Službeni glasnik – br. 10/2017

Službeni glasnik – br. 10 /2017 dostupan je za preuzimanje OVDJE


SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

 

GODINA XXIV.  BROJ 10.                                   Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 22. prosinca 2017. godine                         plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

1.jpg

2

Na temelju odredbe članka 14. i 130. Zakona o proračunu (“NN”, broj: 87/08, 136/12 i 15/15) i  članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11,  2/11-pročišćeni tekst,  6/13, 11/13, 8/14 i 8/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine ,

d o n o s i

 

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Grada Hvara

za 2018. godinu

 

I

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom ( u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

II

 

STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

Članak 2.

 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa i obuhvaća sve prihode i rashode, te primitke i izdatke Proračuna i proračunskih korisnika Grada Hvara.

 

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

 

Račun prihoda čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje robe te pružanja usluga i donacija, prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi te  prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

 

Račun rashoda čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, donacije i ostali rashodi, te  rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

 

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

 

Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

 

Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema propisanim proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

 

Plan razvojnih programa čine rashodi za održavanje i izgradnju  komunalne infrastrukture, druga kapitalna ulaganja te  kapitalne pomoći, a odnose se na razdoblje od 2018.-2020.godine,  a isti su razrađeni po pojedinim programima, sa ciljevima, mjerama i pokazateljima  rezultata.

 

Članak 3.

 

Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici po vrstama, rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje raspoređeni u programe, te razvrstani prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana.

 

III

 

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

1. Upravljanje prihodima i izdacima

 

Članak 4.

 

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim stavkama.

 

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

 

Na temelju članka 48. i 52. Zakona o Proračunu određuje se izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ i Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u korist Proračuna Grada Hvara. O ostvarenim   prihodima i izvršenim rashodima, proračunski korisnici dužni su izvijestiti Grad Hvar ( Službu za proračun i financije Grada Hvara ) do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec.

 

 

Članak 5.

 

Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim Godišnjim financijskim planom. Korisnici smiju preuzimati obveze samo do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Proračuna i za namjene utvrđene Proračunom. Zbog neravnomjernog priljeva sredstava u Proračun, Gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinom korisniku.

 

Članak 6.

 

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima ispunjenja obveza koje podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir ugovorene rokove plaćanja.

 

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama, uz suglasnost Gradonačelnika.

 

Članak 7.

 

Korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih financijskih sredstava, a u skladu s Godišnjim planom nabave,  Zakonom o javnoj nabavi («NN», broj: 120/16) i naputcima koje donosi ministar financija.

 

2. Izvršavanje proračuna

 

Članak 8.

 

Proračun se izvršava na temelju Godišnjeg plana za izvršavanje Proračuna,  a u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima. Izvršavanje i prijenos sredstava utvrđenih Proračunom vršit će Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara po odobrenju gradonačelnika.

 

Članak 9.

 

Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti Godišnji financijski plan po pojedinim stavkama. Svi korisnici proračunskih sredstava dužni su uz godišnje financijsko izvješće dostaviti Gradu Hvaru  i izvješće o utrošku sredstava primljenih iz Gradskog proračuna.

 

3. Proračunska zaliha

 

Članak 10.

 

U Proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.

 

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

 

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode.

 

Sredstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu iznositi najviše do 0,50% proračunskih prihoda bez primitka.

 

Sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 108.900,00 kuna.

 

Članak 11.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da tijekom godine zbog neravnomjernog pritjecanja sredstava može koristiti sredstva stalne pričuve  i namjenska sredstva.

 

Članak 12.

 

Ako se tijekom godine na temelju propisa poveća djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtjeva i povećana proračunska sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za navedene namjene osiguravaju se iz tekuće proračunske pričuve.

 

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost pojedinog korisnika, što zahtjeva smanjena sredstva, ili ako korisnik prestane poslovati, neutrošena sredstva će se prenijeti u proračunsku pričuvu ili korisniku koji je preuzeo njegove poslove.

 

4. Preraspodjela sredstava

 

Članak 13.

 

Preraspodjela utvrđenih sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje, odnosno u skladu Zakonom o proračunu.

 

Gradonačelnik je obvezan  izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjelama iz stavka 1. ovoga članka u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Članak 14.

 

Sredstva koja su Proračunom osigurana za donacije udrugama čija je djelatnost od interesa za Grad  Hvar, raspoređivat će se u skladu sa provedenim  javnim natječajem ili javni pozivom, a prema likvidnim mogućnostima Proračuna, a sukladno uvjetima iz članka 5. ove Odluke.

 

Članak 15.

 

Ako prihodi koje ostvaruje Grad Hvar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

 

5. Privremene mjere

 

Članak 16.

 

Ako u tijeku godine nastanu nove ili veće obveze za Proračun ili se dogode promjene gospodarskih kretanja te niža naplata prihoda, Gradonačelnik može na prijedlog Službe za proračun i financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka ( privremena obustava  izvršavanja Proračuna), a sve sukladno odredbama članka 43. Zakona o proračunu.

 

Članak 17.

 

Odluke koje Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću moraju sadržavati financijsku procjenu posljedica za proračun iz koje mora biti razvidno da li se temeljem predloženog povećavaju ili smanjuju prihodi ili rashodi Proračuna.

 

Ako se tijekom godine usvoje Odluke na osnovu kojih nastaju nove obveze za proračun, sredstva se moraju  osigurati u proračunu.

 

7. Isplata sredstava

 

Članak 18.

 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

 

Odgovorna osoba mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene obveze.

 

Doznaka sredstava proračunskim korisnicima kao i donacije i pomoći vršiti će se samo uz pismeni zahtjev  korisnika  koji  treba sadržavati  specifikaciju troškova za koje se traži donacija ili pomoć. Uz zahtjev je potrebno priložiti  kopiju ugovora sa Gradom Hvarom, dokaz o nastalom trošku (kopiju računa, otpremnice, dostavnice i sl.) te dokaz o provedenom postupka javne nabave ili dokaz o provedenom postupku sukladno internom aktu o  jednostavnoj nabavi. Ako se sredstava odobravaju unaprijed , prije nastalog  troška, potrebno je naknadno dostaviti  račune, otpremnice te dokaze o provedenom postupku javne nabave ili postupku sukladno internom aktu o jednostavnoj nabavi. Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara može zatražiti i dodatnu dokumentaciju prije isplate sredstava.

 

Nakon primljene isplate te izvršenih obveza korisnici su dužni dostaviti izvješće sa dokazom o  utrošku doznačenih  sredstava. Isto se ne odnosi na prijenose koji se isplaćuju prema posebnim zakonima.

 

Način preuzimanja obveza i izvještavanja o preuzetim obvezama te način isplate uređuje Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

 

Članak 19.

 

Sredstva za ostala materijalna prava zaposlenika isplaćivat će se temeljem utvrđenih kriterija i visine planiranih proračunskih sredstava.

 

Članak 20.

 

Korisnicima kojima se sredstva za zaposlene osiguravaju u Gradskom proračunu ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima uz suglasnost Gradonačelnika i uz osiguranje sredstava za novozaposlene.

 

Radi pravovremenog doznačivanja sredstava za 2018. godinu za plaće i druge namjene, Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa djelatnika koji se financiraju iz Proračuna.

 

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka valja dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa djelatnika.

 

8. Odgovornost

 

Članak 21.

 

Prava i odgovornosti po ovoj odluci ima Gradonačelnik.

 

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate , te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

 

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

 

9. Proračunski nadzor i unutarnji nadzor

 

Članak 22.

 

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem Korisnika te nad zakonitošću i svrhovitom uporabom proračunskih sredstava obavlja se sukladno odredbama Zakona o proračunu, a unutarnji nadzor može provesti Gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

 

Članak 23.

 

Korisnici moraju omogućiti provođenje nadzora i dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se odnose na proračunski nadzor.

 

Ako se prilikom proračunskog nadzora  utvrdi da je bio povrijeđen propis ili akt čije se provođenje nadzire, odlukom se nalaže postupak za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku.

 

Članak 24.

 

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno odluci ili Proračunu, stavke izdataka u financijskom planu Korisnika umanjuju se za opseg nenamjenski utrošenih sredstava ili se privremeno obustavlja isplata sredstava iz stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

 

Mjere iz prethodnog stavka izvršavaju se na temelju odluke koju donosi Gradonačelnik.

 

IV

 

UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

 

1. Upravljanje gradskom imovinom

 

Članak 25.

 

Gradska imovina je financijska i nefinancijska imovina u vlasništvu Grada Hvara.

 

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove,  trgovačka društva i druge pravne osobe.

 

Gradskom imovinom upravlja Gradonačelnik na temelju zakona, Statuta Grada Hvara i općih akata Gradskog vijeća.

 

2. Upravljanje financijskom imovinom

 

Članak 26.

 

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna u skladu sa odredbom članka 62. Zakona o proračunu upravlja Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

 

Privremeno slobodna novčana sredstva mogu se kratkoročno oročiti u poslovnoj banci ili uložiti u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja, o čemu odlučuje Gradonačelnik.

 

Novčana sredstva iz članka 1. i 2. ovog članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

 

3. Izvršavanje javnih službi

 

Članak 27.

 

                Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu, Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe.

 

Pravne osobe u kojima Grad Hvar ima najmanje 25% udjela u kapitalu moraju najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine dostaviti Gradonačelniku dnevni red sjednice skupštine te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu, ako ih ne sadrži dnevni red sjednice skupštine.

 

4. Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine

 

Članak 28.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina može se stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća Korisnika.

 

Gradonačelnik Odlukom propisuje načela i standarde za provedbu odredbi stavka 1.  ovoga članka, pri čemu mora poštovati načela učinkovitosti i ekonomičnosti.

 

5. Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom

 

Članak 29.

 

Korisnici upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom koju posjeduju prema Zakonu o proračunu , što podrazumijeva korištenje imovine, njezino održavanje i davanje u zakup.

 

Članak 30.

 

Čelnik Korisnika mora imovinom upravljati s brigom dobroga gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa odredbom članka 11. Zakona o proračunu.

 

Članak 31.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati, ako je to propisano zakonom.

 

O osiguranju nefinancijske dugotrajne imovine u drugim okolnostima odlučuje čelnik proračunskog korisnika, poštujući analize troškova i koristi te načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima.

 

Nadoknada za štetu nastalu na nefinancijskoj dugotrajnoj imovini  isplaćuje se iz Proračuna.

 

Članak 32.

 

Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnove osiguranja koriste se samo za kapitalne rashode.

 

V

 

ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

 

Članak 33.

Zaduživanje i davanje jamstava provodi  se do visine i na način propisan Zakonom. Odluku o zaduživanju i davanju jamstava donosi Gradsko vijeće Grada Hvara. Odluku o suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava pravnim osobama u gradskom vlasništvu te ustanova čiji je Grad Hvar osnivač i većinski vlasnik donosi Gradsko vijeće Grada Hvara.

 

Grad Hvar  u proračunskoj 2018. godini može dati jamstva  pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada Hvara najviše do ukupnog  iznosa od 500.000,00 kuna.

 

VI

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

Ova Odluka stupa na snagu  osmog  dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”., a primjenjuje se od 01. siječnja 2018.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

G r a d s k o  v i j e ć e

 

KLASA:400-01/17-01/33

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar,12. prosinca 2017.godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica  Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17 ), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14 i 70/17)  i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine, d o n o s i

 

P R O G R A M

SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

 

I

 

UVOD

 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi Grad Hvar je obvezan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom djelatnosti socijalne skrbi na svojem području.

 

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj  koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

 

Grad Hvar namjerava unaprijediti aktivnost na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi, kategorije će biti utvrđeni ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Proračunom Grada Hvara za 2018. godinu.

 

Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi u 2018. godini imati osnovni cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti, a sastavljen je u dvije cjeline:

 

- prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi tijekom 2018. godine,

- u drugoj cjelini izloženi su uvjeti (kriteriji za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi, kategorija korisnika) i realizacija programa vrstom korisnika.

 

II

 

OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI

 

AKTIVNOSTI

SREDSTVA

(u kunama)

1.  Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

20.000

2.  Subvencioniranje  stacionara

5.000

3.  Pomoć udrugama           65.000
4.  Troškovi borbe protiv ovisnosti

2.000

5.  GD Crvenog križa Hvar

200.000

6.   Jednokratne novčane pomoći

300.000

7.   Pomoći za novorođenu djecu

120.000

8.  Darovi djeci od navršene 1 godine života do   polaska u školu-predškolska i djeci u osnovnoj školi

45.000

9.   Ostale naknade u naravi

60.000

10.  Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću       “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih        obitelji

15.000

11.  Stipendiranje učenika i studenata

300.000

12.  Pomoć Gradu Vukovaru za stipendije

40.000

13.  Sufinanciranje cijene prijevoza

67.000

14.  Izgradnja doma za starije osobe

100.000

U K U P N O:

1.339.000

 

III

 

UVJETI ZA OSTVARIVANJE POJEDINE AKTIVNOSTI:

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

 

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su: troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

 

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

 

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležna služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, temeljem rješenja koje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

3. Pomoć udrugama

 

Odobravanje financijskih sredstava udrugama iz područja socijalne skrbi u 2018. godini, vršit će se putem javnog natječaja / javnog poziva, a sve u skladu s odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14 i 70/17)  te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (“Narodne novine”, broj: 26/15).

 

5. Gradsko društvo Crvenog križa Hvar

 

Isplata sredstava vršiti će se sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa (“Narodne novine”, broj: 18/11).

 

6. Jednokratne pomoći

 

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili kućanstvu sa prebivalištem na području Grada Hvara koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su: bolest (troškovi liječenja ), smrt člana obitelji ili elementarne nepogode.

 

Jednokratnu  novčanu pomoć odobrava gradonačelnik i ne može iznositi više od 6.000,00 kuna godišnje, a iznimno zbog velikih zdravstvenih problema (hitne operacije) ili velikih troškova liječenja može se odobriti do 15.000,00 kuna godišnje.

