Službeni Glasnik br. 3/2018

Glasnik je dostupan OVDJE.


 

 SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

GODINA XXV.  BROJ 3.

Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn - plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

Hvar, 28. ožujka 2018. godine

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018. godine, donosi

 

STATUT GRADA  HVARA

 

PREAMBULA

 

Grad Hvar otočko je naselje koje svojim geografskim smještajem, kulturnim nasljeđem, tradicijom, kulturnim spomenicima, arhitekturom i  urbanim sadržajima predstavlja gradsko naselje mediteranskog obilježja.

 

Ovaj Statut donosimo odlučni da, sukladno zakonima Republike Hrvatske, zaštitimo našu tradiciju mediteranskog življenja i kao zajednica ostanemo sposobni za održivi razvoj na korist nama i onima koji će nas naslijediti, kao i onima koji će nam se pridružiti u dobroj vjeri, želeći s nama dijeliti našu sudbinu.

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Grada Hvara, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Grad Hvar je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

 

Grad Hvar obuhvaća područje omeđeno sa istoka granicom katastarskih općina Stari Grad i Grablje koja počinje u uvali Maslinica (zapadno od žala). Ide prema jugu poljskim putem zapadno od dolca sve do dna nasipa kod sjevernog ulaza u tunel, skreće prema cesti Hvar  -Stari Grad kod obzidanog oštrog zavoja iznad tunela, nastavlja prema jugoistoku razvodnicom iznad zavoja do poljskog puta (pokraj kote 340- trigonometra 246) koja vodi za Medešćine, zatim nastavlja poljskim putem zapadno od polja zvanog Moča, nastavlja prema jugozapadu poljskim putem preko razvodnice istočno od polja zvanog Gomilica do tromeđa katastarskih općina Grablje, Stari Grad i Svirče. Od katastarske tromeđe ide katastarskom granicom između katastarskih općina Stari Grad i Svirče prema istoku do kote 547, dalje nastavlja prema istoku vododjelnicom do vrha sv. Nikola (kota 628  trigonometar 305), nastavlja liticom prema koti 566  trigonometar 123 i dalje prema koti 493  trigonometar 108, odatle dalje prema istoku starim putem Svirče – Ivan Dolac do katastarske granice koja dijeli katastarsku općinu Svirče – Vrisnik i tom granicom skreće prema moru do rta Česminov Bad. Od tog rta granica skreće prema zapadu obalom mora do rta Pelegrin i skreće prema istoku obalom mora do početne točke u uvali Maslinica (zapadno od žala), te obuhvaća sve otoke sa južne i sjeverne strane obale.

 

Grad Hvar obuhvaća područja naselja: Brusje, Hvar, Jagodna, Malo Grablje, Milna, Sveta Nedjelja, Velo Grablje i Zaraće.

 

Granice područja Grada Hvara idu katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar područja.

 

Granice Grada Hvara mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

 

Grad Hvar je pravna osoba.

 

Sjedište Grada Hvara je u Hvaru.

 

Tijela i upravno tijelo Grada Hvara imaju pečate.

 

Opis pečata iz stavka 3. ovoga članka, način njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

 

OBILJEŽJA GRADA HVARA

 

Članak 4.

 

Grad Hvar ima grb i zastavu.

 

Grb Grada Hvara je povijesni grb Grada Hvara.

 

Grb Grada Hvara se sastoji od dvaju polja, jedno iznad drugog, odijeljenih prostom crtom.

 

U gornjem je polju na plavoj pozadini lik hvarskog zaštitnika sv. Stjepana pape i mučenika. On sjedi na zlatnom (žutom) prijestolju, odjeven u haljinu i zaogrnut crvenim plaštem. Na glavi mu je zlatna (žuta) papinska tijara (visoka kapa s tri krune i križem na vrhu), u ljevici zlatni (žuti ) trostruki križ na dugom štapu, a desnicom blagoslivlja.

 

U donjem polju, na zlatnoj (žutoj) pozadini, prikaz Grada Hvara u bijeloj boji, s dva gradska zida s kulama, na kojima se nalazi po jedna zastavica plave boje, koji su na vrhu spojeni gradskom tvrđavom Forticom. Zidovi sežu do plavog mora na dnu ovoga polja. Na obali, između krajeva gradskih zidova, prikazano je desno pročelje Katedrale sa zvonikom, a lijevo pročelje Arsenala.

 

Zastava Grada Hvara sastoji se od plave podloge s upisanim grbom Grada u sredini, koji je obrubljen  bijelom (srebrnom) tankom trakom. Veličina razmjer i položaj grba i zastave moraju biti prema standardu kakav je na grbu i zastavi Republike Hrvatske. Svečana zastava Grada Hvara je od svile sa zlatnim resama.

 

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada Hvara.

 

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad Hvar i izražava pripadnost Gradu Hvaru.

 

O korištenju grba i zastave Gradsko vijeće donosi posebnu odluku, na temelju koje gradonačelnik može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Grada.

 

Članak 5.

 

Dan Grada Hvara je 2. listopada  blagdan sv. Stjepana, pape i mučenika.

 

Za Dan Grada Hvara održava se svečana sjednica Gradskog vijeća, na kojoj se dodjeljuju nagrade i druga javna priznanja.

 

JAVNA PRIZNANJA

 

Članak 6.

 

Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Hvara, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, školstva, športa, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

 

Javna priznanja Grada Hvara su:

 1. Počasni građanin Grada Hvara
 2. Nagrada Grada Hvara za životno djelo
 3. Godišnja nagrada Grada Hvara (osobna i kolektivna)
 4. Plaketa Grada Hvara (zlatna i srebrena)
 5. Zahvalnica Grada Hvara
 6. Nagrada Grada Hvara za postignuća na natjecanjima državne i međunarodne razine.

 

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

 

Članak 7.

 

Grad Hvar surađuje s općinama i gradovima na području Splitsko dalmatinske županije i Splitsko dalmatinskom županijom, a posebno s jedinicama lokalne samouprave na otoku Hvaru i srednjodalmatinskim otocima, radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka.

 

Grad Hvar, radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa zbog unapređivanja gospodarskog i društvenog razvitka gradova i općina u Republici Hrvatskoj, može osnovati s drugim gradovima i općinama odgovarajuću udrugu.

 

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl., u daljnjem tekstu: sporazum ) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Hvar uspostavlja, surađuje i održava suradnju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država.

 

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Grada Hvara s lokalnim jedinicama drugih država, sadržaju i oblicima te suradnje donosi Gradsko vijeće, u skladu sa zakonom, međunarodnim ugovorima i općim aktima.

 

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća

 

Članak 8.

 

Sporazum  o suradnji Grada Hvara i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu Grada Hvara.

 

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

 

Članak 9.

 

Grad Hvar samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

 

Članak 10.

 

Grad Hvar u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 1. uređenje naselja i stanovanje,
 2. prostorno i urbanističko planiranje,
 3. komunalno gospodarstvo,
 4. brigu o djeci,
 5. socijalnu skrb,
 6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
 7. odgoj i osnovno obrazovanje,
 8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 9. zaštitu potrošača,
 10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 11. protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
 12. promet na svom području ,
 13. ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

 

Grad Hvar obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

 

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 11.

 

Grad Hvar može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz ovog članka zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

 

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju  međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

 

Članak 12.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na  Splitsko-dalmatinsku županiju, u skladu sa njezinim  Statutom.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara, samostalno, ili sa ostalim jedinicama lokalne samouprave na otoku Hvaru, može tražiti od Splitsko dalmatinske županije da joj, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova  iz samoupravnog djelokruga Županije, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

 

 

 

 

 

 

 

NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

Članak 13.

 

                Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, te predstavka građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 14.

 

Referendum se može raspisivati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog značenja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.

 

Na temelju odredaba zakona i ovog Statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača u Gradu Hvaru i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara.

 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio gradonačelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora Gradsko vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati donijeti odluku  u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

 

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom svih članova Gradskog vijeća.

 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% ukupnog broja birača u Gradu Hvaru, većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara Gradsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

 

Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga , odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredaba Zakona.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

 

Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

 

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za gradsko vijeće osim odluke koja je donesena na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

 

Članak 15.

 

Referendum se može raspisati radi opoziva gradonačelnika i njegovog zamjenik:

 

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u  Gradu Hvaru.

 

Gradsko vijeće raspisuje referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika. Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

 

Referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog  referenduma za opoziv kao ni u godini u kojoj se održavaju redoviti izbori za gradonačelnika.

 

Članak 16.

 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

 1. naziv tijela koje raspisuje referendum
 2. područje za koje se raspisuje referendum,
 3. naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno o kojima će birači odlučivati na referendumu,
 4. obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,
 5. referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,
 6. dan održavanja referenduma.

 

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

 

Članak 17.

 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Hvara, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

 

Članak 18.

 

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 14. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće.

 

Tijela Grada Hvara ne mogu donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovoga članka, prije prestanka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

 

Članak 19.

 

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnik.

 

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara može sazvati mjesni zbor građana i za dio područja Grada koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok ili slično).

 

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

 

Članak 20.

 

Mjesne zborove građana saziva Vijeće mjesnog odbora. Mjesne zborove građana može sazvati Gradskog vijeće radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Grad.

 

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

 

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

 

Članak 21.

 

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

 

Gradsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.

 

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

 

Članak 22.

 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Hvara kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Hvara, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

 

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).

 

TIJELA  GRADA HVARA

 

Članak 23.

 

Tijela Grada Hvara su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

 

GRADSKO VIJEĆE

 

Članak 24.

 

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada Hvara, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

 

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Hvara, poslovi  koje se odnose na uređivanje odnosa iz zakonodavne naravi u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi  u nadležnosti su Gradonačelnika.

 

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

 

 

 

Članak 25.

 

Gradsko vijeće donosi:

-          Statut Grada,

-          Poslovnik o radu,

-          proračun i odluku o izvršenju proračuna,

-          godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-          odluku o privremenom financiranju,

-          nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Hvara,

-          odluku o promjeni granice Grada Hvara,

-          donosi odluku o pristupanju izradi prostornih planova kao i njihovih izmjena i dopuna, te, nakon provedene procedure, iste usvaja,

-          odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada, u skladu sa zakonom,

-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Hvara čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, te ostale imovine odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna

-          uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

-          donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

-          odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih  prava u skladu sa zakonom,

-          donosi odluku o osnivanju i prestanku javnih ustanova, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Grad, te odlučuje o njihovim statusnim  promjenama i preoblikovanjima u skladu sa  zakonom,

-          daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-          odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim  društvima ako zakonom, nije drugačije riješeno,

-          odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,

-          donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

-          raspisuje lokalni referendum,

-          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

-          bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

-          odlučuje o davanju koncesija kad je to određeno zakonom,

-          odlučuje o pokroviteljstvu,

-          donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-          imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

-          donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 

Članak 26.

 

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

 

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.

 

Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

 

Članak 27.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

-          predstavlja i zastupa Vijeće,

-          saziva sjednicu Vijeća,

-          predlaže dnevni red Gradskog vijeća,

-          predsjedava i održava red na sjednicama Vijeća,

-          pokreće inicijativu za razmatranje i raspravu o pojedinim pitanjima iz djelokruga Vijeća,

-          brine se o radu Vijeća i radnih tijela,

-          brine se o suradnji Vijeća sa vijećima drugih općina odnosno gradova,

-          brine se o provođenju načela javnosti rada Vijeća,

-          brine se o primjeni Poslovnika Vijeća i o ostvarivanju prava članova Vijeća,

-          potpisuje odluke i druge akte što ih donosi Vijeće,

-          brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

-          obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća zamjenjuju predsjednika Gradskog vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

 

Potpredsjednici Gradskog vijeća obavljaju poslove iz djelokruga predsjednika kada im ih predsjednik povjeri.

 

Članak 28.

 

Gradsko vijeće čini 13 vijećnika.

 

Mandat članova Gradskog vijeća traje do donošenja Odluke  Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama  zakona,  a počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća.

 

Mandat člana Gradskog vijeća  izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana  stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona.

Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

 

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

Članak 29.

 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-          ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

-          ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke

-          ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-          ako mu prestane prebivalište s područja Grada Hvara, danom prestanka prebivališta,

-          ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka, i državljanstvo Europske unije danom njegovog prestanka.

-          smrću.

Članak 30.

 

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

 

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

 

Članak 31.

 

Vijećnik ima prava i dužnosti:

-          sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,

-          raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

-          predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

-          postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,

-          postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika sukladno zakonu i Poslovniku Gradskog vijeća,

-          sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

-          prihvatiti članstvo u radnom tijelu u kojem ga izabere Gradsko vijeće, s tim što može biti predsjednik samo jednog radnog tijela,

-          tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

-          Ima pravo na neplaćeni dopust radi prisustvovanja sjednicama Gradskog vijeća

-          Ima pravo uvida u popis birača

-          Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

 

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

 

 

 

Članak 32.

 

Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama, te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

 

Gradsko vijeće može posebnom odlukom urediti načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Gradskog vijeća.

 

Statut, Poslovnik Gradskog vijeća, proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

 

Članak 33.

 

Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Gradskog vijeća.

 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća, ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

 

GRADONAČELNIK

 

Članak 34.

 

Gradonačelnik zastupa Grad i izvršno je tijelo u Gradu Hvaru.

 

Mandat gradonačelnika traje do prvog dana nakon objave Državnog izbornog povjerenstva službenih rezultata izbora.

 

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

-          izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

-          priprema prijedloge općih akata,

-          donosi opće i pojedinačne akte, kada je na to ovlašten zakonom i Statutom Grada,

-          daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose i drugi predlagatelji,

-          utvrđuje prijedlog proračuna Grada,

-          upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i ostalom raspolaganju  imovinom Grada Hvara čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima  ,

-          upravlja prihodima i rashodima Grada sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Grada i drugim aktima Gradskog vijeća,

-          upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada a najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima  ,

-          donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

-          imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

-          imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-          utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Grada,

-          predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-          usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

-          nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

-          obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

-          zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, odlukama Gradskog vijeća i drugim propisima,

-          daje punomoći za zastupanje,

-          obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom i drugim propisom.

 

Gradonačelnik grada imenuje i razrješuje predstavnike grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1., točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Članak 35.

 

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Grada.

 

Članak 36.

 

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Gradskom vijeću, i to do 31. siječnja tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 31. srpnja za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

 

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 30 dana od dana primitka zahtjeva.

 

Članak 37.

 

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća.

 

Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis Gradonačelnik će donijeti odluku o obustavi u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta.

 

Gradonačelnik ima pravo zatražiti  od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

 

Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz prethodnog stavka ovog članka, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

 

Članak 38.

 

Gradonačelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.

 

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

 

Zamjenik  gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

 

Gradonačelnik i njegov zamjenik odlučuju da li će dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

 

Gradonačelnik i njegov zamjenik dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnoj službi u Gradu o tome hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Ako gradonačelnik ili njegov zamjenik odluče da dužnost neće obavljati profesionalno, imaju pravo na naknadu  za rad u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

Članak 39.

 

Gradonačelnik ima jednog zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti a biraju8 se na neposrednim izborima sukladno članku 94. stavak 1. zakona o lokalnim izborima (Narodne Novine br.144/12).

 

Članak 40.

 

Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika  mandat prestaje po sili zakona:

-          ako podnese ostavku danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim zakonom o općem upravnom postupku,

-          danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-          danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca

-          danom prestanka prebivališta na  području Grada Hvara,

-          danom prestanka hrvatskog državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

-          smrću.

 

Pročelnik upravnog tijela nadležan za službeničke odnose će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga gradonačelnika, i to u slučaju kada mandat gradonačelniku prestane prije isteka dvije godine mandata. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašati će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku gradonačelnika, do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašati će povjerenik Vlade Republike hrvatske.»

 

Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za gradonačelnika, a dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik.

 

Članak 41.

 

Gradonačelnika i njegovog zamjenik mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20%  ukupnog broja birača u  Gradu Hvaru.

 

Gradsko vijeće raspisat će  referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim ali ne prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog  referenduma za opoziv kao ni u godini u kojoj se održavaju redoviti izbori za gradonačelnika.

 

Odluka o opozivu je donesena ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasali uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu Hvaru.

 

UPRAVNA TIJELA

 

Članak 42.

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Hvara, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojava se Jedinstveni upravni  odjel i unutar njega unutarnje ustrojstvene jedinice.

 

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

 

Članak 43.

 

Unutarnje ustrojstvene jedinice u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata Gradskog vijeća Grada Hvara, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju mjere propisane tim aktom i zakonom.

 

Unutarnje ustrojstvene jedinice Grada Hvara u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

 

Članak 44.

 

Unutarnje ustrojstvene jedinice samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

 

Unutarnje ustrojstvene jedinice dužna su Gradskom vijeću pružiti sve informacije iz samoupravnog djelokruga Grada.

 

Unutarnje ustrojstvene jedinice u obavljanju poslova iz svojeg samoupravnog djelokruga dužna su raditi po smjernicama i preporukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

 

Članak 45.

 

Sredstva za rad jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Grada Hvara, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

JAVNE SLUŽBE

 

Članak 46.

 

Grad Hvar u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

 

Članak 47.

 

Grad Hvar osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 10. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova i vlastitih pogona.

 

Obavljanje određenih djelatnosti Grad Hvar može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

 

MJESNA SAMOUPRAVA

 

Članak 48.

 

Na području Grada Hvara osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

 

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

 

Mjesni odbor je pravna osoba.

 

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka, mjesni odbor je dužan uvažavati interes Grada Hvara u cjelini.

 

Članak 49.

 

Mjesni odbori na području Grada Hvara osnivaju se za naselja: Brusje, Jagodna-Jagodni Bad, Milna-Malo Grablje, Velo Grablje i Sveta Nedjelja.

 

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća  i prikazuju se   na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te odluke.

 

Članak 50.

 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati Gradsko vijeće i 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora i gradonačelnik.

 

Članak 51.

 

U slučaju da prijedlog iz članka 52. daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku gradonačelniku.

 

Gradonačelnik  u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

 

Ukoliko gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

 

Pravovaljani prijedlog gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

 

Članak 52.

 

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

 

Članak 53.

 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

 

Članak 54.

 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

 

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

 

Postupak izbora vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća  uz shodnu  primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

 

Članak 55.

 

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Gradsko vijeće.

 

U postupku izbora članova vijeća mjesnog odbora, Gradsko vijeće donosi odluke:

-          o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora,

-          o imenovanju komisije za provođenje izbora članova Vijeća mjesnog odbora,

-          o imenovanju komisije za popis birača,

-          o načinu izrade glasačkih listića,

-          o imenovanju biračkih mjesta i biračkih odbora.

 

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

 

Konstituirajuću sjednicu Vijeća mjesnog odbora sazvat će gradonačelnik u roku od 30 dana od dana okončanja izbora za Vijeće mjesnog odbora.

 

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine, a funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.

 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora ali i državljanin europske unije.

 

Članak 56.

 

Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora.

 

Vijeće mjesnog odbora ima:

-          tri člana u mjesnom odboru koji ima do 200   stanovnika,

-          pet članova u mjesnom odboru koji ima više od 200 stanovnika.

 

Članak 57.

 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

 

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

-          predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,

-          saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

-          provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,

-          surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća i gradonačelnikom,

-          informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

-          obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora, Gradonačelnik i Gradsko vijeće Grada Hvara.

 

Predsjednik vijeća za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora i Gradonačelniku.

 

Članak 58.

 

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

-          prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,

-          predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,

-          raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,

-          obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.

 

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena zakonom, Statutom Grada i pravilima mjesnog odbora.

 

Članak 59.

 

Vijeće mjesnog odbora:

-          donosi program rada i izvješće o radu mjesnog  odbora,

-          donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje  prioritet u njihovoj realizaciji,

-          donosi pravila mjesnog odbora,

-          donosi poslovnik o radu u skladu s ovim  Statutom,

-          donosi financijski plan i godišnji obračun,

-          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,

-          saziva mjesne zborove građana,

-          odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada Hvara,

-          predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,

-          surađuje s drugim mjesnim odborima na  području Grada Hvara,

-          – surađuje s udrugama na svom području u   pitanjima od interesa za građane mjesnog   odbora,

-          obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.

 

Članak 60.

 

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

 

Članak 61.

 

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 

 

 

 

Članak 62.

 

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u gradskom proračunu.

 

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

 

Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u gradskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom gradskom odlukom.

 

Članak 63.

 

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

 

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

 

Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

 

Članak 64.

 

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

 

Članak 65.

 

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i Gradonačelnik.

 

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

 

Članak 66.

 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.

 

Gradsko vijeće može na prijedlog Gradonačelnika u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

 

IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA HVARA

 

Članak. 67.

 

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Hvaru, čine imovinu Grada Hvara.

 

Članak 68.

 

Imovinom Grada upravljaju Gradsko vijeće i gradonačelnik u skladu s odredbama zakona, ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

 

Gradonačelnik upravlja imovinom Grada u skladu sa zakonom i Statutom.

 

Članak 69.

 

Grad Hvar ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

 

Prihodi Grada Hvara su:

-          gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

-          prihodi od stvari u vlasništvu  Grada i imovinskih prava,

-          prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,

-          prihodi od naknada za koncesiju koje daje Gradsko vijeće Grada Hvara,

-          novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Hvar u skladu sa zakonom,

-          udio u zajedničkim porezima sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

-          sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

-          drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 70.

 

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Hvara iskazuju se u proračunu Grada Hvara.

 

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

 

Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 71.

 

Proračun Grada Hvara i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

 

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

 

Članak 72.

 

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

 

Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

 

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika do 31. prosinca donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.“

 

Članak 73.

 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

 

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

 

Nakon isteka godine za koju je proračun donesen, Gradsko vijeće donosi godišnji obračun proračuna.

 

Članak 74.

 

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.

 

Proračun se objavljuje na način na koji se objavljuju odluke Gradskog vijeća Grada Hvara i mora biti dostupan stanovnicima tog područja.

 

AKTI GRADA

 

Članak 75.

 

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte.

 

Gradsko vijeće donosi pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima rješava o pojedinačnim stvarima.

 

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi pojedinačne i opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

 

Gradonačelnik donosi i pojedinačne akte, kada, u skladu sa zakonom rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih ili pravnih osoba.

 

Članak  76.

 

Radna  tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

 

Članak 77.

 

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 78. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom zakonom, ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

 

Članak 78.

 

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Splitsko-dalmatinske županije.

 

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugi propisi.

 

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

 

Članak 79.

 

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

 

 

Članak 80.

 

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja se temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Članak 81.

 

Detaljnije odredbe o aktima Gradskog vijeća i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

Članak 82.

 

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u Službenom glasilu Grada Hvara.

Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana objave.

 

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

 

JAVNOST RADA

 

Članak 83.

 

Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

 

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

 

Članak 84.

 

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

-          javnim održavanjem sjednica,

-          izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-          objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Hvara i na web stranicama Grada Hvara.

 

Odlukom Gradskog vijeća bez nazočnosti javnosti održava se sjednica, ili dio sjednice Gradskog vijeća kada se raspravlja o materijalu koji je povjerljiv.

 

Članak 85.

 

Javnost rada gradonačelnika osigurava se:

-          izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-          objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Hvara i na web stranicama Grada Hvara.

Članak 86.

 

Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

Upravno tijelo Grada koje odredi gradonačelnik mora u svoje uredovno vrijeme omogućiti građaninu uvid u važeće zakone i opće akte Grada Hvara.

 

Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan način javno obaviješteni o radnom vremenu, uredovnim danima i drugim važnim pitanjima za rad upravnih tijela Grada Hvara.

 

Članak 87.

 

Poslovnu tajnu predstavljaju podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim propisom ili općim aktom Gradskog vijeća, a koji predstavljaju proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada, te druge podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za gospodarske interese Grada.

 

Članak 88.

 

Na zgradama u kojoj su smještena tijela Grada Hvara mora biti istaknut naziv tijela, a na prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela Grada Hvara.

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 89.

 

Način djelovanja gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i eventualni sukob interesa u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

 

Članak 90.

 

Gradsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti, te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 91.

 

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik i Odbor za statut i poslovnik  Gradskog vijeća.

 

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.

 

Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

 

Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glasovala većina svih članova Gradskog vijeća.

 

Članak 92.

 

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta Grada Hvara i zakona, uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

 

Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada Hvara sukladno posebnim zakonima i odredbama ovog Statuta primjenjivat će se akti Grada Hvara u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

 

U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 2. ovoga članka sa zakonom i Statutom, primjenjuju se neposredno odredbe zakona i ovoga Statuta.

 

Izjave o osnivanju u postojećim trgovačkim društvima, u kojima Grad Hvar drži sve poslovne udjele, moraju se uskladiti s odredbama Statuta u roku od petnaest dana od dana njegova stupanja na snagu.

 

Članak 93.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14, 8/17 i 11/17).

 

Članak 94.

 

Ovaj Statut stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

KLASA: 021-05/18-01/01

URBROJ: 2128/

Hvar, 27. veljače 2018. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 35. i 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17 ) i članka 58., 59. i 60. Poslovnika o radu gradskog vijeća Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj:5/09, 7/09 i 2/11) Gradsko vijeće Grada Hvara na 13. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine,  donosi

 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Polugodišnjeg izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 12. lipnja do 31. prosinca 2018.g

 

I.

 

Ne prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 12. lipnja do 31. prosinca 2018.g

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 020-01/18-01/07

Urbroj: 2128/01-02-18-02

Hvar, 27. travnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 26. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), članka Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama («NN», broj: 105/97, 104/00, 87/08 i 69/09), članka 24. . Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Hvar  ( «Službeni glasnik Grada Hvara «, broj: 7/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 13. sjednici 27. ožujka 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

 

 

 

I.

 

Imenuje se Nikla Barbarić za ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Hvar  na vrijeme od četiri godine.

 

II.

 

Imenovana će započeti s obavljanjem dužnosti od 1. travnja 2018. godine.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/21

URBROJ: 2128-01/1-30-18-07

Hvar, 27. ožujka 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, Mag. iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14, 8/17 i 11/17), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/17), članaka 14. i 16. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 13. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 1.

Grad Hvar provesti će javni natječaj za davanje u zakup slobodnih javnih površina na rok od zaključenja ugovora do 31.prosinca 2020. godine i to na lokacijama:

 

1. ISPRED HP-a NA RIVI

SMJEŠTAJ: uz istočni zid zelene površine a nasuprot agencije „Fontana“ na Ulici Obala Riva

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije i suvenira………………………………….2 prodajna mjesta (pozicije B-18 i B-19)

 

Početna cijena zakupnine za:

- prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira: ………………………………………….3.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)

 

2. „PARK ŠUMICA“ (MINI-GOLF IGRALIŠTE)

SMJEŠTAJ: kod Mini-golf igrališta u gradskom „parku Šumica“ na Ulici Šetalište Antuna Tonija Petrića

SADRŽAJ I KAPACITET: postava samostojeći bankomat ………………1 prodajno mjesto (pozicija 2)

Početna cijena zakupnine za:

- postava samostojećeg bankomata ………………………………………. 30.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je ………………………………………..30.000,00 kn/godišnje

 

3. UVALA KRIŽA

SMJEŠTAJ: ispred zida maslinika Franjevačkog samostana

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira ili poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)…………………………………. …………………………….1 prodajno mjesto (pozicija 3)

Početna cijena zakupnine za:

- prodaju  razglednica, slika, bižuterije, suvenira  i potrepština za plažu …………… 2.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je ………………………………………11.500,00 kn/godišnje),

a za:

- prodaju poljoprivrednih proizvoda …………………………………………….500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je …………………………………………4.500,00 kn/godišnje)

 

4. DOLAC II                                                                                           SMJEŠTAJ: zapadno i sjeverno od Autobusnog kolodvora na Ulici Trg Marka Miličića

SADRŽAJ I KAPACITET: bankomat te iznajmljivanje automobila, motorkotača i bicikli …… 4 prodajna mjesta (pozicija 2 te A-1, A-2 i A-3)

Početna cijena zakupnine za:

- postava samostojećeg bankomata ………………………………………..30.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je ……………………………………….30.000,00 kn/godišnje)

- iznajmljivanje automobila, motorkotača i bicikli (za 3 prodajna mjesta) … 25.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je ……………………………………….30.000,00 kn/godišnje)

5. „PARK DR. JOSIPA AVELINIJA“

SMJEŠTAJ: uz šetnicu za tvrđavu „Fortica“

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja sladoleda i pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića   …………………………….1 prodajno mjesto (pozicija 2)

Početna cijene zakupnine za:

- prodaju sladoleda i pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića ….2.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je …………………………………………8.000,00 kn/godišnje)

6. TVRĐAVA „FORTICA“

SMJEŠTAJ: ispred ulaza u tvrđavu „Fortica“ na Ulici biskupa Jurja Dubokovića

SADRŽAJ  I KAPACITET: postava samostojećeg bankomata ……………1 prodajno mjesta (pozicija 1)

Početna cijena zakupnine za:

- postava samostojećeg bankomata ……. ………………………………………..30.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je ……………………………………….30.000,00 kn/godišnje)

 

Temeljem ovog Zaključka, Gradonačelnik Grada  Hvara raspisati će natječaj koji će se provesti putem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama. Povjerenstvo za javne površine otvara ponude i odabire najpovoljnijeg ponuđača.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/18-01/89

URBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 27. ožujka 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 58.,59. i 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara ( „Službeni glasnik Grada Hvara “, broj : 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 13. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju izvješća o provedbi projekta Hvar – tvrđava kulture za 2017. godinu

 

I.

 

Prihvaća se izvješće o provedbi projekta Hvar – tvrđava kulture za 2017. godinu, koje se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 303-01/16-01/01

URBROJ:  2128/01-01/01-18-64

Hvar, 27.ožujka 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 141. i 143. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10,  105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14 i 07/17) te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst,  6/13, 11/13, 8/14, 8/17 i 11/17) Gradsko vijeće Grada Hvara na 13.sjednici održanoj  dana 27. ožujka  2018.godine, donosi

 

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

 

Programom javnih potreba u osnovnom školstvu ( u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti šire od utvrđenih potreba Državnim pedagoškim standardom koja su od značenja za Grad Hvar u 2018.godini, a čije se provođenje ostvaruje putem:

-          tekuće pomoći za financiranje osnovnog školstva te

-          kapitalne pomoći za opremanje i uređenje školske zgrade i učionica.

 

Članak 2.

 

I. TEKUĆA POMOĆ ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA

 

Za financiranje programa Osnovne škole Hvar iznad standarda planiraju se sredstva tekuće pomoći i to za:

-          nabavu pedagoških pomagala  iznos od 2.667,50 kuna,

-          nabavu sportske opreme iznos od 4.611,25 kuna,

-          nabavu sitnog inventara iznos od 2.721,25 kuna,

UKUPNO: 10.000,00 kuna.

 

Članak 3.

 

II. KAPITALNA  POMOĆ ZA OPREMANJE I UREĐENJE ŠKOLSKE ZGRADE I UČIONICA

 

Za financiranje opremanja i uređenje školske zgrade i učionica Osnovne škole Hvar planiraju se sredstva kapitalne pomoći i to za:

-          nabava interaktivnih ekrana i interaktivnih ploča u iznosu od 400.000,00 kuna,

-          nabava prijenosnih računa u iznosu od 8.779,00 kuna,

-          klimatizaciju škole u iznosu od 240.000,00 kuna,

-          uređenje informatičke učionice u iznosu od 53.458,50 kuna,

-          nabava zvučnih kutija za glazbu umjesto školskog zvona u iznosu od 7.762,50 kuna

UKUPNO:  710.000,00 kuna.

 

Članak 4.

 

Sredstva pomoći navedene u članku 2. i članku 3. ovog Programa odobravati će se nakon zaprimljenog zahtjeva Osnovne škole Hvar uz priloženu dokumentaciju ( ponude, predračuna i sl.) te sklopljenog ugovora sa Gradom Hvarom.

 

Osnovna škola Hvar dužna je kod   nabava navedenih u članku 2. i 3. ovog Programa poštivati  Zakon o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, broj: 120/16 ).

 

Članak 5.

 

U  Proračunu Grada Hvara za 2018.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/17) za izvršenje ovog Programa planiran je iznos od 720.000,00 kuna u programu 1022 u aktivnosti  A 1022 01- pomoći osnovnim školama.

 

Članak 6.

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA:402-01/18-01/19

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 27. ožujka 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 18. stavak 2. Zakona  o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj: 79/06 i 110/15) te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst,  6/13, 11/13, 8/14, 8/17 i 11/17) Gradsko vijeće Grada Hvara na 13. sjednici održanoj  dana 27. ožujka  2018.godine, donosi

 

PROGRAM

JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA STANICE SPLIT NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2018.GODINU

 

Članak 1.

 

Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Split na području Grada Hvara za 2018.godinu ( u daljnjem tekstu: Program) donosi se  raspored sredstava Proračuna Grada Hvara za 2018.godionu u dijelu koji se odnosi na financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Split.

 

Članak 2.

 

Grad Hvar ima interes za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Split kao specijalizirane službe, koja će u svrhu očuvanja ljudskih život i imovine obavljati djelatnosti sprečavanja nesreća, traganja, spašavanja i pružanja pomoći građanima  na nepristupačnim mjestima na području grada Hvara, nedostupnim drugim službama te u drugim izvanrednim  okolnostima kada se može djelovati uz primjenu posebnog stručnog znanja, vještina i opreme  koji se koriste u gorskom spašavanja.

 

Članak 3.

 

Financijska sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u Proračunu Grada Hvara za 2018.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 10/2017) u Programu 1005- Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja , u Aktivnosti A1005 04- Donacija Gorskoj službi spašavanja u iznosu od 10.000,00 kuna.

 

 

 

Članak 4.

 

Financijska sredstva iz članka 3. ovog Programa utrošit će se za provođenje javnih ovlasti i djelatnosti na području Grada Hvara  temeljem Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

 

Članak 5.

 

Grad Hvar i Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Split sklopit će ugovor o načinu i uvjetima financiranja aktivnosti navedenih u ovog Programu.

 

Članak 6.

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA:402-01/18-01/18

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 27.ožujka 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11, 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 13. sjednici održanoj 27. ožujak 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar, čiji je prijedlog utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar.

 

 

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa:601-01/18-01/01

Urbroj:2128/01-02-18-03

Hvar, 27. ožujka 2016. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić mag. iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11 ), članka 3. stavak 3. i 4.Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 13. sjednici održanoj  27. ožujka 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu javnog WC i garderobe

u sklopu gradske tržnice u Hvaru na određeno vrijeme

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Uslužnom obrtu „NAVIGARE“ Hvar, vlasnik Zvonimir Kolovrat, sklapanje novog ugovora o zakupu javnog WC-a i garderobe u sklopu gradske tržnice u Hvaru, na određeno vrijeme od 21. svibnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine, iznos zakupnine 500,00 kuna mjesečno plus porez na dodanu vrijednost /PDV/.

 

Članak 2.

 

Zakupnik je ovlašten u predmetnom poslovnom prostoru obavljati registriranu djelatnost: javnog WC –a i garderobe, te pranje rublja i tuširanje, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, osim ako je sukladno posebnim  propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Radno vrijeme javnog WC i garderobe u zimskom periodu ( studeni, prosinac, siječanj, veljača, ožujak, travanj mjesec ) od 07,00 do 19,00 sati svaki dan, te u vrijeme adventa i ostalih većih događanja u Gradu hvaru od 00,00 do 24,00,a  u ljetnom periodu ( svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad mjesec ) od 00,00 do 24,00 sata svaki dan, sukladno Odluci o radnom vremenu javnog WC i garderobe KLASA: 33-01/14-01/01 URBROJ: 2128-01-01/1¸-14-1 od 06. ožujka 2014. godine.

 

Članak 3.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o., Porezne uprave o podmirenim obvezama i zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se  pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/17-01/06

URBROJ:2128/01-02-18-06

Hvar, 27. ožujka 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag. iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11 ), članka 3. stavak 1. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme

u tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar, Kroz Burak 17

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u  zakup poslovnog prostora broj tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar,Kroz Burak 17 u Hvaru.

 

Članak 2.

 

Rok trajanja zakupa poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je na određeno vrijeme od jedne ( 3 ) godine od dana sklapanja ugovora o zakupu.

 

Članak 3.

 

Javni natječaj će se provesti prikupljanjem ponuda javnim nadmetanjem-licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak nadmetanja, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/12).

 

Članak 4.

 

Namjena prostora je za obavljanje slijedećih djelatnosti sukladno NKD 2007.:

-          47.71 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama,

-          4772  Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože,

-          47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,

-          -47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama,

-          -47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama-isključivo autohtonih proizvoda (suvenira), te  prodajna galerija.

-          66.12 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima

-          79.12 Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)

-          79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

 

Članak 5.

 

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke je 400 kuna po m2 kuna plus porez na dodanu vrijednost (PDV).

 

Članak 6.

 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grada i na web stranici Grada Hvara (www. hvar. hr). Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja.

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/17-01/04

URBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 27. ožujka 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 7 11/13 ), i članka  58, 59 i 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09 , 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 13. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, donosi

 

Zaključak

o Planu provedbe odluke gradskog vijeća o namjeni Fontika za smještaj izložbenog prostora turističke kulture Grada Hvara

 

I.

 

Traži se od gradonačelnika da u roku 30 dana vijećnicima dostavi plan provedbe Odluke gradskog vijeća o namjeni Fontika za smještaj izložbenog prostora turističke kulture Grada Hvara sa određenom dinamikom izvođenja radova kao i rokovima.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/16-01/05

URBROJ: 2128/01-02-1-10

Hvar, 27. ožujka 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9. Stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“,br.: 28/10) i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ br.: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14, 8/17 i 11/17) Gradonačelnik Grada Hvara,   d o n o s i

 

ODLUKU

o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika

u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se bruto osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara u iznosu od 6.500,00 kuna. (Slovima: Šest tisuća petsto kuna).

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara, a primjenjuje se od 01.travnja 2018.godine, (ne uključuje plaću za ožujak 2018.).

 

Članak 3.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara KLASA: 113-01/10-01/26, URBROJ: 2128-01-01/1-10-1 od 30.rujna 2010.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 120-01/18-01/03

URBROJ: 2128/01-01/1-18-1

Hvar, 20.ožujka, 2018.god.

 

GRADONAČELNIK:

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“,br.: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 34. Statuta Grada Hvara („službeni glasnik Grada Hvara“ br.: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14, 8/17 i 11/17) Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o utvrđivanju osnovice za obračun plaće djelatnika

Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se bruto osnovica za obračun plaće djelatnicima Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u iznosu od 6.500,00 kuna. (Slovima: Šest tisuća petsto kuna).

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara, a primjenjuje se od 01.travnja 2018.godine, (ne uključuje plaću za ožujak 2018.).

 

Članak 3.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće djelatnika Gradske knjižnice i čitaonice Hvar KLASA: 113-01/10-01/26, URBROJ: 2128-01-01/1-10-2 od 30.rujna 2010.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 120-01/18-01/04

URBROJ: 2128/01-01/1-18-1

Hvar, 20.ožujka. 2018.god.

 

GRADONAČELNIK:

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

S A D R Ž A J:

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

1. Statut Grada Hvara…………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

2. Zaključak o neprihvaćanju Polugodišnjeg izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 12. lipnja do 31. prosinca 2018.g…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3. Odluka o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Hvar……………………………………………………. 48

4. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina……………………………………………… 49

5. Zaključak o prihvaćanju izvješća o provedbi projekta Hvar – tvrđava kulture za 2017. godinu………….. 50

6. Program javnih potreba u osnovnom školstru Grada Hvara za 2018. godinu……………………………………….. 50

7. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Split na području Grada Hvara za 2018. godinu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

9. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu javnog WC i garderobe u sklopu gradske tržnice u Hvaru na određeno vrijeme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

10. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme u tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar, Kroz Burak 17……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

11. Zaključak o Planu provedbe odluke gradskog vijeća o namjeni Fontika za smještaj izložbenog prostora turističke kulture Grada Hvara…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

 

 

GRADONAČELNIK:

 

1. Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara        54

2. Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće djelatnika Gradske knjižnice i čitaonice Hvar…………. 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Đurđica Sarjanović, Jelsa

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus