Službeni glasnik – br. 06/2016

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE


 

 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

GODINA XXIII.  BROJ 6.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 29. rujna 2016. godine                                    plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

Na temelju članka 5. i 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. broj 44/05, 44/06 i 109/07), čl. 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), na sjednici održanoj 23. rujna 2016. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara, donosi

 

Odluku

o prestanku obavljanja dužnosti člana Gradskog vijeća

 

I.

 

Utvrđuje se da dana 23. rujna 2016. godine prestaje obnašanje mandata člana Gradskog vijeća gđe. Katije Zaninović Dawney.

Uvidom u podneseni zahtjev gđe Nade Jeličić za aktivaciju Mandata Mandatna komisija je utvrdila da su sukladno odredbama članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne samouprave (“Narodne Novine” br. 44/05, 44/06, 109/07 i 144712) nastupili zakonski uvjeti za nastavak obnašanja dužnosti člana gradskog vijeća gđe. Jeličić izabrane na Kandidacijskoj listi grupe birača te stoga istim danom gđi. Dawney prestaje isti.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

KLASA: 021-05/15-01/37

URBROJ: 2128/01-02-16-08

Hvar, 23. rujna 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 5. i 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. broj 44/05, 44/06 i 109/07), čl. 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13). na sjednici održanoj 23. rujna 2016. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara, donosi

 

Odluka

o nastavku obavljanja dužnosti člana Gradskog vijeća

 

I.

 

Utvrđuje se da dana 23. rujna 2016. godine započinje ponovno obnašanje mandata člana Gradskog vijeća gde. Nade Jeličić.

Uvidom u podneseni zahtjev, Mandatna komisija je utvrdila da su sukladno odredbama članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne samouprave (“Narodne Novine” br. 44/05, 44/06, 109/07 i 144712) nastupili zakonski uvjeti za nastavak obnašanja dužnosti člana gradskog vijeća gde. Jeličić izabrane na Kandidacijskoj listi grupe birača.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/37

URBROJ: 2128/01-02-16-07

Hvar, 23. rujna 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 26. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj: 153/09. 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33 01, 60/01, 129/05. 109/07, 125/08, 36/09. 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09. 7/09, 8/09, 1/11, 2-11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj 23.09.2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje

na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U članku 4. – Program izgradnje vodnih građevina – kapitalna pomoć Odvodnji Hvar d.o.o.. mijenjaju se iznosi tako da sada glase:

                Program izgradnje objekata vodnih građevina – kapitalna pomoć Odvodnji Hvar d.o.o. :

Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje – Ograde Os3 (Ulica Marina Gazarovića)              940.000,00 kn

Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje od Ograda do mora – 2. faza   480.000,00 kn

Sanacija i rekonstrukcija objekata fekalne i oborinske odvodnje Grada Hvara (Obala Riva, Ulica Vinka Pribojevića, Ograde Os2, U. Lucije Rudan, U. Ive Roića. Šamoreta Dolac, Ulica Miće Marchija) 430.000,00 kn

Sanacija i rekonstrukcija objekata fekalne i oborinske odvodnje Grada Hvara (Ograde, Ulica Nikice Kolumbića i ostalo)                199.000,00 kn

Nadzori nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata oborinske i fekalne odvodnje              50.000,00 kn

Izrada tehničke dokumentacije za projekte izgradnje i rekonstrukcije fekalne i oborinske

odvodnje…………………………………………….. 101.000,00 kn

UKUPNO………………………………………. 2.200.000,00 kn

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 325-01/16-01/14

URBRO.I: 2128 01-02-16-03

Hvar, 23. rujna 2016. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj dana 23. rujna 2016. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o nedonošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu

 

Članak 1.

 

Ne donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/16-01/15

Urbroj: 2128/01-02-16-03

Hvar, 23. rujna 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, broj: 30/15), Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 („Narodne novine” broj 71/16) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj 23. rujna 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o kandidiranju projekata na natječaje mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju projekti koji će se tijekom 2016. godine kandidirati na natječaje mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (dalje u tekstu: natječaj).

 

Članak 2.

 

Trgovačko društvo Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa, kao isporučitelj vodnih usluga i korisnik potpore u suvlasništvu Grada Hvara, će tijekom 2016. godine kandidirati projekt – „Izgradnja vodospreme Jagodna”, na natječaj: Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije”, Operacija 7.2.1. „Ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”.

Prilog ove Odluke je Opis projekta „Izgradnja vodospreme Jagodna”.

 

Članak 3.

 

Za pripremu dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj zadužuje se korisnik potpore iz članka 2. ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 325-01/16-01/22

URBROJ: 2128/01-02-16-03

Hvar, 23. rujna 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 24. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) te čl. 5 i 28. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/14, 4/14 – ispravak i 4/15), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj 23. rujna 2016.godine, donosi

 

ODLUKU

o korištenju javne površine za postavu tabli za oznaku komercijalnog sadržaja u Gradu Hvaru

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuju se uvjeti, način i visina naknade za korištenje javne površine za postavu tabli za oznaku komercijalnog sadržaja (u daljnjem tekstu: table) u Gradu Hvaru.

 

Članak 2.

 

Izgled, materijal, veličina i način postave i korištenja tabli određen je Idejnim projektom sustava turističke signalizacije Grada Hvara, autora Viktora Popovića, od prosinca 2009. godine.

 

Članak 3.

 

Zahtjev za odobrenjem korištenja javne površine za postavu table, može postaviti fizička ili pravna osoba sa registriranom djelatnosti na području Grada Hvara (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

Zahtjev se upućuje Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara – Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, sa svom popratnom dokumentacijom:

 1. osnovni podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi;
 2. vrsta djelatnosti pravne ili fizičke osobe;
 3. oznaku željene lokacije za postavu table ili tabli;
 4. preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno preslik obrtnice za fizičke osobe;
 5. potvrda Porezne uprave, Ispostave Makarska, Porezno mjesto Hvar.

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša pribaviti će Potvrdu o stanju dugovanja, a sukladno Odluci o obvezi pravnih i fizičkih osoba da podmire svoje obveze prema Gradu Hvaru kao uvjet da bi Grad Hvar udovoljio određenim zahtjevima istih („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 2/16).

 

Članak 195.

 

Od osobe čiji zahtjev ne sadržava sve priloge iz čl. 3. ove Odluke, zatražit će se nadopuna zahtjeva pismenim putem, te je stranka dužna u roku od pet (5) dana od dana primitka zahtjeva za nadopunu, dostaviti traženu dokumentaciju. U suprotnom, zahtjev za odobrenjem postavljanja table, će se odbiti.

Zahtjev za odobrenje korištenja javne površine za postavu table će se odbiti ukoliko podnositelj zahtjeva ima nepodmirenih dugovanja prema Gradu Hvaru po bilo kojoj osnovi.

 

Članak 5.

 

Sukladno čl. 28. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina, Gradonačelnik odobrava korištenje javne površine za postavu table, temeljem zaključka. Zaključak se odnosi na kalendarsku godinu.

Prava i obveze iz navedenog zaključka se primjenjuju i na slijedeće kalendarske godine ako podnositelj zahtjeva odnosno korisnik uredno podmiruje obveze prema Gradu Hvaru.

Članak 6.

 

Podnositelj zahtjeva može zatražiti postavljanje tabli na jednoj ili više lokacija, a konačna odluku o broju tabli donosi se prema prostornim mogućnostima pojedine lokacije.

Naknada za korištenje javne površine za postavu 1 table iznosi 2.000,00 kuna za prvu kalendarsku godinu korištenja, a za svaku daljnju godinu korištenja naknada iznosi 1.000,00 kuna po tabli.

Ako podnositelj zahtjeva zatraži postavljanje više tabli, za svaku slijedeću tablu naknada iznosi 1.000,00 kuna za prvu godinu korištenja, a za svaku daljnju godinu korištenja, naknada iznosi 500,00 kuna po tabli.

Naknada za table koje se montiraju na Obali Riva i postavljaju se obostrano (2 table u kompletu) iznosi 3.000,00 kuna za prvu godinu korištenja, a za svaku daljnju godinu korištenja naknada iznosi 1.500,00 kuna za 2 table.

U naknadu je uključena izrada i postava tabli.

Navedenu naknadu je potrebno platiti odmah po donošenju Zaključka iz članka 5.ove Odluke a prije postave table.

 

Članak 7.

 

Postavu tabli na lokacijama koje odredi, vršiti će Grad Hvar, putem treće osobe.

Table se postavljaju u vertikalnom nizu, na način da podnositelj zahtjeva koji je ranije podnio zahtjev za postavu table na istoj lokaciji, ima pravo prvenstva u redoslijedu postavljanja.

Postavljene table ostaju u vlasništvu Grada Hvara. Oštećenu ili dotrajalu tablu, za koju je uredno plaćena naknada, Grad Hvar se obvezuje o svom trošku zamijeniti.

Grad Hvar će ukloniti postavljenu tablu za koju se uredno ne plaća naknada.

Grad Hvar zadržava pravo ne odobriti korištenje javne površine za postavu table, iako je dostavio svu dokumentaciju iz čl. 3.ove Odluke.

 

Članak 8.

 

U slučaju da podnositelj zahtjeva ukine/ugasi obrt odnosno pravna osoba prestane postojati, podnositelj zahtjeva, se obvezuje o tome obavijestiti Grad Hvar, koji će putem treće osobe, ukloniti tablu.

Grad Hvar nema obvezu vraćanja uplaćene naknade iz članka 6. ove Odluke.

U slučaju da dođe do bilo koje promjene sadržaja tabli, podnositelj zahtjeva postupa kao kod zahtjeva za novu tablu, odnosno sukladno čl. 3. ove Odluke.

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/16-01/146

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 23. rujna 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju čl. 1. Naredbe za otklanjane strane svojte iz prirode iz otočnih ekosustava Republike Hrvatske („NN”, br.: 49/2012), članka 77. Zakona o lovstvu („NN”, br.: 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16 i 41/16) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj dana 23. rujna 2016. donijelo je

 

ZAKLJUČAK

o pokretanju inicijative za poduzimanje mjera za sprječavanje štete od divlje svinje

 

Članak 1.

 

Na zahtjev predstavnika poljoprivrednika sa područja Grada Hvara a povodom značajnih šteta od divljih svinja nastalih na poljoprivrednim nasadima , pokreće se inicijativa za realizaciju otklanjanja divlje svinje iz prirode iz otočnog ekosustava Otoka Hvara.

 

Članak 2.

 

Zahtjeva se od Lovačkog društva Hvar, kao jedinog lovoovlaštenika na području grada Hvara, da sukladno čl. 77. Zakona o lovstvu poduzme sve Zakonom propisane mjere za uklanjanje divljih svinja ili njihovo svođenje u područja određena kao lovište.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA : 320-01/16-01/14

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 23. rujna 2016. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje. 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 35. a Zakona o otocima («NN». broj: 149/99. 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14). Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj 23. rujna 2016. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Vučetić Ante pok. Ante i dr. od 7. rujna 2016. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 29952/2419200 dijela nekretnine označene kao č.zem. 3914/12, z.u. 3262 te 3744/302400 dijela nekretnine označene kao čest. zem. 3914/30, z.u. 2990. sve k.o. Hvar , za iznos kupoprodajne cijene od 14220.00 + 3960,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju HNB-a na dan plaćanja.

 

 II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti fotokopiju ugovora Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/16-01/23

URBROJ: 2128/01-02-16-03

Hvar, 23. rujna 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Naziv:  GRAD HVAR                                                                      Matični broj: 02541122

Adresa: Milana Kukurina 2, 21450 HVAR                                       Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084                                                                             Šifra grada: 153

RKP: 30509                                                                                        Razina: 22

 

 

 

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 01-06/2016. GODINE                                                                 

PRIHODI  I  PRIMICI

 

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 37,94%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:

-       Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 38,05% godišnjeg plana, a 152,74% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvarenje je u skladu sa planom, a značajno je povećano u odnosu na prethodnu godinu.

-       Pomoći (skupina 63) su ostvarene sa 24,50% plana, ali su nešto veće (119,12%) u odnosu na isto razdoblje 2015.godine.

-       Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 51,49%  plana, a u odnosu na prethodnu godinu sa 139,79 %,  povećanje je rezultat povećanja većine  prihoda iz ove skupine.

-       Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 47,63% plana, a ostvarenje je veće nego prošle godine (127,33%) zbog povećanja određenih prihoda pogotovo komunalnog doprinosa.

-       Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 24,99% plana uz neznatno smanjenje u odnosu na prošlu godinu .

-       Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 73,50% plana , a 222,53% u odnosu na prethodnu godinu, što je vezano uz znatna povećanje naplaćenih kazni za pogrešno parkiranje vozila.

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 1,87% , ali su veći u odnosu na prošlu godinu, malo ostvarenje ovih prihoda je zbog neostvarenja prihoda od prodaje građevinskog zemljišta.
 2. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani, dok prihodi od povrata danih zajmova trgovačkim društvima nisu ostvareni, (isti se odnose na planirani povrat jamstva naplaćenog sa žiro računa Grada Hvara od strane Hypo-Alpe-Adria Bank d.d., a za kredit Sportskog centra Hvar d.o.o. Hvar).
 3. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 37,50% plana i veći su za 35,52 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je značajno povećanje.

 

 

RASHODI  I  IZDACI

 

 1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 34,46%  u odnosu na plan, te 109,09% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,  izvršenje po skupinama je slijedeće:

-       Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 47,29% u odnosu na godišnji plan te su veći za 4,03% u odnosu na prethodnu godinu.

-       Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 41,72% u odnosu na godišnji plan, te su za 2,80%  manji u odnosu na prethodnu godinu.

-       Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 68,80%  u odnosu na godišnji plan, a veći su za 813,44% u odnosu na prethodnu godinu zbog znatno većih izdataka za zatezne kamate.

-       Subvencije (skupina 35) u ovom razdoblju nisu izvršavane.

-       Pomoći korisnicima drugih proračuna (skupina 36) izvršene su sa 20,50% u odnosu na godišnji plan, odnosno 222,73% u odnosu na prethodnu godinu, što je vezano za ažurnije izvršenje obveza prema HMP SDŽ.

-       Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 29,84% godišnjeg plana, a za 8,98% su veće nego prethodne godine, a radi se o troškovima vezanim za socijalni program, izvršeni su samo oni izdaci koji su bili nužni, iako se nastojalo pripomoći svim socijalno ugroženim skupinama građana.

-       Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 14,03% godišnjeg plana, a više su ostvareni u odnosu na prethodnu godinu za 65,91% zbog kasnog donošenja proračuna 2015.god..

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 23,79% godišnjeg plana, a za 3,89% su manji u odnosu na prošlu godinu.
 2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su sa 54,31% godišnjeg plana, a odnose se na naplatu jamstva Sportskog Centra Hvar.
 3. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 31,29% u odnosu na godišnji plan, odnosno za 5,55% su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

 1. Glava: 00101

 

 1. Program: 1001 je izvršen sa 45,82%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave.
 2. Program: 1002 je izvršen sa 66,19%. Rashodi u ovom programu vezani su za troškove prigodnih manifestacija, priredbi, koncerata i sl.
 3. Program: 1003 je izvršen sa 34,51%. Rashodi u ovom programu su vezani za opće usluge i pričuvu.
 4. Program: 1004 je izvršen sa 66,39%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, što uključuje i obveze po danom jamstvu Sportskom centru (što se redovno naplaćuje).
 5. Program: 1005 je izvršen sa 44,84%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, donacije DVD-u, donacije Gorskoj službi spašavanja, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
 6. Program: 1006 je izvršen sa 34,34%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje i adaptaciju poslovnih i uredskih prostora.
 7. Program: 1007 je izvršen sa 0,00%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Nije bilo nikakvih izdataka.
 8. Program: 1008 je izvršen sa 41,92%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova, kao i kupnju zemljišta za navedene namjene.
 9. Program: 1009 je izvršen sa 0,22%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Nije bilo izdataka osim za sanaciju divljih odlagališta, ostali rashodi su kasnili sa realizacijom.
 10. Program: 1010 je izvršen sa 9,70%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela.
 11. Program: 1011 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je vezana uz radove Hv.vodovoda. Nije bilo izdataka po ovom programu.
 12. Program: 1012 je izvršen sa 34,11%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je u planiranim iznosima.
 13. Program: 1013 je izvršen sa 32,28%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina.
 14. Program: 1014 je izvršen sa 2,37%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta za izgradnju novog groblja.
 15. Program: 1015 je izvršen sa 48,87%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa.
 16. Program: 1016 je izvršen sa 28,95%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije su izvršene samo Hitnoj medicinskoj pomoći, dok ostalih donacija nije bilo.
 17. Program: 1017 je izvršen sa 22,63%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada.
 18. Program: 1018 je izvršen sa 27,74%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u očuvanje spomenika kulture.
 19. Program: 1019 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama.
 20. Program: 1020 je izvršen sa 14,72%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama.
 21. Program: 1021 je izvršen sa 0,84%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta.
 22. Program: 1022 je izvršen sa 27,89%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći.

 

 1. Glava: 00102

 

1.     Program: 2001 je izvršen sa 45,12%. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost dječjeg vrtića

Hvar, te za dodatno ulaganje na zgradi Dječjeg vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom.

 

 1. Glava: 00103

 

1.     Program: 3001 je izvršen sa 42,08%. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost Gradske

knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa  je u skladu sa planom.

 

Hvar, 11. kolovoza 2016.god.

 

Voditeljica Službe za proračun i financije:                                                                                            Zakonski predstavnik:

Margita Petrić Hraste, v.r.                                                                                                             Rino Budrović, dipl.ing..v.r.

                Na osnovi članka 46. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ODLUKU

o prenamjeni proračunskih sredstava

 

Prenamjena se vrši u okviru Razdjela:001, Glave:00101 i to:

Iz Programa: 1014 – Izgradnja i održavanje gradskog groblja, K projekt: K101401- Kupnja zemljišta za novo groblje,

Sa Podskupine: 411 – Prirodna bogatstva prenosi se iznos od =30.202,00 kuna Slovima: (trideset tisuće dvjesto dvije kune)

Na Program: 1005 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, Aktivnosti: A 1005 05 – Usluge policije, Podskupinu: 329 – Ostali rashodi poslovanja

Za namjenu: Plaćanje računa MZ Adria, obrt za posl. savjetovanje Hvar – za smještaj i prehranu sezonskih policajaca.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 

KLASA: 400-01/16-01/16

URBROJ: 2128/01-01/1-16-02

Hvar, 29. rujna 2016. god.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na osnovi članka 46. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara donosi

ODLUKU

o prenamjeni proračunskih sredstava

 

Prenamjena se vrši u okviru Razdjela: 001, Glave: 00101 i to:

Iz Programa: 1009 – Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom, K projekt: K1009 03 – Kupnja

zemljišta za sanaciju odlagališta,

Sa Podskupine: 411 – Prirodna bogatstva prenosi se iznos od =50.000,00 kuna, slovima: (pedeset tisuća kuna)

Na Program:1005 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, Aktivnosti: A 1005 05 – Usluge policije, Podskupinu: 329 – Ostali rashodi poslovanja

Za namjenu: Plaćanje računa MZ Adria, obrt za posl. savjetovanje Hvar – za smještaj i prehranu sezonskih policajaca.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 

KLASA: 400-01/16-01/16

URBROJ: 2128/01-01/1-16-01

Hvar, 29. rujna 2016. god.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 4. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08) i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ODLUKU

o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš „Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. Godine”

 

Članak 1.

 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak Strateške procjene utjecaja „Strategije razvoja Grada Hvara do 2020.“ (u daljnjem tekstu: Strategija razvoja) na okoliš.

 

Članak 2.

 

Stratešku procjenu utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) iz stavka 1. ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Nacrt prijedloga Strategije razvoja izrađuje Ekonomski fakultet u Zagrebu.

 

Članak 4.

 

Programska polazišta Strategije razvoja utvrđena su na način da ovaj dokument predstavlja stratešku platformu i okvir za koordinaciju aktivnosti različitih institucija javnog sektora, gospodarskih subjekata i svih drugih dionika uključenih u razvoj Grada Hvara.

Strategija razvoja ima zadaću pokrenuti novi razvojni ciklus usmjeren na održivi društveno-gospodarski razvoj.

 

Članak 5.

 

Strateški prioriteti su:

-         jačanje prepoznatljivosti Grada Hvara.

-         razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života,

-         konkurentno gospodarstvo,

-         razvoj infrastrukture, zaštita prirode i okoliša,

-         unapredenje upravljanja razvojem.

 

Članak 6.

 

U postupku ove SPUO provest će se radnje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08) i posebnih propisa iz područja za koje se Strategija donosi.

 

Članak 7.

 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku SPUO Strategije razvoja naveden je u Prilogu I. ove Odluke.

 

Članak 8.

 

U postupku SPUO, prema ovoj Odluci, sudjelovat će javnopravna tijela navedena u Prilogu II. ove Odluke.

 

Članak 9.

 

Gradonačelnik će o ovoj Odluci informirati javnost u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08).

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 020-01/15-01/08

UBROJ: 2128/01-01/1-16-10

Hvar, 26. kolovoza 2016. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Prilog I. Redoslijed radnji

Prilog II. Javnopravna tijela koja sudjeluju u postupku SPUO

 

PRILOG I.

 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja Strategije

razvoja na okoliš

 

 1. Jedinstveni upravni odjel će u roku 8 dana od dana donošenja ove Odluke započeti postupak određivanja sadržaja strateške studije.
 2. U postupku određivanja sadržaja strateške studije Jedinstveni odjel će od tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja za okoliš, zatražiti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka kojima se obavezni sadržaj strateške studije dopunjuje kao posebni zahtjev vezano za područje iz djelokruga tog tijela i/ili osoba. Rok za dostavu mišljenja o potrebnom sadržaju strateške studije je 30 dana od primitka zahtjeva Jedinstvenog upravnog odjela. U svrhu usuglašavanja mišljenja o potrebnom sadržaju strateške studije tijekom navedenog roka Jedinstveni upravi odjel će koordinirati i provesti javnu raspravu sa gore navedenim tijelima.

Ove radnje provode se sukladno odredbama članaka 6. do 9. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 64/08) – u daljnjem tekstu Uredba.

 1. U postupku utvrđivanja sadržaja strateške studije Jedinstveni upravni odjel će sukladno člancima 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) na internetskoj stranici Grada Hvara objaviti Odluku o izradi Strategije razvoja Grada Hvara do 2020., programska polazišta i ciljeve Strategije te informirati javnost o načinu sudjelovanja u postupku strateške procjene.
 2. Nakon zaprimanja mišljenja tijela i/ili osoba i javnosti Jedinstveni upravni odjel utvrđuje konačni sadržaj strateške studije i donosi Odluku o sadržaju strateške studije, koju će objaviti na internetskoj stranici Grada Hvara sukladno člancima 9. i 10. Uredbe.
 3. Jedinstveni upravni odjel u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju sadržaja strateške studije istu dostavlja odabranom ovlašteniku, koji će izraditi Stratešku studiju, sukladno članku 11. Uredbe.
 4. Za potrebe ocjene strateške studije Gradonačelnik/Pročelnik imenuje Povjerenstvo za stratešku procjenu u roku od 8 dana od donošenja odluke o sadržaju strateške studije. Postupak imenovanja i rad Povjerenstva propisan je odredbama Pravilnika o povjerenstvu za stratešku procjenu („Narodne novine”, br. 70/08) – u daljnjem tekstu Pravilnik.
 5. Jedinstveni upravni odjel u roku od 8 dana od dana primitka strateške studije od ovlaštenika, istu zajedno s nacrtom prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. dostavlja Povjerenstvu za stratešku procjenu. Nakon što u postupku sukladno člancima 9. i 10. Pravilnika ocijeni daje strateška studija cjelovita i stručno utemeljena, Povjerenstvo donosi mišljenje o rezultatima strateške studije u odnosu na nacrt prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara.
 6. Nakon što razmotri mišljenje Povjerenstva, Gradonačelnik/Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela donosi Odluku o upućivanju strateške studije i nacrta prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara na javnu raspravu, sukladno članku 15. Uredbe, koju Odluku objavljuje na internetskoj stranici Grada Hvara. Postupak sudjelovanja javnosti u javnoj raspravi o strateškoj studiji i nacrtu prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara provodi se prema odredbama članka 5.. 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
 7. Istodobno s upućivanjem na javnu raspravu, Gradonačelnik/Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela dostavlja stratešku studiju i nacrt prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara na mišljenje tijelima i/ili osobama od kojih je zatraženo mišljenje za utvrđivanje sadržaja strateške studije.
 8. Nakon provedene javne rasprave, Jedinstveni upravni odjel sva mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne rasprave svih sudionika (tijela/osoba/javnosti) dostavlja na očitovanje ovlašteniku, odnosno izrađivaču strateške studije i izrađivaču nacrta prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara. Svojim očitovanjem izrađivač strateške studije će predložiti konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša vezano za Strategiju razvoja Grada Hvara. Jedinstveni upravni odjel nakon toga priprema nacrt konačnog prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara.
 9. Prije upućivanja nacrta konačnog prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara na donošenje Jedinstveni upravni odjel pribavlja, sukladno članku 18. Uredbe, mišljenje od Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije o provedenoj strateškoj procjeni i ocjeni prihvatljivosti Strategije razvoja Grada Hvara na ekološku mrežu, a navedeno je tijelo u roku od 30 dana od dana primitka dokumentacije u obvezi dostaviti mišljenje Općinskom načelniku.
 10. Nakon što Gradonačelnik/Pročelnik donese Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni (članak 19. Uredbe), potrebno je izraditi Program praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi Strategije razvoja Grada Hvara, sukladno članku 20. Uredbe.

 

PRILOG II.

 

Popis javnopravnih tijela koja su dužna sudjelovati u postupku strateške procjene

 

 1. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35. p.p. 475, 21000 Split
 2. HRVATSKE ŠUME. UŠP SPLIT, Šumarija Makarska. Kralja Petra Krešimira IV 36, 21300 Makarska
 3. HRVATSKE CESTE, Ispostava Split. R. Boškovića 22, 21000 Split
 4. HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
 5. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine. Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, 21000 Split
 6. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split
 7. Upravni odjel za društvene djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 8. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje. Bihaćka l/III, Split
 9. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije. Prilaz braće Kaliterna 10. 21000 Split
 10. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije. Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
 11. Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 12. Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 13. HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti. Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), odredbe članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11 – pročišćeni tekst, 06/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 13. rujna 2016. g., donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2016.g.

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2016.g. („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 11/15 i 03/16) mijenjaju se odredbe i to:

                U glavi 2. PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM u točki IV. u stavku 5. MIKROLOKACIJE red. br/1. i 4. brišu se, a na red. br. 5. briše se jedna „bačva” dok druga postaje „bačva” za obavljanje djelatnosti taxi prijevoza i iznajmljivanje brodica.

Korisnici koncesijskih odobrenja koji uredno obavljaju djelatnost na brisanim mikrolokacijama izmjestiti će se i to:

-          sa mikrolokacije br. 1. FABRIKA (Mandrač jug), izmjestiti će se na mikrolokaciju br. 2. FABRIKA (Mandrač sjever) koja postaje zajednička mikrolokacija za taxi prijevoz i iznajmljivanje brodica;

-          sa mikrolokacije br. 4. PORED ATLASA, izmjestiti će se na mikrolokaciju br. 5. ROTONDA na „bačvu” na kojoj će se obavljati djelatnost taxi prijevoza i iznajmljivanje brodica.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Gradske reklame sa brisanih mikrolokacija iz čl. 1. ove Odluke biti će izmještene na mikrolokacije na kojima će izmješteni korisnici koncesijskih odobrenja iz čl. 1. ove Odluke obavljati djelatnost.

Na reklamama će se nalaziti i popis svih korisnika koncesijskih odobrenja sa brojevima brodica i taxi prijevoznika.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada

Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/15-01/106

URBROJ: 2128-01-01/1-16-10

Hvar, 13. rujna 2016 .g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o uvođenju sezonske pretplate na ulaznice za 55. hvarske ljetne priredbe

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom se utvrđuje se sezonska pretplata za posjetitelje manifestacije 55. hvarske ljetne priredbe 2016., u dvije kategorije:

-          u iznosu od 300,00 kuna (tristotine kuna), kojom se ostvaruje pravo ulaza na 36 događanja do kraja Hvarskih ljetnih priredbi, te

-          u iznosu od 200,00 kuna (dvijestotine kuna), kojom se ostvaruje pravo ulaza na 10 događanja Hvarskih ljetnih priredbi.

Pretplata ne uključuje ulaznice za koncert Habana Social Club koji će se održati na Venerandi 8. kolovoza 2016. godine.

 

Članak 2.

 

Naplatu pretplate vršit će djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara ili studenti i učenici za koje Grad Hvar ima sklopljen ugovor sa Student servisom. Naplata se vrši isključivo u kunama, na mjestu prodaje ulaznica za Hvarske ljetne priredbe.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 612-01/16-01/12

URBROJ: 2128/01-01/1-16-02

Hvar, 27. lipnja 2016. g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 86/08 i 61/11), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 74/10) i članka 35. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 12/10, 3/15), radno mjesto: viši stručni suradnik za graditeljstvo ,zaštitu okoliša i poslove EU

u dijelu „uvjeti za radno mjesto/potrebno stručno znanje” alineja 1. mijenja se i sada glasi:

-          visoka stručna sprema (VSS) građevinske, arhitektonske struke ili društvenog smjera

 

REDNI BROJ: 17

RADNO MJESTO II kategorije – potkategorija radnog mjesta – savjetnik

NAZIV RADNOG MJESTA: viši stručni suradnik za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove EU

KLASIFIKACIJSKI RANG : 6

BROJ SLUŽBENIKA: 2

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

-        obavlja upravne, stručne i druge poslove iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša sukladno propisima i pravilima struke

-        prikuplja i obrađuje tehničku dokumentaciju za izdavanje potrebitih dozvola za realizaciju gradnje i rekonstrukcije (lokacijska i građevna dozvola), te ishođenje suglasnosti nadležnih tijela

-        obavlja stručne i druge poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva, sukladno propisima i pravilima struke, a odnose se na komunalni doprinos (izrada rješenja i izračuna), te vrši nadzor izdanih lokacijskih i građevnih dozvola u svezi komunalnog doprinosa

-        prati propise iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i brine se o primjeni istih

-        sudjeluje u osmišljavanju i pripremi razvojnih projekata

-        prati natječaje i sudjeluje u pripremama projekata Grada za apliciranje na strukturne i druge EU fondove

-        koordinira suradnju Grada s Fondom za zaštitu okoliša, razvojnim agencijama, LAG-om, konzultantskim kućama i drugim tijelima koji sudjeluju na natječajima za bespovratna sredstva EU programa

-        sudjeluje u provedbi EU projekata

-        izrađuje idejna rješenja uređenja i opremanja gradskih javnih (prometnih, zelenih i rekreacijskih) površina i obalnog pojasa

-        radi na realizaciji gradnje i rekonstrukcije na nekretninama pod zaštitom

-        obavlja građevinske i druge nadzore na izgradnji i rekonstrukciji nekretnina kad je investitor Grad Hvar i kad oni nisu povjereni drugim pravnim ili fizičkim osobama

-        koordinira rad sa konzervatorskom službom radi zaštite područja i objekata registriranih kao zaštićene spomeničke cjeline odnosno spomenici kulture

-        koordinira rad nadzornih službi na izgradnjama sa drugim javnim poduzećima koji rade na javnim površinama

-        koordinira rad službi nadležnih za zaštitu okoliša na djelatnostima koje obavljaju druga javna poduzeća koji rade na zaštiti okoliša i postupanju s otpadom

-        priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju za kapitalne investicije Grada

-        prikuplja, obrađuje, dostavlja podatke i učestvuje u provođenju postupka javne nabave radova, roba i usluga iz svog djelokruga

-        izrađuje nacrte odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika iz oblasti svoje nadležnosti

-        obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe, pročelnika i gradonačelnika.

ODGOVORNOST:

-        za svoj rad odgovara voditelju Službe, pročelniku i gradonačelniku.

UVJETI ZA RADNO MJESTO/POTREBNO STRUČNO ZNANJE

-        visoka stručna sprema (VSS) građevinske, arhitektonske struke ili društvenog smjera

-        jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-        položen državni stručni ispit

-        poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

-        radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 113-01/10-01/25

Urbroj: 2128/01-01/1-15-03

Hvar, 5. rujna 2016.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

 1. Odluka o prestanku obavljanja dužnosti člana Gradskog vijeća………………………………………………………….. 193
 2. Odluka o nastavku obavljanja dužnosti člana Gradskog vijeća…………………………………………………………… 193
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje na području Grada Hvara  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 194
 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu………………………………………….. 194
 5. Odluka o kandidiranju projekata na natječaje mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godine…………………………………………………………………………………… 194
 6. Odluka o korištenju javne površine za postavu tabli za oznaku komercijalnog sadržaja u Gradu Hvaru …… 195
 7. Zaključak o pokretanju inicijative za poduzimanje mjera za sprječavanje štete od divlje svinje ……………….. 196
 8. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina k.o. Hvar …………………………………………. 197

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

 1. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu 198
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu …………………………………………. 222
 3. Odluka o prenamjeni proračunskih sredstava…………………………………………………………………………………… 254
 4. Odluka o prenamjeni proračunskih sredstava…………………………………………………………………………………… 254
 5. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš „Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. godine“ 254
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara            za 2016. g 256
 7. Odluka o uvođenju sezonske pretplate na ulaznice za 55. hvarske ljetne priredbe………………………………….. 257
 8. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara……… 257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, JelsaProtected with SiteGuarding.com Antivirus