 

Pod jednokratnom novčanom pomoći smatra se i novčana pomoć umirovljenicima i socijalno ugroženima osobama, koja se temeljem posebne odluke gradonačelnika isplaćuje povodom božićnih blagdana.

 

 

 

7. Pomoći za novorođenu djecu – 3.000,00 kuna po novorođenom djetetu

 

Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

- jedan od roditelja /posvojitelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorođeno/posvojeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara

- da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu podnese najkasnije do navršene prve godine života djeteta odnosno u roku od jedne godine od pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

- potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja/ posvojitelja i djeteta,

- preslika osobne iskaznice izdate od Policijske postaje Hvar jednog od roditelja/ posvojitelja,

- fotokopija rodnog lista djeteta odnosno rješenja o posvojenju djeteta.

 

8. Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u osnovnu školu- predškolskoj djeci, kao i djeci u Osnovnoj školi Hvar – poklanjat će se sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara za vrijeme božićnih blagdana.

 

9. Ostale naknade u naravi obuhvaćaju troškove koje Grad Hvar ima vezano uz:

                – sufinanciranje zapošljavanja pomoćnika u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja pohađaju osnovnu i srednju školu,

- financiranje životnog osiguranja nezbrinute djece iz doma „Maestral“, kao i ostale naknade za čijim bi se financiranjem javila potreba tijekom 2018.godine.

 

10. Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

 

U pedagoškoj godini 2017/2018 u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković”, kojeg je osnivač Grad Hvar, polaze i djeca iz socijalno ugroženih obitelji što će se financirati iz ovog Programa. Pravo na subvenciju boravka djece u dječjem vrtiću, temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije navedene u obrascu zahtjeva, imaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece čija obitelj ima rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje, roditelji korisnici stalne pomoći i roditelji slabog imovinskog stanja  koji u posljednja tri mjeseca imaju prihode ispod uvjeta prihoda utvrđenom ovim Programom.

 

11. Stipendiranje učenika i studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima, kao i sufinanciranje cijene autobusnog prijevoza učenika i studenata.

 

Ovaj će se Program realizirati u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi, Splitsko-dalmatinskom županijom, Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb i Domom zdravlja.

 

Realizacija ovog Programa provoditi će se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi te sukladno ovom Programu, temeljem pismenih zahtjeva korisnika, a odluku o svakom predmetu donosi Gradonačelnik.

 

IV

 

UVJET PRIHODA:

 

Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod viši od:

 

Dvočlana obitelj 3000,00 kuna
Za svakog daljnjeg člana +1000,00 kuna

 

Uvjetom prihoda smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji/kućanstva ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga ukupni primitci, ukupni dohodak i sva materijalna sredstva koja samac ili obitelj, odnosno članovi kućanstva ostvare po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine, naknada ili primitaka prema drugim propisima, sredstvima obveznika uzdržavanja ili prihodima ostvarenim na neki drugi način.

 

 

 

 

 

 

V

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“ a primjenjuje se od 1. siječnja 2018.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

 

Gradsko vijeće

KLASA: 500-01/17-01/88

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12. prosinca 2017.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj: 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj  5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine, d o n o s i

 

Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2018. godinu

 

Članak 1.

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Hvara, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u kulturi, a osobito:

 

- redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Hvar,

- redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi

koje su od interesa za Grad Hvar,

- programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,

- programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,

- programi izdavačke djelatnosti, te akcije i manifestacije u književno-nakladničkoj

i knjižarskoj djelatnosti,

- programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkoga amaterizma, akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti,

- programi međunarodne kulturne suradnje,

- programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,

- programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Hvar,

- ostali kulturni programi.

 

Članak 2.

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

 

Program 3001- knjižnična djelatnost Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2018. godinu predviđen je iznos od…………………………………….525.630,00 kn

 

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 272.900,00 kuna, a od toga:

- za plaće predviđen je iznos od 224.000,00 kuna,

- za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 10.000,00 kuna,

- za doprinose na plaće predviđen je iznos od 38.900,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 104.930,00 kuna, a od toga:

- za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 13.000,00 kuna,

- za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 14.000,00 kuna,

- za rashode za usluge predviđen je iznos od: 69.000,00 kuna,

- za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 8.930,00 kuna,

 

C) za financijske rashode predviđen je iznos od 3.600,00 kuna, za bankarske i usluge platnog prometa,

 

D) za tekuće donacije predviđen je iznos od 1.000,00 kuna.

 

Tekući projekt T 3001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

D) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 143.200,00 kuna, od čega se 12.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, za nabavku knjiga predviđen iznos od 120.000,00 kuna, za nabavu umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela i računalnih programa iznos od 11.000,00 kuna te za nabavu pohranjenih knjiga, umjetničkih djela i ostalih vrijednosti iznos od 200,00 kuna.

 

Članak 3.

 

REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

 

Aktivnost A 1019 03- donacije udrugama u kulturi

 

Za redovnu djelatnost udruga u kulturi planira se iznos od 650.000,00 kuna.

 

Odobravanje financijskih sredstava udrugama u kulturi u 2018.godini vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14 i 70/17) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 4.

 

57. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2018. GODINI

 

Aktivnost A1019 01

 

U 2018. godini za realizaciju 57. HVARSKIH LJETNIH PRIREDBI s glavnim ciljem očuvanja i promocije hvarske i hrvatske kulturne baštine predviđen je ukupan iznos od 850.000,00 kuna i to iz općih prihoda 350.000,00 kuna, od ulaznica 230.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 140.000,00 kuna.

 

Od ukupno navedenog iznosa za manifestaciju koja se od svibnja do listopada održava na povijesnim lokacijama Grada Hvara predviđeni su iznosi:

 

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 7.000,00 kuna,

 

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 783.000,00 kuna,

 

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 60.000,00 kuna.

 

Članak 5.

 

OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE  I PRIREDBE

 

Aktivnost A1019 02

 

Za godinu 2018. godinu predviđen je iznos od 240.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta, predstave i koncerti i sl.). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge-honorare i ostale usluge predviđen je iznos od 200.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja 40.000,00 kuna.

 

Članak 6.

 

POMOĆ MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

 

Aktivnost A 1019 04

 

Pomoć Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti i uređenje ljetnikovca Hanibala Lucića, kao i na kapitalnu pomoć za  sanaciju crkve Sv. Marak, te za otkup spomeničke građe.

 

Za programsku djelatnost očuvanja spomeničkumbaštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od …………………………………..100.000,00 kn,

 

a za održavanje  ljetnikovca Hanibala Lucića predviđen je iznos od………………………25.000,00 kn.

 

Za kapitalnu pomoć za za  sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos……………….100.000,00 kn

 

te za otkup spomeničke građe predviđen je iznos……………………………………………..70.000,00 kn.

 

Sve navedeno  u Proračunu Grada Hvara za 2018.godinu čine ukupan iznos od……………………………………………….295.000,00 kn.

Članak 7.

 

ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

 

Aktivnost A 1019 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.340.000,00 kuna i to za rashode za materijal i energiju iznos od 180.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od

1.160.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne  te intelektualne i osobne usluge i ostale usluge- uređenje prostora).

 

Članak 8.

 

DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL

 

Kapitalni projekt  K 1019 06

 

                U Proračunu Grada Hvara za 2018. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna.

 

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 1.000.000,00 kuna i to iz vlastitih prihoda iznos od 500.000,00 kuna te  iz  očekivanih pomoći iznos od 500.000,00 kuna.

 

Članak 9.

 

OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

 

Kapitalni projekt  K 1019 07

 

U Proračuna Grada Hvara za 2018.godinu planiraju se sredstva za opremanje spomenika kulture u iznosu od 620.000,00 kuna za nabavku sitnog inventara i ostale opreme i uređaja.

 

Članak 10.

 

DODATNA ULAGANJA NA PALAČI  VUKAŠINOVIĆ

 

Kapitalni projekt K 1019 08

 

U Proračunu Grada Hvara za 2018. godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 600.000,00 kuna i to iz  vlastitih prihoda 200.000,00 kuna te iz pomoći 400.000,00 kuna.

Članak 11.

 

 

 

 

 

 

 

„HVAR – TVRĐAVA KULTURE“

 

Kapitalni projekt K 1019 09

 

                Ovaj se projekt odnosi na ulaganja u obnovu kulturne baštine temeljem aplikacije za dodjelu bespovratnih sredstava za program EU „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Cilj programa „Hvar – tvrđava kulture“ je valorizacija povijesnih dobara Grada Hvara u smjeru turizma i kulture i to tvrđave Fortice, Venerande, Galešnika i Arsenala.

 

Planirani iznos troškova za pripremnu fazu i projektnu dokumentaciju projekta iznosi 3.000.000,00 kuna a izvori sredstava su: 570.000,00 kuna iz vlastitih prihoda te 2.430.000,00 kuna iz kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU.

 

Članak 12.

 

„DODATNA ULAGANJA U GRADSKO LOGGIU

 

Kapitalni projekt K 1019 10

 

Ovaj se projekt odnosi na uređenje gradske Loggie. Planirani iznos sredstava je 2.500.000,00 kuna.

 

Članak 13.

 

UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

 

Grad Hvar je u Proračunu za 2018. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupnom iznosu od:

 

11.620.630,00 kuna.

 

Članak 14.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018 .godine.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA:612-01/17-01/28

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12. prosinca 2017.godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08- uredba,124/10,124/11, 86/12, 94/13,  85/15 i 19/16), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15) i članka 25.  Statuta Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13, 8/14 i 8/17)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 10.  sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine, d o n o s i:

P R O G R A M

javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2018. godinu

 

Članak 1.

 

Temeljem Zakona o sportu Grad Hvar osigurava sredstva iz proračuna za javne potrebe u sportu sukladno Zakonu o sportu i odredbama Zakona o udrugama. Javne potrebe u sportu kojima se osiguravaju sredstva iz Proračuna Grada Hvara jesu sportske djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u sportu od interesa za Grada Hvar koje su utvrđene kao javne potrebe u sportu, a osobito:

 

- redovna djelatnost udruga u sportu i drugih organizacija u sportu koje su od interesa za Grad Hvar,

- programi poticanja i razvitka sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole,

- programi održavanja, unapređenja i izgradnja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara,

- programi suradnje na području otoka Hvara, međuotočne suradnje pa i međuotočne sportske suradnje, prvenstveno među mladima, te

- ostali sportski programi, prema potrebi.

 

Članak 2

 

DONACIJE  SPORTSKIM  UDRUGAMA

 

Aktivnost A 1018 02 – donacije sportskim udrugama

 

Za djelatnost  udruga u sportu planira se iznos od…………………………………1.050.000,00 kuna.

 

Odobravanje financijskih sredstava sportskim udrugama u 2018. godini vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14 i 70/17) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 3.

 

PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

 

Aktivnost: A1018 01- održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja i unapređenja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2018.godinu predviđen je iznos od…………………………………………..310.000,00 kuna,

od čega se 10.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 300.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.

 

Aktivnost:  A1018 03- Izgradnja sportskog centra

 

Za program izgradnje sportskog centra u 2018.godini predviđen je iznos od…………………………………………..100.000,00 kuna,

za izradu projektne i prostorno-planske dokumentacije.

 

Aktivnost: A1018 04- Izgradnja sportskog-rekreacijskih terena

 

Za programe izgradnje sportsko-rekreacijskih terena u 2018.godini predviđen je iznos od…………………………………..300.000,00 kuna.

 

Aktivnost:  A1018 05- Dodatna ulaganja u nogometno igralište Križna luka

 

Planirani iznos je……….1.200.000,00 kuna.

 

Sukladno odredbama Zakona o sportu, a s ciljem održavanja redovne djelatnosti udruga u sportu te sigurnosti sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole, Grad Hvar će iznos od 1.200.000,00 kuna u 2018. godini uložiti za saniranje nogometnog igrališta u Križnoj luci odnosno postavljanje novog travnjaka od umjetne trave.

 

 

 

Članak 4.

 

Ukupna sredstva namijenjena sportu u

Proračunu Grada Hvara za 2018.godinu iznose…………………………………..2.960.000,00 kuna.

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u  “Službenom glasniku Grada Hvara”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 620-01/17-01/10

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12. prosinca 2017. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15 ), te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj  5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine, d o n o s i

 

P R O G R A M

 

financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2018. godinu

 

Članak 1.

 

Ovim Programom obuhvaćene su ostale udruge  civilnog društva Grada Hvara koje nisu obuhvaćene Programom socijalne skrbi Grada Hvara za 2018.godinu, Programom javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2018.godinu, te Programom javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2018.godinu. Udruge civilnog društva koje su posebno navedene u Proračunu Grada Hvara za 2018.godinu i kojima se dio sredstava odobrava temeljem posebnih propisa su:

 

-          Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar  za redovno poslovanje u iznosu od 1.400.000,00 kuna,

 

-          Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar za kapitalnu donaciju za završetak Vatrogasnog doma i kupnju opreme u  iznosu od 200.000,00 kuna,

 

-          Hrvatska gorska služba spašavanje  u iznosu od 10.000,00 kuna.

 

Za sve ostale udruge civilnog društva Grada Hvara planira se iznos od 300.000,00 kuna u 2018.godini, a odobravanje financijskih sredstava vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14 i 70/17) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 2.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara», a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA: 612-01/17-01/29

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12.  prosinca 2017.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine, donijelo je:

 

P R O G R A M

 

gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1. – OPĆE ODREDBE

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu.

 

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

 

Članak 2. – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

 

                Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 1 ovog Programa.

 

Za izgradnju cesta predviđeno je:… 2.200.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je: ….100.000,00 kn

Ukupno je predviđeno: ……………….2.300.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa 2.000.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina 300.000,00 kn

 

Članak 3. – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 2 ovog Programa

 

Ukupno je predviđeno: ……………….1.300.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa……………………………………..950.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina ……………………………………………………350.000,00 kn

 

Članak 4. – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

 

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

 

Ukupno je predviđeno: …..1.200.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

 

- iz sredstava komunalnog doprinosa ……………………………………………………880.000,00 kn

- iz pomoći ………………………200.000,00 kn

-              – iz prihoda od nefinancijske imovine ……………………………………………………..20.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina ……………………………………………………100.000,00 kn

 

Članak 5. – IZGRADNJA GROBLJA

 

Za izgradnju groblja predviđeno je: ……………………………………………………150.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je: ……………………………………………………..70.000,00 kn

Ukupno je predviđeno: ………………….220.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa ……………………………………………………170.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina ……………………………………………………..50.000,00 kn

 

Članak 6. – SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

 

Izgradnja nerazvrstanih cesta ………2.300.000,00 kn

Izgradnja javnih površina ……………1.350.000,00 kn

Izgradnja javne rasvjete ………………1.200.000,00 kn

Izgradnja groblja…………………………. 220.000,00 kn

 

Ukupno: ……………………………………5.070.000,00 kn

 

Članak 7. – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/17-01/97

Urbroj: 2128/01-02-17-02

Hvar,,12.12.2017.g.

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 28. st.1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 36/95, 109/95-uredba, 21/96-uredba, 70/97,128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04,110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11 i 144/12)  i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik  Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine, donijelo je:

 

P R O G R A M

 

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti

iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2018. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1. – UVODNE ODREDBE

 

Programom  održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine (u daljnjem tekstu: Programom)  u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području Grada Hvara kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti:

 1. održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa,
 2. održavanje javnih površina,
 3.  održavanje nerazvrstanih cesta,
 4. održavanje javne rasvjete
 5. održavanje groblja.

 

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje  Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava, kao i nositelji provedbe Programa.

 

Članak 2. – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovog  Programa, utvrđuje se kako slijedi:

 

1. Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa

 

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje javno-prometnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, parkirališta, pločnika, autobusnog stajališta, taksi stajališta, dječjih igrališta,  javnih sportskih terena i sličnih površina.

 

Pod održavanjem čistoće obalnog pojasa podrazumijeva se čišćenje  plaža i žala na Paklenim otocima kao i plaža i žala koja nisu dana u koncesiju.

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća:

 

1. Redovno i izvanredno pometanje (ručno i strojno)

2. Redovno i izvanredno pranje (ručno i strojno), a ovisi o stupnju i vrsti onečišćenja (komunalni otpad, sezonski otpad, grafiti, onečišćenje uljima, mazivima i sl.)

 

Čišćenje i pranje javnih prometnih površina najčešće se obavlja slijedećim tehnologijama:

- ručno čišćenje koje obuhvaća pometanje, te uklanjanje sipine  od nanosa nakon obilnih kiša

- strojno čišćenje pomoću čistilica različitih kapaciteta,

- pranje javno prometnih površina.

 

3. Redovito izvanredno uklanjanje vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama. Uklanjanje se obavlja fizički (čupanjem, struganjem i sl.) i  kemijski (tretiranjem herbicidima)

4. Nabava, postavljanje i održavanje košarica za otpatke (zidnih i samostojećih  košarica, košarica s pepeljarom),  pepeljara i košarica za feces (pseći otpad), pražnjenje istih, te zbrinjavanje prikupljenog otpada.

5. Pranje i čišćenje kamenih, betonskih i sl. elemenata smještenih na ili uz javno prometne površine i u parkovima.

6. Prema ukazanoj  potrebi i zimskim uvjetima: čišćenje snijega u pješačkim zonama  i  posipavanje solju  poledica  u pješačkim zonama, stubama i prilazima itd.

 

Na području grada Hvara (podjela na  6 zona)  planira se ručno i strojno čišćenje  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.:

 

- mehaničko čišćenje 1. zone  svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

- mehaničko čišćenje  2. zone  u sezoni svakodnevno, a  izvan turističke sezone  dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi,

- ručno pometanje 3., 4., 5. i 6. zone svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

- pražnjenje  i čišćenje košarica za otpatke   dva do tri  puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

- pranje Trga sv. Stjepana ( Pjace) , Obale Riva i Obale Fabrika  izvodit će se mehanički /pumpom i ručno, prema potrebi i u dogovoru s Gradom, a u razdoblju lipanj – rujan najmanje  jednom tjedno.

 

Održavanje čistoće obalnog pojasa obuhvaća:

 

1. Redovno i izvanredno čišćenje šetnica i obalnog  pojasa, osim lokacija za koje je izdana koncesija

2. Redovno i izvanredno  čišćenje  plaža i žala na Paklenim otocima

 

Na području grada Hvara  planira se  čišćenje  Paklenih otoka i obalnog pojasa  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda – Komunalno Hvar d.o.o.:

 

- čišćenje šetnica i obalnog pojasa  istočnog dijela, zapadnog dijela i Svete  Nedjelje svakodnevno, uključujući  nedjelje i praznike -  tijekom  turističke sezone (4 mjeseca),

- čišćenje i odvoz otpada sa gradskih plaža (koje nisu dane u koncesiju) na  Paklenim  otocima  i obalnom pojasu od Vele Garške do Dubovice u periodu   od 01.04. 2018. god. do 31.10.2018. god.  svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

- preuzimanje pravilno pakiranog sakupljenog otpada od koncesionara  u periodu od 01.04.2018. god. do 31.10.2018. god.

- pražnjenje  i čišćenje košarica za otpatke na obalnom pojasu dva do tri  puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike.

 

Predviđena  sredstva:

 

- za izvršenje  radova u iznosu od ………………………………………………..2.290.000,00  kn

                – za nabavu opreme u iznosu od ………………………………………………..1.000.000,00  kn

 

ukupno : 3.290.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

- iz komunalne naknade ……590.000,00 kn

- iz pomoći ………………………600.000,00 kn

- iz ostalih izvora …………..2.100.000,00 kn

 

2. Održavanje javnih površina

 

Pod održavanjem  javnih površina podrazumijeva se: održavanje javnih zelenih površina, održavanje urbane opreme (klupa, košarica , pepeljara i sl) , sanacija oštećenih asfaltnih, betonskih i popločenih površina, nabava,  postava  i održavanje oznaka ulica, parkova i sl,

 

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća:

 

1. Održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala,

2. Održavanje zelenih površina uz ceste i ulice

3. Održavanje cvjetnih korita i vaza

4. Održavanje dječjih igrališta s pripadajućom opremom

5. Održavanje parkovne opreme, javnih fontana i sustava za navodnjavanje.

Na području grada Hvara redovno se održavaju parkovi Veli đardin, Mali đardin, park Šumica, park kod Franjevačkog samostana, arboretum u gradskim zidinama tvrđave Fortica,  dječje igralište Šumica u Hvar, dječje igralište u Brusju, park u Brusju, te ostale uređene javne zelene površine.

 

Planirani radovi na održavanju javnih zelenih površina sastoje se od:

 

- Redovni i izvanredni hortikulturni radovi održavanje i njega travnjaka (košenje i sakupljanje trave, lišća, prozračivanje te obnova travnjaka), održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, cvjetnih vaza, grmova, živica i stabala,

- Redovna i izvanredna fitosanitetska zaštita bilja,

- Zbrinjavanje zelenog otpada,

- Redovno i izvanredno čišćenje i sakupljanje otpada s javnih zelenih površina,

- Građevinski radovi na održavanju parkovnih staza i drugih pješačkih površina , stubišta i sl vezanih za javne zelene površine,

- Redovno i izvanredno održavanje postojeće parkovne opreme (klupa, dječjih igračaka, cvjetnih korita i sl.), sustava za navodnjavanje i  fontana,

- Nabava i postava nove parkovne opreme,

- Nabava sadnog materijala- sezonskih cvjetnica, grmova, stabala, travnih busena i dr.,

- Ostali poslovi strukovno potrebni za održavanje javnog zelenila i opreme

- Uređenje javnih površina.

 

Osim redovnog  i izvanrednog održavanja tijekom godine, planirani su i radovi pojačanog održavanja pojedinih javnih zelenih površina s namjerom obnove i uvođenja novih sadržaja na postojeće zelene površine: park Šumica i arboretum unutar gradskih zidina tvrđave Fortica.

 

Na području grada Hvara planira se održavanje javnih zelenih površina  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.

 

Postava i održavanje oznaka naziva  ulica, parkova, trgova obuhvaća:

 

1. Nabava i postava  kamenih i metalnih natpisnih ploča na novim lokacijama, kao i zamjenu postojećih, dotrajalih ili oštećenih oznaka.

2. Nabava i postava  kućnih brojeva na novim lokacijama

 

Održavanje urbane opreme obuhvaća:

 

 1. Nabava i postava urbane opreme: klupe, košarice  za otpad, pepeljare,  opreme za reklamiranje, gradski satovi, nadstrešnice i sl.

 

Predviđena  sredstva:

                – za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od …………………………………………………1.350.000,00 kn

                – za materijal  u iznosu od …………………………………………………..220.000,00  kn

 

ukupno :………………………………….. 1.570.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

- iz komunalne naknade ..1.200.000,00  kn

- iz viškova prethodnih godina ……………………………………………………100.000,00 kn

- iz ostalih izvora …………….270.000,00  kn

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se odvijaju tijekom cijele godine na cestama, uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanje elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

 

 1. Redovno i parcijalno održavanje  podrazumijeva  izvođenje radova kojima se saniraju oštećenja asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i na trgovima, te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama- prilagodba nogostupa osobama smanjene pokretljivosti.

 

 1. Održavanje makadamskih površina podrazumijeva radove održavanja neasfaltiranih, makadamskih površina, sanaciju udarnih rupa, kolotraga i drugih lokalnih oštećenja.

 

 1. Održavanje ogradnih i potpornih zidova, te drugih betonskih građevina podrazumijeva sanaciju istih koji se nalaze u cestovnom zemljištu uz nerazvrstanu cestu i na javnim površinama, izrada novih zidova, sanacija i uređenje novih betonskih staza, stuba i sl.

 

 1. Hitne intervencije podrazumijevaju obilazak grada nakon obilnijih kiša i drugih vremenskih nepogoda te izvođenje radova čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne policije ili po pozivu nadležnih službenika Grada.

 

 1. Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke (smeđe)  i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa, podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih ili zamjene dotrajalih znakova, signalizacije i opreme cesta (izuzev prometnih svjetala). Zamjena dotrajale signalizacije vrši se prema potrebi dok se obnavljanje horizontalne prometne signalizacije vrši prije početka turističke sezone.

 

Predviđena  sredstva:

                – za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od ……………………………………………………400.000,00 kn

                – za materijal  u iznosu od …150.000,00 kn

 

ukupno : ………………………………………550.000,00 kn

 

Izvori  financiranja :

- iz komunalne naknade…… 470.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina ……………………………………………………..50.000,00 kn

- iz ostalih izvora ……………….30.000,00 kn

 

4. Održavanje javne rasvjete

 

Pod Održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije.

 

Pod upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete podrazumijeva se :

- redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete (izvori svijetlosti, predspojne naprave, armature, elektro ormari i dr.) radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti,

- preventivno održavanje  koje podrazumijeva radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema  izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima,

- ličenje stupova, nosača, ferala  i drugih metalnih elemenata javne rasvjete

- izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice ( poslije ne vremena, prometne nezgode i sl.)

- pojačano održavanje kada se vrši zamjena većeg broja  uređaja i objekata javne rasvjete ili proširenje javne rasvjete

- uređenje grada za vrijeme blagdana :  nabava, montaža, priključenje , održavanje i kontinuirana kontrola tijekom perioda postave, te demontaža opreme  za blagdansko ukrašavanje. Uključena je i   nabava jelki za blagdansko ukrašavanje grada.

- Provedba studije energetske učinkovitosti

 

Na području grada Hvara planira se održavanje javne rasvjete prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda – Komunalno Hvar d.o.o.

 

Predviđena  sredstva:

- usluga održavanja i materijal  u iznosu od …………………………………………………..450.000,00 kn

                – utrošak električne energije  u iznosu od ……………………………………………………440.000,00 kn

 

ukupno : ………………………………………890.000,00 kn

 

Izvori  financiranja :

-          iz komunalne naknade ……..890.000,00 kn

 

5. Održavanje groblja

 

Sredstva za održavanje groblja  planiraju se kao učešće u troškovima  održavanja i uređenja  Gradskog groblja Hvar, kao i drugih groblja na području grada Hvara.

 

Pod održavanjem i uređenjem podrazumijeva se:

 

- uređenje  mrtvačnica  i trjemova  pred mrtvačnicama

- uređenje pristupnih  staza oko  groblja

- uređenje kapela i vanjskih zidova

- izrada potrebne tehničke  dokumentacije

- radovi na proširenju groblja

 

Predviđena  sredstva:

-          održavanje groblja …………..350.000,00  kn

 

ukupno: ………………………………………350.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

- iz komunalne naknade ……..50.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina ……………………………………………………150.000,00 kn

- iz ostalih izvora ……………..150.000,00 kn

 

 

Članak 3. – SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

1. održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa ………………………….3.290.000,00  kn

2. održavanje javnih površina ………………………………………………..1.570.000,00  kn

3. održavanje nerazvrstanih cesta …………………………………………………..550.000,00  kn

4. održavanje javne rasvjete …………………………………………………..890.000,00  kn

                5. održavanje groblja………. 350.000,00  kn

 

Ukupno: ……………………………………6.650.000,00 kn

 

Članak 4. – ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018.godine.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/17-01/98

Urbroj: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12.12.2017.g.

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

 

                Na temelju članaka 26. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj 12.12.2017. godine,  d o n i j e l o  j e:

 

O D L U K U

O kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje na području Grada Hvara za 2018.g.

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se iznos i namjena kapitalne pomoći potrebne za gradnju objekata i uređaja komunalnih vodnih građevina na području Grada Hvara za razdoblje od 01.siječnja  do 31. prosinca 2018.

Članak 2.

 

Financiranje gradnje vrši se putem kapitalnih pomoći iz proračuna Grada Hvara prema Odvodnji Hvar d.o.o. – pružatelju usluga javne odvodnje na području Grada Hvara.

 

PROGRAM IZGRADNJE I PREDVIĐENA SREDSTVA

 

Članak 3.

 

Program izgradnje objekata vodnih građevina odvodnje – kapitalna pomoć Odvodnji Hvar d.o.o.:

 

1

Izgradnja oborinske odvodnje i Sanacija  objekata fekalne odvodnje u Ul. Nikice Kolumbića

455.000,00

2

Sanacija i rekonstrukcija objekata fekalne i oborinske odvodnje Grada Hvara, Ul. Ivana Božitkovića, Ul. biskupa Jurja Dubokovića, Riva i druge lokacije

260.000,00

3

Zamjena cijevi i šahti glavnog kolektora fekalne odvodnje na dijelu Šetališta Antuna Tomislava Petrića, 2. faza

300.000,00

4

Sanacija oborinskih i bujičnih kanala na poljoprivrednim i ostalim površinama

50.000,00

5

Izgradnja sekundarne mreže fekalne i oborinske odvodnje

100.000,00

6

Izgradnja oborinske odvodnje na šetnici od plaže ispod hotela Amfora do kupališta Bonj

100.000,00

7

Izgradnja oborinske odvodnje u Ul. Lucije Rudan, Ul. Ivana Buzolića, i na ostalim lokacijama

50.000,00

8

Nadzori nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata oborinske i fekalne odvodnje

30.000,00

9

Izrada tehničke dokumentacije za projekte izgradnje i rekonstrukcije objekata fekalne i oborinske odvodnje

200.000,00

UKUPNO (bez PDV-a):

1.545.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 4.

 

                Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/17-01/99

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12.12.2017.g.

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbi članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09,7/09,8/09,1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/14 i 8/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017.godine, donosi

 

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije D.D.D. za  2018. godinu

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije D.D.D. za  2018.godinu  trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, u ukupnom iznosu od 2.728.521,00 kuna bez PDV-a, a što je u skladu sa visinom tih izdataka  u Proračunu Grada Hvara za 2018.godinu.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da temeljem ovog Zaključka sklopi ugovor sa trgovačkim društvom Komunalno Hvar d.o.o. za poslove iz članka 1. ovog Zaključka.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 400-01/17-01/21

URBROJ:2128/01-02-17-03

Hvar, 12. prosinca 2017.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

KOMUNALNO HVAR d.o.o.

21450 HVAR, Vlade Stošića 7

OIB: 85724396887

 

P L A N

ZA 2018. GODINU

 

- POMETANJA, ČIŠĆENJA I PRANJA GRADA,

- ODRŽAVANJA JAVNIH  POVRŠINA,

- ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA OBALNOG POJASA,

- ODVOZA  OTPADA S PAKLENIH OTOKA,

- ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE,

- PROVOĐENJE SUSTAVNE AKCIJE D.D.D.

 

HVAR, prosinac  2017.

 

A)      POMETANJE, ČIŠĆENJE  I PRANJE GRADA

 

SVAKODNEVNO: 7 RADNIKA, DVIJE ČISTILICE, ELEKTROKOLICA I AUTO ZA PRANJE GRADA

 

2 radnika na uličnim strojnim čistilicama

4 radnika za ručno pometanje ulica

0,5 radnika na elektrokolicima

0,5 radnika za pranje grada

 

1. ZONA: Autobusna stanica Dolac, Pjaca, Fabrika do Zvijezde mora i naprijed šetnicom uz more do hotela Amfore pa prema Majerovici do rta Kovač, s jedne strane, zatim  Riva, Križa uz more sve do trgovine Kerum u Križnoj luci na jednoj strani i hotela Galeb na drugoj strani, svakodnevno nedjeljom i praznikom

 

- Mala električna strojna čistilica – jedan radnik cijelu godinu

 

2. ZONA: Zastupi, Šamoreta dolac, Sv. Katarina, Bukainka, dio Lučice, Vrisak, dio Križne luke, Križni rat, te svi ostali djelovi grada Hvara uključujući gradske prometnice, te prigradska naselja Milna i Brusje, tretiraju se u sezoni svakodnevno, a van sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi.

 

- Velika strojna čistilica- jedan radnik cijelu godinu

 

3. ZONA: Od autobusne stanice strmom ulicom kroz istočna Gradska vrata do zapadnih Gradskih vrata, sve okomite i sve paralelne ulice od Pjace do ceste ispod tvrđave Španjola.

 

- ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

4. ZONA: Od zapadnih Gradskih vrata do Sv. Katarine, cijela Gojava, Sv. Marak, Bankete, ispred Gradske Loggie, sve okomite ulice od Fabrike do hotela Pharos, pored toga oko štandova te veli i mali đardin na Pjaci.

 

- ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

5. ZONA: Ulica južno od Dječjeg vrtića, ulica iza Poljoprivredne zadruge, cijela Sv. Mikula, ulica južno od Stolne crkve do pozzerie Kogo, južno ispod zida palaće Vukašinović do skretanja u Burak,  Burak do obiteljske kuće Matković i sve okomite ulice prema Rivi.

 

-  ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

6. ZONA: Cijela Glavica s okomitim ulicama prema Burgu i Lučici, od obiteljske kuće Matković  prema školi, sve okomite ulice prema Lučici, cijela Lučica, osim uz more, prema obiteljskoj kući Lovrinčević, dalje strmom ulicom do Križne luke.

 

-  ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

SVI KOŠEVI U GRADU prazne se i čiste dva – tri puta dnevno, nedjeljom i praznokom od 01. svibnja do 31. listopada,

 

- jedan radnik 6 (šest) mjeseci 

 

PRANJE GRADA svakodnevno u noćnim satima u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

 

- dva radnika 3 (tri) mjeseca

 

Potrebna sredstva: 7  radnika

 

Plaća …………………………………………..717.186,00 kn

Mat.troškovi ………………………………….91.700,00 kn

Nemat. i rež. tr. ………………………………77.000,00 kn

 

Ukupno: ………………………………………885.886,00 kn

 

 

 

B) ODRŽAVANJE JAVNIH  POVRŠINA

 

B.1.) ZELENE POVRŠINE

 

SVAKODNEVNO: 5 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Održavanje svih javnih zelenih površina i  gradskih parkova – od Križne luke do punte Kovač, zalijevanje, košenje i dosijavanje trave uz obveznu sadnju sezonskog cvijeća i autohtonog bilja.

 

Pored toga vrši se redovito održavanje trajnog ukrasnog bilja (oleandri, tamarisi, palme itd.) uz morski pojas i u užoj gradskoj jezgri.

 

Potrebna sredstva: 5 radnika

 

Plaća: ………………………………………….501.036,00 kn

Mater. Troš. …………………………………….7.500,00 kn

Nemat. i rež.tr. ……………………………….55.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………593.536,00 kn

 

B.2.) OSTALE JAVNE  POVRŠINE

 

SVAKODNEVNO: 1 RADNIK

 

Iskustvom iz dosadašnjih aktivnosti u servisiranju Grada, ukazala se nužna potreba za zapošljavanjem jednog kvalificiranog radnika za održavanje na javnim površinama, kako u gradu Hvaru, tako i u prigradskim naseljima. U navedeno održavanje spadaju slijedeće aktivnosti:

 

- održavanje i bojanje klupa,

- održavanje  i bojanje oštećenih košarica ,pepeljara i dr.,

- održavanje i popravci raznih oštećenja na javnim površinama grada

- održavanje dječjih i sportskih igrališta,

- održavanje rukohvata i ograda,

- održavanje turističke signalizacije

- po potrebi i prema mogućnostima obavlja razne intervencije u i na objektima u vlasništvu grada Hvara

 

Potrebna sredstva: 1 radnik

 

Plaća: ………………………………………….110.848,00 kn

Mat.troškovi …………………………………..51.500,00 kn

Nemat. i rež.tr. ……………………………….11.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………173.348,00 kn

 

C) ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE OBALNOG POJASA

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA

 

1. ISTOČNI DIO: Šetnica i obalni pojas od uvale Pokonji dol do kupališta ispred hotela “Galeb”, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

2. ZAPADNI DIO: Šetnica i obalni pojas od Rotonde do uvale Podstine, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

3. SVETA NEDJELJA: Obalni pojas od Velog kamika do kupališta Zogon, obalni pojas (kupalište)  Jagodna i obalni pojas (kupalište) Bojanić bod, svakim danom, nedjeljom i praznikom održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

4. KOŠEVE NA OBALNOM POJASU prazni dva – tri puta dnevno, jedan radnik s elektro-kolicima svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom tijekom cijele godine.

 

Potrebna sredstva: 2 radnika

 

Plaće …………………………………………..189.346,00 kn

Mat. Toškovi …………………………………13.000,00 kn

Nemat. i rež. tr. ………………………………27.750,00 kn

Ukupno: ………………………………………230.096,00 kn

 

D) ODVOZ OTPADA SA PAKLENIH OTOKA

 

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA I BRODICA

 

Predviđa se jednog voditelja brodice, te dva radnika (po 6 mjeseci) i  brodicu, za  odvoz otpada sa područja Paklenih otoka.

 

Napomena: Brodica će biti u eksploataciji od 01. svibnja do 31. listopada, ukupno šest mjeseci. Voditlj brodice će tijekom zimskog perioda, kada brodica nije u eksploataciji voditi brigu o redovnom servisiranju i održavanju brodice i pogonskih motora. U ostalo vrijeme bit će dodjeljen kao ispomoć vrtlarskoj grupi, kojoj se u tom razdoblju znatno povećava obim posla.

 

Potrebna sredstva: 2 radnika

 

Plaće …………………………………………..217.260,00 kn

Mat. Troškovi ………………………………..68.000,00 kn

Nemat i rež. tr. ……………………………….22.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………307.260,00 kn

 

E) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

SVAKODNEVNO:  2 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Zbog dotrajalosti javne rasvjete u posljednjih par godina uložena su znatno veća sredstva za troškove održavanja. U održavanje ne spada, kako se misli, samo mijenjanje pregorjelih žarulja. U najveći i najkompliciraniji dio posla spadaju popravci oštećenih kandelabera, popravci i mjenjanje oštećenih zračnih i podzemnih kablova, mjenjanje razbijenih stakala na feralima, bojanje kandelabera i ferala kako bi im se produžio vijek trajanja. Ova usluga pruža se na cijelom području grada Hvara s prigradskim naseljima: Brusje, Bruške vale, Milna, Velo Grablje, Zaraće selo, Uvale Velo i Malo Zaraće i Sveta Nedjelja.

 

Potrebna sredstva: 2 radnika

 

Plaće …………………………………………..208.395,00 kn

Mat. Troškovi ………………………………..78.000,00 kn

Nemat. i rež. Troš. ………………………….22.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………308.395,00 kn

 

F) PROVOĐENJE USLUGE SUSTAVNE AKCIJE D.D.D.

 

Sukladno Planu Zavoda za javno zdravstvo Županije splitsko-dalmatinske na području jedinice lokalne samouprave Grada Hvara planirane su slijedeće D.D.D. aktivnosti:

 

A) DEZINSEKCIJA

- larvicidna komarci 9 x godišnje

- adulticidna komarci 5 x godišnje

- muhe 3 x godišnje

 

B) DERATIZACIJA

- javne površine 2 x godišnje

- Pakleni otoci 2 x godišnje

 

C) BOROV PRELAC

- borova šuma (3 ha) 1 x godišnje

 

Planirana sredstva za navedene aktivnosti, u prethodnim godinama iznosile su, ovisno o ponudama izvođača, cca. 170.000,00 kuna, međutim za 2018. godinu planirana je još dodatno i deratizacija Paklenih otoka, koja će povečati ukupan iznos troškova. Prema dosadašnjim pokazateljima možemo pretpostaviti da bi ukupna cijena D.D.D. za 2018. godinu mogla iznositi cca. 230.000,00 kuna.

 

G) Z A K LJ U Č A K      

 

MATERIJALNI TROŠAK:

 

- 2 radna odijela godišnje 2 x 350 …….700,00 kn

- 1 par cipela …400,00 kn

- 1 kišna kabanica ……200,00 kn

- 1 gumene čizme …….100,00 kn

- 4 para rukavica godišnje…….100,00 kn

1.500,00 kn

MATERIJALNI TROŠAK GODIŠNJE PO RADNIKU IZNOSI 1.500,00 kn

 

REKAPITULACIJA BROJA SVIH POTREBNIH RADNIKA

 

- 4 NKV RADNIKA POMETAČA

- 1 RADNIK NA VELIKOJ STROJNOJ ČISTILICI

- 1 RADNIK NA MALOJ ELEKTRIČNOJ STROJNOJ ČISTILICI

- 1 KV ELEKTRIČAR

- 1 (BRAVAR) POMOĆNIK KV. ELEKTRIČARU

- 5 VRTLARA

- 1 VODITELJ BRODICE

- 2 NKV RADNIKA NA BRODICI  (6 mjeseci)

- 1,5 VOZAČA ELEKTROKOLICA

- 3 NKV RADNIKA NA ODRŽAVANJU OBALNOG POJASA ( 4 mjeseca )

- 2 RADNIKA ZA PRANJE GRADA (3 mjeseca)

- 1 KV RADNIK NA ODRŽAVANJU OSTALIH JAVNIH POVRŠINA

 

SVEUKUPNO 19  RADNIKA TIJEKOM CIJELE GODINE

 

OČEKIVANI MATERIJALNI TROŠKOVI GODIŠNJE

 

A)

1. Metle 40 kom x 30,00 Kn ………………1.200,00 kn

2. Plastične vreće za koševe po Gradu  ……………………………………………………..25.000,00 kn

3. Gorivo i mazivo za veliki strojni pometač i potrošena struja za mali strojni pometać …………………………………………………….55.000,00 kn

 

B1)

1. Gorivo za automobil, kosilicu i motornu pilu ……………………………………………………..10.000,00 kn

2. Nabava sezon. sadnica, trajnica, gnjojiva, sjemena i sl. …………………………………..20.000,00 kn

 

B2)

1. Materijal za održavanje javnih površina ……………………………………………………..50.000,00 kn

 

C)

1. Plastične vreće za koševe na obalnom pojasu ……………………………………………………..10.000,00 kn

 

D)

1. Gorivo i mazivo za brodicu ………….60.000,00 kn

2. Plastične vreće za koševe po Paklenim otocima ……………………………………………………….5.000,00 kn

 

E)

1. Gorivo za automobil za električara  ……………………………………………………..10.000,00 kn

2. Materijal za javnu rasvjetu …………..65.000,00 kn

 

UKUPNO: …………………………………..311.200,00 kn

 

NEMATERIJALNI TROŠAK (godišnje po radniku)

- prijevoz, prigodne nagrade, režijski troškovi ……………………………………………………..11.100,00 kn

 

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

 

UKUPNO: ………………………………2.728.521,00 kn

PDV 25%: …………………………………682.130,25 kn

SVEUKUPNO: ……………………….3.410.651,25 kn

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( „Narodne novine“, broj: 86/12, 143/13 i 65/17) i  članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj  5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine,  d o n o s i

 

P R O G R A M

 KORIŠTENJA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2018.GODINU

 

Članak 1.

 

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Hvara, a pripadaju Gradu Hvaru ( u daljnjem tekstu: naknada).

 

Sredstva naknade koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja.

 

Članak 2.

 

Ovaj Program se donosi za 2018.godinu.

 

Članak 3.

 

Planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna namjenski će se koristit za financiranje geodetsko-katastarskih usluga.

 

 

 

Članak 4.

 

Nominalni iznos sredstava naknade u proračunskoj godini ovisi o broju i vrsti riješenih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA:400-01/17-01/34

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12. prosinca 2017.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst , 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17), Odluke o komunalnom redu („Služeni glasnik Grada Hvara“, broj: 8/17) te Pravilnika o postavljanju oznaka, uređaje i urbane oprema na području Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/17) Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12.prosinca 2017. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

O KORIŠTENJU I  ZAKUPU JAVNIH POVRŠINA

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom određuje se: način korištenja, uvjeti i postupak davanja u zakup i ostalu uporabu javnih površina, sadržaj ugovora o zakupu, način određivanja zakupnine, uvjeti prestanka i otkaza ugovora, te nadzor odredbe u svezi s davanjem u zakup javnih površina u vlasništvu Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Javnim površinama, u  smislu ove Odluke, smatraju se zemljišta unutar građevinskog područja kojima se u svojoj naravi i prema prirodi stvari koristi za javnu uporabu (ulice, trgovi, perivoji, nogostupi, igrališta, zelene površine i slično).

 

Javnom površinom smatrat će se i neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Hvara kad se njime koristi za namjene predviđene ovom odlukom.

 

Članak 3.

 

Javnim površinama u vlasništvu Grada Hvara  (dalje: javne površine) upravlja Gradonačelnik u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Gradskog vijeća.

 

Sve stručne poslove utvrđene ovom odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara.

 

Članak 4.

 

Gradsko vijeće donosi Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Plan), Odluku o visini zakupnina za korištenje javnim površinama sukladno Planu o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata  i Odluku o visini zakupnine za postavu štekata.

 

II UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA JAVNIM POVRŠINAMA

 

Članak 5.

 

Javne površine mogu se dati u zakup i drugo korištenje, i to za:

 1. postavljanje kioska u kojima se prodaju prehrambeni i neprehrambeni proizvodi i pružaju jednostavne ugostiteljske usluge i prodaju tiskovina
 2. postavljanje pultova-štandova (koji mogu imati zatvoreni dio ispod prodajne površine i natkriveni su tendom) banaka i stolića za prodaju umjetničkih predmeta i suvenira, autohtonih poljoprivrednih proizvoda, razglednica, slika,  autohtonih hvarskih rukotvorina, nakita i sličnih neprehrambenih proizvoda te iznajmljivanja automobila, motorkotača i bicikli,
 3. postavljanje pokretnih naprava i rashladnih vitrina za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga i prodaju pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića , za prodaju sladoleda  i sličnog,
 4. postavljanje pokretnih stalaka za vlastoručnu izradu (portreti i sl.), izlaganje i prodaju umjetničkih slika i slično,
 5. postavljanje reklamnih panoa za izletničke brodove,
 6. postavljanje štekata- stolova, stolica, klupa, suncobrana, tenda, žardinjera  i sl. ispred ugostiteljskih  i drugih poslovnih objekata,
 7. postavljanje reklama,
 8. postavljanje vanjskog šanka (isključivo unutar odobrenog štekata),
 9. postavljanje građevinske skele,deponiranje građevinskog i drugog materijala, i uređenje gradilišta
 10. održavanje kulturnih, zabavnih i športskih javnih priredaba i političkih skupova,
 11. organizaciju promotivnih akcija ili privremena prodaje rukotvorina
 12. snimanje za potrebe filma, televizije, turističke promocije, modne industrije i slično,
 13. postavljanje bankomata
 14. ostale namjene, u skladu s posebnim zaključcima Gradskog vijeća.

 

Članak 6.

 

Planom o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata određeno je što se sve smatra privremenim pokretnim objektom, izgled takvih objekata te  opis  i skice pojedinih lokacija na kojima se privremeni objekti mogu smještati.

 

Članak 7.

 

Javnom površinom ispred ugostiteljskih objekata i drugih poslovnih prostora, ili u njihovoj blizini, može se koristiti za postavljanje stolova, stolaca i klupa i slično, uz obvezu:

-          da se ne ometa ulazak u drugi poslovni ili stambeni prostor,

-          da ostane slobodna pješačka komunikacija minimalne širine od 1,50 m, osim ulica: Kroz Burak, Jurja Matijevića, Braće Bibić,  Kroz Grodu, Petra Hektorovića, Marije Miličić, Matije Ivanića, Dr. Mate Miličića

-          da se ne zaklanja izlog drugoga poslovnog prostora,

-          da se ne zaklanja pogled na poznate gradske vizure (Arsenal, crkva sv. Marka,gustirna, gradska Lođa, katedrala sv. Stjepana, tvrđava Fortica i sl.)

-          da se ne ometa rad muzeja,knjižnica, školskih ustanova, vjerskih objekata i slično.

 

Vanjski šankovi postavljaju se unutar odobrenog štekata za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i to pripremu i usluživanje pića i napitaka i prodaju sladoleda.

 

Za vrijeme prestanka obavljanja djelatnosti zakupnika dužem od 10 dana zbog korištenja godišnjeg odmora ili renoviranja interijera  pokretne objekte i opremu za korištenje javne površine (stolove, stolice, šankove, vitrine, klupe, namještaj, žardinjere, suncobrane, stalke za suncobrane  i drugu pokretnu opremu) nije dozvoljeno gomilati i skladištiti na istoj već ih ukloniti o svom trošku i na svoju  odgovornost, a ukoliko to ne učini zakupnik, uklanjanje će se izvršiti na njegov troška i odgovornost putem treće osobe.

 

Uklanjanje pokretnih objekata i opreme navedenih u stavku 3. ovoga članka nije obavezno u posebnim situacijama, po zahtjevu zakupnika, uz odobrenje gradonačelnika.

 

Članak 8.

 

Štandovi,kiosci, banci, rashladne vitrine, stalci, reklamni panoi i ostali montažni i pokretni objekti za obavljanje gospodarske djelatnosti izvan prodavaonica i tržnica postavljaju se na javnim površinama  za vrijeme obavljanja djelatnosti na lokacijama određenima Planom o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata ili u skladu s posebnim zaključkom Gradskoga vijeća.

 

Zakupnici javne površine za postavu štandova, kioska, rashladnih vitrina, stalaka, reklamnih panoa i ostalih pokretnih i montažnih objekata za obavljanje djelatnosti izvan prodavaonica i tržnica dužni su ukloniti svoje pokretne objekt ukoliko nakon 01.11. prestanu obavljati djelatnost na period duži od 10 dana.

 

Zakupnici koji svoju djelatnost nakon 01.11. obavljaju prigodno i povremene zbog organiziranog posjeta turista sa kruzera ili drugih grupnih posjeta, dužni su o takvom načinu poslovanja izvijestiti JUO Grada Hvara kako bi bili oslobođeni od obveze navedene u stavku 2. ovog članka.

 

Članak 9.

 

Gradonačelnik može zatražiti privremeno uklanjanje s pojedine javne površine svih privremenih objekata, za potrebe održavanja kulturnih programa i manifestacija (predstave, koncerti, folklor i slično) i proslava vjerskih blagdana.

 

Članak 10.

 

Za korištenje javnih površina iz čl.5.točaka 1.,2.,3., 6. i 13. ove Odluke plaća se  porez na korištenje javnih površina, sukladno Odluci o gradskim porezima  i zakupnina, sukladno Odluci o visini zakupnina za korištenje javnim površinama  odnosno Odluci o visini zakupnine za postavu štekata.

 

Za korištenje javne površine iz čl.5.točaka 4.,5.,7.i 8. plaća se porez na korištenje javnim površinama sukladno Odluci o gradskim  porezima.

 

Za korištenje javne površine iz čl.5. točke 9. plaća se naknada prema posebnoj Odluci, dok se za točke 10.,11., 12.,  iz čl.5. plaća naknada prema zaključku Gradonačelnika, a točka 14. iz čl. 5. prema zaključcima Gradskog vijeća.

 

Iznimno, Gradonačelnik može dati na privremeno korištenje javne površine, na zahtjev gradskih udruga (športskih, kulturnih i sl.) bez naknade za vrijeme održavanja športskih, kulturnih i sl. manifestacija.

 

Članak 11.

 

Na štandovima, stalcima, vitrinama i drugima pokretnim objektima iz članka 8. ove Odluke može se prodavati roba  za koju je zakupnik  ovlašten prodavati sukladno obrtnici, odnosno rješenju o registraciji djelatnosti,  s tim da Grad Hvar zadržava pravo  da uskrati prodaju određenih vrsta robe za koje odredi da  nisu primjereni prodaji na toj lokaciji. Prodaja robe za koju Grad Hvar utvrdi da nije primjerena za prodaju,  a zakupnik i pored pismenog upozorenja nastavi prodavati takvu robu  osnova je  jednostranog raskida zakupa od strane Grada.  Osim navedenog ne dozvoljava se  reklamiranje niti postavljanje reklama ostalih proizvoda koji nisu predmet ugovora.

 

III POSTUPAK DODJELE JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 12.

 

Gradsko vijeće imenuje Povjerenstvo za javne površine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

Povjerenstvo provodi postupak javnog natječaja, predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Članak 13.

 

Javne površine iz čl. 5. točaka 1.,2., 3. i 13.daju se u zakup u skladu s Planom o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

 

Članak 14.

 

Javne površine daju se u zakup  ili na korištenje javnim natječajem ili neposrednom pogodbom, na rok do 3 godine. Javnim natječajem ponude se prikupljaju pismeno, a iznos zakupnine se nudi pismeno ili javnim nadmetanjem (licitacija) u ovisnosti od uvjeta natječaja.

 

Javni natječaj redovito se raspisuje radi davanja u zakup javnih površina za postavljanje objekata i naprava iz točaka 1., 2., 3. i 13. članka 5. ove Odluke, a može se raspisati i za ostale namjene ako ima više zainteresiranih osoba.

 

Gradsko vijeće može donijeti odluku da se sadašnjem korisniku javne površine iz stavka 2. ovog članka, koji u potpunosti i na vrijeme izvršava svoje financijske obveze prema Gradu Hvaru, prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponudi sklapanje novog ugovora o zakupu.

 

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana, Gradsko će vijeće raspisati javni natječaj za davanje u zakup javne površine u kojemu će početni iznos zakupnine biti onaj ponuđen zakupniku iz stavka 3. ovog članka.

 

Članak 15.

 

Gradonačelnik može dati javnu površinu na korištenje  neposrednom pogodbom za namjene iz točaka  4.,5.,6.,7., 8., 9.,10.,11. i 12.. članka 5. ove Odluke.

 

IV JAVNI NATJEČAJ

 

Članak 16.

 

Javni natječaj za davanje javnih površina u zakup raspisuje Gradonačelnik, temeljem zaključka Gradskog vijeća. Tekst javnog natječaja objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Hvara, web stranici Grada Hvara, a može se objaviti i u dnevnom tisku i Narodnim novinama.

 

Članak 17.

 

Tekst javnog natječaja sadržava:

 1. oznaka lokacije,
 2. namjenu i vrijeme na koje se lokacija dodjeljuje,
 3. odredbu da pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa registriranom gospodarskom djelatnošću na području Republike Hrvatske,
 4. početni iznos zakupnine,
 5. iznos jamčevine i broj računa na koji se ona uplaćuje,
 6. vrijeme i mjesto provođenja javnog nadmetanja (licitacije), odnosno otvaranja pismenih ponuda,
 7. odredbu da je punomoćnik natjecatelja (fizičke ili pravne osobe) dužan najkasnije do održavanja javnog natječaja Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika), ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati licitaciji,
 8. rok do kojeg se može podnijeti pisana ponuda za učešće u javnom natječaju,
 9. mjerilo za izbor najpovoljnije ponude,
 10. dokaze koji se moraju priložiti uz ponudu sukladno članku 18. ove Odluke,
 11. naziv i adresu tijela kojemu se ponude podnose,
 12. odredbu da se sa ponuditeljem za kojeg  je utvrđeno da postoje dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Gradu, njegova ponuda neće razmatrati,
 13. odredbu da je najpovoljniji ponuditelj dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o zakupu sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti na korištenje javnu površinu,
 14. odredbu da se nepotpuna i nepravodobna ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuditelja neće razmatrati,
 15. druge posebne uvjete za sudjelovanje u javnom natječaju.

 

Članak 18.

 

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

 

 1. osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi sa registriranom djelatnosti koja se natječe (ime, prezime, adresa fizičke osobe, presliku osobne iskaznice ili putovnice, naziv i sjedište obrta i OIB, telefon i žiro-račun odnosno naziv i sjedište pravne osobe i OIB, telefon i žiro-račun);
 2. oznaku  lokacije za koju se daje ponuda na natječaj;
 3. izvornik ili  presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, izvornik ili  presliku obrtnice, izvadak iz obrtnog registra (ne stariji od 30 dana) za fizičku osobu sa registriranom djelatnosti te izvornik ili  presliku rješenja o registraciji za udruge građana, registrirane poljoprivrednike ili samostalne umjetnike;
 4. potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Hvaru kao i obveze prema Komunalno Hvar d.o.o.,
 5. izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja;
 6. dokaz o uplaćenoj jamčevini za sudjelovanje u natječaju,

 

Radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja, osobe na koje se odnosi Zakon o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj: 121/17 ) trebaju dostaviti pravovaljan dokaz o svojem statusu.

 

Članak 19.

 

Ponude za javni natječaj dostavljaju se na adresu: Grad Hvar, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar, u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj – ne otvaraj” preporučenom pošiljkom ili na protokol.

 

Rok za podnošenje ponuda za javni natječaj je 8 (osam) dana od dana njegova objavljivanja osim ako Gradsko vijeće odluči drukčije.

 

Članak 20.

 

Otvaranje ponuda i odabir najpovoljnijih ponuđača provodi Povjerenstvo. Otvaranju ponuda i javnom nadmetanju mogu prisustvovati natjecatelji koji su podnijeli pismene ponude.

 

Povjerenstvo ne razmatra nepotpune, nepravovaljane i neprecizne ponude ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje financijske obveze prema Gradu Hvaru.

 

Prije početka otvaranja pismenih ponuda, predsjednik Povjerenstva upoznaje prisutne o uvjetima i postupku otvaranja ponuda. Potrebno je za svaku pojedinu ponudu utvrditi da li je potpuna, jasna i dana od osobe koja može sudjelovati u natječaju.

 

Javno nadmetanje provodi Povjerenstvo na način da utvrđuje ponuditelje koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, objavljuje listu natjecatelja koji mogu pristupiti nadmetanju, te provodi javno nadmetanje.

 

Članak 21.

 

Povjerenstvo razmatra valjane ponude, utvrđuje pravo prvenstva i predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Redoslijed  ponuditelja se utvrđuje na način da se prvo utvrdi najveća ponuda.

 

U slučaju da postoji više ponuda s istim najvećim iznosom, pravo prvenstva imaju osobe iz Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u skladu s člankom 132.toga Zakona.

 

Ukoliko postoji više ponuda s istim najvećim iznosom, a nijedna nije od strane hrvatskih branitelja ili članova njihovih obitelji, izabrati će se ponuda temeljem redoslijeda zaprimanja ponude na javni natječaj (vrijeme predaje na poštanskom šalteru ili pisarnici Grada Hvara).

 

Gradsko vijeće ima pravo poništiti natječaj ili dio natječaja, ako je to u interesu Grada Hvara.

 

Članak 22.

 

Ponuditeljima koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se vratiti uplatom na račun ponuditelja najkasnije u roku od 45 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Ponuditelju čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, odnosno koji ponudi najveći iznos, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu za lokaciju.

 

Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija ne sklopi ugovor o zakupu u roku 15 (petnaest) dana od dana postavljene obavijesti na oglasnoj ploči Grada te web stranici Grada Hvara da je izabran za najpovoljnijeg ponuditelja, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a ovlašteno  tijelo može izabrati drugu po redu najpovoljniju ponudu, poništiti natječaj za tu lokaciju i/ili raspisati novi natječaj.

 

V NEPOSREDNA POGODBA

 

Članak 23.

 

Radi davanja javne površine  na korištenje  neposrednom pogodbom, zainteresirane pravne ili fizičke osobe moraju uputiti pismeni zahtjev koji sadržava:

-          podatke o podnositelju zahtjeva;

-          namjena-djelatnost;

-          dokaz o pravu obavljanja djelatnosti;

-          opis, to jest oznaku javne površine za koju se upućuje zahtjev i skicu na katastarskoj podlozi,

-          točan opis s mjerama, skicu ili fotografiju objekta koji se na javnim površinama namjerava postaviti;

-          vrijeme korištenja javnom površinom.

 

Članak 24.

 

Raspodjela javnih površina koje se koriste kao ugostiteljske terase, štekati ispred poslovnih prostora u stambenim ili poslovnim zgradama, vrši se prema širini pročelja zgrade odnosno gabaritima širine poslovnog prostora. Na mjestu dodira susjednih štekata kriterij za podjelu i dodjelu javne površine je zajednička međa susjednih zgrada odnosno poslovnih prostora , prema principu pravičnosti.

 

Ugostiteljski štekat se može odobriti i izvan gabarita zgrade odnosno poslovnog prostora, na onu stranu gdje nema drugog korisnika a isti ne ometa prolaz odnosno drugi javni ili opći interes.

Ugostiteljskim štekatom se ne smije ugroziti javni prolaz kao ni ulaz i prolaz u stambene zgrade odnosno druge poslovne prostore.

 

Za vrijeme trajanja zakupa zakupljena površina se može smanjiti ali se time ne  smanjuju visina zakupnine i poreza na korištenje javne površine.

 

Na prostoru ugostiteljskog štekata  nije dozvoljeno postavljanje akustičnih uređaja, zvučnika, mikrofona i slično.

 

Za vrijeme posebnih događaja ( vjenčanja, proslava, festivala, koncerta i sl.), Gradonačelnik može odobriti postavljanje ostalih akustičnih uređaja, mikrofona i slično na prostoru dozvoljenog ugostiteljskog štekata.

 

Članak 25.

 

Za postavljanje štekata na javnu površinu, potrebno je podnijeti zahtjev Gradonačelniku, najmanje  30 dana prije zauzimanja javne površine. Uz zahtjev, potrebno je priložiti:

-          podatke o podnositelju zahtjeva,

-          dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora ispred kojeg se stavlja štekat;

-          dokaz o pravu obavljanja djelatnosti u prostoru;dokaz o obavljanju ugostiteljske djelatnosti

-          kopiju katastarskog plana u mjerilu 1:1000;

-          fotografiju opreme štekata (stol, stolica i sl.).

-          Skicu štekata u prostoru izrađenu u mjerilu ili kotiranu u odnosu na prometnicu i objekt izrađuje JUO Grada Hvara prije sklapanja ugovora.

 

Članak 26.

 

Odluku o davanju javne površine neposrednom pogodbom za namjene iz članka 15. ove Odluke donosi Gradonačelnik, o čemu je dužan izvijestiti Gradsko vijeće na  narednoj sjednici Vijeća.

 

Gradonačelnik će odbiti zahtjev za zakup javne površine fizičkim i pravnim osobama koje nisu podmirile sve dospjele financijske obveze prema Gradu.

 

 

 

 

Članak 27.

 

Za korištenje javne površine u smislu točaka 1.,2.,3.,6. i 13., članka 5. ove Odluke potrebno je sklopiti ugovor o zakupu, koji se sklapa na rok do 3 godine.

 

Javne površine u smislu točke 4.,5, 7. i 8. članka 5. ove Odluke daju se na korištenje temeljem zaključka Gradonačelnika na rok do 1 godine.

 

Javne površine u smislu točke 9. članka 5. daju se na korištenje ovisno o potrebama gradilišta u skladu s važećim odlukama Grada Hvara.

 

Za ostale namjene javna površina se daje na korištenje  na rok do 30 dana.

 

VI UGOVOR O ZAKUPU

 

Članak 28.

 

Ugovor o zakupu sklapa u ime Grada Hvara  Gradonačelnik, u pisanom obliku i osobito sadržava:

 1. podatke o ugovornim stranama,
 2. podatke o javnoj površini (lokacija, površina i namjena),
 3. naziv ili opis objekta ili pokretne naprave koja se postavlja,
 4. djelatnost koja će se obavljati,
 5. rok na koji se ugovor zaključuje,
 6. iznos zakupnine, način plaćanja, rok plaćanja i instrument osiguranja plaćanja,
 7. rok predaje javne površine,
 8. zabrana davanja javne površine u podzakup, bez izričitog odobrenja Gradskog vijeća,
 9. odredbe o prestanku zakupa, obvezi uklanjanja objekta ili naprave s javne površine i dovođenje lokacije u prvobitno stanje,
 10. odredbe o otkazu i otkaznim rokovima,
 11. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpis ugovornih strana.

 

Ugovor o zakupu potpisuje Gradonačelnik.

 

Članak 29.

 

Zakupnik je obvezan imati uza se ugovor o zakupu predmetne javne površine za sve vrijeme korištenja javnom površinom te ga je obvezan pokazati ovlaštenoj osobi na njen zahtjev.

 

 

 

 

 

Članak 30.

 

Zakupnik ne može ugovorenu javnu površinu dati u podzakup, bez odobrenja Gradskog vijeća.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara, može prenijeti prava iz ugovora o zakupu novim ugovorom o zakupu, na zahtjev fizičke ili pravne osobe, pod istim uvjetima pod kojima je lokaciju koristio dosadašnji zakupnik.

 

U slučajevima prijenosa prava iz ugovora, dosadašnji zakupnik ili zakupnik koji treba sklopiti novi ugovor o zakupu, dužan je  podmiriti sve obveze nastale s osnova korištenja lokacije prethodnog zakupnika.

 

Prijenos prava iz ugovora može se odobriti samo sa roditelja na dijete i obrnuto te između bračnih drugova.

 

VII PLAĆANJE ZAKUPNINE

 

Članak 31.

 

Zakupnik je za korištenje javnom površinom obvezan zakupodavcu plaćati zakupninu. Zakupnina se plaća unaprijed godišnje: prvi obrok od 50% do 01. ožujka tekuće godine, a drugi obrok od 50% do 01.srpnja tekuće godine.

 

Iznos zakupnine određuje Gradsko vijeće posebnom odlukom.

 

Članak 32.

 

Zakupnik je dužan dostaviti Gradu Hvaru instrument osiguranja plaćanja (bjanko zadužnicu) ispunjenu i ovjerovljenu kod javnog bilježnika na ukupni iznos zakupnine za cijelo ugovorno razdoblje uvećan za zakonske zatezne kamate.

 

Zakupnik nije dužan dostaviti instrument osiguranja plaćanja kad zakupninu plaća unaprijed za cijelo ugovorno razdoblje.

 

Članak 33.

 

Zakupnina za javnu površinu ne uključuje porez na korištenje javnih površina. Porez na korištenje javnih površina određen je Odlukom o gradskim porezima.

 

VIII PRESTANAK ZAKUPA

 

Članak 34.

 

Ugovor o zakupu prestaje:

 1. istekom vremena za koje je sklopljen,
 2. otkazom ili raskidom ugovora, kao posljedica nepridržavanja odredbi ugovora,
 3. smrću zakupnika, odnosno prestankom pravne osobe ako nasljednici, odnosno pravni slijednici ne zatraže pravodobno potvrdu zakupa.

 

Odluku ili obavijest o prestanku ugovora o zakupu donosi Gradonačelnik.

 

Članak 35.

 

Grad Hvar može otkazati ugovor o zakupu i prije isteka roka zakupa ako zakupnik:

 1. krši odredbe gradskih odluka koje se odnose na javnu površinu,
 2. ne koristi zakup javne površine ili ga koristi za svrhe za koje mu nije dana,
 3. bez odobrenja izvrši na javnoj površini radnje koje nisu predviđene u ugovoru o zakupu,
 4. neuredno plaća zakupninu,
 5. kasni s plaćanjem poreza na korištenje javne površine više od tri mjeseca,
 6. ne održava ili nedovoljno održava javnu površinu s obzirom na način predviđen u ugovoru o zakupu,
 7. ugovorenu javnu površinu izda u zakup trećoj osobi,
 8. izgubi pravo obavljanja poslovne djelatnosti koja je predmetom ugovora na temelju pravovaljanog rješenja ovlaštenoga tijela,
 9. u slučaju privođenja javne površine drugoj namjeni,
 10. koristi po zapisniku komunalnog redara javnu površinu izvan utvrđenih gabarita.

 

Ako Grad Hvar otkaže ugovor o zakupu, iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, zakupnik nema pravo tražiti zamjensku lokaciju ni povrat  uplaćenog iznosa zakupnine i poreza na korištenje javne površine niti naknadu štete.

 

Članak 36.

 

Grad Hvar može otkazati ugovor o zakupu radi privođenja javne površine drugoj namjeni, pri čemu će zakupniku ponuditi drugu slobodnu lokaciju sličnih osobina.

 

Odredba iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se i u slučaju kad zakupnik ne može iskoristiti zakup javne površine u cijelosti, ili djelomično, uslijed građenja ili radova koji se vrše u interesu Grada Hvara.

 

 

 

 

Članak 37.

 

Ako zakupnik ne udovolji traženju zakupodavca da mu u određenom roku preda javnu površinu na slobodno raspolaganje, odnosno da ukloni privremene pokretne objekte, odluka će se izvršiti po službenoj dužnosti, na trošak i odgovornost zakupnika.

 

Članak 38.

 

Za rješavanje svih sporova u vezi sa davanjem, izvršavanjem, otkazom, prestankom zakupa nadležan je Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu.

 

IX ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 39.

 

Javne površine koje nisu dane u zakup, ili na korištenje, održava pravna osoba ovlaštena za obavljanje komunalnih poslova, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i posebnoj odluci Gradskog vijeća.

 

Javne površine koje su dane u zakup, ili na korištenje, održava zakupnik, odnosno korisnik.

 

Članak 40.

 

Zakupnik tj. korisnik obavezan je održavati u uzornom redu i čistoći javnu površinu i objekte koji se na njoj nalaze, vodeći računa da time ne narušava njihov izgled i namjenu.

 

Članak 41.

 

Zakupnik, odnosno korisnik, će snositi sve izdatke u svezi s javnom površinom koje je uzrokovao nesavjesnim obavljanjem svoje djelatnosti.

 

Članak 42.

 

Možebitno građevinsko i drugo uređenje javne površine obavlja zakupnik, odnosno korisnik, uz prethodnu pismenu suglasnost Grada Hvara, u skladu sa zakonskim propisima.

 

Zakupnik nema pravo na povrat sredstava uloženih u uređenje javne površine.

 

Javna površina uređena na način opisan u stavku 1. ovoga članka, ostaje u takvu obliku vlasništvo zakupodavca i nakon prestanka ugovora o zakupu.

 

 

 

X NADZOR I UPRAVNE MJERE

 

Članak 43.

 

Nadzor provedbe ove Odluke obavljaju  komunalni redari i komunalni izvidnici (u daljnjem tekstu: nadzornik).

 

Članak 44.

 

Nadzornik ima pravo i obvezu zatražiti od zakupnika na uvid ugovor o zakupu.

 

Članak 45.

 

Temeljem zapisnika komunalnog redara, nadležno tijelo će rješenjem naložiti zakupniku, odnosno korisniku javne površine da u roku od 48 sati bezuvjetno ukloni objekte  i naprave koje nisu odobrene  ugovorom o zakupu kao i  da dovede  javnu površinu  u odobrene gabarite  sukladno skici iz sklopljenog ugovora o zakupu javne površine. Isti postupak će se primjenjivati i u slučaju iz članka 7. stavka 3.  i članka 8.  stavka 2. ove Odluke.

 

Ako zakupnik, odnosno korisnik  po zaprimanju rješenja nadležnog tijela ne postupi sukladno  prethodnom stavku ovoga članka, što se utvrđuje kontrolnim zapisnikom komunalnog redara gradonačelnik će sa istim raskinuti ugovor o zakupu javne površine. Zakupnik kojemu je raskinut ugovor o zakupu javne površine zbog kršenja njegovih odredbi ponovni zahtjev za korištenjem javne površine može uputiti tek nakon isteka roka od 30 dana nakon dana raskida ugovora odnosno uklanjanja objekata i opreme sa predmetne javne površine.

 

Ukoliko zakupnik tijekom svog višegodišnjeg poslovanja i korištenja javne površine uzrokuje 3 raskida ugovora o zakupu zbog nepoštivanja njegovih odredbi i gradskih odluka , korištenje javne površine može mu se ponovno odobriti tek nakon isteka roka od 5 godina od datuma zadnjeg raskida.

 

U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka,  zakupnik, odnosno korisnik dužan je u roku od 3 dana od primitka obavijest o raskidu ugovora odnosno rješenje  o uklanjanju, ukloniti cijeli štekat ili pokretni objekt, te druge građevine i instalacije o svom trošku i na vlastitu odgovornost, a javnu površinu  predati u posjed Gradu Hvaru slobodnu od osoba i stvari, u stanju u kakvu je  bila prije početka korištenja, ako ugovorom ili drugim aktom, nije drukčije određeno.

 

Ako vlasnik sam ne ukloni štekat ili pokretni objekt, o njegovu će ih trošku i odgovornosti, nakon donesenog rješenja nadležnog tijela, ukloniti Grad Hvar, putem treće osobe.

 

Vlasnik štekata, odnosno pokretnog objekta, obvezuje se da će ih preuzeti u roku od 30 dana od dana uklanjanja, uz predočenje dokaza da je podmirio sva dugovanja prema Gradu Hvaru te sve troškove nastale uklanjanjem i čuvanjem, jer će ih se u protivnome smatrati napuštenom stvari.

 

Sredstva za izvršenje iz prethodnog stavka osigurat će se od zakupnine naplaćene za uporabu javnih površina.

 

Članak 46.

 

Žalba protiv rješenja iz članka 45. ove odluke ne odgađa izvršenje rješenja.

 

XI KAZNENE ODREDBE

 

Članak 47.

 

Za kršenje odredba ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe iz Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj 8/17).

 

 

XII PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 48.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

Članak 49.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju vrijediti odredbe Odluke o korištenju i zakupu  javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj  2/14, 4/14-ispravak i 4/15).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/17-01/147

URBROJ: 2128/01-02-17-03

Hvar, 12. prosinca 2017. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić,mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Temeljem članka  25. Statuta Grada Hvara ( „Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17) i članka 4. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj 22. prosinca 2017. godine, donosi

 

P L A N

O NAČINU POSTAVLJANJA PRIVREMENIH POKRETNIH OBJEKATA

 

I OPĆENITO

 

                Privremenim pokretnim objektom  u smislu ovog Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata ( u daljnjem tekstu : Plan) smatraju se : kiosci, montažni objekti-kućice, prodajni stolovi (štandovi), pultevi, rashladne vitrine za prodaju pića i prirodnih sokova, bankomati  te drugi jednostavni objekti koji su montirani na takav način da se lako mogu ukloniti.

 

Tipovi montažnih objekata:

 1. zatvoreni kiosci za prodaju tiskovina, prehrambenih i neprehrambenih proizvoda,
 2. otvoreni  pultovi-štandovi natkriti tendom koji imaju zatvoreni dio ispod prodajne površine i to:

a)       mali  štand površine do 1,00 m2 za prodaju poljoprivrednih proizvoda (Prilog 1.)

b)       veliki štand  površine do 2,00 m2  za prodaju suvenira, bižuterije, razglednica, slika, autohtonih  hvarskih rukotvorina (Prilog 2.)

c)       štand za iznajmljivanje  automobila i/ ili  motorkotača i/ili bicikala  do 1,00 m2 (Prilog 3.)

 1. škrinje  za prodaju), tvornički pakiranog sladoleda, maksimalnih dimenzija 1,75x 0,65 m,
 2. pult za prodaju palačinki maksimalnih dimenzija 1,65 x 0,67 m,
 3. rashladna vitrina za prodaju tvornički pakiranog sladoleda i pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića, maksimalnih dimenzija 2,40 x 0,65 m,
 4. rashladna vitrina za pripremu i prodaju prirodnih sokova od voća i povrća, maksimalnih dimenzija 2,00 x 1,00 m,
 5. samostojeći bankomati

 

Gore navedeni tipovi montažnih objekata iz točke 2. a),b),c),  moraju biti drveni a dimenzije moraju odgovarati odgovarajućoj skici u prilogu. Boja drvene konstrukcije mora biti u nijansi ebanovine   (smeđe / crna). Tenda mora biti jednobojna, bijele ili „prljavo“ bijele  boje (Of  White), bez mogućnosti isticanja natpisa reklama i natpisa tvrtki. Ne dozvoljava se zatvaranje prednjih, stražnjih i bočnih strana štanda kao ni druga prekrajanja izgleda objekta.

 

Grad Hvar  sukladno svojim odlukama zadržava pravo izmjena prethodnih odredaba vezanih uz izgled, dimenzije i boju montažnih objekata.

 

Iznimno na lokaciji sa sjeverne strane Velog đardina  te ispred HP-a na Rivi, dozvoljava se dodatna tenda na stražnjoj strani objekta kao zaštita od sunca  ali na način da se svi objekti u nizu usklade izgledom tende koja se montira i učvršćuje bez oštećenja zelene površine.

 

Uz štand za iznajmljivanje bicikala i štand za iznajmljivanje  motorkotača, može se  koristiti dodatnih 1 m2 kako bi se dala mogućnost prezentacije sredstava za iznajmljivanje.

 

Uz štand za iznajmljivanje automobila, može se koristiti dodatan prostor za prezentaciju jednog automobila.

 

Škrinja za prodaju tvornički pakovanog sladoleda se može postaviti na podest koji ne može biti veći od 2,2 m2.

 

II OPIS POJEDINIH LOKACIJA / Hvar

 

1. LOKACIJA: ISPRED HP-a NA RIVI

 

SMJEŠTAJ: uz istočni zid zelene površine ispred zgrade Hrvatske pošte i nasuprot agencije „Fontana“ na Ulici Obala Riva

 

SADRŽAJ: prodajarazglednica ,slika, bižuterije,suvenira; prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje);

 

KAPACITET:

-          prodaja razglednica ,slika, bižuterije,suvenira……………………………….5

-          prodaja poljoprivrednih proizvoda ( pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)…………………………………….6

 

2. LOKACIJA: IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA

 

SMJEŠTAJ: sa sjeverne strane Velog đardina i sa južne strane Malog đardina, uz respektiranje gabarita i ulaza u đardin na Ulici Trg sv. Stjepana

 

SADRŽAJ: prodaja razglednica ,slika, bižuterije,suvenira; prodaja autohtonih hvarskih  rukotvorina, prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje);

 

KAPACITET:

-          prodaja razglednica ,slika, bižuterije,suvenira……………………………..12

-          prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono  ljekovito bilje)…………………………………….6

-          prodaja autohtonih hvarskih rukotvorina…………………………………………2

 

3. LOKACIJA:  ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

 

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Velog đardina (do ulaza u đardin) na Ulici Trg sv. Stjepana

 

SADRŽAJ: prodaja tvornički pakiranog sladoleda;

 

KAPACITET:

-          prodaja sladoleda…………………………………1

 

4. LOKACIJA:  ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

 

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Malog đardina (do stepenica) na Ulici Trg sv. Stjepana

 

SADRŽAJ:  prodaja razglednica,slika, bižuterije, suvenira ; prodaja poljoprivrednih      proizvoda  ( pčelinji  proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje);

 

KAPACITET:

-          prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira……………………………………………..2

-          prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)…………………………………….1

 

5. LOKACIJA: OBALA RIVA

 

SMJEŠTAJ: ispred agencije „Jadrolinije“ na Ulici Obala Riva

 

SADRŽAJ : prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono  ljekovito bilje); montažni objekt Nautičkog centra Hvar;

 

KAPACITET:

-          poljoprivredni proizvodi……………………….2

-          montažni objekt Nautičkog centra Hvar…………………………………………………..1

 

6. LOKACIJA: „PARK ŠUMICA“ ( MINI- GOLF IGRALIŠTE )

 

SMJEŠTAJ: kod MINI golf igrališta u gradskom „parku Šumica“ na Ulici Šetalište Antuna Tonija Petrića

 

SADRŽAJ: montažni objekt- prodaja tiskovina i samostojeći bankomat;

 

KAPACITET:

 

ukupno……………………………………………………………2

 

7. LOKACIJA: ŠETALIŠTE ANTUNA TONIJA PETRIĆA

 

SMJEŠTAJ:  nasuprot južnog ulaza u hotel „Amfora“ na Ulici Šetalište Antuna Tonija Petrića

 

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, potrepština za plažu, prodaja tvornički pakiranog sladoleda;

 

KAPACITET:

-          prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepštine za plažu …………………………………………………2

-          prodaja sladoleda…………………………………1

 

8. LOKACIJA: UVALA  KRIŽA

 

SMJEŠTAJ: na javnoj površini ispred depadanse hotela “Dalmacija“ te ispred zida maslinika Franjevačkog samostana na Ulici Šetalište put Križa

 

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika,bižuterije, suvenira; poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), tvornički pakiranog sladoleda, pult za prodaju palačinka;

 

KAPACITET:

-          prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, prodaja poljoprivrednih  proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) ………………………………………………………….4

-          prodaja sladoleda ………………………………..1

-          prodaja palačinki ………………………………..1

 

9. LOKACIJA: KRIŽNA LUKA

 

SMJEŠTAJ: uz zapadni  rub ceste iznad žala na Ulici Šetalište put Križa

 

SADRŽAJ: prodaja tiskovina, iznajmljivanje motorkotača;

 

KAPACITET:

 

ukupno……………………………………………………………2

 

10. LOKACIJA: DOLAC I

 

SMJEŠTAJ: uz sjeverni zid Biskupije i ispred mesnice „Pivac“ na Ulici Trg Marka Miličića

 

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepštine za plažu; iznajmljivanje motorkotača i automobila;

 

KAPACITET:

-          prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepštine za plažu …………………………………………………5

-          iznajmljivanje motorkotača…………………..3

-          iznajmljivanje automobila…………………….2

 

11. LOKACIJA:  DOLAC II

 

SMJEŠTAJ: zapadno i sjeverno od Autobusnog kolodvora “ na Ulici Trg Marka Miličića

 

SADRŽAJ: iznajmljivanje bicikala,automobila i motorkotača, bankomat;

 

KAPACITET:

-          bankomat …………………………………………..2

-          iznajmljivanje automobila, motorkotača i bicikli ……………………………………………….3

 

12. LOKACIJA: „PARK DR. JOSIPA AVELINIJA“

 

SMJEŠTAJ: uz šetnicu za tvrđavu Fortica

 

SADRŽAJ: prodaja tvornički pakiranog sladoleda i pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića; prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja,autohtono ljekovito bilje)

 

KAPACITET:

-          poljoprivredni proizvodi……………………….1

-          prodaja sladoleda i pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića …………………………………………………..1

 

13. LOKACIJA: TVRĐAVA „FORTICA“

 

SMJEŠTAJ: ispred ulaza u tvrđavu „Fortica“ na Ulici biskupa Jurja Dubokovića

 

SADRŽAJ: samostojeći bankomat

 

KAPACITET: …………………………………………………1

 

14. LOKACIJA: BUKAINKA

 

SMJEŠTAJ: Ulica Šime Tome Buzolića 9

 

SADRŽAJ: iznajmljivanje motorkotača;

 

KAPACITET: …………………………………………………1

 

III OPIS POJEDINIH LOKACIJA/ Milna

 

1. LOKACIJA: MILNA 1

SMJEŠTAJ: kraj telefonske govornice

 

SADRŽAJ: prodaja tiskovina, prehrambenih proizvoda

 

KAPACITET:

 

Ukupno ………………………………………………………….2

 

IV LOKACIJA – BURAK

 

Temeljem inicijative Udruženja obrtnika otoka Hvara, Ulica  kroz Burak od kućnog broja 1. do kućnog broja 63. određuje se kao lokacija u  kojoj bi se mladim slikarima i umjetnicima  starosne dobi od 18 do 30 godina, studentima i/ ili članovima umjetničkih strukovnih udruga dala mogućnost prezentirati isključivo svoje rukotvorine i autorska djela. Na pogodnim mjestima ulice, gdje se neće ometati promet i rad drugih poslovnih objekata, omogućava se bez naknade, temeljem Zaključka gradonačelnika u određenom periodu godine postaviti  stalak ili stolić (max.dimenzija 0,50 m2)  koji se  svakodnevno postavlja i uklanja.

 

V ZAVRŠNE ODREDBE

 

1. Nadzor nad primjenom ovog Plana provoditi će komunalni redari i komunalni izvidnici.

2. Grafički prikazi su sastavni dio ovog Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

3. Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

4. Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 5/15 i 7/17).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/17-01/151

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 22. prosinca  2017.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj:  5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14  i 8/17), članka 4. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata, Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj 22.prosinca 2017. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

O VISINI ZAKUPNINA ZA KORIŠTENJE JAVNIM POVRŠINAMA

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se visina zakupnina za korištenje javnim površinama na području Grada Hvara prema lokaciji i sadržaju sukladno Planu o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

 

na lokaciji:  ISPRED HP-a NA RIVI

 

a) za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira zakup javne površine …………. 3.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) zakup javne površine …………. 5.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: IZMEĐU MALOG I VELOG ĐARDINA

 

a) za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira zakup javne površine ……….. 20.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) zakup javne površine …………10.000,00 kn/godišnje

 

c) za prodaju autohtonih hvarskih rukotvorina zakup javne površine …………. 7.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

 

a) za prodaju sladoleda zakup javne površine ………………………………………….1.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

 

a) za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira zakup javne površine …………20.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) zakup javne površine ………….10.000,00kn/godišnje

 

na lokaciji: OBALA RIVA 

 

a) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) zakup javne površine …………..2.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: „PARK ŠUMICA“ (MINI- GOLF IGRALIŠTE )

 

a) za prodaju tiskovina zakup javne površine ………………………………………….5.000,00 kn/godišnje

b) za postavu samostojećeg bankomata zakup javne površine …………………………..30.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: ŠETALIŠTE ANTUNA TONIJA PETRIĆA

 

a) za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu zakup javne površine ………………………………………….2.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju sladoleda zakup javne površine  ………………………………………….1.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: UVALA KRIŽA

 

a) za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira  i potrepština za plažu zakup javne površine ………………………………………….2.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) zakup javne površine ……………. 500,00 kn/godišnje

 

c) za prodaju sladoleda zakup javne površine  ………………………………………… 1.000,00 kn/godišnje

 

d) za pravljenje i prodaju palačinki zakup javne površine  ………………………….. 1.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji:KRIŽNA LUKA

 

a) za prodaju tiskovina zakup javne površine ……………………………………….. 5.000,00 kn/godišnje

 

b)za iznajmljivanje motorkotača zakup javne površine ……………………………. 1.500,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: DOLAC I

 

a) za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepština za plažu

zakup javne površine………… 10.000,00 kn/godišnje (SU-1)

zakup javne površine ………… 5.000,00 kn/godišnje (ostala mjesta)

 

b) za iznajmljivanje motorkotača zakup javne površine ………………………….. 2.500,00 kn/godišnje

c) za iznajmljivanje automobila zakup javne površine ………………………… 10.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: DOLAC II

 

a) za iznajmljivanje motorkotača, automobila i bickli zakup javne površine.. 25.000,00 kn/godišnje (za 3 prodajna mjesta)

 

b) za postavu samostojećih bankomata zakup javne površine ……………………….. 30.000,00  kn/godišnje

 

na lokaciji: „PARK DR. JOSIPA AVELINIJA“

 

a) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) zakup javne površine ………… 1.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju sladoleda i pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića) zakup javne površine ………………………………………… 2.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: TVRĐAVA „FORTICA“

 

a) za postavu samostojećeg bankomata zakup javne površine …………………………  30.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji BUKAINKA

 

a) za iznajmljivanje motorkotača zakup javne površine …………………………… 1.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: MILNA I

 

a) za prodaju tiskovina zakup javne površine ………………………………………….3.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju prehrambenih proizvoda zakup javne površine …………………………….1.000,00 kn/godišnje

 

Članak 2.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini zakupnina za korištenje javnim površinama („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 1/12 i 2/14).

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog  dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A  R

GRADSKO VIJEĆE

 

 

 

KLASA: 363-02/17-01/152

Urbroj: 2128/01-02-17-02

Hvar, 22. prosinca 2017. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11  i 144/12 ) , članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”  broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17),  članka 14.st. 3. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina  i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih , Gradsko vijeće Grada Hvara na 10.sjednici održanoj 22. prosinca 2017.godine, donosi slijedeći

 

Z A K LJ U Č  AK

o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim

korisnicima javnih površina

 

Članak 1.

 

Dosadašnjim korisnicima javnih površina (osim korisnika javnih površina za postavu štekata)  koji su sa Gradom  Hvarom sklopili ugovor o zakupu javne površine  i koji istječu 31.prosinca 2017.godine, i koji u potpunosti i na vrijeme izvršavaju svoje financijske obveze prema Gradu Hvaru, ponuditi će se sklapanje novog ugovora o zakupu i to ako je pojedino mjesto i lokacija predviđena Planom o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

 

Članak 2

 

Korisnici iz članka 1. ovog Zaključka se  moraju očitovati da li prihvaćaju ponudu iz  istog članka i to u roku od 30 dana od donošenja ovog Zaključka na sjednici Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Zadužuje se JUO Grada Hvara da  provede ovaj Zaključak te pripremi izvješće o očitovanjima  iz članka 2. ovog Zaključka.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/17-01/153

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 22. prosinca 2017.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 132. Zakona o gradnji („NN“, broj 153/13 i 20/17) i odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13,  8/14 i 8/17), po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Grada Hvara, Gradsko vijeće  Grada Hvara, na 10. sjednici, održanoj 22.12.2017. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova

tijekom turističke sezone za 2018.g.

 

I. UVOD

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje građevinskih radova za vrijeme turističke sezone na području Grada Hvara, odnosno određuju se vrste radova, područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova, utvrđuju se opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi te provođenje nadzora.

 

II. PODRUČJA, RAZDOBLJA I VRIJEME PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 2.

 

Područje za koje se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova je cijelo područje Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Zabrana se odnosi na razdoblje od 15. svibnja do 15. listopada.

 

 

 

Članak 4.

 

Zabrana se odnosi na dnevno vrijeme od 0 do 24 sata.

 

III. VRSTE GRAĐEVINA, ODNOSNO RADOVA KOJI SE NE SMIJU IZVODITI

 

Članak 5.

 

Privremeno se zabranjuje izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine.

 

IV. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

 

Članak 6.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari Grada Hvara.

 

Članak 7.

 

U obavljanju nadzora komunalni redari postupaju sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, br. 153/13) i Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13 i 20/17).

 

V. IZNIMNI SLUČAJEVI NA KOJE SE ODREDBE OVE ODLUKE NE ODNOSE

 

Članak 8.

 

Odredbe ove Odluke ne odnose se na:

(1) građenje objekata za koje je odlukom Vlade ili posebnim zakonom utvrđen interes Republike Hrvatske,

(2) građenje objekata za koje je odlukom Gradonačelnika ili odlukom Gradskog vijeća Grada Hvara utvrđen interes Grada Hvara,

(3) radove na uklanjanju građevina na temelju inspekcijskog rješenja ili odluke

drugog tijela državne i lokalne vlasti,

(4) građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je ova Odluka stupila na snagu,

(5) nužni i hitni radovi na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja nekretnine,

(6) nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji neposredna opasnost za život i zdravlje ljudi,

(7) saniranje posljedica prirodnih katastrofa i nepogoda.

 

 

 

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 9.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone (Službeni glasnik Grada Hvara, broj 9/15).

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a primjenjuje se od iduće kalendarske godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/17-01/85

URBROJ: 2128/01-02-17-04

Hvar,  22.12.2017.g

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 21., Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/17) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2017.-2022.

 

I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(1) Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2017.-2022.g.

(2) Ovom Odlukom određuje se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi donošenja, ciljevi i programska polazišta Plana gospodarenja Grada Hvara, obuhvat Plana te način pribavljanja mišljenja nadležnih tijela.

 

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA

 

Članak 2.

 

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara je članak 28. stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 93/13 i 73/17) i  donošenje Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine („Narodne novine“ broj 3/17) sa kojim Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave mora biti usklađen,

 

III. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA

 

Članak 3.

 

(1) Grad Hvar obvezan je donijeti Plan gospodarenja otpadom sukladno članku stavku 5. članka 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom,

(2) Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara mora biti usklađen sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.

 

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA

 

Članak 4.

 

(1) Ciljevi i programska polazišta Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara preuzeti su iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.g. Ciljevi koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. Godinu:

 

-          unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom,

-          unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada,

-          unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom,

-          sanirati lokacije onečišćene otpadom,

-          kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti,

-          unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom,

-          provoditi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. što posebice uključuje projekte određene Popisom projekata važnih za provedbu navedenog Plana.

 

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA

 

Članak 4.

 

(1) Ciljevi i programska polazišta Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara preuzeti su iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.g. Ciljevi koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. Godinu:

 

-         unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom,

-         unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada,

-         unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom,

-         sanirati lokacije onečišćene otpadom,

-         kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti,

-         unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom,

-         provoditi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. što posebice uključuje projekte određene Popisom projekata važnih za provedbu navedenog Plana.

 

V. OBUHVAT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA

 

Članak 5.

 

(1)Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara obuhvaća teritorij određen administrativnim granicama Grada Hvara.

 

VI. NAČIN PRIBAVLJANJA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA

 

Članak 6.

 

(1)  Grad  Hvar dužan je ishoditi suglasnost na Plan gospodarenja otpadom od Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.

 

VII. IZVORI FINANCIRANJA

 

Članak 7.

 

(1) Izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara financira se iz sredstava proračuna Grada.

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 8.

 

(1) Ova odluka objaviti će se u službenom glasniku Grada Hvara i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350 – 01 / 17 – 01 / 43

URBROJ: 2128 – 01 – 01 / 1 – 17 – 03

Hvar, 12.12.2017.god.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

                Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Članka 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, br. 158/03, 100/04, 38/09, 123/11 i 56/16) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11, 02/11-pročišćeni tekst, 06/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 20. prosinca 2017.g.,  d o n o s i

 

O D L U K U

o izgledu suncobrana i ležaljki za obavljanje gospodarskih djelatnosti na području pomorskog dobra Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom propisuje se izgled suncobrana i ležaljki za gospodarsko korištenje na području pomorskog dobra Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Svi korisnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području pomorskog dobra Grada Hvara temeljem koncesijskog odobrenja ili koncesije, imaju obvezu za sezonu 2018. g. zamijeniti plastične ležaljke u drvene te upotrebljavati suncobrane od prirodnih materijala (trstike i st.), tkanine bijele ili „prljavo” bijele (Of White) boje bez isticanja natpisa sponzora i reklama, osim natpisa tvrtki koji se izuzetno mogu isticati na donjem dijelu suncobrana.

 

Članak 3.

 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vršiti će komunalni redari Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, te nadležna tijela za kontrolu korištenja pomorskog dobra.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Sležbenom glasniku Grada Hvara“.

 

Klasa: 342-01 /l 7-01/

URBROJ: 2128/1-01/1-17-0t

Hvar, 20. prosinca 2017.g.

 

Gradonačelnik:

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka  95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i članka 25.st.1.al.8. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj:5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara dana 07.12.2017. godine donosi

 

Z A K LJ U Č A K

o utvrđivanju Prijedloga

Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac

za javnu raspravu

 

1. Utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac i upućuje na javnu raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

2. Prijedlog Plana je izradio Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, Kačićeva 26, Zagreb. Elaborat Prijedloga Plana je sastavni dio ovog Zaključka.

 

3. Objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

4. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara da objavi i provede Javnu raspravu o Prijedlogu Plana, te da po završetku iste pripremi i objavi Izvješće o provedenoj javnoj raspravi.

 

5. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

GRADONAČELNIK:

Rikardo Novak

 

KLASA: 350-01/16-01/248

URBROJ: 2128/01-01/1-17-24

Hvar, 07.12.2017. godine

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A D R Ž A J

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

1. Proračun Grada Hvara za 2018.godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu Odluka o izvršavanju proračuna Grada za 2018.godinu

2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Hvara za 2018. godinu

3. Program socijalne skrbe Grada Hvara za 2018. godinu

4. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2018.godinu

5. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2018.godinu

6. Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2018.godinu

7. Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu za Grad Hvar

8. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu za Grad Hvar

9. Odluka o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje za 2018.g.

10. Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije D.D.D. za 2018.godinu

11. Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara za 2018.godinu

12. Odluka o korištenju i zakupu javnih površina

13. Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata

14. Odluka o visini zakupnina za korištenje javnim površinama

15. Zaključak o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina

16. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2018.g.

17. Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

1. Plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2018. godinu

2. Odluka o izgledu suncobrana i ležaljki za obavljanje gospodarskih djelatnosti na području pomorskog dobra Grada Hvara

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac za javnu raspravu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

 

 

 

 

 

 

 

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus