Službeni Glasnik br. 5/2018

 SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

GODINA XXV.  BROJ 5.

Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn – Hvar, 30. svibnja 2018. godine plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

GLASNIK JE DOSTUPAN ZA PREUZIMANJE OVDJE.


 

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj: 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18) Gradsko vijeće Grada Hvara  na 16. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2018. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O izmjeni  Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2018.godinu

 

Članak 1.

 

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2018.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/17) mijenja se članak 2. tako da izmijenjeni glasi:

Članak 2.

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 3001- knjižnična djelatnost

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2018. godinu predviđen je iznos od …………………….556.230,00 kn

 

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A)      za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 303.500,00 kuna, a od toga:

-         za plaće predviđen je iznos od 250.000,00 kuna,

-         za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 10.000,00 kuna,

-         za doprinose na plaće predviđen je iznos od 43.500,00 kuna,

 

B)      za materijalne rashode predviđen je iznos od 104.930,00 kuna, a od toga:

-         za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 13.000,00 kuna,

-         za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 14.000,00 kuna,

-         za rashode za usluge predviđen je iznos od: 69.000,00 kuna,

-         za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 8.930,00 kuna,

 

C)      za financijske rashode predviđen je iznos od 3.600,00 kuna,za bankarske i usluge platnog prometa, za tekuće donacije predviđen je iznos od 1.000,00 kuna.

 

Tekući projekt  T 3001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

D)      za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 143.200,00 kuna, od čega se 12.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, za nabavku knjiga predviđen iznos od 120.000,00 kuna, za nabavu umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela i računalnih programa iznos od 11.000,00 kuna te za nabavu pohranjenih knjiga, umjetničkih djela i ostalih vrijednosti iznos od 200,00 kuna.

 

Članak 3.

 

DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL

Kapitalni projekt  K 1019 06

 

U Proračunu Grada Hvara za 2018. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 5.500.000,00 kuna i to iz vlastitih prihoda iznos od 500.000,00 kuna te iz očekivanih pomoći iznos od 5.000.000,00 kuna.

 

Članak 4.

 

„HVAR – TVRĐAVA KULTURE“

Kapitalni projekt K 1019 09

 

Ovaj se projekt odnosi na ulaganja u obnovu kulturne baštine temeljem aplikacije za dodjelu bespovratnih sredstava za program EU „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Cilj programa „Hvar – tvrđava kulture“ je valorizacija povijesnih dobara Grada Hvara u smjeru turizma i kulture i to tvrđave Fortice, Venerande, Galešnika i Arsenala.

 

Planirani iznos troškova za pripremnu fazu i projektnu dokumentaciju projekta iznosi        3.210.000,00 kuna a izvori sredstava su: 570.000,00 kuna iz vlastitih prihoda te 2.640.000,00 kuna iz kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU.

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 5.

UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

                Grad Hvar je u Proračunu za 2018. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupnom iznosu od:

 

16.361.230,00 kuna.

 

Članak 6.

 

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA:612-01/17-01/28

URBROJ: 2128/01-02-18-05

Hvar, 29. svibnja 2018.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o  polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13 i 102/2017) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 3/2018) Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj dana 29.svibnja 2018. godine,  d o n o s i

 

 

G O D I Š NJ I    I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

 

Članak 1.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2017. godinu sadrži:

 

 1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tablice 1. do 9. ),
 2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije   ( tablica 10. i 11. ),
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu  novca i kapitala,
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,te
 7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

 

Članak 2.

 

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/18-01/ 12

Urbroj: 2128/01-02-18-03

Hvar, 29. svibnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv: GRAD HVAR

Adresa: Milana Kukurina 2, 21450 HVAR

OIB: 01250166084

RKP: 30509

 

Matični broj: 02541122

Šifra djelatnosti: 8411

Šifra grada: 153

Razina: 23

 

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENIH RASHODA I IZDATAKA

PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

 

I. PRIHODI  I  PRIMICI

 

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 94,74%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:

-          Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 98,91%, što je malo odstupanje u odnosu na plan.

-          Pomoći (skupina 63) su ostvareni sa 65,56%, što je znatno manje od iznosa planiranih pomoći. Značajnije pomoći koje su planirane a nisu realizirane su: tekućih pomoći Ministarstva kulture  za zaštitu kult.dobara, tek.pomoć županije za uređenje zajedničkih poslovnih prostorija u zgradi „Fabrika“, tekuća pomoć Hrv.voda za izmjeru objekata radi naplate NUV-a, kapit.pomoć Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju odlagališta i rekonstrukciju jav.rasvjete, te dio pomoći prijenosom sred.EU za projekt „Hvar-Tvrđava kulture“, Pomoći ostvarene iznad plana su: kapit.pomoć za rekonstrukc.Arsenala, te pomoć HZZ za financiranje zaposlenih na jav.radovima.

-          Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 96,22%, što je uz malo odstupanje u skladu sa planom.

-          Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 98,71%, što je također uz malo odstupanje u skladu sa planom.

-          Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 99,92%, što je u skladu sa planom.

-          Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 102,29%, što je također u skladu sa planom.

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 84,27%, zbog nešto manjih prihoda od prodaje zemljišta.
 2. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
 3. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 94,71%.

 

II. RASHODI  I  IZDACI

 

 1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 93,57%  u odnosu na plan, izvršenje po skupinama je slijedeće:

-          Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 98,46% što je u skladu sa planom.

-          Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 92,94%, manje izvršenje je kod većine pojedinačnih rashoda.

-          Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 99,66% , što je u skladu sa planom.

-          Subvencije (skupina 35) nisu realizirane.

-          Pomoći (skupina 36) su izvršene sa 90,47%, a odnose se na pomoći korisnicima drugih proračuna,  nije izvršena pomoć Gradu Vukovaru za stipendije (izvršeno početkom 2018.)

-          Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 76,26%, radi se o troškovima vezanim za socijalni program, a izvršeni su samo oni izdaci koji su bili nužni, iako se nastojalo pripomoći svim socijalno ugroženim skupinama građana.

-          Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 92,70%,  što je uz manje odstupanje u skladu sa planom.

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 75,87%, a izvršenje po skupinama je slijedeće:

-          Rashoda za nabavu neproizvedene materijalne imovine-zemljišta (skupina 41) izvršeni su sa 86,81% jer nije realizirana ukupno planirana kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta.

-          Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su sa 82,76%, manje izvršenje je vezano uz kašnjenje sa realizacijom projekata  škole i doma za starije, te manjih ulaganja u izgradnju javnih površina.

-          Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) izvršeni su sa 69,42%. Manja realizacija vezana je za projekte obnove spomenika kulture pogotovo projekta „HVAR-Tvrđava kulture“.

 1. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 88,07% u odnosu na plan.

 

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

A. Glava: 00101

 

 1. Program: 1001 je izvršen sa 95,30%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Izvršeni rashodi su u skladu sa planom, nije bilo prekoračenja planiranih iznosa.
 2. Program: 1002 je izvršen sa 96,71%. Rashodi u ovom programu su vezani za prigodne zabavne programe i priredbe, realizacija je u skladu sa planom.
 3. Program 1003 izvršen je sa 87,20%. Rashodi u ovom programu vezani su za opće usluge koje ne mogu biti razvrstane po drugim programima, realizacija je nešto manja od plana.
 4. Program 1004 izvršen je sa 99,69%, a odnosi se na izdatke za bankarske usluge, platni promet, zatezne kamate i negativne tečajne razlike.
 5. Program: 1005 je izvršen sa 97,83%. Rashodi u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
 6. Program: 1006 je izvršen sa 79,21%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih i uredskih prostora, te za dogradnju i adaptaciju poslovnih objekata. Manje izvršenje je vezano za nerealizaciju određenih radova.
 7. Program: 1007  je izvršen sa 60%, a vezan je za poticaje u poljoprivredi (nije ih bilo), te za donaciju Udruženju obrtnika o .Hvara (realizirana 100%).
 8. Program: 1008 je izvršen sa 94,67%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova, te otkup zemljišta za spomenutu namjenu.
 9. Program: 1009 je izvršen sa 86,51%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Značajno odstupanje je vezano za pomoć Komunalnom za sanaciju odlagališta komunalnog otpada, te sanaciju divljih odlagališta.
 10. Program: 1010 je izvršen sa 94,11%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije,  geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela.
 11. Program: 1011 je izvršen sa 95,39%, radi se o programu razvoja tj. dogradnje vodovodne mreže.
 12. Program: 1012 je izvršen sa 99,21%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu.
 13. Program: 1013 je izvršen sa 84,36%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Manje izvršenje vezano je za manju ulaganje u izgradnju javnih površina.
 14. Program: 1014 je izvršen sa 54,19%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju i održavanje gradskog groblja i mrtvačnice, uključujući i kupnju zemljišta. Manje izvršenje je zbog toga jer nije izvršen planirani otkup dijela zemljišta za izgradnju novog groblja.
 15. Program: 1015 je izvršen sa 91,30%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Ovaj program je realiziran u nešto manjem iznosu od plana.
 16. Program: 1016 je izvršen sa 86,84%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije Hitnoj medicinskoj pomoći izvršene su sa 100%, dok su donacije ostalim zdravstvenim ustanovama izostale.
 17. Program: 1017 je izvršen sa 60,24%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada, te donacije sportskim udrugama (klubovima). Program je manje realiziran zbog djelomične realizacije projekta izgradnje sportskog centra te ulaganja u nogomet.igralište K.Luka.
 18. Program: 1018 je izvršen sa 83,39%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u spomenike kulture. Manje izvršenje programa je uglavnom vezano za manje izvršeno ulaganja u opremanje spomenika, te manjih troškova vezanik za projekt „HVAR-Tvrđava kulture“.
 19. Program: 1019 je izvršen sa 96%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Izvršenje je u skladu sa planom.
 20. Program: 1020 je izvršen sa 89,73%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Potpora strankama je realizirana u skladu sa Odlukom o financiranje političkih stranaka, dok je potpora ostalim udrugama vezana za zahtjeve udruga, te ocjenu o stvarnim aktivnostima pojedine udruge.
 21. Program: 1021 je izvršen sa 89,05%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta. Neke planirane donacije su izostale jer nije bilo zahtjeva za pojedine planirane aktivnosti u školstvu, a nisu izvršeni rashodi vezani za izgradnju srednje škole Hvar.
 22. Program: 1022 je izvršen sa 72,10%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi i socijalnih pomoći. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći. Nije bilo izdataka vezanih za gradnju doma za starije.

 

B. Glava: 00102

 

 1. Program: 2001 je izvršen sa 96,33%. Rashodi u ovom programu su vezani za poslovanje Dječjeg vrtića Hvar, te za dodatno ulaganje na zgradi Dj.vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom, osim dijela koji se odnosi na dodatno ulaganje na zgradi dj.vrtića.

 

C. Glava: 00103

 

 1. Program: 3001 je izvršen sa 93,01%. Rashodi u ovom programu su vezani za poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa uz manje odstupanje je u skladu sa planom.

 

IV. POTRAŽIVANJE  I  OBVEZE

 

-          Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2017.god.  = 11.116.225 kuna.

-          Stanje dospjelih nepodmirenih obveza na dan 31.12.2017.god. = 665.244 kuna,

-          Stanje potencijalnih obveza po sudskim sporovima na dan 31.12.17. = 8.129.659 kuna.

 

 

Hvar, 23. travnja 2018.god.

 

Voditeljica odsjeka za proračun i financije:

Margita Petrić Hraste

 

Zakonski predstavnik:

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine» br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 3/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2018. godine    d o n o s i

 

ODLUKU

o raspodjeli rezultata,

te pokrIĆu Manjkova iz ostvarenih viškova

 

 1. U Bilanci stanja na dan 31.12.2017.godine, iskazani su viškovi prihoda poslovanja u iznosu od =11.789.848,38 kuna, a istovremeno su iskazani manjkovi prihoda od nefinancijske imovine (bez viškova od prodaje Vile Leonidas) u iznosu od =8.387.233,32  kune.

 

 1. Izvršiti pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od =8.387.233,32 kune iz viškova prihoda poslovanja.

 

 1. Ostale viškove prihoda koristiti u skladu sa namjenama utvrđenim Proračunom za 2018.godinu.

 

 1. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/18-01/13

Urbroj: 2128/01-02-18-02

Hvar, 29.svibnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/17), članaka 14. i 16. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj 29. svibnja 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE

 

Članak 1.

 

                Grad Hvar provesti će javni natječaj za davanje u zakup slobodnih javnih površina na rok od zaključenja ugovora do 31.prosinca 2020. godine i to na lokaciji:

 

1. IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: sa sjeverne strane Velog đardina na Ulici Trg sv.Stjepana

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije i suvenira ……………………………..1 prodajno mjesto (pozicije B-11)

 

Početna cijena zakupnine za:

- prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira: ………………………………………. 20.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)

 

Temeljem ovog Zaključka, Gradonačelnik Grada  Hvara raspisati će natječaj koji će se provesti putem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama. Povjerenstvo za javne površine otvara ponude i odabire najpovoljnijeg ponuđača.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/18-01/178

URBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 29. svibnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 132. Zakona o gradnji („NN“, broj 153/13 i 20/17) i odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13,  8/14 i 8/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici, održanoj 29. svibnja 2018. godine,  donosi

 

 

 

ODLUKU

Izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2018.g.

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene i dopune Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2018.g. („Službeni glasnik Grada Hvara“, br. 10/17 i 02/18).

 

Članak 2.

 

Članak 8. Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2018.g. mijenja se i glasi:

 

Odredbe ove Odluke ne odnose se na:

(1) građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske;

(2) uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti;

(3) građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/17-01/85

URBROJ: 2128/01-02-18-

Hvar,  29. svibnja 2018.g

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Jurica Miličić, Mag.iur.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (“NN”, broj: 92/10 ); temeljem Zakona o vatrogastvu (“NN”, broj: 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04- pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10); sukladno Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini (“NN”, broj: 28/18), te članka  25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, d o n o s i

PLAN

operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2018. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

 

OPERATIVNI PLAN je sačinjen u suradnji sa ŠUMARIJOM HVAR, DOBROVOLJNIM VATROGASNIM DRUŠTVOM HVAR, KOMUNALNO HVAR d.o.o. i TURISTIČKOM ZAJEDNICOM GRADA HVARA, a temeljem dokumenata: Procjene ugroženosti od požara Grada Hvara i Plana zaštite od požara Grada Hvara izrađenih “ZAST”d.o.o. Zavod za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline Split, “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Split, Šumarija Hvar svoj je Plan zaštite šuma od požara za 2018. godinu donijela, planira službu motrenja i dojave, ophodnje u periodu od 01. lipnja do 15. rujna 2018.godine na području Šumarije Hvar, cijeli otok sa pripadajućim otocima. Po Planu zaštite šuma od požara za 2018. godinu, na području Šumarije Hvar planirano je motrenje i ophodnja po mjestu i vremenu za područje Grada Hvara kako slijedi:

-          ophodnja Milna – Dubovica od 07 do 21 sati,

-          promatračnica Vela Glava – Hvar od 06 do 22 sata,

-          ophodnja Brusje- Vidikovac od 07 do 21 sati.

 

Grad Hvar ovim planom regulira pitanja protupožarne zaštite na području Grada Hvara, koordinirajući sve radnje s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Hvar, Komunalno Hvar d.o.o., Šumarijom Hvar  i Turističkom zajednicom Grada Hvara.

 

1. U Gradu Hvaru ne iskazuje se potreba izrade Plana sa zaduženjima i uspostavom ustroja za provedbu mjera čuvanja, tjelesnog osiguranja i drugih oblika preventivne zaštite građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, uključujući i zabranu nekontroliranog i neovlaštenog pristupa.

 

Objekti “Sunčanog Hvara”, d.d. (hoteli i upravna zgrada) također su zaštićeni i osigurani planom poslovodstva dioničkog društva, od strane djelatnika i zaštitarskih organizacija.

 

Objekti otvorenih trafostanica u vlasništvu Hrvatske elektroprivrede kao mogući izvor požara, potrebno je osigurati čišćenjem zaštitnog pojasa oko trafostanica, za što je odgovorna Hrvatska elektroprivreda – Pogon Hvar.

 

2. Temeljem Plana zaštite šuma od požara Šumarije Hvar, samo jedna motrilačka postaja je locirana na području Grada Hvara, promatračnica “Vela glava” Hvar.

 

U dogovoru DVD-a Hvar i Grada Hvara – na području Grada Hvara uspostavljaju se dva ophodarska mjesta i to:

 • TVRĐAVA NA POLJUN (iznad Grada Hvara), od 1. lipnja do 15. rujna 2018. godine – od 00,00 do 24,00 sata;
 • VIDIKOVAC LEVANDA (Velo Grablje) – od 1. lipnja do 1. listopada 2018. godine, u vremenu od 07,00 do 01,00 sati.

 

Dojava požara obavljat će se radio-vezom, odnosno mobitelom putem DVD-a Hvar (koji ima organizirano danonoćno dežurstvo), te putem Centra 112.

Odgovorne osobe su:

gradonačelnik Grada Hvara,

Nikola Škare, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar,

Danka Jelen, upraviteljica Šumarije Hvar.

 

Tijekom protupožarne i turističke sezone 2018., pored zaposlenih “sezonaca” u Hrvatskim šumama, ¬svi zaposleni također sezonski, na rok od 4 mjeseca, od 01. lipnja do 30. rujna, – u motrilačkim i ophodarskim službama, u dogovoru Grada Hvara, Turističke zajednice, Komunalno Hvar d.o.o. i DVD-a Hvar biti će članovi DVD-a Hvar (dobrovoljni vatrogasci s položenim vatrogasnim ispitom).

 

U DVD-u Hvar tijekom čitave godine uspostavljeno je 24-satno dežurstvo, koje je u periodu od 01. lipnja do 30. rujna “pojačano”, te će biti u izravnoj vezi s motrilačkim postajama i izviđačko–preventivnom ophodarskom službom, koja će u spomenutom razdoblju biti u funkciji svakodnevno od 22,00 sati do 07,00 sati ujutro.

 

3. GRAD HVAR surađujući s DVD-om Hvar, u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna 2018. godine ustrojava izviđačko-preventivne ophodnje koje na licu mjesta poduzimaju mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti.

 

Spomenute ophodnje otkrivaju i dojavljuju, ali također odmah počinju gasiti požar, dakle, u začetku požara ostaju na licu mjesta djelujući trenutačno. Djelatno vrijeme izviđačko-preventivne ophodnje je od 22,00 do 07,00 sati, a ophodnju će vršiti po dva vatrogasca (sezonski djelatnici DVD-a, Grada, Turističke zajednice Hvar i Komunalno Hvar d.o.o.) – sa specijalnim vozilom na kojem je instalirana “Tamanini” crpka.

Odgovorne osobe za provedbu ove mjere su:

Mate Jeličić, predsjednik DVD-a Hvar i

Nikola Škare, zapovjednik DVD-a Hvar.

 

Članovi Gradskog zapovjedništva protupožarne zaštite Grada Hvara su: Mate Jeličić, Joško Martinić.

 

Izviđačko-preventivna ophodnja obavljat će se od 22,00 do 07,00 sati na slijedećim pravcima:

 • Grad – Dolac – Bukainka – Križna luka – Križa – Pokonji dol
 • Grad – hotel “Sirena” – Majerovica – punta Kovač – Šumica /park/
 • Grad – Bardo – Vira – ulaz u lovište “Pelegrin”
 • Grad – smetlište – Brusje – Velo Grablje
 • Grad – Milna – Zoraće – Dubovica – tunel. /južni ulaz /

 

Dojava potencijalnih izvora opasnosti obavljat će se sustavom vatrogasnih veza, preko dežurne službe u Vatrogasnom domu, odnosno preko Centra 112.

 

Sredstva (dodatna) za djelatnike izviđačko-preventivne ophodnje osiguravaju Grad Hvar, Turistička zajednica Grada Hvara i Komunalno Hvar d.o.o.

 

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, pregledali su i ažurirali popis (=članstvo) protupožarnih interventnih grupa, koje su također u stanju pripravnosti.

 

Od 01. do 15. lipnja, te od 15. do 30. lipnja 2018.”dežurne su po dvije grupe, a od 1. srpnja do 31. kolovoza, svakih 15 dana “dežurne” su po 3 interventne grupe, dok je od 1. rujna do 30. rujna predviđeno “dežurstvo” dvije interventne grupe.

 

U slučaju većih požara svi članovi interventnih grupa, po rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči Grada, kao i temeljem obavijesti koje se dostavljaju na kućnu adresu – na zvuk sirene dužni su se bez poziva javiti na zborno mjesto i krenuti u akciju gašenja, a ukoliko je to potrebno posebnim pozivima putem kurira pozivaju se i ostale interventne grupe.

 

Operativni stožer eventualnih intervencija stacioniran je u zgradi Grada Hvara Ured gradonačelnika, u Hvaru, Milana Kukurina 2.

 

U Proračunu Grada Hvara za 2018. godinu («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 10/17 ) planiran je ukupan iznos za protupožarnu zaštitu 1.680.000,00 kuna, za tekuće donacije DVD- a Hvar iznos od 1.400.000,00 kuna, za kapitalnu donaciju DVD-a Hvar iznos od 200.000,00 kuna za dovršetak Vatrogasnog doma i kupnju opreme, te za ostale rashode za protupožarnu zaštitu u iznosu od 80.000,00 kuna.

 

4. Na području Grada Hvara i prigradskih naselja ( Milna, Brusje, Velo Grablje i Sveta Nedjelja ) nastavljene su akcije uklanjanja otpada sa otvorenih prostora (nekontrolirana “divlja” odlagališta komunalnog otpada), te uređenje deponija «Stanišće» od strane tvrtke KOMUNALNO HVAR d.o.o. Akcija uklanjanja nepropisno odloženoga komunalnog otpada trajnoga je karaktera, kao i uređenje deponija «Stanišće», a odgovorni izvršitelj je Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, dok su odgovorne osobe: Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. i gradski komunalni redari.

 

5. Na području Grada Hvara prohodne su slijedeće šumske ceste:

 1. Pelegrin:

a)       ulaz u lovište do uvale Parja,

b)       ulaz u lovište do uvale Duga,

c)       uvala Parja do “bunkera”,

d)       uvala Parja – uvala Pelegrin,

e)       od ceste kroz lovište do uvale Vela Garška,

f)        od uvale Parja do uvale Mala Parja,

g)       od ceste do Humca,

h)       od uvale Pelegrinska do V. Tocila /izvršen proboj/. Na poluotoku Pelegrin, to je ukupno 15,6 km šumskih cesta i protupožarnih puteva /prohodnih /.

 

 1. od stare otočke ceste do “bruških” uvala: Jagodna, Lozna, Sviračina, Stiniva…,
 2. od državne ceste D-116, tj. od Milne do Maloga Grablja i Veloga Grablja,
 3. od državne ceste D-116 do Gornjeg i Donjeg Zoraća,
 4. od vidikovca LEVANDA do Sv. Mikule,
 5. od vidikovca LEVANDA do pozicija: Na podne, Kopanja, Korito,
 6. od tunela ( sjeverni ulaz) do Vale Sv. Antonija,
 7. Tatinja- Grabovac u dužini od 4,1 km,
 8. Poljun –Vela Glava –Napoje u dužini od 2,7 km,
 9. Zle njive- Dučino u dužini od 2,2 km i Zelenice- Malo Grablje,
 10. Cesta Velo Grablje – Malo Grablje,
 11. Cesta od tunela Dubovica do Sv. Nedjelje

 

I u narednome periodu (sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara) koristit će se nazočnost kvalitetnih izvođača radova na otoku Hvaru i u Gradu Hvaru – za probijanje novih i poboljšanje (popravak već probijenih šumskih putova i poljskih cesta, prema planu Komisije za uređenje – probijanje poljskih putova na području Grada Hvara, koje je prihvaćen i ažuriran svake godine, prema mogućnostima.

 

Sve prethodno navedene postojeće šumske ceste prohodne su za navalna vatrogasna vozila, a do “bruških” uvala istim se cestama vrši i opskrba vodom tijekom sušnih mjeseci.

 

6. Odluka o provedbi posebnih mjera zaštite od požara (uređenje, osiguranje, čuvanje) na gradskome deponiju (Stanišće) donesena je dana 22. travnja 1998. godine, na 27. sjednici Gradskoga poglavarstva. Ista je odluka važeća i regulira provedbu navedenih zaduženja, a za izvršavanje ove odluke odgovoran je Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. gradonačelniku Grada Hvara.

 

Prema Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini, biti će obavljen pregled gradske deponije «Stanišće» u Hvaru, te dostavljen Gradu Zapisnik o obavljenom inspekcijskom pregledu od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcije zaštite okoliša.

 

7. U Gradu Hvaru, u nekoliko tvrtki na raspolaganju je lakša građevinska mehanizacija. Vlasnici lakše građevinske mehanizacije na području Grada Hvara jesu:

 • “Borova” d.o.o. (vl. Magda Ravlić),
 • U.O. “Bura” (vl. Mladen Miličić),
 • “HVAR” d.d. za građevinarstvo (vl. Jure Puljić),
 • KOMUNALNO HVAR d.o.o. ( direktor Ivica Novak).
 • NAUTIČKI CENTAR HVAR,

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom Glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO  VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/18-01/07

URBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 29. svibnja 2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG  VIJEĆA

Jurica Miličić mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

Temeljem članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (“NN”, broj: 92/10 ); temeljem Zakona o vatrogastvu (“NN”, broj: 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04- pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10); sukladno Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini (“NN”, broj:28/18 ), te članka  25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana svibnja 2018. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Poljoprivrednim zemljištem na području Grada Hvara sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

 

Zemljište u građevinskom području i zemljište izvan tog područja predviđeno dokumentima prostornog uređenja za izgradnju koristi se, do privođenja nepoljoprivrednoj namjeni kao poljoprivredno zemljište i mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

 

Članak 2.

 

Ovom Odlukom propisuju se:

a)       agrotehničke mjere poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno zemljište u slučajevima kad bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu proizvodnju i

b)       mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

 

Članak 3.

 

Agrotehničke mjere iz članka 2. ove Odluke su:

-          minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

-          zaštita od erozije,

-          sprječavanje zakorovljenosti,

-          suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,

-          korištenje i uništavanje biljnih otpadaka

-          održavanje strukture tla.

 

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina iz članka 2. ove Odluke su:

-          održavanje živica i meda,

-          održavanje poljskih putova,

-          uređivanje i održavanje kanala,

-          sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,

-          sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

 

II. AGROTEHNIČKE MJERE

 

1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

 

Članak 4.

 

Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne tehnologije, a posebno:

 

-          redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno odredenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,

-          održavanje ili poboljšanje plodnosti tla,

-          održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,

-          održavanje maslinika, voćnjaka i vinograda u dobrom stanju.

 

2. Zaštita od erozije

 

Članak 5.

 

                Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije razumijeva se:

 1. ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga
 2. zabrana preoravanja livada, pašnjaka, neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama
 3. obvezno zatravljivanje strmog zemljišta,
 4. zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta,
 5. zabrana sadnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura, na zemljištu u blizini obale gdje je to moguće u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta.

 

3. Sprječavanje zakorovljenosti

 

Članak 6.

 

                Radi sprječavanja zakorovljenosti zemljišta i obrastanja višegodišnjim raslinjem vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su redovito preoravati, okopavati i kositi korov, te krčiti višegodišnje raslinje.

 

4. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina

 

Članak 7.

 

Radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su:

-          provoditi postupke za sprječavanje širenja biljnih štetočina na način propisan Zakonom o zaštiti bilja, te Zakonom o biljnom zdravstvu,

-          ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja (posebice pesticida) uništiti, odnosno odlagati prema uputama koje su priložene uz ta sredstva,

-          upotrebljavati sredstva za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina koja najmanje šteti zdravlju ljudi.

 

5. Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka

 

Članak 8.

 

                Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju slijedeće:

-          kompostiranje korisnih biljnih otpadaka,

-          obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 31. svibnja tekuće godine,

-          obvezu uklanjanja ili zaoravanja biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve i berbe u roku od 15 dana od žetve odnosno berbe,

-          obveza odstranjivanja biljnih ostataka odmah nakon sječe i čišćenja šuma, putova, kanala i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

 

Članak 9.

 

Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem na poljoprivrednom zemljištu može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara propisanih zakonom i propisima donesenim na temelju zakona uz prethodno obavješćivanje nadležnog vatrogasnog društva o namjeri spaljivanja biljnog otpada i korova.

 

6. Održavanje strukture tla

 

Članak 10.

 

Vlasnicima i ovlaštenicima na poljoprivrednom zemljištu zabranjuje se iskop, prevoženje i prodaja iskopane zemlje u cilju zaštite boniteta zemljišta.

 

Iskop i prenošenje se može vršiti samo u slučaju kada bi nasipanjem novog sloja bio povećan bonitet zemljišta.

 

U slučajevima kada nadležna tijela utvrde na terenu postojanje bilo koje od radnji iz stavka 1. ovog članka naredit će vlasniku ili ovlašteniku obustavu takve radnje i povrat u prijašnje stanje na poljoprivrednom zemljištu o trošku vlasnika odnosno ovlaštenika.

 

III MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

 

1. Uređenje i održavanje živica i međa

 

Članak 11.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati na način da:

-          se spriječi njeno širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, te zasjenjivanje susjednih površina prerastanjem živice,

-          ne nagrđuje krajolik,

-          ne ometa promet,

-          je dovoljno odmaknuta od susjedne čestice radi neometanog obrađivanja poljoprivrednog zemljišta.

 

 

 

Članak 12.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe između svojeg i susjednog poljoprivrednog zemljišta te ostalog zemljišta na način da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu agrotehničkih mjera na susjednim parcelama.

 

Zabranjeno je oštećivanje međa.

 

2. Održavanje poljskih putova

 

Članak 13.

 

Održavanje poljskih putova od interesa je za sve korisnike poljoprivrednog zemljišta koji su zajednički dužni brinuti se o njihovom održavanju najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz poljoprivrednim strojevima.

 

Održavanje poljskih putova smatra se naročito:

-          nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom,

-          čišćenje i održavanje odvodnih kanala i sistema odvodnje, te sprječavanje otjecanja oborinskih i drugih voda na poljske putove,

-          sprječavanje širenja živica i drugog raslinja na poljske putove radi neometanog prolaza poljoprivrednih strojeva i/ili vatrogasnih vozila

Zabranjuje se svaka radnja koja može dovesti do uništenja poljskih putova, a naročito:

-          preoravanje poljskih putova,

-          sužavanje preoravanjem.

Za održavanje putova u privatnom vlasništvu odgovorni su njihovi vlasnici i ovlaštenici.

 

3. Uređivanje i održavanje kanala

 

Članak 14.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili umjetni kanali obvezni su iste čišćenjem održavati u stanju funkcionalne sposobnosti kako bi se omogućio prirodni tijek oborinskih voda i obrađivanje poljoprivrednog zemljišta.

 

 

 

 

 

 

4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica

 

Članak 15.

 

Radi sprječavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja zabranjena je sadnja visokog raslinja neposredno uz među.

 

III. NADZOR

 

Članak 16.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode poljoprivredna, šumarska i vodopravna inspekcija, inspekcija zaštite od požara te poljoprivredni redari.

 

U obavljanju nadzora poljoprivredni redar je ovlašten:

-          rješenjem narediti poduzimanje radnji i svrhu sprječavanja nastanka štete, onemogućavanja ili smanjenja poljoprivredne proizvodnje,

-          poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, izdati obvezni prekršajni nalog,

-          naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja.

 

Do prijema u službu poljoprivrednog redara, sve poslove i ovlaštenja poljoprivrednog redara izvršavati će komunalno redarstvo Grada Hvara.

 

Članak 17.

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivrednom redaru u provedbi njihovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pristup do poljoprivrednog zemljišta. Ako poljoprivredni redari u svom radu naiđu na otpor, mogu zatražiti pomoć nadležne policijske uprave, a provođenje propisanih mjera teretit će osobu koja određene mjere nije provela.

 

Članak 18.

 

Poljoprivredni redar ima službenu iskaznicu kojom dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti. Obrazac iskaznice poljoprivrednog redara propisuje Gradonačelnik Grada Hvara.

 

 

 

 

IV. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 19.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 700,00 kuna kaznit će se fizička osoba – vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj počinjen neizvršavanjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a vlasnik je ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta, za prekršaj počinjen neizvršavanjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba – vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj počinjen neizvršavanjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.

 

Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 700,00 do 1.500,00 kuna.

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 20.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta i njezine izmjene objavljene u „Službenom glasniku Grada Hvara“, broj: /10).

 

Članak 21.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO  VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/18-01/08

URBROJ: 2128/01-02-18-01

Hvar, 29. svibnja 2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG  VIJEĆA:

Jurica Miličić mag.iur.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Temeljem članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 3/18) te odredbi članaka 58., 59. i 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09,  4/10, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na svojoj sjednici održanoj 19.04.2018.godine donosi slijedeći:

 

ZAKLJUČAK

o početku realizacije projekta lučice u Križnoj luci

 

I

 

                U cilju izrade dokumentacije prema predmetu nabave „Izrada idejnog projekta lučice u Križnoj luci u Hvaru“ (ev.br. nabave JSN/99/2018 za koju su sredstva osigurana Proračunom za 2018. godinu, zadužuje se Gradonačelnik Grada Hvara da, sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 330-05/17-04/42, URBROJ: 2128/01-01/1-17-02 od 3. studenog 2017.g.), u najkraćim rokovima propisanim Pravilnikom i zakonskom regulativom, prevede postupak jednostavne nabave i potpiše ugovor s ovlaštenim projektantom, specijaliziranim za područje projektiranja pomorskih objekata.

II

 

Za definiranje projektnog zadatka zadužuje se Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu, a za eventualne njegove izmjene i dopune te procjenu konačnih prijedloga o kojima će odlučivati Gradsko vijeće Grada Hvara, osniva se Povjerenstvo za izgradnju lučice Križna luka koje broji 7 (sedam) članova po ključu:

 

 1. Jurica Miličić, član
 2. Fabijan Vučetić, član
 3. Joško Rosso, član
 4. Tonči Dujmović, član
 5. član -  voditelj odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu
 6. član – gradonačelnik
 7. direktor Nautičkog centra Hvar, d.o.o., član

 

III.

 

Ovaj zaključak  stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO  VIJEĆE

 

Klasa: 350-01/18-01/55

Urbroj: 2128/ 01-02-18-03

Hvar, 29. svibnja 2018. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Jurica Miličić, mag. iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka  25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj dana  29. svibnja 2018.godine,donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjeni programa sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Komunalno Hvar d.o.o. postaviti će spremnike za komunalni otpad na određenim obračunskim mjestima kod korisnika usluge i time omogućiti svakodnevno odlaganje komunalnog otpada korisnicima kojima je onemogućen pristup komunalnim vozilom.

 

Spremnici moraju biti zaključani na način koji će onemogućiti pristup trećim osobama, a istovremeno dostupni za primopredaju davatelju usluga.

 

Spremnici se otvaraju pomoću kartice, a kapacitet nadogradnje je 40 litara.

 

Članak 2.

 

Nalaže se postavljanje većeg broja košarica za odlaganje otpada na javnim površinama u gradu Hvaru, te koševa na Paklenim otocima tamo gdje nema koncesionara.

 

Članak 3.

 

Nalaže se da privremeno reciklažno dvorište u Ulici antifašizma br.33 u ljetnom periodu od 1. lipnja do 1. rujna bude otvoreno za korisnike usluge u vremenu od 7 h do 21 h.

 

Članak 4.

 

Gospodarskim subjektima ( ugostiteljima i trgovinama) potrebno je omogućiti odlaganje /prikupljanje  komunalnog otpada 2 puta dnevno.

 

Članak 5.

 

Nalaže se Nautičkom centru Hvar da provodi odredbe Pravilnika o redu u gradskoj luci Hvar , koje se odnose na prikupljanje i odlaganje  otpada.

 

Članak 6.

 

Nalaže se Komunalnom Hvar  iznalaženje rješenja za svakodnevno odlaganje komunalnog otpada putem tipiziranih vrećica volumena 10 litara , te da se pripremi promjena Odluke o načinu pružanja i naplati usluga odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, recikabilnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, ako je to potrebno.

 

Članak 7.

 

Ovaj Zaključak  stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363 – 01 / 17 – 01 / 91

URBROJ: 2128 / 01 – 02 – 18 – 08

Hvar, 29. svibnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag. iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj:3/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj dana  29. svibnja 2018. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite

na području Grada Hvara

 

I.

 

U Povjerenstvo za  praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite na području Grada Hvara biraju se:

 

 1. Divna Lizatović, član
 2. Ozren Đerek, član
 3. Magda Vučetić, član
 4. Maja Budrović, član
 5. Ana Vušković, član

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za praćenje i

poboljšanje zdravstvene zaštite na području Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 4/15 ).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-05/18-01/09

UBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 29. svibnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić ing.mag.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj:3/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj dana  29. svibnja 2018. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju  poslovnog prostora

 

I.

 

U Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju  poslovnog prostora biraju se:

 

 1. Nada Jeličić, član
 2. Teo Jeličić, član
 3. Vinko Ravlić, član
 4. Sanja Ćurin, član
 5. Jurica Miličić, član

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju  poslovnog prostora («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 4/15 ).

 

 

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-05/18-01/08

UBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 29. svibnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić ing.mag.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

                Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“, te članka 70. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ na 41. sjednici  održanoj 02. svibnja 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o povećanju osnovice plaće

 

Povećava se osnovica plaće zaposlenicima dječjeg vrtića sa 5.415,37 kuna, na 5.860,00 kuna.

 

Ova odluka primjenjuje se na  obračun plaće od 1.travnja  2018.g.

 

Dječji vrtić „Vanđela Božitković“

Hanibala Lucića 3, Hvar

 

KLASA:601-02/18-03/05

URBROJ: 2128/01-02/02-18-01

Hvar, 02. svibnja 2018. godine

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Fabijan Vučetić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 86/08, 61/11), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 74/10, 125/14) i članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/18), gradonačelnik Grada Hvara na prijedlog pročelnika, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Grada Hvara

 

Članak l.

 

                U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 11/17, 1/18),

 

REDNI BROJ: 4

RADNO MJESTO III. kategorije – potkategorija radnog mjesta: viši referent

NAZIV RADNOG MJESTA: – viši referent za uredsko poslovanje

OPIS POSLOVA I ZADATAKA/POSTOTAK VREMENA mijenja se i glasi:

-          priprema i otprema poštu te istu preuzima (15%);

-          vodi internu dostavnu knjigu i urudžbeni zapisnik za prispjelu poštu (15%);

-          vodi upisnik predmeta upravnog postupka (15%)

-          brine se o pripremi i dostavi materijala te poziva za sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela (10%);

-          obavlja administrativno-tehničke poslove za gradonačelnika (10%);

-          brine se o prijemu stranaka kod gradonačelnika i pročelnika (10%);

-          organizira i vodi protokol za gradonačelnika te ispomaže po potrebi u organizaciji protokola za potrebe predsjednika Gradskog vijeća (5%);

-          brine se o prosljeđivanju telefonskih i drugih poruka (10%);

-          vodi evidenciju putnih naloga za gradonačelnika (5%);

-          obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, voditelja odsjeka i gradonačelnika (5%).

 

u UVJETIMA ZA RADNO MJESTO/ POTREBNO STRUČNO ZNANJE:

- položen ispit za djelatnika u pismohrani – briše se.

 

Članak 2.

 

REDNI BROJ: 8

RADNO MJESTO III. kategorije – potkategorija radnog mjesta: referent

NAZIV RADNOG MJESTA: – referent za financije i blagajničko poslovanje

KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

u UVJETIMA ZA RADNO MJESTO /POTREBNO STRUČNO ZNANJE, alineja 1 mijenja se i glasi:

- srednja stručna sprema (SSS) ekonomske struke ili gimnazije

 

Članak 3.

 

REDNI BROJ: 9

RADNO MJESTO III. kategorija – potkategorija radnog mjesta: referent

NAZIV RADNOG MJESTA: referent za  komunalnu i druge naknade

KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 2

u UVJETIMA ZA RADNO MJESTO /POTREBNO STRUČNO ZNANJE, alineja 1 mijenja se i glasi:

 

-          srednja stručna sprema (SSS) ekonomske, pravne struke ili gimnazije

 

Članak 4.

 

REDNI BROJ: 11

RADNO MJESTO III. kategorije – potkategorija: referent

NAZIV RADNOG MJESTA: referent za javne površine, spomeničku rentu i druge naknade

KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 2

u UVJETIMA ZA RADNO MJESTO/ POTREBNO STRUČNO ZNANJE, alineja 1 mijenja se i glasi:

 

-          srednja stručna sprema (SSS) građevinske, ekonomske, pravne struke ili gimnazije

 

Članak 5.

 

REDNI BROJ : 18

RADNO MJESTO III. kategorije – potkategorija radnog mjesta: referent

NAZIV RADNOG MJESTA:  referent – komunalni redar

KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 5

u UVJETIMA ZA RADNO MJESTO alineja 1 mijenja se i glasi:

 

-          srednja stručna sprema (SSS-IV stupanj) upravne, tehničke struke, turističkog smjera ili gimnazija

 

Članak 6.

 

REDNI BROJ : 19

RADNO MJESTO III. kategorije – potkategorija radnog mjesta: referent

NAZIV RADNOG MJESTA:  referent – prometni redar

KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 3

u UVJETIMA ZA RADNO MJESTO/POTREBNO STRUČNO ZNANJE, alineja 1 mijenja se i glasi:

 

-          srednja stručna sprema (SSS–IV stupanj) upravne, tehničke struke, turističkog smjera ili gimnazije

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/17-01/01

URBROJ: 2128/01-01/1-18-04

Hvar, 30. svibnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK:

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), u vezi donošenja i provedbe mjera unapređenja rada upravnog tijela Grada Hvara, gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ETIČKI KODEKS

SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GRADA HVARA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Etičkim načelima i standardima sadržanima u ovom Etičkom kodeksu, uređuju se pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika (u daljnjem tekstu u smislu Zakona o radu: radnika) Grada Hvara, utemeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima, kako u odnosu s korisnicima usluga, tako i u međusobnim odnosima radnika te u osiguranju poštovanja zajamčenih prava radnika.

 

Ovim Etičkim kodeksom također se korisnike usluga upoznaje s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od radnika Grada Hvara.

 

II. ZNAČENJE POJMOVA

 

Članak 2.

 

                U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 

-          diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovinskog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa radnikom ili dužnosnikom Grada Hvara;

-          Kodeks je Etički kodeks Grada Hvara;

-          korisnici usluga su građani grada Hvara, te sve fizičke i pravne osobe koje dolaze u kontakt s radnicima Grada Hvara;

-          sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi radnika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost radnika u obavljanju njegove dužnosti;

-          uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koje ima za cilj ili koje stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin – pojedinačni ili ponavljani, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila;

-          radnici su službenici, namještenici i druge osobe u službi u Gradu Hvaru.

 

III. OSOBNO PONAŠANJE RADNIKA

 

Članak 3.

 

                Radnici svoj posao na obavljaju tek dolaženjem na radno mjesto, već pravilnim i uspješnim obavljanjem svojih poslova, opisanih i utvrđenih Pravilnikom o unutarnjem redu za upravno tijelo, kao i ostale poslove po nalogu nadređenog službenika koji proizlaze iz i u svezi poslova radnog mjesta na koje je radnik raspoređen, nikad ne ispuštajući iz vida servisnu narav svoje funkcije u odnosu na korisnike usluga te dužnost trajne izgradnje i razvitka povjerenja korisnika usluga u Gradu Hvaru.

Članak 4.

 

U obavljanju svojih poslova radnici se pridržavaju odredaba Kodeksa.

 

Cilj Kodeksa je stvaranje ozračja u kojem je, uz zaštitu javnog interesa, svim korisnicima usluga zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a radnicima dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog odrađivanja zadataka poslova radnog mjesta.

 

IV. TEMELJNA NAČELA

 

Članak 5.

 

Radnici se u obavljanju svojih poslova te u odnosima s korisnicima usluga, kao i u međusobnim odnosima, uključujući odnose dužnosnika, pročelnika i radnika, pridržavaju naročito sljedećih temeljnih načela:

-          zakonitosti i pravne sigurnosti te zaštite javnog interesa;

-          poštovanja integriteta i dostojanstva osobe;

-          zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja, uključujući svaku zabranu spolnog uznemiravanja;

-          zabrane zlouporabe ovlasti, zabranu korištenja autoriteta radnog mjesta u obavljanju privatnih poslova te zabrane davanja obećanja izvan redovitog postupanja i propisanih ovlasti;

-          profesionalnog postupanja, čestitosti, objektivnosti i nepristranosti te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa;

-          zabrane traženja ili primanja darova ili usluga radi povoljnog rješavanja pojedine stvari;

-          razmjernosti postupanja prilikom svakog ograničenja slobode i prava;

-          dužnosti pružanja informacija potrebnih za upućeno odlučivanje druge strane, u skladu s propisima;

-          službene povjerljivosti i zaštite privatnosti, u skladu s propisima;

-          primjerenog, pristojnog i nepristranog komuniciranja;

-          posebne pozornosti prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama pojedinih kategorija osoba;

-          pravodobnog i učinkovitog obavljanja poslova;

-          poštivanja radnih obveza, savjesnog rada, odgovornosti za svoje postupke i rezultate rada;

-          dužne pažnje prema povjerenoj imovini;

-          primjerenosti osobnog izgleda i radnog prostora;

-          uključivanja svih relevantnih subjekata u odlučivanje o pojedinom pitanju;

-          otvorenosti prema novostima kojima se unapređuju metode rada,

-          neprihvaćanje predrasuda o više ili manje važnim resorima i(ili) poslovima;

-          poticanja izvrsnosti u radu;

-          hijerarhijske subordiniranosti;

-          kolegijalnosti i pomoći u radu, uključujući međusobnu suradnju.

 

Članak 6.

 

Čelnik upravnog tijela i svi radnici angažirani su na osiguranju provedbe Kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s upravljačkom odgovornošću koju imaju, sa svrhom promicanja etičkih načela, moralnih načela i vrijednosti u ponašanju radnika, s ciljem ostvarivanja zajedničkog dobra i javnog interesa.

 

V. ODNOS RADNIKA PREMA GRAĐANIMA

 

Članak 7.

 

U odnosu prema građanima radnici postupaju profesionalno, nepristrano i pristojno.

 

Profesionalizam radnika jedno je od glavnih jamstava ostvarivanja izvršavanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Hvara.

 

Pojam profesionalizma ogledava se kako u njegovoj stručnoj, tako i u vrijednosnoj komponenti.

 

Članak 8.

 

Na stručnoj razini, profesionalizam radnika očituje se njegovom stručnom osposobljenošću za povjerene poslove, za predlaganje unapređenja rada, kao i težnjom i spremnošću na trajno stručno usavršavanje, te da svojim stručnim znanjem pomaže građanima u ostvarivanju njihovih prava, postupajući u skladu s načelom ustavnosti, zakonitosti i zaštite javnog interesa.

 

 

 

 

Članak 9.

 

Na vrijednosnoj, razini profesionalci su radnici, koji svoj osobni status temelje na uspješnom i zakonitom obavljanju postavljenih radnih zadataka, zadovoljstvu građana i uspješnoj organizaciji, postupajući pritom disciplinirano iznoseći stavove Grada Hvara u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem i ovim Kodeksom.

 

Prilikom iznošenja stavova Grada Hvara i osobnih stavova, radnik je dužan paziti na ugled Grada Hvara i osobni ugled.

 

VI. POSEBNO O KOMUNICIRANJU S GRAĐANIMA UNUTAR GRADA HVARA

 

Članak 10.

 

Pri komuniciranju s građanima kao i s radnim kolegama unutar Grada Hvara, uključujući radnike različitog hijerarhijskog položaja, radnici profesionalno, omogućavaju drugoj strani da izrazi svoje mišljenje, izražavajući razumijevanje za njen položaj, razvijajući pritom suradnički odnos.

 

U službenom ophođenju s korisnicima usluga radnik se služi hrvatskim jezikom, latiničnim pismom i razumljivim rječnikom.

 

Članak 11.

 

Formalna organizacija rada i neformalni kolegijalni dogovori osiguravaju da korisnik usluga neće biti odbijen zbog odsutnosti radnika koji je redovito zadužen za odnosnu materiju.

 

Korisnike usluga ne izvrgava se nepotrebnom čekanju prilikom uspostavljanja i nastavka komunikacije, niti na pribavljanje isprava koje je dužan pribaviti Grad Hvar.

 

Članak 12.

 

Na podneske korisnika usluga radnici odgovaraju što je moguće prije, a svakako u propisanim rokovima.

 

Kada komunikacija sadrži negativan odgovor na traženje korisnika usluge, taj odgovor mora biti dovoljno obrazložen, a kada je moguće sadržavat će i savjet o eventualnom drugom dopuštenom načinu ostvarivanja interesa korisnika usluga.

 

Radnik je posebno dužan u obavljanju poslova radnog mjesta pomoći neukim strankama.

 

Pismena komunikacija s korisnicima usluga sadrži općeprihvaćene standarde učtivosti poslovnog komuniciranja.

 

VII. MEĐUSOBNI ODNOSI RADNIKA

 

Članak 13.

 

Međusobni odnosi radnika, odnosno svi oblici komunikacije radnika temelje se na uzajamnom poštivanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti, odgovornosti i strpljenju.

 

U obavljanju službe radnici razmjenjuju mišljenja i informacije o pojedinim stručnim pitanjima radi ostvarivanja zajedničkog dobra za Grad Hvar u cjelini.

 

Postupajući u skladu s načelima Kodeksa, radnici u međusobnim odnosima ne ometaju jedni druge u izvršavanju poslova i zadataka.

 

Članak 14.

 

Nadređeni službenik je dužan poticati radnike na kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova i radnih zadataka, međusobno uvažavanje, poštivanje i suradnju te primjeran odnos prema građanima i radnicima.

 

VIII. PONAŠANJE U JAVNIM NASTUPIMA

 

Članak 15.

 

Službenik zadužen za odnose s javnošću poštuje posebnu javnu ulogu koje mediji imaju u demokratskom društvu te aktivno i nediskriminirajuće surađuju s medijima koji prate rad Grada Hvara, u okviru propisa koji uređuju medijsko djelovanje te internih procedura komuniciranja s medijima.

 

IX. IMENOVANJE POVJERENIKA ZA ETIKU

 

Članak 16.

 

Gradonačelnik donosi Odluku kojom imenuje povjerenika za etiku iz reda radnika Grada Hvara.

 

Povjerenik za etiku je osoba nedvojbenog javnog ugleda u Gradu Hvaru, a ne može biti imenovan radnik kojemu je izrečena kazna za povredu službene dužnosti.

 

Članak 17.

 

Povjerenik za etiku prati primjenu Kodeksa, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima radnika te odnosima prema građanima, zaprima pritužbe radnika i građana na neetičko ponašanje i postupanje radnika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

 

Članak 18.

 

Građani, fizičke i pravne osobe te radnici mogu povjereniku za etiku podnijeti pritužbu na ponašanje radnika, za koje smatraju da je protivno odredbama Kodeksa.

 

Pritužba iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti pisanim putem ili usmenim davanjem izjave na zapisnik, kao i putem elektroničke pošte.

 

Ako pritužbu zaprimi nenadležna osoba, pritužbu će bez odlaganja proslijediti povjereniku.

 

X. POSTUPANJE SA ZAPRIMLJENOM PRITUŽBOM

 

Članak 19.

 

Povjerenik za etiku dužan je u roku od 30 dana od primitka pritužbe pa i na temelju anonimne pritužbe, provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, pripremiti odgovor podnositelju pritužbe i dostaviti ga pročelniku ili gradonačelniku.

 

Članak 20.

 

U postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe povjerenik za etiku zatražit će pisanu izjavu radnika na koje se pritužba odnosi, izjave drugih radnika koji imaju saznanja o sadržaju pritužbe, te poduzeti sve potrebne i zakonom dopuštene radnje potrebne za utvrđenje činjeničnog stanja.

 

O pritužbi na ponašanje koje podnositelj smatra protivnim Kodeksu, povjerenik za etiku obavješćuje pročelnika upravnog tijela, odnosno gradonačelnika, ako se pritužba odnosi na pročelnika upravnog tijela.

 

Pročelnik upravnog tijela omogućuje radniku na kojeg se pritužba odnosi da se o pritužbi očituje u roku od osam dana.

 

Članak 21.

 

Na temelju dostavljenog izvješća povjerenika za etiku, pročelnik upravnog tijela i gradonačelnik mogu ovisno o vrsti i težini povrede pokrenuti postupak za povredu službene dužnosti ili pisanim putem upozoriti radnika na neetično postupanje i potrebu postupanja sukladno odredbama Kodeksa.

Članak 22.

 

Pročelnik upravnog tijela ili gradonačelnik dužni su odgovoriti podnositelju pritužbe u roku od 60 dana od dana zaprimanja pritužbe te ga izvijestiti o poduzetim radnjama.

 

XI. ZAŠTITA POVJERENIKA ZA ETIKU

 

Članak 23.

 

Povjerenik za etiku ne može zbog obavljanja svoje dužnosti biti pozvan na odgovornost, niti može biti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge radnike.

 

Na zahtjev povjerenika za etiku, za vrijeme ispitivanja osnovanosti pritužbe, pročelnik upravnog tijela, odnosno gradonačelnik dužan ga je osloboditi obavljanja poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.

 

Povjerenik za etiku može podnijeti Etičkom povjerenstvu pritužbu na neetično ponašanje drugih radnika prema njemu.

 

XII. ETIČKO POVJERENSTVO

 

Članak 24.

 

Etičko povjerenstvo je neovisno radno tijelo koje daje mišljenje o sadržaju i načinu rada primjene Kodeksa te promiče etička načela i standarde.

 

Etičko povjerenstvo čine predsjednik i dva člana koje imenuje gradonačelnik.

 

Članovi Etičkog povjerenstva imenuju se iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u gradu Hvaru.

 

Jedan od članova Etičkog povjerenstva mora biti iz redova radnika.

 

Administrativnu potporu radu Etičkog povjerenstva pruža upravno tijelo Grada Hvara.

 

Članak 25.

 

Etičko povjerenstvo je neovisno u odlučivanju.

 

Način rada, postupanja i glasovanja Etičkog povjerenstva, utvrđuje gradonačelnik poslovnikom o radu.

 

 

 

XIII. DJELOKRUG RADA ETIČKOG POVJERENSTVA

 

Članak 26.

 

Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

-          odgovara na pritužbe građana, ostalih fizičkih i pravnih osoba te radnika podnesene zbog toga što u roku od 60 dana od zaprimanja pritužbe nisu dobili odgovor ili u slučaju kada podnositelj pritužbe nije zadovoljan odgovorom,

-          provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe na ponašanje povjerenika za etiku, te pritužbe povjerenika za etiku za neetično ponašanje drugih radnika prema njemu,

-          mišljenja, preporuke i upozorenja dostavlja gradonačelniku, podnositelju pritužbe ili zahtjeva, pročelniku upravnog tijela i radniku na kojeg se pritužba odnosi te ih objavljuju na oglasnoj ploči Grada Hvara,

-          prati primjenu internih propisa na području etičkog postupanja radnika te predlaže izmjene i dopune,

-          promiče etičke standarde u Gradu Hvaru.

 

Kada je potrebno odlučiti o postupanju člana Etičkog povjerenstva, taj član ne sudjeluje u odlučivanju.

 

Članak 27.

 

Etičko povjerenstvo podnosi gradonačelniku godišnje izvješće o svom radu, najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu.

 

Prihvaćeno godišnje izvješće objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

Gradonačelnik uvijek može zatražiti izvanredno izvješće o radu Etičkog povjerenstva.

 

Članak 28.

 

Postupanje Etičkog povjerenstva ne priječi provedbu mjera iz nadležnosti pročelnika upravnog tijela i drugih ovlaštenih osoba u vezi s odgovornošću radnika za povrede službene dužnosti, kao ni drugih propisanih oblika odgovornosti radnika.

 

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 29.

 

Gradonačelnik stvara uvjete i donosi mjere koje omogućuju i olakšavaju ostvarivanje standarda postavljenih Kodeksom, uključujući mjere nepristranoga, pravičnog i učinkovitog stimuliranja, odnosno sankcioniranja radnika te omogućavanja njihova profesionalnog razvitka.

 

U pripremi i provedbi mjera iz stavka 1. ovog članka gradonačelnik u obzir uzima i mišljenje radnika, kao i korisnika usluga.

 

Članak 30.

 

Pročelnik upravnog tijela dužan je s Kodeksom upoznati radnika koji se prima u službu.

 

Članak 31.

 

Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

Kodeks se objavljuje i na internet stranici Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/18-01/16

URBROJ: 2128/01-01/1-18-01

Hvar, 3. svibnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK:

Rikardo Novak

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

S A D R Ž A J:

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2018.godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Odluka o izmjeni programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2018.godinu

Godišnji izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2017. Godinu

Odluka o raspodjeli rezultata, te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova,

Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javne površine

Izmjene i dopune odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2018.    godini s planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta

Zaključak o izradi idejnog projekta lučice u Križnoj luci

Zaključak o izmjeni programa sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Hvara

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite na području grada Hvara

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i  kupoprodaju poslovnog prostora

 

 

GRADONAČELNIK:

 

Izmjene i dopune plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2018.godinu

Odluka o povećanju osnovice plaće

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Grada Hvara

Etički kodeks službenika i namještenika Grada Hvara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Đurđica Sarjanović, Jelsa

 

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus