Službeni Glasnik br. 4/2018

Službeni glasnik dostupan je za preuzimanje OVDJE


SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

 GODINA XXV.  BROJ 4.   Hvar, 27. travnja 2018. godine           Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn – plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

                Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), članka 4. i 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o kupnji nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se interes Grada Hvara za kupnju dijela nekretnine k.č.br. 1171/3, z.k.ul. 354, KO Hvar, u površini 2.581 m², u suvlasništvu Milke Novak Soletti i dr. sukladno upisu u ZK.

 

Članak 2.

 

Nekretnina opisana u članku 1. ove Odluke, otkupljuje se u svrhu izgradnje reciklažnog dvorišta.

 

Članak 3.

 

Cijena nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke, prema procjembenom elaboratu ovlaštenog procjenitelja „FORB nekretnine“ od ožujka 2018. godine iznosi 166,93 kn/m2, odnosno ukupna cijena za površinu od 2.581 m2 iznosi 430.846,33 kn.

 

Članak 4.

 

Milke Novak Soletti i dr. kao prodavatelji s jedne strane i Grad Hvar kao kupac s druge strane sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine sukladno ovoj Odluci.

 

 

 

Članak 5.

 

Ovlašćuje se gradonačelnik da u ime i za račun Grada Hvara sklopi kupoprodajni ugovor kada se za to predvide sredstva u Proračunu Grada Hvara.

 

Članak 6.

 

Grad Hvar se obvezuje izraditi parcelacijski elaborat za dio nekretnine k.č.br. 1171/3, z.k.ul. 354, KO Hvar, u površini 2.581 m².

 

Članak 7.

 

Ovom odlukom stavlja se van snage odluka o kupnji nekretnine izravnom pogodbom KLASA: 840-01/06-01/81, URBROJ: 2128/01-02-06-01 od 8. studenog 2006. godine.

 

Članak  8.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/18-01/39

URBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 26. travnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 21. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine», broj: 94/13 i 73/17) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18) i dobivenoj Prethodnoj suglasnosti na Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2017.-2022. godine od Upravnog odjela za komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko dalmatinske županije, KLASA: 351-02/18-01/6, URBROJ:2181/1-10-18-2 od 27. ožujka 2018. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara    na 15. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2017. – 2022. godine

 

I.

 

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje od 2017. – 2022. godine, kojeg je izradila tvrtka Zeleni servis d.o.o. iz Splita, Templarska 23, broj projekta: 92/2017-1, prosinac 2017. godine.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/17-01/43

URBROJ: 2128/ 01-02-18-30

Hvar, 26 . travnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mag. iur.  Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o planu upisa u Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ za pedagošku godinu 2018./2019.

 

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o planu upisa u Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ za pedagošku godinu 2018./2019., čiji je prijedlog utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 601-01/18-01/09

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 27. travnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, d o n o s i

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu, koje se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

 

 

KLASA: 363-01/16-01/102

URBROJ: 2128/01-02-18-08

Hvar, 26. travnja 2018.g.

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D    H V A R
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-01/16-01/102
URBROJ: 2128/01-01/1-18-08
Hvar, 26.3.2018.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu

I

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Planirano: 

2.290.000,00 kn

Izvršeno: 

2.133.342,15 kn

1.

Asfaltiranje raznih lokacija na području Grada Hvara (Ul. Marina Gazarovića, Ul. Šime Buzolić Tome, Ul. braće Buzolić, cesta na Paisu)

549.355,00

kn

2.

Izgradnja ceste Ograde Os3 (Ulica Marina Gazarovića), 2. faza

306.122,50

kn

3.

Izgradnja ceste na Paisu – spoj Ulice Lucije Rudan i Ulice Ive Roića, 2. faza

309.583,79

kn

4.

Izgradnja nogostupa i javnih parkirališta na raznim lokacijama (Ul. Šime Buzolić Tome, Ul. Ive Miličića)

86.008,75

kn

5.

Izgradnja protupožarnih i šumskih puteva (Pandolovica, Krivoč-Duboški dolac)

81.747,50

kn

6.

Rekonstrukcija poljskog puta Spile, uz rekonstrukciju suhozida i izradu drenažnog sustava

185.651,25

kn

7.

Površinska obrada makadamskih cesta dvoslojnom bitumenskom emulzijom, s pripremom zemljane podloge frezanjem (Cesta Milna – Grablje, Ul. Jurja Bracanovića, Ul. Branka Vučetića, Ul. Ante Martinolića)

284.856,98

kn

8.

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju cesta (prometni elaborat ceste Milna – Grablje, idejno rješenje parkirališta)

28.250,00

kn

9.

Prometno i urbanističko opremanje ceste na Paisu – spoj Ulice Lucije Rudan i Ulice Ive Roića

181.843,75

kn

10.

Rekonstrukcija urušenog potpornog zida nerazvrstane ceste u Ulici Pavla Rossa

119.922,63

kn

   

2.133.342,15

kn

II

IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA
Planirano:

1.425.000,00 kn

Izvršeno:

830.285,12 kn

1.

Postava zaštitnih ograda i rukohvata na raznim lokacijama (Milna, Groda, Burak, Glavica, Mola)

22.500,00

kn

2.

Izrada projektne dokumentacije za teretanu na otvorenom u Park Šumici

56.000,00

kn

3.

Dobava i ugradba opreme za teretanu na otvorenom u Park Šumici

81.100,00

kn

4.

Popločanje kamenom Šetališta Antuna Tomislava Petrića – 5. faza

369.635,24

kn

5.

Izgradnja javne površine na Vrisku, s boćarskim terenom, zelenom površinom i parkiralištem, 3. faza

282.674,88

kn

6.

Izrada tehničke dokumentacije za dječje igralište “Macel”

18.375,00

kn

 

 

830.285,12

kn

III

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
Planirano:

1.255.000,00 kn

Izvršeno:

1.256.509,24 kn

1.

Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i izrada temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama (Ul. Petra Kasandrića, Ul. Tome Buzolića, Ul. Grge Antunovića, Tunel Podstine, Ul. Sonje Bućan Domančić, Ul. Antifašizma)

b

480.723,13

kn

2.

Dobava i postava rasvjetnih tijela (stupovi, svjetiljke i žarulje) na raznim lokacijama na području Grada Hvara

222.321,11

kn

3.

Dobava i ugradba dekorativne rasvjete za javne površine

86.166,25

kn

4.

Mjere rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete

373.325,00

kn

5.

Nabava i postava reflektora za Vatrogasni dom i Šetnicu A.T. Petrića

8.898,75

kn

6.

Postavljanje sustava svjetlosne signalizacije na heliodromu Hvar, sa sigurnosnim sustavom

77.312,50

kn

7.

Električni priključak za javnu rasvjetu u Palmižani

7.762,50

kn

 

 

1.256.509,24

kn

IV

IZGRADNJA GROBLJA
Planirano:

100.000,00 kn

Izvršeno:

24.375,00 kn

1.

Izrada geodetskog projekta za groblje “Kruvenica”

24.375,00

kn

 

 

24.375,00

kn

 

 

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, d o n o s i

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu, koje se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/16-01/101

URBROJ: 2128/01-02-18-08

Hvar, 26. travnja 2018.g.

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D    H V A R
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-01/16-01/101
URBROJ: 2128/01-01/1-18-08
Hvar, 26.3.2018.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu

I.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I OBALNOG POJASA

-Sredstva za izvršenje radova

Planirano: 

2.180.000,00 kn

Izvršeno: 

2.158.723,57 kn

-Sredstva za nabavu opreme

Planirano: 

415.000,00 kn

Izvršeno: 

413.504,16 kn

Ukupno planirano:

2.595.000,00 kn

Ukupno Izvršeno:

2.572.227,73 kn
-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA

-Čišćenje javnih površina

1.

