznimno, za tradicionalni alternativni prijevoz putnika brodicom na jedra naknada za brodicu plaća se u iznosu od 1.000,00 kn/brodica.

 

Na mikrolokacijama pod red.br. 4.,5. i 6. za djelatnost iznajmljivanja brodica uz naknadu  za korištenje „info pulta“ ,  izdavat će se koncesijska odobrenja i  naknada sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskih odobrenja (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) ,Odluci o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2018.g. KLASA: 342-01/18-01/43 URBROJ: 2128/1-01/1-18-01 od 02. svibnja 2018.g.

 

Članak 2.

 

Naknada za tradicionalni prijevoz putnika tzv. „barkarijole“ iznosi 2.000,00 kn.

 

Članak 3.

 

Za djelatnosti na pomorskom dobru uz naknadu po Odluci o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru za 2018.g. KLASA: 342-01/18-01/ 43 URBROJ: 2128/1-01/1-18-01 od 02. svibnja 2018.g. plaća se i naknada za korištenje komunalne infrastrukture za 2018.g. i to za:

 

1) za iznajmljivanje suncobrana i ležaljki …………..…………………u iznosu od    60,00 kn

2) za iznajmljivanje kajaka, pedalina i sl. …………………….…  u iznosu od 100,00 kn/kom

 

Članak 4.

 

Za korištenje „info-pulta“ na mikrolokacijama iz čl.1. ove Odluke Gradonačelnik će sklapati ugovore.

 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Odsjek za financije, proračun i gospodarstvo za izradu prijedloga  Ugovora.

 

Članak 5.

 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu za davanje posebnih uputa o postavi „info-pulta“  tvrtkama  KOMUNALNO HVAR d.o.o. i NAUTIČKI CENTAR HVAR d.o.o. Hvar.

 

Članak 6.

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o korištenju i visini naknade „info pulta“ te komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava i prijevoza putnika na području Grada Hvara za 2018.g. KLASA: 342-01/18-01/44 URBROJ: 2128/1-01/1-18-01 od 02. svibnja  2018.g. objavljena na mrežnim stranicama Grada Hvara.

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja , a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“ Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/18-01/44

URBROJ: 2128/1-01/1-18-02

Hvar,  25. svibnja 2018.g.

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 03/18) Gradonačelnik Grada Hvara dana 24. svibnja 2018.g. donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g.

 

Članak 1.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g. KLASA: 342-01/1-18-01/02 URBROJ: 2128/1-01/1-18-06 od 12.ožujka 2018.g. i Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g.KLASA: 342-01/1-18-01/02 URBROJ: 2128/1-01/1-18-11 od 09. svibnja 2018.g. stupaju na snagu s danom 24. svibnja 2018.g. te se sukladno ovoj Odluci, time mijenjaju riječi u završnim odredbama i to: „a stupa na snagu po pribavljenoj potvrdi Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za turizam i pomorstvo“.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 342-01/18-01/02

URBROJ: 2128/1-01/1-18-14

Hvar, 24. svibnja 2018.g.

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

S A D R Ž A J:

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

Poslovnik rada Gradskog vijeća

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta  Dolac

Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokaciji lokaciji Trg Marka Miličića 8 u Hvaru

Odluka o izmjeni programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2018.godinu

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekta na području Grada Hvara

Zaključak o neprihvaćanju Operativnog plana Grada Hvara za turističku sezonu 2018.g

Odluka o imenovanju radne skupine

Zaključak o ukidanju Povjerenstva za vizualni identitet Grada Hvara

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja i naplati usluge  odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, recikabilnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada (Službeni glasnik Grada Hvara broj 9/17)

Odluka o neprihvaćanju Odluke o sklapanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Vrgorca i Grada Hvara, Grada Stari Grad, Općine Gradac, Općine Jelsa i Općine Sućuraj

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora broj tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar, Kroz Burak 17

 

GRADONAČELNIK:

 

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića«Vanđela Božitković»- Hvar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine od 20.04. 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine od 14.05. 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine od 26.06. 2018.

Odluka o izboru drugog po redu najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine od 27.06. 2018.

Odluka o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2018.g.

Odluka o korištenju i visini  naknade „info pulta“ te komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava i prijevoza putnika na području Grada Hvara za 2018.g.

Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Đurđica Sarjanović, Jelsa

 

 Službeni Glasnik br. 4/2018

Službeni glasnik dostupan je za preuzimanje OVDJE


SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

 GODINA XXV.  BROJ 4.   Hvar, 27. travnja 2018. godine           Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn – plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

                Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), članka 4. i 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o kupnji nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se interes Grada Hvara za kupnju dijela nekretnine k.č.br. 1171/3, z.k.ul. 354, KO Hvar, u površini 2.581 m², u suvlasništvu Milke Novak Soletti i dr. sukladno upisu u ZK.

 

Članak 2.

 

Nekretnina opisana u članku 1. ove Odluke, otkupljuje se u svrhu izgradnje reciklažnog dvorišta.

 

Članak 3.

 

Cijena nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke, prema procjembenom elaboratu ovlaštenog procjenitelja „FORB nekretnine“ od ožujka 2018. godine iznosi 166,93 kn/m2, odnosno ukupna cijena za površinu od 2.581 m2 iznosi 430.846,33 kn.

 

Članak 4.

 

Milke Novak Soletti i dr. kao prodavatelji s jedne strane i Grad Hvar kao kupac s druge strane sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine sukladno ovoj Odluci.

 

 

 

Članak 5.

 

Ovlašćuje se gradonačelnik da u ime i za račun Grada Hvara sklopi kupoprodajni ugovor kada se za to predvide sredstva u Proračunu Grada Hvara.

 

Članak 6.

 

Grad Hvar se obvezuje izraditi parcelacijski elaborat za dio nekretnine k.č.br. 1171/3, z.k.ul. 354, KO Hvar, u površini 2.581 m².

 

Članak 7.

 

Ovom odlukom stavlja se van snage odluka o kupnji nekretnine izravnom pogodbom KLASA: 840-01/06-01/81, URBROJ: 2128/01-02-06-01 od 8. studenog 2006. godine.

 

Članak  8.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/18-01/39

URBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 26. travnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 21. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine», broj: 94/13 i 73/17) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18) i dobivenoj Prethodnoj suglasnosti na Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2017.-2022. godine od Upravnog odjela za komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko dalmatinske županije, KLASA: 351-02/18-01/6, URBROJ:2181/1-10-18-2 od 27. ožujka 2018. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara    na 15. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2017. – 2022. godine

 

I.

 

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje od 2017. – 2022. godine, kojeg je izradila tvrtka Zeleni servis d.o.o. iz Splita, Templarska 23, broj projekta: 92/2017-1, prosinac 2017. godine.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/17-01/43

URBROJ: 2128/ 01-02-18-30

Hvar, 26 . travnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mag. iur.  Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o planu upisa u Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ za pedagošku godinu 2018./2019.

 

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o planu upisa u Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ za pedagošku godinu 2018./2019., čiji je prijedlog utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 601-01/18-01/09

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 27. travnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, d o n o s i

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu, koje se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

 

 

KLASA: 363-01/16-01/102

URBROJ: 2128/01-02-18-08

Hvar, 26. travnja 2018.g.

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D    H V A R
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-01/16-01/102
URBROJ: 2128/01-01/1-18-08
Hvar, 26.3.2018.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu

I

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Planirano: 

2.290.000,00 kn

Izvršeno: 

2.133.342,15 kn

1.

Asfaltiranje raznih lokacija na području Grada Hvara (Ul. Marina Gazarovića, Ul. Šime Buzolić Tome, Ul. braće Buzolić, cesta na Paisu)

549.355,00

kn

2.

Izgradnja ceste Ograde Os3 (Ulica Marina Gazarovića), 2. faza

306.122,50

kn

3.

Izgradnja ceste na Paisu – spoj Ulice Lucije Rudan i Ulice Ive Roića, 2. faza

309.583,79

kn

4.

Izgradnja nogostupa i javnih parkirališta na raznim lokacijama (Ul. Šime Buzolić Tome, Ul. Ive Miličića)

86.008,75

kn

5.

Izgradnja protupožarnih i šumskih puteva (Pandolovica, Krivoč-Duboški dolac)

81.747,50

kn

6.

Rekonstrukcija poljskog puta Spile, uz rekonstrukciju suhozida i izradu drenažnog sustava

185.651,25

kn

7.

Površinska obrada makadamskih cesta dvoslojnom bitumenskom emulzijom, s pripremom zemljane podloge frezanjem (Cesta Milna – Grablje, Ul. Jurja Bracanovića, Ul. Branka Vučetića, Ul. Ante Martinolića)

284.856,98

kn

8.

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju cesta (prometni elaborat ceste Milna – Grablje, idejno rješenje parkirališta)

28.250,00

kn

9.

Prometno i urbanističko opremanje ceste na Paisu – spoj Ulice Lucije Rudan i Ulice Ive Roića

181.843,75

kn

10.

Rekonstrukcija urušenog potpornog zida nerazvrstane ceste u Ulici Pavla Rossa

119.922,63

kn

   

2.133.342,15

kn

II

IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA
Planirano:

1.425.000,00 kn

Izvršeno:

830.285,12 kn

1.

Postava zaštitnih ograda i rukohvata na raznim lokacijama (Milna, Groda, Burak, Glavica, Mola)

22.500,00

kn

2.

Izrada projektne dokumentacije za teretanu na otvorenom u Park Šumici

56.000,00

kn

3.

Dobava i ugradba opreme za teretanu na otvorenom u Park Šumici

81.100,00

kn

4.

Popločanje kamenom Šetališta Antuna Tomislava Petrića – 5. faza

369.635,24

kn

5.

Izgradnja javne površine na Vrisku, s boćarskim terenom, zelenom površinom i parkiralištem, 3. faza

282.674,88

kn

6.

Izrada tehničke dokumentacije za dječje igralište “Macel”

18.375,00

kn

 

 

830.285,12

kn

III

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
Planirano:

1.255.000,00 kn

Izvršeno:

1.256.509,24 kn

1.

Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i izrada temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama (Ul. Petra Kasandrića, Ul. Tome Buzolića, Ul. Grge Antunovića, Tunel Podstine, Ul. Sonje Bućan Domančić, Ul. Antifašizma)

b

480.723,13

kn

2.

Dobava i postava rasvjetnih tijela (stupovi, svjetiljke i žarulje) na raznim lokacijama na području Grada Hvara

222.321,11

kn

3.

Dobava i ugradba dekorativne rasvjete za javne površine

86.166,25

kn

4.

Mjere rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete

373.325,00

kn

5.

Nabava i postava reflektora za Vatrogasni dom i Šetnicu A.T. Petrića

8.898,75

kn

6.

Postavljanje sustava svjetlosne signalizacije na heliodromu Hvar, sa sigurnosnim sustavom

77.312,50

kn

7.

Električni priključak za javnu rasvjetu u Palmižani

7.762,50

kn

 

 

1.256.509,24

kn

IV

IZGRADNJA GROBLJA
Planirano:

100.000,00 kn

Izvršeno:

24.375,00 kn

1.

Izrada geodetskog projekta za groblje “Kruvenica”

24.375,00

kn

 

 

24.375,00

kn

 

 

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, d o n o s i

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu, koje se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/16-01/101

URBROJ: 2128/01-02-18-08

Hvar, 26. travnja 2018.g.

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D    H V A R
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-01/16-01/101
URBROJ: 2128/01-01/1-18-08
Hvar, 26.3.2018.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu

I.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I OBALNOG POJASA

-Sredstva za izvršenje radova

Planirano: 

2.180.000,00 kn

Izvršeno: 

2.158.723,57 kn

-Sredstva za nabavu opreme

Planirano: 

415.000,00 kn

Izvršeno: 

413.504,16 kn

Ukupno planirano:

2.595.000,00 kn

Ukupno Izvršeno:

2.572.227,73 kn
-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA

-Čišćenje javnih površina

1.

Pometanje i čišćenje grada (I.-XII. ’17.)

1.107.357,36

kn

2.

Postava i uređenje “vižijola”

12.220,00

kn

3.

Uređenje javne površine za napuštene pse

81.000,00

kn

4.

Uređenje zelene površine na Bukainki i kod sv. Marka

32.351,25

kn

5.

Odvoz materijala s javnih površina

16.312,50

kn

6.

Uklanjanje suhog stabla s javne površine

5.000,00

kn

7.

Dezinsekcijska zaštita palmi

37.500,00

kn

8.

Dezinsekcija i deratizacija na javnim površinama

136.250,00

kn

9.

Komunalne usluge – Nadzor nad deratizacijom

6.250,00

kn

10.

Popravak opreme video nadzora

36.162,50

kn

11.

Popravak nadstrešnice Dolac

16.625,00

kn

-Čišćenje obalnog pojasa i ostale usluge

1.

Čišćenje Paklinskih otoka (IV.-IX. ’17.)

384.075,00

kn

2.

Čišćenje obale i obalnog pojasa (IV.-IX. ’17.)

287.619,96

kn

UKUPNO

2.158.723,57

kn

 

-SREDSTVA ZA NABAVU OPREME

1.

Sufinanciranje Komunalnom za komunalno vozilo

334.264,16

kn

2.

Sufinanciranje Komunalnom za vozilo za komunalni otpad

79.240,00

kn

UKUPNO

413.504,16

kn

II.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

-Sredstva za izvršenje radova – materijal

Planirano: 

240.000,00 kn

Izvršeno: 

174.242,06 kn

-Sredstva za izvršenje radova – rad-usluga

Planirano: 

1.190.000,00 kn

Izvršeno: 

1.104.948,75 kn

Ukupno planirano:

1.430.000,00 kn

Ukupno Izvršeno:

1.279.190,81 kn
-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – MATERIJAL

1.

Obavijesne table (znakovi) za JP

17.980,00

kn

2.

Materijal za blagdansko i novogodišnje ukrašavanje grada

14.819,35

kn

3.

Koševi za smeće i stupići

11.768,75

kn

4.

Znakovi upozorenja na lokacijama kontejnera – “zelenih otoka”

26.950,00

kn

5.

Oglasne table – “vižijole” za Jagodnu i Bojanić Bad

8.250,00

kn

6.

Građevinski materijal za održavanje JP (cement, arm. mreža)

48.866,96

kn

7.

Građevinski materijal za održavanje JP (tucanik)

24.687,50

kn

8.

Materijal za popravak klupa na javnim površinama

14.550,00

kn

9.

Folija za staklo na autobusnoj površini

750,00

kn

10.

Materijal za održavanje zelenih površina

5.619,50

kn

UKUPNO

174.242,06

kn

-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – RAD-USLUGA

1.

Održavanje zelenih površina / parkova (I.-XII. ’17.)

958.605,00

kn

2.

Sanacija pločnika Ulice Hanibala Lucića

69.143,75

kn

3.

Sanacija staza u Park Šumici

48.262,50

kn

4.

Održavanje javnih površina – manji građevinski popravci na raznim lokacijama

28.937,50

kn

UKUPNO

1.104.948,75

kn

 

III.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

-Sredstva za izvršenje radova – materijal

Planirano: 

110.000,00 kn

Izvršeno: 

99.276,38 kn

-Sredstva za izvršenje radova – rad-usluga

Planirano: 

550.000,00 kn

Izvršeno: 

573.916,38 kn

Ukupno planirano:

660.000,00 kn

Ukupno Izvršeno:

673.192,76 kn
-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – MATERIJAL

1.

Prometna signalizacija i oprema

45.727,03

kn

2.

Građevinski materijal – cement i arm. mreža (Velo Grablje, Brusje, Sv. Nedjelja, Jagodna, Skalice, Baterija)

24.454,35

kn

3.

Građevinski materijal – tucanik i tampon (Velo Grablje, Brusje, Sv. Nedjelja, Jagodna, Skalice, Baterija)

29.095,00

kn

UKUPNO

99.276,38

kn

-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – RAD-USLUGA

1.

Usluga održavanja cesta putem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta za razdoblje 2015.-2017.

573.916,38

kn

UKUPNO

573.916,38

kn

IV.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

-Sredstva za izvršenje radova – materijal za održavanje i dva djelatnika

Planirano: 

450.000,00 kn

Izvršeno: 

445.346,00 kn

-Sredstva za izvršenje radova – utrošak el. energije za javnu rasvjetu

Planirano: 

410.000,00 kn

Izvršeno: 

396.453,81 kn

Ukupno planirano:

860.000,00 kn

Ukupno Izvršeno:

841.799,81 kn

 

-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I DVA DJELATNIKA

-Materijal i dijelovi za održavanje JR

1.

Žarulje, grla, cijevi i drugi potrošni materijal

8.075,40

kn

2.

Materijal za svečanu Novogodišnju rasvjetu

49.901,84

kn

-Usluge održavanja JR

1.

Održavanje javne rasvjete (I.-XII. ’17.)

387.368,76

kn

UKUPNO

445.346,00

kn

-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – UTROŠAK EL. ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU

1.

Utrošak el. energije za javnu rasvjetu

396.453,81

kn

UKUPNO

396.453,81

kn

V.

ODRŽAVANJE GROBLJA

Planirano: 

50.000,00 kn

Izvršeno: 

67.756,25 kn
-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – RAD-USLUGA

1.

Popravci i zamjena mrtvačnice

24.950,00

kn

2.

Popravak kamenih ploča na groblju

18.000,00

kn

3.

Sanacija ogradnog zida groblja u Sv. Nedjelji

24.806,25

kn

UKUPNO

67.756,25

kn

 

 

 

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 8/14 i 4/15), članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/18) i Odluke gradonačelnika Grada Hvara (KLASA: 340-01/17-01/37, URBROJ: 2128/01-01/1-17-01, od 14.11.2017.g.), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine, donosi :

 

ODLUKU

o povjeravanju komunalnih poslova Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara za razdoblje 2018.-2022.g.

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se da je „Borova d.o.o.“, Jerka Mišetića 7, 21450 Hvar, OIB: 11017032107, najpovoljniji ponuditelj za obavljanje komunalnih poslova Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara, a na temelju natječaja obavljenog prikupljanjem ponuda, koji je raspisan Odlukom Gradonačelnika od 14.11.2017. godine, a zaključen dana 18.04.2018.g.

 

Članak 2.

 

„Borovi d.o.o.“ povjeravaju se poslovi Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara za razdoblje od dana potpisivanja ugovora do 28.02.2022.g.

 

Članak 3.

 

Poslovi Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara podrazumijevaju poslove navedene u Odluci o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 2/14 i 4/15), Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 8/14 i 4/15) i troškovniku koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

 

Članak 4.

 

Zadužuje se gradonačelnik Grada Hvara za zaključenje ugovora o obavljanju komunalnih poslova Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara.

 

 

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 340-01/17-01/37

URBROJ: 2128/01-02-18-05

Hvar, 26. travnja

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13) , članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 26. travnja 2018. god. donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni odluke o korištenju javne površine za postavu tabli za oznaku

komercijalnog sadržaja u Grada Hvaru

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene i dopune u Odluci o korištenju javne površine za postavu tabli za oznaku komercijalnog sadržaja u Gradu Hvaru („Službeni glasnik Grada Hvara“  broj: 6/16).

 

Članak 3. mijenja se i izmijenjeni glasi:

„Zahtjev za odobrenjem korištenja javne površine za postavu table, može postaviti fizička ili pravna osoba sa registriranom djelatnosti na području Grada Hvara ( u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

 

Zahtjev se upućuje Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara, sa popratnom dokumentacijom:

 1. preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno  preslik obrtnice za       fizičke osobe;
 2. potvrda o nedugovanju Porezne uprave

 

Jedinstveni upravni odjel pribaviti će Potvrdu o stanju dugovanja, a sukladno Odluci o obvezi pravnih i fizičkih osoba da podmire svoje obveze prema Gradu Hvaru kao uvjet da bi Grad Hvar udovoljio određenim zahtjevima istih („Službeni glasnik Grada Hvara“  broj: 2/16).“

 

Članak 2.

 

Članak 195. navedene Odluke postaje članak 4.

 

Članak 3.

 

Članak 5. mijenja se i glasi: „ Sukladno čl. 27. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina, temeljem Zaključka Gradonačelnik odobrava korištenje javne površine za postavu table. Prava i obveze iz navedenog zaključka se primjenjuju i na slijedeće kalendarske godine ako podnositelj zahtjeva odnosno  korisnik, uredno podmiruje obveze prema Gradu Hvaru i Poreznoj upravi.“

 

Članak 4.

 

Članak 6. mijenja se i izmijenjeni glasi:„Podnositelj zahtjeva može zatražiti postavljanje tabli na jednoj ili više lokacija , a konačna odluku o broju tabli donosi se prema prostornim mogućnostima pojedine lokacije.

Naknada za korištenje javne površine za postavu 1 table iznosi 2.000,00 kuna.

 

Ako podnositelj zahtjeva zatraži postavljanje više tabli, za svaku slijedeću tablu naknada iznosi 1.000,00 kuna.

 

Naknada za korištenje javne površine za postavu table koje se montiraju na Obali Riva i postavljaju se obostrano (2 table u kompletu) iznosi 3.000,00 kuna.

 

U naknadu je uključena izrada i postava tabli.

 

Navedenu naknadu je potrebno platiti odmah po donošenju Zaključka iz članka 5. ove Odluke a prije postave table.“

 

Članak 5.

 

U članku 7. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Grad Hvar će ukloniti postavljenu tablu ukoliko podnositelj ne podmiruje obveze prema Gradu Hvaru i poreznoj upravi.“

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/16-01/146

URBROJ: 2128/ 01-02-18- 04

Hvar, 26. travnja 2018.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15),i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», 3/15 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donosi

 

ANALIZU STANJA

sustava civilne zaštite Grada Hvara u 2017. godini

 

I. UVOD

 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Grad Hvar dužan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

 

II. PREVENTIVNO–PLANSKA DOKUMENTACIJA I ORGANIZIRANJE SNAGA CIVILNE ZAŠTITE

 

O p ć e n i t o

 

Sustav civilne zaštite na području Grada Hvara organiziran je sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i važećim podzakonskim aktima, a od stupanja na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite  (23. srpnja 2015.) sustav se treba organizirati sukladno odredbama toga Zakona, važećih podzakonskih akata i akata Grada Hvara donesenih na temelju Zakona i važećih propisa.

 

Grad Hvar je donio sljedeće akte iz područja zaštite i spašavanja, odnosno civilne zaštite:

 

 1. Gradonačelnik Grada Hvara imenovao je novi Stožer civilne zaštite Grada Hvara, Rješenje je objavljeno u Službenom glasniku Grada Hvara, broj: 3/18. Uvidom u Rješenje može se konstatirati da je Stožer imenovan sukladno članku 28. u svezi sa člankom 9. Zakona o zaštiti i spašavanju  («Narodne novine» 174/04, 79/07, 39/09 i 127/10) i Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („ Narodne novine, broj: 40/08 i 44/08).

 

 1. Grad Hvar ima izrađenu Procjenu zaštite od požara i na temelju te procijene izrađen Plan zaštite od požara, koje dokumente je potrebno ažurirati, uskladiti s važećim propisima.

 

 1. Gradsko vijeće Grada Hvara donijelo je Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara

 

 1. Grad Hvar ima Operativni plan evakuacije i zbrinjavanje turista.

 

 1. 5. Nastavljena je komunikacija između Aero-kluba na području Agera – Starog Grada i DVD-a Hvar vezano   uz požarnu dojavu. Tako da se istovremeno dok se obavljaju panoramski letovi pozornost posvećuje i protupožarnom osmatranju.

 

 1. Gradska firma “Nautički centar Hvar d.o.o” u 2017. godini imala je veći broj aktivnosti spašavanja na moru odnosno intervencija zajedno sa Policijskom postajom Hvar, Lučkom kapetanijom, Dobrovoljnim vatrogasnim društvom „Hvar“. Ukupno 145 intervencija, od toga 15 intervencija većeg opsega i 160 intervencija manjeg opsega, što je povećanje od cca 25% u odnosu na prijašnje razdoblje. Događaju se operacije složenijeg opsega djelovanja kao požar, nasukavanja većih odnosno manjih plovila, što se zajedničkim djelovanjem spomenutih subjekata uspješno rješava.

 

 1. S Hrvatskim šumama d.o.o., Šumarijom Hvar u skladu s planom  održavanja i probijanja protupožarnih putova, obavljeni su radovi vezani za održavanje postojećih  putova  u manjem obimu, prvenstveno zbog nedostatka financijskih sredstava. Isto tako inicijativom Grada Hvara i privatnih osoba, asfaltirano je i betonirano približno cca 200 metara protupožarnih putova i na taj način osigurana kvalitetnija komunikacija za potrebe intervencije.

 

 1. Stanje opskrbom pitkom vodom koja se može koristiti za gašenje požara je dobra. Na  dionici Sv. Nedjelja – Dubovica, dionici protupožarnog puta, proveden je rezervni opskrbni cjevovod za Grad Hvar, naselje Milnu i Zaraće u dužini 2.000 metara i kao takav može poslužiti kao priključak za eventualnu protupožarnu intervenciju.

 

 1. Stanje gradskog deponija na području Stanišće ocijenjeno je kao zadovoljavajuće. Zahvaljujući kontinuiranom radu  kompaktora, količina  i kota odloženog komunalnog otpada je kontrolirana, stoga se ne očekuju veći problemi do trenutka kada će biti započet postupak sanacije. Ujedno, dosadašnje mjere odvojenog sakupljanja plastične ambalaže, metala, papira i stakla, utjecala je na smanjenje ukupne mase smeća.  Komunalno Hvar d.o.o. i dalje provodi aktivnosti vezano za odvojeno prikupljanje otpada, a sve u skladu s  Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom  ( NN 50/17).

 

 1. Na inzistiranje Grada Hvara a u suradnji s HEP-om promijenjen je veći broj dotrajalih drvenih stupova kojim je vršena opskrba električne energije i na taj način spriječila mogućnost izbijanja požara, a čiji je uzrok prethodnih godina bio upravo dotrajalost HEP-ovih stupova a pristupilo se i postupku izrade dvije nove trafostanice.

 

 1. Gradsko vijeće Grada Hvara je Odlukom (Službeni glasnik Grada Hvara, broj 4/11 i 4/12 ) dalo na korištenje Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Planinarskom društvu Hvar istočni prostor u glavnoj zgradi na gradskoj tvrđavi Španjola, za obavljanje registrirane djelatnosti. Predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja predlaže Gradu Hvaru iznalaženje prostora koji bi se dao na korištenje HGSS i Planinarskom društvu Hvar za obavljanje redovne djelatnosti i za pohranu opreme. U izradi su precizne geografske karte u mjerilu 1.25000, koje se izrađuju u suradnji Grada Hvara i Gorske službe spašavanja.

 

 1. Kad se dogodi hitni slučaj bitan je brzi izlazak na teren-lice mjesta, te suradnja svih čimbenika koji sudjeluju  u zaštiti i spašavanju. Nužna je suradnja Hitne medicinske pomoći i Doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije-Ispostave Hvar, dostupnost laboratorija i rengena izvan radnog vremena. Plovilo Nautičkog centra Hvar d.o.o. potrebito je opremiti koferom za hitne intervencije, a ambulante na Trgu sv. Stjepana moraju imati AED ( defibrilator ).

 

Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i Plan zaštite i spašavanja za Grad Hvar ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite sukladno članku 97. Zakona o sustavu civilne zaštite, kao i važeći propisi navedeni u članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite.

 

III STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

1. Civilna zaštita

 

1.1. Stožer civilne zaštite

 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Gradonačelnik. Stožer civilne zaštite se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

 

Obveze članova Stožera civilne zaštite u stožeru i načini povezivanja te stvaranje uvjeta za provođenje:

-          kontinuiranog preventivnog rada svih članova,

-          osiguravanje dvosmjerne komunikacije prema tijelu kojeg predstavlja član i usklađenog djelovanja na zajedničkom cilju svladavanja krize,

-          stvaranje stručnih timova u nadležnosti tijela kojeg predstavlja član i kontinuirana priprema baze podataka raspoloživih resursa,

-          pravovremenog reagiranja i odlučivanja,

-          kontinuiranog osposobljavanja i uvježbavanja,

-          kontinuiranog ažuriranja podataka o članovima.

 

Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite, koji se obilježava 1. ožujka, Stožer civilne zaštite Grada Hvara će ubuduće održavati svečanu i radnu sjednicu.

Sastav Stožera mijenjat će se (ažurirati) po potrebi, u zavisnosti od predvidivih i nepredvidivih personalnih promjena.

 

Odlukom gradonačelnika od dana 14. veljače 2018. godine imenovan je Stožer civilne zaštite Grada Hvara u sastavu:

 1. Kuzman Novak, zamjenik gradonačelnika Grada Hvara, predsjednik
 2. Jure Tadić, načelnik Policijske postaje Hvar, član
 3. Nikola Škare, zapovjednik DVD Hvar, član
 4. Katarina Buratović, predsjednica HCK – Gradskog društva Crvenog kiža Hvar, član
 5. Željko Šeravić, voditelj Odjela za preventivu i planske poslove, član
 6. Mladen Mužinić, predstavnik gorske službe spašavanja kao član
 7. Jurica Miličić, predsjednik gradskog vijeća Grada Hvara, član
 8. Drago Carić, dr. predstavnik Doma zdravlja ispostava Hvar, član
 9. Antun Matković, član
 10. Luka Buzolić, NAUTIČKI CENTAR HVAR, član

 

1.2. Postrojbe civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite i voditelji skloništa

 

                Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Grada Hvara određen je temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Hvar.

 

Navedenim dokumentima u potrebno je osnovati:

-          Postrojba opće namjene Grada koja sačinjava: zapovjednik i ekipe, a svaka ekipa ima svoga voditelja.

-          Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite po naseljima.

 

 

 

1.3. Preventiva i planovi civilne zaštite

 

                Za Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Hvar, potrebno je izraditi:

a)       Plan razvoja sustava civilne zaštite i spašavanja grada Hvara za 2018. godinu,

b)       Procjena zaštite od požara Grada Hvara (revidirana),

c)       Plan zaštite od požara Grada Hvara (revidirani),

d)       Operativni plan za evakuaciju i zbrinjavanje turista na području Splitsko-dalmatinske županije– Izvod za Grad Hvar, sa planom postupanja i prilozima Zapovjedi za provođenje djelomične ili potpune evakuacije,

e)       Program pripreme sustava zaštite i spašavanja za zimsko razdoblje,

f)        Plan pozivanja Stožera civilne zaštite sa svim prilozima uključujući i Organizaciju i način  pozivanja organiziranih snaga civilne zaštite s prilozima od 1 – 6,

g)       Poslovnikom o radu Stožera civilne zaštite Grada Hvara

 

Nadležno tijelo Grada Hvara će urediti način utvrđivanja naknade vlasnicima za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja ili za privremeno ograničenje u izvršavanju vlasničkih prava, te način utvrđivanja naknade štete ako je pri tome pokretnina oštećena ili uništena.

 

Za angažiranje pokretnina odnosno materijalno-tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju velikih nesreća i katastrofa, odnosno Stožer zaštite i spašavanja, koristi službu komunalnog redarstva iz sastava djelatnog osoblja Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

 

S davateljima materijalno-tehničkih sredstava Grad Hvar će zaključiti Ugovor o korištenju istih.

 

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Grada, nadležno tijelo Grada a sa svojim stručnim službama provodit će upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju (ako do istih dođe), putem pisanih obavijesti na oglasnim pločama i putem letaka te kroz održavanje sastanaka i tribina.

 

Građani su putem sredstava javnog informiranja također upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.

 

Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja te kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija Grada.

 

1.4. Skloništa

 

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.

 

Grad Hvar je obvezan na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara, no s obzirom na njegove ograničene financijske mogućnosti, isti će teško moći financirati njegovu izgradnju, ali će Gradsko vijeće radi osiguranja građenja skloništa unutar područja Grada putem Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara i Planom urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, odrediti potencijalnu lokaciju za gradnju skloništa na području Grada. Planom Civilne zaštite koji je u izradi, skloništa i odgovorne osobe u njima biti će predviđeni podrumski i drugi pogodni objekti za sklanjanje.

 

1. V a t r o g a s t v o

 

Na području Grada Hvara djeluje Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar. Postrojba pruža ispomoć DVD-ima susjednih gradova i općina na otoku Hvaru.

 

Na osnovi mjesečnih pregleda intervencija za 2017. godinu, odrađeno je ukupno

 

U godini 2017. Imali smo 86 intervencija: od toga: šumski požar-23,požar objekta-11,ispumpavanje brodova-8,tehničke intervencije-14,požar kontejnera-8,prometne intervencije-4,potraga za nestalim-3,pranje ceste-6,vježbe-2,osiguranje-2,lažne dojave-5 . Posebno je razmatrana problematika na otvorenom požara koji su sa strane zapovjedništva ocijenjeni kao dobro rukovođeni te da je postupano u skladu s pravilima struke. Zaključeno je da je potreban veći angažman za završetak izgradnje Vatrogasnog doma koji je  gotovo pri samom završetku.  Projekt dovršetak izgradnje Vatrogasnog doma DVD-a prijavljen je na  Ministarstvo mora prometa i infrastrukture kao kapitalni projekt Grada Hvara za 2010. i 2011. godinu. Grad Hvar je  opremljenost DVD-a Hvar procijenio dobrim, postojeća i specijalistička oprema je dobra i redovito se održava. Vježbe DVD-a Hvar su redovite skoro svakodnevne, te se posebno radi na edukaciji mlađih kadrova. Procjena je DVD Hvar ima izrazito kvalitetan stožer.

 

Grad Hvar pristupio je izradi revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija prihvaćajući ponudu ZAST-a d.o.o. iz Splita kao najpovoljnijeg izrađivača.

 

Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće u protekloj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Grada.

 

3. Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje

 

U 2017. godini, u izravnim kontaktima s slijedećim udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje: Hrvatska gorska služba spašavanja, Crveni križ – Gradsko društvo Hvar, Lovačko društvo Hvar – Stari Grad, Aero klub „Faros“ Stari Grad, ronilački klub Pelegrin, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima te podacima koji se odnose na daljnje materijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruga u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrđene su njihove aktivnosti.

 

Koncem 2010. je u Gradu Hvaru osnovana je Podružnica Hrvatske gorske službe spašavanja, a potom je upriličena i obuka za pripadnike nove obavještajne točke. Pristupilo joj je 20-tak otočana koji posjeduju određeno iskustvo i vladaju vještinama kretanja po nepristupačnim terenima.

 

4. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti

 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Grada imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.

 

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

 

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja:

-          Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostave Hvar,

-          Hitne medicinske pomoći Split, Ambulanta Hvar – Hvar,

-          Lučke kapetanije Split, Ispostava Hvar,

-          Nautički centar Hvar d.o.o, Hvar

-          Hrvatskih šuma Split, Ispostava Hvar – Jelsa,

-          Veterinarske ambulante „Pharos“ (u stečaju) – Stari Grad,

-          Hvarskog vodovoda d.o.o. – Jelsa,

-          Komunalnog Hvar d.o.o.,

-          Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar,,

-          Županijskih cesta Split, Nadcestarije Makarska, RJ Hvar – Vrbanj,

-          HEP-a Distribucija, Pogona Hvar – Stari Grad,

-          Hrvatskog Crvenog križa , Gradskog društva Hvar,

-          Centra za socijalnu skrb Split, Ispostave Hvar – Hvar,

-          Županijski centar 112 Split – Split.

 

Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Plana zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Grada.

 

IV ZAKLJUČAK

 

Predložena Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara za 2017. godinu prihvaća se u cijelosti.

 

Temeljem iste Analize Gradsko vijeće Grada Hvara utvrdit će Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara u 2018. godini, s potrebnim aktivnostima, pravcima djelovanja i financijskim sredstvima, u skladu s Proračunom Grada Hvara za 2018. godinu.

 

Izvod iz proračuna o realiziranim sredstvima za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2017. godini.

 

 

 

 

Izvod iz proračuna o realiziranim sredstvima za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2017. godini

 

Tablica 1.

 

R. br. Opis pozicije Realizirano u 2017.

1.

CIVILNA ZAŠTITA

0,00 kn

UKUPNO:

0,00 kn

2.

VATROGASTVO

(DVD – Hvar)             – sredstva za redovan rad

-  za dovršetak vatrogasnog doma

 

1.400.000,00 kn

   370.000,00 kn

UKUPNO:

1.770.000,00 kn

 

3.

SKLONIŠTA

-          Tekuće održavanje

-          Tehnička kontrola

-          Investicijsko održavanje

 

UKUPNO

4.

HGS

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

-          Sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti sustava ZIS-a

10.000,00 kn

        0,00 kn

  UKUPNO:

10.000,00 kn

5.

OSTALE UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZIS

(Sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti sustava ZIS-a

 

         0,00 kn

UKUPNO:

         0,00 kn

 

6.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZIS REDOVITA DJELATNOST

Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čišćenje groblja i drugo) kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za ZIS

-   Dogradnja i financiranje sposobnosti služba i pravnih osoba koje su posebno značajne za sustav ZIS-a

 
  UKUPNO:

  SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZIS

1.780.000,00 kn

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 214-01/18-01/04

UBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 26. travnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

                Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15),i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donosi

 

PLAN RAZVOJA

sustava civilne zaštite Grada Hvara za 2018. godinu

 

Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Hvara za 2017. godinu, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava, stožera zaštite i spašavanja, udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Hvara za 2018. godinu.

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Hvara za 2018. godinu. Povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava Proračuna Grada koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite.

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:

 

 

 

 

 

 

1. CIVILNA ZAŠTITA

 

Osnovan je Stožer civilne zaštite Grada Hvara te ih je potrebno upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) odnosno sa mjerama sustava civilne zaštite, ustrojavanjem sustava civilne zaštite, djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite u cilju toga su dogovorene obuke članova zajednički sa drugim jedinicama lokalne samouprave na otoku Hvaru.

 

Tijekom 2018. godine u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Split i Uredom za obranu, izvršiti popunu postrojbi civilne zaštite Grada Hvara.

 

Potrebno je nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim sredstvima predviđenim Proračunom, a prema planu opremanja.

 

2. VATROGASTVO

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar kao okosnica ukupnog sustava zaštite i spašavanja na području Grada i u 2018. godini treba biti najznačajniji operativni kapacitet sustava zaštite i spašavanja – u spremnosti 24 sata dnevno.

 

Potrebno je izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planu zaštite od požara. Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem DVD Hvar sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, te kontinuirano provoditi njihovo osposobljavanje.

 

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

 

U 2018.godini u Proračunu osigurati sredstva za financiranje njihovih programskih aktivnosti ali i za nabavku opreme koja će se moći, uz već postojeću, koristiti i u slučaju izvanrednih situacija.

 

4. PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI NEKOG INTERESA ZAŠTITE I   SPAŠAVANJA STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA GRADA HVARA DOBITI ZADAĆE

 

Sa pravnim osobama koje će poradi nekog interesa zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara dobiti zadaće potrebno je održati sastanak na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite.

 

U narednom razdoblju definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom opremom, usavršavanjem, o bukom, vježbama i sl.) u cilju jačanja jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.

 

5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

 

Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite, te iz tog razloga potrebno kontinuirano vršiti:

-          upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice Grada,

-          izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima.

 

Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva, Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva.

 

6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Stoga je u Proračunu Grada Hvara za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, planiraju slijedeće stavke:

 

 

VATROGASTVO

Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar

-          Redovna djelatnost

 

-          Dovršetak vatrogasnog doma i kupnju opreme

 

 

 

-          Rashodi za protupožarnu zaštitu

 

-          Sufinanciranje nabave vatrogasnog vozila

 

 

 

-2018. godina- 1.400.000,00 kn

-2018. godina-    200.000,00 kn

 

 

-2018.godina         30.000,00 kn

-2018. godina-      50.000,00 kn

 

CIVILNA ZAŠTITA

Razvoj sustava zaštite i spašavanja

 

-2018 godina-       20.000,00 kn

HGSS – Hrvatska gorska služba spašavanja -2018. godina-      10.000,00 kn
Ukupno za 2018. godinu

 

                         1.710.000,00 kn
VATROGASTVO

 

 

 

-2019.godina-   1.450.000,00 kn

-2020.godina-   1.500.000,00 kn

 

CIVILNA ZAŠTITA

 

-2019.godina-        20.000,00 kn

-2020.godina-        20.000,00 kn

 

HGSS – Hrvatska gorska služba spašavanja -2019.godina-        10.000,00 kn

-2020.godina-        10.000,00 kn

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 214-01/18-01/04

UBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 26. travnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

                Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 I 123/17 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj:3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 13. sjednici održanoj dana 19. travnja 2018. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2018. godini i Plana Provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2018. godini

 

 

 

I.

 

Prihvaća se Program mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2018. godini i Plana Provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2018. godini

 

II.

 

                Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 500-01/18-01/06

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar,19. travnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 51. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj: 102/17), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, Broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama

 

Članak 1.

 

U Odluci o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 12/13, 2/14 i 8/17), članak 12. mijenja se i glasi:

„Posjednik koji drži više od devet pasa ili mačaka starijih od šest mjeseci u svrhu udomljavanja mora udovoljiti uvjetima određenim Zakonom o zaštiti životinja.“

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 300-01/13-01/22

URBROJ: 2128/01-02-18-10

Hvar, 26. travnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09 , 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 I 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o određivanju imena ulicama i trgovima u Gradu Hvaru

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju imena ulicama i trgovima u Gradu Hvaru („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj 1/10) u članku 1. dodaje se:

 

Redni

broj

Naziv ulice

Skraćeni naziv ulice

Opis ulice

98 .

Ulica Put Stona Put Stona Na predjelu „Na Stane“, kod katastarske čestice 819/5 k.o. Hvar

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u « Službenom glasniku Grada Hvara»

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

Klasa: 930-01/17-01/59

Urbroj: 2128/ 01-02-18-04

Hvar, 26. travnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11, 02/11-pročišćeni tekst, 06/13, 11/13, 08/14, 08/17 i 11/17 ) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), Gradonačelnik dana 12. ožujka 2018. godine donosi

 

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM[1]  NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

 

1. UVODNE ODREDBE

 

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada  Hvara kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti.

 

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja daje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra.

 

Upravljanje pomorskim dobrom podrazumijeva održavanje, unaprjeđenje, brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi kao i posebnu upotrebu, odnosno gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja.

 

Grad je u obvezi izraditi i Pravilnik za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a koji je u suglasju s  Pravilnikom o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: 021-04/17-02/163, URBROJ: 2181/1-01-17-1, “Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 110/17).

 

2. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

 

U smislu ovoga Plana, pod redovitim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi, koju će Grad Hvar provoditi putem ovlaštene osobe Lučke kapetanije ili  Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, komunalnog redarstva i/ili Komunalnog Hvar d.o.o., Nautičkog centra Hvar d.o.o. i Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, te uz pomoć policije, građevinskog inspektora i ostalih nadležnih tijela.

 

Redovno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća:

-          brigu o zaštiti pomorskog dobra,

-          održavanje pomorskog dobra,

-          posebnu upotrebu pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

 

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru, uređenjem plaža dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, ograđivanje plaža plutajućim branama,  postavljanjem tuševa i sl.

 

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra (hortikultura, čišćenje i sl.) te o sigurnosti kupača i stvari brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja u suradnji s ovlaštenom osobom Lučke kapetanije ili  Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, komunalnom tvrtkom i redarstvom. Nadzor nad prethodno navedenim za potrebe Grada Hvara provode komunalni redari. Komunalni redar je dužan obavljati nadzor nad provedbom ovog Plana, a posebno o rasporedu ležaljki i suncobrana te „info pulteva za iznajmljivanje i prijevoz“ za gospodarsku djelatnost na pomorskom dobru.

 

3. SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE

 

Sredstva za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara u ukupnom iznosu od 2.245.000,00 kn osigurat će se iz slijedećih izvora:

 

Sredstva od naknada za koncesijsko odobrenje u  iznosu od ……………………600.000,00 kn

-          Sredstva od naknada za koncesije koje pripadaju Gradu u iznosu od …………..830.000,00 kn

-          Sredstva iz boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada u iznosu od ………..110.000,00 kn

-          Dodatna sredstva Proračuna Grada ……………………………………………….335.000,00 kn

-          Sredstva iz proračuna Županije za održavanje pomorskog dobra ……………….270.000,00 kn

-          Sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od …………………………………..100.000,00 kn

 

Grad Hvar u 2018. godini planira provesti plan ulaganja u pomorsko dobro kako slijedi:

 

PLAN ULAGANJA U POMORSKO DOBRO

MIKROLOKACIJA ULAGANJA

PLANIRANI IZNOS (KN)

Uređenje betonskog dijela Šetališta A.T.Petrića   281.250,00
Održavanje uređenih zelenih površina obalnog pojasa   187.500,00
Sanacija obalnih zidova muleta na južnom dijelu uvale Križna luka    245.000,00
Uređenje šetnice od plaže ispod hotela Amfora do kupališta Bonj   100.000,00
Uvala Malo Zaraće, završni radovi na stubištu za pristup moru i uređenje okoliša     37.500,00
Nasipavanje plaže u Sv.Nedjelji     75.000,00

 

 

Uređenje uvale Mala Garška     73.750,00
Dobava dendro materijala (sadnica) za zelene površine obalnog pojasa     50.000,00
Dobava građevinskog materijala: arm.mreža i cementa     25.000,00

 

Dobava građevinskog materijala: tucanik, jalovina i pijesak     25.000,00
Tehnička dokumentacija za izgradnju i održavanje obalnog pojasa     70.000,00
Dječje igralište „Galeb“

u Križnoj luci

  125.000,00
Tehnička dokumentacija za lučicu u Križnoj luci   200.000,00

 

 

NAPOMENA: Plan ulaganja s gore navedenim podacima daje se Lučkoj kapetaniji Split na suglasnost.

 

Pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska neposredno putem jedinica lokalne samouprave. Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja. O dijelu pomorskog dobra u općoj upotrebi koje se nalazi na području Grada Hvara, vodi brigu o zaštiti i održava Grad Hvar.

 

Upravljanje pomorskim dobrom može biti redovno i izvanredno. Redovno upravljanje obavlja se sukladno godišnjem planu. Redovno upravljanje pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi.

 

Izvanredno upravljanje obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja i izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba.

 

O redovnom upravljanju pomorskim dobrom vodi brigu Grad Hvar, a o izvanrednom upravljanju Splitsko-dalmatinska županija.

 

4. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE  MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU GRADA HVARA

 

Na pomorskom dobru na području Grada Hvara, a kojim upravlja Grad Hvar, utvrđuju se sljedeće djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH:

-          iznajmljivanje sredstava (brodica na motorni pogon, jedrilica i brodica na vesla, skuter, sredstvo za vuču – banana, tuba, guma, skije, padobran i sl., daska za jedrenje, sandolina, padalina, pribor i oprema za ronjenje i kupanje);

-          ugostiteljstvo i trgovina (kiosk, prikolica, montažni objekt do 12 m2, pripadajuća terasa objekta, štand – rukotvorine, igračke, suveniri i sl., ambulantna prodaja – škrinja, aparati za sladoled i sl.;

-          komercijalno-rekreacijski sadržaji (jumping, aqua park, zabavni sadržaji, suncobrani, ležaljke, kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog programa, reklamiranje, slikanje, fotografiranje), štand za masažu i sl. djelatnosti;

Sve količine sredstava za iznajmljivanje izražene su sukladno obračunskoj jedinici određenoj u Prilogu 1B, Tablici 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04 i 63/08, 133/13 i 63/2014).

 

5. MIRKOLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI[2]

 

Na određenim mikrolokacijama izvan lučkog područja i područja danih u koncesiju od strane Splitsko-dalmatinske županije,  biti će postavljeni „info pultevi “ za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica, sredstava i prijevoza putnika koje točno mikrolokacije i naknade za obavljanje djelatnosti će Gradonačelnik odrediti posebnom odlukom.

 

4.1. Djelatnost iznajmljivanja sredstava ovoga Plana mogu se obavljati na mikrolokacijama kako slijedi:

 

       SREDSTVO

MIKROLOKACIJA (opisno, kat.čest.)

KOLIČINA

Rok3

 

Brodica na motorni pogon

(po metru dužnom)

 

 

 

1.Uvala KRIŽNA LUKA, dio k.č.3906/1 i dio

3774/1    – 40 brodica

2. VELA MAJEROVICA – kod „Plivačkog“,

Ispred CROATIE d.d.,FALKO vl.K.Novak

k.č.166/1, 4666,166/3,166/8,4667,

166/10,166/4 – 40 kom

3.Uv.MALA GARŠKA, k.č. dio 45/3 – 10 kom

4.Uv. PARJA, k.č. 1/3 – 3 kom

5.Uv.VIRA, k.č. dio 823 – 3 kom

6.Uv. PRIBINJA, k.č. dio 823 – 3 kom

7.Uv. KALOBER (Rukavac)k.č.dio 823 – 3

8.Područje između Velog žala i Male Milne

k.č.3481 – 10 kom

9.Uv. JAGODNA, k.č. dio 130/11, 130/8 – 3

10.SVETA NEDJELJA, k.č. dio 1214/1,

1214/2 – 3 kom

11.Uv. VINOGRADIŠĆE-o.Sv.Klement,

Ispred k.č. 4071/3 i 4107 – 5 kom

brodice u metrima dužnim

       250

       300

70

35

30

20

20

70

 

30

20

30

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Jedrilica, brodica na vesla 1.————

 

Skuter/dječji skuter[3]

(po plovilu)

1. područje oko o.Sv.Jerolim – Pakleni o.

2. južna strana o.Marinkovac – Pakleni o.

1

        6

1

1

Sredstvo za vuču s opremom[4]

(po Kw)

1. VELA MAJEROVICA, kod „Plivačkog“,

k.č. dio 4667

 

 

200

1

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl. (po komadu) 1. Uvala KRIŽNA LUKA, k.č. dio 3906/1 i

dio 3774/1 – kajaci

2.  VELA MAJEROVICA, ispred CROATIE

d.d., k.č. dio 166/10

-pedaline,daske za jedrenje, kajaci

3. Uvala VIRA , k.č. dio 823,

-pedaline, kajaci

4. Uvala PRIBINJA, k.č. dio 823

-pedaline

5. Uv. ŽDRILCA, o.Marinkovac, dio

k.č.3913/1 – kajaci, sup

6. Uvala VINOGRADIŠĆE,o.Sv.Klement,

Ispred k.č. 4071/3 i 4107

7.Uvala STIPANSKA, o.Marinkovac,

k.č. dio 3913/1

8. Naselje MILNA, ispred k.č. dio 3481

         40

        20

10

 5

5

10

10

        10

     1

 

1

1

1

1

1

1

1

Podmornica[5] 1.———

 

Pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl. 1.———

 

 

 

4.2. Djelatnost ugostiteljstva i turizma ovoga Plana mogu se obavljati na mikrolokacijama kako slijedi:

 

SREDSTVO

MIKROLOKACIJA (opisno, kat.čest.)

KOLIČINA

Rok

Kiosk, prikolice montažni objekti do 12 m²; 1.Uvala VELA GARŠKA, k.č. 1/6

- objekat

2.Uvala VIRA, k.č. dio 823

   -montažni objekat

         1

 

1

 

    5

 

5

Pripadajuća terasa objekta - 

 u m2

1.Uvala POKONJI DOL,

k.č. dio 2013 i dio 3773/75

2.Uvala VELA GARŠKA

k.č. dio 1/6 i dio 1/5

3.Uvala ZORAĆE, k.č. dio 1095

4. Uvala LOZNA, k.č.dio 823

5. Uvala VINOGRADIŠĆE

    Ispred k.č. 4071/3 i 4107

6.Uvala PALMIŽANA

Ispred k.č. 4508

 

50

40

15

20

100

 

50

 

5

5

5

5

5

 

5

Štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl) 1. . dio uvale KRIŽA, dio k.č.3774/1

-štand (info pult)

2. dio uvale VELA MAJEROVICA, k.č.166/1

   -štand (info pult)

 

3. uvala KRIŽNA LUKA, dio k.č. dio 3774/1

         8

 

12

 

2

 

    1

 

1

 

1

Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.) 1. naselje MILNA, Velo žalo, k.č. 3481

2. uvala PODSTINE, k.č. dio 45/3

 

         1

1

   3

3

 

Za čišćenje lokacije na kojoj se obavlja odobrena djelatnost i na ostala područja pomorskog dobra plaća se naknada Komunalnom poduzeću Hvar d.o.o. u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn.

 

Svi novopostavljeni plažni objekti moraju dostaviti rješenja o minimalnim uvjetima pružanja usluga i prema njima raditi te snositi troškove čišćenja. Ugostiteljske štekate nije dozvoljeno izgraditi zidanjem ili nasipavanjem podloge kao što nije dozvoljeno ni ukopavanjem mijenjati zatečenu podlogu. Ugostiteljski štekat može biti izrađen samo na montažno-demontažni način od drvene konstrukcije.

 

4.3. Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja ovog Plana mogu se obavljati na mikrolokacijama kako slijedi:

 

           SREDSTVO

MIKROLOKACIJA (opisno, kat.čest.)

KOLIČINA

Rok

Jumping 1.———–

 

   
Aqua park i drugi morski sadržaji 1.———–

 

   
Zabavni sadržaji 1.———–

 

   
Suncobrani  

1. Žalo ispred hotela Galeb

dio k.č. 3774/1

2.VELA MAJEROVICA  dio k.č.628, dio

166/10, 166/2

3.Punta KOVAČ, uvala PODSTINE

k.č. dio 45/1, dio 45/3

4.Uvala VELA GARŠKA, k.č.

dio 1/5 i  1/6

5.Uvala PRIBINJA, k.č. dio 823

6.MALA I VELA MEKIĆEVICA k.č.  dio

3686/1 i 3686/2

7.naselje MILNA,Velo žalo k.č. dio 3481

8.naselje MALA MILNA, k.č. dio 3481

9. područje između Velog žala i Male

Milne, k.č. dio 3481

10.Uvala ZORAĆE, Velo i Malo žalo,

Stijene,k.č. dio 1095 i 1096,dio 1339/2

11. Uvala JAGODNA – naselje Jagodna,

k.č. dio 130/11, 130/8

12. Otočić Sv. JEROLIM – južna i sjeverna

strana – Pakleni otoci, k.č. dio 3912 i

3911/3

13. Uvala STIPANSKA – južna i sjeverna

o.Marinkovac k.č. dio 3913/1

14. Uvala ŽDRILCA, o. Marinkovac

dio k.č. 3913/1

15. Uvala VINOGRADIŠĆE, o.Sv.Klement

Ispred k.č. 4071/3 i 4107

16. Uvala LOZNA, dio k.č.823

 

 

 

10

 

60

 

50

 

20

10

10

20

20

 

20

20

30

40

100

30

20

 

10

 

 

3

 

3

 

3

 

3

3

3

 

3

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

1

 

 

3

 

3

 

3

Ležaljke 1.Uvala KRIŽNA LUKA i dio uvale KRIŽA

dio k.č.3906/1 i dio 4654

2.Žalo ispred hotela Galeb dio k.č. 3774/1

3. VELA MAJEROVICA dio k.č.628, dio

166/10

4.punta KOVAČ, uvala PODSTINE k.č.

dio 45/1, dio 45/3

5.uvala VELA GARŠKA k.č. dio 1/5 i 1/6

 

6.uvala VIRA k.č. dio 823

 

7.uvala PRIBINJA , k.č. dio 823

 

8.uvala JAGODNA – nas.Brusje k.č.823

 

9.uvala STINIVA-nas.Brusje k.č.dio 244

 

11.MALA I VELA MEKIĆEVICA k.č. dio

3686/1 i 3686/2, 3686/4

 

12.VELO ŽALO –nas.Milna k.č. dio 3481

 

13.MALA MILNA k.č. dio 3481

 

14.Područje između Velog žala i Male

Milne k.č. dio 3481

15. Uvala Zoraće – Stijene

k.č. dio 1095 i 1096, dio 1339/2

16.Uvala JAGODNA – nas.Jagodna

17. Uvala južna i sjever. na o.Sv.JEROLIM

Pakleni otoci k.č. dio 3912 i 3911/3

18.Uvala STIPANSKA – južna i sjeverna

o.Marinkovac k.č. dio 3913/1

 

19.Uvala ŽDRILCA, o. Marinkovac

k.č. 3913/1

20. Uvala VINOGRADIŠĆE, o.Sv.Klement

Ispred k.č.4071/3 i 4107

21. Uvala STORE STONE, o. Sv.Klement

Ispred k.č.4133, 4134, 4130/9

22. Uvala VLAKA, o.Sv.Klement

dio 4155/2 i 4155/1

23. Uvala LOZNA, dio k.č. 823

          70

60

250

100

30

30

30

50

20

50

70

20

20

30

30

160

200

70

130

20

20

25

       3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

3

3

3

3

3

3

1

 

3

3

3

3

3

Kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe (obračunska jedinica po m2/dan) 1.———-

 

   
Snimanje komercijalnog programa i sadržaja 1.———–

 

   
Slikanje i fotografiranje 1.————

 

   

 

 

Ležaljke moraju biti udaljene od 2 do 4 metra od mora. Ležaljke jednog koncesionara od ležaljki drugog koncesionara moraju biti udaljene 5- 10 metara. Ležaljke i ostala oprema ne smije ometati korištenje plaže kao općeg dobra, nego moraju biti složeni, po mogućnosti,  na jednom dijelu koncesioniranog područja, te na zahtjev korisnika postavljaju na za to predviđeno mjesto na plaži.

 

Sukladno zaključcima Gradskog vijeća Grada Hvara, Gradonačelnika i Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, prije pokretanja postupka za izdavanje koncesijskih odobrenja ili koncesija od strane SDŽ na mikrolokacijama : Taršće, Privojica, Soline, zapadna strana uvale Vinogradišće i istočna strana uvale Pokonji dol, obvezno je ishodovati posebnu potvrdu Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu JUO Grada Hvara o očuvanju prirodnih vrijednosti, okoliša i podmorja, a sve sukladno odredbama PPU Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 02/07, 09/10 i 05/16) i pratećih gradskih odluka.

 

NAPOMENA: Na dijelu pomorskog dobra koje je utvrđeno kao lučko područje niti na dijelu pomorskog dobra koje je dano u koncesiju ne može se dati koncesijsko odobrenje.

 

5. PLAĆANJE NAKNADE ZA DAVANJE KONCESIJKOG ODOBRENJE

 

Godišnji iznos naknade za davanje koncesijskog odobrenje korisnik je u obavezi uplatiti u cijelosti u korist gradskog Proračuna Grada Hvara, odmah po izdavanju koncesijskog odobrenja.

 

Iznimno, u slučaju naknada većih od 20.000,00 kn dozvoljava se plaćanje naknade u dva obroka i to zaključno do 31. srpnja tekuće godine.

 

Za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru koncesionari, osim naknade za koncesiju, plaćaju posebnu naknadu za korištenje komunalne infrastrukture prema posebnoj odluci Gradonačelnika Grada Hvara.

 

7. GRAFIČKI PRIKAZ

 

Grafički prikaz mikrolokacija koncesijskih odobrenja Grada Hvara sastavni je dio ovog Plana (Privitak br. 2)  a dostupan je i na službenim mrežnim stranicama Grada Hvara na linku:

http://tzhvar.hr/userfiles/file/share/Koncesijska odobrenja Hvar.zip

 

 

 

GRAFIČKI PRIKAZ – PREGLEDNA KARTA – POLOŽAJ MIKROLOKACIJA

 

Pregledna karta sastavni je dio ovog Plana (Privitak br. 1) ali se ne objavljuje, kao i Grafički prikaz mikrolokacija u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

8. ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Postupak davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja i djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje propisani su Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04 i 63/08, 133/13 i 63/2014) i odlukama Grada Hvara.

 

Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na temelju zahtjeva.

 

Naknada članovima Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, sukladno članku 6. navedene Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja planirana je u Proračunu Grada Hvara ukupnom iznosu od 50.000,00 kn.

 

Podnositelj zahtjeva za davanje Odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba, vlasnik obrta registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži Odobrenje.

 

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

-          Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti) – prilaže djelatnik Grada po službenoj dužnosti

-          Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru

-          Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva

-          Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom)

-          Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev (novi korisnici)

-          Potvrdu upravnog odjela Grada Hvara i Komunalnog poduzeća Hvar d.o.o. i Nautičkog centra Hvar d.o.o., o nepostojanju dugovanja

-          Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Grada Hvara za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.

 

Koncesijsko odobrenje daje se na vremenski rok od 1 (jedne) kalendarske godine. Iznimno, koncesijsko odobrenje može se dati na vremenski rok dulji od 1 (jedne) godine , a najviše do 5 (pet) godina. Rok se određuje na kalendarske (nedjeljive) godine.

 

Sukladno članku 8. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04 i 63/08, 133/13 i 63/2014) iznimno, kada se Odobrenje daje na vremenski rok dulji od 1 godine, a za obavljanje djelatnosti potrebna je mikrolokacija na pomorskom dobru, Vijeće je dužno prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.

 

Nakon što je utvrđeno da pojedini zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja sadrži sve potrebno, pristupa se odlučivanju o dodjeli koncesijskog odobrenja.

-          Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja razmatrat će prispjele zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja u koliko je podnositelj zahtjeva uredno podmirio svoje obaveze prema Gradu Hvaru i prema tvrtkama u vlasništvu/suvlasništvu Grada Hvara, obveze iz prethodne godine vezano za postupak izdavanja koncesijskih odobrenja te ukoliko nije gospodarski koristio pomorsko dobro bez pravne osnove i /ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru, ukoliko prethodno ne plati naknadu štete zbog stjecanja bez osnove, s tim da visina naknade štete ne može biti manja od naknade za koncesiju, koju bi bio dužan platiti ovlaštenik koncesije da pomorsko dobro koristi na temelju valjane pravne osnove (akti na temelju djelovanja nadležnih institucija – Carinska uprava, Lučka kapetanija, Građevinska inspekcija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i sl.).

-          Ukoliko za istu mikrolokaciju postoji više zahtjeva prednost će imati ranije zaprimljeni zahtjev računajući od dana objave Plana u Službenog glasniku Grada Hvara.

-          Za mikrolokacije za koje postoji interes za dodatna ulaganja u uređenje okoliša, uređenje postojećih objekata, ulaganja u pomorsko dobro i sl., Vijeće će prednost dati podnositelju čijim se Planom* uređenja predviđa veće ulaganje u trajno uređenje mikrolokacije i podizanje razine usluge.

-          Dodatno: Objekti za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine mogu se postavljati isključivo u skladu sa Idejnim rješenjem kojeg će prethodno izraditi Grad Hvar.

-          Zahtjev za koncesijsko odobrenje u tekućoj godini može se odbaciti ukoliko su nadležna tijela dostavila Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja pisanu dokumentaciju o neurednom poslovanju korisnika koncesijskog odobrenja iz prethodne godine.

-          Koncesijsko odobrenje može se ukinuti ukoliko dva puta uzastopce nadležna tijela prijave nepravilnosti u obavljanju djelatnosti.

 

Ovaj Plan  stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara, a po pribavljenoj potvrdi Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za turizam i pomorstvo.

 

Stupanjem na snagu ovaj Plan objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Hvara, a po objavi, podnose se zahtjevi za koncesijsko odobrenje na propisanom obrascu.

 

*Prema potrebi, ovisno o atraktivnosti lokacije.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 342-01/1-18-01/02

URBROJ: 2128/1-01/1-18-06

Hvar, 12. ožujka 2018.g

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

S A D R Ž A J:

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

Odluka o kupnji nekretnine izravnom pogodbom

Zaključak o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2017.-2022. godine

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o planu upisa u Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ za pedagošku godinu 2018./2019.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za  djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu

Odluka o povjeravanju komunalnih poslova Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara za razdoblje 2018.-2022.g.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o korištenju javne površine za postavu tabli za oznaku komercijalnog sadržaja u Gradu Hvaru

Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Hvara za 2017. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Hvara za 2018. godinu

Zaključak o  prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2018. godini i Plana Provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2018. godini

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odluka o dopuni Odluke o određivanju imena ulicama i trgovima u Gradu Hvaru

 

GRADONAČELNIK:

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Đurđica Sarjanović, Jelsa

 [1] Sukladno članku 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) Plan upravljanja pomorskim dobrom Općine/Grada mora biti usklađen sa županijskim godišnjim Planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.

[2] Sukladno članku 8. stavak 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) kada se zahtjev za Odobrenje odnosi na posebno zaštićene prirodne vrijednosti na pomorskom dobru, Vijeće može dati Odobrenje nakon što ishodi suglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

[3] Sukladno članku 8. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) Vijeće je po službenoj dužnosti dužno zatražiti suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti.

[4] Sukladno članku 8. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) Vijeće je po službenoj dužnosti dužno zatražiti suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti.

[5] Sukladno članku 8. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) Vijeće je po službenoj dužnosti dužno zatražiti suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti.

 Službeni Glasnik br. 5/2018

 SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

GODINA XXV.  BROJ 5.

Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn – Hvar, 30. svibnja 2018. godine plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

GLASNIK JE DOSTUPAN ZA PREUZIMANJE OVDJE.


 

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj: 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18) Gradsko vijeće Grada Hvara  na 16. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2018. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O izmjeni  Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2018.godinu

 

Članak 1.

 

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2018.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/17) mijenja se članak 2. tako da izmijenjeni glasi:

Članak 2.

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 3001- knjižnična djelatnost

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2018. godinu predviđen je iznos od …………………….556.230,00 kn

 

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A)      za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 303.500,00 kuna, a od toga:

-         za plaće predviđen je iznos od 250.000,00 kuna,

-         za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 10.000,00 kuna,

-         za doprinose na plaće predviđen je iznos od 43.500,00 kuna,

 

B)      za materijalne rashode predviđen je iznos od 104.930,00 kuna, a od toga:

-         za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 13.000,00 kuna,

-         za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 14.000,00 kuna,

-         za rashode za usluge predviđen je iznos od: 69.000,00 kuna,

-         za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 8.930,00 kuna,

 

C)      za financijske rashode predviđen je iznos od 3.600,00 kuna,za bankarske i usluge platnog prometa, za tekuće donacije predviđen je iznos od 1.000,00 kuna.

 

Tekući projekt  T 3001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

D)      za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 143.200,00 kuna, od čega se 12.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, za nabavku knjiga predviđen iznos od 120.000,00 kuna, za nabavu umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela i računalnih programa iznos od 11.000,00 kuna te za nabavu pohranjenih knjiga, umjetničkih djela i ostalih vrijednosti iznos od 200,00 kuna.

 

Članak 3.

 

DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL

Kapitalni projekt  K 1019 06

 

U Proračunu Grada Hvara za 2018. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 5.500.000,00 kuna i to iz vlastitih prihoda iznos od 500.000,00 kuna te iz očekivanih pomoći iznos od 5.000.000,00 kuna.

 

Članak 4.

 

„HVAR – TVRĐAVA KULTURE“

Kapitalni projekt K 1019 09

 

Ovaj se projekt odnosi na ulaganja u obnovu kulturne baštine temeljem aplikacije za dodjelu bespovratnih sredstava za program EU „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Cilj programa „Hvar – tvrđava kulture“ je valorizacija povijesnih dobara Grada Hvara u smjeru turizma i kulture i to tvrđave Fortice, Venerande, Galešnika i Arsenala.

 

Planirani iznos troškova za pripremnu fazu i projektnu dokumentaciju projekta iznosi        3.210.000,00 kuna a izvori sredstava su: 570.000,00 kuna iz vlastitih prihoda te 2.640.000,00 kuna iz kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU.

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 5.

UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

                Grad Hvar je u Proračunu za 2018. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupnom iznosu od:

 

16.361.230,00 kuna.

 

Članak 6.

 

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA:612-01/17-01/28

URBROJ: 2128/01-02-18-05

Hvar, 29. svibnja 2018.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o  polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13 i 102/2017) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 3/2018) Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj dana 29.svibnja 2018. godine,  d o n o s i

 

 

G O D I Š NJ I    I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

 

Članak 1.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2017. godinu sadrži:

 

 1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tablice 1. do 9. ),
 2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije   ( tablica 10. i 11. ),
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu  novca i kapitala,
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,te
 7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

 

Članak 2.

 

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/18-01/ 12

Urbroj: 2128/01-02-18-03

Hvar, 29. svibnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv: GRAD HVAR

Adresa: Milana Kukurina 2, 21450 HVAR

OIB: 01250166084

RKP: 30509

 

Matični broj: 02541122

Šifra djelatnosti: 8411

Šifra grada: 153

Razina: 23

 

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENIH RASHODA I IZDATAKA

PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

 

I. PRIHODI  I  PRIMICI

 

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 94,74%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:

-          Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 98,91%, što je malo odstupanje u odnosu na plan.

-          Pomoći (skupina 63) su ostvareni sa 65,56%, što je znatno manje od iznosa planiranih pomoći. Značajnije pomoći koje su planirane a nisu realizirane su: tekućih pomoći Ministarstva kulture  za zaštitu kult.dobara, tek.pomoć županije za uređenje zajedničkih poslovnih prostorija u zgradi „Fabrika“, tekuća pomoć Hrv.voda za izmjeru objekata radi naplate NUV-a, kapit.pomoć Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju odlagališta i rekonstrukciju jav.rasvjete, te dio pomoći prijenosom sred.EU za projekt „Hvar-Tvrđava kulture“, Pomoći ostvarene iznad plana su: kapit.pomoć za rekonstrukc.Arsenala, te pomoć HZZ za financiranje zaposlenih na jav.radovima.

-          Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 96,22%, što je uz malo odstupanje u skladu sa planom.

-          Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 98,71%, što je također uz malo odstupanje u skladu sa planom.

-          Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 99,92%, što je u skladu sa planom.

-          Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 102,29%, što je također u skladu sa planom.

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 84,27%, zbog nešto manjih prihoda od prodaje zemljišta.
 2. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
 3. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 94,71%.

 

II. RASHODI  I  IZDACI

 

 1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 93,57%  u odnosu na plan, izvršenje po skupinama je slijedeće:

-          Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 98,46% što je u skladu sa planom.

-          Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 92,94%, manje izvršenje je kod većine pojedinačnih rashoda.

-          Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 99,66% , što je u skladu sa planom.

-          Subvencije (skupina 35) nisu realizirane.

-          Pomoći (skupina 36) su izvršene sa 90,47%, a odnose se na pomoći korisnicima drugih proračuna,  nije izvršena pomoć Gradu Vukovaru za stipendije (izvršeno početkom 2018.)

-          Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 76,26%, radi se o troškovima vezanim za socijalni program, a izvršeni su samo oni izdaci koji su bili nužni, iako se nastojalo pripomoći svim socijalno ugroženim skupinama građana.

-          Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 92,70%,  što je uz manje odstupanje u skladu sa planom.

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 75,87%, a izvršenje po skupinama je slijedeće:

-          Rashoda za nabavu neproizvedene materijalne imovine-zemljišta (skupina 41) izvršeni su sa 86,81% jer nije realizirana ukupno planirana kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta.

-          Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su sa 82,76%, manje izvršenje je vezano uz kašnjenje sa realizacijom projekata  škole i doma za starije, te manjih ulaganja u izgradnju javnih površina.

-          Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) izvršeni su sa 69,42%. Manja realizacija vezana je za projekte obnove spomenika kulture pogotovo projekta „HVAR-Tvrđava kulture“.

 1. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 88,07% u odnosu na plan.

 

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

A. Glava: 00101

 

 1. Program: 1001 je izvršen sa 95,30%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Izvršeni rashodi su u skladu sa planom, nije bilo prekoračenja planiranih iznosa.
 2. Program: 1002 je izvršen sa 96,71%. Rashodi u ovom programu su vezani za prigodne zabavne programe i priredbe, realizacija je u skladu sa planom.
 3. Program 1003 izvršen je sa 87,20%. Rashodi u ovom programu vezani su za opće usluge koje ne mogu biti razvrstane po drugim programima, realizacija je nešto manja od plana.
 4. Program 1004 izvršen je sa 99,69%, a odnosi se na izdatke za bankarske usluge, platni promet, zatezne kamate i negativne tečajne razlike.
 5. Program: 1005 je izvršen sa 97,83%. Rashodi u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
 6. Program: 1006 je izvršen sa 79,21%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih i uredskih prostora, te za dogradnju i adaptaciju poslovnih objekata. Manje izvršenje je vezano za nerealizaciju određenih radova.
 7. Program: 1007  je izvršen sa 60%, a vezan je za poticaje u poljoprivredi (nije ih bilo), te za donaciju Udruženju obrtnika o .Hvara (realizirana 100%).
 8. Program: 1008 je izvršen sa 94,67%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova, te otkup zemljišta za spomenutu namjenu.
 9. Program: 1009 je izvršen sa 86,51%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Značajno odstupanje je vezano za pomoć Komunalnom za sanaciju odlagališta komunalnog otpada, te sanaciju divljih odlagališta.
 10. Program: 1010 je izvršen sa 94,11%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije,  geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela.
 11. Program: 1011 je izvršen sa 95,39%, radi se o programu razvoja tj. dogradnje vodovodne mreže.
 12. Program: 1012 je izvršen sa 99,21%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu.
 13. Program: 1013 je izvršen sa 84,36%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Manje izvršenje vezano je za manju ulaganje u izgradnju javnih površina.
 14. Program: 1014 je izvršen sa 54,19%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju i održavanje gradskog groblja i mrtvačnice, uključujući i kupnju zemljišta. Manje izvršenje je zbog toga jer nije izvršen planirani otkup dijela zemljišta za izgradnju novog groblja.
 15. Program: 1015 je izvršen sa 91,30%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Ovaj program je realiziran u nešto manjem iznosu od plana.
 16. Program: 1016 je izvršen sa 86,84%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije Hitnoj medicinskoj pomoći izvršene su sa 100%, dok su donacije ostalim zdravstvenim ustanovama izostale.
 17. Program: 1017 je izvršen sa 60,24%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada, te donacije sportskim udrugama (klubovima). Program je manje realiziran zbog djelomične realizacije projekta izgradnje sportskog centra te ulaganja u nogomet.igralište K.Luka.
 18. Program: 1018 je izvršen sa 83,39%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u spomenike kulture. Manje izvršenje programa je uglavnom vezano za manje izvršeno ulaganja u opremanje spomenika, te manjih troškova vezanik za projekt „HVAR-Tvrđava kulture“.
 19. Program: 1019 je izvršen sa 96%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Izvršenje je u skladu sa planom.
 20. Program: 1020 je izvršen sa 89,73%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Potpora strankama je realizirana u skladu sa Odlukom o financiranje političkih stranaka, dok je potpora ostalim udrugama vezana za zahtjeve udruga, te ocjenu o stvarnim aktivnostima pojedine udruge.
 21. Program: 1021 je izvršen sa 89,05%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta. Neke planirane donacije su izostale jer nije bilo zahtjeva za pojedine planirane aktivnosti u školstvu, a nisu izvršeni rashodi vezani za izgradnju srednje škole Hvar.
 22. Program: 1022 je izvršen sa 72,10%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi i socijalnih pomoći. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći. Nije bilo izdataka vezanih za gradnju doma za starije.

 

B. Glava: 00102

 

 1. Program: 2001 je izvršen sa 96,33%. Rashodi u ovom programu su vezani za poslovanje Dječjeg vrtića Hvar, te za dodatno ulaganje na zgradi Dj.vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom, osim dijela koji se odnosi na dodatno ulaganje na zgradi dj.vrtića.

 

C. Glava: 00103

 

 1. Program: 3001 je izvršen sa 93,01%. Rashodi u ovom programu su vezani za poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa uz manje odstupanje je u skladu sa planom.

 

IV. POTRAŽIVANJE  I  OBVEZE

 

-          Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2017.god.  = 11.116.225 kuna.

-          Stanje dospjelih nepodmirenih obveza na dan 31.12.2017.god. = 665.244 kuna,

-          Stanje potencijalnih obveza po sudskim sporovima na dan 31.12.17. = 8.129.659 kuna.

 

 

Hvar, 23. travnja 2018.god.

 

Voditeljica odsjeka za proračun i financije:

Margita Petrić Hraste

 

Zakonski predstavnik:

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine» br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 3/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2018. godine    d o n o s i

 

ODLUKU

o raspodjeli rezultata,

te pokrIĆu Manjkova iz ostvarenih viškova

 

 1. U Bilanci stanja na dan 31.12.2017.godine, iskazani su viškovi prihoda poslovanja u iznosu od =11.789.848,38 kuna, a istovremeno su iskazani manjkovi prihoda od nefinancijske imovine (bez viškova od prodaje Vile Leonidas) u iznosu od =8.387.233,32  kune.

 

 1. Izvršiti pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od =8.387.233,32 kune iz viškova prihoda poslovanja.

 

 1. Ostale viškove prihoda koristiti u skladu sa namjenama utvrđenim Proračunom za 2018.godinu.

 

 1. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/18-01/13

Urbroj: 2128/01-02-18-02

Hvar, 29.svibnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/17), članaka 14. i 16. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj 29. svibnja 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE

 

Članak 1.

 

                Grad Hvar provesti će javni natječaj za davanje u zakup slobodnih javnih površina na rok od zaključenja ugovora do 31.prosinca 2020. godine i to na lokaciji:

 

1. IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: sa sjeverne strane Velog đardina na Ulici Trg sv.Stjepana

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije i suvenira ……………………………..1 prodajno mjesto (pozicije B-11)

 

Početna cijena zakupnine za:

- prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira: ………………………………………. 20.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)

 

Temeljem ovog Zaključka, Gradonačelnik Grada  Hvara raspisati će natječaj koji će se provesti putem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama. Povjerenstvo za javne površine otvara ponude i odabire najpovoljnijeg ponuđača.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/18-01/178

URBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 29. svibnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 132. Zakona o gradnji („NN“, broj 153/13 i 20/17) i odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13,  8/14 i 8/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici, održanoj 29. svibnja 2018. godine,  donosi

 

 

 

ODLUKU

Izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2018.g.

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene i dopune Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2018.g. („Službeni glasnik Grada Hvara“, br. 10/17 i 02/18).

 

Članak 2.

 

Članak 8. Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2018.g. mijenja se i glasi:

 

Odredbe ove Odluke ne odnose se na:

(1) građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske;

(2) uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti;

(3) građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/17-01/85

URBROJ: 2128/01-02-18-

Hvar,  29. svibnja 2018.g

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Jurica Miličić, Mag.iur.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (“NN”, broj: 92/10 ); temeljem Zakona o vatrogastvu (“NN”, broj: 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04- pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10); sukladno Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini (“NN”, broj: 28/18), te članka  25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, d o n o s i

PLAN

operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2018. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

 

OPERATIVNI PLAN je sačinjen u suradnji sa ŠUMARIJOM HVAR, DOBROVOLJNIM VATROGASNIM DRUŠTVOM HVAR, KOMUNALNO HVAR d.o.o. i TURISTIČKOM ZAJEDNICOM GRADA HVARA, a temeljem dokumenata: Procjene ugroženosti od požara Grada Hvara i Plana zaštite od požara Grada Hvara izrađenih “ZAST”d.o.o. Zavod za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline Split, “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Split, Šumarija Hvar svoj je Plan zaštite šuma od požara za 2018. godinu donijela, planira službu motrenja i dojave, ophodnje u periodu od 01. lipnja do 15. rujna 2018.godine na području Šumarije Hvar, cijeli otok sa pripadajućim otocima. Po Planu zaštite šuma od požara za 2018. godinu, na području Šumarije Hvar planirano je motrenje i ophodnja po mjestu i vremenu za područje Grada Hvara kako slijedi:

-          ophodnja Milna – Dubovica od 07 do 21 sati,

-          promatračnica Vela Glava – Hvar od 06 do 22 sata,

-          ophodnja Brusje- Vidikovac od 07 do 21 sati.

 

Grad Hvar ovim planom regulira pitanja protupožarne zaštite na području Grada Hvara, koordinirajući sve radnje s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Hvar, Komunalno Hvar d.o.o., Šumarijom Hvar  i Turističkom zajednicom Grada Hvara.

 

1. U Gradu Hvaru ne iskazuje se potreba izrade Plana sa zaduženjima i uspostavom ustroja za provedbu mjera čuvanja, tjelesnog osiguranja i drugih oblika preventivne zaštite građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, uključujući i zabranu nekontroliranog i neovlaštenog pristupa.

 

Objekti “Sunčanog Hvara”, d.d. (hoteli i upravna zgrada) također su zaštićeni i osigurani planom poslovodstva dioničkog društva, od strane djelatnika i zaštitarskih organizacija.

 

Objekti otvorenih trafostanica u vlasništvu Hrvatske elektroprivrede kao mogući izvor požara, potrebno je osigurati čišćenjem zaštitnog pojasa oko trafostanica, za što je odgovorna Hrvatska elektroprivreda – Pogon Hvar.

 

2. Temeljem Plana zaštite šuma od požara Šumarije Hvar, samo jedna motrilačka postaja je locirana na području Grada Hvara, promatračnica “Vela glava” Hvar.

 

U dogovoru DVD-a Hvar i Grada Hvara – na području Grada Hvara uspostavljaju se dva ophodarska mjesta i to:

 • TVRĐAVA NA POLJUN (iznad Grada Hvara), od 1. lipnja do 15. rujna 2018. godine – od 00,00 do 24,00 sata;
 • VIDIKOVAC LEVANDA (Velo Grablje) – od 1. lipnja do 1. listopada 2018. godine, u vremenu od 07,00 do 01,00 sati.

 

Dojava požara obavljat će se radio-vezom, odnosno mobitelom putem DVD-a Hvar (koji ima organizirano danonoćno dežurstvo), te putem Centra 112.

Odgovorne osobe su:

gradonačelnik Grada Hvara,

Nikola Škare, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar,

Danka Jelen, upraviteljica Šumarije Hvar.

 

Tijekom protupožarne i turističke sezone 2018., pored zaposlenih “sezonaca” u Hrvatskim šumama, ¬svi zaposleni također sezonski, na rok od 4 mjeseca, od 01. lipnja do 30. rujna, – u motrilačkim i ophodarskim službama, u dogovoru Grada Hvara, Turističke zajednice, Komunalno Hvar d.o.o. i DVD-a Hvar biti će članovi DVD-a Hvar (dobrovoljni vatrogasci s položenim vatrogasnim ispitom).

 

U DVD-u Hvar tijekom čitave godine uspostavljeno je 24-satno dežurstvo, koje je u periodu od 01. lipnja do 30. rujna “pojačano”, te će biti u izravnoj vezi s motrilačkim postajama i izviđačko–preventivnom ophodarskom službom, koja će u spomenutom razdoblju biti u funkciji svakodnevno od 22,00 sati do 07,00 sati ujutro.

 

3. GRAD HVAR surađujući s DVD-om Hvar, u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna 2018. godine ustrojava izviđačko-preventivne ophodnje koje na licu mjesta poduzimaju mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti.

 

Spomenute ophodnje otkrivaju i dojavljuju, ali također odmah počinju gasiti požar, dakle, u začetku požara ostaju na licu mjesta djelujući trenutačno. Djelatno vrijeme izviđačko-preventivne ophodnje je od 22,00 do 07,00 sati, a ophodnju će vršiti po dva vatrogasca (sezonski djelatnici DVD-a, Grada, Turističke zajednice Hvar i Komunalno Hvar d.o.o.) – sa specijalnim vozilom na kojem je instalirana “Tamanini” crpka.

Odgovorne osobe za provedbu ove mjere su:

Mate Jeličić, predsjednik DVD-a Hvar i

Nikola Škare, zapovjednik DVD-a Hvar.

 

Članovi Gradskog zapovjedništva protupožarne zaštite Grada Hvara su: Mate Jeličić, Joško Martinić.

 

Izviđačko-preventivna ophodnja obavljat će se od 22,00 do 07,00 sati na slijedećim pravcima:

 • Grad – Dolac – Bukainka – Križna luka – Križa – Pokonji dol
 • Grad – hotel “Sirena” – Majerovica – punta Kovač – Šumica /park/
 • Grad – Bardo – Vira – ulaz u lovište “Pelegrin”
 • Grad – smetlište – Brusje – Velo Grablje
 • Grad – Milna – Zoraće – Dubovica – tunel. /južni ulaz /

 

Dojava potencijalnih izvora opasnosti obavljat će se sustavom vatrogasnih veza, preko dežurne službe u Vatrogasnom domu, odnosno preko Centra 112.

 

Sredstva (dodatna) za djelatnike izviđačko-preventivne ophodnje osiguravaju Grad Hvar, Turistička zajednica Grada Hvara i Komunalno Hvar d.o.o.

 

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, pregledali su i ažurirali popis (=članstvo) protupožarnih interventnih grupa, koje su također u stanju pripravnosti.

 

Od 01. do 15. lipnja, te od 15. do 30. lipnja 2018.”dežurne su po dvije grupe, a od 1. srpnja do 31. kolovoza, svakih 15 dana “dežurne” su po 3 interventne grupe, dok je od 1. rujna do 30. rujna predviđeno “dežurstvo” dvije interventne grupe.

 

U slučaju većih požara svi članovi interventnih grupa, po rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči Grada, kao i temeljem obavijesti koje se dostavljaju na kućnu adresu – na zvuk sirene dužni su se bez poziva javiti na zborno mjesto i krenuti u akciju gašenja, a ukoliko je to potrebno posebnim pozivima putem kurira pozivaju se i ostale interventne grupe.

 

Operativni stožer eventualnih intervencija stacioniran je u zgradi Grada Hvara Ured gradonačelnika, u Hvaru, Milana Kukurina 2.

 

U Proračunu Grada Hvara za 2018. godinu («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 10/17 ) planiran je ukupan iznos za protupožarnu zaštitu 1.680.000,00 kuna, za tekuće donacije DVD- a Hvar iznos od 1.400.000,00 kuna, za kapitalnu donaciju DVD-a Hvar iznos od 200.000,00 kuna za dovršetak Vatrogasnog doma i kupnju opreme, te za ostale rashode za protupožarnu zaštitu u iznosu od 80.000,00 kuna.

 

4. Na području Grada Hvara i prigradskih naselja ( Milna, Brusje, Velo Grablje i Sveta Nedjelja ) nastavljene su akcije uklanjanja otpada sa otvorenih prostora (nekontrolirana “divlja” odlagališta komunalnog otpada), te uređenje deponija «Stanišće» od strane tvrtke KOMUNALNO HVAR d.o.o. Akcija uklanjanja nepropisno odloženoga komunalnog otpada trajnoga je karaktera, kao i uređenje deponija «Stanišće», a odgovorni izvršitelj je Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, dok su odgovorne osobe: Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. i gradski komunalni redari.

 

5. Na području Grada Hvara prohodne su slijedeće šumske ceste:

 1. Pelegrin:

a)       ulaz u lovište do uvale Parja,

b)       ulaz u lovište do uvale Duga,

c)       uvala Parja do “bunkera”,

d)       uvala Parja – uvala Pelegrin,

e)       od ceste kroz lovište do uvale Vela Garška,

f)        od uvale Parja do uvale Mala Parja,

g)       od ceste do Humca,

h)       od uvale Pelegrinska do V. Tocila /izvršen proboj/. Na poluotoku Pelegrin, to je ukupno 15,6 km šumskih cesta i protupožarnih puteva /prohodnih /.

 

 1. od stare otočke ceste do “bruških” uvala: Jagodna, Lozna, Sviračina, Stiniva…,
 2. od državne ceste D-116, tj. od Milne do Maloga Grablja i Veloga Grablja,
 3. od državne ceste D-116 do Gornjeg i Donjeg Zoraća,
 4. od vidikovca LEVANDA do Sv. Mikule,
 5. od vidikovca LEVANDA do pozicija: Na podne, Kopanja, Korito,
 6. od tunela ( sjeverni ulaz) do Vale Sv. Antonija,
 7. Tatinja- Grabovac u dužini od 4,1 km,
 8. Poljun –Vela Glava –Napoje u dužini od 2,7 km,
 9. Zle njive- Dučino u dužini od 2,2 km i Zelenice- Malo Grablje,
 10. Cesta Velo Grablje – Malo Grablje,
 11. Cesta od tunela Dubovica do Sv. Nedjelje

 

I u narednome periodu (sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara) koristit će se nazočnost kvalitetnih izvođača radova na otoku Hvaru i u Gradu Hvaru – za probijanje novih i poboljšanje (popravak već probijenih šumskih putova i poljskih cesta, prema planu Komisije za uređenje – probijanje poljskih putova na području Grada Hvara, koje je prihvaćen i ažuriran svake godine, prema mogućnostima.

 

Sve prethodno navedene postojeće šumske ceste prohodne su za navalna vatrogasna vozila, a do “bruških” uvala istim se cestama vrši i opskrba vodom tijekom sušnih mjeseci.

 

6. Odluka o provedbi posebnih mjera zaštite od požara (uređenje, osiguranje, čuvanje) na gradskome deponiju (Stanišće) donesena je dana 22. travnja 1998. godine, na 27. sjednici Gradskoga poglavarstva. Ista je odluka važeća i regulira provedbu navedenih zaduženja, a za izvršavanje ove odluke odgovoran je Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. gradonačelniku Grada Hvara.

 

Prema Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini, biti će obavljen pregled gradske deponije «Stanišće» u Hvaru, te dostavljen Gradu Zapisnik o obavljenom inspekcijskom pregledu od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcije zaštite okoliša.

 

7. U Gradu Hvaru, u nekoliko tvrtki na raspolaganju je lakša građevinska mehanizacija. Vlasnici lakše građevinske mehanizacije na području Grada Hvara jesu:

 • “Borova” d.o.o. (vl. Magda Ravlić),
 • U.O. “Bura” (vl. Mladen Miličić),
 • “HVAR” d.d. za građevinarstvo (vl. Jure Puljić),
 • KOMUNALNO HVAR d.o.o. ( direktor Ivica Novak).
 • NAUTIČKI CENTAR HVAR,

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom Glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO  VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/18-01/07

URBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 29. svibnja 2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG  VIJEĆA

Jurica Miličić mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

Temeljem članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (“NN”, broj: 92/10 ); temeljem Zakona o vatrogastvu (“NN”, broj: 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04- pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10); sukladno Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini (“NN”, broj:28/18 ), te članka  25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana svibnja 2018. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Poljoprivrednim zemljištem na području Grada Hvara sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

 

Zemljište u građevinskom području i zemljište izvan tog područja predviđeno dokumentima prostornog uređenja za izgradnju koristi se, do privođenja nepoljoprivrednoj namjeni kao poljoprivredno zemljište i mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

 

Članak 2.

 

Ovom Odlukom propisuju se:

a)       agrotehničke mjere poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno zemljište u slučajevima kad bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu proizvodnju i

b)       mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

 

Članak 3.

 

Agrotehničke mjere iz članka 2. ove Odluke su:

-          minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

-          zaštita od erozije,

-          sprječavanje zakorovljenosti,

-          suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,

-          korištenje i uništavanje biljnih otpadaka

-          održavanje strukture tla.

 

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina iz članka 2. ove Odluke su:

-          održavanje živica i meda,

-          održavanje poljskih putova,

-          uređivanje i održavanje kanala,

-          sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,

-          sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

 

II. AGROTEHNIČKE MJERE

 

1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

 

Članak 4.

 

Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne tehnologije, a posebno:

 

-          redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno odredenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,

-          održavanje ili poboljšanje plodnosti tla,

-          održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,

-          održavanje maslinika, voćnjaka i vinograda u dobrom stanju.

 

2. Zaštita od erozije

 

Članak 5.

 

                Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije razumijeva se:

 1. ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga
 2. zabrana preoravanja livada, pašnjaka, neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama
 3. obvezno zatravljivanje strmog zemljišta,
 4. zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta,
 5. zabrana sadnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura, na zemljištu u blizini obale gdje je to moguće u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta.

 

3. Sprječavanje zakorovljenosti

 

Članak 6.

 

                Radi sprječavanja zakorovljenosti zemljišta i obrastanja višegodišnjim raslinjem vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su redovito preoravati, okopavati i kositi korov, te krčiti višegodišnje raslinje.

 

4. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina

 

Članak 7.

 

Radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su:

-          provoditi postupke za sprječavanje širenja biljnih štetočina na način propisan Zakonom o zaštiti bilja, te Zakonom o biljnom zdravstvu,

-          ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja (posebice pesticida) uništiti, odnosno odlagati prema uputama koje su priložene uz ta sredstva,

-          upotrebljavati sredstva za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina koja najmanje šteti zdravlju ljudi.

 

5. Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka

 

Članak 8.

 

                Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju slijedeće:

-          kompostiranje korisnih biljnih otpadaka,

-          obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 31. svibnja tekuće godine,

-          obvezu uklanjanja ili zaoravanja biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve i berbe u roku od 15 dana od žetve odnosno berbe,

-          obveza odstranjivanja biljnih ostataka odmah nakon sječe i čišćenja šuma, putova, kanala i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

 

Članak 9.

 

Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem na poljoprivrednom zemljištu može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara propisanih zakonom i propisima donesenim na temelju zakona uz prethodno obavješćivanje nadležnog vatrogasnog društva o namjeri spaljivanja biljnog otpada i korova.

 

6. Održavanje strukture tla

 

Članak 10.

 

Vlasnicima i ovlaštenicima na poljoprivrednom zemljištu zabranjuje se iskop, prevoženje i prodaja iskopane zemlje u cilju zaštite boniteta zemljišta.

 

Iskop i prenošenje se može vršiti samo u slučaju kada bi nasipanjem novog sloja bio povećan bonitet zemljišta.

 

U slučajevima kada nadležna tijela utvrde na terenu postojanje bilo koje od radnji iz stavka 1. ovog članka naredit će vlasniku ili ovlašteniku obustavu takve radnje i povrat u prijašnje stanje na poljoprivrednom zemljištu o trošku vlasnika odnosno ovlaštenika.

 

III MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

 

1. Uređenje i održavanje živica i međa

 

Članak 11.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati na način da:

-          se spriječi njeno širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, te zasjenjivanje susjednih površina prerastanjem živice,

-          ne nagrđuje krajolik,

-          ne ometa promet,

-          je dovoljno odmaknuta od susjedne čestice radi neometanog obrađivanja poljoprivrednog zemljišta.

 

 

 

Članak 12.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe između svojeg i susjednog poljoprivrednog zemljišta te ostalog zemljišta na način da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu agrotehničkih mjera na susjednim parcelama.

 

Zabranjeno je oštećivanje međa.

 

2. Održavanje poljskih putova

 

Članak 13.

 

Održavanje poljskih putova od interesa je za sve korisnike poljoprivrednog zemljišta koji su zajednički dužni brinuti se o njihovom održavanju najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz poljoprivrednim strojevima.

 

Održavanje poljskih putova smatra se naročito:

-          nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom,

-          čišćenje i održavanje odvodnih kanala i sistema odvodnje, te sprječavanje otjecanja oborinskih i drugih voda na poljske putove,

-          sprječavanje širenja živica i drugog raslinja na poljske putove radi neometanog prolaza poljoprivrednih strojeva i/ili vatrogasnih vozila

Zabranjuje se svaka radnja koja može dovesti do uništenja poljskih putova, a naročito:

-          preoravanje poljskih putova,

-          sužavanje preoravanjem.

Za održavanje putova u privatnom vlasništvu odgovorni su njihovi vlasnici i ovlaštenici.

 

3. Uređivanje i održavanje kanala

 

Članak 14.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili umjetni kanali obvezni su iste čišćenjem održavati u stanju funkcionalne sposobnosti kako bi se omogućio prirodni tijek oborinskih voda i obrađivanje poljoprivrednog zemljišta.

 

 

 

 

 

 

4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica

 

Članak 15.

 

Radi sprječavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja zabranjena je sadnja visokog raslinja neposredno uz među.

 

III. NADZOR

 

Članak 16.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode poljoprivredna, šumarska i vodopravna inspekcija, inspekcija zaštite od požara te poljoprivredni redari.

 

U obavljanju nadzora poljoprivredni redar je ovlašten:

-          rješenjem narediti poduzimanje radnji i svrhu sprječavanja nastanka štete, onemogućavanja ili smanjenja poljoprivredne proizvodnje,

-          poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, izdati obvezni prekršajni nalog,

-          naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja.

 

Do prijema u službu poljoprivrednog redara, sve poslove i ovlaštenja poljoprivrednog redara izvršavati će komunalno redarstvo Grada Hvara.

 

Članak 17.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivrednom redaru u provedbi njihovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pristup do poljoprivrednog zemljišta. Ako poljoprivredni redari u svom radu naiđu na otpor, mogu zatražiti pomoć nadležne policijske uprave, a provođenje propisanih mjera teretit će osobu koja određene mjere nije provela.

 

Članak 18.

 

Poljoprivredni redar ima službenu iskaznicu kojom dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti. Obrazac iskaznice poljoprivrednog redara propisuje Gradonačelnik Grada Hvara.

 

 

 

 

IV. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 19.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 700,00 kuna kaznit će se fizička osoba – vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj počinjen neizvršavanjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a vlasnik je ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta, za prekršaj počinjen neizvršavanjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba – vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj počinjen neizvršavanjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.

 

Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 700,00 do 1.500,00 kuna.

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 20.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta i njezine izmjene objavljene u „Službenom glasniku Grada Hvara“, broj: /10).

 

Članak 21.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO  VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/18-01/08

URBROJ: 2128/01-02-18-01

Hvar, 29. svibnja 2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG  VIJEĆA:

Jurica Miličić mag.iur.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Temeljem članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 3/18) te odredbi članaka 58., 59. i 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09,  4/10, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na svojoj sjednici održanoj 19.04.2018.godine donosi slijedeći:

 

ZAKLJUČAK

o početku realizacije projekta lučice u Križnoj luci

 

I

 

                U cilju izrade dokumentacije prema predmetu nabave „Izrada idejnog projekta lučice u Križnoj luci u Hvaru“ (ev.br. nabave JSN/99/2018 za koju su sredstva osigurana Proračunom za 2018. godinu, zadužuje se Gradonačelnik Grada Hvara da, sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 330-05/17-04/42, URBROJ: 2128/01-01/1-17-02 od 3. studenog 2017.g.), u najkraćim rokovima propisanim Pravilnikom i zakonskom regulativom, prevede postupak jednostavne nabave i potpiše ugovor s ovlaštenim projektantom, specijaliziranim za područje projektiranja pomorskih objekata.

II

 

Za definiranje projektnog zadatka zadužuje se Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu, a za eventualne njegove izmjene i dopune te procjenu konačnih prijedloga o kojima će odlučivati Gradsko vijeće Grada Hvara, osniva se Povjerenstvo za izgradnju lučice Križna luka koje broji 7 (sedam) članova po ključu:

 

 1. Jurica Miličić, član
 2. Fabijan Vučetić, član
 3. Joško Rosso, član
 4. Tonči Dujmović, član
 5. član -  voditelj odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu
 6. član – gradonačelnik
 7. direktor Nautičkog centra Hvar, d.o.o., član

 

III.

 

Ovaj zaključak  stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO  VIJEĆE

 

Klasa: 350-01/18-01/55

Urbroj: 2128/ 01-02-18-03

Hvar, 29. svibnja 2018. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Jurica Miličić, mag. iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka  25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj dana  29. svibnja 2018.godine,donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjeni programa sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Komunalno Hvar d.o.o. postaviti će spremnike za komunalni otpad na određenim obračunskim mjestima kod korisnika usluge i time omogućiti svakodnevno odlaganje komunalnog otpada korisnicima kojima je onemogućen pristup komunalnim vozilom.

 

Spremnici moraju biti zaključani na način koji će onemogućiti pristup trećim osobama, a istovremeno dostupni za primopredaju davatelju usluga.

 

Spremnici se otvaraju pomoću kartice, a kapacitet nadogradnje je 40 litara.

 

Članak 2.

 

Nalaže se postavljanje većeg broja košarica za odlaganje otpada na javnim površinama u gradu Hvaru, te koševa na Paklenim otocima tamo gdje nema koncesionara.

 

Članak 3.

 

Nalaže se da privremeno reciklažno dvorište u Ulici antifašizma br.33 u ljetnom periodu od 1. lipnja do 1. rujna bude otvoreno za korisnike usluge u vremenu od 7 h do 21 h.

 

Članak 4.

 

Gospodarskim subjektima ( ugostiteljima i trgovinama) potrebno je omogućiti odlaganje /prikupljanje  komunalnog otpada 2 puta dnevno.

 

Članak 5.

 

Nalaže se Nautičkom centru Hvar da provodi odredbe Pravilnika o redu u gradskoj luci Hvar , koje se odnose na prikupljanje i odlaganje  otpada.

 

Članak 6.

 

Nalaže se Komunalnom Hvar  iznalaženje rješenja za svakodnevno odlaganje komunalnog otpada putem tipiziranih vrećica volumena 10 litara , te da se pripremi promjena Odluke o načinu pružanja i naplati usluga odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, recikabilnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, ako je to potrebno.

 

Članak 7.

 

Ovaj Zaključak  stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363 – 01 / 17 – 01 / 91

URBROJ: 2128 / 01 – 02 – 18 – 08

Hvar, 29. svibnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag. iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj:3/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj dana  29. svibnja 2018. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite

na području Grada Hvara

 

I.

 

U Povjerenstvo za  praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite na području Grada Hvara biraju se:

 

 1. Divna Lizatović, član
 2. Ozren Đerek, član
 3. Magda Vučetić, član
 4. Maja Budrović, član
 5. Ana Vušković, član

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za praćenje i

poboljšanje zdravstvene zaštite na području Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 4/15 ).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-05/18-01/09

UBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 29. svibnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić ing.mag.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj:3/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj dana  29. svibnja 2018. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju  poslovnog prostora

 

I.

 

U Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju  poslovnog prostora biraju se:

 

 1. Nada Jeličić, član
 2. Teo Jeličić, član
 3. Vinko Ravlić, član
 4. Sanja Ćurin, član
 5. Jurica Miličić, član

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju  poslovnog prostora («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 4/15 ).

 

 

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-05/18-01/08

UBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 29. svibnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić ing.mag.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

                Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“, te članka 70. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ na 41. sjednici  održanoj 02. svibnja 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o povećanju osnovice plaće

 

Povećava se osnovica plaće zaposlenicima dječjeg vrtića sa 5.415,37 kuna, na 5.860,00 kuna.

 

Ova odluka primjenjuje se na  obračun plaće od 1.travnja  2018.g.

 

Dječji vrtić „Vanđela Božitković“

Hanibala Lucića 3, Hvar

 

KLASA:601-02/18-03/05

URBROJ: 2128/01-02/02-18-01

Hvar, 02. svibnja 2018. godine

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Fabijan Vučetić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 86/08, 61/11), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 74/10, 125/14) i članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/18), gradonačelnik Grada Hvara na prijedlog pročelnika, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Grada Hvara

 

Članak l.

 

                U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 11/17, 1/18),

 

REDNI BROJ: 4

RADNO MJESTO III. kategorije – potkategorija radnog mjesta: viši referent

NAZIV RADNOG MJESTA: – viši referent za uredsko poslovanje

OPIS POSLOVA I ZADATAKA/POSTOTAK VREMENA mijenja se i glasi:

-          priprema i otprema poštu te istu preuzima (15%);

-          vodi internu dostavnu knjigu i urudžbeni zapisnik za prispjelu poštu (15%);

-          vodi upisnik predmeta upravnog postupka (15%)

-          brine se o pripremi i dostavi materijala te poziva za sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela (10%);

-          obavlja administrativno-tehničke poslove za gradonačelnika (10%);

-          brine se o prijemu stranaka kod gradonačelnika i pročelnika (10%);

-          organizira i vodi protokol za gradonačelnika te ispomaže po potrebi u organizaciji protokola za potrebe predsjednika Gradskog vijeća (5%);

-          brine se o prosljeđivanju telefonskih i drugih poruka (10%);

-          vodi evidenciju putnih naloga za gradonačelnika (5%);

-          obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, voditelja odsjeka i gradonačelnika (5%).

 

u UVJETIMA ZA RADNO MJESTO/ POTREBNO STRUČNO ZNANJE:

- položen ispit za djelatnika u pismohrani – briše se.

 

Članak 2.

 

REDNI BROJ: 8

RADNO MJESTO III. kategorije – potkategorija radnog mjesta: referent

NAZIV RADNOG MJESTA: – referent za financije i blagajničko poslovanje

KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

u UVJETIMA ZA RADNO MJESTO /POTREBNO STRUČNO ZNANJE, alineja 1 mijenja se i glasi:

- srednja stručna sprema (SSS) ekonomske struke ili gimnazije

 

Članak 3.

 

REDNI BROJ: 9

RADNO MJESTO III. kategorija – potkategorija radnog mjesta: referent

NAZIV RADNOG MJESTA: referent za  komunalnu i druge naknade

KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 2

u UVJETIMA ZA RADNO MJESTO /POTREBNO STRUČNO ZNANJE, alineja 1 mijenja se i glasi:

 

-          srednja stručna sprema (SSS) ekonomske, pravne struke ili gimnazije

 

Članak 4.

 

REDNI BROJ: 11

RADNO MJESTO III. kategorije – potkategorija: referent

NAZIV RADNOG MJESTA: referent za javne površine, spomeničku rentu i druge naknade

KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 2

u UVJETIMA ZA RADNO MJESTO/ POTREBNO STRUČNO ZNANJE, alineja 1 mijenja se i glasi:

 

-          srednja stručna sprema (SSS) građevinske, ekonomske, pravne struke ili gimnazije

 

Članak 5.

 

REDNI BROJ : 18

RADNO MJESTO III. kategorije – potkategorija radnog mjesta: referent

NAZIV RADNOG MJESTA:  referent – komunalni redar

KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 5

u UVJETIMA ZA RADNO MJESTO alineja 1 mijenja se i glasi:

 

-          srednja stručna sprema (SSS-IV stupanj) upravne, tehničke struke, turističkog smjera ili gimnazija

 

Članak 6.

 

REDNI BROJ : 19

RADNO MJESTO III. kategorije – potkategorija radnog mjesta: referent

NAZIV RADNOG MJESTA:  referent – prometni redar

KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 3

u UVJETIMA ZA RADNO MJESTO/POTREBNO STRUČNO ZNANJE, alineja 1 mijenja se i glasi:

 

-          srednja stručna sprema (SSS–IV stupanj) upravne, tehničke struke, turističkog smjera ili gimnazije

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/17-01/01

URBROJ: 2128/01-01/1-18-04

Hvar, 30. svibnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK:

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), u vezi donošenja i provedbe mjera unapređenja rada upravnog tijela Grada Hvara, gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ETIČKI KODEKS

SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GRADA HVARA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Etičkim načelima i standardima sadržanima u ovom Etičkom kodeksu, uređuju se pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika (u daljnjem tekstu u smislu Zakona o radu: radnika) Grada Hvara, utemeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima, kako u odnosu s korisnicima usluga, tako i u međusobnim odnosima radnika te u osiguranju poštovanja zajamčenih prava radnika.

 

Ovim Etičkim kodeksom također se korisnike usluga upoznaje s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od radnika Grada Hvara.

 

II. ZNAČENJE POJMOVA

 

Članak 2.

 

                U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 

-          diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovinskog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa radnikom ili dužnosnikom Grada Hvara;

-          Kodeks je Etički kodeks Grada Hvara;

-          korisnici usluga su građani grada Hvara, te sve fizičke i pravne osobe koje dolaze u kontakt s radnicima Grada Hvara;

-          sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi radnika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost radnika u obavljanju njegove dužnosti;

-          uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koje ima za cilj ili koje stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin – pojedinačni ili ponavljani, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila;

-          radnici su službenici, namještenici i druge osobe u službi u Gradu Hvaru.

 

III. OSOBNO PONAŠANJE RADNIKA

 

Članak 3.

 

                Radnici svoj posao na obavljaju tek dolaženjem na radno mjesto, već pravilnim i uspješnim obavljanjem svojih poslova, opisanih i utvrđenih Pravilnikom o unutarnjem redu za upravno tijelo, kao i ostale poslove po nalogu nadređenog službenika koji proizlaze iz i u svezi poslova radnog mjesta na koje je radnik raspoređen, nikad ne ispuštajući iz vida servisnu narav svoje funkcije u odnosu na korisnike usluga te dužnost trajne izgradnje i razvitka povjerenja korisnika usluga u Gradu Hvaru.

Članak 4.

 

U obavljanju svojih poslova radnici se pridržavaju odredaba Kodeksa.

 

Cilj Kodeksa je stvaranje ozračja u kojem je, uz zaštitu javnog interesa, svim korisnicima usluga zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a radnicima dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog odrađivanja zadataka poslova radnog mjesta.

 

IV. TEMELJNA NAČELA

 

Članak 5.

 

Radnici se u obavljanju svojih poslova te u odnosima s korisnicima usluga, kao i u međusobnim odnosima, uključujući odnose dužnosnika, pročelnika i radnika, pridržavaju naročito sljedećih temeljnih načela:

-          zakonitosti i pravne sigurnosti te zaštite javnog interesa;

-          poštovanja integriteta i dostojanstva osobe;

-          zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja, uključujući svaku zabranu spolnog uznemiravanja;

-          zabrane zlouporabe ovlasti, zabranu korištenja autoriteta radnog mjesta u obavljanju privatnih poslova te zabrane davanja obećanja izvan redovitog postupanja i propisanih ovlasti;

-          profesionalnog postupanja, čestitosti, objektivnosti i nepristranosti te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa;

-          zabrane traženja ili primanja darova ili usluga radi povoljnog rješavanja pojedine stvari;

-          razmjernosti postupanja prilikom svakog ograničenja slobode i prava;

-          dužnosti pružanja informacija potrebnih za upućeno odlučivanje druge strane, u skladu s propisima;

-          službene povjerljivosti i zaštite privatnosti, u skladu s propisima;

-          primjerenog, pristojnog i nepristranog komuniciranja;

-          posebne pozornosti prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama pojedinih kategorija osoba;

-          pravodobnog i učinkovitog obavljanja poslova;

-          poštivanja radnih obveza, savjesnog rada, odgovornosti za svoje postupke i rezultate rada;

-          dužne pažnje prema povjerenoj imovini;

-          primjerenosti osobnog izgleda i radnog prostora;

-          uključivanja svih relevantnih subjekata u odlučivanje o pojedinom pitanju;

-          otvorenosti prema novostima kojima se unapređuju metode rada,

-          neprihvaćanje predrasuda o više ili manje važnim resorima i(ili) poslovima;

-          poticanja izvrsnosti u radu;

-          hijerarhijske subordiniranosti;

-          kolegijalnosti i pomoći u radu, uključujući međusobnu suradnju.

 

Članak 6.

 

Čelnik upravnog tijela i svi radnici angažirani su na osiguranju provedbe Kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s upravljačkom odgovornošću koju imaju, sa svrhom promicanja etičkih načela, moralnih načela i vrijednosti u ponašanju radnika, s ciljem ostvarivanja zajedničkog dobra i javnog interesa.

 

V. ODNOS RADNIKA PREMA GRAĐANIMA

 

Članak 7.

 

U odnosu prema građanima radnici postupaju profesionalno, nepristrano i pristojno.

 

Profesionalizam radnika jedno je od glavnih jamstava ostvarivanja izvršavanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Hvara.

 

Pojam profesionalizma ogledava se kako u njegovoj stručnoj, tako i u vrijednosnoj komponenti.

 

Članak 8.

 

Na stručnoj razini, profesionalizam radnika očituje se njegovom stručnom osposobljenošću za povjerene poslove, za predlaganje unapređenja rada, kao i težnjom i spremnošću na trajno stručno usavršavanje, te da svojim stručnim znanjem pomaže građanima u ostvarivanju njihovih prava, postupajući u skladu s načelom ustavnosti, zakonitosti i zaštite javnog interesa.

 

 

 

 

Članak 9.

 

Na vrijednosnoj, razini profesionalci su radnici, koji svoj osobni status temelje na uspješnom i zakonitom obavljanju postavljenih radnih zadataka, zadovoljstvu građana i uspješnoj organizaciji, postupajući pritom disciplinirano iznoseći stavove Grada Hvara u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem i ovim Kodeksom.

 

Prilikom iznošenja stavova Grada Hvara i osobnih stavova, radnik je dužan paziti na ugled Grada Hvara i osobni ugled.

 

VI. POSEBNO O KOMUNICIRANJU S GRAĐANIMA UNUTAR GRADA HVARA

 

Članak 10.

 

Pri komuniciranju s građanima kao i s radnim kolegama unutar Grada Hvara, uključujući radnike različitog hijerarhijskog položaja, radnici profesionalno, omogućavaju drugoj strani da izrazi svoje mišljenje, izražavajući razumijevanje za njen položaj, razvijajući pritom suradnički odnos.

 

U službenom ophođenju s korisnicima usluga radnik se služi hrvatskim jezikom, latiničnim pismom i razumljivim rječnikom.

 

Članak 11.

 

Formalna organizacija rada i neformalni kolegijalni dogovori osiguravaju da korisnik usluga neće biti odbijen zbog odsutnosti radnika koji je redovito zadužen za odnosnu materiju.

 

Korisnike usluga ne izvrgava se nepotrebnom čekanju prilikom uspostavljanja i nastavka komunikacije, niti na pribavljanje isprava koje je dužan pribaviti Grad Hvar.

 

Članak 12.

 

Na podneske korisnika usluga radnici odgovaraju što je moguće prije, a svakako u propisanim rokovima.

 

Kada komunikacija sadrži negativan odgovor na traženje korisnika usluge, taj odgovor mora biti dovoljno obrazložen, a kada je moguće sadržavat će i savjet o eventualnom drugom dopuštenom načinu ostvarivanja interesa korisnika usluga.

 

Radnik je posebno dužan u obavljanju poslova radnog mjesta pomoći neukim strankama.

 

Pismena komunikacija s korisnicima usluga sadrži općeprihvaćene standarde učtivosti poslovnog komuniciranja.

 

VII. MEĐUSOBNI ODNOSI RADNIKA

 

Članak 13.

 

Međusobni odnosi radnika, odnosno svi oblici komunikacije radnika temelje se na uzajamnom poštivanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti, odgovornosti i strpljenju.

 

U obavljanju službe radnici razmjenjuju mišljenja i informacije o pojedinim stručnim pitanjima radi ostvarivanja zajedničkog dobra za Grad Hvar u cjelini.

 

Postupajući u skladu s načelima Kodeksa, radnici u međusobnim odnosima ne ometaju jedni druge u izvršavanju poslova i zadataka.

 

Članak 14.

 

Nadređeni službenik je dužan poticati radnike na kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova i radnih zadataka, međusobno uvažavanje, poštivanje i suradnju te primjeran odnos prema građanima i radnicima.

 

VIII. PONAŠANJE U JAVNIM NASTUPIMA

 

Članak 15.

 

Službenik zadužen za odnose s javnošću poštuje posebnu javnu ulogu koje mediji imaju u demokratskom društvu te aktivno i nediskriminirajuće surađuju s medijima koji prate rad Grada Hvara, u okviru propisa koji uređuju medijsko djelovanje te internih procedura komuniciranja s medijima.

 

IX. IMENOVANJE POVJERENIKA ZA ETIKU

 

Članak 16.

 

Gradonačelnik donosi Odluku kojom imenuje povjerenika za etiku iz reda radnika Grada Hvara.

 

Povjerenik za etiku je osoba nedvojbenog javnog ugleda u Gradu Hvaru, a ne može biti imenovan radnik kojemu je izrečena kazna za povredu službene dužnosti.

 

Članak 17.

 

Povjerenik za etiku prati primjenu Kodeksa, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima radnika te odnosima prema građanima, zaprima pritužbe radnika i građana na neetičko ponašanje i postupanje radnika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

 

Članak 18.

 

Građani, fizičke i pravne osobe te radnici mogu povjereniku za etiku podnijeti pritužbu na ponašanje radnika, za koje smatraju da je protivno odredbama Kodeksa.

 

Pritužba iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti pisanim putem ili usmenim davanjem izjave na zapisnik, kao i putem elektroničke pošte.

 

Ako pritužbu zaprimi nenadležna osoba, pritužbu će bez odlaganja proslijediti povjereniku.

 

X. POSTUPANJE SA ZAPRIMLJENOM PRITUŽBOM

 

Članak 19.

 

Povjerenik za etiku dužan je u roku od 30 dana od primitka pritužbe pa i na temelju anonimne pritužbe, provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, pripremiti odgovor podnositelju pritužbe i dostaviti ga pročelniku ili gradonačelniku.

 

Članak 20.

 

U postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe povjerenik za etiku zatražit će pisanu izjavu radnika na koje se pritužba odnosi, izjave drugih radnika koji imaju saznanja o sadržaju pritužbe, te poduzeti sve potrebne i zakonom dopuštene radnje potrebne za utvrđenje činjeničnog stanja.

 

O pritužbi na ponašanje koje podnositelj smatra protivnim Kodeksu, povjerenik za etiku obavješćuje pročelnika upravnog tijela, odnosno gradonačelnika, ako se pritužba odnosi na pročelnika upravnog tijela.

 

Pročelnik upravnog tijela omogućuje radniku na kojeg se pritužba odnosi da se o pritužbi očituje u roku od osam dana.

 

Članak 21.

 

Na temelju dostavljenog izvješća povjerenika za etiku, pročelnik upravnog tijela i gradonačelnik mogu ovisno o vrsti i težini povrede pokrenuti postupak za povredu službene dužnosti ili pisanim putem upozoriti radnika na neetično postupanje i potrebu postupanja sukladno odredbama Kodeksa.

Članak 22.

 

Pročelnik upravnog tijela ili gradonačelnik dužni su odgovoriti podnositelju pritužbe u roku od 60 dana od dana zaprimanja pritužbe te ga izvijestiti o poduzetim radnjama.

 

XI. ZAŠTITA POVJERENIKA ZA ETIKU

 

Članak 23.

 

Povjerenik za etiku ne može zbog obavljanja svoje dužnosti biti pozvan na odgovornost, niti može biti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge radnike.

 

Na zahtjev povjerenika za etiku, za vrijeme ispitivanja osnovanosti pritužbe, pročelnik upravnog tijela, odnosno gradonačelnik dužan ga je osloboditi obavljanja poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.

 

Povjerenik za etiku može podnijeti Etičkom povjerenstvu pritužbu na neetično ponašanje drugih radnika prema njemu.

 

XII. ETIČKO POVJERENSTVO

 

Članak 24.

 

Etičko povjerenstvo je neovisno radno tijelo koje daje mišljenje o sadržaju i načinu rada primjene Kodeksa te promiče etička načela i standarde.

 

Etičko povjerenstvo čine predsjednik i dva člana koje imenuje gradonačelnik.

 

Članovi Etičkog povjerenstva imenuju se iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u gradu Hvaru.

 

Jedan od članova Etičkog povjerenstva mora biti iz redova radnika.

 

Administrativnu potporu radu Etičkog povjerenstva pruža upravno tijelo Grada Hvara.

 

Članak 25.

 

Etičko povjerenstvo je neovisno u odlučivanju.

 

Način rada, postupanja i glasovanja Etičkog povjerenstva, utvrđuje gradonačelnik poslovnikom o radu.

 

 

 

XIII. DJELOKRUG RADA ETIČKOG POVJERENSTVA

 

Članak 26.

 

Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

-          odgovara na pritužbe građana, ostalih fizičkih i pravnih osoba te radnika podnesene zbog toga što u roku od 60 dana od zaprimanja pritužbe nisu dobili odgovor ili u slučaju kada podnositelj pritužbe nije zadovoljan odgovorom,

-          provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe na ponašanje povjerenika za etiku, te pritužbe povjerenika za etiku za neetično ponašanje drugih radnika prema njemu,

-          mišljenja, preporuke i upozorenja dostavlja gradonačelniku, podnositelju pritužbe ili zahtjeva, pročelniku upravnog tijela i radniku na kojeg se pritužba odnosi te ih objavljuju na oglasnoj ploči Grada Hvara,

-          prati primjenu internih propisa na području etičkog postupanja radnika te predlaže izmjene i dopune,

-          promiče etičke standarde u Gradu Hvaru.

 

Kada je potrebno odlučiti o postupanju člana Etičkog povjerenstva, taj član ne sudjeluje u odlučivanju.

 

Članak 27.

 

Etičko povjerenstvo podnosi gradonačelniku godišnje izvješće o svom radu, najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu.

 

Prihvaćeno godišnje izvješće objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

Gradonačelnik uvijek može zatražiti izvanredno izvješće o radu Etičkog povjerenstva.

 

Članak 28.

 

Postupanje Etičkog povjerenstva ne priječi provedbu mjera iz nadležnosti pročelnika upravnog tijela i drugih ovlaštenih osoba u vezi s odgovornošću radnika za povrede službene dužnosti, kao ni drugih propisanih oblika odgovornosti radnika.

 

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 29.

 

Gradonačelnik stvara uvjete i donosi mjere koje omogućuju i olakšavaju ostvarivanje standarda postavljenih Kodeksom, uključujući mjere nepristranoga, pravičnog i učinkovitog stimuliranja, odnosno sankcioniranja radnika te omogućavanja njihova profesionalnog razvitka.

 

U pripremi i provedbi mjera iz stavka 1. ovog članka gradonačelnik u obzir uzima i mišljenje radnika, kao i korisnika usluga.

 

Članak 30.

 

Pročelnik upravnog tijela dužan je s Kodeksom upoznati radnika koji se prima u službu.

 

Članak 31.

 

Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

Kodeks se objavljuje i na internet stranici Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/18-01/16

URBROJ: 2128/01-01/1-18-01

Hvar, 3. svibnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK:

Rikardo Novak

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

S A D R Ž A J:

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2018.godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Odluka o izmjeni programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2018.godinu

Godišnji izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2017. Godinu

Odluka o raspodjeli rezultata, te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova,

Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javne površine

Izmjene i dopune odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2018.    godini s planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta

Zaključak o izradi idejnog projekta lučice u Križnoj luci

Zaključak o izmjeni programa sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Hvara

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite na području grada Hvara

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i  kupoprodaju poslovnog prostora

 

 

GRADONAČELNIK:

 

Izmjene i dopune plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2018.godinu

Odluka o povećanju osnovice plaće

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Grada Hvara

Etički kodeks službenika i namještenika Grada Hvara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Đurđica Sarjanović, Jelsa

 

 Službeni Glasnik br. 3/2018

Glasnik je dostupan OVDJE


 

 SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

GODINA XXV.  BROJ 3.

Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn - plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

Hvar, 28. ožujka 2018. godine

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018. godine, donosi

 

STATUT GRADA  HVARA

 

PREAMBULA

 

Grad Hvar otočko je naselje koje svojim geografskim smještajem, kulturnim nasljeđem, tradicijom, kulturnim spomenicima, arhitekturom i  urbanim sadržajima predstavlja gradsko naselje mediteranskog obilježja.

 

Ovaj Statut donosimo odlučni da, sukladno zakonima Republike Hrvatske, zaštitimo našu tradiciju mediteranskog življenja i kao zajednica ostanemo sposobni za održivi razvoj na korist nama i onima koji će nas naslijediti, kao i onima koji će nam se pridružiti u dobroj vjeri, želeći s nama dijeliti našu sudbinu.

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Grada Hvara, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Grad Hvar je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

 

Grad Hvar obuhvaća područje omeđeno sa istoka granicom katastarskih općina Stari Grad i Grablje koja počinje u uvali Maslinica (zapadno od žala). Ide prema jugu poljskim putem zapadno od dolca sve do dna nasipa kod sjevernog ulaza u tunel, skreće prema cesti Hvar  -Stari Grad kod obzidanog oštrog zavoja iznad tunela, nastavlja prema jugoistoku razvodnicom iznad zavoja do poljskog puta (pokraj kote 340- trigonometra 246) koja vodi za Medešćine, zatim nastavlja poljskim putem zapadno od polja zvanog Moča, nastavlja prema jugozapadu poljskim putem preko razvodnice istočno od polja zvanog Gomilica do tromeđa katastarskih općina Grablje, Stari Grad i Svirče. Od katastarske tromeđe ide katastarskom granicom između katastarskih općina Stari Grad i Svirče prema istoku do kote 547, dalje nastavlja prema istoku vododjelnicom do vrha sv. Nikola (kota 628  trigonometar 305), nastavlja liticom prema koti 566  trigonometar 123 i dalje prema koti 493  trigonometar 108, odatle dalje prema istoku starim putem Svirče – Ivan Dolac do katastarske granice koja dijeli katastarsku općinu Svirče – Vrisnik i tom granicom skreće prema moru do rta Česminov Bad. Od tog rta granica skreće prema zapadu obalom mora do rta Pelegrin i skreće prema istoku obalom mora do početne točke u uvali Maslinica (zapadno od žala), te obuhvaća sve otoke sa južne i sjeverne strane obale.

 

Grad Hvar obuhvaća područja naselja: Brusje, Hvar, Jagodna, Malo Grablje, Milna, Sveta Nedjelja, Velo Grablje i Zaraće.

 

Granice područja Grada Hvara idu katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar područja.

 

Granice Grada Hvara mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

 

Grad Hvar je pravna osoba.

 

Sjedište Grada Hvara je u Hvaru.

 

Tijela i upravno tijelo Grada Hvara imaju pečate.

 

Opis pečata iz stavka 3. ovoga članka, način njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

 

OBILJEŽJA GRADA HVARA

 

Članak 4.

 

Grad Hvar ima grb i zastavu.

 

Grb Grada Hvara je povijesni grb Grada Hvara.

 

Grb Grada Hvara se sastoji od dvaju polja, jedno iznad drugog, odijeljenih prostom crtom.

 

U gornjem je polju na plavoj pozadini lik hvarskog zaštitnika sv. Stjepana pape i mučenika. On sjedi na zlatnom (žutom) prijestolju, odjeven u haljinu i zaogrnut crvenim plaštem. Na glavi mu je zlatna (žuta) papinska tijara (visoka kapa s tri krune i križem na vrhu), u ljevici zlatni (žuti ) trostruki križ na dugom štapu, a desnicom blagoslivlja.

 

U donjem polju, na zlatnoj (žutoj) pozadini, prikaz Grada Hvara u bijeloj boji, s dva gradska zida s kulama, na kojima se nalazi po jedna zastavica plave boje, koji su na vrhu spojeni gradskom tvrđavom Forticom. Zidovi sežu do plavog mora na dnu ovoga polja. Na obali, između krajeva gradskih zidova, prikazano je desno pročelje Katedrale sa zvonikom, a lijevo pročelje Arsenala.

 

Zastava Grada Hvara sastoji se od plave podloge s upisanim grbom Grada u sredini, koji je obrubljen  bijelom (srebrnom) tankom trakom. Veličina razmjer i položaj grba i zastave moraju biti prema standardu kakav je na grbu i zastavi Republike Hrvatske. Svečana zastava Grada Hvara je od svile sa zlatnim resama.

 

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada Hvara.

 

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad Hvar i izražava pripadnost Gradu Hvaru.

 

O korištenju grba i zastave Gradsko vijeće donosi posebnu odluku, na temelju koje gradonačelnik može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Grada.

 

Članak 5.

 

Dan Grada Hvara je 2. listopada  blagdan sv. Stjepana, pape i mučenika.

 

Za Dan Grada Hvara održava se svečana sjednica Gradskog vijeća, na kojoj se dodjeljuju nagrade i druga javna priznanja.

 

JAVNA PRIZNANJA

 

Članak 6.

 

Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Hvara, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, školstva, športa, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

 

Javna priznanja Grada Hvara su:

 1. Počasni građanin Grada Hvara
 2. Nagrada Grada Hvara za životno djelo
 3. Godišnja nagrada Grada Hvara (osobna i kolektivna)
 4. Plaketa Grada Hvara (zlatna i srebrena)
 5. Zahvalnica Grada Hvara
 6. Nagrada Grada Hvara za postignuća na natjecanjima državne i međunarodne razine.

 

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

 

Članak 7.

 

Grad Hvar surađuje s općinama i gradovima na području Splitsko dalmatinske županije i Splitsko dalmatinskom županijom, a posebno s jedinicama lokalne samouprave na otoku Hvaru i srednjodalmatinskim otocima, radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka.

 

Grad Hvar, radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa zbog unapređivanja gospodarskog i društvenog razvitka gradova i općina u Republici Hrvatskoj, može osnovati s drugim gradovima i općinama odgovarajuću udrugu.

 

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl., u daljnjem tekstu: sporazum ) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Hvar uspostavlja, surađuje i održava suradnju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država.

 

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Grada Hvara s lokalnim jedinicama drugih država, sadržaju i oblicima te suradnje donosi Gradsko vijeće, u skladu sa zakonom, međunarodnim ugovorima i općim aktima.

 

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća

 

Članak 8.

 

Sporazum  o suradnji Grada Hvara i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu Grada Hvara.

 

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

 

Članak 9.

 

Grad Hvar samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

 

Članak 10.

 

Grad Hvar u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 1. uređenje naselja i stanovanje,
 2. prostorno i urbanističko planiranje,
 3. komunalno gospodarstvo,
 4. brigu o djeci,
 5. socijalnu skrb,
 6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
 7. odgoj i osnovno obrazovanje,
 8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 9. zaštitu potrošača,
 10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 11. protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
 12. promet na svom području ,
 13. ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

 

Grad Hvar obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

 

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 11.

 

Grad Hvar može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz ovog članka zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

 

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju  međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

 

Članak 12.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na  Splitsko-dalmatinsku županiju, u skladu sa njezinim  Statutom.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara, samostalno, ili sa ostalim jedinicama lokalne samouprave na otoku Hvaru, može tražiti od Splitsko dalmatinske županije da joj, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova  iz samoupravnog djelokruga Županije, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

 

 

 

 

 

 

 

NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

Članak 13.

 

                Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, te predstavka građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 14.

 

Referendum se može raspisivati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog značenja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.

 

Na temelju odredaba zakona i ovog Statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača u Gradu Hvaru i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara.

 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio gradonačelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora Gradsko vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati donijeti odluku  u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

 

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom svih članova Gradskog vijeća.

 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% ukupnog broja birača u Gradu Hvaru, većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara Gradsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

 

Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga , odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredaba Zakona.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

 

Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

 

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za gradsko vijeće osim odluke koja je donesena na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

 

Članak 15.

 

Referendum se može raspisati radi opoziva gradonačelnika i njegovog zamjenik:

 

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u  Gradu Hvaru.

 

Gradsko vijeće raspisuje referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika. Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

 

Referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog  referenduma za opoziv kao ni u godini u kojoj se održavaju redoviti izbori za gradonačelnika.

 

Članak 16.

 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

 1. naziv tijela koje raspisuje referendum
 2. područje za koje se raspisuje referendum,
 3. naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno o kojima će birači odlučivati na referendumu,
 4. obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,
 5. referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,
 6. dan održavanja referenduma.

 

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

 

Članak 17.

 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Hvara, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

 

Članak 18.

 

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 14. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće.

 

Tijela Grada Hvara ne mogu donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovoga članka, prije prestanka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

 

Članak 19.

 

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnik.

 

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara može sazvati mjesni zbor građana i za dio područja Grada koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok ili slično).

 

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

 

Članak 20.

 

Mjesne zborove građana saziva Vijeće mjesnog odbora. Mjesne zborove građana može sazvati Gradskog vijeće radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Grad.

 

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

 

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

 

Članak 21.

 

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

 

Gradsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.

 

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

 

Članak 22.

 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Hvara kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Hvara, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

 

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).

 

TIJELA  GRADA HVARA

 

Članak 23.

 

Tijela Grada Hvara su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

 

GRADSKO VIJEĆE

 

Članak 24.

 

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada Hvara, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

 

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Hvara, poslovi  koje se odnose na uređivanje odnosa iz zakonodavne naravi u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi  u nadležnosti su Gradonačelnika.

 

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

 

 

 

Članak 25.

 

Gradsko vijeće donosi:

-          Statut Grada,

-          Poslovnik o radu,

-          proračun i odluku o izvršenju proračuna,

-          godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-          odluku o privremenom financiranju,

-          nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Hvara,

-          odluku o promjeni granice Grada Hvara,

-          donosi odluku o pristupanju izradi prostornih planova kao i njihovih izmjena i dopuna, te, nakon provedene procedure, iste usvaja,

-          odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada, u skladu sa zakonom,

-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Hvara čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, te ostale imovine odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna

-          uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

-          donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

-          odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih  prava u skladu sa zakonom,

-          donosi odluku o osnivanju i prestanku javnih ustanova, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Grad, te odlučuje o njihovim statusnim  promjenama i preoblikovanjima u skladu sa  zakonom,

-          daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-          odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim  društvima ako zakonom, nije drugačije riješeno,

-          odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,

-          donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

-          raspisuje lokalni referendum,

-          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

-          bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

-          odlučuje o davanju koncesija kad je to određeno zakonom,

-          odlučuje o pokroviteljstvu,

-          donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-          imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

-          donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 

Članak 26.

 

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

 

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.

 

Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

 

Članak 27.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

-          predstavlja i zastupa Vijeće,

-          saziva sjednicu Vijeća,

-          predlaže dnevni red Gradskog vijeća,

-          predsjedava i održava red na sjednicama Vijeća,

-          pokreće inicijativu za razmatranje i raspravu o pojedinim pitanjima iz djelokruga Vijeća,

-          brine se o radu Vijeća i radnih tijela,

-          brine se o suradnji Vijeća sa vijećima drugih općina odnosno gradova,

-          brine se o provođenju načela javnosti rada Vijeća,

-          brine se o primjeni Poslovnika Vijeća i o ostvarivanju prava članova Vijeća,

-          potpisuje odluke i druge akte što ih donosi Vijeće,

-          brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

-          obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća zamjenjuju predsjednika Gradskog vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

 

Potpredsjednici Gradskog vijeća obavljaju poslove iz djelokruga predsjednika kada im ih predsjednik povjeri.

 

Članak 28.

 

Gradsko vijeće čini 13 vijećnika.

 

Mandat članova Gradskog vijeća traje do donošenja Odluke  Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama  zakona,  a počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća.

 

Mandat člana Gradskog vijeća  izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana  stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona.

Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

 

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

Članak 29.

 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-          ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

-          ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke

-          ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-          ako mu prestane prebivalište s područja Grada Hvara, danom prestanka prebivališta,

-          ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka, i državljanstvo Europske unije danom njegovog prestanka.

-          smrću.

Članak 30.

 

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

 

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

 

Članak 31.

 

Vijećnik ima prava i dužnosti:

-          sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,

-          raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

-          predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

-          postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,

-          postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika sukladno zakonu i Poslovniku Gradskog vijeća,

-          sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

-          prihvatiti članstvo u radnom tijelu u kojem ga izabere Gradsko vijeće, s tim što može biti predsjednik samo jednog radnog tijela,

-          tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

-          Ima pravo na neplaćeni dopust radi prisustvovanja sjednicama Gradskog vijeća

-          Ima pravo uvida u popis birača

-          Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

 

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

 

 

 

Članak 32.

 

Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama, te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

 

Gradsko vijeće može posebnom odlukom urediti načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Gradskog vijeća.

 

Statut, Poslovnik Gradskog vijeća, proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

 

Članak 33.

 

Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Gradskog vijeća.

 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća, ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

 

GRADONAČELNIK

 

Članak 34.

 

Gradonačelnik zastupa Grad i izvršno je tijelo u Gradu Hvaru.

 

Mandat gradonačelnika traje do prvog dana nakon objave Državnog izbornog povjerenstva službenih rezultata izbora.

 

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

-          izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

-          priprema prijedloge općih akata,

-          donosi opće i pojedinačne akte, kada je na to ovlašten zakonom i Statutom Grada,

-          daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose i drugi predlagatelji,

-          utvrđuje prijedlog proračuna Grada,

-          upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i ostalom raspolaganju  imovinom Grada Hvara čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima  ,

-          upravlja prihodima i rashodima Grada sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Grada i drugim aktima Gradskog vijeća,

-          upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada a najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima  ,

-          donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

-          imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

-          imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-          utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Grada,

-          predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-          usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

-          nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

-          obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

-          zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, odlukama Gradskog vijeća i drugim propisima,

-          daje punomoći za zastupanje,

-          obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom i drugim propisom.

 

Gradonačelnik grada imenuje i razrješuje predstavnike grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1., točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Članak 35.

 

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Grada.

 

Članak 36.

 

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Gradskom vijeću, i to do 31. siječnja tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 31. srpnja za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

 

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 30 dana od dana primitka zahtjeva.

 

Članak 37.

 

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća.

 

Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis Gradonačelnik će donijeti odluku o obustavi u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta.

 

Gradonačelnik ima pravo zatražiti  od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

 

Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz prethodnog stavka ovog članka, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

 

Članak 38.

 

Gradonačelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.

 

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

 

Zamjenik  gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

 

Gradonačelnik i njegov zamjenik odlučuju da li će dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

 

Gradonačelnik i njegov zamjenik dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnoj službi u Gradu o tome hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Ako gradonačelnik ili njegov zamjenik odluče da dužnost neće obavljati profesionalno, imaju pravo na naknadu  za rad u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

Članak 39.

 

Gradonačelnik ima jednog zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti a biraju8 se na neposrednim izborima sukladno članku 94. stavak 1. zakona o lokalnim izborima (Narodne Novine br.144/12).

 

Članak 40.

 

Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika  mandat prestaje po sili zakona:

-          ako podnese ostavku danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim zakonom o općem upravnom postupku,

-          danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-          danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca

-          danom prestanka prebivališta na  području Grada Hvara,

-          danom prestanka hrvatskog državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

-          smrću.

 

Pročelnik upravnog tijela nadležan za službeničke odnose će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga gradonačelnika, i to u slučaju kada mandat gradonačelniku prestane prije isteka dvije godine mandata. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašati će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku gradonačelnika, do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašati će povjerenik Vlade Republike hrvatske.»

 

Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za gradonačelnika, a dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik.

 

Članak 41.

 

Gradonačelnika i njegovog zamjenik mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20%  ukupnog broja birača u  Gradu Hvaru.

 

Gradsko vijeće raspisat će  referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim ali ne prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog  referenduma za opoziv kao ni u godini u kojoj se održavaju redoviti izbori za gradonačelnika.

 

Odluka o opozivu je donesena ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasali uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu Hvaru.

 

UPRAVNA TIJELA

 

Članak 42.

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Hvara, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojava se Jedinstveni upravni  odjel i unutar njega unutarnje ustrojstvene jedinice.

 

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

 

Članak 43.

 

Unutarnje ustrojstvene jedinice u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata Gradskog vijeća Grada Hvara, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju mjere propisane tim aktom i zakonom.

 

Unutarnje ustrojstvene jedinice Grada Hvara u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

 

Članak 44.

 

Unutarnje ustrojstvene jedinice samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

 

Unutarnje ustrojstvene jedinice dužna su Gradskom vijeću pružiti sve informacije iz samoupravnog djelokruga Grada.

 

Unutarnje ustrojstvene jedinice u obavljanju poslova iz svojeg samoupravnog djelokruga dužna su raditi po smjernicama i preporukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

 

Članak 45.

 

Sredstva za rad jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Grada Hvara, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

JAVNE SLUŽBE

 

Članak 46.

 

Grad Hvar u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

 

Članak 47.

 

Grad Hvar osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 10. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova i vlastitih pogona.

 

Obavljanje određenih djelatnosti Grad Hvar može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

 

MJESNA SAMOUPRAVA

 

Članak 48.

 

Na području Grada Hvara osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

 

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

 

Mjesni odbor je pravna osoba.

 

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka, mjesni odbor je dužan uvažavati interes Grada Hvara u cjelini.

 

Članak 49.

 

Mjesni odbori na području Grada Hvara osnivaju se za naselja: Brusje, Jagodna-Jagodni Bad, Milna-Malo Grablje, Velo Grablje i Sveta Nedjelja.

 

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća  i prikazuju se   na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te odluke.

 

Članak 50.

 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati Gradsko vijeće i 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora i gradonačelnik.

 

Članak 51.

 

U slučaju da prijedlog iz članka 52. daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku gradonačelniku.

 

Gradonačelnik  u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

 

Ukoliko gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

 

Pravovaljani prijedlog gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

 

Članak 52.

 

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

 

Članak 53.

 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

 

Članak 54.

 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

 

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

 

Postupak izbora vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća  uz shodnu  primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

 

Članak 55.

 

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Gradsko vijeće.

 

U postupku izbora članova vijeća mjesnog odbora, Gradsko vijeće donosi odluke:

-          o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora,

-          o imenovanju komisije za provođenje izbora članova Vijeća mjesnog odbora,

-          o imenovanju komisije za popis birača,

-          o načinu izrade glasačkih listića,

-          o imenovanju biračkih mjesta i biračkih odbora.

 

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

 

Konstituirajuću sjednicu Vijeća mjesnog odbora sazvat će gradonačelnik u roku od 30 dana od dana okončanja izbora za Vijeće mjesnog odbora.

 

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine, a funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.

 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora ali i državljanin europske unije.

 

Članak 56.

 

Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora.

 

Vijeće mjesnog odbora ima:

-          tri člana u mjesnom odboru koji ima do 200   stanovnika,

-          pet članova u mjesnom odboru koji ima više od 200 stanovnika.

 

Članak 57.

 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

 

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

-          predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,

-          saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

-          provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,

-          surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća i gradonačelnikom,

-          informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

-          obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora, Gradonačelnik i Gradsko vijeće Grada Hvara.

 

Predsjednik vijeća za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora i Gradonačelniku.

 

Članak 58.

 

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

-          prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,

-          predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,

-          raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,

-          obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.

 

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena zakonom, Statutom Grada i pravilima mjesnog odbora.

 

Članak 59.

 

Vijeće mjesnog odbora:

-          donosi program rada i izvješće o radu mjesnog  odbora,

-          donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje  prioritet u njihovoj realizaciji,

-          donosi pravila mjesnog odbora,

-          donosi poslovnik o radu u skladu s ovim  Statutom,

-          donosi financijski plan i godišnji obračun,

-          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,

-          saziva mjesne zborove građana,

-          odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada Hvara,

-          predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,

-          surađuje s drugim mjesnim odborima na  području Grada Hvara,

-          – surađuje s udrugama na svom području u   pitanjima od interesa za građane mjesnog   odbora,

-          obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.

 

Članak 60.

 

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

 

Članak 61.

 

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 

 

 

 

Članak 62.

 

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u gradskom proračunu.

 

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

 

Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u gradskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom gradskom odlukom.

 

Članak 63.

 

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

 

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

 

Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

 

Članak 64.

 

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

 

Članak 65.

 

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i Gradonačelnik.

 

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

 

Članak 66.

 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.

 

Gradsko vijeće može na prijedlog Gradonačelnika u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

 

IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA HVARA

 

Članak. 67.

 

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Hvaru, čine imovinu Grada Hvara.

 

Članak 68.

 

Imovinom Grada upravljaju Gradsko vijeće i gradonačelnik u skladu s odredbama zakona, ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

 

Gradonačelnik upravlja imovinom Grada u skladu sa zakonom i Statutom.

 

Članak 69.

 

Grad Hvar ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

 

Prihodi Grada Hvara su:

-          gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

-          prihodi od stvari u vlasništvu  Grada i imovinskih prava,

-          prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,

-          prihodi od naknada za koncesiju koje daje Gradsko vijeće Grada Hvara,

-          novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Hvar u skladu sa zakonom,

-          udio u zajedničkim porezima sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

-          sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

-          drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 70.

 

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Hvara iskazuju se u proračunu Grada Hvara.

 

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

 

Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 71.

 

Proračun Grada Hvara i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

 

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

 

Članak 72.

 

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

 

Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

 

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika do 31. prosinca donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.“

 

Članak 73.

 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

 

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

 

Nakon isteka godine za koju je proračun donesen, Gradsko vijeće donosi godišnji obračun proračuna.

 

Članak 74.

 

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.

 

Proračun se objavljuje na način na koji se objavljuju odluke Gradskog vijeća Grada Hvara i mora biti dostupan stanovnicima tog područja.

 

AKTI GRADA

 

Članak 75.

 

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte.

 

Gradsko vijeće donosi pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima rješava o pojedinačnim stvarima.

 

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi pojedinačne i opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

 

Gradonačelnik donosi i pojedinačne akte, kada, u skladu sa zakonom rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih ili pravnih osoba.

 

Članak  76.

 

Radna  tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

 

Članak 77.

 

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 78. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom zakonom, ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

 

Članak 78.

 

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Splitsko-dalmatinske županije.

 

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugi propisi.

 

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

 

Članak 79.

 

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

 

 

Članak 80.

 

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja se temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Članak 81.

 

Detaljnije odredbe o aktima Gradskog vijeća i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

Članak 82.

 

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u Službenom glasilu Grada Hvara.

Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana objave.

 

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

 

JAVNOST RADA

 

Članak 83.

 

Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

 

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

 

Članak 84.

 

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

-          javnim održavanjem sjednica,

-          izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-          objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Hvara i na web stranicama Grada Hvara.

 

Odlukom Gradskog vijeća bez nazočnosti javnosti održava se sjednica, ili dio sjednice Gradskog vijeća kada se raspravlja o materijalu koji je povjerljiv.

 

Članak 85.

 

Javnost rada gradonačelnika osigurava se:

-          izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-          objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Hvara i na web stranicama Grada Hvara.

Članak 86.

 

Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

Upravno tijelo Grada koje odredi gradonačelnik mora u svoje uredovno vrijeme omogućiti građaninu uvid u važeće zakone i opće akte Grada Hvara.

 

Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan način javno obaviješteni o radnom vremenu, uredovnim danima i drugim važnim pitanjima za rad upravnih tijela Grada Hvara.

 

Članak 87.

 

Poslovnu tajnu predstavljaju podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim propisom ili općim aktom Gradskog vijeća, a koji predstavljaju proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada, te druge podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za gospodarske interese Grada.

 

Članak 88.

 

Na zgradama u kojoj su smještena tijela Grada Hvara mora biti istaknut naziv tijela, a na prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela Grada Hvara.

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 89.

 

Način djelovanja gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i eventualni sukob interesa u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

 

Članak 90.

 

Gradsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti, te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 91.

 

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik i Odbor za statut i poslovnik  Gradskog vijeća.

 

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.

 

Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

 

Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glasovala većina svih članova Gradskog vijeća.

 

Članak 92.

 

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta Grada Hvara i zakona, uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

 

Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada Hvara sukladno posebnim zakonima i odredbama ovog Statuta primjenjivat će se akti Grada Hvara u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

 

U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 2. ovoga članka sa zakonom i Statutom, primjenjuju se neposredno odredbe zakona i ovoga Statuta.

 

Izjave o osnivanju u postojećim trgovačkim društvima, u kojima Grad Hvar drži sve poslovne udjele, moraju se uskladiti s odredbama Statuta u roku od petnaest dana od dana njegova stupanja na snagu.

 

Članak 93.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14, 8/17 i 11/17).

 

Članak 94.

 

Ovaj Statut stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

KLASA: 021-05/18-01/01

URBROJ: 2128/

Hvar, 27. veljače 2018. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 35. i 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17 ) i članka 58., 59. i 60. Poslovnika o radu gradskog vijeća Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj:5/09, 7/09 i 2/11) Gradsko vijeće Grada Hvara na 13. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine,  donosi

 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Polugodišnjeg izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 12. lipnja do 31. prosinca 2018.g

 

I.

 

Ne prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 12. lipnja do 31. prosinca 2018.g

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 020-01/18-01/07

Urbroj: 2128/01-02-18-02

Hvar, 27. travnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 26. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), članka Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama («NN», broj: 105/97, 104/00, 87/08 i 69/09), članka 24. . Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Hvar  ( «Službeni glasnik Grada Hvara «, broj: 7/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 13. sjednici 27. ožujka 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

 

 

 

I.

 

Imenuje se Nikla Barbarić za ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Hvar  na vrijeme od četiri godine.

 

II.

 

Imenovana će započeti s obavljanjem dužnosti od 1. travnja 2018. godine.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/21

URBROJ: 2128-01/1-30-18-07

Hvar, 27. ožujka 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, Mag. iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14, 8/17 i 11/17), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/17), članaka 14. i 16. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 13. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 1.

Grad Hvar provesti će javni natječaj za davanje u zakup slobodnih javnih površina na rok od zaključenja ugovora do 31.prosinca 2020. godine i to na lokacijama:

 

1. ISPRED HP-a NA RIVI

SMJEŠTAJ: uz istočni zid zelene površine a nasuprot agencije „Fontana“ na Ulici Obala Riva

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije i suvenira………………………………….2 prodajna mjesta (pozicije B-18 i B-19)

 

Početna cijena zakupnine za:

- prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira: ………………………………………….3.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)

 

2. „PARK ŠUMICA“ (MINI-GOLF IGRALIŠTE)

SMJEŠTAJ: kod Mini-golf igrališta u gradskom „parku Šumica“ na Ulici Šetalište Antuna Tonija Petrića

SADRŽAJ I KAPACITET: postava samostojeći bankomat ………………1 prodajno mjesto (pozicija 2)

Početna cijena zakupnine za:

- postava samostojećeg bankomata ………………………………………. 30.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je ………………………………………..30.000,00 kn/godišnje

 

3. UVALA KRIŽA

SMJEŠTAJ: ispred zida maslinika Franjevačkog samostana

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira ili poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)…………………………………. …………………………….1 prodajno mjesto (pozicija 3)

Početna cijena zakupnine za:

- prodaju  razglednica, slika, bižuterije, suvenira  i potrepština za plažu …………… 2.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je ………………………………………11.500,00 kn/godišnje),

a za:

- prodaju poljoprivrednih proizvoda …………………………………………….500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je …………………………………………4.500,00 kn/godišnje)

 

4. DOLAC II                                                                                           SMJEŠTAJ: zapadno i sjeverno od Autobusnog kolodvora na Ulici Trg Marka Miličića

SADRŽAJ I KAPACITET: bankomat te iznajmljivanje automobila, motorkotača i bicikli …… 4 prodajna mjesta (pozicija 2 te A-1, A-2 i A-3)

Početna cijena zakupnine za:

- postava samostojećeg bankomata ………………………………………..30.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je ……………………………………….30.000,00 kn/godišnje)

- iznajmljivanje automobila, motorkotača i bicikli (za 3 prodajna mjesta) … 25.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je ……………………………………….30.000,00 kn/godišnje)

5. „PARK DR. JOSIPA AVELINIJA“

SMJEŠTAJ: uz šetnicu za tvrđavu „Fortica“

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja sladoleda i pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića   …………………………….1 prodajno mjesto (pozicija 2)

Početna cijene zakupnine za:

- prodaju sladoleda i pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića ….2.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je …………………………………………8.000,00 kn/godišnje)

6. TVRĐAVA „FORTICA“

SMJEŠTAJ: ispred ulaza u tvrđavu „Fortica“ na Ulici biskupa Jurja Dubokovića

SADRŽAJ  I KAPACITET: postava samostojećeg bankomata ……………1 prodajno mjesta (pozicija 1)

Početna cijena zakupnine za:

- postava samostojećeg bankomata ……. ………………………………………..30.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je ……………………………………….30.000,00 kn/godišnje)

 

Temeljem ovog Zaključka, Gradonačelnik Grada  Hvara raspisati će natječaj koji će se provesti putem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama. Povjerenstvo za javne površine otvara ponude i odabire najpovoljnijeg ponuđača.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/18-01/89

URBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 27. ožujka 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 58.,59. i 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara ( „Službeni glasnik Grada Hvara “, broj : 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 13. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju izvješća o provedbi projekta Hvar – tvrđava kulture za 2017. godinu

 

I.

 

Prihvaća se izvješće o provedbi projekta Hvar – tvrđava kulture za 2017. godinu, koje se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 303-01/16-01/01

URBROJ:  2128/01-01/01-18-64

Hvar, 27.ožujka 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 141. i 143. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10,  105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14 i 07/17) te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst,  6/13, 11/13, 8/14, 8/17 i 11/17) Gradsko vijeće Grada Hvara na 13.sjednici održanoj  dana 27. ožujka  2018.godine, donosi

 

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

 

Programom javnih potreba u osnovnom školstvu ( u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti šire od utvrđenih potreba Državnim pedagoškim standardom koja su od značenja za Grad Hvar u 2018.godini, a čije se provođenje ostvaruje putem:

-          tekuće pomoći za financiranje osnovnog školstva te

-          kapitalne pomoći za opremanje i uređenje školske zgrade i učionica.

 

Članak 2.

 

I. TEKUĆA POMOĆ ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA

 

Za financiranje programa Osnovne škole Hvar iznad standarda planiraju se sredstva tekuće pomoći i to za:

-          nabavu pedagoških pomagala  iznos od 2.667,50 kuna,

-          nabavu sportske opreme iznos od 4.611,25 kuna,

-          nabavu sitnog inventara iznos od 2.721,25 kuna,

UKUPNO: 10.000,00 kuna.

 

Članak 3.

 

II. KAPITALNA  POMOĆ ZA OPREMANJE I UREĐENJE ŠKOLSKE ZGRADE I UČIONICA

 

Za financiranje opremanja i uređenje školske zgrade i učionica Osnovne škole Hvar planiraju se sredstva kapitalne pomoći i to za:

-          nabava interaktivnih ekrana i interaktivnih ploča u iznosu od 400.000,00 kuna,

-          nabava prijenosnih računa u iznosu od 8.779,00 kuna,

-          klimatizaciju škole u iznosu od 240.000,00 kuna,

-          uređenje informatičke učionice u iznosu od 53.458,50 kuna,

-          nabava zvučnih kutija za glazbu umjesto školskog zvona u iznosu od 7.762,50 kuna

UKUPNO:  710.000,00 kuna.

 

Članak 4.

 

Sredstva pomoći navedene u članku 2. i članku 3. ovog Programa odobravati će se nakon zaprimljenog zahtjeva Osnovne škole Hvar uz priloženu dokumentaciju ( ponude, predračuna i sl.) te sklopljenog ugovora sa Gradom Hvarom.

 

Osnovna škola Hvar dužna je kod   nabava navedenih u članku 2. i 3. ovog Programa poštivati  Zakon o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, broj: 120/16 ).

 

Članak 5.

 

U  Proračunu Grada Hvara za 2018.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/17) za izvršenje ovog Programa planiran je iznos od 720.000,00 kuna u programu 1022 u aktivnosti  A 1022 01- pomoći osnovnim školama.

 

Članak 6.

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA:402-01/18-01/19

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 27. ožujka 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 18. stavak 2. Zakona  o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj: 79/06 i 110/15) te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst,  6/13, 11/13, 8/14, 8/17 i 11/17) Gradsko vijeće Grada Hvara na 13. sjednici održanoj  dana 27. ožujka  2018.godine, donosi

 

PROGRAM

JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA STANICE SPLIT NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2018.GODINU

 

Članak 1.

 

Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Split na području Grada Hvara za 2018.godinu ( u daljnjem tekstu: Program) donosi se  raspored sredstava Proračuna Grada Hvara za 2018.godionu u dijelu koji se odnosi na financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Split.

 

Članak 2.

 

Grad Hvar ima interes za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Split kao specijalizirane službe, koja će u svrhu očuvanja ljudskih život i imovine obavljati djelatnosti sprečavanja nesreća, traganja, spašavanja i pružanja pomoći građanima  na nepristupačnim mjestima na području grada Hvara, nedostupnim drugim službama te u drugim izvanrednim  okolnostima kada se može djelovati uz primjenu posebnog stručnog znanja, vještina i opreme  koji se koriste u gorskom spašavanja.

 

Članak 3.

 

Financijska sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u Proračunu Grada Hvara za 2018.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 10/2017) u Programu 1005- Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja , u Aktivnosti A1005 04- Donacija Gorskoj službi spašavanja u iznosu od 10.000,00 kuna.

 

 

 

Članak 4.

 

Financijska sredstva iz članka 3. ovog Programa utrošit će se za provođenje javnih ovlasti i djelatnosti na području Grada Hvara  temeljem Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

 

Članak 5.

 

Grad Hvar i Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Split sklopit će ugovor o načinu i uvjetima financiranja aktivnosti navedenih u ovog Programu.

 

Članak 6.

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA:402-01/18-01/18

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 27.ožujka 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11, 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 13. sjednici održanoj 27. ožujak 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar, čiji je prijedlog utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar.

 

 

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa:601-01/18-01/01

Urbroj:2128/01-02-18-03

Hvar, 27. ožujka 2016. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić mag. iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11 ), članka 3. stavak 3. i 4.Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 13. sjednici održanoj  27. ožujka 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu javnog WC i garderobe

u sklopu gradske tržnice u Hvaru na određeno vrijeme

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Uslužnom obrtu „NAVIGARE“ Hvar, vlasnik Zvonimir Kolovrat, sklapanje novog ugovora o zakupu javnog WC-a i garderobe u sklopu gradske tržnice u Hvaru, na određeno vrijeme od 21. svibnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine, iznos zakupnine 500,00 kuna mjesečno plus porez na dodanu vrijednost /PDV/.

 

Članak 2.

 

Zakupnik je ovlašten u predmetnom poslovnom prostoru obavljati registriranu djelatnost: javnog WC –a i garderobe, te pranje rublja i tuširanje, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, osim ako je sukladno posebnim  propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Radno vrijeme javnog WC i garderobe u zimskom periodu ( studeni, prosinac, siječanj, veljača, ožujak, travanj mjesec ) od 07,00 do 19,00 sati svaki dan, te u vrijeme adventa i ostalih većih događanja u Gradu hvaru od 00,00 do 24,00,a  u ljetnom periodu ( svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad mjesec ) od 00,00 do 24,00 sata svaki dan, sukladno Odluci o radnom vremenu javnog WC i garderobe KLASA: 33-01/14-01/01 URBROJ: 2128-01-01/1¸-14-1 od 06. ožujka 2014. godine.

 

Članak 3.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o., Porezne uprave o podmirenim obvezama i zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se  pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/17-01/06

URBROJ:2128/01-02-18-06

Hvar, 27. ožujka 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag. iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11 ), članka 3. stavak 1. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme

u tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar, Kroz Burak 17

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u  zakup poslovnog prostora broj tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar,Kroz Burak 17 u Hvaru.

 

Članak 2.

 

Rok trajanja zakupa poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je na određeno vrijeme od jedne ( 3 ) godine od dana sklapanja ugovora o zakupu.

 

Članak 3.

 

Javni natječaj će se provesti prikupljanjem ponuda javnim nadmetanjem-licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak nadmetanja, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/12).

 

Članak 4.

 

Namjena prostora je za obavljanje slijedećih djelatnosti sukladno NKD 2007.:

-          47.71 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama,

-          4772  Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože,

-          47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,

-          -47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama,

-          -47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama-isključivo autohtonih proizvoda (suvenira), te  prodajna galerija.

-          66.12 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima

-          79.12 Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)

-          79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

 

Članak 5.

 

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke je 400 kuna po m2 kuna plus porez na dodanu vrijednost (PDV).

 

Članak 6.

 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grada i na web stranici Grada Hvara (www. hvar. hr). Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja.

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/17-01/04

URBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 27. ožujka 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 7 11/13 ), i članka  58, 59 i 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09 , 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 13. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, donosi

 

Zaključak

o Planu provedbe odluke gradskog vijeća o namjeni Fontika za smještaj izložbenog prostora turističke kulture Grada Hvara

 

I.

 

Traži se od gradonačelnika da u roku 30 dana vijećnicima dostavi plan provedbe Odluke gradskog vijeća o namjeni Fontika za smještaj izložbenog prostora turističke kulture Grada Hvara sa određenom dinamikom izvođenja radova kao i rokovima.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/16-01/05

URBROJ: 2128/01-02-1-10

Hvar, 27. ožujka 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9. Stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“,br.: 28/10) i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ br.: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14, 8/17 i 11/17) Gradonačelnik Grada Hvara,   d o n o s i

 

ODLUKU

o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika

u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se bruto osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara u iznosu od 6.500,00 kuna. (Slovima: Šest tisuća petsto kuna).

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara, a primjenjuje se od 01.travnja 2018.godine, (ne uključuje plaću za ožujak 2018.).

 

Članak 3.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara KLASA: 113-01/10-01/26, URBROJ: 2128-01-01/1-10-1 od 30.rujna 2010.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 120-01/18-01/03

URBROJ: 2128/01-01/1-18-1

Hvar, 20.ožujka, 2018.god.

 

GRADONAČELNIK:

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“,br.: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 34. Statuta Grada Hvara („službeni glasnik Grada Hvara“ br.: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14, 8/17 i 11/17) Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o utvrđivanju osnovice za obračun plaće djelatnika

Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se bruto osnovica za obračun plaće djelatnicima Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u iznosu od 6.500,00 kuna. (Slovima: Šest tisuća petsto kuna).

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara, a primjenjuje se od 01.travnja 2018.godine, (ne uključuje plaću za ožujak 2018.).

 

Članak 3.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće djelatnika Gradske knjižnice i čitaonice Hvar KLASA: 113-01/10-01/26, URBROJ: 2128-01-01/1-10-2 od 30.rujna 2010.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 120-01/18-01/04

URBROJ: 2128/01-01/1-18-1

Hvar, 20.ožujka. 2018.god.

 

GRADONAČELNIK:

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

S A D R Ž A J:

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

1. Statut Grada Hvara…………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

2. Zaključak o neprihvaćanju Polugodišnjeg izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 12. lipnja do 31. prosinca 2018.g…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3. Odluka o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Hvar……………………………………………………. 48

4. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina……………………………………………… 49

5. Zaključak o prihvaćanju izvješća o provedbi projekta Hvar – tvrđava kulture za 2017. godinu………….. 50

6. Program javnih potreba u osnovnom školstru Grada Hvara za 2018. godinu……………………………………….. 50

7. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Split na području Grada Hvara za 2018. godinu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

9. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu javnog WC i garderobe u sklopu gradske tržnice u Hvaru na određeno vrijeme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

10. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme u tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar, Kroz Burak 17……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

11. Zaključak o Planu provedbe odluke gradskog vijeća o namjeni Fontika za smještaj izložbenog prostora turističke kulture Grada Hvara…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

 

 

GRADONAČELNIK:

 

1. Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara        54

2. Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće djelatnika Gradske knjižnice i čitaonice Hvar…………. 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Đurđica Sarjanović, Jelsa

 Službeni Glasnik br. 2/2018

Glasnik je dostupan OVDJESlužbeni Glasnik br.1/2018

Službeni Glasnik dostupan je za preuzimanje OVDJE


 

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXV.  BROJ 1.    Hvar, 5. siječnja 2018. godine                                  Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn – plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

 

 

 

                Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 86/08, 61/11), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 74/10, 125/14) i članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/14 i 8/17), Gradonačelnik Grada Hvara na prijedlog v.d. pročelnika, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Grada Hvara

 

Članak 1.

 

                U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 11/17) u čl. 12.

 

A. ODSJEK ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU  SAMOUPRAVU GRADA

 

REDNI BROJ: 4.

RADNO MJESTO III. kategorije – potkategorija radnog mjesta: viši referent

NAZIV RADNOG MJESTA: viši referent za uredsko poslovanje

U OPISU POSLOVA I ZADATAKA/POSTOTAK VREMENA alineja 2 mijenja se i glasi

-          vodi internu dostavnu knjigu i urudžbeni zapisnik za prispjelu poštu (15%);

 

C. ODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI , PROSTORNO UREĐENJE,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, EUROPSKE FONDOVE I JAVNU NABAVU

 

REDNI BROJ: 13.

RADNO MJESTO II. kategorije – potkategorija radnog mjesta: viši savjetnik

NAZIV RADNOG MJESTA: viši savjetnik za prostorno uređenje, graditeljstvo i uređenje grada- pomoćnik voditelja odsjeka

KLASIFIKACIJSKI RANG: 4.

BROJ SLUŽBENIKA :1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA/POSTOTAK VREMENA mijenjaju se i glase:

 

-          izrađuje programe izrade prostorne dokumentacije Grada Hvara (5%);

-          obavlja upravne, stručne i druge poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša sukladno propisima i pravilima struke (5%);

-          prikuplja tehničku dokumentaciju za izradu prostornih planova i za izdavanje potrebitih dozvola za realizaciju gradnje i rekonstrukcije (lokacijska i građevna dozvola) (5%);

-          vrši kontrolu lokacijskih i građevnih dozvola (5%);

-          prati propise iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i brine se o primjeni istih (5%);

-          koordinira i prati radove na izradi i donošenju prostornih planova, organizacije nadzora nad prostornim i urbanističkim planovima, na čuvanju i pohranjivanju urbanističke dokumentacije (5%);

-          nadzire izradu prostornih planova kojih nije investitor Grad Hvar (5%);

-          prati realizaciju provedbe prostornih planova Grada Hvara (5%);

-          izrađuje idejna rješenja uređenja i opremanja gradskih javnih (prometnih, zelenih i rekreacijskih) površina i obalnog pojasa te izrađuje nacrte prijedloga vizualnog identiteta Grada Hvara (5%);

-          sudjeluje u postupku javne nabave u predmetima iz domena zaštite okoliša i prostornog uređenja (5%);

-          prikuplja i obrađuje tehničku dokumentaciju za dobivanje potrebitih dozvola i suglasnosti (5%);

-          obavlja građevinske i druge nadzore na izgradnji i rekonstrukciji nekretnina kad je investitor Grad Hvar i kad oni nisu povjereni drugim pravnim ili fizičkim osobama; radi na realizaciji gradnje i rekonstrukcije na nekretninama pod zaštitom (5%);

-          koordinira rad sa konzervatorima radi zaštite područja i objekata registriranih kao spomeničke cjeline odnosno objekti spomenici kulture (5%);

-          koordinira rad nadzornih službi na izgradnjama sa drugim javnim poduzećima koji rade na javnim površinama (5%);

-          priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju za sve kapitalne investicije Grada Hvara (5%);

-          prati i provodi propise iz oblasti gradnje i konzervatorske zaštite (5%);

-          prikuplja, obrađuje i dostavlja podatke za provođenje postupka javne nabave radova, roba i usluga iz svog djelokruga (5%);

-          izrađuje godišnje i dugoročne prijedloge programa izgradnje i rekonstrukcije gradskih nekretnina (5%);

-          izrađuje nacrte odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika iz oblasti svoje nadležnosti (5%);

-          obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, voditelja odsjeka i gradonačelnika (5%).

 

REDNI BROJ: 14.

RADNO MJESTO II. kategorije – potkategorija radnog mjesta: viši savjetnik

NAZIV RADNOG MJESTA: viši savjetnik za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

KLASIFIKACIJSKI RANG: 4.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA/POSTOTAK VREMENA mijenjaju se i glase:

-          izrađuje programe uređenja i održavanja komunalne infrastrukture (10%);

-          izrađuje nacrte prijedloga odluka u svezi utvrđivanja visine i raspoređivanja sredstava za uređenje komunalne infrastrukture (10%);

-          obavlja stručne i druge poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva, sukladno propisima i pravilima struke, a odnose se na komunalni doprinos (izrada rješenja i izračuna) te vrši nadzor izdanih lokacijskih i građevnih dozvola u svezi komunalnog doprinosa (10%);

-          prikuplja tehničku dokumentaciju za izdavanje potrebitih dozvola za realizaciju gradnje i rekonstrukcije komunalnih objekata (lokacijska i građevna dozvola) (10%);

-          obavlja građevinske i druge nadzore na izgradnji objekata komunalne infrastrukture na području Grada Hvara koje investira Grad Hvar, kad nadzor nije povjeren drugim fizičkim odnosno pravnim osobama (10%);

-          koordinira rad nadzornih službi na izgradnjama sa drugim javnim poduzećima koji rade na javnim površinama (5%);

-          priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju radi investicija Grada Hvara na komunalnim objektima Grada Hvara (5%);

-          prati propise iz oblasti komunalnog gospodarstva i građenja te se brine o primjeni istih (5%);

-          sudjeluje i priprema potrebne podatke za provođenje postupka javne nabave roba, usluga i radova u predmetima iz domena komunalnog gospodarstva (5%);

-          učestvuje u izradi idejnih rješenja za sve radove građenja i rekonstrukcije na nekretninama Grada Hvara (5%);

-          obavlja poslove uređenja i korištenja javnih površina te izdaje posebne uvjete građenja u svezi izgradnje komunalne infrastrukture na javnim površinama (5%);

-          izrađuje nacrte prijedloga odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika iz oblasti svoje nadležnosti (5%);

-          obavlja poslove u svezi izgradnje i održavanja javne rasvjete (5%);

-          obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, voditelja odsjeka i gradonačelnika (5%).

 

REDNI BROJ : 17.

RADNO MJESTO III. kategorije – potkategorija radnog mjesta: viši referent

NAZIV RADNOG MJESTA: viši referent za komunalno redarstvo-koordinator

KLASIFIKACIJSKI RANG: 9.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA/POSTOTAK VREMENA mijenjaju se i glase:

 

-          obavlja nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o održivom gospodarenju otpada i Zakona o građevinskoj inspekciji, te odgovara za provedbu tih odluka; obavlja nadzor nad provedbom i drugih odluka Grada Hvara za koje je tom odlukom zadužen, odgovara za provedbu tih odluka (15%);

-          prati stanje u oblasti komunalnog reda, te podnosi izvješća s prijedlozima mjera (10%);

-          donosi rješenja u svrhu održavanja komunalnog reda i druga rješenja sukladno ovlastima iz pozitivnih propisa i općih akata (15%);

-          u okviru svojih ovlasti naplaćuje mandatne kazne, odnosno podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka (15%);

-          donosi prekršajne naloge sukladno Zakonu o prekršajima (15%);

-          nadzire korištenje javne površine te u tom smislu poduzima odgovarajuće mjere u skladu s svojim ovlastima (15%);

-          obavlja poslove protupožarne zaštite objekata u nadležnosti Grada Hvara (5%);

-          nadzire održavanje reda u lukama (5%);

-          obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, voditelja odsjeka, gradonačelnika i koordinatora (5%).

 

REDNI BROJ: 20.

RADNO MJESTO III. kategorije – potkategorija radnog mjesta: referent

NAZIV RADNOG MJESTA: referent – komunalni izvidnik

KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 2

OPIS POSLOVA I ZADATAKA/POSTOTAK VREMENA alineja 4 mijenja se i glasi

-          piše zapisnike sjednica Gradskog vijeća (15%);

UVJETI ZA RADNO MJESTO/POTREBNO STRUČNO ZNANJE alineja 1 mijenja se i glasi:

-          srednja stručna sprema (SSS) gimnazija, turističke, upravne, tehničke ili ugostiteljske struke

 

D. ODSJEK ZA KULTURU I ODNOSE S JAVNOŠĆU

 

REDNI BROJ: 21.

RADNO MJESTO I. kategorije – potkategorija radnog mjesta: rukovoditelj, Razina 1

NAZIV RADNOG MJESTA: voditelj odsjeka za kulturu i odnose s javnošću

KLASIFIKACIJSKI RANG: 4.

UVJETI ZA RADNO MJESTO / POTREBNO STRUČNO ZNANJE Alineja 1 mijenja se i glasi:

-          magistar struke/stručni specijalist (VSS),  diplomirani novinar

 

Članak II.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/18-01/01

URBROJ: 2128/01-01/1-18-03

Hvar, 4. siječnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK:

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 8., 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine, broj: 86/08 i 61/11 ), članka 5. Pravilnika

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara,

broj: 12/10 i 3/15) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09,  8/09, 11/1, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), sukladno Proračunu Grada Hvara, na prijedlog V.d. pročelnice Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

Ovim Planom prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara ( u daljnjem  tekstu: Plan ), utvrđuje se prijam službenika i vježbenika za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ( stručno osposobljavanje za rad ) u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara tijekom 2018. godine.

 

Članak 2.

 

Plan sadrži:

-          stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u odsjecima Jedinstvenog upravnog odjela

-          Grada Hvara,

-          potreban broj službenika na neodređeno vrijeme,

-          potreban broj vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa(stručno osposobljavanje za rad).

 

Članak 3.

 

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavati će se putem javnog natječaja.

 

Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavati će se putem oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

Radna mjesta popunjavati će se sukladno proračunskim sredstvima, ovom Planu i Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

 

Članak 4.

 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u odsjecima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme, utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio Plana.

 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iz stavka l. ovog članka obuhvaća prikaz ukupnog broja zaposlenih službenika u odsjecima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, a planira se potreban broj službenika i vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja  radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

Članak 5.

 

Tijekom 2018. planira se primiti u službu : Pročelnik JUO, 5 službenika na upražnjena radna mjesta, te 2 vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja  radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

——————————————————————————————————–

Red.br.     ODSJECI                              stvarno stanje popunjenosti                               plan zapošljavanja

                                                             radnih mjesta u JUO po odsjecima                        za 2018.godinu

1.     Pročelnik      JUO                                                     0                                        1 pročelnik

_________________________________________________________________________________________

2.  odsjek za pravne i opće poslove, društvene          3                                       1 viši referent za socijalnu skrb          djelatnosti i lokalnu samoupravu grada

školstvo, zdravstvo i sport

3.  odsjek za proračun, financije i gospodarstvo        5                                    1 voditelj odsjeka za proračun,

financije i gospodarstvo

1 vježbenik VSS ekonomske struke

na stručnom osposobljavanju

referent za  komunalnu i druge naknade

_________________________________________________________________________________________

4. odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno                13                        1  voditelj odsjeka za komunalne djelatnosti uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,                                                                       prostorno uređenje, graditeljstvo,         europske fondove i javnu nabavu                                                                              i zaštitu okoliša, europske fondove

1  referent – komunalni redar

1 referent –prometni redar

1 vježbenik stručni specijalist

inženjer ili magistar inženjer

(VSS) arhitektonske struke ili

društvenog smjera na stručnom

osposobljavanju za radno mjesto

viši stručni suradnik za  graditeljstvo,

zaštitu okoliša i poslove Europske unije (EU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              _________________________________________________________________________________

5.  Odsjek za kulturu i odnose s javnošću                1

 

6. UKUPNO                                                                     22                                                8

—————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

Članak 6.

 

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/18-01/02

URBROJ: 2128-01-01/1-18-01

Hvar, 4. siječnja 2018.

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

S A D R Ž A J:

 

GRADONAČELNIK

1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara……………………………………………..                1

2. Plan prijama u službu i Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara…………………………………………………………….. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Đurđica Sarjanović, JelsaSlužbeni Glasnik br.9/2017

Glasnik je dostupan OVDJESlužbeni Glasnik br.7/2017

Glasnik je dostupan OVDJESlužbeni Glasnik br.6/2017

Glasnik je dostupan OVDJESlužbeni Glasnik br.5/2017

Glasnik je dostupan OVDJESlužbeni Glasnik br.11/2017

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE.Službeni glasnik – br. 10/2017

Službeni glasnik – br. 10 /2017 dostupan je za preuzimanje OVDJE


SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

 

GODINA XXIV.  BROJ 10.                                   Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 22. prosinca 2017. godine                         plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

1.jpg

2

Na temelju odredbe članka 14. i 130. Zakona o proračunu (“NN”, broj: 87/08, 136/12 i 15/15) i  članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11,  2/11-pročišćeni tekst,  6/13, 11/13, 8/14 i 8/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine ,

d o n o s i

 

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Grada Hvara

za 2018. godinu

 

I

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom ( u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

II

 

STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

Članak 2.

 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa i obuhvaća sve prihode i rashode, te primitke i izdatke Proračuna i proračunskih korisnika Grada Hvara.

 

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

 

Račun prihoda čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje robe te pružanja usluga i donacija, prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi te  prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

 

Račun rashoda čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, donacije i ostali rashodi, te  rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

 

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

 

Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

 

Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema propisanim proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

 

Plan razvojnih programa čine rashodi za održavanje i izgradnju  komunalne infrastrukture, druga kapitalna ulaganja te  kapitalne pomoći, a odnose se na razdoblje od 2018.-2020.godine,  a isti su razrađeni po pojedinim programima, sa ciljevima, mjerama i pokazateljima  rezultata.

 

Članak 3.

 

Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici po vrstama, rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje raspoređeni u programe, te razvrstani prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana.

 

III

 

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

1. Upravljanje prihodima i izdacima

 

Članak 4.

 

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim stavkama.

 

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

 

Na temelju članka 48. i 52. Zakona o Proračunu određuje se izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ i Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u korist Proračuna Grada Hvara. O ostvarenim   prihodima i izvršenim rashodima, proračunski korisnici dužni su izvijestiti Grad Hvar ( Službu za proračun i financije Grada Hvara ) do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec.

 

 

Članak 5.

 

Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim Godišnjim financijskim planom. Korisnici smiju preuzimati obveze samo do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Proračuna i za namjene utvrđene Proračunom. Zbog neravnomjernog priljeva sredstava u Proračun, Gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinom korisniku.

 

Članak 6.

 

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima ispunjenja obveza koje podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir ugovorene rokove plaćanja.

 

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama, uz suglasnost Gradonačelnika.

 

Članak 7.

 

Korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih financijskih sredstava, a u skladu s Godišnjim planom nabave,  Zakonom o javnoj nabavi («NN», broj: 120/16) i naputcima koje donosi ministar financija.

 

2. Izvršavanje proračuna

 

Članak 8.

 

Proračun se izvršava na temelju Godišnjeg plana za izvršavanje Proračuna,  a u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima. Izvršavanje i prijenos sredstava utvrđenih Proračunom vršit će Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara po odobrenju gradonačelnika.

 

Članak 9.

 

Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti Godišnji financijski plan po pojedinim stavkama. Svi korisnici proračunskih sredstava dužni su uz godišnje financijsko izvješće dostaviti Gradu Hvaru  i izvješće o utrošku sredstava primljenih iz Gradskog proračuna.

 

3. Proračunska zaliha

 

Članak 10.

 

U Proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.

 

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

 

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode.

 

Sredstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu iznositi najviše do 0,50% proračunskih prihoda bez primitka.

 

Sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 108.900,00 kuna.

 

Članak 11.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da tijekom godine zbog neravnomjernog pritjecanja sredstava može koristiti sredstva stalne pričuve  i namjenska sredstva.

 

Članak 12.

 

Ako se tijekom godine na temelju propisa poveća djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtjeva i povećana proračunska sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za navedene namjene osiguravaju se iz tekuće proračunske pričuve.

 

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost pojedinog korisnika, što zahtjeva smanjena sredstva, ili ako korisnik prestane poslovati, neutrošena sredstva će se prenijeti u proračunsku pričuvu ili korisniku koji je preuzeo njegove poslove.

 

4. Preraspodjela sredstava

 

Članak 13.

 

Preraspodjela utvrđenih sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje, odnosno u skladu Zakonom o proračunu.

 

Gradonačelnik je obvezan  izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjelama iz stavka 1. ovoga članka u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Članak 14.

 

Sredstva koja su Proračunom osigurana za donacije udrugama čija je djelatnost od interesa za Grad  Hvar, raspoređivat će se u skladu sa provedenim  javnim natječajem ili javni pozivom, a prema likvidnim mogućnostima Proračuna, a sukladno uvjetima iz članka 5. ove Odluke.

 

Članak 15.

 

Ako prihodi koje ostvaruje Grad Hvar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

 

5. Privremene mjere

 

Članak 16.

 

Ako u tijeku godine nastanu nove ili veće obveze za Proračun ili se dogode promjene gospodarskih kretanja te niža naplata prihoda, Gradonačelnik može na prijedlog Službe za proračun i financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka ( privremena obustava  izvršavanja Proračuna), a sve sukladno odredbama članka 43. Zakona o proračunu.

 

Članak 17.

 

Odluke koje Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću moraju sadržavati financijsku procjenu posljedica za proračun iz koje mora biti razvidno da li se temeljem predloženog povećavaju ili smanjuju prihodi ili rashodi Proračuna.

 

Ako se tijekom godine usvoje Odluke na osnovu kojih nastaju nove obveze za proračun, sredstva se moraju  osigurati u proračunu.

 

7. Isplata sredstava

 

Članak 18.

 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

 

Odgovorna osoba mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene obveze.

 

Doznaka sredstava proračunskim korisnicima kao i donacije i pomoći vršiti će se samo uz pismeni zahtjev  korisnika  koji  treba sadržavati  specifikaciju troškova za koje se traži donacija ili pomoć. Uz zahtjev je potrebno priložiti  kopiju ugovora sa Gradom Hvarom, dokaz o nastalom trošku (kopiju računa, otpremnice, dostavnice i sl.) te dokaz o provedenom postupka javne nabave ili dokaz o provedenom postupku sukladno internom aktu o  jednostavnoj nabavi. Ako se sredstava odobravaju unaprijed , prije nastalog  troška, potrebno je naknadno dostaviti  račune, otpremnice te dokaze o provedenom postupku javne nabave ili postupku sukladno internom aktu o jednostavnoj nabavi. Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara može zatražiti i dodatnu dokumentaciju prije isplate sredstava.

 

Nakon primljene isplate te izvršenih obveza korisnici su dužni dostaviti izvješće sa dokazom o  utrošku doznačenih  sredstava. Isto se ne odnosi na prijenose koji se isplaćuju prema posebnim zakonima.

 

Način preuzimanja obveza i izvještavanja o preuzetim obvezama te način isplate uređuje Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

 

Članak 19.

 

Sredstva za ostala materijalna prava zaposlenika isplaćivat će se temeljem utvrđenih kriterija i visine planiranih proračunskih sredstava.

 

Članak 20.

 

Korisnicima kojima se sredstva za zaposlene osiguravaju u Gradskom proračunu ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima uz suglasnost Gradonačelnika i uz osiguranje sredstava za novozaposlene.

 

Radi pravovremenog doznačivanja sredstava za 2018. godinu za plaće i druge namjene, Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa djelatnika koji se financiraju iz Proračuna.

 

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka valja dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa djelatnika.

 

8. Odgovornost

 

Članak 21.

 

Prava i odgovornosti po ovoj odluci ima Gradonačelnik.

 

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate , te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

 

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

 

9. Proračunski nadzor i unutarnji nadzor

 

Članak 22.

 

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem Korisnika te nad zakonitošću i svrhovitom uporabom proračunskih sredstava obavlja se sukladno odredbama Zakona o proračunu, a unutarnji nadzor može provesti Gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

 

Članak 23.

 

Korisnici moraju omogućiti provođenje nadzora i dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se odnose na proračunski nadzor.

 

Ako se prilikom proračunskog nadzora  utvrdi da je bio povrijeđen propis ili akt čije se provođenje nadzire, odlukom se nalaže postupak za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku.

 

Članak 24.

 

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno odluci ili Proračunu, stavke izdataka u financijskom planu Korisnika umanjuju se za opseg nenamjenski utrošenih sredstava ili se privremeno obustavlja isplata sredstava iz stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

 

Mjere iz prethodnog stavka izvršavaju se na temelju odluke koju donosi Gradonačelnik.

 

IV

 

UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

 

1. Upravljanje gradskom imovinom

 

Članak 25.

 

Gradska imovina je financijska i nefinancijska imovina u vlasništvu Grada Hvara.

 

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove,  trgovačka društva i druge pravne osobe.

 

Gradskom imovinom upravlja Gradonačelnik na temelju zakona, Statuta Grada Hvara i općih akata Gradskog vijeća.

 

2. Upravljanje financijskom imovinom

 

Članak 26.

 

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna u skladu sa odredbom članka 62. Zakona o proračunu upravlja Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

 

Privremeno slobodna novčana sredstva mogu se kratkoročno oročiti u poslovnoj banci ili uložiti u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja, o čemu odlučuje Gradonačelnik.

 

Novčana sredstva iz članka 1. i 2. ovog članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

 

3. Izvršavanje javnih službi

 

Članak 27.

 

                Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu, Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe.

 

Pravne osobe u kojima Grad Hvar ima najmanje 25% udjela u kapitalu moraju najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine dostaviti Gradonačelniku dnevni red sjednice skupštine te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu, ako ih ne sadrži dnevni red sjednice skupštine.

 

4. Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine

 

Članak 28.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina može se stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća Korisnika.

 

Gradonačelnik Odlukom propisuje načela i standarde za provedbu odredbi stavka 1.  ovoga članka, pri čemu mora poštovati načela učinkovitosti i ekonomičnosti.

 

5. Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom

 

Članak 29.

 

Korisnici upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom koju posjeduju prema Zakonu o proračunu , što podrazumijeva korištenje imovine, njezino održavanje i davanje u zakup.

 

Članak 30.

 

Čelnik Korisnika mora imovinom upravljati s brigom dobroga gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa odredbom članka 11. Zakona o proračunu.

 

Članak 31.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati, ako je to propisano zakonom.

 

O osiguranju nefinancijske dugotrajne imovine u drugim okolnostima odlučuje čelnik proračunskog korisnika, poštujući analize troškova i koristi te načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima.

 

Nadoknada za štetu nastalu na nefinancijskoj dugotrajnoj imovini  isplaćuje se iz Proračuna.

 

Članak 32.

 

Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnove osiguranja koriste se samo za kapitalne rashode.

 

V

 

ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

 

Članak 33.

Zaduživanje i davanje jamstava provodi  se do visine i na način propisan Zakonom. Odluku o zaduživanju i davanju jamstava donosi Gradsko vijeće Grada Hvara. Odluku o suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava pravnim osobama u gradskom vlasništvu te ustanova čiji je Grad Hvar osnivač i većinski vlasnik donosi Gradsko vijeće Grada Hvara.

 

Grad Hvar  u proračunskoj 2018. godini može dati jamstva  pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada Hvara najviše do ukupnog  iznosa od 500.000,00 kuna.

 

VI

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

Ova Odluka stupa na snagu  osmog  dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”., a primjenjuje se od 01. siječnja 2018.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

G r a d s k o  v i j e ć e

 

KLASA:400-01/17-01/33

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar,12. prosinca 2017.godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica  Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17 ), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14 i 70/17)  i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine, d o n o s i

 

P R O G R A M

SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

 

I

 

UVOD

 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi Grad Hvar je obvezan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom djelatnosti socijalne skrbi na svojem području.

 

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj  koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

 

Grad Hvar namjerava unaprijediti aktivnost na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi, kategorije će biti utvrđeni ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Proračunom Grada Hvara za 2018. godinu.

 

Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi u 2018. godini imati osnovni cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti, a sastavljen je u dvije cjeline:

 

- prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi tijekom 2018. godine,

- u drugoj cjelini izloženi su uvjeti (kriteriji za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi, kategorija korisnika) i realizacija programa vrstom korisnika.

 

II

 

OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI

 

AKTIVNOSTI

SREDSTVA

(u kunama)

1.  Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

20.000

2.  Subvencioniranje  stacionara

5.000

3.  Pomoć udrugama           65.000
4.  Troškovi borbe protiv ovisnosti

2.000

5.  GD Crvenog križa Hvar

200.000

6.   Jednokratne novčane pomoći

300.000

7.   Pomoći za novorođenu djecu

120.000

8.  Darovi djeci od navršene 1 godine života do   polaska u školu-predškolska i djeci u osnovnoj školi

45.000

9.   Ostale naknade u naravi

60.000

10.  Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću       “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih        obitelji

15.000

11.  Stipendiranje učenika i studenata

300.000

12.  Pomoć Gradu Vukovaru za stipendije

40.000

13.  Sufinanciranje cijene prijevoza

67.000

14.  Izgradnja doma za starije osobe

100.000

U K U P N O:

1.339.000

 

III

 

UVJETI ZA OSTVARIVANJE POJEDINE AKTIVNOSTI:

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

 

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su: troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

 

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

 

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležna služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, temeljem rješenja koje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

3. Pomoć udrugama

 

Odobravanje financijskih sredstava udrugama iz područja socijalne skrbi u 2018. godini, vršit će se putem javnog natječaja / javnog poziva, a sve u skladu s odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14 i 70/17)  te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (“Narodne novine”, broj: 26/15).

 

5. Gradsko društvo Crvenog križa Hvar

 

Isplata sredstava vršiti će se sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa (“Narodne novine”, broj: 18/11).

 

6. Jednokratne pomoći

 

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili kućanstvu sa prebivalištem na području Grada Hvara koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su: bolest (troškovi liječenja ), smrt člana obitelji ili elementarne nepogode.

 

Jednokratnu  novčanu pomoć odobrava gradonačelnik i ne može iznositi više od 6.000,00 kuna godišnje, a iznimno zbog velikih zdravstvenih problema (hitne operacije) ili velikih troškova liječenja može se odobriti do 15.000,00 kuna godišnje.

 

Pod jednokratnom novčanom pomoći smatra se i novčana pomoć umirovljenicima i socijalno ugroženima osobama, koja se temeljem posebne odluke gradonačelnika isplaćuje povodom božićnih blagdana.

 

 

 

7. Pomoći za novorođenu djecu – 3.000,00 kuna po novorođenom djetetu

 

Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

- jedan od roditelja /posvojitelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorođeno/posvojeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara

- da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu podnese najkasnije do navršene prve godine života djeteta odnosno u roku od jedne godine od pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

- potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja/ posvojitelja i djeteta,

- preslika osobne iskaznice izdate od Policijske postaje Hvar jednog od roditelja/ posvojitelja,

- fotokopija rodnog lista djeteta odnosno rješenja o posvojenju djeteta.

 

8. Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u osnovnu školu- predškolskoj djeci, kao i djeci u Osnovnoj školi Hvar – poklanjat će se sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara za vrijeme božićnih blagdana.

 

9. Ostale naknade u naravi obuhvaćaju troškove koje Grad Hvar ima vezano uz:

                – sufinanciranje zapošljavanja pomoćnika u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja pohađaju osnovnu i srednju školu,

- financiranje životnog osiguranja nezbrinute djece iz doma „Maestral“, kao i ostale naknade za čijim bi se financiranjem javila potreba tijekom 2018.godine.

 

10. Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

 

U pedagoškoj godini 2017/2018 u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković”, kojeg je osnivač Grad Hvar, polaze i djeca iz socijalno ugroženih obitelji što će se financirati iz ovog Programa. Pravo na subvenciju boravka djece u dječjem vrtiću, temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije navedene u obrascu zahtjeva, imaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece čija obitelj ima rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje, roditelji korisnici stalne pomoći i roditelji slabog imovinskog stanja  koji u posljednja tri mjeseca imaju prihode ispod uvjeta prihoda utvrđenom ovim Programom.

 

11. Stipendiranje učenika i studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima, kao i sufinanciranje cijene autobusnog prijevoza učenika i studenata.

 

Ovaj će se Program realizirati u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi, Splitsko-dalmatinskom županijom, Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb i Domom zdravlja.

 

Realizacija ovog Programa provoditi će se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi te sukladno ovom Programu, temeljem pismenih zahtjeva korisnika, a odluku o svakom predmetu donosi Gradonačelnik.

 

IV

 

UVJET PRIHODA:

 

Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod viši od:

 

Dvočlana obitelj 3000,00 kuna
Za svakog daljnjeg člana +1000,00 kuna

 

Uvjetom prihoda smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji/kućanstva ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga ukupni primitci, ukupni dohodak i sva materijalna sredstva koja samac ili obitelj, odnosno članovi kućanstva ostvare po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine, naknada ili primitaka prema drugim propisima, sredstvima obveznika uzdržavanja ili prihodima ostvarenim na neki drugi način.

 

 

 

 

 

 

V

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“ a primjenjuje se od 1. siječnja 2018.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

 

Gradsko vijeće

KLASA: 500-01/17-01/88

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12. prosinca 2017.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj: 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj  5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine, d o n o s i

 

Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2018. godinu

 

Članak 1.

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Hvara, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u kulturi, a osobito:

 

- redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Hvar,

- redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi

koje su od interesa za Grad Hvar,

- programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,

- programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,

- programi izdavačke djelatnosti, te akcije i manifestacije u književno-nakladničkoj

i knjižarskoj djelatnosti,

- programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkoga amaterizma, akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti,

- programi međunarodne kulturne suradnje,

- programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,

- programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Hvar,

- ostali kulturni programi.

 

Članak 2.

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

 

Program 3001- knjižnična djelatnost Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2018. godinu predviđen je iznos od…………………………………….525.630,00 kn

 

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 272.900,00 kuna, a od toga:

- za plaće predviđen je iznos od 224.000,00 kuna,

- za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 10.000,00 kuna,

- za doprinose na plaće predviđen je iznos od 38.900,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 104.930,00 kuna, a od toga:

- za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 13.000,00 kuna,

- za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 14.000,00 kuna,

- za rashode za usluge predviđen je iznos od: 69.000,00 kuna,

- za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 8.930,00 kuna,

 

C) za financijske rashode predviđen je iznos od 3.600,00 kuna, za bankarske i usluge platnog prometa,

 

D) za tekuće donacije predviđen je iznos od 1.000,00 kuna.

 

Tekući projekt T 3001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

D) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 143.200,00 kuna, od čega se 12.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, za nabavku knjiga predviđen iznos od 120.000,00 kuna, za nabavu umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela i računalnih programa iznos od 11.000,00 kuna te za nabavu pohranjenih knjiga, umjetničkih djela i ostalih vrijednosti iznos od 200,00 kuna.

 

Članak 3.

 

REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

 

Aktivnost A 1019 03- donacije udrugama u kulturi

 

Za redovnu djelatnost udruga u kulturi planira se iznos od 650.000,00 kuna.

 

Odobravanje financijskih sredstava udrugama u kulturi u 2018.godini vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14 i 70/17) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 4.

 

57. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2018. GODINI

 

Aktivnost A1019 01

 

U 2018. godini za realizaciju 57. HVARSKIH LJETNIH PRIREDBI s glavnim ciljem očuvanja i promocije hvarske i hrvatske kulturne baštine predviđen je ukupan iznos od 850.000,00 kuna i to iz općih prihoda 350.000,00 kuna, od ulaznica 230.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 140.000,00 kuna.

 

Od ukupno navedenog iznosa za manifestaciju koja se od svibnja do listopada održava na povijesnim lokacijama Grada Hvara predviđeni su iznosi:

 

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 7.000,00 kuna,

 

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 783.000,00 kuna,

 

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 60.000,00 kuna.

 

Članak 5.

 

OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE  I PRIREDBE

 

Aktivnost A1019 02

 

Za godinu 2018. godinu predviđen je iznos od 240.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta, predstave i koncerti i sl.). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge-honorare i ostale usluge predviđen je iznos od 200.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja 40.000,00 kuna.

 

Članak 6.

 

POMOĆ MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

 

Aktivnost A 1019 04

 

Pomoć Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti i uređenje ljetnikovca Hanibala Lucića, kao i na kapitalnu pomoć za  sanaciju crkve Sv. Marak, te za otkup spomeničke građe.

 

Za programsku djelatnost očuvanja spomeničkumbaštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od …………………………………..100.000,00 kn,

 

a za održavanje  ljetnikovca Hanibala Lucića predviđen je iznos od………………………25.000,00 kn.

 

Za kapitalnu pomoć za za  sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos……………….100.000,00 kn

 

te za otkup spomeničke građe predviđen je iznos……………………………………………..70.000,00 kn.

 

Sve navedeno  u Proračunu Grada Hvara za 2018.godinu čine ukupan iznos od……………………………………………….295.000,00 kn.

Članak 7.

 

ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

 

Aktivnost A 1019 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.340.000,00 kuna i to za rashode za materijal i energiju iznos od 180.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od

1.160.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne  te intelektualne i osobne usluge i ostale usluge- uređenje prostora).

 

Članak 8.

 

DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL

 

Kapitalni projekt  K 1019 06

 

                U Proračunu Grada Hvara za 2018. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna.

 

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 1.000.000,00 kuna i to iz vlastitih prihoda iznos od 500.000,00 kuna te  iz  očekivanih pomoći iznos od 500.000,00 kuna.

 

Članak 9.

 

OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

 

Kapitalni projekt  K 1019 07

 

U Proračuna Grada Hvara za 2018.godinu planiraju se sredstva za opremanje spomenika kulture u iznosu od 620.000,00 kuna za nabavku sitnog inventara i ostale opreme i uređaja.

 

Članak 10.

 

DODATNA ULAGANJA NA PALAČI  VUKAŠINOVIĆ

 

Kapitalni projekt K 1019 08

 

U Proračunu Grada Hvara za 2018. godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 600.000,00 kuna i to iz  vlastitih prihoda 200.000,00 kuna te iz pomoći 400.000,00 kuna.

Članak 11.

 

 

 

 

 

 

 

„HVAR – TVRĐAVA KULTURE“

 

Kapitalni projekt K 1019 09

 

                Ovaj se projekt odnosi na ulaganja u obnovu kulturne baštine temeljem aplikacije za dodjelu bespovratnih sredstava za program EU „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Cilj programa „Hvar – tvrđava kulture“ je valorizacija povijesnih dobara Grada Hvara u smjeru turizma i kulture i to tvrđave Fortice, Venerande, Galešnika i Arsenala.

 

Planirani iznos troškova za pripremnu fazu i projektnu dokumentaciju projekta iznosi 3.000.000,00 kuna a izvori sredstava su: 570.000,00 kuna iz vlastitih prihoda te 2.430.000,00 kuna iz kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU.

 

Članak 12.

 

„DODATNA ULAGANJA U GRADSKO LOGGIU

 

Kapitalni projekt K 1019 10

 

Ovaj se projekt odnosi na uređenje gradske Loggie. Planirani iznos sredstava je 2.500.000,00 kuna.

 

Članak 13.

 

UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

 

Grad Hvar je u Proračunu za 2018. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupnom iznosu od:

 

11.620.630,00 kuna.

 

Članak 14.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018 .godine.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA:612-01/17-01/28

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12. prosinca 2017.godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08- uredba,124/10,124/11, 86/12, 94/13,  85/15 i 19/16), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15) i članka 25.  Statuta Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13, 8/14 i 8/17)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 10.  sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine, d o n o s i:

P R O G R A M

javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2018. godinu

 

Članak 1.

 

Temeljem Zakona o sportu Grad Hvar osigurava sredstva iz proračuna za javne potrebe u sportu sukladno Zakonu o sportu i odredbama Zakona o udrugama. Javne potrebe u sportu kojima se osiguravaju sredstva iz Proračuna Grada Hvara jesu sportske djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u sportu od interesa za Grada Hvar koje su utvrđene kao javne potrebe u sportu, a osobito:

 

- redovna djelatnost udruga u sportu i drugih organizacija u sportu koje su od interesa za Grad Hvar,

- programi poticanja i razvitka sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole,

- programi održavanja, unapređenja i izgradnja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara,

- programi suradnje na području otoka Hvara, međuotočne suradnje pa i međuotočne sportske suradnje, prvenstveno među mladima, te

- ostali sportski programi, prema potrebi.

 

Članak 2

 

DONACIJE  SPORTSKIM  UDRUGAMA

 

Aktivnost A 1018 02 – donacije sportskim udrugama

 

Za djelatnost  udruga u sportu planira se iznos od…………………………………1.050.000,00 kuna.

 

Odobravanje financijskih sredstava sportskim udrugama u 2018. godini vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14 i 70/17) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 3.

 

PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

 

Aktivnost: A1018 01- održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja i unapređenja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2018.godinu predviđen je iznos od…………………………………………..310.000,00 kuna,

od čega se 10.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 300.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.

 

Aktivnost:  A1018 03- Izgradnja sportskog centra

 

Za program izgradnje sportskog centra u 2018.godini predviđen je iznos od…………………………………………..100.000,00 kuna,

za izradu projektne i prostorno-planske dokumentacije.

 

Aktivnost: A1018 04- Izgradnja sportskog-rekreacijskih terena

 

Za programe izgradnje sportsko-rekreacijskih terena u 2018.godini predviđen je iznos od…………………………………..300.000,00 kuna.

 

Aktivnost:  A1018 05- Dodatna ulaganja u nogometno igralište Križna luka

 

Planirani iznos je……….1.200.000,00 kuna.

 

Sukladno odredbama Zakona o sportu, a s ciljem održavanja redovne djelatnosti udruga u sportu te sigurnosti sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole, Grad Hvar će iznos od 1.200.000,00 kuna u 2018. godini uložiti za saniranje nogometnog igrališta u Križnoj luci odnosno postavljanje novog travnjaka od umjetne trave.

 

 

 

Članak 4.

 

Ukupna sredstva namijenjena sportu u

Proračunu Grada Hvara za 2018.godinu iznose…………………………………..2.960.000,00 kuna.

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u  “Službenom glasniku Grada Hvara”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 620-01/17-01/10

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12. prosinca 2017. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15 ), te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj  5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine, d o n o s i

 

P R O G R A M

 

financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2018. godinu

 

Članak 1.

 

Ovim Programom obuhvaćene su ostale udruge  civilnog društva Grada Hvara koje nisu obuhvaćene Programom socijalne skrbi Grada Hvara za 2018.godinu, Programom javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2018.godinu, te Programom javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2018.godinu. Udruge civilnog društva koje su posebno navedene u Proračunu Grada Hvara za 2018.godinu i kojima se dio sredstava odobrava temeljem posebnih propisa su:

 

-          Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar  za redovno poslovanje u iznosu od 1.400.000,00 kuna,

 

-          Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar za kapitalnu donaciju za završetak Vatrogasnog doma i kupnju opreme u  iznosu od 200.000,00 kuna,

 

-          Hrvatska gorska služba spašavanje  u iznosu od 10.000,00 kuna.

 

Za sve ostale udruge civilnog društva Grada Hvara planira se iznos od 300.000,00 kuna u 2018.godini, a odobravanje financijskih sredstava vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14 i 70/17) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 2.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara», a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA: 612-01/17-01/29

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12.  prosinca 2017.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine, donijelo je:

 

P R O G R A M

 

gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1. – OPĆE ODREDBE

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu.

 

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

 

Članak 2. – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

 

                Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 1 ovog Programa.

 

Za izgradnju cesta predviđeno je:… 2.200.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je: ….100.000,00 kn

Ukupno je predviđeno: ……………….2.300.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa 2.000.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina 300.000,00 kn

 

Članak 3. – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 2 ovog Programa

 

Ukupno je predviđeno: ……………….1.300.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa……………………………………..950.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina ……………………………………………………350.000,00 kn

 

Članak 4. – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

 

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

 

Ukupno je predviđeno: …..1.200.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

 

- iz sredstava komunalnog doprinosa ……………………………………………………880.000,00 kn

- iz pomoći ………………………200.000,00 kn

-              – iz prihoda od nefinancijske imovine ……………………………………………………..20.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina ……………………………………………………100.000,00 kn

 

Članak 5. – IZGRADNJA GROBLJA

 

Za izgradnju groblja predviđeno je: ……………………………………………………150.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je: ……………………………………………………..70.000,00 kn

Ukupno je predviđeno: ………………….220.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa ……………………………………………………170.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina ……………………………………………………..50.000,00 kn

 

Članak 6. – SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

 

Izgradnja nerazvrstanih cesta ………2.300.000,00 kn

Izgradnja javnih površina ……………1.350.000,00 kn

Izgradnja javne rasvjete ………………1.200.000,00 kn

Izgradnja groblja…………………………. 220.000,00 kn

 

Ukupno: ……………………………………5.070.000,00 kn

 

Članak 7. – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/17-01/97

Urbroj: 2128/01-02-17-02

Hvar,,12.12.2017.g.

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 28. st.1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 36/95, 109/95-uredba, 21/96-uredba, 70/97,128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04,110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11 i 144/12)  i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik  Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine, donijelo je:

 

P R O G R A M

 

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti

iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2018. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1. – UVODNE ODREDBE

 

Programom  održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine (u daljnjem tekstu: Programom)  u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području Grada Hvara kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti:

 1. održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa,
 2. održavanje javnih površina,
 3.  održavanje nerazvrstanih cesta,
 4. održavanje javne rasvjete
 5. održavanje groblja.

 

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje  Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava, kao i nositelji provedbe Programa.

 

Članak 2. – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovog  Programa, utvrđuje se kako slijedi:

 

1. Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa

 

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje javno-prometnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, parkirališta, pločnika, autobusnog stajališta, taksi stajališta, dječjih igrališta,  javnih sportskih terena i sličnih površina.

 

Pod održavanjem čistoće obalnog pojasa podrazumijeva se čišćenje  plaža i žala na Paklenim otocima kao i plaža i žala koja nisu dana u koncesiju.

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća:

 

1. Redovno i izvanredno pometanje (ručno i strojno)

2. Redovno i izvanredno pranje (ručno i strojno), a ovisi o stupnju i vrsti onečišćenja (komunalni otpad, sezonski otpad, grafiti, onečišćenje uljima, mazivima i sl.)

 

Čišćenje i pranje javnih prometnih površina najčešće se obavlja slijedećim tehnologijama:

- ručno čišćenje koje obuhvaća pometanje, te uklanjanje sipine  od nanosa nakon obilnih kiša

- strojno čišćenje pomoću čistilica različitih kapaciteta,

- pranje javno prometnih površina.

 

3. Redovito izvanredno uklanjanje vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama. Uklanjanje se obavlja fizički (čupanjem, struganjem i sl.) i  kemijski (tretiranjem herbicidima)

4. Nabava, postavljanje i održavanje košarica za otpatke (zidnih i samostojećih  košarica, košarica s pepeljarom),  pepeljara i košarica za feces (pseći otpad), pražnjenje istih, te zbrinjavanje prikupljenog otpada.

5. Pranje i čišćenje kamenih, betonskih i sl. elemenata smještenih na ili uz javno prometne površine i u parkovima.

6. Prema ukazanoj  potrebi i zimskim uvjetima: čišćenje snijega u pješačkim zonama  i  posipavanje solju  poledica  u pješačkim zonama, stubama i prilazima itd.

 

Na području grada Hvara (podjela na  6 zona)  planira se ručno i strojno čišćenje  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.:

 

- mehaničko čišćenje 1. zone  svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

- mehaničko čišćenje  2. zone  u sezoni svakodnevno, a  izvan turističke sezone  dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi,

- ručno pometanje 3., 4., 5. i 6. zone svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

- pražnjenje  i čišćenje košarica za otpatke   dva do tri  puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

- pranje Trga sv. Stjepana ( Pjace) , Obale Riva i Obale Fabrika  izvodit će se mehanički /pumpom i ručno, prema potrebi i u dogovoru s Gradom, a u razdoblju lipanj – rujan najmanje  jednom tjedno.

 

Održavanje čistoće obalnog pojasa obuhvaća:

 

1. Redovno i izvanredno čišćenje šetnica i obalnog  pojasa, osim lokacija za koje je izdana koncesija

2. Redovno i izvanredno  čišćenje  plaža i žala na Paklenim otocima

 

Na području grada Hvara  planira se  čišćenje  Paklenih otoka i obalnog pojasa  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda – Komunalno Hvar d.o.o.:

 

- čišćenje šetnica i obalnog pojasa  istočnog dijela, zapadnog dijela i Svete  Nedjelje svakodnevno, uključujući  nedjelje i praznike -  tijekom  turističke sezone (4 mjeseca),

- čišćenje i odvoz otpada sa gradskih plaža (koje nisu dane u koncesiju) na  Paklenim  otocima  i obalnom pojasu od Vele Garške do Dubovice u periodu   od 01.04. 2018. god. do 31.10.2018. god.  svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

- preuzimanje pravilno pakiranog sakupljenog otpada od koncesionara  u periodu od 01.04.2018. god. do 31.10.2018. god.

- pražnjenje  i čišćenje košarica za otpatke na obalnom pojasu dva do tri  puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike.

 

Predviđena  sredstva:

 

- za izvršenje  radova u iznosu od ………………………………………………..2.290.000,00  kn

                – za nabavu opreme u iznosu od ………………………………………………..1.000.000,00  kn

 

ukupno : 3.290.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

- iz komunalne naknade ……590.000,00 kn

- iz pomoći ………………………600.000,00 kn

- iz ostalih izvora …………..2.100.000,00 kn

 

2. Održavanje javnih površina

 

Pod održavanjem  javnih površina podrazumijeva se: održavanje javnih zelenih površina, održavanje urbane opreme (klupa, košarica , pepeljara i sl) , sanacija oštećenih asfaltnih, betonskih i popločenih površina, nabava,  postava  i održavanje oznaka ulica, parkova i sl,

 

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća:

 

1. Održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala,

2. Održavanje zelenih površina uz ceste i ulice

3. Održavanje cvjetnih korita i vaza

4. Održavanje dječjih igrališta s pripadajućom opremom

5. Održavanje parkovne opreme, javnih fontana i sustava za navodnjavanje.

Na području grada Hvara redovno se održavaju parkovi Veli đardin, Mali đardin, park Šumica, park kod Franjevačkog samostana, arboretum u gradskim zidinama tvrđave Fortica,  dječje igralište Šumica u Hvar, dječje igralište u Brusju, park u Brusju, te ostale uređene javne zelene površine.

 

Planirani radovi na održavanju javnih zelenih površina sastoje se od:

 

- Redovni i izvanredni hortikulturni radovi održavanje i njega travnjaka (košenje i sakupljanje trave, lišća, prozračivanje te obnova travnjaka), održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, cvjetnih vaza, grmova, živica i stabala,

- Redovna i izvanredna fitosanitetska zaštita bilja,

- Zbrinjavanje zelenog otpada,

- Redovno i izvanredno čišćenje i sakupljanje otpada s javnih zelenih površina,

- Građevinski radovi na održavanju parkovnih staza i drugih pješačkih površina , stubišta i sl vezanih za javne zelene površine,

- Redovno i izvanredno održavanje postojeće parkovne opreme (klupa, dječjih igračaka, cvjetnih korita i sl.), sustava za navodnjavanje i  fontana,

- Nabava i postava nove parkovne opreme,

- Nabava sadnog materijala- sezonskih cvjetnica, grmova, stabala, travnih busena i dr.,

- Ostali poslovi strukovno potrebni za održavanje javnog zelenila i opreme

- Uređenje javnih površina.

 

Osim redovnog  i izvanrednog održavanja tijekom godine, planirani su i radovi pojačanog održavanja pojedinih javnih zelenih površina s namjerom obnove i uvođenja novih sadržaja na postojeće zelene površine: park Šumica i arboretum unutar gradskih zidina tvrđave Fortica.

 

Na području grada Hvara planira se održavanje javnih zelenih površina  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.

 

Postava i održavanje oznaka naziva  ulica, parkova, trgova obuhvaća:

 

1. Nabava i postava  kamenih i metalnih natpisnih ploča na novim lokacijama, kao i zamjenu postojećih, dotrajalih ili oštećenih oznaka.

2. Nabava i postava  kućnih brojeva na novim lokacijama

 

Održavanje urbane opreme obuhvaća:

 

 1. Nabava i postava urbane opreme: klupe, košarice  za otpad, pepeljare,  opreme za reklamiranje, gradski satovi, nadstrešnice i sl.

 

Predviđena  sredstva:

                – za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od …………………………………………………1.350.000,00 kn

                – za materijal  u iznosu od …………………………………………………..220.000,00  kn

 

ukupno :………………………………….. 1.570.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

- iz komunalne naknade ..1.200.000,00  kn

- iz viškova prethodnih godina ……………………………………………………100.000,00 kn

- iz ostalih izvora …………….270.000,00  kn

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se odvijaju tijekom cijele godine na cestama, uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanje elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

 

 1. Redovno i parcijalno održavanje  podrazumijeva  izvođenje radova kojima se saniraju oštećenja asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i na trgovima, te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama- prilagodba nogostupa osobama smanjene pokretljivosti.

 

 1. Održavanje makadamskih površina podrazumijeva radove održavanja neasfaltiranih, makadamskih površina, sanaciju udarnih rupa, kolotraga i drugih lokalnih oštećenja.

 

 1. Održavanje ogradnih i potpornih zidova, te drugih betonskih građevina podrazumijeva sanaciju istih koji se nalaze u cestovnom zemljištu uz nerazvrstanu cestu i na javnim površinama, izrada novih zidova, sanacija i uređenje novih betonskih staza, stuba i sl.

 

 1. Hitne intervencije podrazumijevaju obilazak grada nakon obilnijih kiša i drugih vremenskih nepogoda te izvođenje radova čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne policije ili po pozivu nadležnih službenika Grada.

 

 1. Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke (smeđe)  i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa, podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih ili zamjene dotrajalih znakova, signalizacije i opreme cesta (izuzev prometnih svjetala). Zamjena dotrajale signalizacije vrši se prema potrebi dok se obnavljanje horizontalne prometne signalizacije vrši prije početka turističke sezone.

 

Predviđena  sredstva:

                – za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od ……………………………………………………400.000,00 kn

                – za materijal  u iznosu od …150.000,00 kn

 

ukupno : ………………………………………550.000,00 kn

 

Izvori  financiranja :

- iz komunalne naknade…… 470.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina ……………………………………………………..50.000,00 kn

- iz ostalih izvora ……………….30.000,00 kn

 

4. Održavanje javne rasvjete

 

Pod Održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije.

 

Pod upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete podrazumijeva se :

- redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete (izvori svijetlosti, predspojne naprave, armature, elektro ormari i dr.) radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti,

- preventivno održavanje  koje podrazumijeva radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema  izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima,

- ličenje stupova, nosača, ferala  i drugih metalnih elemenata javne rasvjete

- izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice ( poslije ne vremena, prometne nezgode i sl.)

- pojačano održavanje kada se vrši zamjena većeg broja  uređaja i objekata javne rasvjete ili proširenje javne rasvjete

- uređenje grada za vrijeme blagdana :  nabava, montaža, priključenje , održavanje i kontinuirana kontrola tijekom perioda postave, te demontaža opreme  za blagdansko ukrašavanje. Uključena je i   nabava jelki za blagdansko ukrašavanje grada.

- Provedba studije energetske učinkovitosti

 

Na području grada Hvara planira se održavanje javne rasvjete prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda – Komunalno Hvar d.o.o.

 

Predviđena  sredstva:

- usluga održavanja i materijal  u iznosu od …………………………………………………..450.000,00 kn

                – utrošak električne energije  u iznosu od ……………………………………………………440.000,00 kn

 

ukupno : ………………………………………890.000,00 kn

 

Izvori  financiranja :

-          iz komunalne naknade ……..890.000,00 kn

 

5. Održavanje groblja

 

Sredstva za održavanje groblja  planiraju se kao učešće u troškovima  održavanja i uređenja  Gradskog groblja Hvar, kao i drugih groblja na području grada Hvara.

 

Pod održavanjem i uređenjem podrazumijeva se:

 

- uređenje  mrtvačnica  i trjemova  pred mrtvačnicama

- uređenje pristupnih  staza oko  groblja

- uređenje kapela i vanjskih zidova

- izrada potrebne tehničke  dokumentacije

- radovi na proširenju groblja

 

Predviđena  sredstva:

-          održavanje groblja …………..350.000,00  kn

 

ukupno: ………………………………………350.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

- iz komunalne naknade ……..50.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina ……………………………………………………150.000,00 kn

- iz ostalih izvora ……………..150.000,00 kn

 

 

Članak 3. – SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

1. održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa ………………………….3.290.000,00  kn

2. održavanje javnih površina ………………………………………………..1.570.000,00  kn

3. održavanje nerazvrstanih cesta …………………………………………………..550.000,00  kn

4. održavanje javne rasvjete …………………………………………………..890.000,00  kn

                5. održavanje groblja………. 350.000,00  kn

 

Ukupno: ……………………………………6.650.000,00 kn

 

Članak 4. – ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018.godine.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/17-01/98

Urbroj: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12.12.2017.g.

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

 

                Na temelju članaka 26. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj 12.12.2017. godine,  d o n i j e l o  j e:

 

O D L U K U

O kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje na području Grada Hvara za 2018.g.

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se iznos i namjena kapitalne pomoći potrebne za gradnju objekata i uređaja komunalnih vodnih građevina na području Grada Hvara za razdoblje od 01.siječnja  do 31. prosinca 2018.

Članak 2.

 

Financiranje gradnje vrši se putem kapitalnih pomoći iz proračuna Grada Hvara prema Odvodnji Hvar d.o.o. – pružatelju usluga javne odvodnje na području Grada Hvara.

 

PROGRAM IZGRADNJE I PREDVIĐENA SREDSTVA

 

Članak 3.

 

Program izgradnje objekata vodnih građevina odvodnje – kapitalna pomoć Odvodnji Hvar d.o.o.:

 

1

Izgradnja oborinske odvodnje i Sanacija  objekata fekalne odvodnje u Ul. Nikice Kolumbića

455.000,00

2

Sanacija i rekonstrukcija objekata fekalne i oborinske odvodnje Grada Hvara, Ul. Ivana Božitkovića, Ul. biskupa Jurja Dubokovića, Riva i druge lokacije

260.000,00

3

Zamjena cijevi i šahti glavnog kolektora fekalne odvodnje na dijelu Šetališta Antuna Tomislava Petrića, 2. faza

300.000,00

4

Sanacija oborinskih i bujičnih kanala na poljoprivrednim i ostalim površinama

50.000,00

5

Izgradnja sekundarne mreže fekalne i oborinske odvodnje

100.000,00

6

Izgradnja oborinske odvodnje na šetnici od plaže ispod hotela Amfora do kupališta Bonj

100.000,00

7

Izgradnja oborinske odvodnje u Ul. Lucije Rudan, Ul. Ivana Buzolića, i na ostalim lokacijama

50.000,00

8

Nadzori nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata oborinske i fekalne odvodnje

30.000,00

9

Izrada tehničke dokumentacije za projekte izgradnje i rekonstrukcije objekata fekalne i oborinske odvodnje

200.000,00

UKUPNO (bez PDV-a):

1.545.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 4.

 

                Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/17-01/99

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12.12.2017.g.

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbi članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09,7/09,8/09,1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/14 i 8/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017.godine, donosi

 

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije D.D.D. za  2018. godinu

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije D.D.D. za  2018.godinu  trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, u ukupnom iznosu od 2.728.521,00 kuna bez PDV-a, a što je u skladu sa visinom tih izdataka  u Proračunu Grada Hvara za 2018.godinu.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da temeljem ovog Zaključka sklopi ugovor sa trgovačkim društvom Komunalno Hvar d.o.o. za poslove iz članka 1. ovog Zaključka.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 400-01/17-01/21

URBROJ:2128/01-02-17-03

Hvar, 12. prosinca 2017.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

KOMUNALNO HVAR d.o.o.

21450 HVAR, Vlade Stošića 7

OIB: 85724396887

 

P L A N

ZA 2018. GODINU

 

- POMETANJA, ČIŠĆENJA I PRANJA GRADA,

- ODRŽAVANJA JAVNIH  POVRŠINA,

- ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA OBALNOG POJASA,

- ODVOZA  OTPADA S PAKLENIH OTOKA,

- ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE,

- PROVOĐENJE SUSTAVNE AKCIJE D.D.D.

 

HVAR, prosinac  2017.

 

A)      POMETANJE, ČIŠĆENJE  I PRANJE GRADA

 

SVAKODNEVNO: 7 RADNIKA, DVIJE ČISTILICE, ELEKTROKOLICA I AUTO ZA PRANJE GRADA

 

2 radnika na uličnim strojnim čistilicama

4 radnika za ručno pometanje ulica

0,5 radnika na elektrokolicima

0,5 radnika za pranje grada

 

1. ZONA: Autobusna stanica Dolac, Pjaca, Fabrika do Zvijezde mora i naprijed šetnicom uz more do hotela Amfore pa prema Majerovici do rta Kovač, s jedne strane, zatim  Riva, Križa uz more sve do trgovine Kerum u Križnoj luci na jednoj strani i hotela Galeb na drugoj strani, svakodnevno nedjeljom i praznikom

 

- Mala električna strojna čistilica – jedan radnik cijelu godinu

 

2. ZONA: Zastupi, Šamoreta dolac, Sv. Katarina, Bukainka, dio Lučice, Vrisak, dio Križne luke, Križni rat, te svi ostali djelovi grada Hvara uključujući gradske prometnice, te prigradska naselja Milna i Brusje, tretiraju se u sezoni svakodnevno, a van sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi.

 

- Velika strojna čistilica- jedan radnik cijelu godinu

 

3. ZONA: Od autobusne stanice strmom ulicom kroz istočna Gradska vrata do zapadnih Gradskih vrata, sve okomite i sve paralelne ulice od Pjace do ceste ispod tvrđave Španjola.

 

- ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

4. ZONA: Od zapadnih Gradskih vrata do Sv. Katarine, cijela Gojava, Sv. Marak, Bankete, ispred Gradske Loggie, sve okomite ulice od Fabrike do hotela Pharos, pored toga oko štandova te veli i mali đardin na Pjaci.

 

- ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

5. ZONA: Ulica južno od Dječjeg vrtića, ulica iza Poljoprivredne zadruge, cijela Sv. Mikula, ulica južno od Stolne crkve do pozzerie Kogo, južno ispod zida palaće Vukašinović do skretanja u Burak,  Burak do obiteljske kuće Matković i sve okomite ulice prema Rivi.

 

-  ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

6. ZONA: Cijela Glavica s okomitim ulicama prema Burgu i Lučici, od obiteljske kuće Matković  prema školi, sve okomite ulice prema Lučici, cijela Lučica, osim uz more, prema obiteljskoj kući Lovrinčević, dalje strmom ulicom do Križne luke.

 

-  ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

SVI KOŠEVI U GRADU prazne se i čiste dva – tri puta dnevno, nedjeljom i praznokom od 01. svibnja do 31. listopada,

 

- jedan radnik 6 (šest) mjeseci 

 

PRANJE GRADA svakodnevno u noćnim satima u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

 

- dva radnika 3 (tri) mjeseca

 

Potrebna sredstva: 7  radnika

 

Plaća …………………………………………..717.186,00 kn

Mat.troškovi ………………………………….91.700,00 kn

Nemat. i rež. tr. ………………………………77.000,00 kn

 

Ukupno: ………………………………………885.886,00 kn

 

 

 

B) ODRŽAVANJE JAVNIH  POVRŠINA

 

B.1.) ZELENE POVRŠINE

 

SVAKODNEVNO: 5 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Održavanje svih javnih zelenih površina i  gradskih parkova – od Križne luke do punte Kovač, zalijevanje, košenje i dosijavanje trave uz obveznu sadnju sezonskog cvijeća i autohtonog bilja.

 

Pored toga vrši se redovito održavanje trajnog ukrasnog bilja (oleandri, tamarisi, palme itd.) uz morski pojas i u užoj gradskoj jezgri.

 

Potrebna sredstva: 5 radnika

 

Plaća: ………………………………………….501.036,00 kn

Mater. Troš. …………………………………….7.500,00 kn

Nemat. i rež.tr. ……………………………….55.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………593.536,00 kn

 

B.2.) OSTALE JAVNE  POVRŠINE

 

SVAKODNEVNO: 1 RADNIK

 

Iskustvom iz dosadašnjih aktivnosti u servisiranju Grada, ukazala se nužna potreba za zapošljavanjem jednog kvalificiranog radnika za održavanje na javnim površinama, kako u gradu Hvaru, tako i u prigradskim naseljima. U navedeno održavanje spadaju slijedeće aktivnosti:

 

- održavanje i bojanje klupa,

- održavanje  i bojanje oštećenih košarica ,pepeljara i dr.,

- održavanje i popravci raznih oštećenja na javnim površinama grada

- održavanje dječjih i sportskih igrališta,

- održavanje rukohvata i ograda,

- održavanje turističke signalizacije

- po potrebi i prema mogućnostima obavlja razne intervencije u i na objektima u vlasništvu grada Hvara

 

Potrebna sredstva: 1 radnik

 

Plaća: ………………………………………….110.848,00 kn

Mat.troškovi …………………………………..51.500,00 kn

Nemat. i rež.tr. ……………………………….11.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………173.348,00 kn

 

C) ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE OBALNOG POJASA

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA

 

1. ISTOČNI DIO: Šetnica i obalni pojas od uvale Pokonji dol do kupališta ispred hotela “Galeb”, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

2. ZAPADNI DIO: Šetnica i obalni pojas od Rotonde do uvale Podstine, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

3. SVETA NEDJELJA: Obalni pojas od Velog kamika do kupališta Zogon, obalni pojas (kupalište)  Jagodna i obalni pojas (kupalište) Bojanić bod, svakim danom, nedjeljom i praznikom održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

4. KOŠEVE NA OBALNOM POJASU prazni dva – tri puta dnevno, jedan radnik s elektro-kolicima svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom tijekom cijele godine.

 

Potrebna sredstva: 2 radnika

 

Plaće …………………………………………..189.346,00 kn

Mat. Toškovi …………………………………13.000,00 kn

Nemat. i rež. tr. ………………………………27.750,00 kn

Ukupno: ………………………………………230.096,00 kn

 

D) ODVOZ OTPADA SA PAKLENIH OTOKA

 

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA I BRODICA

 

Predviđa se jednog voditelja brodice, te dva radnika (po 6 mjeseci) i  brodicu, za  odvoz otpada sa područja Paklenih otoka.

 

Napomena: Brodica će biti u eksploataciji od 01. svibnja do 31. listopada, ukupno šest mjeseci. Voditlj brodice će tijekom zimskog perioda, kada brodica nije u eksploataciji voditi brigu o redovnom servisiranju i održavanju brodice i pogonskih motora. U ostalo vrijeme bit će dodjeljen kao ispomoć vrtlarskoj grupi, kojoj se u tom razdoblju znatno povećava obim posla.

 

Potrebna sredstva: 2 radnika

 

Plaće …………………………………………..217.260,00 kn

Mat. Troškovi ………………………………..68.000,00 kn

Nemat i rež. tr. ……………………………….22.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………307.260,00 kn

 

E) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

SVAKODNEVNO:  2 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Zbog dotrajalosti javne rasvjete u posljednjih par godina uložena su znatno veća sredstva za troškove održavanja. U održavanje ne spada, kako se misli, samo mijenjanje pregorjelih žarulja. U najveći i najkompliciraniji dio posla spadaju popravci oštećenih kandelabera, popravci i mjenjanje oštećenih zračnih i podzemnih kablova, mjenjanje razbijenih stakala na feralima, bojanje kandelabera i ferala kako bi im se produžio vijek trajanja. Ova usluga pruža se na cijelom području grada Hvara s prigradskim naseljima: Brusje, Bruške vale, Milna, Velo Grablje, Zaraće selo, Uvale Velo i Malo Zaraće i Sveta Nedjelja.

 

Potrebna sredstva: 2 radnika

 

Plaće …………………………………………..208.395,00 kn

Mat. Troškovi ………………………………..78.000,00 kn

Nemat. i rež. Troš. ………………………….22.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………308.395,00 kn

 

F) PROVOĐENJE USLUGE SUSTAVNE AKCIJE D.D.D.

 

Sukladno Planu Zavoda za javno zdravstvo Županije splitsko-dalmatinske na području jedinice lokalne samouprave Grada Hvara planirane su slijedeće D.D.D. aktivnosti:

 

A) DEZINSEKCIJA

- larvicidna komarci 9 x godišnje

- adulticidna komarci 5 x godišnje

- muhe 3 x godišnje

 

B) DERATIZACIJA

- javne površine 2 x godišnje

- Pakleni otoci 2 x godišnje

 

C) BOROV PRELAC

- borova šuma (3 ha) 1 x godišnje

 

Planirana sredstva za navedene aktivnosti, u prethodnim godinama iznosile su, ovisno o ponudama izvođača, cca. 170.000,00 kuna, međutim za 2018. godinu planirana je još dodatno i deratizacija Paklenih otoka, koja će povečati ukupan iznos troškova. Prema dosadašnjim pokazateljima možemo pretpostaviti da bi ukupna cijena D.D.D. za 2018. godinu mogla iznositi cca. 230.000,00 kuna.

 

G) Z A K LJ U Č A K      

 

MATERIJALNI TROŠAK:

 

- 2 radna odijela godišnje 2 x 350 …….700,00 kn

- 1 par cipela …400,00 kn

- 1 kišna kabanica ……200,00 kn

- 1 gumene čizme …….100,00 kn

- 4 para rukavica godišnje…….100,00 kn

1.500,00 kn

MATERIJALNI TROŠAK GODIŠNJE PO RADNIKU IZNOSI 1.500,00 kn

 

REKAPITULACIJA BROJA SVIH POTREBNIH RADNIKA

 

- 4 NKV RADNIKA POMETAČA

- 1 RADNIK NA VELIKOJ STROJNOJ ČISTILICI

- 1 RADNIK NA MALOJ ELEKTRIČNOJ STROJNOJ ČISTILICI

- 1 KV ELEKTRIČAR

- 1 (BRAVAR) POMOĆNIK KV. ELEKTRIČARU

- 5 VRTLARA

- 1 VODITELJ BRODICE

- 2 NKV RADNIKA NA BRODICI  (6 mjeseci)

- 1,5 VOZAČA ELEKTROKOLICA

- 3 NKV RADNIKA NA ODRŽAVANJU OBALNOG POJASA ( 4 mjeseca )

- 2 RADNIKA ZA PRANJE GRADA (3 mjeseca)

- 1 KV RADNIK NA ODRŽAVANJU OSTALIH JAVNIH POVRŠINA

 

SVEUKUPNO 19  RADNIKA TIJEKOM CIJELE GODINE

 

OČEKIVANI MATERIJALNI TROŠKOVI GODIŠNJE

 

A)

1. Metle 40 kom x 30,00 Kn ………………1.200,00 kn

2. Plastične vreće za koševe po Gradu  ……………………………………………………..25.000,00 kn

3. Gorivo i mazivo za veliki strojni pometač i potrošena struja za mali strojni pometać …………………………………………………….55.000,00 kn

 

B1)

1. Gorivo za automobil, kosilicu i motornu pilu ……………………………………………………..10.000,00 kn

2. Nabava sezon. sadnica, trajnica, gnjojiva, sjemena i sl. …………………………………..20.000,00 kn

 

B2)

1. Materijal za održavanje javnih površina ……………………………………………………..50.000,00 kn

 

C)

1. Plastične vreće za koševe na obalnom pojasu ……………………………………………………..10.000,00 kn

 

D)

1. Gorivo i mazivo za brodicu ………….60.000,00 kn

2. Plastične vreće za koševe po Paklenim otocima ……………………………………………………….5.000,00 kn

 

E)

1. Gorivo za automobil za električara  ……………………………………………………..10.000,00 kn

2. Materijal za javnu rasvjetu …………..65.000,00 kn

 

UKUPNO: …………………………………..311.200,00 kn

 

NEMATERIJALNI TROŠAK (godišnje po radniku)

- prijevoz, prigodne nagrade, režijski troškovi ……………………………………………………..11.100,00 kn

 

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

 

UKUPNO: ………………………………2.728.521,00 kn

PDV 25%: …………………………………682.130,25 kn

SVEUKUPNO: ……………………….3.410.651,25 kn

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( „Narodne novine“, broj: 86/12, 143/13 i 65/17) i  članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj  5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine,  d o n o s i

 

P R O G R A M

 KORIŠTENJA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2018.GODINU

 

Članak 1.

 

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Hvara, a pripadaju Gradu Hvaru ( u daljnjem tekstu: naknada).

 

Sredstva naknade koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja.

 

Članak 2.

 

Ovaj Program se donosi za 2018.godinu.

 

Članak 3.

 

Planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna namjenski će se koristit za financiranje geodetsko-katastarskih usluga.

 

 

 

Članak 4.

 

Nominalni iznos sredstava naknade u proračunskoj godini ovisi o broju i vrsti riješenih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA:400-01/17-01/34

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12. prosinca 2017.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst , 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17), Odluke o komunalnom redu („Služeni glasnik Grada Hvara“, broj: 8/17) te Pravilnika o postavljanju oznaka, uređaje i urbane oprema na području Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/17) Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12.prosinca 2017. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

O KORIŠTENJU I  ZAKUPU JAVNIH POVRŠINA

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom određuje se: način korištenja, uvjeti i postupak davanja u zakup i ostalu uporabu javnih površina, sadržaj ugovora o zakupu, način određivanja zakupnine, uvjeti prestanka i otkaza ugovora, te nadzor odredbe u svezi s davanjem u zakup javnih površina u vlasništvu Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Javnim površinama, u  smislu ove Odluke, smatraju se zemljišta unutar građevinskog područja kojima se u svojoj naravi i prema prirodi stvari koristi za javnu uporabu (ulice, trgovi, perivoji, nogostupi, igrališta, zelene površine i slično).

 

Javnom površinom smatrat će se i neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Hvara kad se njime koristi za namjene predviđene ovom odlukom.

 

Članak 3.

 

Javnim površinama u vlasništvu Grada Hvara  (dalje: javne površine) upravlja Gradonačelnik u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Gradskog vijeća.

 

Sve stručne poslove utvrđene ovom odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara.

 

Članak 4.

 

Gradsko vijeće donosi Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Plan), Odluku o visini zakupnina za korištenje javnim površinama sukladno Planu o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata  i Odluku o visini zakupnine za postavu štekata.

 

II UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA JAVNIM POVRŠINAMA

 

Članak 5.

 

Javne površine mogu se dati u zakup i drugo korištenje, i to za:

 1. postavljanje kioska u kojima se prodaju prehrambeni i neprehrambeni proizvodi i pružaju jednostavne ugostiteljske usluge i prodaju tiskovina
 2. postavljanje pultova-štandova (koji mogu imati zatvoreni dio ispod prodajne površine i natkriveni su tendom) banaka i stolića za prodaju umjetničkih predmeta i suvenira, autohtonih poljoprivrednih proizvoda, razglednica, slika,  autohtonih hvarskih rukotvorina, nakita i sličnih neprehrambenih proizvoda te iznajmljivanja automobila, motorkotača i bicikli,
 3. postavljanje pokretnih naprava i rashladnih vitrina za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga i prodaju pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića , za prodaju sladoleda  i sličnog,
 4. postavljanje pokretnih stalaka za vlastoručnu izradu (portreti i sl.), izlaganje i prodaju umjetničkih slika i slično,
 5. postavljanje reklamnih panoa za izletničke brodove,
 6. postavljanje štekata- stolova, stolica, klupa, suncobrana, tenda, žardinjera  i sl. ispred ugostiteljskih  i drugih poslovnih objekata,
 7. postavljanje reklama,
 8. postavljanje vanjskog šanka (isključivo unutar odobrenog štekata),
 9. postavljanje građevinske skele,deponiranje građevinskog i drugog materijala, i uređenje gradilišta
 10. održavanje kulturnih, zabavnih i športskih javnih priredaba i političkih skupova,
 11. organizaciju promotivnih akcija ili privremena prodaje rukotvorina
 12. snimanje za potrebe filma, televizije, turističke promocije, modne industrije i slično,
 13. postavljanje bankomata
 14. ostale namjene, u skladu s posebnim zaključcima Gradskog vijeća.

 

Članak 6.

 

Planom o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata određeno je što se sve smatra privremenim pokretnim objektom, izgled takvih objekata te  opis  i skice pojedinih lokacija na kojima se privremeni objekti mogu smještati.

 

Članak 7.

 

Javnom površinom ispred ugostiteljskih objekata i drugih poslovnih prostora, ili u njihovoj blizini, može se koristiti za postavljanje stolova, stolaca i klupa i slično, uz obvezu:

-          da se ne ometa ulazak u drugi poslovni ili stambeni prostor,

-          da ostane slobodna pješačka komunikacija minimalne širine od 1,50 m, osim ulica: Kroz Burak, Jurja Matijevića, Braće Bibić,  Kroz Grodu, Petra Hektorovića, Marije Miličić, Matije Ivanića, Dr. Mate Miličića

-          da se ne zaklanja izlog drugoga poslovnog prostora,

-          da se ne zaklanja pogled na poznate gradske vizure (Arsenal, crkva sv. Marka,gustirna, gradska Lođa, katedrala sv. Stjepana, tvrđava Fortica i sl.)

-          da se ne ometa rad muzeja,knjižnica, školskih ustanova, vjerskih objekata i slično.

 

Vanjski šankovi postavljaju se unutar odobrenog štekata za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i to pripremu i usluživanje pića i napitaka i prodaju sladoleda.

 

Za vrijeme prestanka obavljanja djelatnosti zakupnika dužem od 10 dana zbog korištenja godišnjeg odmora ili renoviranja interijera  pokretne objekte i opremu za korištenje javne površine (stolove, stolice, šankove, vitrine, klupe, namještaj, žardinjere, suncobrane, stalke za suncobrane  i drugu pokretnu opremu) nije dozvoljeno gomilati i skladištiti na istoj već ih ukloniti o svom trošku i na svoju  odgovornost, a ukoliko to ne učini zakupnik, uklanjanje će se izvršiti na njegov troška i odgovornost putem treće osobe.

 

Uklanjanje pokretnih objekata i opreme navedenih u stavku 3. ovoga članka nije obavezno u posebnim situacijama, po zahtjevu zakupnika, uz odobrenje gradonačelnika.

 

Članak 8.

 

Štandovi,kiosci, banci, rashladne vitrine, stalci, reklamni panoi i ostali montažni i pokretni objekti za obavljanje gospodarske djelatnosti izvan prodavaonica i tržnica postavljaju se na javnim površinama  za vrijeme obavljanja djelatnosti na lokacijama određenima Planom o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata ili u skladu s posebnim zaključkom Gradskoga vijeća.

 

Zakupnici javne površine za postavu štandova, kioska, rashladnih vitrina, stalaka, reklamnih panoa i ostalih pokretnih i montažnih objekata za obavljanje djelatnosti izvan prodavaonica i tržnica dužni su ukloniti svoje pokretne objekt ukoliko nakon 01.11. prestanu obavljati djelatnost na period duži od 10 dana.

 

Zakupnici koji svoju djelatnost nakon 01.11. obavljaju prigodno i povremene zbog organiziranog posjeta turista sa kruzera ili drugih grupnih posjeta, dužni su o takvom načinu poslovanja izvijestiti JUO Grada Hvara kako bi bili oslobođeni od obveze navedene u stavku 2. ovog članka.

 

Članak 9.

 

Gradonačelnik može zatražiti privremeno uklanjanje s pojedine javne površine svih privremenih objekata, za potrebe održavanja kulturnih programa i manifestacija (predstave, koncerti, folklor i slično) i proslava vjerskih blagdana.

 

Članak 10.

 

Za korištenje javnih površina iz čl.5.točaka 1.,2.,3., 6. i 13. ove Odluke plaća se  porez na korištenje javnih površina, sukladno Odluci o gradskim porezima  i zakupnina, sukladno Odluci o visini zakupnina za korištenje javnim površinama  odnosno Odluci o visini zakupnine za postavu štekata.

 

Za korištenje javne površine iz čl.5.točaka 4.,5.,7.i 8. plaća se porez na korištenje javnim površinama sukladno Odluci o gradskim  porezima.

 

Za korištenje javne površine iz čl.5. točke 9. plaća se naknada prema posebnoj Odluci, dok se za točke 10.,11., 12.,  iz čl.5. plaća naknada prema zaključku Gradonačelnika, a točka 14. iz čl. 5. prema zaključcima Gradskog vijeća.

 

Iznimno, Gradonačelnik može dati na privremeno korištenje javne površine, na zahtjev gradskih udruga (športskih, kulturnih i sl.) bez naknade za vrijeme održavanja športskih, kulturnih i sl. manifestacija.

 

Članak 11.

 

Na štandovima, stalcima, vitrinama i drugima pokretnim objektima iz članka 8. ove Odluke može se prodavati roba  za koju je zakupnik  ovlašten prodavati sukladno obrtnici, odnosno rješenju o registraciji djelatnosti,  s tim da Grad Hvar zadržava pravo  da uskrati prodaju određenih vrsta robe za koje odredi da  nisu primjereni prodaji na toj lokaciji. Prodaja robe za koju Grad Hvar utvrdi da nije primjerena za prodaju,  a zakupnik i pored pismenog upozorenja nastavi prodavati takvu robu  osnova je  jednostranog raskida zakupa od strane Grada.  Osim navedenog ne dozvoljava se  reklamiranje niti postavljanje reklama ostalih proizvoda koji nisu predmet ugovora.

 

III POSTUPAK DODJELE JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 12.

 

Gradsko vijeće imenuje Povjerenstvo za javne površine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

Povjerenstvo provodi postupak javnog natječaja, predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Članak 13.

 

Javne površine iz čl. 5. točaka 1.,2., 3. i 13.daju se u zakup u skladu s Planom o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

 

Članak 14.

 

Javne površine daju se u zakup  ili na korištenje javnim natječajem ili neposrednom pogodbom, na rok do 3 godine. Javnim natječajem ponude se prikupljaju pismeno, a iznos zakupnine se nudi pismeno ili javnim nadmetanjem (licitacija) u ovisnosti od uvjeta natječaja.

 

Javni natječaj redovito se raspisuje radi davanja u zakup javnih površina za postavljanje objekata i naprava iz točaka 1., 2., 3. i 13. članka 5. ove Odluke, a može se raspisati i za ostale namjene ako ima više zainteresiranih osoba.

 

Gradsko vijeće može donijeti odluku da se sadašnjem korisniku javne površine iz stavka 2. ovog članka, koji u potpunosti i na vrijeme izvršava svoje financijske obveze prema Gradu Hvaru, prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponudi sklapanje novog ugovora o zakupu.

 

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana, Gradsko će vijeće raspisati javni natječaj za davanje u zakup javne površine u kojemu će početni iznos zakupnine biti onaj ponuđen zakupniku iz stavka 3. ovog članka.

 

Članak 15.

 

Gradonačelnik može dati javnu površinu na korištenje  neposrednom pogodbom za namjene iz točaka  4.,5.,6.,7., 8., 9.,10.,11. i 12.. članka 5. ove Odluke.

 

IV JAVNI NATJEČAJ

 

Članak 16.

 

Javni natječaj za davanje javnih površina u zakup raspisuje Gradonačelnik, temeljem zaključka Gradskog vijeća. Tekst javnog natječaja objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Hvara, web stranici Grada Hvara, a može se objaviti i u dnevnom tisku i Narodnim novinama.

 

Članak 17.

 

Tekst javnog natječaja sadržava:

 1. oznaka lokacije,
 2. namjenu i vrijeme na koje se lokacija dodjeljuje,
 3. odredbu da pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa registriranom gospodarskom djelatnošću na području Republike Hrvatske,
 4. početni iznos zakupnine,
 5. iznos jamčevine i broj računa na koji se ona uplaćuje,
 6. vrijeme i mjesto provođenja javnog nadmetanja (licitacije), odnosno otvaranja pismenih ponuda,
 7. odredbu da je punomoćnik natjecatelja (fizičke ili pravne osobe) dužan najkasnije do održavanja javnog natječaja Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika), ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati licitaciji,
 8. rok do kojeg se može podnijeti pisana ponuda za učešće u javnom natječaju,
 9. mjerilo za izbor najpovoljnije ponude,
 10. dokaze koji se moraju priložiti uz ponudu sukladno članku 18. ove Odluke,
 11. naziv i adresu tijela kojemu se ponude podnose,
 12. odredbu da se sa ponuditeljem za kojeg  je utvrđeno da postoje dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Gradu, njegova ponuda neće razmatrati,
 13. odredbu da je najpovoljniji ponuditelj dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o zakupu sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti na korištenje javnu površinu,
 14. odredbu da se nepotpuna i nepravodobna ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuditelja neće razmatrati,
 15. druge posebne uvjete za sudjelovanje u javnom natječaju.

 

Članak 18.

 

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

 

 1. osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi sa registriranom djelatnosti koja se natječe (ime, prezime, adresa fizičke osobe, presliku osobne iskaznice ili putovnice, naziv i sjedište obrta i OIB, telefon i žiro-račun odnosno naziv i sjedište pravne osobe i OIB, telefon i žiro-račun);
 2. oznaku  lokacije za koju se daje ponuda na natječaj;
 3. izvornik ili  presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, izvornik ili  presliku obrtnice, izvadak iz obrtnog registra (ne stariji od 30 dana) za fizičku osobu sa registriranom djelatnosti te izvornik ili  presliku rješenja o registraciji za udruge građana, registrirane poljoprivrednike ili samostalne umjetnike;
 4. potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Hvaru kao i obveze prema Komunalno Hvar d.o.o.,
 5. izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja;
 6. dokaz o uplaćenoj jamčevini za sudjelovanje u natječaju,

 

Radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja, osobe na koje se odnosi Zakon o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj: 121/17 ) trebaju dostaviti pravovaljan dokaz o svojem statusu.

 

Članak 19.

 

Ponude za javni natječaj dostavljaju se na adresu: Grad Hvar, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar, u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj – ne otvaraj” preporučenom pošiljkom ili na protokol.

 

Rok za podnošenje ponuda za javni natječaj je 8 (osam) dana od dana njegova objavljivanja osim ako Gradsko vijeće odluči drukčije.

 

Članak 20.

 

Otvaranje ponuda i odabir najpovoljnijih ponuđača provodi Povjerenstvo. Otvaranju ponuda i javnom nadmetanju mogu prisustvovati natjecatelji koji su podnijeli pismene ponude.

 

Povjerenstvo ne razmatra nepotpune, nepravovaljane i neprecizne ponude ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje financijske obveze prema Gradu Hvaru.

 

Prije početka otvaranja pismenih ponuda, predsjednik Povjerenstva upoznaje prisutne o uvjetima i postupku otvaranja ponuda. Potrebno je za svaku pojedinu ponudu utvrditi da li je potpuna, jasna i dana od osobe koja može sudjelovati u natječaju.

 

Javno nadmetanje provodi Povjerenstvo na način da utvrđuje ponuditelje koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, objavljuje listu natjecatelja koji mogu pristupiti nadmetanju, te provodi javno nadmetanje.

 

Članak 21.

 

Povjerenstvo razmatra valjane ponude, utvrđuje pravo prvenstva i predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Redoslijed  ponuditelja se utvrđuje na način da se prvo utvrdi najveća ponuda.

 

U slučaju da postoji više ponuda s istim najvećim iznosom, pravo prvenstva imaju osobe iz Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u skladu s člankom 132.toga Zakona.

 

Ukoliko postoji više ponuda s istim najvećim iznosom, a nijedna nije od strane hrvatskih branitelja ili članova njihovih obitelji, izabrati će se ponuda temeljem redoslijeda zaprimanja ponude na javni natječaj (vrijeme predaje na poštanskom šalteru ili pisarnici Grada Hvara).

 

Gradsko vijeće ima pravo poništiti natječaj ili dio natječaja, ako je to u interesu Grada Hvara.

 

Članak 22.

 

Ponuditeljima koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se vratiti uplatom na račun ponuditelja najkasnije u roku od 45 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Ponuditelju čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, odnosno koji ponudi najveći iznos, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu za lokaciju.

 

Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija ne sklopi ugovor o zakupu u roku 15 (petnaest) dana od dana postavljene obavijesti na oglasnoj ploči Grada te web stranici Grada Hvara da je izabran za najpovoljnijeg ponuditelja, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a ovlašteno  tijelo može izabrati drugu po redu najpovoljniju ponudu, poništiti natječaj za tu lokaciju i/ili raspisati novi natječaj.

 

V NEPOSREDNA POGODBA

 

Članak 23.

 

Radi davanja javne površine  na korištenje  neposrednom pogodbom, zainteresirane pravne ili fizičke osobe moraju uputiti pismeni zahtjev koji sadržava:

-          podatke o podnositelju zahtjeva;

-          namjena-djelatnost;

-          dokaz o pravu obavljanja djelatnosti;

-          opis, to jest oznaku javne površine za koju se upućuje zahtjev i skicu na katastarskoj podlozi,

-          točan opis s mjerama, skicu ili fotografiju objekta koji se na javnim površinama namjerava postaviti;

-          vrijeme korištenja javnom površinom.

 

Članak 24.

 

Raspodjela javnih površina koje se koriste kao ugostiteljske terase, štekati ispred poslovnih prostora u stambenim ili poslovnim zgradama, vrši se prema širini pročelja zgrade odnosno gabaritima širine poslovnog prostora. Na mjestu dodira susjednih štekata kriterij za podjelu i dodjelu javne površine je zajednička međa susjednih zgrada odnosno poslovnih prostora , prema principu pravičnosti.

 

Ugostiteljski štekat se može odobriti i izvan gabarita zgrade odnosno poslovnog prostora, na onu stranu gdje nema drugog korisnika a isti ne ometa prolaz odnosno drugi javni ili opći interes.

Ugostiteljskim štekatom se ne smije ugroziti javni prolaz kao ni ulaz i prolaz u stambene zgrade odnosno druge poslovne prostore.

 

Za vrijeme trajanja zakupa zakupljena površina se može smanjiti ali se time ne  smanjuju visina zakupnine i poreza na korištenje javne površine.

 

Na prostoru ugostiteljskog štekata  nije dozvoljeno postavljanje akustičnih uređaja, zvučnika, mikrofona i slično.

 

Za vrijeme posebnih događaja ( vjenčanja, proslava, festivala, koncerta i sl.), Gradonačelnik može odobriti postavljanje ostalih akustičnih uređaja, mikrofona i slično na prostoru dozvoljenog ugostiteljskog štekata.

 

Članak 25.

 

Za postavljanje štekata na javnu površinu, potrebno je podnijeti zahtjev Gradonačelniku, najmanje  30 dana prije zauzimanja javne površine. Uz zahtjev, potrebno je priložiti:

-          podatke o podnositelju zahtjeva,

-          dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora ispred kojeg se stavlja štekat;

-          dokaz o pravu obavljanja djelatnosti u prostoru;dokaz o obavljanju ugostiteljske djelatnosti

-          kopiju katastarskog plana u mjerilu 1:1000;

-          fotografiju opreme štekata (stol, stolica i sl.).

-          Skicu štekata u prostoru izrađenu u mjerilu ili kotiranu u odnosu na prometnicu i objekt izrađuje JUO Grada Hvara prije sklapanja ugovora.

 

Članak 26.

 

Odluku o davanju javne površine neposrednom pogodbom za namjene iz članka 15. ove Odluke donosi Gradonačelnik, o čemu je dužan izvijestiti Gradsko vijeće na  narednoj sjednici Vijeća.

 

Gradonačelnik će odbiti zahtjev za zakup javne površine fizičkim i pravnim osobama koje nisu podmirile sve dospjele financijske obveze prema Gradu.

 

 

 

 

Članak 27.

 

Za korištenje javne površine u smislu točaka 1.,2.,3.,6. i 13., članka 5. ove Odluke potrebno je sklopiti ugovor o zakupu, koji se sklapa na rok do 3 godine.

 

Javne površine u smislu točke 4.,5, 7. i 8. članka 5. ove Odluke daju se na korištenje temeljem zaključka Gradonačelnika na rok do 1 godine.

 

Javne površine u smislu točke 9. članka 5. daju se na korištenje ovisno o potrebama gradilišta u skladu s važećim odlukama Grada Hvara.

 

Za ostale namjene javna površina se daje na korištenje  na rok do 30 dana.

 

VI UGOVOR O ZAKUPU

 

Članak 28.

 

Ugovor o zakupu sklapa u ime Grada Hvara  Gradonačelnik, u pisanom obliku i osobito sadržava:

 1. podatke o ugovornim stranama,
 2. podatke o javnoj površini (lokacija, površina i namjena),
 3. naziv ili opis objekta ili pokretne naprave koja se postavlja,
 4. djelatnost koja će se obavljati,
 5. rok na koji se ugovor zaključuje,
 6. iznos zakupnine, način plaćanja, rok plaćanja i instrument osiguranja plaćanja,
 7. rok predaje javne površine,
 8. zabrana davanja javne površine u podzakup, bez izričitog odobrenja Gradskog vijeća,
 9. odredbe o prestanku zakupa, obvezi uklanjanja objekta ili naprave s javne površine i dovođenje lokacije u prvobitno stanje,
 10. odredbe o otkazu i otkaznim rokovima,
 11. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpis ugovornih strana.

 

Ugovor o zakupu potpisuje Gradonačelnik.

 

Članak 29.

 

Zakupnik je obvezan imati uza se ugovor o zakupu predmetne javne površine za sve vrijeme korištenja javnom površinom te ga je obvezan pokazati ovlaštenoj osobi na njen zahtjev.

 

 

 

 

 

Članak 30.

 

Zakupnik ne može ugovorenu javnu površinu dati u podzakup, bez odobrenja Gradskog vijeća.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara, može prenijeti prava iz ugovora o zakupu novim ugovorom o zakupu, na zahtjev fizičke ili pravne osobe, pod istim uvjetima pod kojima je lokaciju koristio dosadašnji zakupnik.

 

U slučajevima prijenosa prava iz ugovora, dosadašnji zakupnik ili zakupnik koji treba sklopiti novi ugovor o zakupu, dužan je  podmiriti sve obveze nastale s osnova korištenja lokacije prethodnog zakupnika.

 

Prijenos prava iz ugovora može se odobriti samo sa roditelja na dijete i obrnuto te između bračnih drugova.

 

VII PLAĆANJE ZAKUPNINE

 

Članak 31.

 

Zakupnik je za korištenje javnom površinom obvezan zakupodavcu plaćati zakupninu. Zakupnina se plaća unaprijed godišnje: prvi obrok od 50% do 01. ožujka tekuće godine, a drugi obrok od 50% do 01.srpnja tekuće godine.

 

Iznos zakupnine određuje Gradsko vijeće posebnom odlukom.

 

Članak 32.

 

Zakupnik je dužan dostaviti Gradu Hvaru instrument osiguranja plaćanja (bjanko zadužnicu) ispunjenu i ovjerovljenu kod javnog bilježnika na ukupni iznos zakupnine za cijelo ugovorno razdoblje uvećan za zakonske zatezne kamate.

 

Zakupnik nije dužan dostaviti instrument osiguranja plaćanja kad zakupninu plaća unaprijed za cijelo ugovorno razdoblje.

 

Članak 33.

 

Zakupnina za javnu površinu ne uključuje porez na korištenje javnih površina. Porez na korištenje javnih površina određen je Odlukom o gradskim porezima.

 

VIII PRESTANAK ZAKUPA

 

Članak 34.

 

Ugovor o zakupu prestaje:

 1. istekom vremena za koje je sklopljen,
 2. otkazom ili raskidom ugovora, kao posljedica nepridržavanja odredbi ugovora,
 3. smrću zakupnika, odnosno prestankom pravne osobe ako nasljednici, odnosno pravni slijednici ne zatraže pravodobno potvrdu zakupa.

 

Odluku ili obavijest o prestanku ugovora o zakupu donosi Gradonačelnik.

 

Članak 35.

 

Grad Hvar može otkazati ugovor o zakupu i prije isteka roka zakupa ako zakupnik:

 1. krši odredbe gradskih odluka koje se odnose na javnu površinu,
 2. ne koristi zakup javne površine ili ga koristi za svrhe za koje mu nije dana,
 3. bez odobrenja izvrši na javnoj površini radnje koje nisu predviđene u ugovoru o zakupu,
 4. neuredno plaća zakupninu,
 5. kasni s plaćanjem poreza na korištenje javne površine više od tri mjeseca,
 6. ne održava ili nedovoljno održava javnu površinu s obzirom na način predviđen u ugovoru o zakupu,
 7. ugovorenu javnu površinu izda u zakup trećoj osobi,
 8. izgubi pravo obavljanja poslovne djelatnosti koja je predmetom ugovora na temelju pravovaljanog rješenja ovlaštenoga tijela,
 9. u slučaju privođenja javne površine drugoj namjeni,
 10. koristi po zapisniku komunalnog redara javnu površinu izvan utvrđenih gabarita.

 

Ako Grad Hvar otkaže ugovor o zakupu, iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, zakupnik nema pravo tražiti zamjensku lokaciju ni povrat  uplaćenog iznosa zakupnine i poreza na korištenje javne površine niti naknadu štete.

 

Članak 36.

 

Grad Hvar može otkazati ugovor o zakupu radi privođenja javne površine drugoj namjeni, pri čemu će zakupniku ponuditi drugu slobodnu lokaciju sličnih osobina.

 

Odredba iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se i u slučaju kad zakupnik ne može iskoristiti zakup javne površine u cijelosti, ili djelomično, uslijed građenja ili radova koji se vrše u interesu Grada Hvara.

 

 

 

 

Članak 37.

 

Ako zakupnik ne udovolji traženju zakupodavca da mu u određenom roku preda javnu površinu na slobodno raspolaganje, odnosno da ukloni privremene pokretne objekte, odluka će se izvršiti po službenoj dužnosti, na trošak i odgovornost zakupnika.

 

Članak 38.

 

Za rješavanje svih sporova u vezi sa davanjem, izvršavanjem, otkazom, prestankom zakupa nadležan je Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu.

 

IX ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 39.

 

Javne površine koje nisu dane u zakup, ili na korištenje, održava pravna osoba ovlaštena za obavljanje komunalnih poslova, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i posebnoj odluci Gradskog vijeća.

 

Javne površine koje su dane u zakup, ili na korištenje, održava zakupnik, odnosno korisnik.

 

Članak 40.

 

Zakupnik tj. korisnik obavezan je održavati u uzornom redu i čistoći javnu površinu i objekte koji se na njoj nalaze, vodeći računa da time ne narušava njihov izgled i namjenu.

 

Članak 41.

 

Zakupnik, odnosno korisnik, će snositi sve izdatke u svezi s javnom površinom koje je uzrokovao nesavjesnim obavljanjem svoje djelatnosti.

 

Članak 42.

 

Možebitno građevinsko i drugo uređenje javne površine obavlja zakupnik, odnosno korisnik, uz prethodnu pismenu suglasnost Grada Hvara, u skladu sa zakonskim propisima.

 

Zakupnik nema pravo na povrat sredstava uloženih u uređenje javne površine.

 

Javna površina uređena na način opisan u stavku 1. ovoga članka, ostaje u takvu obliku vlasništvo zakupodavca i nakon prestanka ugovora o zakupu.

 

 

 

X NADZOR I UPRAVNE MJERE

 

Članak 43.

 

Nadzor provedbe ove Odluke obavljaju  komunalni redari i komunalni izvidnici (u daljnjem tekstu: nadzornik).

 

Članak 44.

 

Nadzornik ima pravo i obvezu zatražiti od zakupnika na uvid ugovor o zakupu.

 

Članak 45.

 

Temeljem zapisnika komunalnog redara, nadležno tijelo će rješenjem naložiti zakupniku, odnosno korisniku javne površine da u roku od 48 sati bezuvjetno ukloni objekte  i naprave koje nisu odobrene  ugovorom o zakupu kao i  da dovede  javnu površinu  u odobrene gabarite  sukladno skici iz sklopljenog ugovora o zakupu javne površine. Isti postupak će se primjenjivati i u slučaju iz članka 7. stavka 3.  i članka 8.  stavka 2. ove Odluke.

 

Ako zakupnik, odnosno korisnik  po zaprimanju rješenja nadležnog tijela ne postupi sukladno  prethodnom stavku ovoga članka, što se utvrđuje kontrolnim zapisnikom komunalnog redara gradonačelnik će sa istim raskinuti ugovor o zakupu javne površine. Zakupnik kojemu je raskinut ugovor o zakupu javne površine zbog kršenja njegovih odredbi ponovni zahtjev za korištenjem javne površine može uputiti tek nakon isteka roka od 30 dana nakon dana raskida ugovora odnosno uklanjanja objekata i opreme sa predmetne javne površine.

 

Ukoliko zakupnik tijekom svog višegodišnjeg poslovanja i korištenja javne površine uzrokuje 3 raskida ugovora o zakupu zbog nepoštivanja njegovih odredbi i gradskih odluka , korištenje javne površine može mu se ponovno odobriti tek nakon isteka roka od 5 godina od datuma zadnjeg raskida.

 

U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka,  zakupnik, odnosno korisnik dužan je u roku od 3 dana od primitka obavijest o raskidu ugovora odnosno rješenje  o uklanjanju, ukloniti cijeli štekat ili pokretni objekt, te druge građevine i instalacije o svom trošku i na vlastitu odgovornost, a javnu površinu  predati u posjed Gradu Hvaru slobodnu od osoba i stvari, u stanju u kakvu je  bila prije početka korištenja, ako ugovorom ili drugim aktom, nije drukčije određeno.

 

Ako vlasnik sam ne ukloni štekat ili pokretni objekt, o njegovu će ih trošku i odgovornosti, nakon donesenog rješenja nadležnog tijela, ukloniti Grad Hvar, putem treće osobe.

 

Vlasnik štekata, odnosno pokretnog objekta, obvezuje se da će ih preuzeti u roku od 30 dana od dana uklanjanja, uz predočenje dokaza da je podmirio sva dugovanja prema Gradu Hvaru te sve troškove nastale uklanjanjem i čuvanjem, jer će ih se u protivnome smatrati napuštenom stvari.

 

Sredstva za izvršenje iz prethodnog stavka osigurat će se od zakupnine naplaćene za uporabu javnih površina.

 

Članak 46.

 

Žalba protiv rješenja iz članka 45. ove odluke ne odgađa izvršenje rješenja.

 

XI KAZNENE ODREDBE

 

Članak 47.

 

Za kršenje odredba ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe iz Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj 8/17).

 

 

XII PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 48.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

Članak 49.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju vrijediti odredbe Odluke o korištenju i zakupu  javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj  2/14, 4/14-ispravak i 4/15).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/17-01/147

URBROJ: 2128/01-02-17-03

Hvar, 12. prosinca 2017. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić,mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Temeljem članka  25. Statuta Grada Hvara ( „Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17) i članka 4. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj 22. prosinca 2017. godine, donosi

 

P L A N

O NAČINU POSTAVLJANJA PRIVREMENIH POKRETNIH OBJEKATA

 

I OPĆENITO

 

                Privremenim pokretnim objektom  u smislu ovog Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata ( u daljnjem tekstu : Plan) smatraju se : kiosci, montažni objekti-kućice, prodajni stolovi (štandovi), pultevi, rashladne vitrine za prodaju pića i prirodnih sokova, bankomati  te drugi jednostavni objekti koji su montirani na takav način da se lako mogu ukloniti.

 

Tipovi montažnih objekata:

 1. zatvoreni kiosci za prodaju tiskovina, prehrambenih i neprehrambenih proizvoda,
 2. otvoreni  pultovi-štandovi natkriti tendom koji imaju zatvoreni dio ispod prodajne površine i to:

a)       mali  štand površine do 1,00 m2 za prodaju poljoprivrednih proizvoda (Prilog 1.)

b)       veliki štand  površine do 2,00 m2  za prodaju suvenira, bižuterije, razglednica, slika, autohtonih  hvarskih rukotvorina (Prilog 2.)

c)       štand za iznajmljivanje  automobila i/ ili  motorkotača i/ili bicikala  do 1,00 m2 (Prilog 3.)

 1. škrinje  za prodaju), tvornički pakiranog sladoleda, maksimalnih dimenzija 1,75x 0,65 m,
 2. pult za prodaju palačinki maksimalnih dimenzija 1,65 x 0,67 m,
 3. rashladna vitrina za prodaju tvornički pakiranog sladoleda i pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića, maksimalnih dimenzija 2,40 x 0,65 m,
 4. rashladna vitrina za pripremu i prodaju prirodnih sokova od voća i povrća, maksimalnih dimenzija 2,00 x 1,00 m,
 5. samostojeći bankomati

 

Gore navedeni tipovi montažnih objekata iz točke 2. a),b),c),  moraju biti drveni a dimenzije moraju odgovarati odgovarajućoj skici u prilogu. Boja drvene konstrukcije mora biti u nijansi ebanovine   (smeđe / crna). Tenda mora biti jednobojna, bijele ili „prljavo“ bijele  boje (Of  White), bez mogućnosti isticanja natpisa reklama i natpisa tvrtki. Ne dozvoljava se zatvaranje prednjih, stražnjih i bočnih strana štanda kao ni druga prekrajanja izgleda objekta.

 

Grad Hvar  sukladno svojim odlukama zadržava pravo izmjena prethodnih odredaba vezanih uz izgled, dimenzije i boju montažnih objekata.

 

Iznimno na lokaciji sa sjeverne strane Velog đardina  te ispred HP-a na Rivi, dozvoljava se dodatna tenda na stražnjoj strani objekta kao zaštita od sunca  ali na način da se svi objekti u nizu usklade izgledom tende koja se montira i učvršćuje bez oštećenja zelene površine.

 

Uz štand za iznajmljivanje bicikala i štand za iznajmljivanje  motorkotača, može se  koristiti dodatnih 1 m2 kako bi se dala mogućnost prezentacije sredstava za iznajmljivanje.

 

Uz štand za iznajmljivanje automobila, može se koristiti dodatan prostor za prezentaciju jednog automobila.

 

Škrinja za prodaju tvornički pakovanog sladoleda se može postaviti na podest koji ne može biti veći od 2,2 m2.

 

II OPIS POJEDINIH LOKACIJA / Hvar

 

1. LOKACIJA: ISPRED HP-a NA RIVI

 

SMJEŠTAJ: uz istočni zid zelene površine ispred zgrade Hrvatske pošte i nasuprot agencije „Fontana“ na Ulici Obala Riva

 

SADRŽAJ: prodajarazglednica ,slika, bižuterije,suvenira; prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje);

 

KAPACITET:

-          prodaja razglednica ,slika, bižuterije,suvenira……………………………….5

-          prodaja poljoprivrednih proizvoda ( pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)…………………………………….6

 

2. LOKACIJA: IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA

 

SMJEŠTAJ: sa sjeverne strane Velog đardina i sa južne strane Malog đardina, uz respektiranje gabarita i ulaza u đardin na Ulici Trg sv. Stjepana

 

SADRŽAJ: prodaja razglednica ,slika, bižuterije,suvenira; prodaja autohtonih hvarskih  rukotvorina, prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje);

 

KAPACITET:

-          prodaja razglednica ,slika, bižuterije,suvenira……………………………..12

-          prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono  ljekovito bilje)…………………………………….6

-          prodaja autohtonih hvarskih rukotvorina…………………………………………2

 

3. LOKACIJA:  ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

 

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Velog đardina (do ulaza u đardin) na Ulici Trg sv. Stjepana

 

SADRŽAJ: prodaja tvornički pakiranog sladoleda;

 

KAPACITET:

-          prodaja sladoleda…………………………………1

 

4. LOKACIJA:  ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

 

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Malog đardina (do stepenica) na Ulici Trg sv. Stjepana

 

SADRŽAJ:  prodaja razglednica,slika, bižuterije, suvenira ; prodaja poljoprivrednih      proizvoda  ( pčelinji  proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje);

 

KAPACITET:

-          prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira……………………………………………..2

-          prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)…………………………………….1

 

5. LOKACIJA: OBALA RIVA

 

SMJEŠTAJ: ispred agencije „Jadrolinije“ na Ulici Obala Riva

 

SADRŽAJ : prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono  ljekovito bilje); montažni objekt Nautičkog centra Hvar;

 

KAPACITET:

-          poljoprivredni proizvodi……………………….2

-          montažni objekt Nautičkog centra Hvar…………………………………………………..1

 

6. LOKACIJA: „PARK ŠUMICA“ ( MINI- GOLF IGRALIŠTE )

 

SMJEŠTAJ: kod MINI golf igrališta u gradskom „parku Šumica“ na Ulici Šetalište Antuna Tonija Petrića

 

SADRŽAJ: montažni objekt- prodaja tiskovina i samostojeći bankomat;

 

KAPACITET:

 

ukupno……………………………………………………………2

 

7. LOKACIJA: ŠETALIŠTE ANTUNA TONIJA PETRIĆA

 

SMJEŠTAJ:  nasuprot južnog ulaza u hotel „Amfora“ na Ulici Šetalište Antuna Tonija Petrića

 

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, potrepština za plažu, prodaja tvornički pakiranog sladoleda;

 

KAPACITET:

-          prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepštine za plažu …………………………………………………2

-          prodaja sladoleda…………………………………1

 

8. LOKACIJA: UVALA  KRIŽA

 

SMJEŠTAJ: na javnoj površini ispred depadanse hotela “Dalmacija“ te ispred zida maslinika Franjevačkog samostana na Ulici Šetalište put Križa

 

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika,bižuterije, suvenira; poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), tvornički pakiranog sladoleda, pult za prodaju palačinka;

 

KAPACITET:

-          prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, prodaja poljoprivrednih  proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) ………………………………………………………….4

-          prodaja sladoleda ………………………………..1

-          prodaja palačinki ………………………………..1

 

9. LOKACIJA: KRIŽNA LUKA

 

SMJEŠTAJ: uz zapadni  rub ceste iznad žala na Ulici Šetalište put Križa

 

SADRŽAJ: prodaja tiskovina, iznajmljivanje motorkotača;

 

KAPACITET:

 

ukupno……………………………………………………………2

 

10. LOKACIJA: DOLAC I

 

SMJEŠTAJ: uz sjeverni zid Biskupije i ispred mesnice „Pivac“ na Ulici Trg Marka Miličića

 

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepštine za plažu; iznajmljivanje motorkotača i automobila;

 

KAPACITET:

-          prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepštine za plažu …………………………………………………5

-          iznajmljivanje motorkotača…………………..3

-          iznajmljivanje automobila…………………….2

 

11. LOKACIJA:  DOLAC II

 

SMJEŠTAJ: zapadno i sjeverno od Autobusnog kolodvora “ na Ulici Trg Marka Miličića

 

SADRŽAJ: iznajmljivanje bicikala,automobila i motorkotača, bankomat;

 

KAPACITET:

-          bankomat …………………………………………..2

-          iznajmljivanje automobila, motorkotača i bicikli ……………………………………………….3

 

12. LOKACIJA: „PARK DR. JOSIPA AVELINIJA“

 

SMJEŠTAJ: uz šetnicu za tvrđavu Fortica

 

SADRŽAJ: prodaja tvornički pakiranog sladoleda i pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića; prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja,autohtono ljekovito bilje)

 

KAPACITET:

-          poljoprivredni proizvodi……………………….1

-          prodaja sladoleda i pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića …………………………………………………..1

 

13. LOKACIJA: TVRĐAVA „FORTICA“

 

SMJEŠTAJ: ispred ulaza u tvrđavu „Fortica“ na Ulici biskupa Jurja Dubokovića

 

SADRŽAJ: samostojeći bankomat

 

KAPACITET: …………………………………………………1

 

14. LOKACIJA: BUKAINKA

 

SMJEŠTAJ: Ulica Šime Tome Buzolića 9

 

SADRŽAJ: iznajmljivanje motorkotača;

 

KAPACITET: …………………………………………………1

 

III OPIS POJEDINIH LOKACIJA/ Milna

 

1. LOKACIJA: MILNA 1

SMJEŠTAJ: kraj telefonske govornice

 

SADRŽAJ: prodaja tiskovina, prehrambenih proizvoda

 

KAPACITET:

 

Ukupno ………………………………………………………….2

 

IV LOKACIJA – BURAK

 

Temeljem inicijative Udruženja obrtnika otoka Hvara, Ulica  kroz Burak od kućnog broja 1. do kućnog broja 63. određuje se kao lokacija u  kojoj bi se mladim slikarima i umjetnicima  starosne dobi od 18 do 30 godina, studentima i/ ili članovima umjetničkih strukovnih udruga dala mogućnost prezentirati isključivo svoje rukotvorine i autorska djela. Na pogodnim mjestima ulice, gdje se neće ometati promet i rad drugih poslovnih objekata, omogućava se bez naknade, temeljem Zaključka gradonačelnika u određenom periodu godine postaviti  stalak ili stolić (max.dimenzija 0,50 m2)  koji se  svakodnevno postavlja i uklanja.

 

V ZAVRŠNE ODREDBE

 

1. Nadzor nad primjenom ovog Plana provoditi će komunalni redari i komunalni izvidnici.

2. Grafički prikazi su sastavni dio ovog Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

3. Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

4. Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 5/15 i 7/17).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/17-01/151

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 22. prosinca  2017.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj:  5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14  i 8/17), članka 4. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata, Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj 22.prosinca 2017. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

O VISINI ZAKUPNINA ZA KORIŠTENJE JAVNIM POVRŠINAMA

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se visina zakupnina za korištenje javnim površinama na području Grada Hvara prema lokaciji i sadržaju sukladno Planu o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

 

na lokaciji:  ISPRED HP-a NA RIVI

 

a) za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira zakup javne površine …………. 3.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) zakup javne površine …………. 5.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: IZMEĐU MALOG I VELOG ĐARDINA

 

a) za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira zakup javne površine ……….. 20.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) zakup javne površine …………10.000,00 kn/godišnje

 

c) za prodaju autohtonih hvarskih rukotvorina zakup javne površine …………. 7.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

 

a) za prodaju sladoleda zakup javne površine ………………………………………….1.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

 

a) za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira zakup javne površine …………20.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) zakup javne površine ………….10.000,00kn/godišnje

 

na lokaciji: OBALA RIVA 

 

a) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) zakup javne površine …………..2.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: „PARK ŠUMICA“ (MINI- GOLF IGRALIŠTE )

 

a) za prodaju tiskovina zakup javne površine ………………………………………….5.000,00 kn/godišnje

b) za postavu samostojećeg bankomata zakup javne površine …………………………..30.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: ŠETALIŠTE ANTUNA TONIJA PETRIĆA

 

a) za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu zakup javne površine ………………………………………….2.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju sladoleda zakup javne površine  ………………………………………….1.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: UVALA KRIŽA

 

a) za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira  i potrepština za plažu zakup javne površine ………………………………………….2.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) zakup javne površine ……………. 500,00 kn/godišnje

 

c) za prodaju sladoleda zakup javne površine  ………………………………………… 1.000,00 kn/godišnje

 

d) za pravljenje i prodaju palačinki zakup javne površine  ………………………….. 1.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji:KRIŽNA LUKA

 

a) za prodaju tiskovina zakup javne površine ……………………………………….. 5.000,00 kn/godišnje

 

b)za iznajmljivanje motorkotača zakup javne površine ……………………………. 1.500,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: DOLAC I

 

a) za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepština za plažu

zakup javne površine………… 10.000,00 kn/godišnje (SU-1)

zakup javne površine ………… 5.000,00 kn/godišnje (ostala mjesta)

 

b) za iznajmljivanje motorkotača zakup javne površine ………………………….. 2.500,00 kn/godišnje

c) za iznajmljivanje automobila zakup javne površine ………………………… 10.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: DOLAC II

 

a) za iznajmljivanje motorkotača, automobila i bickli zakup javne površine.. 25.000,00 kn/godišnje (za 3 prodajna mjesta)

 

b) za postavu samostojećih bankomata zakup javne površine ……………………….. 30.000,00  kn/godišnje

 

na lokaciji: „PARK DR. JOSIPA AVELINIJA“

 

a) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) zakup javne površine ………… 1.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju sladoleda i pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića) zakup javne površine ………………………………………… 2.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: TVRĐAVA „FORTICA“

 

a) za postavu samostojećeg bankomata zakup javne površine …………………………  30.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji BUKAINKA

 

a) za iznajmljivanje motorkotača zakup javne površine …………………………… 1.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: MILNA I

 

a) za prodaju tiskovina zakup javne površine ………………………………………….3.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju prehrambenih proizvoda zakup javne površine …………………………….1.000,00 kn/godišnje

 

Članak 2.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini zakupnina za korištenje javnim površinama („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 1/12 i 2/14).

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog  dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A  R

GRADSKO VIJEĆE

 

 

 

KLASA: 363-02/17-01/152

Urbroj: 2128/01-02-17-02

Hvar, 22. prosinca 2017. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11  i 144/12 ) , članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”  broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17),  članka 14.st. 3. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina  i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih , Gradsko vijeće Grada Hvara na 10.sjednici održanoj 22. prosinca 2017.godine, donosi slijedeći

 

Z A K LJ U Č  AK

o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim

korisnicima javnih površina

 

Članak 1.

 

Dosadašnjim korisnicima javnih površina (osim korisnika javnih površina za postavu štekata)  koji su sa Gradom  Hvarom sklopili ugovor o zakupu javne površine  i koji istječu 31.prosinca 2017.godine, i koji u potpunosti i na vrijeme izvršavaju svoje financijske obveze prema Gradu Hvaru, ponuditi će se sklapanje novog ugovora o zakupu i to ako je pojedino mjesto i lokacija predviđena Planom o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

 

Članak 2

 

Korisnici iz članka 1. ovog Zaključka se  moraju očitovati da li prihvaćaju ponudu iz  istog članka i to u roku od 30 dana od donošenja ovog Zaključka na sjednici Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Zadužuje se JUO Grada Hvara da  provede ovaj Zaključak te pripremi izvješće o očitovanjima  iz članka 2. ovog Zaključka.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/17-01/153

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 22. prosinca 2017.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 132. Zakona o gradnji („NN“, broj 153/13 i 20/17) i odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13,  8/14 i 8/17), po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Grada Hvara, Gradsko vijeće  Grada Hvara, na 10. sjednici, održanoj 22.12.2017. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova

tijekom turističke sezone za 2018.g.

 

I. UVOD

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje građevinskih radova za vrijeme turističke sezone na području Grada Hvara, odnosno određuju se vrste radova, područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova, utvrđuju se opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi te provođenje nadzora.

 

II. PODRUČJA, RAZDOBLJA I VRIJEME PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 2.

 

Područje za koje se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova je cijelo područje Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Zabrana se odnosi na razdoblje od 15. svibnja do 15. listopada.

 

 

 

Članak 4.

 

Zabrana se odnosi na dnevno vrijeme od 0 do 24 sata.

 

III. VRSTE GRAĐEVINA, ODNOSNO RADOVA KOJI SE NE SMIJU IZVODITI

 

Članak 5.

 

Privremeno se zabranjuje izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine.

 

IV. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

 

Članak 6.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari Grada Hvara.

 

Članak 7.

 

U obavljanju nadzora komunalni redari postupaju sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, br. 153/13) i Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13 i 20/17).

 

V. IZNIMNI SLUČAJEVI NA KOJE SE ODREDBE OVE ODLUKE NE ODNOSE

 

Članak 8.

 

Odredbe ove Odluke ne odnose se na:

(1) građenje objekata za koje je odlukom Vlade ili posebnim zakonom utvrđen interes Republike Hrvatske,

(2) građenje objekata za koje je odlukom Gradonačelnika ili odlukom Gradskog vijeća Grada Hvara utvrđen interes Grada Hvara,

(3) radove na uklanjanju građevina na temelju inspekcijskog rješenja ili odluke

drugog tijela državne i lokalne vlasti,

(4) građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je ova Odluka stupila na snagu,

(5) nužni i hitni radovi na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja nekretnine,

(6) nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji neposredna opasnost za život i zdravlje ljudi,

(7) saniranje posljedica prirodnih katastrofa i nepogoda.

 

 

 

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 9.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone (Službeni glasnik Grada Hvara, broj 9/15).

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a primjenjuje se od iduće kalendarske godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/17-01/85

URBROJ: 2128/01-02-17-04

Hvar,  22.12.2017.g

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 21., Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/17) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2017.-2022.

 

I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(1) Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2017.-2022.g.

(2) Ovom Odlukom određuje se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi donošenja, ciljevi i programska polazišta Plana gospodarenja Grada Hvara, obuhvat Plana te način pribavljanja mišljenja nadležnih tijela.

 

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA

 

Članak 2.

 

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara je članak 28. stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 93/13 i 73/17) i  donošenje Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine („Narodne novine“ broj 3/17) sa kojim Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave mora biti usklađen,

 

III. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA

 

Članak 3.

 

(1) Grad Hvar obvezan je donijeti Plan gospodarenja otpadom sukladno članku stavku 5. članka 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom,

(2) Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara mora biti usklađen sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.

 

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA

 

Članak 4.

 

(1) Ciljevi i programska polazišta Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara preuzeti su iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.g. Ciljevi koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. Godinu:

 

-          unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom,

-          unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada,

-          unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom,

-          sanirati lokacije onečišćene otpadom,

-          kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti,

-          unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom,

-          provoditi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. što posebice uključuje projekte određene Popisom projekata važnih za provedbu navedenog Plana.

 

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA

 

Članak 4.

 

(1) Ciljevi i programska polazišta Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara preuzeti su iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.g. Ciljevi koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. Godinu:

 

-         unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom,

-         unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada,

-         unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom,

-         sanirati lokacije onečišćene otpadom,

-         kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti,

-         unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom,

-         provoditi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. što posebice uključuje projekte određene Popisom projekata važnih za provedbu navedenog Plana.

 

V. OBUHVAT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA

 

Članak 5.

 

(1)Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara obuhvaća teritorij određen administrativnim granicama Grada Hvara.

 

VI. NAČIN PRIBAVLJANJA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA

 

Članak 6.

 

(1)  Grad  Hvar dužan je ishoditi suglasnost na Plan gospodarenja otpadom od Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.

 

VII. IZVORI FINANCIRANJA

 

Članak 7.

 

(1) Izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara financira se iz sredstava proračuna Grada.

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 8.

 

(1) Ova odluka objaviti će se u službenom glasniku Grada Hvara i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350 – 01 / 17 – 01 / 43

URBROJ: 2128 – 01 – 01 / 1 – 17 – 03

Hvar, 12.12.2017.god.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

                Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Članka 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, br. 158/03, 100/04, 38/09, 123/11 i 56/16) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11, 02/11-pročišćeni tekst, 06/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 20. prosinca 2017.g.,  d o n o s i

 

O D L U K U

o izgledu suncobrana i ležaljki za obavljanje gospodarskih djelatnosti na području pomorskog dobra Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom propisuje se izgled suncobrana i ležaljki za gospodarsko korištenje na području pomorskog dobra Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Svi korisnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području pomorskog dobra Grada Hvara temeljem koncesijskog odobrenja ili koncesije, imaju obvezu za sezonu 2018. g. zamijeniti plastične ležaljke u drvene te upotrebljavati suncobrane od prirodnih materijala (trstike i st.), tkanine bijele ili „prljavo” bijele (Of White) boje bez isticanja natpisa sponzora i reklama, osim natpisa tvrtki koji se izuzetno mogu isticati na donjem dijelu suncobrana.

 

Članak 3.

 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vršiti će komunalni redari Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, te nadležna tijela za kontrolu korištenja pomorskog dobra.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Sležbenom glasniku Grada Hvara“.

 

Klasa: 342-01 /l 7-01/

URBROJ: 2128/1-01/1-17-0t

Hvar, 20. prosinca 2017.g.

 

Gradonačelnik:

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka  95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i članka 25.st.1.al.8. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj:5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara dana 07.12.2017. godine donosi

 

Z A K LJ U Č A K

o utvrđivanju Prijedloga

Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac

za javnu raspravu

 

1. Utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac i upućuje na javnu raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

2. Prijedlog Plana je izradio Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, Kačićeva 26, Zagreb. Elaborat Prijedloga Plana je sastavni dio ovog Zaključka.

 

3. Objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

4. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara da objavi i provede Javnu raspravu o Prijedlogu Plana, te da po završetku iste pripremi i objavi Izvješće o provedenoj javnoj raspravi.

 

5. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

GRADONAČELNIK:

Rikardo Novak

 

KLASA: 350-01/16-01/248

URBROJ: 2128/01-01/1-17-24

Hvar, 07.12.2017. godine

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A D R Ž A J

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

1. Proračun Grada Hvara za 2018.godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu Odluka o izvršavanju proračuna Grada za 2018.godinu

2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Hvara za 2018. godinu

3. Program socijalne skrbe Grada Hvara za 2018. godinu

4. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2018.godinu

5. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2018.godinu

6. Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2018.godinu

7. Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu za Grad Hvar

8. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu za Grad Hvar

9. Odluka o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje za 2018.g.

10. Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije D.D.D. za 2018.godinu

11. Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara za 2018.godinu

12. Odluka o korištenju i zakupu javnih površina

13. Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata

14. Odluka o visini zakupnina za korištenje javnim površinama

15. Zaključak o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina

16. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2018.g.

17. Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

1. Plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2018. godinu

2. Odluka o izgledu suncobrana i ležaljki za obavljanje gospodarskih djelatnosti na području pomorskog dobra Grada Hvara

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac za javnu raspravu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

 

 

 

 

 

 

 

 Službeni glasnik – br. 8/2017

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA 17  – klikni za preuzimanje


 Na temelju članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o  polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst,  6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 7. sjednici održanoj dana

17. listopada  2017. godine,  d o n o s i

 

 

A.POLUG O D I Š NJ I    I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

 

 

Članak 1.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2017. godinu sadrži:

 

 1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu  novca i kapitala,
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,te
 7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

 

 

Članak 2.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2017.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Gradsko vijeće

 

 

Klasa: 400-01/17-01/16
Urbroj: 2128/01-02-17- 03

 

Hvar, 17. listopada 2017. godine


 

GRAD HVAR

Hvar, 28.08.2017.

Gradski proračun

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

I.  OPĆI DIO PRORAČUNA

/u kunama/

        A.  RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ostvareno 2016.god.

Izvorni Plan
za 2017.g.

Ostvareno 2017.god.

Indeks
4/2

Indeks
4/3

1

2

3

4

5

6

              P R I H O D I   P O S L O V A NJ A  

15.709.306

49.798.800

11.981.837

76,27

24,06

              PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE  

7.754

320.000

95.751

######

29,92

              U K U P N O   P R I H O D I  

15.717.060

50.118.800

12.077.588

76,84

24,10

              R A S H O D I   P O S L O V A NJ A  

11.450.734

34.632.100

12.780.096

111,61

36,90

              RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU  

3.437.508

19.814.500

4.190.601

121,91

21,15

              U K U P N O    R A S H O D I  

14.888.242

54.446.600

16.970.697

113,99

31,17

              RAZLIKA  -  VIŠAK / MANJAK  

828.818

-4.327.800

-4.893.109

-590,37

113,06

        B.  RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA:  

Ostvareno 2016.god.

Izvorni Plan
za 2017.g.

Ostvareno 2017.god.

Indeks
4/2

Indeks
4/3

1

2

3

4

5

6

              IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA  

70.598

0

0

0,00

#DIV/0!

              NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE  

-70.598

0

0

0,00

#DIV/0!

        UKUPNO PRIHODI I PRIMICI  

15.717.060

50.168.800

12.077.588

76,84

24,07

        UKUPNO RASHODI I IZDACI  

14.958.840

54.446.600

16.970.697

113,45

31,17

        RAZLIKA  VIŠAK/MANJAK  

758.220

-4.277.800

-4.893.109

-645,34

114,38

        POKRIĆE IZ VIŠKOVA PRETHODNIH GODINA  

0

4.277.800

4.277.800

#DIV/0!

100,00

        RAZLIKA  VIŠAK/MANJAK  

758.220

0

-615.309

   

 

 

 

 

 


Brojčana oznaka i naziv računa rashoda

Ostvareno 2016.god.

Izvorni Plan
za 2017.g.

Ostvareno 2017.god.

Indeks
4/2

Indeks
4/3

1

2

3

4

5

6

 424  KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI

43.747

127.000

40.590

92,78

31,96

 4241  Knjige u knjižnicama

43.747

127.000

40.590

92,78

31,96

 426  NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

54.809

460.500

9.341

17,04

2,03

 4262  Ulaganje u računalne programe

20.517

52.500

7.184

35,01

13,68

 4263  Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi)

34.292

408.000

2.157

6,29

0,53

 43  PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJED.

0

0

39

#DIV/0!

#DIV/0!

 431  PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJED.

0

0

39

#DIV/0!

#DIV/0!

 4312  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

0

0

39

#DIV/0!

#DIV/0!

 45  RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI

1.794.096

11.590.000

2.214.624

123,44

19,11

 451  DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA

1.794.096

11.590.000

2.214.624

123,44

19,11

 4511  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.794.096

11.590.000

2.214.624

123,44

19,11

   U K U P N O   R A S H O D I   ( 3 + 4 )

14.888.242

54.446.600

16.970.697

113,99

31,17

 B.   RAČUN FINANCIRANJA

/u kunama/

Brojčana oznaka i naziv računa izdatka

Ostvareno 2016.god.

Izvorni Plan
za 2017.g.

Ostvareno 2017.god.

Indeks
4/2

Indeks
4/3

1

2

3

4

5

6

 5  IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

70.598

0

0

0,00

#DIV/0!

 51  IZDACI ZA DANE ZAJMOVE

70.598

0

0

0,00

#DIV/0!

 516  IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA

70.598

0

0

0,00

#DIV/0!

 5163  Zajam trg.društvu izvan jav.sektora

70.598

0

0

0,00

#DIV/0!

   UKUPNO  IZDACI FINANCIRANJA

70.598

0

0

0,00

#DIV/0!

   UKUPNO RASHODI I IZDACI  ( 3 + 4 + 5 )

14.958.840

54.446.600

16.970.697

113,45

31,17


Naziv: GRAD HVAR Matični broj: 02541122
Adresa: 21450 HVAR Šifra djelatnosti: 8411
Žiro-račun: 2500009-1815300001 OIB: 01250166084

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 01-06/2017. godini

u kunama

Broj
računa

Datum
ispl.

KORISNIK SREDSTAVA I NAMJENA KORIŠTENJA

I Z N O S

38511

   

38511

   

38511

   

38511

   

38511

   

38511

   

UKUPNO

0,00

NAPOMENA: Nije bilo isplata iz proračunske zalihe.


 

Naziv:  GRAD HVAR                                                                      Matični broj: 02541122

Adresa: Milana Kukurina 2, 21450 HVAR                                       Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084                                                                             Šifra grada: 153

RKP: 30509                                                                                        Razina: 22

 

 

 

       OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 01-06/2017. GODINE                                                                 

I.                    PRIHODI  I  PRIMICI

 

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 24,06%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:

-          Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 27,69% godišnjeg plana, a 79,76% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvarenje je slabo u odnosu na plan, a slabije je i u usporedbi sa  prethodnom godinom, pogotovo je slabo ostvarenje Poreza na promet nekretnina (prema našem saznanju  PU počela je koristiti novu aplikaciju pa  je u zaostatku sa razrezom poreza).

-          Pomoći (skupina 63) su ostvarene sa 3,90% u odnosu na plan, a sa 23,69% u odnosu na prethodnu godinu (izostala je većina planiranih potpora).

-          Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 38,41%  plana, a u odnosu na prethodnu godinu sa 76,51 %,  pogotovo je slabo ostvarenje od zakupa poslovnih prostora (problem naplate od Konzuma).

-          Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 32,68% plana, a 78,92% ostvarenja prošle godine, slabije ostvarenje je djelomično u vezi sa upražnjenim radnim mjestom referenata  (3 mjeseca) koji vrši naplatu kom.doprinosa i kom.naknade.

-          Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 24,58% plana uz znatno povećanje u odnosu na prošlu godinu .

-          Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 18,10% plana , a 70,35% u odnosu na prethodnu godinu, ali radi se o malim (apsolutnim) iznosima.

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 29,92% , ali su veći u odnosu na prošlu godinu zbog prihoda ostvarenog od prodaje zemljišta.
 2. Primici od zaduženja nisu ostvareni, a radi se o povratu plaćenih sredstava po jamstvu za kredit Sportskog centra Hvar d.o.o. Hvar.
 3. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 24,07% plana i manji su za 23,16% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je značajno smanjenje.

 

II.                 RASHODI  I  IZDACI

 

 1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 36,90%  u odnosu na plan, te 111,61% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,  izvršenje po skupinama je slijedeće:

-          Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 44,20% u odnosu na godišnji plan te su veći za 1,23% u odnosu na prethodnu godinu.

-          Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 43,10% u odnosu na godišnji plan, te su za 12,33%  veći u odnosu na prethodnu godinu.

-          Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 116,69%  u odnosu na godišnji plan (radi se o neplanirano većim kamatama po izgubljenim sudskim sporovima), a manji su za 22,83% u odnosu na prethodnu godinu.

-          Subvencije (skupina 35) u ovom razdoblju nisu izvršavane.

-          Pomoći korisnicima drugih proračuna (skupina 36) izvršene su sa 32,09% u odnosu na godišnji plan, odnosno 184,03% u odnosu na prethodnu godinu.

-          Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 32,25% godišnjeg plana, a za 12,75% su veće nego prethodne godine, a radi se o troškovima vezanim za socijalni program.

-          Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 18,73% godišnjeg plana, a više su ostvareni u odnosu na prethodnu godinu za 28,32%.

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 21,15% godišnjeg plana, a za 21,91% su veći u odnosu na prošlu godinu.
 2. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 31,17% u odnosu na godišnji plan, odnosno za 13,45% su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

III.

 

 

 

IV.               OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

 1. Glava: 00101

 

 1. Program: 1001 je izvršen sa 39,27%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave.
 2. Program: 1002 je izvršen sa 70,42%. Rashodi u ovom programu vezani su za troškove prigodnih manifestacija, priredbi, koncerata i sl.
 3. Program: 1003 je izvršen sa 46,60%. Rashodi u ovom programu su vezani za opće usluge i pričuvu.
 4. Program: 1004 je izvršen sa 120,26%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, veće izvršenje od plana je zbog plaćenih zateznih kamata na izgubljene sudske sporove.
 5. Program: 1005 je izvršen sa 31,55%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, donacije DVD-u, donacije Gorskoj službi spašavanja, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
 6. Program: 1006 je izvršen sa 6,59%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje i adaptaciju poslovnih i uredskih prostora.
 7. Program: 1007 je izvršen sa 0,00%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Nije bilo nikakvih izdataka.
 8. Program: 1008 je izvršen sa 50,16%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova, kao i kupnju zemljišta za navedene namjene.
 9. Program: 1009 je izvršen sa 10,72%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema oborinskih i otpadnih voda (kanalizacije).
 10. Program: 1010 je izvršen sa 3,62%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela.
 11. Program: 1011 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je vezana uz radove Hv.vodovoda. Nije bilo izdataka po ovom programu.
 12. Program: 1012 je izvršen sa 38,93%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je u planiranim iznosima.
 13. Program: 1013 je izvršen sa 32,31%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina.
 14. Program: 1014 je izvršen sa 3,90%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta za izgradnju novog groblja.
 15. Program: 1015 je izvršen sa 31,42%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obale i obalnog pojasa.
 16. Program: 1016 je izvršen sa 27,23%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije su izvršene samo Hitnoj medicinskoj pomoći, dok ostalih donacija nije bilo.
 17. Program: 1017 je izvršen sa 20,50%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada.
 18. Program: 1018 je izvršen sa 25,62%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i dodatna ulaganja u očuvanje spomenika kulture.
 19. Program: 1019 je izvršen sa 33,33%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama.
 20. Program: 1020 je izvršen sa 18,95%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama.
 21. Program: 1021 je izvršen sa 19,55%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta.
 22. Program: 1022 je izvršen sa 29,00%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći.

 

 

 1. Glava: 00102

 

1.     Program: 2001 je izvršen sa 42,40%. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost dječjeg vrtića

Hvar, te za dodatno ulaganje na zgradi Dječjeg vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom.

 

 1. Glava: 00103

 

1.     Program: 3001 je izvršen sa 41,55%. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost Gradske

knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa  je u skladu sa planom.

 

 

 

 

Hvar, 30. kolovoza 2017.god.

 

 

 

 

Pročelnica Službe za proračun i financije:                                                                                            Zakonski predstavnik:

 

 

_____________________                                                                                                   ___________________

     Margita Petrić Hraste                                                                                                                           Rikardo Novak


  GRAD  HVAR

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNE POMOĆI za 01-06/2017

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti

Plan
za 2017.

Ostvareno
do 30.06.2017.

Indeks

 Program 1005: Organiziranje i provođenje zašite i spašavanja

370.000

83.165

22,48

 T.Projekt: Dovršetak vatrogasnog doma      
  A1005 02   Kapitalna pomoći DVD-u Hvar

370.000

83.165

22,48

 Program 1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom

2.745.000

369.780

13,47

 T.Projekt T1009 02: Sanacija odlagališta komunal. otpada
i gradnja reciklažnog dvorišta
     

T1009 02

  Pomoći Komunalnom za sanaciju odlagališta
i gradnju reciklažnog dvorišta

1.200.000

14.000

1,17

 T.projekt T1009 05: Izgradnja oborinske i fekalne kanalizacije      

T1009 05

  Pomoći Komunalnom-Hvar i Odvodnji-Hvar
za izgradnju kanalizacije

1.545.000

355.780

23,03

 Program 1011: Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe

150.000

0

0,00

 T.Projekt T1011 01: Prijenosi za izgradnju vodovodne mreže      
  T1011 01   Kapitalna pomoć Hvarskom vodovodu Jelsa

150.000

0

0,00

 Program 1018: Promicanje kulture

100.000

0

0,00

 Aktivnost A1018 04: Pomoć Muzeju hvarske baštine      
  A1018 04   Pomoć Muzeju za sanac.crkve Sv.Marka

100.000

0

0,00

 Program 3001: Knjižnična djelatnost

71.000

25.526

35,95

  T projekt  T3001 02: Kupnja knjižne građe i opreme      
  T3001 02 Kupnja knjižne građe i opreme u knjižnici

71.000

25.526

35,95

S V E U K U P N O

3.436.000

478.471

13,93


Račun – konto

 N A Z I V    R A S H O D A

PLAN ZA 2017.god.

Povećanje/
Smanjenje

NOVI PLAN
za 2017.god.

43  RASHODI ZA POHRANJENE VRIJEDNOSTI

0

500

500

431  Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

0

500

500

45  RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI

11.590.000

-1.050.000

10.540.000

451  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

11.590.000

-1.050.000

10.540.000

   U K U P N O   R A S H O D I   ( 3 + 4 )

54.446.600

-2.635.700

51.810.900

 II  POSEBNI DIO

Članak 3.

        Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od 51.810.900 kuna 
raspoređene po nositeljima, korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu
Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:III  ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

    Sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Hvara za 2017.godinu su:
1. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji (Izmjene 1/17),
2. Plan razvojnih programa – investicije 2017-2019 (Izmjene 1/17),
3. Plan razvojnih programa – kapitalne pomoći 2017-2019 (Izmjene 1/17).

Članak 5.

     Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2017.godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u     
“Službenom glasniku Grada Hvara”.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Gradsko vijeće

KLASA: 400-01/16-01/18
URBROJ: 2128/01-02-17-06
Hvar, 17. listopada, 2017.godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

 

 

 

Jurica Miličić, mag.iur.


 

          Hvar,17. listopada, 2017. god.Na temelju  članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj:157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 25. Statuta Grada Hvara ( „Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09 ,1/11 ,2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na  7. sjednici održanoj dana 17. listopada 2017.godine, donosi

 

 

ODLUKU

o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2017.godinu

 

 

Članak 1.

                 U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2017.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 8/16 )  u glavi  II. OSNOVNE AKTIVNOSTI  GRADA  HVARA  NA  PLANU SOCIJALNE  SKRBI,  u tablici, mijenja se ukupan iznos te iznosi  sredstava u točkama: 2., 4., 7., 9., 13.   i 14. te sada iznose:

 

 

„  2.   Sufinanciranje stacionara………………………………………………………..5.000,00 kuna

    4.   Troškovi borbe protiv ovisnosti…………………………………………………2.000,00 kuna,

    7.   Pomoći za novorođenu djecu…………………………………………………120.000,00 kuna,

9.   Ostale naknade u naravi……………………………..…………………………60.000,00 kuna,

  13.  Sufinanciranje cijene prijevoza …………………………………..……………..67.000,00 kuna,

14.  Izgradnja doma za starije osobe………………………………………………..50.000,00 kuna,

 

 

      UKUPNO:  …………………………………………………………………..1.289.000,00 kuna

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog  dana od dana objave u  „Službenom glasniku Grada Hvara.“

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

 

 

KLASA: 500-01/16-01/64

URBROJ: 2128/01-02-17-05

Hvar, 17. listopada 2017. godine

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

 

Jurica  Miličić, mag.iur.


 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj: 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj  5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 7.sjednici održanoj dana 17.listopada 2017. godine, d o n o s i

ODLUKU

 

O izmjeni   Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2017.godinu

 

        Članak 1.

 

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2017.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 8/16) mijenja se članak 2. tako da izmijenjeni glasi: 

„GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 3001- knjižnična djelatnost

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu predviđen je iznos od………………………………………………..…..619.350,00 kn

 

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 350.000,00 kuna, a od toga:

-         za plaće predviđen je iznos od 290.000,00 kuna,

-         za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 10.000,00 kuna,

-         za doprinose na plaće predviđen je iznos od 50.000,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 114.850,00 kuna, a od toga:

-         za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 18.000,00 kuna,

-         za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 14.000,00 kuna,

-         za rashode za usluge predviđen je iznos od: 71.000,00 kuna,

-         za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 11.850,00 kuna,

 

C) za financijske rashode predviđen je iznos od 3.500,00 kuna,za bankarske i usluge platnog prometa,

D) za tekuće donacije predviđen je iznos od 1.000,00 kuna.

 

Tekući projekt  T 3001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

D) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 150.000,00 kuna, od čega se 12.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, za nabavku knjiga predviđen iznos od 127.000,00 kuna, za nabavu umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela i računalnih programa iznos od 10.500,00 kuna te za nabavu pohranjenih knjiga, umjetničkih djela i ostalih vrijednosti iznos od 500,00 kuna.“

 

 

 

 

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„56. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2017. GODINI

Aktivnost A1018 01

U 2017. godini za realizaciju 56. HVARSKIH LJETNIH PRIREDBI s glavnim ciljem očuvanja i promocije hvarske i hrvatske kulturne baštine predviđen je ukupan iznos od 855.000,00 kuna i to iz općih prihoda 375.000,00 kuna, od ulaznica 230.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 120.000,00 kuna.

 

Od ukupno navedenog iznosa za manifestaciju koja se od svibnja do listopada održava na povijesnim lokacijama Grada Hvara predviđeni su iznosi:

 

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 39.000,00 kuna,

 

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 756.000,00 kuna,

 

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 60.000,00 kuna.“

 

 

 

Članak 3.

 

Članak 5. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

 

„OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE  I PRIREDBE

Aktivnost A1018 02

Za godinu 2017. godinu predviđen je iznos od 49.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta i sl.). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge-honorare i ostale usluge predviđen je iznos od 49.000,00 kuna.“

 

Članak 4.

 

Članak 7. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„ ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1018 05

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.690.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 140.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 1.550.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne te intelektualne i osobne usluge i ostale usluge – uređenje prostora).“

 

 

 

 

 

Članak 5.

 

Članak 9. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1018 07

U Proračuna Grada Hvara za 2017.godinu planiraju se sredstva za opremanje spomenika kulture u iznosu od 103.000,00 kuna za nabavku sitnog inventara i opreme za kino na Venerandi.“

 

Članak 6.

 

Članak 10. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„DODATNA ULAGANJA NA PALAČI  VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt K 1018 08

U Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 500.000,00 kuna i to iz  vlastitih prihoda 100.000,00 kuna, iz pomoći 100.000,00 kuna te 300.00,00 kuna iz viškova prethodne godine (izdvojena sredstava od poreza na  dohodak).“

 

Članak 7.

Članak 12. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

 

Grad Hvar je u Proračunu za 2017. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupnom iznosu od:

 

13.311.350,00 kuna.“

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

 

 

KLASA:612-01/16-01/37                                           PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

URBROJ: 2128/01-02-17-04

Hvar, 17. listopada 2017.godine                                                        Jurica Miličić, mag.iur


 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08- uredba,124/10,124/11, 86/12, 94/13,  85/15 i 19/16), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15) i članka 25.  Statuta Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 7. sjednici održanoj dana 17.listopada 2017. godine, d o n o s i:

ODLUKU

o izmjeni  Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2017.godinu

 

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2017.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 8/16 ) mijenja se članak 3. tako da izmijenjeni glasi:

.

„PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

Aktivnost:  A1017 01- održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području

Grada Hvara za 2017.godinu predviđen je iznos od……………………….105.000,00 kuna,

od čega se 5.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos

od 100.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.

Aktivnost:  A1017 03- Izgradnja sportskog centra

 

Za programe izgradnje sportskog centra u 2017.godini predviđen je iznos od…………………………………………………………………………..250.000,00 kuna, za izradu projektne i prostorno-planske dokumentacije.

 

 

Aktivnost:  A1017 04- Dodatna ulaganja u nogometno igralište Križna luka

Planirani iznos je………………………………………………………..1.500.000,00 kuna.

 

Sukladno odredbama Zakona o sportu, a s ciljem održavanja redovne djelatnosti udruga u sportu te sigurnosti sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole, Grad Hvar će iznos od 1.500.000,00 kuna u 2017. godini uložiti za saniranje nogometnog igrališta u Križnoj luci odnosno postavljanje novog travnjaka od umjetne trave, popravak metalne ograde i postavljanje zaštite na ogradnih zidova.“

 

 

Članak 2.

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„Ukupna sredstva namijenjena sportu u

Proračunu Grada Hvara za 2017.godinu  iznose……………………..…2.905.000,00 kuna“

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara«.

 

B.    REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko  vijeće

 

 

 

 

 

KLASA: 620-01/16-01/10

URBROJ: 2128/01-02-17-04

Hvar, 17. listopada 2017. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

 

Jurica  Miličić, mag.iur.                                                  


            Na temelju članaka 26. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 7. sjednici održanoj 17.10.2017. godine,  d o n i j e l o  j e

 

ODLUKU

O izmjeni i dopuni Odluke o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje

                                            na području Grada Hvara za 2017.g.

 

Članak 1.

 

U Odluci o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje na području Grada Hvara za 2017.g. („Službeni glasnik Grada Hvara“, br. 8/16) u članku 3. – Program izgradnje objekata vodnih građevina odvodnje – kapitalna pomoć Odvodnji Hvar d.o.o., mijenjaju se opisi tako da sada glase:

 

 

Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje od Ograda do mora – 3. faza

……………………………………………………………………………………………………………………….. 575.000,00 kn

 

Sanacija i rekonstrukcija objekata fekalne i oborinske odvodnje Grada Hvara na raznim lokacijama (Ul. Luke Tudora, Ul. Branka Vučetića, Ul. Braće Buzolić, Ul. Jurja Bracanovića)

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 400.000,00 kn

 

Zamjena cijevi i šahti glavnog kolektora fekalne odvodnje na dijelu Šetališta Antuna Tomislava Petrića

……………………………………………………………………………………………………………………….. 250.000,00 kn

 

 

Sanacija oborinskih i bujičnih kanala na poljoprivrednim i ostalim površinama

…………………………………………………………………………………………………………………………. 70.000,00 kn

 

                            

Nadzori nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata oborinske i fekalne odvodnje

…………………………………………………………………………………………………………………………. 50.000,00 kn

 

Izrada tehničke dokumentacije za projekte izgradnje i rekonstrukcije fekalne i oborinske odvodnje

……………………………………………………………………………………………………………………….. 200.000,00 kn

 

___________________________________________________________________________________

 

UKUPNO……………………………………………………………………………………………………… 1.545.000,00 kn

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 325-01/16-01/30

UR.BROJ: 2128/01-02-17-04

Hvar, 17.10.2017.g.

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

__________________________

Mag.iur. Jurica Miličić


Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 7. sjednici održanoj dana 17.10.2017. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu za Grad Hvar

                                                                                       

 

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 08/16), u daljnjem tekstu „Program“,

                                                                   

Članak 2. Programa – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA, mijenja se i glasi:

 

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 1 ovog Programa

Za izgradnju cesta predviđeno je: …………… 2.170.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je: ……………… 100.000,00 kn

Ukupno je predviđeno:…………………………. 2.270.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa ………. 1.770.000,00 kn

- iz pomoći…………………………………………….. 100.000,00 kn

- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 100.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina………………….. 300.000,00 kn

 

 

Članak 3. Programa – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA, mijenja se i glasi:

 

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 2 ovog Programa

Ukupno je predviđeno: ………………………… 1.400.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa………….. 745.000,00 kn

- iz pomoći…………………………………………….. 100.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina………………….. 500.000,00 kn

- iz ostalih izvora………………………………………. 55.000,00 kn

 

 

Članak 4. Programa – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE, mijenja se i glasi:

 

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

ukupno: ……………………………………………… 1.255.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa …………. 785.000,00 kn

- iz pomoći…………………………………………….. 250.000,00 kn

- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.. 20.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina………………….. 200.000,00 kn

 

 

 


 

Članak 5. Programa – IZGRADNJA GROBLJA, mijenja se i glasi:

 

Za izgradnju groblja………………………………….. 50.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je………………… 50.000,00 kn

Ukupno je predviđeno:………………………….. 100.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa…………. 100.000,00 kn

 

 

 

Članak 2.

 

                          

Članak 6. Programa – SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA, mijenja se i glasi:

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

Izgradnja nerazvrstanih cesta…………………………………………………. 2.270.000,00  kn

Izgradnja javnih površina………………………………………………………. 1.400.000,00  kn

Izgradnja javne rasvjete…………………………………………………………. 1.255.000,00  kn

Izgradnja groblja……………………………………………………………………… 100.000,00  kn

_________________________________________________________________________________

Ukupno:………………………………………………………………………………… 5.025.000,00 kn

 

 

Članak 3.

Prilozi:

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2017. GODINU

JAVNE POVRŠINE – PROGRAM ZA 2017. GODINU

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2017. GODINU

 

Izmijenjeni su i sastavni su dio ove Odluke.

 

 

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

Klasa: 363-01/16-01/102

Urbroj: 2128/01-02-17-04

Hvar, 17.10.2017.g.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Hvara:

__________________________

Mag.iur. Jurica Miličić


GRAD HVAR
Služba za komunalne djelatnosti,
prostorno uređenje, graditeljstvo
i zaštitu okoliša

Hvar, 17.10.2017.

Prilog br. 1 NERAZVRSTANE CESTE
Prilog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017.g.
PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

Iznos

Iznos

(kn bez PDV-a)

(kn s PDV-om)

Asfaltiranje raznih lokacija na području Grada Hvara (Ul. Marina Gazarovića, Ul. Šime Buzolić Tome, Ul. braće Buzolić, cesta na Paisu)

440,000.00

550,000.00

Izgradnja ceste Ograde Os3 (Ulica Marina Gazarovića), 2. faza 250,000.00

312,500.00

Izgradnja ceste na Paisu – spoj Ulice Lucije Rudan i Ulice Ive Roića, 2. faza

250,000.00

312,500.00

Izgradnja nogostupa i javnih parkirališta na raznim lokacijama (Ul. Šime Buzolić Tome, Ul. Ive Miličića, Ul. biskupa Jurja Dubokovića) 140,000.00

175,000.00

Izgradnja protupožarnih i šumskih puteva (Pandolovica, Krivoč) 65,000.00

81,250.00

Rekonstrukcija poljskog puta Spile, uz rekonstrukciju suhozida i izradu drenažnog sustava 150,000.00

187,500.00

Površinska obrada makadamskih cesta dvoslojnom bitumenskom emulzijom, s pripremom zemljane podloge frezanjem (Cesta Milna – Grablje, Ul. Jurja Bracanovića, Ul. Branka Vučetića, Ul. Ante Martinolića) 230,000.00

287,500.00

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju cesta (prometni elaborat ceste Milna – Grablje, idejno rješenje parkirališta Fortica) 65,000.00

81,250.00

Prometno i urbanističko opremanje ceste na Paisu – spoj Ulice Lucije Rudan i Ulice Ive Roića

146,000.00

182,500.00

Otkup zemljišta za ceste 80,000.00

100,000.00

Ukupno (kn) s PDV-om:

2,270,000.00


GRAD HVAR
Služba za komunalne djelatnosti,
prostorno uređenje, graditeljstvo
i zaštitu okoliša

Hvar, 17.10.2017.

Prilog br. 2 JAVNE POVRŠINE
Prilog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017.g.
PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

Iznos

Iznos

(kn bez PDV-a)

(kn s PDV-om)

Rekonstrukcija pješačkog mosta na Šetalištu Antuna Tomislava Petrića 338,000.00

422,500.00

Postava zaštitnih ograda i rukohvata na raznim lokacijama (Milna, Groda, Burak, Glavica, Mola) 50,000.00

62,500.00

Dobava i ugradba opreme za teretanu na otvorenom u Park Šumici 105,000.00

131,250.00

Popločanje kamenom Šetališta Antuna Tomislava Petrića – 5. faza

400,000.00

500,000.00

Izgradnja javne površine na Vrisku, s boćarskim terenom, zelenom površinom i parkiralištem, 3. faza 227,000.00

283,750.00

Ukupno (kn) s PDV-om:

1,400,000.00


GRAD HVAR
Služba za komunalne djelatnosti,
prostorno uređenje, graditeljstvo
i zaštitu okoliša

Hvar, 17.10.2017.

Prilog br. 3 JAVNA RASVJETA
Prilog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017.g.
PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

Iznos

Iznos

(kn bez PDV-a)

(kn s PDV-om)

Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i izrada temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama (Ul. Petra Kasandrića, Ul. Tome Buzolića, Ul. Grge Antunovića, Tunel Podstine, Ul. Sonje Bućan Domančić, Ul. Antifašizma) 391,000.00

488,750.00

Dobava rasvjetnih tijela, kablova, traka uzemljenja, drugog elektro materijala te stupova za javnu rasvjetu 178,000.00

222,500.00

Dobava i ugradba dekorativne rasvjete za javne površine 67,000.00

83,750.00

Mjere rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete 295,000.00

368,750.00

Nabava i postava reflektora za Vatrogasni dom i Šetnicu A.T. Petrića

11,000.00

13,750.00

Postavljanje sustava svjetlosne signalizacije na heliodromu Hvar, sa sigurnosnim sustavom

62,000.00

77,500.00

Ukupno (kn) s PDV-om:

1,255,000.00


 

Na temelju članka 28. st.1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96-uredba, 70/97,128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04,110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11 i 144/12)  i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik  Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 7. sjednici održanoj dana 17.10.2017. godine, donosi

 

ODLUKU

O izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti

iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2017. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu za Grad Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 8/16), u daljnjem tekstu „Program“

U članku 2. Programa – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, mijenjaju se iznosi tako da sada glase:

 

 

1. Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa

                                             

Predviđena  sredstva:

-          za izvršenje  radova u iznosu od………………………………………….. 2.275.000,00  kn

-          za nabavu opreme u iznosu od ………………………………………………. 420.000,00  kn

__________________________________________________________

ukupno : ……………………………………………………………………………………… 2.695.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

-          iz komunalne naknade……………………………………………………………. 730.000,00 kn

-          iz viškova prethodnih godina………………………………………………….. 450.000,00 kn

-          iz ostalih izvora…………………………………………………………………….. 1.515.000,00 kn

 

2. Održavanje javnih površina

 

Predviđena  sredstva:

-          za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od……………………………… 1.140.000,00  kn

-          za materijal  u iznosu od…………………………………………………………. 240.000,00  kn

__________________________________________________________

ukupno :……………………………………………………………………………………… 1.380.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

-          iz komunalne naknade……………………………………………………………. 850.000,00  kn

-          iz viškova prethodnih godina……………………………………………………. 50.000,00 kn

-          iz ostalih izvora……………………………………………………………………….. 480.000,00  kn

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

Predviđena  sredstva:

-          za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od………………………………… 530.000,00 kn

-          za materijal  u iznosu od ………………………………………………………… 100.000,00 kn

__________________________________________________________

ukupno : ………………………………………………………………………………………… 630.000,00 kn

 

Izvori  financiranja :

-          iz komunalne naknade……………………………………………………………. 480.000,00 kn

-          iz viškova prethodnih godina………………………………………………….. 150.000,00 kn

 


 

4. Održavanje javne rasvjete

Predviđena  sredstva:

-          usluga održavanja i materijal  u iznosu od……………………………… 450.000,00 kn

-          utrošak električne energije  u iznosu od  …………………………………. 440.000,00 kn

__________________________________________________________

ukupno : ………………………………………………………………………………………… 890.000,00 kn

 

Izvori  financiranja :

-          iz komunalne naknade……………………………………………………………. 890.000,00 kn

 

 

5. Održavanje groblja

 

Predviđena  sredstva:

-          održavanje groblja …………………………………………………………………… 50.000,00  kn

__________________________________________________________

ukupno : …………………………………………………………………………………………… 50.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

-          iz komunalne naknade……………………………………………………………… 50.000,00  kn

 

 

 

Članak 2.

U članku 3. Programa – SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA mijenja se i glasi:

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

 

1. održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa…….. 2.695.000,00  kn

2. održavanje javnih površina………………………………………… 1.380.000,00  kn

3. održavanje nerazvrstanih cesta…………………………………….. 630.000,00  kn

4. održavanje javne rasvjete…………………………………………….. 890.000,00  kn

5. održavanje groblja ……………………………………………………….. 50.000,00  kn

_____________________________________________________________________

Ukupno……………………………………………………………………….. 5.645.000,00 kn

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/16-01/101

Urbroj: 2128/01-02-17-04

Hvar,­ 17.10.2017.g.

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

__________________________

Mag.iur Jurica Miličić


Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), ) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 7. sjednici održanoj dana 17. listopada .2017.godine,donosi

O D L U K U

O  KOMUNALNOM  REDU

 

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Grada Hvara                 (u daljnjem tekstu: Grad), a naročito odredbe o:

 1. uređenju naselja,
 2. održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,
 3. korištenju javnih površina,
 4. skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim  i drugim otpadom,
 5. uklanjanju snijega i leda,
 6. uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,
 7. ostale odredbe o komunalnom redu
 8. mjere za provođenje komunalnog reda
 9. kaznene odredbe.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju slijedeće značenje:

 

1. javne površine su površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se na:

- javnoprometne površine (javne ceste, nerazvrstane ceste, trgovi, šetnice, pješački prolazi, pješačke zone, nogostupi, pločnici, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, tuneli, parkirališta, javne garaže,ugibališta, stajališta javnog gradskog prometa i slične površine);

- javne zelene površine su površine s vegetacijom (parkovi, park-šume, drvoredi, živice, dendrološki i cvjetni rasadnici, travnjaci, skupine stabala, zemljišni pojas uz javnoprometne površine na kojima je zasađeno zelenilo, zeleni otoci, zelene površine uz cestu u naselju, zelene površine uz objekte javne namjene, te odmorišta i staze koji su sastavni dijelovi zelenih površina), kojih je korištenje namijenjeno svima i na kojima se osim biljnog materijala mogu nalaziti dječja igrališta, rekreacijske površine, te ostali sadržaji.

- ostale površine su površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe i druge slične površine, otvorene tržnice, groblja, kolodvore i slične prostore,  kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom koji su po svojoj prirodi namijenjeni općoj uporabi – trajektno i brodsko pristanište, plaže, pristani za male brodove (moleti) i slične površine);

 

2. zona A  i B konzervatorske zaštite - prva zona A i druga zona B konzervatorske zaštite je prostor Stare gradske jezgre i preostalo područje Grada Hvara unutar zone zaštite. Zona A obuhvaća povijesnu obalu Fabrika na zapadnoj strani hvarske luke, predio Gojava zapadno od gradskih zidina, Grodu – povijesni srednjovjekovni grad unutar bedema, područje glavnog gradskog trga s katedralom, fontikom i arsenalom te gusto izgrađenu strukturu na predjelu Burak (podgrađe) na istočnoj obali hvarske luke.Zona B obuhvaća rahlu povijesnu strukturu grada zapadno od srednjovjekovnih gradskih zidina koja uključuje utvrdu Venerandu na svom južnom dijelu i sklop Dominikanskog samostana na svom sjevernom dijelu, prostor istočno od srednjovjekovnog gradskog zida i zaleđe kompleksa katedrale , te jugoistočni dio predjela Burak.

3. pokretne naprave su lako prenosivi objekti koji služe za prodaju raznih artikala ili obavljanje određenih usluga, štandovi, klupe, kolica i sl., naprave za prodaju pića, napitaka i sladoleda, hladnjaci za sladoled, metalne i druge konstrukcije kao prodajni prostor ili prostor za uslužnu djelatnost, ambulantna, ugostiteljska i slična prikolica, otvoreni šank, naprave za igranje, automati, peći i drugi objekti za pečenje plodina, spremišta za priručni alat i materijal, pozornice i slične naprave, stolovi, stolice, pokretne ograde i druge naprave koje se postavljaju ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno u njihovoj neposrednoj blizini, vaze za cvijeće, suncobrani, tende, pokretne ograde, podesti, samostojeće montažno-demontažne nadstrešnice i druga oprema postavljena na javnoj površini za potrebe ugostiteljskih objekata u svrhu organiziranja otvorenih terasa ispred ugostiteljskih objekata, šatori povodom raznih manifestacija, cirkuski šatori, lunaparkovi, zabavne radnje, čuvarske, montažne i slične kućice, automobili kao prezentacija, promocija ili nagradni zgodici, zaštitne naprave na izlozima i slično.

4. kiosk / prodajni prostor montažnog tipa je tipski objekt lagane konstrukcije koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje gospodarske i druge djelatnosti;

5. komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi su javna rasvjeta, obavijesna ploča, ormarić, pano s planom naselja, odnosno s oznakom kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode ili s oznakom turističkih i sličnih objekata, nadstrešnica na stajalištu javnog prometa, javni sat, javni zahod, javni zdenac, vodoskok, fontana, koso dizalo – lift, rampe i druga pomagala za osobe sa invaliditetom i  poteškoćama u kretanju,javna telefonska govornica, samostojeći telekomunikacijski razvodni ormarići, poštanski sandučić, spomenik, skulptura i spomen-ploča;

 

6. ploča s nazivom tvrtke ili nazivom u svezi s namjenom je ploča s tvrtkom pravne osobe ili imenom fizičke osobe obrtnika, odnosno nazivom obrta i drugo;

 

7. zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji,  video nadzori, vatrodojave i slični predmeti koji se postavljaju na pročelja;

 

8. plakati su oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja;

 

9. reklame su reklamne zastave, reklamna platna (na građevinskim skelama, ogradama i građevinama u rekonstrukciji ili gradnji), osvijetljene reklamne vitrine (city light), putokazne reklame, pokretne reklame, transparenti, reklamne naljepnice, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama i slično), reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa,

 

10. reklamni panoi su panoi, reklamni uređaji, konstrukcije i slično – samostojeći ili na objektima, reklamni stupovi (totemi i slično);

 

11. parkovna oprema postavlja se na javne zelene površine, a namijenjena je igri djece ili rekreaciji građana (ljuljačke, tobogani, penjalice, vrtuljci, slične naprave za igru djece, oprema za teretanu na otvorenom, mini golf, klupe, stolovi, parkovne ogradice, stupići, košarice za smeće i slično);

 

12. vanjski dijelovi zgrade su pročelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garažna vrata, prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i drugo;

 

13. privremene građevine su montažni objekti i drugi objekti koji se postavljaju za potrebe sajmova i javnih manifestaciji i prigodnog uređenja naselja;

 

14. vozilima u smislu ove odluke smatraju se sve vrste vozila na motorni, električni i drugi pogon kao što su osobni automobili, teretni automobili, autobusi, kamperska vozila, motocikli, mopedi, bicikli, traktori, radni strojevi, priključna vozila, golf vozila, električna kolica i slično.

 

 1. I.    UREĐENJE NASELJA

Članak 3.      

Naselja na području Grada moraju biti uređena.

Pod uređenjem naselja, u smislu ove Odluke, smatra se uređenost javnih površina kojima upravlja Grad i drugih površina u općoj uporabi i površina na upravljanju drugih, a osobito izgled i uređenost:

 1. vanjskih dijelova zgrada;
 2. dvorišta, zelenih površina, ograda uz zgradu i sličnih površina
 3. ploča s imenom naselja, ulica, trgova, te pločica s kućnim brojem zgrada;
 4. izloga,
 5. zaštitnih naprava;
 6. ploča s  nazivom tvrtke  ili naziv u svezi s namjenom;
 7. plakata, jarbola za zastave, reklamnih natpisa, reklama i reklamnih panoa;
 8. pokretnih naprava, kioska, reklama, reklamnih natpisa, reklamnih panoa i drugih naprava na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba;
 9. uređenje javnih zelenih površina;

10. komunalnih objekata, uređaja i drugih objekata u općoj uporabi;

11. kolodvora, stajališta,ugibališta, parkirališta, tržnica, ribarnica, groblja;

12. sanitarno – komunalne mjere uređenja naselja;

 

 1. 1.   Uređenje vanjskih dijelova zgrada

Članak 4.

Vanjski dijelovi zgrada (pročelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garažna vrata, prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i drugo)moraju biti održavani i uredni.

Vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade dužan je neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade obnoviti i održavati tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade.

Zabranjeno je djelomično uređivanje pročelja višestambenih zgrada, osim u slučaju kad višestambena zgrada ima više zasebnih ulaza, kada je dopušteno uređivanje pročelja za stanove koji pripadaju istom ulazu.

Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način uništavati vanjske dijelove zgrade.

 

Članak 5.

Vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je odmah otkloniti oštećenja vanjskih dijelova zgrade (pročelje ili pokrov postojeće zgrade),koji ugrožavaju korisnike javne površine i  zbog kojih postoji opasnost za život, zdravlje ili imovinu ljudi, sukladno posebnim propisima o gradnji.

 

 

Članka 6.

Na  prozorima, vratima, terasama, balkonima, lođama, ogradama  i drugim vanjskim dijelovima zgrade koji su okrenuti frekventnim gradskim javnim površinama  ( Trg sv. Stjepana, Obala Riva, Obala Fabrika  i sl.), zabranjeno je vješati  u svrhu sušenja ili izlagati rublje, posteljinu, sagove, krpe i druge predmete . Isto vrijedi i ako se vješanjem rublja, posteljine, sagova, krpa i drugih predmeta ometa ili onemogućava prolaz pješaka na javnoj površini.

S prozora, terasa, balkona, lođa, ograda  i drugih vanjskih dijelova zgrade zabranjeno je istresati krpe, sagove i slično, bacati otpad, prolijevati vodu, cijediti vodu ili na drugi način onečišćavati javnu površinu.

Zabranjeno je crtati, pisati, prljati, mehanički oštećivati, uništavati ili na drugi način nagrđivati pročelja zgrada.

Članak 7.

Na prozorima, balkonima, terasama i drugim sličnim dijelovima zgrade, u pravilu, drži se cvijeće i ukrasno bilje i to na način da ne ugrožava  sigurnost svih sudionika u prometu ,  ljudi i imovine.

Antene i druge uređaje za prijem zemaljskih i satelitskih programa, rashladne (klima uređaje) i solarne uređaje, i sl.  vlasnici, odnosno korisnici zgrade mogu postavljati isključivu primjenjujući  odredbe Pravilnika o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području Grada Hvara ; Službeni glasnik Grada Hvara br 03/2017 ( u nastavku : Pravilnik o uređenju naselja).

Za postavljanje opreme i uređaja iz stavka 2. ovog članka na objektima koji se nalaze na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline (stara gradska jezgra), kao i objektu koji ima svojstvo pojedinačnog kulturnog dobra, potrebno je ishoditi rješenje nadležne službe Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (u daljnem tekstu: Nadležno tijelo), a nakon pribavljene suglasnosti tijela nadležnog za zaštitu i očuvanje kulturnog odbra ( u daljnjem tekstu : Konzervatorskog odjela u Splitu).

Članak 8.

Vlasnik, nositelj prava na zgradi koja ima svojstvo pojedinačnog kulturnog dobra ili se nalazi na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline, kao i drugi imatelj kulturnog dobra, dužan je za sve zahvate na vanjskim dijelovima zgrade ishoditi rješenje Konzervatorskog odjela u Splitu.

Zabranjeno je bilo kakvo izvođenje zahvata na vanjskim dijelovima zgrade iz stavka 1. ovog članka bez rješenja ili protivno rješenju Konzervatorskog odjela u Splitu.

Zabranjeno je oštećivanje, ispisivanje poruka i grafita na zgradama iz stavka 1. ovog članka, djelomično bojanje pročelja bojama koje se ne uklapaju u cjelovitu sliku pročelja.

 

Članak 9.

Zgrada koja svojim izgledom, zbog oštećenja ili dotrajalosti vanjskih dijelova, nagrđuje izgled ulice i naselja mora se urediti u tijeku godine u kojoj je ta okolnost utvrđena.

Na zgradama sa više stanova različitih vlasnika radnje iz stavka 1. ovog članka obavljaju se sukladno programu trgovačkog društva nadležnog za održavanje i upravljanje stambenim zgradama, a po obavijesti nadležnog tijela.

 

2. Uređenje dvorišta, zelenih površina, ograda uz zgradu i sličnih površina

 

Članak 10.

Vlasnici, odnosno korisnici zgrada i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni su održavati dvorišta, vrtove, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište,te druge površine uz javne površine, urednima i čistima.

Dvorišta, vrtovi, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge površine moraju se koristiti sukladno njihovoj namjeni, te s njih ne smiju dolaziti nikakve štetne imisije na javne površine, susjedne zgrade i druge objekte. Svojim stanjem i izgledom ne smiju narušavati estetski izgled okolnih površina.

Lišće, plodove i grane koji s površina iz stavka 1. ovog članka padnu na javnoprometnu površinu vlasnici, odnosno korisnici, dužni su odmah ukloniti i površinu očistiti, a sakupljeni biootpad odložiti na propisan način.

Na prostorima dvorišta, vrtova, zelenih i drugih površina uz javne površine zabranjeno je odlagati komunalni i drugi otpad, a posebice stare automobile, strojeve, električne i druge aparate i predmete iz kućanstva, građevinski šut, razni  materijal  od drva,  dotrajale predmete i drugo, što narušava izgled okoliša, te spaljivati sve vrste otpadnih tvari.

Ako se dvorišta, vrtovi, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište, te druge površine uz javne površine, ne održavaju urednima i čistima, komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku otklanjanje uočenih nedostataka.

Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici prostora iz prethodnog stavka u određenom roku ne postupe sukladno  rješenju komunalnog redara, ti će se nedostaci otkloniti putem treće osobe uz odgovornost i na trošak vlasnika, odnosno korisnika prostora.

Članak 11.

Ograde uz javne površine moraju se postavljati tako da ne ometaju korištenje javnih površina, da ne predstavljaju opasnost za sigurnost i imovinu ljudi te da se vizualno uklapaju u okolni izgled.

Ograde uz javne površine vlasnici, odnosno korisnici moraju redovito održavati

Ograde ne smiju biti izvedene od bodljikave žice ,šiljaka i sličnih završnih elemenata, iznimno samo kao dopuna postojećoj ogradi i to na visini iznad 200 cm, kako ne bi prestavljalo opasnost od ozljeda kod normalnog prolaza.

Vlasnici, odnosno korisnici ograda od ukrasne živice ili drugog ukrasnog bilja, kada se one nalaze uz javnoprometne površine, dužni su prije započinjanja radova na orezivanju propisno označiti mjesto izvođenja radova, te poduzeti sve mjere kako bi se za vrijeme rezidbe osigurala sigurnost svih učesnika u prometu, te  zaštitili ljudi i imovina. Vlasnici, odnosno korisnici dužni su odmah nakon završetka radova na orezivanju, javnu površinu očistiti.

Ograde od ukrasne živice i drveće uz javnoprometne površine vlasnici, odnosno korisnici moraju redovito održavati i orezivati tako da ne prelaze preko regulacijske linije na javnoprometnu površinu, ne zaklanjaju preglednost, ne ometaju normalno kretanje pješaka i sigurnost prometa, te da ne zaklanjaju prometnu i svjetlosnu signalizaciju, te javnu rasvjetu.

Članak 12.

Ako postoji opasnost od rušenja stabla na javnu površinu i ozljeđivanja ljudi i/ili oštećenja imovine, komunalni redar će rješenjem naložiti vlasniku, odnosno korisniku zemljišta potrebne zahvate na stablu.

 

Članak 13.

Javne zelene površine ispred stambenih i poslovnih zgrada mogu se radi zaštite ograditi metalnim stupićima, žardinjerama s cvijećem ili ukrasnom živicom, ako to neće ometati normalno kretanje pješaka, prometovanje vozila i neće smanjivati preglednost.

Odobrenje za ograđivanje javnih zelenih površina vlasniku građevine ispred koje se traži ograđivanje izdaje Nadležno tijelo.

Članak 14.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari športskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, park-šumama, spomen-područjima, grobljima, plažama, obalom mora i drugim sličnim površinama mora ih održavati urednima, čistima i redovito održavati zelenu površinu unutar tih prostora, te brinuti za njezinu zaštitu i obnovu.

Vlasnik individualnog stambenog objekta, vlasnik ili korisnik poslovnog objekta, škole, bolnice, crkve, samostana i slično, obvezatan je osigurati obnovu, uređenje, održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje pripada objektu, odnosno zelenim površinama koje se nalaze u okviru ograđenog okoliša tog objekta.

Vlasnik ili korisnik stambene zgrade s ograđenim okolišem kojemu je onemogućen slobodan pristup i korištenje od strane drugih građana, obvezatan je osigurati održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje služi redovitoj upotrebi i predstavlja okoliš zgrade.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja površinama iz stavka 1.,2. i 3. ovog članka mora objekte i uređaje na njima održavati urednima i ispravnima.

Pravna ili fizička osoba koja se koristi ili upravlja površinama i objektima iz stavka 1. ovog članka mora, na vidnom mjestu, istaknuti pravila o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično.

Ukoliko osobe iz stavka 1. ovog članka ne ispune obvezu održavanja reda, čistoće i zaštite zelene površine, isto će se izvršiti preko treće osobe na njihovu odgovornost i  trošak.

 

3. Ploče s imenom naselja, ulica, trgova i pločice s brojem zgrade

 

Članak 15.

Za označavanje imena naselja, ulica i trgova postavljaju se ploče, a na zgrade se postavljaju pločice s kućnim brojem zgrade .
Ploče  s imenom naselja, ulica i trgova nabavlja i postavlja  Grad Hvar , tj  pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti ili osoba kojoj taj posao povjeri gradonačelnik, dok  pločice s kućnim brojevima nabavljaju i postavljaju vlasnici ili korisnici zgrada.

Natpisne ploče s imenima ulica i trgova postavljaju se na pročeljima zgrada koje se nalaze na početku i na kraju ulice i trga, te na važnijim križanjima s desne strane ulaska, odnosno na strani na kojoj je ploča uočljivija, a prema potrebi i na obje strane ulice, trga i dr. Postavljaju se na visini od 3 m od tla.

Ako nije moguće postavljanje na gore navedenim mjestima, ploča s imenom ulice ili trga postavlja se na zasebni nosač.

Nazivi ulica i trgova, kao i pločice s brojem zgrade  na području grada Hvara moraju biti istoznačni , točnije ispisani tamno smeđim slovima na svijetlo bež  limenoj podlozi.

Natpisne ploče s imenima obala, šetališta, većih trgova i značajnijih ulica mogu biti od bijelog kamena. Pločice s brojem zgrade postavljaju se desno od ulaza , neposredno iznad ulaza  ili na dijelu zgarde koji je bliži ulazu.

 

Članak 16.

Vlasnici ili korisnici zgrada na kojima se postavljaju natpisne ploče s imenima ulica i trgova te kućni brojevi, dužni su omogućiti njihovo postavljanje.

Ploče za označavanje imena ulica i trgova mogu sadržavati i opis značenja imena ulica i trgova i druge informacije ili se uz njih mogu postavljati ploče (dopunske ploče) s opisom značenja imena ulica i trgova i drugim informacijama.

Vlasnik ili korisnik  zgrade dužan je na zgradu postaviti pločicu s kućnim brojem zgrade najkasnije do početka korištenja zgrade.

Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade, dužan je voditi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena brojem.

Ako se ploče i pločice iz stvka 1. članak 15. postavljaju  unutar A i B zone konzervatorske zaštite, na građevinama i elelmenitima prostora izvedenog od klesanog kamena potrebno je voditi računa  da se postavljanja vrše ubodnim pričvršćivanjem u sljubnicu između kamenih klesnaca izbjegavajući postavljanje na kamene okvire i kamene dejkoracije.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati ploče i pločice iz stavka 1. članka 15.

 

 

 

 1. 4.   Izlozi

Članak 17.

Izlozi, izložbeni ormarići i druga slična oprema poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: izlog) moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni u skladu sa Pravilnikom o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području Grada Hvara ; Službeni glasnik Grada Hvara br 03/2017 ( u nastavku : Pravilnik o uređenju naselja), kojeg zajednički izrađuju Nadležno tijelo i Povjerenstvo za vizualni indentitet Grada Hvara, te ga putem ovlaštenog predlagača podnose Gradskom vijeću na usvajanje.

Izlozi, izložbeni ormarići i druga slična oprema poslovnog prostora moraju biti postavljeni na način da izravno ne obasjavaju prometnu površinu, a svojim položajem ne smiju onemogućiti ili otežati korištenje javnih površina.

Na javnoj površini pored ulaza u poslovni prostor mogu se, u svrhu njegova uljepšavanja i ukrašavanja, uz rješenje Nadležnog tijela,  postaviti posude za cvijeće i to najviše po jedna sa svake strane ulaza , ali samo ako ne ometaju pješački ili promet.

Za postavljanje izložbenih vitrina, ormarića i sl. na pročelje zgrade potrebno je ishoditi rješenje Nadležnog tijela.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora dužan je izlog držati urednim i čistim.

Za blagdane i prigodne manifestacije izlozi mogu biti prigodno uređeni.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora ne smije u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu niti smije izlagati robu izvan izloga i poslovnog prostora.

Zabrana iz prethodnog stavka ovog članka ne odnosi se na vlasnike, odnosno korisnike poslovnog prostora u kojem se prodaje živo cvijeće.

Za izlaganje živog cvijeća izvan poslovnog prostora vlasnik, odnosno korisnik istog dužan je ishoditi  rješenje Nadležnog tijela.

Članak 18.

Zabranjeno je uništavati izloge, te po njima ispisivati poruke i obavijesti, crtati, šarati i na drugi ih način prljati ili nagrđivati. Iznimno, na izlozima je dopušteno isticati privremene obavijesti o prigodnim i sezonskim sniženjima.

Vlasnik, odnosno korisnik izloga dužan je oštećenja na izlogu ukloniti bez odgode, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od nastanka oštećenja.

Komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku izloga uklanjanje oštećenja iz stavka 2. ovoga članka.

Ako vlasnik, odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz stavka 3. ovoga članka, a postoji neposredna opasnost za sigurnost prolaznika, Grad će izvršenje rješenja provesti putem treće osobe na odgovornost i  trošak vlasnika odnosno korisnika poslovnog prostora.

 

 1. 5.   Zaštitne naprave

Članak 19.

Zaštitne naprave : tende, roloi, zaštitne rešetke,  kamere, alarmni uređaji, video nadzori, vatrodojave   i slični predmeti koji se postavljaju na vanjske dijelove zgrade,  mogu se postaviti u skladu sa odredbama Pravilnika o uređenju naselja , a temeljem rješenja Nadležnog tijela.

Zaštitne naprave iz prethodnog stavka moraju biti uredne i ispravne.

 

Članak 20.

Kamere se postavljaju za provođenje nadzora radi prevencije protupravnih ponašanja i utvrđivanja počinitelja prekršaja, te zaštite imovine u vlasništvu Grada, sukladno posebnim propisima, s obvezom javnog isticanja natpisa da je prostor pod video nadzorom.

Kamere se postavljaju na temelju rješenja Nadležnog tijela po prethodno pribavljenoj suglasnosti ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, te Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio postavljanje i održavanje kamera dužna ih je održavati ispravnima.

 

 1. 6.   Ploča s nazivom tvrtke ili naziv u vezi s namjenom

 

Članak 21.

Pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ističe ploču s nazivom tvrtke ili nazivom obrta na poslovnu prostoriju u kojoj posluje.

Ustanove i druge institucije ističu naziv na mjestu određenom posebnim propisima, odnosno na objekt u kojem se nalazi poslovni prostor ustanove, odnosno institucije.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, te ustanova i druga institucija, može na pročelje zgrade u kojoj koristi poslovni prostor postaviti i ploču s natpisom i imenom poslovnog prostora, obavijest o djelatnosti koju obavlja, te obavijest o radnom vremenu (u daljnjem tekstu: natpis).

Ploče s nazivom tvrtke, nazivi u svezi s namjenom i natpisi ,  na području grada Hvara postavljaju se  u skladu s odredbama Pravilnika o uređenju naselja, a temeljem rješenja Nadležnog tijela.

 

Članak 22.

Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka, ploče s nazivom tvrtke, nazive u svezi s namjenom i natpise mora održavati čistima i čitkima, a u slučaju  dotrajalosti iste mora obnoviti, odnosno zamijeniti.

Zabranjeno je predmete iz prethodnog stavka prljati i uništavati.

Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka dužna je ukloniti ploču s  nazivom tvrtke, nazivom u svezi s namjenom  i natpis s pročelja zgrade u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora, te pročelje zgrade vratiti u prvobitno stanje.

Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka ne postupi sukladno stavku 4. ovoga članka, komunalni redar rješenjem će narediti uklanjanje istih.

Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka ne postupi po rješenju komunalnog redara iz prethodnog stavka, ploča s nazivom tvrtke, nazivom u svezi s namjenom  i natpis, po nalogu Gradonačelnika, uklonit će se putem treće osobe na njihovu odgovornost i  trošak.

 

 1. 7.   Plakati, jarboli za zastave, reklamni natpisi, reklame i reklamni panoi, izlozi i zaštitne naprave

 

Članak 23.

Plakati, oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja (u daljnjem tekstu: plakati) mogu se bez posebnog odobrenja postavljati samo na oglasnim ili reklamnim pločama, oglasnim stupovima, oglasnim ormarićima, oglasnim panoima i drugim oglasnim prostorima koji služe isključivo za navedenu namjenu, a prema karti sa lokacijama istih  na području grada Hvara.

Iznimno, temeljem rješenja Gradonačelnika, za određene javne manifestacije plakati se mogu postavljati i na druga mjesta, osim na stabla, pročelja zgrada, ograde, stupove javne rasvjete i telefonske govornice, prometnu signalizaciju, trafostanice, energetske ormariće, objekte i uređaje javne namjene, te druga mjesta koja nisu za to namijenjena.

Za postavljene plakate odgovorna je osoba koja ih postavlja i organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čiji se proizvod ili usluga plakatom oglašava.

Troškove uklanjanja plakata, kao i čišćenja mjesta na kojima ne smiju biti postavljeni, snosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba koja je plakat istakla ili osoba čiji se proizvod ili usluga plakatom oglašava.

Zabranjeno je postavljanje plakata na mjestima koja ne služe za tu namjenu bez rješenja ili protivno rješenju Nadležnog tijela.

Članak 24.

Uredno postavljane plakate zabranjeno je prljati, oštećivati ili uništavati.

Osoba koja je postavila plakate, oglase i druge slične objave dužna ih je ukloniti po isteku roka navedenog u rješenju, a korištene površine očistiti i urediti tj. dovesti u prvobitno stanje.

Ukoliko osoba ne ukloni, odnosno ne uredi i ne očisti korištene površine sukladno prethodnom stavku, Grad će to učiniti putem treće osobe, a za nastale troškove teretit će se organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, proizvod ili manifestacija oglašava.

 

Članak 25.

Odredbe članka 23. i 24. ove Odluke odnose se i na oglašavanje za potrebe izborne promidžbe.

 

Članak 26.

Jarbol za zastave postavlja se na pročelja zgrada, zemljištu uz objekte, te javne površine, a na temelju rješenja Nadležnog tijela.

Na jarbolima se postavljaju državne, županijske, gradske zastave, te zastave Europske unije .

Prigodne zastave za određene manifestacije,te reklamne zastave  postavljaju se iznimno i temeljem rješenja Gradonačelnika.

Članak 27.

Zastava Republike Hrvatske ističe se sukladno posebnim propisima.

Jarboli za zastave i zastave moraju biti uredni, čisti i neoštećeni.

 

Članak 28.

Reklame su reklamne zastave, reklamna platna (na građevinskim skelama, ogradama i građevinama u rekonstrukciji ili gradnji), osvijetljene reklamne vitrine (city light), putokazne reklame, pokretne reklame, transparenti, reklamne naljepnice, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama, prometnicama i slično), reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa.

U zoni A i B konzervatorske zaštite , na građevinama, javnim površinama i ostalim elelmentima prostora          ( pročeljima i sl.) najviše spomeničke , estetske i urbane vrijednosti prema registru nepokretnih kulturnih dobara , nije dozvoljeno postavljanje reklama .

Na preostalom području grada Hvara izvan zone konzervatorske zaštite, reklame iz stavka 1. ovoga članka  mogu se postavljati na javnu površinu uz rješenje Gradonačelnika.
Za postavu predmeta i objekata iz stavka 1., a temeljem stavka 3 ovog članka, na javne površine, te ne objekte na kojima ima pravo raspolaganja ili kojima upravlja Grad Hvar odnosno koji su u vlasništvu Grada Hvara, plaća se naknada.

Visina naknade utvrđuje se posebnim  Pravilnikom o naknadama za postavljanje reklama, a plaća je pravna ili fizička osoba koja postavlja predmete ili objekte, o čemu se sklapa ugovor.

Ugovor iz prethodnog stavka ovoga članka zaključuje Gradonačelnik.

Zabranjeno je postavljanje reklama iz stavka 1. ovoga članka na javnu površinu bez rješenja  ili suprotno rješenju.

Zabranjeno je bacati reklamne i druge letke (iz zrakoplova, balona, distribuiranjena javnim površinama i slično) bez rješenja ili suprotno ishođenom rješenju.

Članak 29.

Reklamni panoi su panoi, reklamni uređaji, konstrukcije i slično – samostojeći ili na objektima te reklamni stupovi (totemi i slično).

U zoni A i B konzervatorske zaštite , na građevinama, javnim površinama i ostalim elelmentima prostora ( pročeljima i sl.) najviše spomeničke , estetske i urbane vrijednosti prema registru nepokretnih kulturnih dobara , nije dozvoljeno postavljanje reklamnih panoa .

Na preostalom području grada Hvara izvan zone konzervatorske zaštite, reklamni panoi postavljaju se na javne površine temeljem rješenja Gradonačelnika ili Jedinstvenog upravnog odjela.

Zabranjeno je postavljanje reklamnog panoa na javnu površinu bez rješenja ili suprotno ishođenom rješenju.

Tvrtka ili ime vlasnika reklamnog panoa moraju biti istaknuti na reklamnom panou.

Ako reklamni pano nema istaknutu reklamnu poruku, vlasnik ga je dužan prekriti odgovarajućim materijalom bijele boje.

Članak 30.

Vlasnici, odnosno korisnici plakata, jarbola za zastave, reklamnih natpisa, reklama i reklamni panoi moraju ih održavati u urednom i ispravnom stanju, a oštećene, dotrajale ili uništene obnoviti, zamijeniti novima ili ukloniti.

Zabranjeno je predmete iz stavka 1. ovog članka prljati i uništavati.

 

Članak 31.

Priključivanje reklama, reklamnih natpisa i reklamnih panoa na sustav javne rasvjete nije dopušteno, te će se priključak odmah  ukloniti od strane tijela kojeg je Grad ovlastio za održavanje sustava javne rasvjete.

Osvjetljavanje reklama, reklamnih natpisa i reklamnih panoa može se izvesti samo na način da osvjetljavanje ne ugrožava sigurnost prometa i ne ometa korištenje susjednih objekata.

 

Članak 32.

Postavljanje reklama, reklamnih natpisa i reklamnih panoa, te druge slične opreme koja se koristi za komercijalne potrebe na zaštitnim ogradama gradilišta ili neizgrađenog građevinskog zemljišta kada su iste postavljene na javnim površinama, dopušteno je  samo  uz rješenje Gradonačelnika.

 

Članak 33.

Turistička signalizacija na području grada Hvara,  postavlja se dijelom prema Projektu  turističke signalizacije Grada Hvara odobrenom od Konzervatorskog odjekla u Splitu, u kojem su predviđene standardizirane pločice  spomeničkih, javnih i komercijalnih sadržaja.

Ostala turistička signalčizacija postavlja se na mjestima koja posebnom odlukom odredi gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik),  na prijedlog Turističkog vijeća TZ, a temeljem Plana o postavljanju kojega donosi Gradsko vijeća Grada Hvara.

 

 1. 8.    Pokretne naprave, kiosci, reklame, reklamni natpisi, reklamni panoi i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba

Članak 34.

Pokretne naprave, kiosci, reklame, reklamni natpisi, reklamni panoi i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba mogu se postavljati samo na području grada Hvara izvan zone konzervatorske zaštite i to na  onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća, ugrožavati sigurnost prometa i  na kojima se neće umanjiti estetski izgled toga mjesta.

Rješenje za postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba daje nadležno tijelo Grada Hvara sukladno Pravilniku o uređenju naselja.

Zabranjeno je postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba bez rješenja ili suprotno rješenju  nadležnog tijela.

Vlasnici predmeta iz stavka 1. ovog članka na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba moraju ih održavati urednima i ispravnima.

Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave, kioska, reklame, reklamnog natpisa, reklamnog panoa i druge naprave potrebno je priložiti dokaz o pravu korištenja nekretnine (dokaz o vlasništvu zemljišta, ugovor o zakupu zemljišta, suglasnost vlasnika zemljišta i slično), skicu ili fotografiju i fotomontažu pokretne naprave, tehnički opis, potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada o plaćanju dospjelih obveza, te druge isprave sukladno propisima o gradnji.

Zahtjev iz prethodnog stavka ne može biti odobren ukoliko podnositelj zahtjeva nije podmirio sve dospjele obveze prema Gradu.

 

9. Uređenje javnih zelenih površina

Članak 35.

Javne zelene površine moraju se redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšavaju naselje i služe svrsi za koju su namijenjene.

 

Članak 36.

Javne zelene površine održavaju se u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture, te prema operativnim i terminskim planovima, koje utvrđuje Gradsko vijeće.

Pod održavanjem javne zelene površine smatra se posebice:

-      sadnja i uzgoj biljnih nasada,

-      podrezivanje stabala i grmlja,

-      okopavanje i plijevljene grmlja i živice,

-      košenje trave,

-      gnojenje i prihranjivanje biljnog materijala koji raste u nepovoljnim uvjetima

-      (drvoredi i slično),

-      uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,

-      održavanje posuda sa ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju,

-      preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, uništavanje biljnih

štetnika, te kontinuirano provođenje zaštite zelenila,

-      održavanje pješačkih putova i naprava na javnoj zelenoj površini (oprema) u urednom stanju (ličenje i popravci klupa, košarica za otpatke, popločenja i slično),

-      postavljanje zaštitne ograde od prikladnog materijala, odnosno živice na mjestima ugroženim od uništavanja,

-      postavljanje ploča s upozorenjima za zaštitu javne zelene površine,

-      obnavljanje, a po potrebi i rekonstrukcija, zapuštenih javnih zelenih površina,

-      uređenje i privođenje namjeni neuređenih javnih zelenih površina.

Javne zelene površine održava Grad, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je Grad povjerio održavanje javnih zelenih površina.

 

10. Komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi

 

Članak 37.

Komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi (u daljnjem tekstu: objekti u općoj uporabi) postavljaju se na javnim površinama radi uređenja Grada, pružanja usluga održavanja komunalne infrastrukture i lakšeg snalaženja građana na području Grada.

Izgled i lokacija komunalnih objekata, uređaja i drugih objekata u općoj uporabi određuje se u skladu sa Pravilnikom o uređenju naselja.

U zoni A i B konzervatorske zaštite , objekti u općoj uporabi postavljaju se isključivo u nadležnosti Grada Hvara , sukladno karti sa lokacijama istih koja je odobrena od Konzervatorskog odjela u Splitu.

 

Članak 38.

Objekti u općoj uporabi su:

 1. javna rasvjeta,
 2. ploče s orijentacijskim planom Grada,
 3. javni satovi,
 4. javni zahodi,
 5. vodoskoci, fontane, hidranti i slični objekti i uređaji,
 6. javne telefonske govornice i poštanski sandučići,
 7. spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti,
 8. kolodvori i druga stajališta, parkirališta,ugibališta,tržnice, ribarnice i groblja,
 9. sanitarno komunalne mjere
 10. rampe i druga pomagala za osobe sa invaliditetom i poteškoćama u kretanju

 

Članak 39.

Pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili fizička osoba kojoj je Grad povjerio na održavanje ili upravljanje objekte u općoj uporabi, odnosno vlasnik, dužan ih je održavati urednima, čistima i funkcionalno ispravnima.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka, dužna je nastala oštećenja i kvarove otkloniti u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 10 dana od utvrđivanja oštećenja ili kvara.

Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način oštećivati i uništavati objekte u općoj uporabi.

 

10.1. Javna rasvjeta

Članak 40.

Javne prometne površine, javne zelene površine i ostale površine, moraju biti opremljene sustavom javne rasvjete.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom uvažavajući načelo energetske učinkovitosti, te biti funkcionalna, ekološki prihvatljiva i estetski oblikovana.

Pri postavljanju javne rasvjete mora se voditi računa o povijesnom nasljeđu, urbanističkoj vrijednosti i značenju te izgledu pojedinih dijelova grada, pojedinih javnih površina i njihovoj namjeni kao i potrebama prometa i građana.

U zoni A i B konzervatorske zaštite , javna dekorativna, dopunska i ostala vanjska rasvjeta postavlja se isključivo u nadležnosti Grada Hvara , sukladno projektnoj dokumentaciji , s time da je osnovni oblikovni element za javnu rasvjetu  „hvarski“  feral. Dobavu nove rasvjete potrebno je usuglasiti s Konzervatorskim odjelom u Splitu.

Fizička osoba obtnik ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio održavanje javne rasvjete, opremu i uređaje javne rasvjete mora redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti i  ispravnosti (prati, ličiti, mijenjati dotrajale i oštećene dijelove, žarulje i slično).

Zabranjeno je priključivanje električnih instalacija rasvjete i drugih instalacija na sustav javne rasvjete te drugo korištenje sustava javne rasvjete, bez suglasnosti Gradonačelnika.

 

 

 

Članak 41.

Javna rasvjeta u pravilu mora svijetliti cijelu noć uz uvažavanje provedbe mjera uštede električne energije.

 

Članak 42.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.

Zabranjeno je na rasvjetne stupove postavljanje transparenata, lijepljenje oglasa, obavijesti, reklama i slično,a iznimno se dopušta po rješenju Gradonačelnika.

Postavljanje ukrasnih zastavica, informativno-promidžbenih panoa, vertikalne i

svjetlosne prometne signalizacije i slične opreme na rasvjetne stupove može se privremeno dopustiti samo uz  rješenje Gradonačelnika.

 

10.2. Ploče s orijentacijskim planom Grada Hvara

 

Članak 43.

U cilju lakšeg snalaženja građana i turista, na području Grada mogu se postavljati ploče s orijentacijskim planom Grada.

Ploče s orijentacijskim planom Grada postavljaju se na mjestima na kojima se okuplja veći broj ljudi, na glavnim prilazima Gradu i na drugim Planom određenim mjestima.

U orijentacijskom planu moraju biti ucrtane glavne ulice, trgovi, parkovi, te najvažniji objekti u Gradu,  te oznaka mjesta na kojem se plan nalazi.

Ploče s orijentacijskim planom postavlja i održava Grad, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

 

10.3. Javni satovi

Članak 44.

Na važnijim trgovima i prolazima, te drugim za to određenim mjestima mogu se postavljati javni satovi koje postavlja i održava Grad Hvar ,odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Pravne ili fizičke osobe mogu na zgradama koje koriste postavljati satove, samo uz rješenje  Gradonačelnika.

Satovi koje postavlja pravna ili fizička osoba iz stavka 3. ovog članka, moraju se održavati u urednom  i ispravnom stanju.

Zabranjeno je postavljati satove na zgrade bez rješenja  ili suprotno rješenju iz stavka 3. ovog članka.

 

10.4. Javni zahodi

Članak 45.

Javni zahodi grade se i postavljaju na trgovima, tržnicama, autobusnim kolodvorima i sličnim javnim prostorima, te u parkovima, park-šumama, izletištima, sportskim objektima, u blizini javnih plaža, odnosno na mjestima dužeg okupljanja i zadržavanja osoba.

Javni zahodi moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete, a vlasnik, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba koja ih održava, mora ih održavati u urednom i ispravnom stanju.

Javne zahode treba graditi na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama.

Javni zahodi moraju u pravilu raditi tijekom cijelog dana.

Vrijeme početka i završetka rada javnih zahoda utvrđuje se  Zaključkom Gradskog vijeća.

 

10.5. Vodoskoci, fontane, hidranti i slični objekti i uređaji

 

Članak 46.

Na području Grada mogu se graditi i postavljati javni vodoskoci, fontane, javne česme i slični objekti i uređaji koji svojim izgledom uljepšavaju okoliš.

Isti se grade  ili postavljaju na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, uz potrebnu dokumentaciju –skulpturalno rješenje i arhitektonsku prezentaciju, dok je za konačno odobrenje potrebna  odluka Gradskog vijeća Grada Hvara uz prethodno odobrenje Povjerenstva za vizualni identitet Grada Hvara.

Za objekte iz stavka 1. ovog članka koji se grade ili postavljaju u zoni A i B konzervatorske zaštite, potrebno je ishoditi i suglasnost  Konzervatorsko