Pometanje i čišćenje grada (I.-XII. ’17.)

1.107.357,36

kn

2.

Postava i uređenje “vižijola”

12.220,00

kn

3.

Uređenje javne površine za napuštene pse

81.000,00

kn

4.

Uređenje zelene površine na Bukainki i kod sv. Marka

32.351,25

kn

5.

Odvoz materijala s javnih površina

16.312,50

kn

6.

Uklanjanje suhog stabla s javne površine

5.000,00

kn

7.

Dezinsekcijska zaštita palmi

37.500,00

kn

8.

Dezinsekcija i deratizacija na javnim površinama

136.250,00

kn

9.

Komunalne usluge – Nadzor nad deratizacijom

6.250,00

kn

10.

Popravak opreme video nadzora

36.162,50

kn

11.

Popravak nadstrešnice Dolac

16.625,00

kn

-Čišćenje obalnog pojasa i ostale usluge

1.

Čišćenje Paklinskih otoka (IV.-IX. ’17.)

384.075,00

kn

2.

Čišćenje obale i obalnog pojasa (IV.-IX. ’17.)

287.619,96

kn

UKUPNO

2.158.723,57

kn

 

-SREDSTVA ZA NABAVU OPREME

1.

Sufinanciranje Komunalnom za komunalno vozilo

334.264,16

kn

2.

Sufinanciranje Komunalnom za vozilo za komunalni otpad

79.240,00

kn

UKUPNO

413.504,16

kn

II.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

-Sredstva za izvršenje radova – materijal

Planirano: 

240.000,00 kn

Izvršeno: 

174.242,06 kn

-Sredstva za izvršenje radova – rad-usluga

Planirano: 

1.190.000,00 kn

Izvršeno: 

1.104.948,75 kn

Ukupno planirano:

1.430.000,00 kn

Ukupno Izvršeno:

1.279.190,81 kn
-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – MATERIJAL

1.

Obavijesne table (znakovi) za JP

17.980,00

kn

2.

Materijal za blagdansko i novogodišnje ukrašavanje grada

14.819,35

kn

3.

Koševi za smeće i stupići

11.768,75

kn

4.

Znakovi upozorenja na lokacijama kontejnera – “zelenih otoka”

26.950,00

kn

5.

Oglasne table – “vižijole” za Jagodnu i Bojanić Bad

8.250,00

kn

6.

Građevinski materijal za održavanje JP (cement, arm. mreža)

48.866,96

kn

7.

Građevinski materijal za održavanje JP (tucanik)

24.687,50

kn

8.

Materijal za popravak klupa na javnim površinama

14.550,00

kn

9.

Folija za staklo na autobusnoj površini

750,00

kn

10.

Materijal za održavanje zelenih površina

5.619,50

kn

UKUPNO

174.242,06

kn

-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – RAD-USLUGA

1.

Održavanje zelenih površina / parkova (I.-XII. ’17.)

958.605,00

kn

2.

Sanacija pločnika Ulice Hanibala Lucića

69.143,75

kn

3.

Sanacija staza u Park Šumici

48.262,50

kn

4.

Održavanje javnih površina – manji građevinski popravci na raznim lokacijama

28.937,50

kn

UKUPNO

1.104.948,75

kn

 

III.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

-Sredstva za izvršenje radova – materijal

Planirano: 

110.000,00 kn

Izvršeno: 

99.276,38 kn

-Sredstva za izvršenje radova – rad-usluga

Planirano: 

550.000,00 kn

Izvršeno: 

573.916,38 kn

Ukupno planirano:

660.000,00 kn

Ukupno Izvršeno:

673.192,76 kn
-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – MATERIJAL

1.

Prometna signalizacija i oprema

45.727,03

kn

2.

Građevinski materijal – cement i arm. mreža (Velo Grablje, Brusje, Sv. Nedjelja, Jagodna, Skalice, Baterija)

24.454,35

kn

3.

Građevinski materijal – tucanik i tampon (Velo Grablje, Brusje, Sv. Nedjelja, Jagodna, Skalice, Baterija)

29.095,00

kn

UKUPNO

99.276,38

kn

-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – RAD-USLUGA

1.

Usluga održavanja cesta putem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta za razdoblje 2015.-2017.

573.916,38

kn

UKUPNO

573.916,38

kn

IV.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

-Sredstva za izvršenje radova – materijal za održavanje i dva djelatnika

Planirano: 

450.000,00 kn

Izvršeno: 

445.346,00 kn

-Sredstva za izvršenje radova – utrošak el. energije za javnu rasvjetu

Planirano: 

410.000,00 kn

Izvršeno: 

396.453,81 kn

Ukupno planirano:

860.000,00 kn

Ukupno Izvršeno:

841.799,81 kn

 

-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I DVA DJELATNIKA

-Materijal i dijelovi za održavanje JR

1.

Žarulje, grla, cijevi i drugi potrošni materijal

8.075,40

kn

2.

Materijal za svečanu Novogodišnju rasvjetu

49.901,84

kn

-Usluge održavanja JR

1.

Održavanje javne rasvjete (I.-XII. ’17.)

387.368,76

kn

UKUPNO

445.346,00

kn

-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – UTROŠAK EL. ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU

1.

Utrošak el. energije za javnu rasvjetu

396.453,81

kn

UKUPNO

396.453,81

kn

V.

ODRŽAVANJE GROBLJA

Planirano: 

50.000,00 kn

Izvršeno: 

67.756,25 kn
-SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – RAD-USLUGA

1.

Popravci i zamjena mrtvačnice

24.950,00

kn

2.

Popravak kamenih ploča na groblju

18.000,00

kn

3.

Sanacija ogradnog zida groblja u Sv. Nedjelji

24.806,25

kn

UKUPNO

67.756,25

kn

 

 

 

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 8/14 i 4/15), članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/18) i Odluke gradonačelnika Grada Hvara (KLASA: 340-01/17-01/37, URBROJ: 2128/01-01/1-17-01, od 14.11.2017.g.), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine, donosi :

 

ODLUKU

o povjeravanju komunalnih poslova Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara za razdoblje 2018.-2022.g.

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se da je „Borova d.o.o.“, Jerka Mišetića 7, 21450 Hvar, OIB: 11017032107, najpovoljniji ponuditelj za obavljanje komunalnih poslova Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara, a na temelju natječaja obavljenog prikupljanjem ponuda, koji je raspisan Odlukom Gradonačelnika od 14.11.2017. godine, a zaključen dana 18.04.2018.g.

 

Članak 2.

 

„Borovi d.o.o.“ povjeravaju se poslovi Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara za razdoblje od dana potpisivanja ugovora do 28.02.2022.g.

 

Članak 3.

 

Poslovi Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara podrazumijevaju poslove navedene u Odluci o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 2/14 i 4/15), Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 8/14 i 4/15) i troškovniku koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

 

Članak 4.

 

Zadužuje se gradonačelnik Grada Hvara za zaključenje ugovora o obavljanju komunalnih poslova Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara.

 

 

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 340-01/17-01/37

URBROJ: 2128/01-02-18-05

Hvar, 26. travnja

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13) , članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 26. travnja 2018. god. donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni odluke o korištenju javne površine za postavu tabli za oznaku

komercijalnog sadržaja u Grada Hvaru

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene i dopune u Odluci o korištenju javne površine za postavu tabli za oznaku komercijalnog sadržaja u Gradu Hvaru („Službeni glasnik Grada Hvara“  broj: 6/16).

 

Članak 3. mijenja se i izmijenjeni glasi:

„Zahtjev za odobrenjem korištenja javne površine za postavu table, može postaviti fizička ili pravna osoba sa registriranom djelatnosti na području Grada Hvara ( u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

 

Zahtjev se upućuje Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara, sa popratnom dokumentacijom:

 1. preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno  preslik obrtnice za       fizičke osobe;
 2. potvrda o nedugovanju Porezne uprave

 

Jedinstveni upravni odjel pribaviti će Potvrdu o stanju dugovanja, a sukladno Odluci o obvezi pravnih i fizičkih osoba da podmire svoje obveze prema Gradu Hvaru kao uvjet da bi Grad Hvar udovoljio određenim zahtjevima istih („Službeni glasnik Grada Hvara“  broj: 2/16).“

 

Članak 2.

 

Članak 195. navedene Odluke postaje članak 4.

 

Članak 3.

 

Članak 5. mijenja se i glasi: „ Sukladno čl. 27. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina, temeljem Zaključka Gradonačelnik odobrava korištenje javne površine za postavu table. Prava i obveze iz navedenog zaključka se primjenjuju i na slijedeće kalendarske godine ako podnositelj zahtjeva odnosno  korisnik, uredno podmiruje obveze prema Gradu Hvaru i Poreznoj upravi.“

 

Članak 4.

 

Članak 6. mijenja se i izmijenjeni glasi:„Podnositelj zahtjeva može zatražiti postavljanje tabli na jednoj ili više lokacija , a konačna odluku o broju tabli donosi se prema prostornim mogućnostima pojedine lokacije.

Naknada za korištenje javne površine za postavu 1 table iznosi 2.000,00 kuna.

 

Ako podnositelj zahtjeva zatraži postavljanje više tabli, za svaku slijedeću tablu naknada iznosi 1.000,00 kuna.

 

Naknada za korištenje javne površine za postavu table koje se montiraju na Obali Riva i postavljaju se obostrano (2 table u kompletu) iznosi 3.000,00 kuna.

 

U naknadu je uključena izrada i postava tabli.

 

Navedenu naknadu je potrebno platiti odmah po donošenju Zaključka iz članka 5. ove Odluke a prije postave table.“

 

Članak 5.

 

U članku 7. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Grad Hvar će ukloniti postavljenu tablu ukoliko podnositelj ne podmiruje obveze prema Gradu Hvaru i poreznoj upravi.“

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/16-01/146

URBROJ: 2128/ 01-02-18- 04

Hvar, 26. travnja 2018.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15),i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», 3/15 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donosi

 

ANALIZU STANJA

sustava civilne zaštite Grada Hvara u 2017. godini

 

I. UVOD

 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Grad Hvar dužan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

 

II. PREVENTIVNO–PLANSKA DOKUMENTACIJA I ORGANIZIRANJE SNAGA CIVILNE ZAŠTITE

 

O p ć e n i t o

 

Sustav civilne zaštite na području Grada Hvara organiziran je sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i važećim podzakonskim aktima, a od stupanja na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite  (23. srpnja 2015.) sustav se treba organizirati sukladno odredbama toga Zakona, važećih podzakonskih akata i akata Grada Hvara donesenih na temelju Zakona i važećih propisa.

 

Grad Hvar je donio sljedeće akte iz područja zaštite i spašavanja, odnosno civilne zaštite:

 

 1. Gradonačelnik Grada Hvara imenovao je novi Stožer civilne zaštite Grada Hvara, Rješenje je objavljeno u Službenom glasniku Grada Hvara, broj: 3/18. Uvidom u Rješenje može se konstatirati da je Stožer imenovan sukladno članku 28. u svezi sa člankom 9. Zakona o zaštiti i spašavanju  («Narodne novine» 174/04, 79/07, 39/09 i 127/10) i Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („ Narodne novine, broj: 40/08 i 44/08).

 

 1. Grad Hvar ima izrađenu Procjenu zaštite od požara i na temelju te procijene izrađen Plan zaštite od požara, koje dokumente je potrebno ažurirati, uskladiti s važećim propisima.

 

 1. Gradsko vijeće Grada Hvara donijelo je Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara

 

 1. Grad Hvar ima Operativni plan evakuacije i zbrinjavanje turista.

 

 1. 5. Nastavljena je komunikacija između Aero-kluba na području Agera – Starog Grada i DVD-a Hvar vezano   uz požarnu dojavu. Tako da se istovremeno dok se obavljaju panoramski letovi pozornost posvećuje i protupožarnom osmatranju.

 

 1. Gradska firma “Nautički centar Hvar d.o.o” u 2017. godini imala je veći broj aktivnosti spašavanja na moru odnosno intervencija zajedno sa Policijskom postajom Hvar, Lučkom kapetanijom, Dobrovoljnim vatrogasnim društvom „Hvar“. Ukupno 145 intervencija, od toga 15 intervencija većeg opsega i 160 intervencija manjeg opsega, što je povećanje od cca 25% u odnosu na prijašnje razdoblje. Događaju se operacije složenijeg opsega djelovanja kao požar, nasukavanja većih odnosno manjih plovila, što se zajedničkim djelovanjem spomenutih subjekata uspješno rješava.

 

 1. S Hrvatskim šumama d.o.o., Šumarijom Hvar u skladu s planom  održavanja i probijanja protupožarnih putova, obavljeni su radovi vezani za održavanje postojećih  putova  u manjem obimu, prvenstveno zbog nedostatka financijskih sredstava. Isto tako inicijativom Grada Hvara i privatnih osoba, asfaltirano je i betonirano približno cca 200 metara protupožarnih putova i na taj način osigurana kvalitetnija komunikacija za potrebe intervencije.

 

 1. Stanje opskrbom pitkom vodom koja se može koristiti za gašenje požara je dobra. Na  dionici Sv. Nedjelja – Dubovica, dionici protupožarnog puta, proveden je rezervni opskrbni cjevovod za Grad Hvar, naselje Milnu i Zaraće u dužini 2.000 metara i kao takav može poslužiti kao priključak za eventualnu protupožarnu intervenciju.

 

 1. Stanje gradskog deponija na području Stanišće ocijenjeno je kao zadovoljavajuće. Zahvaljujući kontinuiranom radu  kompaktora, količina  i kota odloženog komunalnog otpada je kontrolirana, stoga se ne očekuju veći problemi do trenutka kada će biti započet postupak sanacije. Ujedno, dosadašnje mjere odvojenog sakupljanja plastične ambalaže, metala, papira i stakla, utjecala je na smanjenje ukupne mase smeća.  Komunalno Hvar d.o.o. i dalje provodi aktivnosti vezano za odvojeno prikupljanje otpada, a sve u skladu s  Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom  ( NN 50/17).

 

 1. Na inzistiranje Grada Hvara a u suradnji s HEP-om promijenjen je veći broj dotrajalih drvenih stupova kojim je vršena opskrba električne energije i na taj način spriječila mogućnost izbijanja požara, a čiji je uzrok prethodnih godina bio upravo dotrajalost HEP-ovih stupova a pristupilo se i postupku izrade dvije nove trafostanice.

 

 1. Gradsko vijeće Grada Hvara je Odlukom (Službeni glasnik Grada Hvara, broj 4/11 i 4/12 ) dalo na korištenje Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Planinarskom društvu Hvar istočni prostor u glavnoj zgradi na gradskoj tvrđavi Španjola, za obavljanje registrirane djelatnosti. Predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja predlaže Gradu Hvaru iznalaženje prostora koji bi se dao na korištenje HGSS i Planinarskom društvu Hvar za obavljanje redovne djelatnosti i za pohranu opreme. U izradi su precizne geografske karte u mjerilu 1.25000, koje se izrađuju u suradnji Grada Hvara i Gorske službe spašavanja.

 

 1. Kad se dogodi hitni slučaj bitan je brzi izlazak na teren-lice mjesta, te suradnja svih čimbenika koji sudjeluju  u zaštiti i spašavanju. Nužna je suradnja Hitne medicinske pomoći i Doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije-Ispostave Hvar, dostupnost laboratorija i rengena izvan radnog vremena. Plovilo Nautičkog centra Hvar d.o.o. potrebito je opremiti koferom za hitne intervencije, a ambulante na Trgu sv. Stjepana moraju imati AED ( defibrilator ).

 

Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i Plan zaštite i spašavanja za Grad Hvar ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite sukladno članku 97. Zakona o sustavu civilne zaštite, kao i važeći propisi navedeni u članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite.

 

III STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

1. Civilna zaštita

 

1.1. Stožer civilne zaštite

 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Gradonačelnik. Stožer civilne zaštite se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

 

Obveze članova Stožera civilne zaštite u stožeru i načini povezivanja te stvaranje uvjeta za provođenje:

-          kontinuiranog preventivnog rada svih članova,

-          osiguravanje dvosmjerne komunikacije prema tijelu kojeg predstavlja član i usklađenog djelovanja na zajedničkom cilju svladavanja krize,

-          stvaranje stručnih timova u nadležnosti tijela kojeg predstavlja član i kontinuirana priprema baze podataka raspoloživih resursa,

-          pravovremenog reagiranja i odlučivanja,

-          kontinuiranog osposobljavanja i uvježbavanja,

-          kontinuiranog ažuriranja podataka o članovima.

 

Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite, koji se obilježava 1. ožujka, Stožer civilne zaštite Grada Hvara će ubuduće održavati svečanu i radnu sjednicu.

Sastav Stožera mijenjat će se (ažurirati) po potrebi, u zavisnosti od predvidivih i nepredvidivih personalnih promjena.

 

Odlukom gradonačelnika od dana 14. veljače 2018. godine imenovan je Stožer civilne zaštite Grada Hvara u sastavu:

 1. Kuzman Novak, zamjenik gradonačelnika Grada Hvara, predsjednik
 2. Jure Tadić, načelnik Policijske postaje Hvar, član
 3. Nikola Škare, zapovjednik DVD Hvar, član
 4. Katarina Buratović, predsjednica HCK – Gradskog društva Crvenog kiža Hvar, član
 5. Željko Šeravić, voditelj Odjela za preventivu i planske poslove, član
 6. Mladen Mužinić, predstavnik gorske službe spašavanja kao član
 7. Jurica Miličić, predsjednik gradskog vijeća Grada Hvara, član
 8. Drago Carić, dr. predstavnik Doma zdravlja ispostava Hvar, član
 9. Antun Matković, član
 10. Luka Buzolić, NAUTIČKI CENTAR HVAR, član

 

1.2. Postrojbe civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite i voditelji skloništa

 

                Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Grada Hvara određen je temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Hvar.

 

Navedenim dokumentima u potrebno je osnovati:

-          Postrojba opće namjene Grada koja sačinjava: zapovjednik i ekipe, a svaka ekipa ima svoga voditelja.

-          Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite po naseljima.

 

 

 

1.3. Preventiva i planovi civilne zaštite

 

                Za Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Hvar, potrebno je izraditi:

a)       Plan razvoja sustava civilne zaštite i spašavanja grada Hvara za 2018. godinu,

b)       Procjena zaštite od požara Grada Hvara (revidirana),

c)       Plan zaštite od požara Grada Hvara (revidirani),

d)       Operativni plan za evakuaciju i zbrinjavanje turista na području Splitsko-dalmatinske županije– Izvod za Grad Hvar, sa planom postupanja i prilozima Zapovjedi za provođenje djelomične ili potpune evakuacije,

e)       Program pripreme sustava zaštite i spašavanja za zimsko razdoblje,

f)        Plan pozivanja Stožera civilne zaštite sa svim prilozima uključujući i Organizaciju i način  pozivanja organiziranih snaga civilne zaštite s prilozima od 1 – 6,

g)       Poslovnikom o radu Stožera civilne zaštite Grada Hvara

 

Nadležno tijelo Grada Hvara će urediti način utvrđivanja naknade vlasnicima za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja ili za privremeno ograničenje u izvršavanju vlasničkih prava, te način utvrđivanja naknade štete ako je pri tome pokretnina oštećena ili uništena.

 

Za angažiranje pokretnina odnosno materijalno-tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju velikih nesreća i katastrofa, odnosno Stožer zaštite i spašavanja, koristi službu komunalnog redarstva iz sastava djelatnog osoblja Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

 

S davateljima materijalno-tehničkih sredstava Grad Hvar će zaključiti Ugovor o korištenju istih.

 

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Grada, nadležno tijelo Grada a sa svojim stručnim službama provodit će upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju (ako do istih dođe), putem pisanih obavijesti na oglasnim pločama i putem letaka te kroz održavanje sastanaka i tribina.

 

Građani su putem sredstava javnog informiranja također upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.

 

Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja te kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija Grada.

 

1.4. Skloništa

 

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.

 

Grad Hvar je obvezan na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara, no s obzirom na njegove ograničene financijske mogućnosti, isti će teško moći financirati njegovu izgradnju, ali će Gradsko vijeće radi osiguranja građenja skloništa unutar područja Grada putem Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara i Planom urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, odrediti potencijalnu lokaciju za gradnju skloništa na području Grada. Planom Civilne zaštite koji je u izradi, skloništa i odgovorne osobe u njima biti će predviđeni podrumski i drugi pogodni objekti za sklanjanje.

 

1. V a t r o g a s t v o

 

Na području Grada Hvara djeluje Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar. Postrojba pruža ispomoć DVD-ima susjednih gradova i općina na otoku Hvaru.

 

Na osnovi mjesečnih pregleda intervencija za 2017. godinu, odrađeno je ukupno

 

U godini 2017. Imali smo 86 intervencija: od toga: šumski požar-23,požar objekta-11,ispumpavanje brodova-8,tehničke intervencije-14,požar kontejnera-8,prometne intervencije-4,potraga za nestalim-3,pranje ceste-6,vježbe-2,osiguranje-2,lažne dojave-5 . Posebno je razmatrana problematika na otvorenom požara koji su sa strane zapovjedništva ocijenjeni kao dobro rukovođeni te da je postupano u skladu s pravilima struke. Zaključeno je da je potreban veći angažman za završetak izgradnje Vatrogasnog doma koji je  gotovo pri samom završetku.  Projekt dovršetak izgradnje Vatrogasnog doma DVD-a prijavljen je na  Ministarstvo mora prometa i infrastrukture kao kapitalni projekt Grada Hvara za 2010. i 2011. godinu. Grad Hvar je  opremljenost DVD-a Hvar procijenio dobrim, postojeća i specijalistička oprema je dobra i redovito se održava. Vježbe DVD-a Hvar su redovite skoro svakodnevne, te se posebno radi na edukaciji mlađih kadrova. Procjena je DVD Hvar ima izrazito kvalitetan stožer.

 

Grad Hvar pristupio je izradi revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija prihvaćajući ponudu ZAST-a d.o.o. iz Splita kao najpovoljnijeg izrađivača.

 

Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće u protekloj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Grada.

 

3. Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje

 

U 2017. godini, u izravnim kontaktima s slijedećim udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje: Hrvatska gorska služba spašavanja, Crveni križ – Gradsko društvo Hvar, Lovačko društvo Hvar – Stari Grad, Aero klub „Faros“ Stari Grad, ronilački klub Pelegrin, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima te podacima koji se odnose na daljnje materijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruga u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrđene su njihove aktivnosti.

 

Koncem 2010. je u Gradu Hvaru osnovana je Podružnica Hrvatske gorske službe spašavanja, a potom je upriličena i obuka za pripadnike nove obavještajne točke. Pristupilo joj je 20-tak otočana koji posjeduju određeno iskustvo i vladaju vještinama kretanja po nepristupačnim terenima.

 

4. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti

 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Grada imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.

 

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

 

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja:

-          Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostave Hvar,

-          Hitne medicinske pomoći Split, Ambulanta Hvar – Hvar,

-          Lučke kapetanije Split, Ispostava Hvar,

-          Nautički centar Hvar d.o.o, Hvar

-          Hrvatskih šuma Split, Ispostava Hvar – Jelsa,

-          Veterinarske ambulante „Pharos“ (u stečaju) – Stari Grad,

-          Hvarskog vodovoda d.o.o. – Jelsa,

-          Komunalnog Hvar d.o.o.,

-          Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar,,

-          Županijskih cesta Split, Nadcestarije Makarska, RJ Hvar – Vrbanj,

-          HEP-a Distribucija, Pogona Hvar – Stari Grad,

-          Hrvatskog Crvenog križa , Gradskog društva Hvar,

-          Centra za socijalnu skrb Split, Ispostave Hvar – Hvar,

-          Županijski centar 112 Split – Split.

 

Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Plana zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Grada.

 

IV ZAKLJUČAK

 

Predložena Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara za 2017. godinu prihvaća se u cijelosti.

 

Temeljem iste Analize Gradsko vijeće Grada Hvara utvrdit će Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara u 2018. godini, s potrebnim aktivnostima, pravcima djelovanja i financijskim sredstvima, u skladu s Proračunom Grada Hvara za 2018. godinu.

 

Izvod iz proračuna o realiziranim sredstvima za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2017. godini.

 

 

 

 

Izvod iz proračuna o realiziranim sredstvima za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2017. godini

 

Tablica 1.

 

R. br. Opis pozicije Realizirano u 2017.

1.

CIVILNA ZAŠTITA

0,00 kn

UKUPNO:

0,00 kn

2.

VATROGASTVO

(DVD – Hvar)             – sredstva za redovan rad

-  za dovršetak vatrogasnog doma

 

1.400.000,00 kn

   370.000,00 kn

UKUPNO:

1.770.000,00 kn

 

3.

SKLONIŠTA

-          Tekuće održavanje

-          Tehnička kontrola

-          Investicijsko održavanje

 

UKUPNO

4.

HGS

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

-          Sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti sustava ZIS-a

10.000,00 kn

        0,00 kn

  UKUPNO:

10.000,00 kn

5.

OSTALE UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZIS

(Sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti sustava ZIS-a

 

         0,00 kn

UKUPNO:

         0,00 kn

 

6.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZIS REDOVITA DJELATNOST

Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čišćenje groblja i drugo) kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za ZIS

-   Dogradnja i financiranje sposobnosti služba i pravnih osoba koje su posebno značajne za sustav ZIS-a

 
  UKUPNO:

  SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZIS

1.780.000,00 kn

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 214-01/18-01/04

UBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 26. travnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

                Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15),i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donosi

 

PLAN RAZVOJA

sustava civilne zaštite Grada Hvara za 2018. godinu

 

Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Hvara za 2017. godinu, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava, stožera zaštite i spašavanja, udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Hvara za 2018. godinu.

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Hvara za 2018. godinu. Povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava Proračuna Grada koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite.

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:

 

 

 

 

 

 

1. CIVILNA ZAŠTITA

 

Osnovan je Stožer civilne zaštite Grada Hvara te ih je potrebno upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) odnosno sa mjerama sustava civilne zaštite, ustrojavanjem sustava civilne zaštite, djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite u cilju toga su dogovorene obuke članova zajednički sa drugim jedinicama lokalne samouprave na otoku Hvaru.

 

Tijekom 2018. godine u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Split i Uredom za obranu, izvršiti popunu postrojbi civilne zaštite Grada Hvara.

 

Potrebno je nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim sredstvima predviđenim Proračunom, a prema planu opremanja.

 

2. VATROGASTVO

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar kao okosnica ukupnog sustava zaštite i spašavanja na području Grada i u 2018. godini treba biti najznačajniji operativni kapacitet sustava zaštite i spašavanja – u spremnosti 24 sata dnevno.

 

Potrebno je izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planu zaštite od požara. Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem DVD Hvar sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, te kontinuirano provoditi njihovo osposobljavanje.

 

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

 

U 2018.godini u Proračunu osigurati sredstva za financiranje njihovih programskih aktivnosti ali i za nabavku opreme koja će se moći, uz već postojeću, koristiti i u slučaju izvanrednih situacija.

 

4. PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI NEKOG INTERESA ZAŠTITE I   SPAŠAVANJA STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA GRADA HVARA DOBITI ZADAĆE

 

Sa pravnim osobama koje će poradi nekog interesa zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara dobiti zadaće potrebno je održati sastanak na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite.

 

U narednom razdoblju definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom opremom, usavršavanjem, o bukom, vježbama i sl.) u cilju jačanja jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.

 

5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

 

Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite, te iz tog razloga potrebno kontinuirano vršiti:

-          upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice Grada,

-          izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima.

 

Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva, Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva.

 

6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Stoga je u Proračunu Grada Hvara za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, planiraju slijedeće stavke:

 

 

VATROGASTVO

Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar

-          Redovna djelatnost

 

-          Dovršetak vatrogasnog doma i kupnju opreme

 

 

 

-          Rashodi za protupožarnu zaštitu

 

-          Sufinanciranje nabave vatrogasnog vozila

 

 

 

-2018. godina- 1.400.000,00 kn

-2018. godina-    200.000,00 kn

 

 

-2018.godina         30.000,00 kn

-2018. godina-      50.000,00 kn

 

CIVILNA ZAŠTITA

Razvoj sustava zaštite i spašavanja

 

-2018 godina-       20.000,00 kn

HGSS – Hrvatska gorska služba spašavanja -2018. godina-      10.000,00 kn
Ukupno za 2018. godinu

 

                         1.710.000,00 kn
VATROGASTVO

 

 

 

-2019.godina-   1.450.000,00 kn

-2020.godina-   1.500.000,00 kn

 

CIVILNA ZAŠTITA

 

-2019.godina-        20.000,00 kn

-2020.godina-        20.000,00 kn

 

HGSS – Hrvatska gorska služba spašavanja -2019.godina-        10.000,00 kn

-2020.godina-        10.000,00 kn

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 214-01/18-01/04

UBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 26. travnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

                Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 I 123/17 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj:3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 13. sjednici održanoj dana 19. travnja 2018. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2018. godini i Plana Provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2018. godini

 

 

 

I.

 

Prihvaća se Program mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2018. godini i Plana Provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2018. godini

 

II.

 

                Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 500-01/18-01/06

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar,19. travnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 51. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj: 102/17), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, Broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama

 

Članak 1.

 

U Odluci o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 12/13, 2/14 i 8/17), članak 12. mijenja se i glasi:

„Posjednik koji drži više od devet pasa ili mačaka starijih od šest mjeseci u svrhu udomljavanja mora udovoljiti uvjetima određenim Zakonom o zaštiti životinja.“

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 300-01/13-01/22

URBROJ: 2128/01-02-18-10

Hvar, 26. travnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09 , 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 I 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o određivanju imena ulicama i trgovima u Gradu Hvaru

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju imena ulicama i trgovima u Gradu Hvaru („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj 1/10) u članku 1. dodaje se:

 

Redni

broj

Naziv ulice

Skraćeni naziv ulice

Opis ulice

98 .

Ulica Put Stona Put Stona Na predjelu „Na Stane“, kod katastarske čestice 819/5 k.o. Hvar

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u « Službenom glasniku Grada Hvara»

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

Klasa: 930-01/17-01/59

Urbroj: 2128/ 01-02-18-04

Hvar, 26. travnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11, 02/11-pročišćeni tekst, 06/13, 11/13, 08/14, 08/17 i 11/17 ) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), Gradonačelnik dana 12. ožujka 2018. godine donosi

 

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM[1]  NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

 

1. UVODNE ODREDBE

 

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada  Hvara kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti.

 

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja daje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra.

 

Upravljanje pomorskim dobrom podrazumijeva održavanje, unaprjeđenje, brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi kao i posebnu upotrebu, odnosno gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja.

 

Grad je u obvezi izraditi i Pravilnik za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a koji je u suglasju s  Pravilnikom o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: 021-04/17-02/163, URBROJ: 2181/1-01-17-1, “Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 110/17).

 

2. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

 

U smislu ovoga Plana, pod redovitim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi, koju će Grad Hvar provoditi putem ovlaštene osobe Lučke kapetanije ili  Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, komunalnog redarstva i/ili Komunalnog Hvar d.o.o., Nautičkog centra Hvar d.o.o. i Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, te uz pomoć policije, građevinskog inspektora i ostalih nadležnih tijela.

 

Redovno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća:

-          brigu o zaštiti pomorskog dobra,

-          održavanje pomorskog dobra,

-          posebnu upotrebu pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

 

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru, uređenjem plaža dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, ograđivanje plaža plutajućim branama,  postavljanjem tuševa i sl.

 

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra (hortikultura, čišćenje i sl.) te o sigurnosti kupača i stvari brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja u suradnji s ovlaštenom osobom Lučke kapetanije ili  Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, komunalnom tvrtkom i redarstvom. Nadzor nad prethodno navedenim za potrebe Grada Hvara provode komunalni redari. Komunalni redar je dužan obavljati nadzor nad provedbom ovog Plana, a posebno o rasporedu ležaljki i suncobrana te „info pulteva za iznajmljivanje i prijevoz“ za gospodarsku djelatnost na pomorskom dobru.

 

3. SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE

 

Sredstva za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara u ukupnom iznosu od 2.245.000,00 kn osigurat će se iz slijedećih izvora:

 

Sredstva od naknada za koncesijsko odobrenje u  iznosu od ……………………600.000,00 kn

-          Sredstva od naknada za koncesije koje pripadaju Gradu u iznosu od …………..830.000,00 kn

-          Sredstva iz boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada u iznosu od ………..110.000,00 kn

-          Dodatna sredstva Proračuna Grada ……………………………………………….335.000,00 kn

-          Sredstva iz proračuna Županije za održavanje pomorskog dobra ……………….270.000,00 kn

-          Sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od …………………………………..100.000,00 kn

 

Grad Hvar u 2018. godini planira provesti plan ulaganja u pomorsko dobro kako slijedi:

 

PLAN ULAGANJA U POMORSKO DOBRO

MIKROLOKACIJA ULAGANJA

PLANIRANI IZNOS (KN)

Uređenje betonskog dijela Šetališta A.T.Petrića   281.250,00
Održavanje uređenih zelenih površina obalnog pojasa   187.500,00
Sanacija obalnih zidova muleta na južnom dijelu uvale Križna luka    245.000,00
Uređenje šetnice od plaže ispod hotela Amfora do kupališta Bonj   100.000,00
Uvala Malo Zaraće, završni radovi na stubištu za pristup moru i uređenje okoliša     37.500,00
Nasipavanje plaže u Sv.Nedjelji     75.000,00

 

 

Uređenje uvale Mala Garška     73.750,00
Dobava dendro materijala (sadnica) za zelene površine obalnog pojasa     50.000,00
Dobava građevinskog materijala: arm.mreža i cementa     25.000,00

 

Dobava građevinskog materijala: tucanik, jalovina i pijesak     25.000,00
Tehnička dokumentacija za izgradnju i održavanje obalnog pojasa     70.000,00
Dječje igralište „Galeb“

u Križnoj luci

  125.000,00
Tehnička dokumentacija za lučicu u Križnoj luci   200.000,00

 

 

NAPOMENA: Plan ulaganja s gore navedenim podacima daje se Lučkoj kapetaniji Split na suglasnost.

 

Pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska neposredno putem jedinica lokalne samouprave. Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja. O dijelu pomorskog dobra u općoj upotrebi koje se nalazi na području Grada Hvara, vodi brigu o zaštiti i održava Grad Hvar.

 

Upravljanje pomorskim dobrom može biti redovno i izvanredno. Redovno upravljanje obavlja se sukladno godišnjem planu. Redovno upravljanje pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi.

 

Izvanredno upravljanje obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja i izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba.

 

O redovnom upravljanju pomorskim dobrom vodi brigu Grad Hvar, a o izvanrednom upravljanju Splitsko-dalmatinska županija.

 

4. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE  MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU GRADA HVARA

 

Na pomorskom dobru na području Grada Hvara, a kojim upravlja Grad Hvar, utvrđuju se sljedeće djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH:

-          iznajmljivanje sredstava (brodica na motorni pogon, jedrilica i brodica na vesla, skuter, sredstvo za vuču – banana, tuba, guma, skije, padobran i sl., daska za jedrenje, sandolina, padalina, pribor i oprema za ronjenje i kupanje);

-          ugostiteljstvo i trgovina (kiosk, prikolica, montažni objekt do 12 m2, pripadajuća terasa objekta, štand – rukotvorine, igračke, suveniri i sl., ambulantna prodaja – škrinja, aparati za sladoled i sl.;

-          komercijalno-rekreacijski sadržaji (jumping, aqua park, zabavni sadržaji, suncobrani, ležaljke, kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog programa, reklamiranje, slikanje, fotografiranje), štand za masažu i sl. djelatnosti;

Sve količine sredstava za iznajmljivanje izražene su sukladno obračunskoj jedinici određenoj u Prilogu 1B, Tablici 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04 i 63/08, 133/13 i 63/2014).

 

5. MIRKOLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI[2]

 

Na određenim mikrolokacijama izvan lučkog područja i područja danih u koncesiju od strane Splitsko-dalmatinske županije,  biti će postavljeni „info pultevi “ za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica, sredstava i prijevoza putnika koje točno mikrolokacije i naknade za obavljanje djelatnosti će Gradonačelnik odrediti posebnom odlukom.

 

4.1. Djelatnost iznajmljivanja sredstava ovoga Plana mogu se obavljati na mikrolokacijama kako slijedi:

 

       SREDSTVO

MIKROLOKACIJA (opisno, kat.čest.)

KOLIČINA

Rok3

 

Brodica na motorni pogon

(po metru dužnom)

 

 

 

1.Uvala KRIŽNA LUKA, dio k.č.3906/1 i dio

3774/1    – 40 brodica

2. VELA MAJEROVICA – kod „Plivačkog“,

Ispred CROATIE d.d.,FALKO vl.K.Novak

k.č.166/1, 4666,166/3,166/8,4667,

166/10,166/4 – 40 kom

3.Uv.MALA GARŠKA, k.č. dio 45/3 – 10 kom

4.Uv. PARJA, k.č. 1/3 – 3 kom

5.Uv.VIRA, k.č. dio 823 – 3 kom

6.Uv. PRIBINJA, k.č. dio 823 – 3 kom

7.Uv. KALOBER (Rukavac)k.č.dio 823 – 3

8.Područje između Velog žala i Male Milne

k.č.3481 – 10 kom

9.Uv. JAGODNA, k.č. dio 130/11, 130/8 – 3

10.SVETA NEDJELJA, k.č. dio 1214/1,

1214/2 – 3 kom

11.Uv. VINOGRADIŠĆE-o.Sv.Klement,

Ispred k.č. 4071/3 i 4107 – 5 kom

brodice u metrima dužnim

       250

       300

70

35

30

20

20

70

 

30

20

30

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Jedrilica, brodica na vesla 1.————

 

Skuter/dječji skuter[3]

(po plovilu)

1. područje oko o.Sv.Jerolim – Pakleni o.

2. južna strana o.Marinkovac – Pakleni o.

1

        6

1

1

Sredstvo za vuču s opremom[4]

(po Kw)

1. VELA MAJEROVICA, kod „Plivačkog“,

k.č. dio 4667

 

 

200

1

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl. (po komadu) 1. Uvala KRIŽNA LUKA, k.č. dio 3906/1 i

dio 3774/1 – kajaci

2.  VELA MAJEROVICA, ispred CROATIE

d.d., k.č. dio 166/10

-pedaline,daske za jedrenje, kajaci

3. Uvala VIRA , k.č. dio 823,

-pedaline, kajaci

4. Uvala PRIBINJA, k.č. dio 823

-pedaline

5. Uv. ŽDRILCA, o.Marinkovac, dio

k.č.3913/1 – kajaci, sup

6. Uvala VINOGRADIŠĆE,o.Sv.Klement,

Ispred k.č. 4071/3 i 4107

7.Uvala STIPANSKA, o.Marinkovac,

k.č. dio 3913/1

8. Naselje MILNA, ispred k.č. dio 3481

         40

        20

10

 5

5

10

10

        10

     1

 

1

1

1

1

1

1

1

Podmornica[5] 1.———

 

Pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl. 1.———

 

 

 

4.2. Djelatnost ugostiteljstva i turizma ovoga Plana mogu se obavljati na mikrolokacijama kako slijedi:

 

SREDSTVO

MIKROLOKACIJA (opisno, kat.čest.)

KOLIČINA

Rok

Kiosk, prikolice montažni objekti do 12 m²; 1.Uvala VELA GARŠKA, k.č. 1/6

- objekat

2.Uvala VIRA, k.č. dio 823

   -montažni objekat

         1

 

1

 

    5

 

5

Pripadajuća terasa objekta - 

 u m2

1.Uvala POKONJI DOL,

k.č. dio 2013 i dio 3773/75

2.Uvala VELA GARŠKA

k.č. dio 1/6 i dio 1/5

3.Uvala ZORAĆE, k.č. dio 1095

4. Uvala LOZNA, k.č.dio 823

5. Uvala VINOGRADIŠĆE

    Ispred k.č. 4071/3 i 4107

6.Uvala PALMIŽANA

Ispred k.č. 4508

 

50

40

15

20

100

 

50

 

5

5

5

5

5

 

5

Štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl) 1. . dio uvale KRIŽA, dio k.č.3774/1

-štand (info pult)

2. dio uvale VELA MAJEROVICA, k.č.166/1

   -štand (info pult)

 

3. uvala KRIŽNA LUKA, dio k.č. dio 3774/1

         8

 

12

 

2

 

    1

 

1

 

1

Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.) 1. naselje MILNA, Velo žalo, k.č. 3481

2. uvala PODSTINE, k.č. dio 45/3

 

         1

1

   3

3

 

Za čišćenje lokacije na kojoj se obavlja odobrena djelatnost i na ostala područja pomorskog dobra plaća se naknada Komunalnom poduzeću Hvar d.o.o. u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn.

 

Svi novopostavljeni plažni objekti moraju dostaviti rješenja o minimalnim uvjetima pružanja usluga i prema njima raditi te snositi troškove čišćenja. Ugostiteljske štekate nije dozvoljeno izgraditi zidanjem ili nasipavanjem podloge kao što nije dozvoljeno ni ukopavanjem mijenjati zatečenu podlogu. Ugostiteljski štekat može biti izrađen samo na montažno-demontažni način od drvene konstrukcije.

 

4.3. Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja ovog Plana mogu se obavljati na mikrolokacijama kako slijedi:

 

           SREDSTVO

MIKROLOKACIJA (opisno, kat.čest.)

KOLIČINA

Rok

Jumping 1.———–

 

   
Aqua park i drugi morski sadržaji 1.———–

 

   
Zabavni sadržaji 1.———–

 

   
Suncobrani  

1. Žalo ispred hotela Galeb

dio k.č. 3774/1

2.VELA MAJEROVICA  dio k.č.628, dio

166/10, 166/2

3.Punta KOVAČ, uvala PODSTINE

k.č. dio 45/1, dio 45/3

4.Uvala VELA GARŠKA, k.č.

dio 1/5 i  1/6

5.Uvala PRIBINJA, k.č. dio 823

6.MALA I VELA MEKIĆEVICA k.č.  dio

3686/1 i 3686/2

7.naselje MILNA,Velo žalo k.č. dio 3481

8.naselje MALA MILNA, k.č. dio 3481

9. područje između Velog žala i Male

Milne, k.č. dio 3481

10.Uvala ZORAĆE, Velo i Malo žalo,

Stijene,k.č. dio 1095 i 1096,dio 1339/2

11. Uvala JAGODNA – naselje Jagodna,

k.č. dio 130/11, 130/8

12. Otočić Sv. JEROLIM – južna i sjeverna

strana – Pakleni otoci, k.č. dio 3912 i

3911/3

13. Uvala STIPANSKA – južna i sjeverna

o.Marinkovac k.č. dio 3913/1

14. Uvala ŽDRILCA, o. Marinkovac

dio k.č. 3913/1

15. Uvala VINOGRADIŠĆE, o.Sv.Klement

Ispred k.č. 4071/3 i 4107

16. Uvala LOZNA, dio k.č.823

 

 

 

10

 

60

 

50

 

20

10

10

20

20

 

20

20

30

40

100

30

20

 

10

 

 

3

 

3

 

3

 

3

3

3

 

3

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

1

 

 

3

 

3

 

3

Ležaljke 1.Uvala KRIŽNA LUKA i dio uvale KRIŽA

dio k.č.3906/1 i dio 4654

2.Žalo ispred hotela Galeb dio k.č. 3774/1

3. VELA MAJEROVICA dio k.č.628, dio

166/10

4.punta KOVAČ, uvala PODSTINE k.č.

dio 45/1, dio 45/3

5.uvala VELA GARŠKA k.č. dio 1/5 i 1/6

 

6.uvala VIRA k.č. dio 823

 

7.uvala PRIBINJA , k.č. dio 823

 

8.uvala JAGODNA – nas.Brusje k.č.823

 

9.uvala STINIVA-nas.Brusje k.č.dio 244

 

11.MALA I VELA MEKIĆEVICA k.č. dio

3686/1 i 3686/2, 3686/4

 

12.VELO ŽALO –nas.Milna k.č. dio 3481

 

13.MALA MILNA k.č. dio 3481

 

14.Područje između Velog žala i Male

Milne k.č. dio 3481

15. Uvala Zoraće – Stijene

k.č. dio 1095 i 1096, dio 1339/2

16.Uvala JAGODNA – nas.Jagodna

17. Uvala južna i sjever. na o.Sv.JEROLIM

Pakleni otoci k.č. dio 3912 i 3911/3

18.Uvala STIPANSKA – južna i sjeverna

o.Marinkovac k.č. dio 3913/1

 

19.Uvala ŽDRILCA, o. Marinkovac

k.č. 3913/1

20. Uvala VINOGRADIŠĆE, o.Sv.Klement

Ispred k.č.4071/3 i 4107

21. Uvala STORE STONE, o. Sv.Klement

Ispred k.č.4133, 4134, 4130/9

22. Uvala VLAKA, o.Sv.Klement

dio 4155/2 i 4155/1

23. Uvala LOZNA, dio k.č. 823

          70

60

250

100

30

30

30

50

20

50

70

20

20

30

30

160

200

70

130

20

20

25

       3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

3

3

3

3

3

3

1

 

3

3

3

3

3

Kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe (obračunska jedinica po m2/dan) 1.———-

 

   
Snimanje komercijalnog programa i sadržaja 1.———–

 

   
Slikanje i fotografiranje 1.————

 

   

 

 

Ležaljke moraju biti udaljene od 2 do 4 metra od mora. Ležaljke jednog koncesionara od ležaljki drugog koncesionara moraju biti udaljene 5- 10 metara. Ležaljke i ostala oprema ne smije ometati korištenje plaže kao općeg dobra, nego moraju biti složeni, po mogućnosti,  na jednom dijelu koncesioniranog područja, te na zahtjev korisnika postavljaju na za to predviđeno mjesto na plaži.

 

Sukladno zaključcima Gradskog vijeća Grada Hvara, Gradonačelnika i Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, prije pokretanja postupka za izdavanje koncesijskih odobrenja ili koncesija od strane SDŽ na mikrolokacijama : Taršće, Privojica, Soline, zapadna strana uvale Vinogradišće i istočna strana uvale Pokonji dol, obvezno je ishodovati posebnu potvrdu Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu JUO Grada Hvara o očuvanju prirodnih vrijednosti, okoliša i podmorja, a sve sukladno odredbama PPU Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 02/07, 09/10 i 05/16) i pratećih gradskih odluka.

 

NAPOMENA: Na dijelu pomorskog dobra koje je utvrđeno kao lučko područje niti na dijelu pomorskog dobra koje je dano u koncesiju ne može se dati koncesijsko odobrenje.

 

5. PLAĆANJE NAKNADE ZA DAVANJE KONCESIJKOG ODOBRENJE

 

Godišnji iznos naknade za davanje koncesijskog odobrenje korisnik je u obavezi uplatiti u cijelosti u korist gradskog Proračuna Grada Hvara, odmah po izdavanju koncesijskog odobrenja.

 

Iznimno, u slučaju naknada većih od 20.000,00 kn dozvoljava se plaćanje naknade u dva obroka i to zaključno do 31. srpnja tekuće godine.

 

Za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru koncesionari, osim naknade za koncesiju, plaćaju posebnu naknadu za korištenje komunalne infrastrukture prema posebnoj odluci Gradonačelnika Grada Hvara.

 

7. GRAFIČKI PRIKAZ

 

Grafički prikaz mikrolokacija koncesijskih odobrenja Grada Hvara sastavni je dio ovog Plana (Privitak br. 2)  a dostupan je i na službenim mrežnim stranicama Grada Hvara na linku:

http://tzhvar.hr/userfiles/file/share/Koncesijska odobrenja Hvar.zip

 

 

 

GRAFIČKI PRIKAZ – PREGLEDNA KARTA – POLOŽAJ MIKROLOKACIJA

 

Pregledna karta sastavni je dio ovog Plana (Privitak br. 1) ali se ne objavljuje, kao i Grafički prikaz mikrolokacija u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

8. ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Postupak davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja i djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje propisani su Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04 i 63/08, 133/13 i 63/2014) i odlukama Grada Hvara.

 

Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na temelju zahtjeva.

 

Naknada članovima Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, sukladno članku 6. navedene Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja planirana je u Proračunu Grada Hvara ukupnom iznosu od 50.000,00 kn.

 

Podnositelj zahtjeva za davanje Odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba, vlasnik obrta registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži Odobrenje.

 

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

-          Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti) – prilaže djelatnik Grada po službenoj dužnosti

-          Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru

-          Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva

-          Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom)

-          Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev (novi korisnici)

-          Potvrdu upravnog odjela Grada Hvara i Komunalnog poduzeća Hvar d.o.o. i Nautičkog centra Hvar d.o.o., o nepostojanju dugovanja

-          Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Grada Hvara za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.

 

Koncesijsko odobrenje daje se na vremenski rok od 1 (jedne) kalendarske godine. Iznimno, koncesijsko odobrenje može se dati na vremenski rok dulji od 1 (jedne) godine , a najviše do 5 (pet) godina. Rok se određuje na kalendarske (nedjeljive) godine.

 

Sukladno članku 8. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04 i 63/08, 133/13 i 63/2014) iznimno, kada se Odobrenje daje na vremenski rok dulji od 1 godine, a za obavljanje djelatnosti potrebna je mikrolokacija na pomorskom dobru, Vijeće je dužno prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.

 

Nakon što je utvrđeno da pojedini zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja sadrži sve potrebno, pristupa se odlučivanju o dodjeli koncesijskog odobrenja.

-          Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja razmatrat će prispjele zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja u koliko je podnositelj zahtjeva uredno podmirio svoje obaveze prema Gradu Hvaru i prema tvrtkama u vlasništvu/suvlasništvu Grada Hvara, obveze iz prethodne godine vezano za postupak izdavanja koncesijskih odobrenja te ukoliko nije gospodarski koristio pomorsko dobro bez pravne osnove i /ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru, ukoliko prethodno ne plati naknadu štete zbog stjecanja bez osnove, s tim da visina naknade štete ne može biti manja od naknade za koncesiju, koju bi bio dužan platiti ovlaštenik koncesije da pomorsko dobro koristi na temelju valjane pravne osnove (akti na temelju djelovanja nadležnih institucija – Carinska uprava, Lučka kapetanija, Građevinska inspekcija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i sl.).

-          Ukoliko za istu mikrolokaciju postoji više zahtjeva prednost će imati ranije zaprimljeni zahtjev računajući od dana objave Plana u Službenog glasniku Grada Hvara.

-          Za mikrolokacije za koje postoji interes za dodatna ulaganja u uređenje okoliša, uređenje postojećih objekata, ulaganja u pomorsko dobro i sl., Vijeće će prednost dati podnositelju čijim se Planom* uređenja predviđa veće ulaganje u trajno uređenje mikrolokacije i podizanje razine usluge.

-          Dodatno: Objekti za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine mogu se postavljati isključivo u skladu sa Idejnim rješenjem kojeg će prethodno izraditi Grad Hvar.

-          Zahtjev za koncesijsko odobrenje u tekućoj godini može se odbaciti ukoliko su nadležna tijela dostavila Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja pisanu dokumentaciju o neurednom poslovanju korisnika koncesijskog odobrenja iz prethodne godine.

-          Koncesijsko odobrenje može se ukinuti ukoliko dva puta uzastopce nadležna tijela prijave nepravilnosti u obavljanju djelatnosti.

 

Ovaj Plan  stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara, a po pribavljenoj potvrdi Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za turizam i pomorstvo.

 

Stupanjem na snagu ovaj Plan objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Hvara, a po objavi, podnose se zahtjevi za koncesijsko odobrenje na propisanom obrascu.

 

*Prema potrebi, ovisno o atraktivnosti lokacije.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 342-01/1-18-01/02

URBROJ: 2128/1-01/1-18-06

Hvar, 12. ožujka 2018.g

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

S A D R Ž A J:

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

Odluka o kupnji nekretnine izravnom pogodbom

Zaključak o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2017.-2022. godine

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o planu upisa u Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ za pedagošku godinu 2018./2019.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za  djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu

Odluka o povjeravanju komunalnih poslova Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara za razdoblje 2018.-2022.g.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o korištenju javne površine za postavu tabli za oznaku komercijalnog sadržaja u Gradu Hvaru

Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Hvara za 2017. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Hvara za 2018. godinu

Zaključak o  prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2018. godini i Plana Provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2018. godini

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odluka o dopuni Odluke o određivanju imena ulicama i trgovima u Gradu Hvaru

 

GRADONAČELNIK:

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Đurđica Sarjanović, Jelsa

 [1] Sukladno članku 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) Plan upravljanja pomorskim dobrom Općine/Grada mora biti usklađen sa županijskim godišnjim Planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.

[2] Sukladno članku 8. stavak 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) kada se zahtjev za Odobrenje odnosi na posebno zaštićene prirodne vrijednosti na pomorskom dobru, Vijeće može dati Odobrenje nakon što ishodi suglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

[3] Sukladno članku 8. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) Vijeće je po službenoj dužnosti dužno zatražiti suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti.

[4] Sukladno članku 8. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) Vijeće je po službenoj dužnosti dužno zatražiti suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti.

[5] Sukladno članku 8. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) Vijeće je po službenoj dužnosti dužno zatražiti suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti.

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus