Službeni glasnik – br. 12 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 12.                                       Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 24. prosinca 2013. godine                               plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine”, broj: 33/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23.prosinca 2013.godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara

za 2013. godinu

 

Članak l.

 

U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2013. godinu („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 6/13, 9/13 i 11/13) u glavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI, u tablici, mijenja se iznos točke 9. i glasi:

„ 9. Sufinanciranje cijene prijevoza……… 20.000,00 kuna”

Ukupan iznos na dnu tablice mijenja se i glasi:

„ U K U P N O : ………………………  1.168.000,00 kuna”

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara.”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 500-01/13-01/57

URBROJ: 2128/01-02-13-07

Hvar, 23. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj: 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj:  5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2013.godinu

 

Članak 1.

 

 

U Programu javne potrebe u kulturi Grada Hvara za 2013.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 6/13 i 10/13) mijenja se točka 2. tako da izmijenjena glasi:

                „2. REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

                Aktivnost A 1016 03- donacije udrugama u kulturi

 

Za udruge u kulturi čiji su planovi i programi rada, te djelatnosti predviđene za realizaciju u 2013. godini od interesa za Grad Hvar – bit će u proračunskoj 2013. godini predviđena sredstva kako slijedi:

-   Pjevačko društvo Hvar………………………. 100.000,00 kn

-   Hvarsko pučko kazalište………………………. 50.000,00 kn

-   Dramski studio mladih Hvar……………….. 60.000,00 kn

-   Klapa «Galešnik» Hvar……………………….. 30.000,00 kn

-   Folklorno društvo «Šaltin» Hvar…………… 35.000,00 kn

-   GSU «Stela Maris» – Hvar…………………… 30.000,00 kn

-   Klapa «Bodulke» – Hvar………………………. 20.000,00 kn

-   Plesni studio mladih Hvar……………………. 20.000,00 kn

-   Matica Hrvatska , ogranak Hvar……………. 25.000,00 kn

-   Hvarska gradska glazba……………………….. 30.000,00 kn

-   Udruga Baletni studio Hvar………………….. 10.000,00 kn

 

Sve navedeno ukupno čini iznos od …. 410.000,00 kn„

 

Članak 2.

 

Točka 3. mijenja se i glasi:

                „3. 52. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2013. GODINI

                Aktivnost A1016 01

U 2013. godini za realizaciju 52.HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 596.000,00 kuna i to iz općih prihoda 90.000,00 kuna, od ulaznica 196.000,00 kuna, iz pomoći 150.000,00 kuna, iz donacija 130.000,00 kuna te iz ostalih prihoda 30.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

A)  za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 6.000,00 kuna,

B)  za rashode za usluge predviđen je iznos od 365.000,00 kuna,

C)  za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 225.000,00 kuna.„

 

Članak 3.

 

Točka 4. mijenja se i glasi:

                „4. OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE

                Aktivnost A1016 02

 

Za godinu 2013. godinu predviđen je iznos od 65.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta i slično). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge- honorare i sl. predviđen je iznos od 40.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 25.000,00 kuna za reprezentaciju i  za ostale nespomenute  rashode  poslovanja.“

Članak 4.

 

Točka 7. mijenja se i glasi:

                „7. DODATNA ULAGANJA NA SPOMENICIMA KULTURE

                Kapitalni projekt  K 1016 06

 

U Proračunu Grada Hvara za 2013. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 930.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 930.000,00 kuna i to iz općih prihoda iznos od 430.000,00 kuna,  od prodaje ulaznica 70.000,00 kuna, te iz očekivanih pomoći iznos od  430.000,00 kuna.“

 

 

 

Članak 5.

 

                Točka 9. mijenja se i glasi:

                „9. UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2013. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

4.040.500,00 kuna„

 

Članak 6.

 

Ova  Odluka stupa na snagu prvog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara», a sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti proračuna, a uz odobrenje Gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

KLASA: 612-01/13-01/19

URBROJ: 2128/01-02-13-06

Hvar, 23. prosinca 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o športu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08- uredba,124/10,124/11 i 86/12.) i članka 25.  Statuta Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013 godine, d o n o s i:

O D L U K U

o izmjeni Programa javnih potreba u športu Grada Hvara za 2013. godinu

                                                                                

Članak 1.

    

U Programu javnih potreba u športu Grada Hvara za 2013.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“; broj: 6/13) mijenja se točka 1. Tako da izmijenjena glasi: 

 

                „1.  DONACIJE  SPORTSKIM  UDRUGAMA

                Aktivnost A 1015 02 – donacije sportskim udrugama

 

……………………………………. Za djelatnost  udruga u športu

predviđen je iznos od…………………….. 1.026.000,00 kuna

koji će se rasporediti na slijedeći način:

 

-   Nogometni klub Hvar…………………….. 400.000,00 kuna

-   Nogometni klub «Levanda» Velo

Grablje…………………………………………… 20.000,00 kuna

-   Nogometni klub «Južnjak»

Sv. Nedjelja……………………………………. 20.000,00 kuna

-   Muški rukometni klub Hvar…………….. 55.000,00 kuna

-   Ženski rukometni klub Hvar…………….. 36.000,00 kuna

-   Boćarski klub «Levanda» Velo Grablje… 5.000,00 kuna

-   Boćarski klub Brusje…………………………. 5.000,00 kuna

-   Boćarski klub «Gdinj» Hvar……………….. 5.000,00 kuna

-   Boćarski klub «Zlatan otok» Sveta

Nedjelja………………………………………….. 20.000,00 kuna

-   Jedriličarski klub «Zvir» Hvar za troškove novogodišnje regata te ostale troškove

društva…………………………………………. 390.000,00 kuna

-   Ronilački klub «Pelegrin» Hvar ………… 20.000,00 kuna

-   Udruga za mali nogomet Hvar…………… 20.000,00 kuna

-   Jedriličarski klub “Reful” Hvar……………. 5.000,00 kuna

-   Boćarski klub „Ružmarin“………………….. 5.000,00 kuna

-   Pikado klub „FOR“…………………………… 5.000,00 kuna

-   Sportski klub „Hvar Marathon“………. 15.000,00 kuna.“

 

Članak 2.

 

Točka 2. mijenja se i glasi:

                „2. PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE ŠPORTSKIH TERENA

                Aktivnost:  A1015 01- održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje športskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2013. godinu predviđen je iznos od

280.000,00 kuna,

od čega se 10.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 270.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje športskih terena.“

 

Članak 3.

 

Ukupna sredstva namijenjena športu u Proračunu Grada Hvara za 2013.godinu u iznose

1.306.000,00 kuna.

 

Članak 4.

 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara« , a sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti Proračuna Grada Hvara, a uz odobrenje gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko  vijeće

 

KLASA: 620-01/13-01/07

URBROJ: 2128/01-02-13-04

Hvar, 23. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 28. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96-uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04, 110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09,7/09,8/09, 1/1, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, donosi

 

 

ODLUKU

o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu za Grad Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 6/13 i 10/13)  članak 2. mijenja se i glasi:

„Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa:

 

1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i obalnog pojasa

 

-     redovno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, dječjih igrališta, i javnih prometnih površina, osim javnih cesta).

 

a)   Na području starog dijela grada (centra) – prema opisu iz plana pometanja i čišćenja grada – Komunalno Hvar d.o.o.

-  Mehaničko čišćenje svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike u razdoblju lipanj – rujan;

-  Pražnjenje košarica u razdoblju lipanj – rujan dva puta dnevno

-  Ostali dio godine listopad – svibanj mehaničko čišćenje svakodnevno osim nedjelje i praznikom i pražnjenje košarica jednom dnevno osim nedjelje i praznikom.

-  Ručno čišćenje trga.

-  Pranje trga, rive i fabrike izvodit će se isto tako s vatrogasnom pumpom prema potrebi i u dogovoru s Gradom, a u razdoblju lipanj – rujan, jednom tjedno.

 

b)   Izvan centra grada prema opisu iz plana pometanja i čišćenja grada – Komunalno Hvar d.o.o.

-  Mehaničko čišćenje svakodnevno, a u razdoblju lipanj – rujan i nedjeljom i praznikom.

-  Pakleni otoci – čišćenje žala u periodu lipanj – rujan,

-  Čišćenje žala koja nisu dana u  koncesiju lipanj – rujan.

 

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od:

1.700.000,00  kn,

                a za kapitalnu pomoć Komunalnom Hvar d.o.o. za nabavu opreme u iznosu:

505.000,00   kn

ukupno :

2.205.000,00    kn,

                a financirat će se iz komunalne naknade 741.000,00 kuna,  te iz drugih izvora 1.464.000,00 kuna.

 

2. Održavanje javnih površina

 

-  Zelene površine tretiraju se svakodnevno osim nedjelje i praznikom, tijekom cijele godine (uključeno i košenje trave),

-  Stabla se obrezuju u dijelu godine predviđenom za te aktivnosti (u slučaju hitnosti intervenira se odmah),

-  Uređenje gradskih  parkova  (šumice i dr.), svakodnevno,

-  Postojeće košarice boje se jednom godišnje, kao i klupe, te se vrši zamjena dotrajalih dijelova,

-  Nabavka novih košarica i novih klupa,

-  Sanacija oštećenog asfalta – obavlja se periodično po potrebi tijekom cijele godine (pregled se vrši jednom tjedno),

-  Izmjena i piketavanje i fugiranje postojećeg kamenog pločnika na Trgu i okolnim uličicama,

-  Nabava i postava naziva ulica i kućnih brojeva.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se

u iznosu od :

-   materijal………………………………………….. 120.000,00 kn,

-   rad-usluga……………………………………….. 560.000,00 kn,

-   ukupno:………………………………………… 680.000,00 kn,

 

a financirat će se iz sredstava komunalne naknade = 644.000,00 kn, te iz drugih izvora: 36.000,00 kn.

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

 

-  Sanacija oštećenih dijelova asfaltnog sloja i udarnih rupa na nerazvrstanim cestama obavlja se prema potrebi tijekom cijele godine (pregled se vrši jednom tjedno),

-  Podrezivanje grana stabala koje ometaju normalno odvijanje prometa obavlja se prema potrebi (pregled se vrši kvartalno),

-  Izmjena starih i oštećenih prometnih znakova vrši se prema potrebi,

-  Obnavljanje horizontalne prometne signalizacije vrši se prije početka turističke sezone,

-  Čišćenje prometnica od nanosa vrši se neposredno poslije obilnih kiša.

 

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se

u iznosu od:

-   materijal……………………………………………. 95.000,00 kn,

-   rad-usluga……………………………………….. 505.000,00 kn,

-   ukupno:………………………………………… 600.000,00 kn,

 

a financirat će se iz sredstava komunalne naknade =275.000,00 kn, a ostatak iz ostalih izvora.

 

4. Održavanje javne rasvjete

 

-  Održavanje je svakodnevno osim nedjeljom i praznikom, tijekom cijele godine.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od:

-   materijal za održavanje i dva

djelatnika…………………………………………. 440.000,00 kn

-. utrošak električne energije za javnu

.. rasvjetu……………………………………………. 490.000,00 kn

ukupno: ………………………………………….. 930.000,00 kn,

 

a financirat će se  iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 830.000,00 kn, te ostatak iz ostalih izvora.

 

5. Održavanje groblja

 

-   održavanje i uređenje groblja i pristupnih staza

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od: 160.000,00 kuna

ukupno: ………………………………………….. 160.000,00 kn,

a financirat će se  iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 110.000,00 kn.

 

Sredstva za  ovaj Program iznose:

1)…………….. 2.205.000,00kn

2)………………. 680.000,00 kn

3)………………. 600.000,00 kn

4)……………… 930.000,00  kn

5)……………… 160.000,00  kn

Ukupno:.. 4.575.000,00 kn„

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/13-01/89

Urbroj: 2128/01-02-13-06

Hvar, 23. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju  članka 30. stavak 4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”; broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca  2013.godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013.godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 6/13 i 10/13) članak 2. mijenja se i glasi:

“Članak 2.

 

II – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

                Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 1 ovog Programa.

Ukupno:  490.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa:        490.000,00 kn

ukupno:                                                      490.000,00 kn”

 

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

 

“Članak 3.

 

III – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

 

Program izgradnje nerazvrstanih cesta  je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

…………… Za izgradnju je predviđeno………. 960.000,00 kn

…………… Za otkup zemljišta je predviđeno. 100.000,00 kn

…………… Ukupno:…………………………….. 1.060.000,00 kn

…………… Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

…………… Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-. iz sredstava komunalnog doprinosa:…….. 900.000,00 kn

-. iz potpora Županije:…………………………….. 60.000,00 kn

-. iz ostalih proračunskih prihoda:…………… 100.000,00 kn

ukupno:………………………………………. 1.060.000,00 kn”

 

Članak 3.

 

                Članak 4. mijenja se i glasi:

“Članak 4.

 

IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

 

                Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

Ukupno:  400.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-. iz sredstava komunalnog doprinosa:…….. 310.000,00 kn

-. iz potpora Županije:…………………………….. 25.000,00 kn

-. iz ostalih proračunskih prihoda……………… 65.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 400.000,00 kn”

 

Članak 4.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:

“Članak 5.

 

V – IZGRADNJA GROBLJA

 

                Za izradu  tehničke  dokumentacije je predviđeno 100.000,00 kn

Za otkup zemljišta  je predviđeno 200.000,00 kn

Ukupno:  300.000,00 kn

Rok  je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa……… 300.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 300.000,00 kn”

 

Članak 5.

 

Članak 6. mijenja se i glasi:

 

“Članak 6.

 

VI –         IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

 

Za izgradnju i proširenje mjesnih mreža na području Grada Hvara: 350.000,00 kn

Ukupno:  350.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac  2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- naknada za priključenje:……………………… 100.000,00 kn

- iz potpora Županije:……………………………. 100.000,00 kn

- iz ostalih proračunskih prihoda……………. 150.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 350.000,00 kn”

 

Članak 6.

 

Članak 7. mijenja se i glasi:

 

“Članak 7.

 

VII – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

 

Program izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda je u Prilogu br. 4

Ukupno:  570.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz naknada za priključenje:…………………….. 10.000,00 kn

- iz drugih prihoda:………………………………. 550.000,00 kn

- iz vodnog doprinosa:……………………………. 10.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 570.000,00 kn”

 

Članak 7.

 

Prilog br. 2

NERAZVRSTANE CESTE-PROGRAM ZA 2013. GODINU

                mijenja se i izmijenjeni je sastavni dio ove Odluke i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”

 

Članak 8.

 

Prilog br. 4

“OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA – PROGRAM ZA 2013. GODINU”

mijenja se i izmijenjeni je sastavni dio ove Odluke i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/13-01/90

Urbroj: 2128/01-02-13-06

Hvar, 23.prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju odredbe članka 14. i 130. Zakona o proračunu (“NN”, broj: 87/08 i 136/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11,  2/11-pročišćeni tekst,  6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013.godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Grada Hvara

za 2014. godinu

 

I     OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

                Ovom se Odlukom (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

II   STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

Članak 2.

 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje robe te pružanja usluga i donacija, prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi te prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Račun rashoda čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, naknade građanima i kućanstvima, donacije i ostali rashodi, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema propisanim proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Plan razvojnih programa čine rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine, koji su razrađeni po pojedinim programima proračunskih korisnika, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

 

Članak 3.

 

                Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici po vrstama, rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje raspoređeni u programe, te razvrstani prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana i plan razvojnih programa.

 

III IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

1.   Upravljanje prihodima i izdacima

 

Članak 4.

 

                Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim stavkama.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Na temelju članka 48. i 52. Zakona o Proračunu određuje se izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ i Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u korist proračuna Grada Hvara. O pristiglim namjenskim i vlastitim prihodima osim prihoda iz proračuna Grada Hvara proračunski korisnik dužan je o visini i namjeni  izvijestiti Službu za proračun i financije Grada Hvara, jednom godišnje i to, prilikom izrade prijedloga Proračuna za slijedeću godinu.

 

Članak 5.

 

                Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim Godišnjim financijskim planom. Korisnici smiju preuzimati obveze samo do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Proračuna i za namjene utvrđene Proračunom. Zbog neravnomjernog priljeva sredstava u Proračun, Gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinom korisniku.

 

Članak 6.

 

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima ispunjenja obveza koje podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir ugovorene rokove plaćanja.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama, uz suglasnost Gradonačelnika.

 

Članak 7.

 

                Korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih financijskih sredstava, a u skladu s Godišnjim planom nabave, Zakonom o javnoj nabavi («NN», broj: 90/11 i 83/13 ) i naputcima koje donosi ministar financija.

 

2.   Izvršavanje proračuna

 

Članak 8.

 

                Proračun se izvršava na temelju Godišnjeg plana za izvršavanje Proračuna, po dinamici utvrđenoj planovima, a u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima. Izvršavanje i prijenos sredstava utvrđenih Proračunom vršit će Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara po odobrenju gradonačelnika.

 

 

 

 

Članak 9.

 

Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti Godišnji financijski plan po pojedinim stavkama. Svi korisnici proračunskih sredstava dužni su uz godišnje financijsko izvješće dostaviti Gradu Hvaru  i izvješće o utrošku sredstava primljenih iz Gradskog proračuna.

 

3. Proračunska zaliha

 

Članak 10.

 

                U Proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode.

Sredstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu iznositi najviše do 0,50% proračunskih prihoda bez primitka.

Sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 109.300,00 kuna.

Članak 11.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da tijekom godine zbog neravnomjernog pritjecanja sredstava može koristiti sredstva stalne pričuve  i namjenska sredstva.

 

Članak 12.

 

                Ako se tijekom godine na temelju propisa poveća djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtjeva i povećana proračunska sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za navedene namjene osiguravaju se iz tekuće proračunske pričuve.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost pojedinog korisnika, što zahtjeva smanjena sredstva, ili ako korisnik prestane poslovati, neutrošena sredstva će se prenijeti u proračunsku pričuvu ili korisniku koji je preuzeo njegove poslove.

 

4. Preraspodjela sredstava

 

Članak 13.

 

                Preraspodjela utvrđenih sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje, odnosno u skladu Zakonom o proračunu.

Gradonačelnik je obvezan  izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjelama iz stavka 1. ovoga članka u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

 

Članak 14.

 

                Sredstva koja su Proračunom osigurana za donacije udrugama čija je djelatnost od interesa za Grad i Hvar,raspoređivat će se u skladu s potrebama pojedine udruge, a prema likvidnim mogućnostima Proračuna, a sukladno uvjetima iz članka 5. ove Odluke.

 

Članak 15.

 

                Ako prihodi koje ostvaruje Grad Hvar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

 

5. Privremene mjere

 

Članak 16.

 

Ako u tijeku godine nastanu nove ili veće obveze za Proračun ili se dogode promjene gospodarskih kretanja te niža naplata prihoda, Gradonačelnik može na prijedlog Službe za proračun i financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka ( privremena obustava  izvršavanja Proračuna), a sve sukladno odredbama članka 43. Zakona o proračunu.

Članak 17.

 

                Odluke koje Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću moraju sadržavati financijsku procjenu posljedica za proračun iz koje mora biti razvidno da li se temeljem predloženog povećavaju ili smanjuju prihodi ili rashodi Proračuna.

Ako se tijekom godine usvoje Odluke na osnovu kojih nastaju nove obveze za proračun, sredstva se moraju  osigurati u proračunu.

 

7. Isplata sredstava

 

Članak 18.

 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Odgovorna osoba mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene obveze.

Doznaka sredstava proračunskim korisnicima kao i donacije vršiti će se samo uz pismeni zahtjev korisnika koji treba sadržavati dokaz o nastalom trošku (kopija računa,  naloga i sl.) ili specifikaciju troškova za koje se sredstva traže, osim prijenosa koji se isplaćuju prema posebnim zakonima.

Način preuzimanja obveza i izvještavanja o preuzetim obvezama te način isplate uređuje Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

 

Članak 19.

 

                Sredstva za ostala materijalna prava zaposlenika isplaćivat će se temeljem utvrđenih kriterija i visine planiranih proračunskih sredstava.

 

Članak 20.

 

                Korisnicima kojima se sredstva za zaposlene osiguravaju u Gradskom proračunu ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima uz suglasnost Gradonačelnika i uz osiguranje sredstava za novozaposlene.

Radi pravovremenog doznačivanja sredstava za 2014. godinu za plaće i druge namjene, Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa djelatnika koji se financiraju iz Proračuna.

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka valja dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa djelatnika.

 

8. Odgovornost

 

Članak 21.

 

                Prava i odgovornosti po ovoj odluci ima Gradonačelnik.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate , te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

 

9. Proračunski nadzor i unutarnji nadzor

 

Članak 22.

 

                Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem Korisnika te nad zakonitošću i svrhovitom uporabom proračunskih sredstava obavlja se sukladno odredbama Zakona o proračunu, a unutarnji nadzor može provesti Gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

 

Članak 23.

 

                Korisnici moraju omogućiti provođenje nadzora i dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se odnose na proračunski nadzor.

Ako se prilikom proračunskog nadzora  utvrdi da je bio povrijeđen propis ili akt čije se provođenje nadzire, odlukom se nalaže postupak za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku.

 

Članak 24.

 

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno odluci ili Proračunu, stavke izdataka u financijskom planu Korisnika umanjuju se za opseg nenamjenski utrošenih sredstava ili se privremeno obustavlja isplata sredstava iz stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Mjere iz prethodnog stavka izvršavaju se na temelju odluke koju donosi Gradonačelnik.

 

IV  UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

 

1. Upravljanje gradskom imovinom

 

Članak 25.

 

                Gradska imovina je financijska i nefinancijska imovina u vlasništvu Grada Hvara.

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove,  trgovačka društva i druge pravne osobe.

Gradskom imovinom upravlja Gradonačelnik na temelju zakona, Statuta Grada Hvara i općih akata Gradskog vijeća.

 

2. Upravljanje financijskom imovinom

 

Članak 26.

 

                Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna u skladu sa odredbom članka 62. Zakona o proračunu upravlja Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

Privremeno slobodna novčana sredstva mogu se kratkoročno oročiti u poslovnoj banci ili uložiti u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja, o čemu odlučuje Gradonačelnik.

Novčana sredstva iz članka 1. i 2. ovog članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

3. Izvršavanje javnih službi

 

Članak 27.

 

                Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu, Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe.

Pravne osobe u kojima Grad Hvar ima najmanje 25% udjela u kapitalu moraju najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine dostaviti Gradonačelniku dnevni red sjednice skupštine te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu, ako ih ne sadrži dnevni red sjednice skupštine.

 

4. Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine

 

Članak 28.

 

                Nefinancijska dugotrajna imovina može se stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća Korisnika.

                Gradonačelnik Odlukom propisuje načela i standarde za provedbu odredbi stavka 1.  ovoga članka, pri čemu mora poštovati načela učinkovitosti i ekonomičnosti.

 

5.   Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom

 

Članak 29.

 

Korisnici upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom koju posjeduju prema Zakonu o proračunu , što podrazumijeva korištenje imovine, njezino održavanje i davanje u zakup.

 

Članak 30.

 

                Čelnik Korisnika mora imovinom upravljati s brigom dobroga gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa odredbom članka 11. Zakona o proračunu.

 

 

 

Članak 31.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati, ako je to propisano zakonom.

O osiguranju nefinancijske dugotrajne imovine u drugim okolnostima odlučuje čelnik proračunskog korisnika, poštujući analize troškova i koristi te načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima.

Nadoknada za štetu nastalu na nefinancijskoj dugotrajnoj imovini  isplaćuje se iz Proračuna.

 

Članak 32.

 

                Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnove osiguranja koriste se samo za kapitalne rashode.

 

V   ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

 

Članak 33.

Zaduživanje i davanje jamstava provodi  se do visine i na način propisan Zakonom. Odluku o zaduživanju i davanju jamstava donosi Gradsko vijeće Grada Hvara. Odluku o suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava pravnim osobama u gradskom vlasništvu te ustanova čiji je Grad Hvar osnivač i većinski vlasnik donosi Gradsko vijeće Grada Hvara.

Grad Hvar  u proračunskoj 2014. godini može dati jamstva  pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada Hvara najviše do ukupnog  iznosa od 500.000,00 kuna.

 

VI     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

                Ova Odluka stupa na snagu  prvog  dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”, a primjenjuje se od 01.siječnja 2014.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

G r a d s k o  v i j e ć e

 

KLASA: 400-01/13-01/63

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 23. prosinca 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 12. i 14. Zakona o socijalnoj skrbi (“NN”, broj: 33/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, donosi

 

PROGRAM

SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA

ZA 2014. GODINU

 

I UVOD

 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Grad Hvar je obvezan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom djelatnosti socijalne skrbi na svojem području.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Grad Hvar namjerava unaprijediti aktivnost na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi, kategorije će biti utvrđeni ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Proračunom Grada Hvara za 2014. godinu.

Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi u 2014. godini imati osnovni cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti, a sastavljen je u dvije cjeline:

-   prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi tijekom 2014. godine,

-   u drugoj cjelini izloženi su uvjeti (kriteriji za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi, kategorija korisnika) i realizacija programa vrstom korisnika.

 

II   OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI

 

AKTIVNOSTI

SREDSTVA

 

(u kunama)

1. Pomoć za podmirenje troškova
    stanovanja

60.000,00

2. Subvencioniranje stacionara

50.000,00

3. Pomoć udrugama
    – HVIDR-a otoka Hvara

12.000,00

    – Županijska udruga slijepih

3.000,00

    – Županijska udruga gluhih

5.000,00

    – Udruga osoba s invaliditetom otokaHvara

40.000,00

    – ostale udruge invalidnih i hendike-piranih osoba

5.000,00

4. – Troškovi borbe protiv ovisnosti

12.000,00

    – Udruga “Mali Princ” Hvar

20.000,00

    – GD Crvenog križa Hvar

160.000,00

5. Jednokratne novčane omoći

230.000,00

6. – Pomoći za novorodenu djecu

110.000,00

    – Darovi djeci od navršene 1 godineživota do polaska u školu – predškolskai djeci u osnovnoj školi

40.000,00

    – ostale naknade u naravi

150.000,00

7. Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vandela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

40.000,00

8. Stipendiranje učenika i studenata

200.000,00

9. Sufinanciranje cijene prijevoza

50.000,00

10. Izgradnja doma za starije osobe

50.000,00

U K U P N O:

1.237.000,00

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su: troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležna služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, temeljem rješenja koje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

2. Subvencioniranje stacionara

 

3. Pomoć udrugama

HVIDR-a otoka Hvara, Hrvatski savez slijepih Splitsko-dalmatinske županije i Društvo gluhih Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara, a odnosi se na potporu za redovnu djelatnost spomenutih udruga i ostalih udruga koje se brinu o invalidnim i hendikepiranim osobama.

 

4. Pomoć udrugama za borbu protiv bolesti ovisnosti i pomoć osobi koja je ovisna o alkoholu, drogi i drugim opojnim sredstvima uključuje:

-   edukacijski projekti za građane (roditelje učenika osnovne i srednje škole, za djelatnike u školstvu),

-   edukacija voditelja i suradnika preventivnih programa,

-   preventivno-obrazovni projekti i predavanja za djecu i mladež,

-   potpora udrugama koje skrbe o ovisnicima, Udruge “Mali Princ” i Gradskog društva Crvenog križa.

 

5. Jednokratne pomoći

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati, te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.

Pod jednokratnom novčanom pomoći smatra se i novčana pomoć umirovljenicima i socijalno ugroženima osobama, koja se temeljem posebne odluke gradonačelnika isplaćuje povodom božićnih blagdana.

Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Gradonačelnik i iznosi do 6.000,00 kuna godišnje, a iznimno zbog velikih zdrastvenih problema (hitne operacije) ili velikih troškova liječenja može odobriti do 15.000,00 kuna godišnje.

 

6.1. Pomoći za novorođenu djecu – 2.000,00 kuna po novorođenom djetetu

Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

-  jedan od roditelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorodeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara

-  da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorodenu djecu podnese najkasnije do jedne godine života djeteta.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

-   potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja i djeteta,

-   preslika osobne iskaznice izdate od Policijske postaje Hvar jednog od roditelja,

-   fotokopija rodnog lista djeteta.

 

 

6.2. Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u osnovnu školu- predškolskoj djeci, kao i djeci u Osnovnoj školi Hvar – poklanjati će se sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara za vrijeme božićnih blagdana.

 

6.3. Ostale naknade u naravi obuhvaćaju troškove koje Grad Hvar ima vezano uz:

-   financiranje zapošljavanja dva pomoćnika u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja pohađaju osnovnu školu,

-   sufinanciranje programa odgoja i naobrazbe djece s teškoćama u razvoju s područja Grada Hvara (Poliklinika SUVAG, Centar za autizam),

-   financiranje životnog osiguranja nezbrinute djece iz doma „Maestral”, kao i ostale naknade za čijim bi se financiranjem javila potreba tijekom 2014. godine.

 

7. Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

U pedagoškoj godini 2013/2014 u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” kojeg je osnivač Grad Hvar upisano je 188 djece. Dječji vrtić polaze i djeca iz socijalno ugroženih obitelji što će se financirati iz ovog Programa. Pravo na subvenciju boravka djece u dječjem vrtiću, temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije, imaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, djeca čija obitelj ima rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje, djeca roditelja korisnika stalne pomoći te djeca koja žive u posebno teškim obiteljskim okolnostima.

 

8. i 9. Stipendiranje učenika i studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima, kao i sufinanciranje cijene autobusnog prijevoza učenika i studenata.

Ovaj će se Program realizirati u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi, Splitsko­dalmatinskom županijom, Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb i Domom zdravlja.

Realizacija ovog Programa provoditi će se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi te sukladno ovom Programu, temeljem pismenih zahtjeva korisnika, a odluku o svakom predmetu donosi Gradonačelnik.

 

III ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara” a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 500-01/13-01/85

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 23. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj : 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj:  5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13  i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca  2013. godine, d o n o s i

 

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2014.godinu

 

Članak 1.

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Hvara, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u kulturi, a osobito:

-   redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Hvar,

-   redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Hvar,

-   programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,

-   programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,

-   programi izdavačke djelatnosti, te akcije i manifestacije u književno-nakladničkoj i knjižarskoj djelatnosti,

-   programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkoga amaterizma, akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti,

-   programi međunarodne kulturne suradnje,

-   programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,

-   programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Hvar,

-   ostali kulturni programi.

 

Članak 2.

 

                GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

                Program 1001- knjižnična djelatnost

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2014. godinu predviđen je iznos od     502.000,00 kn

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 353.100,00 kuna, a od toga:

-   za plaće predviđen je iznos od 300.000,00 kuna,

-   za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 7.500,00 kuna,

-   za doprinose na plaće predviđen je iznos od 45.600,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 78.900,00 kuna, a od toga:

-   za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 10.500,00 kuna,

-   za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 14.000,00 kuna,

-   za rashode za usluge predviđen je iznos od: 49.400,00 kuna,

-   za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 5.000,00 kuna.

 

 

 

                Tekući projekt  T 1001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

C) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 70.000,00 kuna, od čega se 10.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, a  za nabavku knjiga predviđen iznos od 60.000,00 kuna.

 

Članak 3.

                REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

                Aktivnost A 1016 03- donacije udrugama u kulturi

 

Za udruge u kulturi čiji su planovi i programi rada, te djelatnosti predviđene za realizaciju u 2014. godini od interesa za Grad Hvar – bit će u proračunskoj 2014. godini predviđena sredstva kako slijedi:

-   Pjevačko društvo Hvar………………………… 80.000,00 kn

-   Hvarsko pučko kazalište………………………. 50.000,00 kn

-   Dramski studio mladih Hvar……………….. 60.000,00 kn

-   Klapa «Galešnik» Hvar……………………….. 30.000,00 kn

-   Folklorno društvo «Šaltin» Hvar…………… 30.000,00 kn

-   GSU «Stela Maris» – Hvar…………………… 50.000,00 kn

-   Klapa «Bodulke» – Hvar………………………. 30.000,00 kn

-   Plesni studio mladih Hvar……………………. 20.000,00 kn

-   Matica Hrvatska , ogranak Hvar……………. 25.000,00 kn

-   Hvarska gradska glazba……………………… 100.000,00 kn

-   Udruga Baletni studio Hvar………………….. 10.000,00 kn

 

Sve navedeno ukupno čini iznos od

………………………………………………………… 485.000,00 kn.

 

Članak 4.

 

                53. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2014. GODINI

                Aktivnost A1016 01

 

U 2014. godini za realizaciju 53.HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 920.000,00 kuna i to iz općih prihoda 450.000,00 kuna, od ulaznica 210.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 130.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

 

A)  za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 10.000,00 kuna,

B)  za rashode za usluge predviđen je iznos od 870.000,00 kuna,

C)  za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 40.000,00 kuna.

Članak 5.

 

                OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE  I PRIREDBE

                Aktivnost A1016 02

 

Za godinu 2014. godinu predviđen je iznos od 50.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije ( Dani hvarskog kazališta i slično ). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge- honorare i ostale usluge predviđen je iznos od 45.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 5.000,00 kuna za reprezentaciju i za ostale nespomenute  rashode  poslovanja.

Članak 6.

 

                DONACIJE MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

                Aktivnost A 1016 04

 

Donacije Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti i uređenje ljetnikovca Hanibala Lucića, kao i na kapitalnu donaciju za arhivsko spremište, za sanaciju crkve Sv. Marak, te za otkup spomeničke građe.

Za programsku djelatnost očuvanja spomeničku baštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od

75.000,00 kn,

a za održavanje  ljetnikovca Hanibala Lucića predviđen je iznos od                     50.000,00 kn.

Za kapitalnu donaciju za uređenje arhivskog spremišta predviđen je iznos od

50.000,00 kn,

za sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos

50.000,00 kn,

te za otkup spomeničke građe predviđen je iznos

50.000,00 kn.

Sve navedeno  u Proračunu Grada za 2014.godinu čine ukupan iznos od            275.000,00 kn.

 

Članak 7.

 

                ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

                Aktivnost A 1016 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.470.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 170.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 1.300.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje te intelektualne i osobne usluge).

 

Članak 8.

 

                DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL

                Kapitalni projekt  K 1016 06

 

U Proračunu Grada Hvara za 2014. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 4.060.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 4.060.000,00 kuna i to iz općih prihoda iznos od 3.000.000,00 kuna,  iz  očekivanih pomoći iznos od 1.000.000,00 kuna te iz vlastitih prihoda (ulaznica) 60.000,00 kuna.

Članak 9.

 

                OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

                Kapitalni projekt  K 1016 07

 

U Proračuna Grada Hvara za 2014.godinu planiraju se sredstva za opremanje gradske tvrđave Španjola i Loggie, i to za nabavu sitnog inventara u iznosu od 10.000,00 kuna te za nabavu  opreme u iznos od 80.000,00 kuna, odnosno ukupno 90.000,00 kuna.

Članak 10.

 

                UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2014. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

7.852.000,00 kuna

 

Članak 11.

 

Ovaj  Program stupa na snagu prvog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara», a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. Sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti proračuna, a uz odobrenje Gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

KLASA: 612-01/13-01/ 37

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 23. prosinca 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08- uredba, 124/10,124/11, 86/12 i 94/13) i članka 25.  Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013 godine, d o n o s i:

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2014. godinu

 

Članak 1.

 

                Javne potrebe u sportu za koje se osiguravaju sredstva iz Proračuna Grada Hvara jesu sportske djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u sportu od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u sportu, a osobito:

-   redovna djelatnost udruga u sportu i drugih organizacija u sportu koje su od interesa za Grad Hvar,

-   programi poticanja i razvitka sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole,

-   programi održavanja, unapređenja i izgradnja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara,

-   programi suradnje na području otoka Hvara, međuotočne suradnje, pa i međuotočne sportske suradnje, prvenstveno među mladima,

-   ostali sportski programi, prema potrebi.

 

Članak 2.

 

                DONACIJE  SPORTSKIM  UDRUGAMA

                Aktivnost A 1015 02 – donacije sportskim udrugama

 

 

Za djelatnost  udruga u sportu predviđen je iznos od            1.050.000,00 kuna

koji će se rasporediti na slijedeći način:

 

-   Nogometni klub Hvar…………………….. 400.000,00 kuna

-   Nogometni klub «Levanda»

Velo Grablje…………………………………… 20.000,00 kuna

-   Muški rukometni klub Hvar…………….. 70.000,00 kuna

-   Ženski rukometni klub Hvar…………….. 40.000,00 kuna

-   Boćarski klub «Levanda» Velo Grablje… 5.000,00 kuna

-   Boćarski klub Brusje…………………………. 5.000,00 kuna

-   Boćarski klub «Gdinj» Hvar……………….. 5.000,00 kuna

-   Boćarski klub «Zlatan otok»

Sveta Nedjelja…………………………………. 10.000,00 kuna

-   Jedriličarski klub „Zvir“ Hvar za redovno

poslovanje…………………………………….. 200.000,00 kuna

-   Jedriličarski klub „Zvir“ za troškove novogodišnje regate 200.000,00 kuna

-   Ronilački klub «Pelegrin» Hvar ………… 20.000,00 kuna

-   Udruga za mali nogomet Hvar…………… 20.000,00 kuna

-   Jedriličarski klub “Reful” Hvar……………. 8.000,00 kuna

-   Boćarski klub „Ružmarin“………………….. 7.000,00 kuna

-   Pikado klub „For“……………………………… 5.000,00 kuna

-   Sportski klub„Hvar Marathon“………….. 20.000,00 kuna

-   Sportsko-ribolovni klub „Kurenat“

Hvar………………………………………………… 5.000,00 kuna

-   Košarkaški klub Hvar……………………… 10.000,00 kuna.

 

Članak 3.

 

                PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

                Aktivnost:  A1015 01- održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2014. godinu predviđen je iznos od

………………………………………. 220.000,00 kuna,

od čega se 20.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 200.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.

 

Članak 4.

 

Ukupna sredstva namijenjena sportu u Proračunu Grada Hvara za 2014.godinu u iznose   1.270.000,00 kuna.

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. Sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti Proračuna Grada Hvara, a uz odobrenje gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko  vijeće

 

KLASA: 620-01/13-01/11

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 23. prosinca  2013. godine

 

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 28. st.1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04, 110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09,7/09,8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca  2013. godine, donosi

 

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti

iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2014. godinu za Grad Hvar

 

I     UVODNE ODREDBE

 

Programom  održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine ( u daljnjem tekstu : Programom)  u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja ,određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja  komunalne infrastrukturena području Grada Hvara kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti :

 1. 1.     održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa,
 2. 2.     održavanje javnih površina,
 3. 3.     održavanje nerazvrstanih cesta,
 4. 4.     održavanje javne rasvjete
 5. 5.     održavanje groblja.

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje  Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava , kao i nositelji provedbe Programa.

 

II   ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

                Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1.ovog  Programa, utvrđuje se kako slijedi :

 

1. Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa

 

                Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje javno- prometnih površina, odnosno : cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, parkirališta, pločnika, autobusnog stajališta , taksi stajališta, dječjih igrališta,  javnih sportskih terena i sličnih površina.

Pod održavanjem čistoće obalnog pojasa podrazumijeva se čišćenje  plaža i žala na Paklenim otocima kao i plaža i žala koja  nisu  dana u koncesiju.

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća:

 

 1. Redovno i izvanredno pometanje ( ručno i strojno)
 2. Redovno i izvanredno pranje (ručno i strojno), a ovisi o stupnju i vrsti onečišćenja (komunalni otpad, sezonski otpad, grafiti, onečišćenje uljima, mazivima i sl.)

Čišćenje i pranje javnih prometnih površina najčešće se obavlja slijedećim tehnologijama:

-   ručno čišćenje koje obuhvaća pometanje, te uklanjanje sipine  od nanosa nakon obilnih kiša

-   strojno čišćenje pomoću čistilica različitih kapaciteta,

-   pranje javno prometnih površina.

 1. Redovito izvanredno uklanjanje vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama. Uklanjanje se obavlja fizički (čupanjem, struganjem i sl.) i  kemijski (tretiranjem herbicidima)
 2. Nabava, postavljanje i održavanje košarica za otpatke (zidnih i samostojećih košarica, košarica s pepeljarom), pepeljara i košarica za feces/pseći otpad/, pražnjenje istih, te zbrinjavanje prikupljenog otpada.
 3. Pranje i čišćenje kamenih, betonskih i sl. elemenata smještenih na ili uz javno prometne površine i u parkovima.
 4. Prema ukazanoj  potrebi i zimskim uvjetima :   čišćenje snijega u pješačkim zonama  i  posipavanje solju  poledica  u pješačkim zonama, stubama i prilazima itd.

 

Na području grada Hvara (podjela na  6 zona)  planira se ručno i strojno čišćenje  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o. kao i za druge troškove:

- mehaničko čišćenje 1. zone svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

-  mehaničko čišćenje  2. zone  u sezoni svakodnevno, a izvan turističke sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi,

-  ručno pometanje 3., 4., 5. i 6. zone svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

-  pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke dva do tri  puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

- pranje Trga sv. Stjepana (Pjace), Obale Riva i Obale Fabrika izvodit će se mehanički/pumpom i ručno, prema potrebi i u dogovoru s Gradom, a u razdoblju lipanj – rujan najmanje  jednom tjedno.

 

                Održavanje čistoće obalnog pojasa  obuhvaća:

 

1.   Redovno i izvanredno čišćenje šetnica i obalnog  pojasa , osim lokacija za koje je izdana koncesija

2.   Redovno i izvanredno  čišćenje  plaža i žala na Paklenim otocima

 

Na području grada Hvara  planira se  čišćenje  Paklenih otoka i obalnog pojasa  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.kao i za druge troškove:

- čišćenje šetnica i obalnog pojasa istočnog dijela, zapadnog dijela i Svete Nedjelje svakodnevno, uključujući  nedjelje i praznike – tijekom  turističke sezone (4 mjeseca),

- čišćenje i odvoz otpada sa gradskih plaža (koje nisu dane u koncesiju) na  Paklenim  otocima  i obalnom pojasu od Vele Garške do Dubovice u periodu od 01. 04. 2014. god. do 31. 10. 2014. god.  svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

-  preuzimanje pravilno pakiranog sakupljenog otpada od koncesionara u periodu od 01.04.2014. god. do 31.10.2014. god.

-  pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke na obalnom pojasu dva do tri puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike.

 

                Ukupno predviđena  sredstva:

-   za izvršenje  radova u iznosu od………. 1.865.000,00  kn

-   za kapitalnu pomoć Komunalnom Hvar d.o.o.  za nabavu opreme u iznosu od                 1.100.000,00 kn

ukupno:………………………………………… 2.965.000,00 kn,

a od toga se na navedeni Program Komunalnog Hvar d.o.o. odnosi: 1.671.798,75 kuna.

 

                Izvori  financiranja :

-   iz komunalne naknade………………………. 670.000,00  kn

-   iz drugih izvora……………………………… 2.295.000,00  kn

 

2. Održavanje javnih površina

 

                Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se: održavanje javnih zelenih površina, održavanje  urbane opreme  (klupa, košarica , pepeljara i sl), sanacija oštećenih asfaltnih, betonskih i popločenih površina, nabava, postava i održavanje oznaka ulica, parkova i sl.

 

                Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća :

1.   Održavanje parkova, drvoreda,živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala,

2.   Održavanje zelenih površina uz ceste i ulice

3.   Održavanje cvjetnih korita i vaza

4.   Održavanje dječjih igrališta s pripadajućom opremom

5.   Održavanje parkovne opreme, javnih fontana i sustava za navodnjavanje.

Na području grada Hvara  redovno se održavaju   parkovi  Veli đardin, Mali đardin, park Šumica, park kod Franjevačkog samostana, arboretum u gradskim zidinama tvrđave Španjola, dječje igralište Šumica u Hvar te dječje igralište u Brusju, park u Brusju, te ostale uređene javne zelene površine .

Planirani radovi na održavanju javnih zelenih površina sastoje se od :

-   Redovni i izvanredni hortikulturni radovi -  održavanje i njega travnjaka (košenje i sakupljanje trave, lišća, prozračivanje te obnova travnjaka), održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, cvjetnih vaza, grmova, živica i stabala,

-   Redovna i izvanredna fitosanitetska zaštita bilja,

-   Zbrinjavanje zelenog otpada,

-   Redovno i izvanredno čišćenje i sakupljanje otpada s javnih zelenih površina,

-   Građevinski radovi na održavanju parkovnih staza i drugih pješačkih površina, stubišta i sl. vezanih za javne zelene površine,

-   Redovno i izvanredno održavanje postojeće parkovne opreme (klupa, dječjih igračaka, cvjetnih korita i sl.), sustava za navodnjavanje i  fontana,

-   Nabava i postava nove parkovne opreme,

-   Nabava sadnog materijala – sezonskih cvjetnica, grmova, stabala, travnih busena i dr.,

-   Ostali poslovi strukovno potrebni za održavanje javnog zelenila i opreme.

 

Osim redovnog  i izvanrednog održavanja tijekom godine, planirani su i radovi pojačanog održavanja pojedinih javnih zelenih površina s namjerom obnove i uvođenja novih sadržaja na postojeće zelene površine: park Šumica i arboretum unutar gradskih zidina tvrđave Španjola.

Na području grada Hvara planira se održavanje javnih zelenih površina   prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o. kao i za druge troškove.

 

Postava i održavanje oznaka naziva ulica, parkova, trgova obuhvaća :

 1. Nabava i postava  kamenih i metalnih natpisnih ploča na novim lokacijama, kao i zamjenu postojećih, dotrajalih ili oštećenih oznaka.
 2. Nabava i postava kućnih brojeva na novim lokacijama

Održavanje urbane opreme obuhvaća:

1.   Nabava i postava urbane opreme: klupe, košarice  za otpad i feces, pepeljare, opreme za reklamiranje, gradski satovi, nadstrešnice  i sl.

 

                Ukupno predviđena  sredstva:

-   za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od……………………… 820.000,00  kn

-   za materijal u iznosu od…………………….. 150.000,00  kn

ukupno:………………………………………….. 970.000,00  kn,

a od toga se na navedeni Program Komunalnog Hvar d.o.o. odnosi: 574.606,25 kuna.

 

                Izvori  financiranja:

-   iz komunalne naknade………………………. 550.000,00  kn

-   iz drugih izvora………………………………… 420.000,00  kn

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se odvijaju tijekom cijele godine na cestama , uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta , poboljšanje elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

1.   Redovno i parcijalno održavanje podrazumijeva  izvođenje radova kojima se saniraju oštećenja asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i na trgovima, te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama – prilagodba nogostupa osobama smanjene pokretljivosti.

2.   Održavanje makadamskih površina podrazumijeva radove održavanja neasfaltiranih, makadamskih površina, sanaciju udarnih rupa, kolotraga i drugih lokalnih oštećenja.

3.   Održavanje ogradnih i potpornih zidova, te drugih betonskih građevina podrazumijeva sanaciju istih koji se nalaze u cestovnom zemljištu uz nerazvrstanu cestu i na javnim površinama, izrada novih zidova, sanacija i uređenje novih betonskih staza, stuba i sl.

4.   Hitne intervencije podrazumijevaju obilazak grada nakon obilnijih kiša i drugih vremenskih nepogoda te izvođenje radova čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne policije ili po pozivu nadležnih službenika Grada.

5.   Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke (smeđe)  i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa, podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih ili zamjene dotrajalih znakova, signalizacije i opreme cesta (izuzev prometnih svjetala). Zamjena dotrajale signalizacije vrši se prema potrebi dok se   Obnavljanje horizontalne prometne signalizacije obavezno se vrši prije početka turističke sezone.

 

                Predviđena  sredstva:

-   za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od……………………… 850.000,00  kn

-   za materijal  u iznosu od……………………. 100.000,00  kn

ukupno:…………………………………………… 950.000,00  kn

 

                Izvori  financiranja:

-   iz komunalne naknade………………………. 380.000,00  kn

-   iz drugih izvora………………………………… 570.000,00  kn

 

4. Održavanje javne rasvjete

 

Pod javna rasvjeta podrazumijeva se upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete uključivo podmirivanje troškova električne energije.

Pod upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete podrazumijeva se :

-   redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete (izvori svijetlosti, predspojne naprave, armature,elektro ormari i dr.) radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti,

-   preventivno održavanje koje podrazumijeva radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima,

-   ličenje stupova, nosača, ferala i drugih metalnih elemenata javne rasvjete

-   izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice (poslije nevremena, prometne nezgode i sl.)

-   pojačano održavanje kada se vrši zamjena većeg broja  uređaja i objekata javne rasvjete ili proširenje javne rasvjete

-   uređenje grada za vrijeme blagdana: nabava, montaža, priključenje, održavanje i kontinuirana kontrola tijekom perioda postave, te demontaža opreme  za blagdansko ukrašavanje. Uključena je i nabava jelki za blagdansko ukrašavanje grada.

-   Provedba studije energetske učinkovitosti

 

Na području grada Hvara planira se održavanje javne rasvjete   prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o. kao i za druge troškove.

 

                Predviđena  sredstva:

-   usluga održavanja i materijal u iznosu

od………………………………………………….. 440.000,00  kn

-   utrošak električne energije  u iznosu

od………………………………………………….. 500.000,00  kn

ukupno:………………………………………….. 940.000,00  kn,

a od toga se na navedeni Program Komunalnog Hvar d.o.o. odnosi: 387.243,75 kuna.

 

 

 

                Izvori  financiranja:

-   iz komunalne naknade………………………. 900.000,00  kn

-   iz drugih izvora………………………………….. 40.000,00  kn

 

5. Održavanje groblja

 

Sredstva za održavanje groblja  planiraju se kao učešće u troškovima  održavanja i uređenja  Gradskog groblja Hvar, kao i drugih groblja na području grada Hvara.

Pod održavanjem i uređenjem podrazumijeva se:

-   uređenje  mrtvačnica  i trjemova  pred mrtvačnicama

-   uređenje pristupnih  staza oko  groblja

-   uređenje kapela i vanjskih zidova

-   izrada potrebne tehničke  dokumentacije

-   radovi na proširenju groblja

 

                Predviđena  sredstva:

-   održavanje groblja……………………………. 600.000,00  kn

ukupno:…………………………………………… 600.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

-   iz komunalne naknade………………………. 200.000,00  kn

-   iz drugih izvora………………………………… 400.000,00  kn

 

 

III    SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

1… održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa         2.965.000,00   kn

2… održavanje javnih površina…… 970.000,00  kn

3… održavanje nerazvrstanih cesta 950.000,00  kn

4… održavanje javne rasvjete……… 940.000,00  kn

5… održavanje groblja………………… 600.000,00  kn

Ukupno……………………………………. 6.425.000,00 kn

 

IV  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program održavanja stupa na snagu  prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014.g.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/13-01/143

Urbroj: 2128/01-02-13-02

Hvar,­ 23. prosinca 2013.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju  članka 30. stavak 4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj:      5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23. 12. 2013. godine, donosi:

 

PROGRAM

gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti

iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2014. godinu za Grad Hvar

 

I – OPĆE ODREDBE

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca  2014. godine za:

-   javne površine,

-   nerazvrstane ceste,

-   groblja,

-   javnu rasvjetu,

-   opskrbu pitkom vodom,

-   odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

 

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

 

II – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

                Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 1 ovog Programa

Ukupno:  900.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa:…….. 450.000,00 kn

- iz ostalih proračunskih prihoda……………. 350.000,00 kn

- iz potpore Županije…………………………….. 100.000,00 kn

ukupno:……………………………………………. 900.000,00 kn

 

III – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

 

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

Za izgradnju predviđeno je:………………… 2.800.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je:…………… 300.000,00 kn

Ukupno:………………………………………… 3.100.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa:…….. 700.000,00 kn

- iz potpora Županije:……………………………. 200.000,00 kn

- iz prihoda od nefinancijske imovine (za otkup

zemljišta):………………………………………… 300.000,00 kn

- iz ostalih izvora:……………………………… 1.900.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 3.100.000,00 kn

 

IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

 

                Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

Ukupno:  620.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa:…….. 350.000,00 kn

- iz ostalih proračunskih prihoda……………. 270.000,00 kn

ukupno:……………………………………………. 620.000,00 kn

 

 

 

V – IZGRADNJA GROBLJA           

 

Za izradu  tehničke  dokumentacije predviđeno je: 100.000,00 kn

……………………….. Za radove proširenja groblja:.. 150.000,00 kn

…………………. Za otkup zemljišta  predviđeno je:.. 2.000.000,00 kn

Ukupno:………………………….. 2.250.000,00 kn

Rok  je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sufinanciranja građana………………….. 1.150.000,00 kn

- iz ostalih proračunskih prihoda…………. 1.100.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 2.250.000,00 kn

 

VI – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

 

Za izgradnju i proširenje mjesnih mreža na području Grada Hvara:      400.000,00 kn

Ukupno:…………………………….. 400.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- iz potpora Županije:……………………………. 250.000,00 kn

- iz ostalih proračunskih prihoda……………. 150.000,00 kn

ukupno:……………………………………………. 400.000,00 kn

 

VII – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

 

                Program izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda je u Prilogu br. 4

Ukupno:  1.610.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz potpora Županije:……………………………. 200.000,00 kn

- iz vodnog doprinosa:……………………………. 10.000,00 kn

- iz drugih prihoda:……………………………. 1.400.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 1.610.000,00 kn

 

VIII – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara,a primjenjuje se od 01. siječnja 2014.godine

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/13-01/144

Urbroj: 2128/01-02-13-02

Hvar, 23.12.2013.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju odredbi članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23.12.2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za  2014.godine

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa i čišćenje Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2014.godinu  trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, u ukupnom iznosu od 2.106.919,00 kuna bez PDV-a, a što je u skladu sa visinom tih izdataka  u Proračunu Grada Hvara za 2014. godinu.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da temeljem ovog Zaključka sklopi ugovor sa trgovačkim društvom Komunalno Hvar d.o.o. za poslove iz članka 1. ovog Zaključka.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/13-01/129

URBROJ: 2128/01-02-13-03

Hvar, 23. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

KOMUNALNO HVAR d.o.o.

21450 HVAR, Vlade Stošića 7

 

P L A N

POMETANJA I ČIŠĆENJA GRADA, ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA, OBALNOG POJASA, ČIŠĆENJA PAKLENIH OTOKA, ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE, GRADSKIH PROMETNICA I SISTEMA OBORINSKIH VODA ZA 2014. GODINU

HVAR, listopad 2013.

 

OČEKIVANI MATERIJALNI TROŠKOVI GODIŠNJE

A)

1… Metle 40 kom x 30,00 Kn…………………… 1.200,00 kn

2… Plastične vreće za koševe po Gradu……. 25.000,00 kn

3… Gorivo i mazivo za veliki strojni pometač i potrošena struja za mali strojni pometać     50.000,00 kn

 

B)

1… Gorivo za automobil, kosilicu i motornu pilu 10.000,00 kn

2… Nabava sezon. sadnica, trajnica, gnjojiva, sjemena i sl… 20.000,00 kn

 

C)

1… Plastične vreće za koševe na obalnom pojasu 10.000,00 kn

 

D)

1… Gorivo i mazivo za brodicu……………….. 60.000,00 kn

2… Plastične vreće za koševe po Paklenim otocima 5.000,00 kn

 

E)

1… Gorivo za automobil za električara……… 10.000,00 kn

2… Materijal za javnu rasvjetu…………………. 65.000.00 kn

 

UKUPNO: 256.200,00 kn

 

NEMATERIJALNI TROŠAK

(godišnje po radniku)

- prijevoz, prigodne nagrade, režijski troškovi

11.100,00 kn

 

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2014. GODINU

 

UKUPNO:……………………………………… 2.106.919,00 kn

PDV 25%:………………………………………… 526.729,75 kn

SVEUKUPNO:………………………………. 2.633.648,75 kn

 

F)   ODRŽAVANJE GRADSKIH PROMETNICA I SISTEMA OBORINSKIH VODA

 

                Pranje grada u sezoni (srpanj i kolovoz) jednom tjedno.

Potrebna sredstva ukupno………………………. 30.000,00 kn

 

Po posebnoj narudžbi uz naplatu prema prihvaćenom troškovniku vršimo i slijedeće poslove:

-   čišćenje gradskih prometnica od nanosa poslije obilnih kiša

-   intervencije na sistemu oborinske odvodnje

-   popravke trgova, ulica i prometnica kamenom, betonom i hladnim asfaltom

-   postavu i popravke kandelabera, prometnih znakova, putokaza i rampi

-   uređenje i kićenje grada za prigodne blagdane

 

G) ZAKLJUČAK

 

MATERIJALNI TROŠAK:

- 2 radna odijela godišnje 2 x 350…………………. 700,00 kn

-1 par cipela………………………………………………. 400,00 kn

-1 kišna kabanica……………………………………….. 200,00 kn

-1 gumene čizme………………………………………… 100,00 kn

- deterđent 3 kg mj……………………………………… 600,00 kn

- rukavice 4 para godišnie……………………………. 100,00 kn

                                                                        2.100,00 kn

 

MATERIJALNI TROŠAK GODIŠNJE PO RADNIKU IZNOSI 2.100,00 kn

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA BROJA SVIH POTREBNIH RADNIKA

- 3     NKV RADNIKA POMETAČA

- 1     RADNIK NA VELIKOJ STROJNOJ ČISTILICI

- 1     RADNIK NA MALOJ ELEKTRIČNOJ STROJNOJ ČISTILICI

- 1     KV ELEKTRIČAR

- 1     (BRAVAR) POMOĆNIK KV. ELEKTRIČARU

- 4     VRTLARA

- 1     VODITELJ BRODICE

- 2     NKV RADNIKA NA BRODICI

- 1     VOZAČ ELEKTROKOLICA

- 3     NKV RADNIKA NA ODRŽAVANJU OBALNOG POJASA (4 mjeseca)

         UKUPNO:

         15 radnika tijekom cijele godine + 3 sezonca na 4 mjeseca

=       SVEUKUPNO

         16 RADNIKA TIJEKOM CIJELE GODINE

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine”, broj: 135/06, 17/13 i 125/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom propisuju se uvjeti i način držanja pasa i mačaka, način postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Grad).

 

Članak 2.

 

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju slijedeće značenje:

1.   Posjednik životinje (u ovoj Odluci – psa i mačke) je svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik, korisnik ili čuvar, neposredno nadzire životinju i brine o njoj.

2.   Neupisani psi jesu psi poznatog i nepoznatog posjednika koji nisu registrirani sukladno Zakonu o veterinarstvu i Zakonu o zaštiti životinja.

3.   Psi ili mačke lutalice su životinje kojima je posjednik nepoznat.

4.   Napušteni psi ili mačke su životinje koje je posjednik svjesno napustio.

5.   Izgubljeni psi ili mačke su životinje bez nadzora koje su se udaljile od svog posjednika i koje posjednik traži.

6.   Sklonište za životinje je objekt u kojemu se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje i gdje im se osigurava potrebna pomoć.

7.   Opasan pas može biti bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je, ničim izazvana napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili koja se uzgaja i dresira za borbe pasa.

8.   Odrasli pas je pas stariji od devet mjeseci.

 

Članak 3.

 

Odredbe ove Odluke ne primjenjuje se na službene pse koje u obavljanju svojih poslova koriste tijela državne uprave i druge pravne osobe, kao i na pse vodiče slijepih osoba. Ova Odluka također se ne odnosi na druge domaće i divlje životinje.

 

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA PASA

 

Članak 4.

 

Posjednik psa ili mačke dužan je brinuti se o njihovom zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni, te prema njima postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.

 

Članak 5.

 

Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen mikročipom, sukladno propisima o veterinarstvu.

Mikročipom mora biti označen svaki pas stariji od tri mjeseca, a troškove mikročipiranja snosi vlasnik psa.

Neupisane i neoznačene pse zabranjeno je držati i izvoditi na javne površine.

 

Članak 6.

 

Posjednik psa pri izvođenju psa na javne površine, mora imati propisanu ispravu o upisu pasa iz prethodnog članka, a koju je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati.

 

Članak 7.

 

Opasne pse kao i pse koji su potencijalno opasni, dozvoljeno je držati samo pod uvjetima određenim Zakonom o zaštiti životinja i Pravilnikom o opasnim psima („Narodne novine”, broj 26/08).

 

Članak 8.

 

U stambenim zgradama s više zasebnih stambenih jedinica, dozvoljeno je u stanu držati po jednog odraslog psa (pas stariji od devet mjeseci) ili mačku.

 

Članak 9.

 

U slučajevima držanja pasa i mačaka iz prethodnog članka ove Odluke, suvlasnici zajedničkih prostora stambene zgrade, a sukladno propisima o vlasništvu i kućnom redu, sporazumno uređuju prava i obveze posjednika pasa glede načina držanja pasa i korištenja zajedničkih dijelova zgrade (ne smije se držati niti duže vrijeme ostavljati psa na balkonu, terasi ili lođi, zatim u zajedničkim dijelovima zgrade te na zemljištu koje pripada zgradi, uz obvezu čišćenja zajedničkih dijelova zgrade koje onečisti pas ili mačka).

 

Članak 10.

 

U slučajevima da se psa drži u vrtu ili okućnici obiteljske kuće i slično, pas mora biti smješten u posebno ograđen prostor.

Posjednik koji drži psa u smislu stavka 1. ovog članka, dužan je na vidljivom mjestu istaknuti oznaku koja upozorava na prisutnost psa u neposrednoj blizini, a vezanog psa ili prostor za njegovo držanje mora pozicionirati, tako da se ni na koji način ne ometa mir i sigurnost prolaznika niti žitelja u neposrednom susjedstvu.

 

Članak 11.

 

Uzgajivačnice pasa namijenjenih prodaji ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o udovoljavanju uvjetima koje donosi nadležno ministarstvo, te moraju udovoljavati higijensko – tehničkim uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servis i ne smiju ni na koji način narušavati red i mir u susjedstvu, a u slučajevima kad se radi o čistokrvnim pasminama uzgajivačnice moraju biti registrirane i kod Hrvatskog kinološkog saveza.

 

Članak 12.

 

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je po pritužbi susjeda odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo daljnje uznemiravanje građana pa makar to podrazumijevalo i uklanjanje samog psa, u protivnom u okviru svojih ovlasti, slučaj po prijavi preuzimaju nadležni policijski službenici.

 

Članak 13.

 

U slučajevima kada posjednik izvodi svog psa na javne površine obvezno sa sobom mora nositi pribor za čišćenje i uklanjanje izmeta psa (metlica, lopatica i vrećica), koji je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati.

Posjednik psa je dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena izmetom njegova psa.

 

Članak 14.

 

U slučajevima kada posjednik izvodi svog psa izvan stana ili dvorišta obiteljske kuće, za to vrijeme pas mora imati zaštitnu brnjicu i biti vezan na uzici (na podvodcu).

Ako se radi o psima patuljastih pasmina i onima koji zbog anatomski neprilagođene građe glave ili čeljusti ne mogu nositi brnjicu, psi se moraju izvoditi na uzici koja odgovora veličini i snazi psa i od strane punoljetne osobe.

 

Članak 15.

 

Zabranjuje se izvoditi pse na zelene javne površine koje su uređene kao cvijetnjaci, travnjaci ili povrtnjaci.

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je također uvoditi pse u zgrade javne namjene (prosvjetne, zdravstvene, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne namjene), zatim trgovine, groblja, uređena dječja igrališta, sportske i rekreacijske terene i sl.

Izuzetno od odredbe stavka l. i 2. ovoga članka, uvođenje pasa u hotele, restorane i druge ugostiteljske objekte, dozvoljeno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

 

 

 

Članak 16.

 

Slijepa osoba može koristiti psa vodiča i s njime se kretati na javnim mjestima, sukladno Zakonu o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča („Narodne novine”, broj 131 /98).

 

Članak 17.

 

Na području Grada Hvara dopušteno je slobodno kretanje pasa (uz nazočnost posjednika psa najdalje 50 m udaljenosti od psa) na području ispod gradske tvrđave Španjola i Šumice oko tvrđave Baterija.

 

III.   NAČIN POSTUPANJA S NEUPISANIM PSIMA, NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

 

Članak 18.

 

Neupisane pse, mačke i pse lutalice, te napuštene i izgubljene pse i mačke hvataju i zbrinjavaju zaposlenici higijenskog servisa, pravne osobe koja za Grad obavlja usluge veterinarsko – higijenskog servisa.

Hvatanje pasa i mačaka iz stavka l. ovog članka mora se obavljati na najprikladiniji način, upotrebom suvremene opreme i bez zlostavljanja, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja.

 

Članak 19.

 

Postupanje s neupisanim, izgubljenim ili napuštenim psima i mačkama lutalicama, smještenim u sklonište za životinje obavlja se sukladno odredbama Zakon o zaštiti životinja i Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovljavati skloništa za životinje i higijenski servis.

 

Članak 20.

 

Troškovi hvatanja i napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka, njihovo čuvanje u skloništu za životinje kao i nad njima provedenim veterinarsko – higijenskim i zdrastvenim mjerama podmiruje, ako je poznat, posjednik životinje, a u svim drugim slučajevima troškovi se podmiruju iz Proračuna Grada Hvara.

 

Članak 21.

 

Grad Hvar isključuje svaku odgovornost za štetu koju prouzroču izgubljeni ili napušteni psi, odnosno oni za koje nije moguće pronaći posjednika ili vlasnika.

 

Članak 22.

 

Posebnim ugovorima sklopljenim između Grada Hvara i za to ovlaštenih pravnih osoba, regulirat će se međusobni odnosi i visina naknade za izvršene usluge iz članka 20. ove Odluke.

 

IV. NADZOR

 

Članak 23.

 

Nadzor nad provedbom ove odluke, sukladno odredbama Zakona o veterinarstvu, Zakona o zaštiti životinja i Pravilniku o opasnim psima, obavlja nadležna veterinarska inspekcija, a komunalni redari Grada Hvara, vrše nadzor nad provedbom odredbi članka 6., 8., 13., 14. i članka 15. stavka 1. ove Odluke.

Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske postaje.

Policijski službenici također su, u granicama svojih ovlasti na zahtjev nadležnog veterinarskog inspektora, dužni osigurati pomoć pri provođenju inspekcijskog nadzora.

 

V. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 24.

 

Novčanom kaznom u visini od 200,00 kuna, kaznit će se posjednik psa ako postupi protivno odredbi članaka 6. ove Odluke.

Novčanom kaznom u visini od 300,00 kuna, kaznit će se posjednik psa ako postupa protivno odredbi članka 13. stavka 1. i odredbi članka 14. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna, kaznit će posjednik psa ako postupi protivno odredbi članka 13. stavka 2, ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 kuna, kaznit će se posjednik psa ako postupi protivno odredbi članka 8. i članka 15. stavka 1. ove Odluke.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 25.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju psa i postupanju sa psima i mačkama lutalicama („Službeni glasnik”, broj 3/02, 4/03, 3/04, 1/07 i 1/08).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 300-01/13-01/22

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 23. prosinca 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst), članka 25. Zakona o knjižnicama («Narodne novine», broj: 105/97 i 104/00), točke XII Odluke o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Hvar («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 6/96 i 1/97) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

 

 

 

 

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, čiji je prijedlog utvrdila ravnateljica Knjižnice.

 

II.

 

Grad Hvar kao osnivač Gradske knjižnice i čitaonice Hvar daje suglasnost za dodane djelatnosti navedene u članku 8. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Hvar i to:

-   organiziranje stručnih skupova, predavanja, tečajeva, seminara, radionica i sličnih skupova s područja knjižnične djelatnosti,

-   organiziranje edukativnih i kulturnih programa i akcija vezanih uz djelatnost Knjižnice,

-   prodaju na malo vlastitih i drugih izdanja i proizvoda koji promoviraju djelatnost Knjižnice,

-   nakladničku djelatnost,

-   domaću i međunarodnu suradnju s udrugama, pojedincima i ustanovama na području knjižnične djelatnosti.

 

III.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 7/13)

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 612-01/13-01/24

URBROJ: 2128-01-02-13-04

Hvar, 23. prosinca 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine», broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Vandela Božitković” Hvar

 

 

 

 

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar, čiji je prijedlog utvrdilo Upravno vijeće Vrtića.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 601-01/13-01/14

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 23. prosinca 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju prijedloga Plana za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar

 

I.

 

Prihvaća se prijedlog Plana za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar, dostavljen od strane Odbora za razvoj i unapređenje turizma Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

II.

 

Zadužuje se Gradonačelnik i Službe Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, da na temelju prijedloga Plana iz toč. I ovog Zaključka, izrade prijedlog Operativnog plana za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar, sa izvršiteljima, rokovima izvršenja, popisom odluka koje treba uskladiti, te da se prijedlog Operativnog plana dostavi za narednu sjednicu Gradskog vijeća na raspravu i usvajanje.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 334-01/13-01/59

URBROJ: 2128-01-02-13-13

Hvar, 23. prosinca 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 356. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («NN», broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-­pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine

 

Daje se suglasnost kupcima Dag Vidar Hadeland OIB:18398217275 i Wenche Knudsen OIB: 85668591823, oboje iz Norveške, Rolfstangveien 28, 1367 Snaroya, za stjecanje prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj, svaki za po 1/2 dijela, označenu kao:

-  7. Etaža 0/0, BVII, na drugom katu dvosobni stan, od ulaza desno označen zelenim šrafurom i oznakom „Stan 7″ ukupne neto korisne površine 54,02 m2, koji se sastoji od slijedećih prostorija: hodnika, dnevnog boravka, blagavaonice i kuhinje, kupaonice i dvije sobe, te sa pripadajućom lodom površine 7,35 m2, što čini ukupnu površinu od 61,37 m2, upisan u zk.u1. 2906, poduložak 7, k.o. Hvar, kao posebnog dijela nekretnine neodvojivo povezanog sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele kat. zem. 2002/62, u naravi kuća i dvorište površine 501 m2 (dvorište 349 m2, kuća 152 m2), upisane u zk.u1.2906 k.o. Hvar;

-  1 garažu broj 5 površine 23,38m2, u kući upisanoj u zem. čest. 2002/62 zk. ul. 2906 k.o. Hvar, a označenu pod brojem IX lista B, po kupoprodajnoj cijeni od 100.000,00 EUR-a (slovima: stotisuća eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, sve označeno u priloženom Ugovoru o kupoprodaji nekretnine, ovjeren od Javnog bilježnika Branko Jakić iz Zagreba, Zelinska 3, BROJ: OV-14662/13 od 10.10.2013. godine.

 

Obrazloženje:

                Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo dostavilo je podnesak sa dokumentacijom Gradskom vijeću Grada Hvara, pod brojem Klasa: UP/I-940­-01/13-01/261 urbroj: 514-04-02-02-01-12-2 od 22. studeni 2013. godine, zaprimljeno u pisarnici Grada Hvara 05. prosinca 2013. g., u svezi davanja očitovanja- suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj, obzirom da su kupci strani državljani.

Stjecanje prava vlasništva na stanu i garaži u predmetnoj nekretnini od strane norveških državljana ne protivi se interesima jedinice lokalne samouprave Grada Hvara, stoga je riješeno kao u dispozitivu ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/13-01/76

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 23. prosinca 2013.

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), odredbe članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04, 63/08 i 133/13), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11, 02/11-pročišćeni tekst, 06/13 i 10/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana  24. prosinca 2013.g., d o n o s i

 

PLAN

upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014. godinu

 

1.  UVODNE NAPOMENE

 

I.

 

Ovim Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014.g. (u daljnjem tekstu:Plan) uređuje se:

-   plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom

-   sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom,

-   popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koji se mogu obavljati na području Grada Hvara

-   mikrolokacije za obavljanje djelatnosti.

 

II.

 

Pomorsko dobro na području Grada Hvara proteže se od granice sa Gradom Stari Gradom na sjeveru do granice na jugu sa Općinom Jelsa. Pomorsko dobro u kopnenom dijelu obuhvaća obalni dio katastarskih općina: K.O. Brusje, K.O. Hvar, K.O. Velo Grablje i K.O. Jelsa za područje Svete Nedjelje.

 

2.   PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

 

III.

 

             Grad Hvar upravlja pomorskim dobrom sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 141/06 i 38/09), Uredbom o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04,63/08 i 133/13) i ovim Planom  na način da:

 

a)     zaštićuje i održava pomorsko dobro u općoj upotrebi sanacijom manjih oštećenja nastalih na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i stepenica za ulaz u more i sl.),uređenjem plaža dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, postavljanjem tuševa i sl., osigurava postavljanje i održavanje sanitarnih objekata, rukohvata, te table upozorenja zabrane i informacije, poduzima mjere u slučaju iznenadnih onečišćenja mora za kupanje, te mjera sanacije oštećenja na objektima pomorskog dobra kada je to nužno zbog sprečavanja ozljeđivanja osoba i oštećenja stvari.

Za sve navedene radnje utvrđuje se obveza gradskih tvrtki: KOMUNALNO HVAR d.o.o. i NAUTIČKOG CENTRA d.o.o. Hvar

 

b)     na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja

 

c)     dodjeljuje koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničavaju opću upotrebu pomorskog dobra, putem Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara.

 

IV.

 

a)     Na određenim mikrolokacijama izvršiti će se postava prijenosnih WC-a i to u ljetnom periodu.

b)     Sve predradnje u svezi postave WC-a izvršiti će Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom Grada Hvara.

c)     Utvrđuje se obveza Nautičkog centra d.o.o. osigurati ograđivanje plaža plutajućim branama i opreme za pružanje prve pomoći;

 

Na području koncesija ili koncesijskog odobrenja obveza koncesionara je postava, briga o postavi, popravcima, skladištenju skala i plutača propisanih Pravilnikom o uređenju plaža a koje je osigurala Turistička zajednica grada Hvara.

Ako se na koncesioniranom području postavljaju kabine za presvlačenje, brigu o njima vodi koncesionar, dok se za postavu kabina na javnim površinama grada treba zatražiti suglasnost grada u smislu lokacija kabina.

 

V.

Uz nadležna tijela Županije i Lučke kapetanije,  nadzor nad korištenjem pomorskog dobra dužni su vršiti i komunalni redari I i II vrste te Nautički centar d.o.o. Hvar

Ukoliko se utvrdi da se korištenje pomorskog dobra ne vrši na način propisan zakonom, odnosno da je u suprotnosti s koncesijskim odobrenjem izdatim od Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja Grada Hvara, komunalni redari dužni su o tome izvijestiti Lučku kapetaniju Ispostava Hvar, druga nadležna tijela te Gradonačelnika i Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Hvara.

 

3.  SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE

 

VI.

 

Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom koristit će se sredstva u ukupnom iznosu od      1.700.000,00 kn

Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se iz slijedećih izvora:

-   iz naknada za koncesije na pomorskom dobru na području Grada koje pripadaju Gradu  280.000,00 kn

-. sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području Grada    670.000,00 kn

-. dodatna sredstva Proračuna Grada Hvara za 2014.g. 225.000,00  kn

-. sredstva iz boravišne pristojbe …………… 125.000,00  kn

-. sredstva iz proračuna Županije za 2014.g. namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom              200.000,00 kn

-   sredstva državnog Fonda za zaštitu okoliša

………………………………………………………. 200.000,00 kn

 

Sredstva iz stavka 2. ove točke rasporedit će se za:

 

a)     čišćenje obalnog pojasa

-  od Bojanić Bada do Milne

- od Milne do punte Pelegrina

-  od punte Pelegrina do uvale Sv. Ante

-. i odvoz smeća sa Paklenih otoka……. 780.000,00 kn

 

b)   redovno održavanje  i uređenje pomorskog dobra (materijal, sitni popravci, uređenje pristupa moru)

-   sanacija kopnenih rubova obale šetnice Put Križa do muleta ispred hotela Dalmacija       80.000,00 kn

-   sanacija sjevernog muleta u Križnoj luci…. 60.000,00 kn

-   sanacija obale u Sv. Nedjelji…………………. 30.000,00 kn

-   popločenje šetnice od mola prema hotelu Amfora cca 100 m dužnih 300.000,00 kn

-   uređenje šetnice  A.T.Petrića- III faza od stepeništa hotela Croatia d.d. do javnog WC     400.000,00 kn

c)   obveza uređenja pomorskog dobra

-  od Bojanić Bada do Milne

-  od Milne do punte Pelegrina

-. od punte Pelegrina do uvale Sv. Ante u ime Grada a sredstvima zainteresiranih korisnika konc. odobrenja u svrhu poboljšanja kvalitete usluga (ne financira se sredstvima proračuna)……………………………… 0,00 kn

 

d).. naknada članovima Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja        50.000,00

 

Pored raspoređenih sredstava postoji i daljnja obveza žurne sanacije svih muleta na području Grada Hvara, za što će Grad Hvar nastojati osigurati inicijalna sredstva te dodatna sredstva od nadležnih institucija.

 

4.   POPIS DJELATNOSTI

 

VII.

 

Na pomorskom dobru na području Grada Hvara mogu se obavljati sve djelatnosti propisane Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08 i 133/13).

Za iznajmljivanje brodica Grad Hvar će osigurati specijalne oznake (naljepnice) za pojedine mikrolokacije, koje će se korisnicima izdavati prilikom izdavanja koncesijskih odobrenja.

 

5.   MIKROLOKACIJE

 

VIII.

 

Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja Grada Hvara, u postupku rješavanja zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja, određuje mikrolokacije propisano navedenom Uredbom. Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz točke VII. ovog Plana mogu se određivati na slijedećim dijelovima pomorskog dobra:

 

TUMAČ KRATICA:

1.   I.S. – djelatnost na pomorskom dobru – Iznajmljivanje sredstava

2.   UG.T. – djelatnost na pomorskom dobru – Ugostiteljstvo i trgovina

3.   K-R.S. – djelatnost na pomorskom dobru – Komercijalno-rekreacijski sadržaji

4.   O.R. – djelatnost na pomorskom dobru – Obuka ronioca/Organizacija ronilačkih izleta

 

1.      FABRIKA, ŠĆIKOV BOK, ispred “ATLASA” (k.č. 4566/1)

1.1.  I.S. – brodice na motorni pogon najveće ukupne dužine do 5,70 m- 80 kom

1.2.   I.S. – podmornica – 2 kom

 

2.      UVALA KRIŽA (k.č. 4654)

2.2.   I.S. – brodice na motorni pogon najveće ukupne dužine do 5,70 m – sjeverna    strana – 18 kom

2.3.   I.S. – brodice na motorni pogon – južna strana – 12 kom

2.4.   K-R.S. – ležaljke – 30 kom

 

3.      OD MOLETA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA DO KONCESIJE “ZVIR-a”

         (k.č. 3906/1)

3.1.   I.S. – brodice na motorni pogon  –  2 kom

3.2.   I.S. – sredstvo za vuču s opremom (banana, tuba, guma, skije, padobran i sl.)  – 1 kom

3.2.   K-R.S. – ležaljke – 35 kom

 

4.      UVALA KRIŽNA LUKA (k.č.  dio 3774/1)    

4.1.   I.S. – brodice na motorni pogon – sjeverni molet – 20 kom

4.2.   I.S. – brodice na motorni pogon – operativna obala između h.Bodul i h. Galeb – 25 kom

4.3.   UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

4.4.   I.S.-  kajaci – 20 kom

4.5.   O.R. – ukrcaj/iskrcaj za ronilačke izlete

 

5.      ŽALO ISPRED HOTELA GALEB (k.č.dio 3774/1)

5.1.   I.S. – brodice na motorni pogon – 2 kom

5.1.   K-R.S. – ležaljke – 60 kom

5.2.   K-R.S. – suncobrani – 10 kom

 

6.      UVALA POKONJI DOL (k.č. dio 2013 i dio 3774/1)

6.1.   UG.T. –  terasa ugostiteljskog objekta

 

7.      VELA MAJEROVICA – kod “Plivačkog”, ispred CROATIE d.d. do U.O.“Falko”(k.č. 628, 166/1, 4666, 166/3, 166/8, 4667, 166/10, 166/4)

7.1.   I.S. – brodice na motorni pogon – 47 kom

7.2.   I.S. – sredstvo za vuču s opremom(banana, tuba, guma, skije, padobran i sl.) – 1 kom

7.2.   I.S. – pedaline – 2 kom

7.3.   K-R.S. – ležaljke – 245 kom

7.4.   K-R.S. – suncobrani – 60 kom

 

8.      PUNTA KOVAČ, UVALA PODSTINE (k.č. 45/1, dio 45/3)

8.1.   K-R.S. – ležaljke – 85 kom

8.2.   K-R.S. – suncobrani – 5 kom

8.3.   O.R. – ukrcaj/iskrcaj za ronilačke izlete

 

9.      UVALA MALA GARŠKA (k.č. dio 45/3)

9.1.   I.S. – brodice na motorni pogon – 10 kom

 

10.    UVALA VELA GARŠKA (k.č. dio 1/5 i 1/6)

10.1. I.S. – ležaljke – 10 kom

10.2. I.S. – suncobrani – 5 kom

10.3. UG.T. – objekat

10.4. UG.T. -  terasa ugostiteljskog objekta

11.     UVALA PARJA (k.č. dio 1/3)

11.1. I.S. -  brodica na motorni pogon – 3 kom

 

12.    UVALA VIRA (k.č. dio 823)

12.1. I.S. – brodica na motorni pogon – 1 kom

12.2. UG.T. – montažni objekat

12.3. K-R.S. – ležaljke – 30 kom

12.4. K-R.S. -  pedaline – 4 kom

12.4. K-R.S. – kajaci – 3 kom

 

13.    UVALA PRIBINJA (k.č. dio 823)

13.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 5 kom

13.2. I.S. – pedaline – 2 kom

13.3. K-R.S. – ležaljke – 20 kom

13.4. K-R.S. – suncobrani – 5 kom

 

14.    UVALA KALOBER (Rukavac) (k.č. dio 823)

14.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 5 kom

 

15.    UVALA JAGODNA – Brusje (k.č. dio 823)

15.1. K-R.S. – ležaljke – 25 kom

 

16.    UVALA STINIVA (k.č. dio 244)

16.1. K-R.S. – ležaljke – 10 kom

 

17.    UVALA LOZNA (k.č. dio 823)

17.1. I.S. – brodica na motorni pogon – 1 kom

17.2. I.S. – daske za jedrenje – 5 kom

 

18.    MALA I VELA MEKIĆEVICA (k.č. dio 3686/1 i 3686/2)

18.1. K-R.S. – ležaljke – 35 kom

18.2. K-R.S. -  suncobrani – 5 kom

 

19.    VELO ŽALO – naselje MILNA (k.č. dio 3481)

19.1. K-R.S. – ležaljke – 70 kom

19.2. K-R.S. – suncobrani – 20 kom

19.3. UG.T. – škrinja za sladoled – 1 kom

19.4. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

20.    MALA MILNA (k.č. dio 3481)

20.1. K-R.S. – ležaljke – 20 kom

20.2. K-R.S. – suncobrani – 20 kom

20.3. K-R.S. – masaža na plaži – 1 mjesto

 

21.    PODRUČJE IZMEĐU VELOG ŽALA I MALE MILNE (k.č. dio 3481)

21.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 5 kom

21.2. I.S. – kajaci – 4 kom

21.2. K-R.S. – ležaljke – 20 kom

21.2. K-R.S. – suncobrani – 20 kom

 

22.    UVALA ZORAĆE (k.č. dio 1095 i 1096, dio 1339/2)

22.1. K-R.S. – ležaljke (Velo i Malo žalo, Stijene) – 30 kom

22.2. K-R.S. – suncobrani (Velo i Malo žalo, Stijene) – 25 kom

22.3. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

23.    UVALA JAGODNA – naselje SV. NEDJELJA (k.č. dio 130/11, 130/8)

23.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 5 kom

23.2. I.S. – kajaci – 5 kom

23.3. O.R. – ukrcaj/iskrcaj za ronilačke izlete/obuka

 

24.    UVALA JUŽNA I SJEVERNA NA O.JEROLIM – Pakleni otoci (k.č. dio 3912 i 3911/3)

24.1. K-R.S. – ležaljke – 160 kom

24.2. K-R.S. – suncobrani – 40 kom

25.    UVALA  STIPANSKA – JUŽNA I SJEVERNA – O. MARINKOVAC (k.č. dio 3913/1)

25.1. I.S. – skuter – 3 kom

25.1. K-R.S. – ležaljke – 200 kom

25.2. K-R.S. – suncobrani – 100 kom

 

 

26.    UVALA ŽDRILCA – O. MARINKOVAC (k.č. dio 3913/1)

26.1. K-R.S. – ležaljke – 70 kom

26.2. K-R.S. – suncobrani – 20 kom

 

27.    UVALA VINOGRADIŠĆE – o.SV. KLEMENT (ispred k.č. 4071/3 i 4107)

27.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 5 kom

27.2. I.S. – kajaci – 10 kom

27.3. K-R.S. – ležaljke – 55 kom

27.4. K-R.S. – suncobrani – 10 kom

27.5. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

28.    UVALA PALMIŽANA (k.č. dio 4125 i 4068)

28.1. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

29.    UVALA VLAKA – O. SV.KLEMENT (k.č. dio 4155/2 i 4155/1)

29.1. K-R.S. – ležaljke – 20 kom  

 

IX.

 

                Korisnici koncesijskih odobrenja dužni su se pridržavati Odluke o komunalnom redu Grada Hvara (Sl. glasnik Grada Hvara br. 04/02, 07/05, 01/07, 04/07, 04/11 i 05/11).

 

PRAVILA PONAŠANJA

KORISNIKA KONCESIJSKIH ODOBRENJA

 

a)     Precizno određenje lokacije za obavljanje gospodarske djelatnosti

Gospodarska djelatnost određenja koncesijskim odobrenjem može se obavljati na način da se za iznajmljivanje odobrenih sredstava koristi prostor pomorskog dobra.

Prostor uz more mora biti prohodan i mora postojati slobodan pristup javnom pomorskom dobru .

Kod iznajmljivanja ležaljki, prije iznajmljivanja i po završetku radnog dana ležaljke moraju biti složene na određenom mjestu.

 

b)   Obveza korisnika koncesijskog odobrenja

Korisnik koncesijskog odobrenja može obavljati samo odobrenu gospodarsku djelatnost u prijavljenom opsegu, s tim da na odobrenom prostoru održava red i čistoću plaže.

Odvoz otpada – smeća vrši KOMUNALNO HVAR d.o.o. Hvar.

 

c)   Kontrola koncesijskog odobrenja

Kontrolu korištenja pomorskog dobra po izdanom koncesijskom odobrenju vršit će nadležna tijela  i komunalni redari I i II vrste Grada Hvara uz suradnju Nautičkog centra Hvar d.o.o.

d)    Ukidanje koncesijskog odobrenja

Koncesijsko odobrenje biti će ukinuto ako dva puta uzastopce nadležna tijela prijave nepravilnosti u obavljanju djelatnosti.

 

 

 

6.   IZDAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA I VISINA NAKNADE

 

6.1.   VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA

 

X.

 

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara (u nastavku: Vijeće) nadležno je za izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara (u nastavku: odobrenja).

Vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana, koji su predstavnici slijedećih tijela:

-        predstavnik Gradskog vijeća Grada Hvara (tri predstavnika)

-        predstavnik Županijskog upravnog odjela za pomorstvo (jedan predstavnik)

-        predstavnik Lučke kapetanije (jedan predstavnik)

 

XI.

 

                Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara dužno je utvrditi usklađenost zahtjeva za koncesijska odobrenja sa ovim Planom.

 

XII.

 

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara određuje za koje je mikrolokacije odnosno koncesijska odobrenja potrebno ugovorom odrediti međusobne obveze.

 

XIII.

 

Sukladno čl. 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (NN br.36/04, 63/08 i 133/13) troškove Vijeća i naknada članovima Vijeća isplaćuje se iz sredstava Proračuna Grada Hvara.

 

6.2.   PREDSJEDNIK VIJEĆA ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA

 

XIV.

 

Radom Vijeća rukovodi Predsjednik vijeća izabran između članova Vijeća.

Predsjednik Vijeća skrbi o provođenju odluka i akata Vijeća.

 

6.3.   ZAHTJEV ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE

 

XV.

 

Zahtjev se prilaže na obrascu UT-XII-71, propisan Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08 i 133/13).  U zahtjevu se navodi, pod točkom 2 MIKROLOKACIJA: Broj mikrolokacije.

Zahtjeve za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru podnose se Vijeću za dodjelu koncesijskih odobrenja odmah po donošenju Plana u pravilu do 01. travnja 2014. godine.

Zahtjevu se prilaže:

1.   Izjava kojom se potvrđuje obavljanje djelatnosti na mikrolokaciji

2.   Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima se namjerava obavljati djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva

3.   Dokaz o sposobnosti brodice za plovidbu

4.   Osnovne podatke o podnositelju zahtjeva, adresa i broj telefona/mobitela

5.   Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Hvaru i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara (Komunalno Hvar d.o.o. i Nautički centar Hvar d.o.o.)  te potvrda Porezne uprave

6.   Bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika  sukladno iznosu naknade za koncesijsko odobrenje

 

6.4.   DODJELA KONCESIJSKOG ODOBRENJA

 

XVI.

 

                Visina naknade za sve djelatnosti na pomorskom dobru sukladno ovome Planu iznositi će sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08 i 133/13) gdje je Grad Hvar svrstan u Turistički razred “ A” (Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN, br. 122/09). Naknade iznose kako slijedi:

 

Tablica 1.

Djelatnost

Sredstvo

Obračunska jedinica

Naknada (kuna)

IZNAJMLJI-VANJE SREDSTAVA Brodica na motorni pogon

*Po metru dužnom

       300,00

Jedrilica, brodica na vesla

*Po metru dužnom

       200,00

Skuter **

Po plovilu

 6.000,00

Dječji skuter do 2 kW

Po plovilu

     3.000,00

Sredstvo za vuču s opremom ** (banana, tuba, guma, skije, padobrani i sl.)

Po   kW

50,00

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.

Po  komadu

     450,00

Podmornica **

Po  komadu

3.000,00

Pribor i oprema za ronjenje

Po  komadu

      20,00

UGOSTITELJSTVO   ITRGOVINA Kiosk, prikolice,objekti  i montažni objekti do12 m2 i sl.

Paušal

15.000,00

Pripadajuća terasa objekta

Po  m2

     400,00

Štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl)

Paušal

  6.000,00

Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.)

Paušal

  5.000,00

KOMERCIJALNO – REKREACIJSKI  SADRŽAJI Jumping **

Paušal

12.000,00

Aqua park i drugi morski sadržaji **

Paušal

  8.000,00

Zabavni sadržaji

Po komadu

  1.500,00

Suncobrani i ležaljke

Po komadu

       40,00

Kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe

Po  m2/dan

         7,00

Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje

Paušal / dan

  1.000,00

Slikanje, fotografiranje

Paušal

     500,00

- podnosi se jedan zahtjev za sva sredstva

 

Tablica 2.

Djelatnost

Sredstvo

Obračunska jedinica

Naknada  (kuna)

OBUKA jedrenja, veslanja i sl. Registrirani brod/brodica

*Po metru dužnom

-    Paušal

     100,00

  2.000,00

OBUKA plivanja

/

Paušal

  2.000,00

ORGANIZA-CIJA ronilačkih izleta /OBUKA ronilaca

Brodica/brod

/

Po registriranoj osobi-    Paušal

           100,00

        2.400,00

- podnosi se jedan zahtjev za sva sredstva

** Sukladno članku 8. stavku 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Vijeće je dužno po službenoj dužnosti  zatražiti suglasnost Lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti sredstvima koja su u ovim Tablicama označene s dvije zvjezdice

*    Prilikom utvrđivanja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega

 

XVII.

 

Koncesijska odobrenja određuju se sukladno odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru.

Koncesijska odobrenja određuju se na rok do najviše 5 (pet) godina.

Koncesijska odobrenja sa mikrolokacijom na prostoru koji je odobren prestaju istekom perioda kalendarske godine.

 

XVIII.

 

Ukoliko se za istu mikrolokaciju za obavljanje djelatnosti do sazivanja sjednice Vijeća prijavi više kandidata prednost će se pod istim uvjetima dodijeliti po slijedećem:

-   dosadašnji korisnik pod uvjetom da na njegov rad nisu evidentirane pritužbe kod Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja odnosno da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Hvaru

-   po datumu predaje potpunog zahtjeva za koncesijsko odobrenje.

 

XIX.

 

Neće biti odobreno Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru:

 

-   bez suglasnosti Lučke kapetanije Split  za djelatnosti: iznajmljivanje skutera , odnosno za gliser za vuču banana, padobrana, skija i sl., podmornice, aqua park i druge morske sadržaje, jumping

-   bez suglasnosti Ministarstva zaštite prirode RH za djelatnosti na području značajnog krajolika (st.6.čl.8. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja (NN br. 36/04, 63/08 i 133/13) i čl. 178. Zakona o zaštiti prirode NN br. 80/13)

-   ukoliko postoje neriješene obaveze tražitelja koncesijskog odobrenja prema Gradu Hvaru

-   na mikrolokacijama koje se nalaze na prostoru koji se koristi temeljem koncesije ili drugog akta Grada Hvara

-   na mikrolokacijama koje nisu navedene u ovom Planu upravljanja pomorskim dobrom.

 

Dokazi za navedeno sastavni su dio predmetnog spisa.

 

XX.

 

Ukoliko se pojavi interes za ishođenjem koncesijskog odobrenja za obavljanjem djelatnosti na mikrolokaciji koja nije naznačena u točki 5. MIKROLOKACIJE Gradonačelnik može naknadno dopuniti ovaj Plan.

 

7.   ZAVRŠNE ODREDBE

 

XXI.

 

                Cjenik naknade za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Grada Hvara od 12. svibnja 2004.g. i Odluka o izmjeni Cjenika naknada za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” br. 06/06) stavljaju se van snage.

 

XXII.

    

Ovaj Plan  stupa na snagu 01. siječnja 2014.g., a objavit će se u «Službenom glasniku

Grada Hvara»

 

REPUBLIKA  HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/13-01/67

URBROJ: 2128/01-01/1-13-01                                               

Hvar, 24. prosinca 2013.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 54.Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 24. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Hvara donosi

 

STATUT

GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE HVAR

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Statutom Gradske knjižnice i čitaonice Hvar (u daljnjem tekstu: Knjižnica), uređuje status, naziv, sjedište i djelatnost, zastupanje i predstavljanje, upravljanje, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja, opći akti, programiranje rada i planiranje razvitka, način ostvarivanja sredstava za rad i raspoređivanje dobiti, način ostvarivanja suradnje sa sindikatom, javnost rada, nadzor nad radom i druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje Knjižnice.

 

Članak 2.

 

Knjižnica ima status samostalne knjižnice kao javne ustanove koja knjižničnu djelatnost obavlja kao javnu službu.

Osnivač i vlasnik Knjižnice je Grad Hvar.

Akt o osnivanju javne ustanove Gradske knjižnice i čitaonice Hvar donijelo je Gradsko vijeće Grada Hvara na sjednicama održanim 12. prosinca 1996. i 17. ožujka 1997. godine (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 6/96 i 1/97).

 

Članak 3.

 

Knjižnica ima svojstvo pravne osobe i upisana je u registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem (MBS) 060078355 Rješenjem tog suda broj Tt-99/1005-4.

Odluku o statusnim promjenama i prestanku rada Knjižnice donosi osnivač uz prethodnu suglasnost ministarstva kulture.

 

Članak 4.

 

Prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda Knjižnica je sukladno odredbama zakona narodna knjižnica, kao javna ustanova.

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST

 

Članak 5.

 

Naziv Knjižnice glasi: Gradska knjižnica i čitaonica Hvar.

Naziv Knjižnice mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njezino središte.

 

Članak 6.

 

Sjedište Knjižnice je u Hvaru.

 

 

 

 

Članak 7.

 

Odluku o promjeni naziva i sjedišta Knjižnice donosi Gradsko vijeće Grada Hvara, na prijedlog ravnatelja Knjižnice.

 

Članak 8.

 

Djelatnost Knjižnice obuhvaća:

-   planski i sistematičan odabir i nabava knjižnične građe

-   stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro

-   izrada biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala

-   predstavljanje knjižnične građe

-   omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima

-   osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija

-   vođenje dokumentacije o građi i korisnicima

-   obučavanje korisnika za samostalno služenje bibliografskim i informacijskim izvorima

-   organiziranje stručnih skupova, predavanja, tečajeva, seminara, radionica i sličnih skupova s područja knjižnične djelatnosti

-   organiziranje edukativnih i kulturnih programa i akcija vezanih uz djelatnost Knjižnice

-   prodaju na malo vlastitih i drugih izdanja i proizvoda koji promoviraju djelatnost Knjižnice

-   nakladničku djelatnost

-   domaću i međunarodnu suradnju s udrugama, pojedincima i ustanovama na području knjižnične djelatnosti.

 

Članak 9.

 

Pored knjižnične djelatnosti Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti koje se običavaju obavljati uz njezinu djelatnost i služe promicanju čitanja, poticanju na znanje, samoobrazovanje, učenje i stvaralaštvo, informiranost i razonodu.

 

Članak 10.

 

Knjižnica obavlja svoju djelatnost na području Grada Hvara, a može je, na temelju posebnog ugovora, obavljati i za područje drugih jedinica lokalne samouprave na otoku Hvaru.

Pored obavljanje poslova i zadaća narodne knjižnice, Knjižnica može obavljati poslove i zadaće drugih vrsta knjižnica.

 

Članak 11.

 

Knjižnica posluje samostalno i obavlja knjižničnu djelatnost pod uvjetima i na način određen zakonom, standardima kojima se uređuju poslovi, te kadrovski i tehnički uvjeti svojstveni narodnim knjižnicama, na zakonu utemeljenim propisima, aktom o osnivanju, statutom i drugim općim aktom te sukladno suvremenim znanstvenim postignućima i pravilima struke.

 

 

 

 

Članak 12.

 

Knjižnica može promijeniti djelatnost uz suglasnost osnivača.

 

III. ZNAK I PEČAT

 

Članak 13.

 

Knjižnica ima dva pečata okruglog oblika, jedan je promjera 30 mm s kružno upisanim tekstom: Gradska knjižnica i čitaonica Hvar, 1., a drugi je promjera 25 mm sa identičnim tekstom kao prethodni pečat i namijenjen je za računovodstvene poslove.

Štambilj Knjižnice je pravokutnog oblika s tekstom: Gradska knjižnica i čitaonica Hvar. Odlukom ravnatelja određuje se broj pečata, način korištenja i osobe koje su odgovorne za čuvanje.

Za označavanje knjižne građe upotrebljavaju se okrugli i četvrtasti žig, pa okrugli uz tekst Gradska knjižnica i čitaonica Hvar u sredini ima otvorenu knjigu, a četvrtasti uz tekst ima prostor za upisivanje inventarnog broja.

 

Članak 14.

 

Knjižnica ima znak koji predstavlja stilizirani Arsenal.

Odluku o načinu uporabe znaka donosi ravnatelj.

 

IV  ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE KNJIŽNICE

 

Članak 15.

 

Knjižnicu zastupa i predstavlja ravnatelj.

 

Članak 16.

 

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Knjižnice, predstavlja i zastupa knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Knjižnice, te obavlja sve druge poslove predviđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Knjižnice.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Knjižnice.

 

Članak 17.

 

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Knjižnice u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti. Punomoć se daje sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Ravnatelj knjižnice određuje osobe ovlaštene za potpisivanje fmancijske i druge dokumentacije.

 

V   UNUTARNJE USTROJSTVO I UPRAVLJANJE KNJIŽNICOM

 

Članak 18.

 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada pobliže se određuje ustrojstvo i radna mjesta Knjižnice.

 

 

 

 

Članak 19.

 

Radi djelotvornosti obavljanja knjižnične djelatnosti Knjižnica može uspostaviti stacionare, ogranke ili bibliobus.

 

Članak 20.

 

Knjižnicom upravlja ravnatelj. Ravnatelj vodi stručni rad Knjižnice.

 

Članak 21.

 

Ravnatelj:

-   organizira i vodi rad i poslovanje Knjižnice

-   donosi Statut Knjižnice

-   donosi i druge akte Knjižnice

-   donosi godišnji program rada Knjižnice i mjere za provođenje programa

-   podnosi izvješća o poslovanju Knjižnice

-   donosi fmancijski plan i godišnji obračun

-   predstavlja i zastupa Knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti odgovara za zakonit rad Knjižnice

-   samostalno donosi odluke o stjecanju, opterećivanju i otuđenju imovine Knjižnice čija vrijednost iznosi do 70.000,00 kuna

-   izdaje naloge radnicima Knjižnice za izvršavanje određenih poslova i zadataka

-   daje upute za rad

-   donosi unutarnje ustrojstvo i način rada Knjižnice

-   donosi sve odluke u svezi s radnim odnosom radnika Knjižnice

-   obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima knjižnice.

 

Članak 22.

 

Ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje osoba koju ravnatelj ovlasti.

 

Članak 23.

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) kojim se uređuju knjižnice, te posjeduje stručne i organizacijske sposobnosti.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Knjižnice raspisuje osnivač, Grad Hvar (Gradonačelnik), i to najkasnije 90 dana prije isteka prethodnog mandata.

U natječaju se objavljuju uvjeti koje kandidat mora ispunjavati, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave, te rok u kojem će kandidat biti obaviješten o izboru. Rok do kojeg se primaju prijave ne može biti kraći od 8 dana od dana objave natječaja, a rok u kojem se kandidat obavještava o izboru ne može biti duži od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Članak 24.

 

Ravnatelja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Hvara, na razdoblje propisano Zakonom.

 

Članak 25.

 

Ako se na raspisan natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja ravnatelja Knjižnice na temelju ponovljenog natječaja Gradsko vijeće Grada Hvara imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najduže do godinu dana.

 

Članak 26.

 

Za ravnatelja Knjižnice može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovoga članka, za ravnatelja Knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 27.

 

Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim slučajevima:

-   ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu

-   ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuje radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu

-   ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Knjižnice

-   ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Knjižnici veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Knjižnice.

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost izjašnjavanja o razlozima razrješenja.

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a osnivač je dužan raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

 

VI. PROGRAM RADA I RAZVITKA KNJIŽNICE

 

Članak 28.

 

Godišnji program rada Knjižnice donosi ravnatelj.

Godišnji program rada donosi se do 30. rujna tekuće godine za narednu godinu.

 

Članak 29.

 

Program rada Knjižnice dostavlja se na razmatranje i usvajanje osnivaču Godišnji program rada Knjižnice financira se kao javna potreba.

 

Članak 30.

 

Plan razvitka Knjižnice donosi se kao godišnji i višegodišnji.

Plan razvitka obuhvaća program rada Knjižnice, program zapošljavanja, plan prihoda i rashoda, plan raspodjele plaća, plan investicija i druge planove.

Kada se analizom izvršenja plana razvitka odnosno programa rada utvrdi da se isti ne mogu realizirati, Gradsko vijeće na prijedlog ravnatelja donosi odluku o izmjenama plana, odnosno programa, te o rebalansu plana.

Izmjena plana i programa priopćava se osnivaču.

 

VII.  NAČIN OSIGURANJA SREDSTAVA ZA RAD, IMOVINA KNJIŽNICE, NJENO RASPOREĐIVANJE I ODGOVORNOST ZA NJENE OBVEZE

 

Članak 31.

 

Imovinu Knjižnice čine stvari, prava i novac pribavljeni od osnivača Knjižnice ili iz drugih izvora.

Imovinom Knjižnice upravlja se na način propisan zakonom, propisima donesenim na temelju zakona i općim aktima Knjižnice.

 

Članak 32.

 

Način i uvjeti stjecanja sredstava za rad Knjižnice utvrđuju se zakonom, aktom o osnivanju, općim aktima Knjižnice i ugovorima.

 

Članak 33.

 

Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se iz proračuna Grada Hvara. Za posebne programe Knjižnica sredstva osigurava sukladno zakonu.

Sredstva za obavljanje posebnih zadaća Knjižnice u sklopu hrvatskog knjižničnog sustava osiguravaju se iz državnog proračuna.

Knjižnica može stjecati sredstva za svoj rad i iz vlastitih prihoda, putem sponzora, darova i iz drugih izvora sukladno zakonu.

 

Članak 34.

 

Sredstva iz proračuna Grada Hvara i drugih subjekata mogu se koristiti samo za namjenu za koju su dodijeljena.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Knjižnica ostvaruje dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj knjižnične djelatnosti u skladu sa Statutom i aktom o osnivanju Knjižnice.

 

Članak 36.

 

Financijsko poslovanje obavlja se sukladno zakonu i drugim propisima donesenim temeljem zakona.

 

Članak 37.

 

Knjižnica posluje preko jedinstvenog žiro -računa.

Sredstva Knjižnice koriste se samo za namjene iz djelatnosti Knjižnice utvrđene zakonom i drugim aktima donesenim temeljem zakona i programa rada Knjižnice.

 

Članak 38.

 

Financijsko poslovanje Knjižnice obuhvaća izradu fnancijskog plana, evidenciju o ostvarivanju prihoda i izdataka, izradu temeljnih fmancijskih izvješća, te izradu periodičnog obračuna i godišnjeg obračuna.

 

Članak 39.

 

Knjižnica donosi financijski plan prije početka godine na koju se odnosi.

Ako se financijski plan ne donese u propisanom roku, donosi se privremeni financijski plan, najduže za razdoblje od tri mjeseca.

 

Članak 40.

 

Ravnatelj Knjižnice je nalogodavac za izvršenje financijskog plana Knjižnice.

 

Članak 41.

 

Knjižnica po isteku kalendarske godine donosi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.

 

Članak 42.

 

Knjižnica odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivač Knjižnice solidarno i neograničeno odgovara za obveze Knjižnice.

 

Članak 43.

 

Djelatnici Knjižnice ostvaruju pravo na plaću i naknadu plaće, te potpore i nagrade u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i općim aktima Knjižnice.

 

VIII OPĆI AKTI KNJIŽNICE

 

Članak 44.

 

                Opći akti Knjižnice su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke, kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti Knjižnice.

 

Članak 45.

 

Statut donosi ravnatelj uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

Članak 46.

 

Ravnatelj donosi sljedeće opće akte:

 1. Statut
 2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice
 3. Pravilnik o zaštiti od požara
 4. Pravila o radu knjižnice
 5. Pravilnik o radu
 6. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
 7. Pravilnik o korištenju osobnih računala i neknjižne građe
 8. druge opće akte sukladno važećim zakonskim propisima.

 

Članak 47.

 

Izmjene i dopune općih akata donose se po postupku za njihovo donošenje.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihovog objavljivanja, a u izuzetnim i posebno opravdanim slučajevima danom objavljivanja.

IX JAVNOST RADA KNJIŽNICE

 

Članak 48.

 

Rad Knjižnice je javan.

Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice kao i drugi opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Knjižnice.

Knjižnica upoznaje javnost o organizaciji rada Knjižnice, uvjetima rada, načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, davanjem informacija u sredstvima javnog priopćavanja.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Knjižnice omogućit će se pravnoj i fizičkoj osobi sukladno zakonu i općim aktima Knjižnice kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

 

Članak 49.

 

Samo ravnatelj i zaposlenici koje je ravnatelj ovlasti mogu putem sredstava informiranja izvještavati javnost o radu, poslovanju i razvoju Knjižnice.

 

X. NADZOR NAD RADOM KNJIŽNICE

 

Članak 50.

 

Stručni nadzor nad radom Knjižnice obavljaju matične knjižnice na način propisan Pravilnikom o matičnoj djelatnosti.

 

Članak 51.

 

Nadzor nad zakonitošću rada Knjižnice obavljaju županijski uredi nadležni za kulturu, odnosno Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji nadležan za poslove kulture.

 

XI. SURADNJA SA SINDIKATOM

 

Članak 52.

 

Sindikalno organiziranje u Knjižnici je slobodno.

Knjižnica je dužna osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika, staviti na raspolaganje obavijesti koje su mu potrebne za obavljanje dužnosti, te omogućiti uvid u akte i dokumente u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava radnika iz radnog odnosa.

 

XII. ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA

 

Članak 53.

 

Tajnim podacima smatraju se podaci koje ravnatelj, sukladno pozitivnim propisima i općem aktu odredi tajnim, kao i svi podaci koje kao tajne javno tijelo ili druga pravna osoba priopći Knjižnici.

Radnici Knjižnice dužni su čuvati podatke koji se smatraju tajnim bez obzira na način saznanja o tim podacima ili pribavljanja odnosno stjecanja mogućnosti uvida u takve podatke.

Obveza čuvanja tajnih podataka traje i nakon prestanka radnog odnosa u Knjižnici, sukladno pozitivnim propisima.

 

 

 

 

Članak 54.

 

Podatke koji su označeni kao tajni, može nadležnom tijelu priopćiti ravnatelj ili osoba koju za to ovlasti.

 

Članak 55.

 

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj.

 

XIII. ZAŠTITA I UNAPRIJEĐENJE ŽIVOTNOG OKOLIŠA

 

Članak 56.

 

Zaposlenici knjižnice dužni su organizirati obavljanje knjižnične djelatnosti tako da se osigura sigurnost na radu, provode potrebne mjere zaštite životnog okoliša, te sprječavaju uzroci i otklanjaju štetne posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životnog okoliša.

Zaposleni u knjižnici mogu odbiti izvršenje zadaće kojima se nanosi šteta životnom okolišu. Nepoduzimanjem mjera zaštite životnog okoliša krše se obaveze iz radnog odnosa.

 

XIV NARODNA OBRANA

 

Članak 57.

 

U skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona Knjižnica je dužna osigurati uvjete rada za rad u ratnim uvjetima, u uvjetima neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i u drugim izvanrednim okolnostima.

 

XV   STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK KNJIŽNICE

 

Članak 58.

 

Odluku o statusnim promjenama i prestanku Knjižnice može donijeti Osnivač uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture.

Odluka o prestanku i statusnim promjenama knjižnice mora sadržavati i odredbe o zaštiti i smještaju knjižnične građe na temelju mišljenja Županijske matične službe.

 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 59.

 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar od 12. travnja 1999. godine.

 

Članak 60.

 

Opći akti Knjižnice uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od tri mjeseca od njegovog stupanja na snagu.

 

 

 

 

 

Članak 61.

 

Ovaj Statut stupa na snagu prvog dana od objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

Broj: 92/2013

Hvar, 27. 12. 2013. godine

Ravnateljica:

Nikla Barbarić, dipl.knjižničar, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolškom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar je na sjednici održanoj 30. prosinca 2013. godine, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Hvara klasa: 601-01/13-01/14 urbroj: 2128-01-02-13-02 na sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine,

donijelo je

 

STATUT

DJEČJEG VRTIĆA „VANĐELA BOŽITKOVIĆ“

HVAR

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom uređuju se statusna obilježja, odnosi osnivača i Vrtića, djelatnost, programi i pružanje usluga, ustrojstvo, položaj i ovlasti upravnog i odgojiteljskog vijeća, status roditelja, status radnika te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar (u daljnjem tekstu: Vrtić)

 

Članak 2.

 

(1)     Vrtić je predškolska javna ustanova.

(2)     Vrtić je pravna ustanova upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu broj: Tt-97/10-2 redni broj upisa 1 (MBS) 060038704 od 25. ožujka 1997. godine i zajednički elektronički upisnik ustanova predškolskog odgoja koji vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Članak 3.

 

(1)     Osnivač Vrtića je Grad Hvar.

(2)     Vrtić je pravni sljednik Centra dječjih vrtića Općine Hvar.

(3)     Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ osnovan je Odlukom o osnivanju Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar, Klasa: 601-01/96-01/6 Urbroj: 2128-01-02-96-12 od 30. srpnja 1996. godine.

 

Članak 4.

 

(1)     Naziv Vrtića je Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ Hvar.

(2)     Skraćeni naziv Vrtića je Dječji vrtić Hvar.

(3)     Sjedište Vrtića je u Hvaru, ulica Hanibala Lucića 3.

(4)     Vrtić može promijeniti naziv i sjedište odlukom Osnivača.

 

 

 

 

 

Članak 5.

 

(1)     Puni naziv Vrtić ističe na natpisnoj ploči na zgradi svoga sjedišta i na drugim zgradama u kojima obavlja djelatnost.

(2)     Natpisna ploča uz puni naziv Vrtića obvezno sadrži i grb Republike Hrvatske i naziv: Republika Hrvatska.

(3)     Natpisna ploča Vrtića ističe se na lijevoj strani glavnog ulaza, gledano u pročelje zgrade.

 

Članak 6.

 

(1)     U radu i poslovanju Vrtić koristi:

1.   Dva pečata, numerirana brojevima 1 i 2, s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojima su uz rub ispisani naziv i sjedište Vrtića

2.   jedan štambilj četvrtastog oblika dužine 54 mm i širine 10 mm, koji sadrži naziv i sjedište Vrtića.

(2)     Pečatima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se akti koje Vrtić donosi u okviru javnih ovlasti ili kao tijelo javne vlasti, te se rabe za redovito administrativno-financijsko poslovanje i ovjeravanje pismena, koje nemaju obilježje akata iz ovog stavka.

(3)     Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Vrtića.

(4)     O uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

 

Članak 7.

 

(1)     Vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano opunomoći.

(2)     Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića, predstavlja i zastupa Vrtić, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića sukladno zakonu i ovom Statutu.

(3)     Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Vrtića.

(4)     Ravnatelj vodi stručni rad Vrtića i odgovoran je za obavljanje stručnog rada.

(5)     Ravnatelj Vrtića ima sve ovlasti u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar, osim:

-  nastupati kao druga ugovorna strana i sa Vrtićem zaključivati ugovore, u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun druge osobe ili u ime i za račun drugih osoba,

-  zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 20.000,00. kuna

(6)     Za iznose veće od iznosa navedenih u stavku 5. alineji 2. ovog članka ravnatelj je ovlašten zaključiti ugovor ako je prethodno odluku o tome donijelo Upravno vijeće.

(7)     Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Vrtić u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

(8)     U parničnom sporu izmedu Vrtića i ravnatelja te u postupku utvrđivanja odgovornosti Vrtića za kaznena djela Vrtić zastupa predsjednik Upravnog vijeća ili osoba koju on pisano opunomoći.

 

Članak 8.

 

(1)     Vrtić ima Dan Vrtića.

(2)     Obilježavanje dana Vrtića određuje se godišnjim planom i programom rada.

 

II. ODNOSI VRTIĆA I OSNIVAČA

 

Članak 9.

 

Tijela Vrtića ne mogu bez suglasnosti osnivača:

 • utvrditi programe koje će Vrtić ostvarivati
 • promijeniti djelatnost
 • donijeti ili promijeniti statut i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
 • steći, otuditi ili opteretiti nekretninu
 • steći, opteretiti ili otuditi pokretnu imovinu čija pojedinačna vrijednost prelazi 70.000,00 kuna
 • donijeti plan upisa djece u Vrtić
 • mijenjati namjenu objekta
 • udružiti se u zajednice ustanova
 • osnovati drugu pravnu osobu.

 

Članak 10.

 

(1)     Za obveze u pravnom prometu Vrtić odgovara cijelom svojom imovinom.

(2)     Osnivač Vrtića za njegove obveze odgovara solidarno i neograničeno.

 

III. DJELATNOST

 

Članak 11.

 

(1)     Djelatnost Vrtića je organizacija i provođenje njege, odgoja, obrazovanja i zaštita djece predškolske dobi.

(2)     U okviru djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Vrtić ostvaruje:

 • redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima
 • programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju
 • programe za darovitu djecu rane i predškolske dobi
 • programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina
 • programe predškole
 • programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

(3)     Djelatnost stavka 1. Vrtić obavlja kao javnu službu.

 

Članak 12.

 

Vrtić obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu i u područnim odjelima.

 

Članak 13.

 

U svezi s obavljanjem djelatnosti Vrtić surađuje sa susjednim vrtićima i osnovnim školama, drugim prikladnim ustanovama i udrugama.

 

Članak 14.

 

Djelatnost iz članka 11. ovoga statuta Vrtić obavlja na temelju nacionalnog kurikuluma, vrtićkog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.

 

Članak 15.

 

(1)     Vrtićkim kurikulumom utvrđuju se programi, namjena programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.

(2)     Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se programi odgojno-obrazovnog rada, programi zdravstvene zaštite, higijene i prehrane, programi socijalne skrbi, drugi programi koje Vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece, način i nositelji ostvarivanja programa te ostala pitanja važna za obavljanje djelatnosti.

 

Članak 16.

 

Vrtićki kurikulum, Godišnji plan i program rada, te Izvješće o radu donosi Upravno vijeće do 30. rujna tekuće pedagoške godine.

Vrtić je dužan Osnivaču dostaviti Godišnji plan i program rada te Izvješće o radu za prethodnu pedagošku godinu.

 

IV. DAVANJE USLUGA

 

Članak 17.

 

Vrtić daje korisnicima usluge prema zakonu, provedbenim propisima, odlukama osnivača i svojim općim aktima.

 

Članak 18.

 

(1)     Vrtić upisuje djecu u odgojno-obrazovne programe prema planu upisa i odluci o upisu.

(2)     Plan upisa donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača, u skladu s propisanim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.

(3)     Odluku o upisu donosi Upravno vijeće za pedagošku godinu.

(4)     Odluka o upisu sadrži:

 • uvjete upisa u Vrtić
 • prednost upisa, prema aktima osnivača
 • rokove sklapanja ugovora
 • iznos nadoknade za usluge Vrtića
 • ostale podatke važne za upis djece i pružanje usluga.

 

Članak 19.

 

Odluku o upisu djece Vrtić objavljuje na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama.

 

V. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA

 

Članak 20.

 

(1)     Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema zahtjevima pedagoške teorije i prakse i uspješnom obavljanju djelatnosti.

(2)     Unutarnjim ustrojstvom uređuje se obavljanje odgojnih, obrazovnih i zdravstvenih programa, stručno-pedagoškog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno­- financijskih i pomoćno-tehničkih poslova te njihova međusobna usklađenost.

 

Članak 21.

 

(1)     U Vrtiću se rad s djecom provodi u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama.

(2)     Broj djece u odgojnim skupinama, dob djece u odgojnim skupinama te normativi neposrednog rada odgojitelja u skupini određuju se prema provedbenim propisima donesenim temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.

 

Članak 22.

 

U Vrtiću se ustrojava i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom raspoređenom u skupine cjelodnevnog i poludnevnog boravka, a prema potrebi i kraćeg dnevnog boravka ili višednevnog boravka djece, u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.

 

Članak 23.

 

Stručno-pedagoški poslovi u Vrtiću se ustrojavaju u svezi s odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim radom s djecom u odgojnim skupinama i na razini Vrtića radi zadovoljavanja potreba i interesa djece te stvaranja primjerenih uvjeta za rast i razvoj svakog djeteta i u suradnji s roditeljima popunjavanja obiteljskog odgoja.

 

Članak 24.

 

Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Vrtića i njegovog poslovanja kao javne službe, vođenja propisane dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava djece i roditelja, javnosti rada Vrtića, obavljanja računovodstveno-financijskih i drugih administrativnih i stručnih poslova potrebnih za redovito poslovanje Vrtića i ostvarivanje prava radnika Vrtića.

 

Članak 25.

 

Pomoćno-tehnički poslovi ustrojavaju se radi osiguranja primjerenih tehničkih i drugih uvjeta za ostvarivanje godišnjeg plana i programa rada i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

 

Članak 26.

 

(1)     Vrtić obavlja djelatnost u okviru šestodnevnog radnog tjedna.

(2)     Rad s djecom ustrojava se prema potrebama korisnika.

(3)     Tjedni i dnevni raspored radnika, dnevni odmor i uredovno vrijeme za rad s roditeljima i skrbnicima djece i drugim građanima utvrđuje se u skladu s obvezama iz godišnjeg plana i programa rada, aktima Osnivača i općim aktima Vrtića.

 

Članak 27.

 

Tjedno i dnevno radno vrijeme Vrtića utvrđuje se u skladu s vrstom, sadržajem i trajanjem programa, s dobi djece i potrebama i interesima roditelja.

 

Članak 28.

 

Unutarnje ustrojstvo i način rada uređuje se pravilnikom.

 

 

 

VI. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

 

Članak 29.

 

(1)     Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

(2)     Upravno vijeće ima sedam članova:

1.   četiri člana imenuje Osnivač iz reda javnih radnika

2.   jednoga člana biraju roditelji djece korisnika usluga

3.   dva člana biraju odgojitelji i stručni suradnici iz svojih redova (u daljem tekstu: odgojitelji).

 

Članak 30.

 

(1)     Članovi Upravnog vijeća iz članka 29. ovoga Statuta imenuju se odnosno biraju na četiri godine i mogu biti ponovo imenovani odnosno birani.

(2)     Mandat člana Upravnog vijeća teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća.

 

Članak 31.

 

O imenovanju i opozivu svojih članova u Upravno vijeće Osnivač izvješćuje Vrtić pisanim putem.

 

Članak 32.

 

(1)     Član Upravnog vijeća iz reda roditelja – korisnika usluga bira se na sastanku roditelja.

(2)     Svaki roditelj može predložiti ili biti predložen za člana Upravnog vijeća, odnosno istaknuti svoju kandidaturu.

(3)     O predloženim kandidatima glasuje se javno dizanjem ruku.

(4)     Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.

(5)     Sastanak roditelja saziva i njime rukovodi ravnatelj.

(6)     Izbori su pravovaljani ako je sastanku nazočno najmanje 10% roditelja.

(7)     O izborima za člana Upravnog vijeća iz reda roditelja vodi se zapisnik koji se dostavlja ravnatelju.

 

Članak 33.

 

(1)     Kandidiranje i izbor kandidata za članove Upravnog vijeća iz reda odgojitelja obavlja se na sjednici Odgojiteljskog vijeća.

(2)     Izbori su pravovaljani ako je glasovanju pristupio natpolovični broj članova Odgojiteljskog vijeća

(3)     Za provodenje izbora Odgojiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo koje ima predsjednika i dva člana.

(4)     Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Upravnog vijeća.

(5)     Izbori se održavaju najmanje 15 dana prije isteka mandata Upravnog vijeća.

 

Članak 34.

 

(1)     Kandidate za članove Upravnog vijeća iz reda odgojitelja mogu predlagati svi članovi Odgojiteljskog vijeća.

(2)     Svaki odgojitelj može istaknuti svoju kandidaturu.

 

 

 

 

 

Članak 35.

 

(1)     Kandidatom se smatra svaki odgojitelj koji je prihvatio kandidaturu ili koji je istaknuo svoju kandidaturu.

(2)     Prema redoslijedu kandidature izborno povjerenstvo popisuje kandidate za izbor u Upravno vijeće.

 

Članak 36.

 

(1)     Nakon završenog kandidiranja temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu.

(2)     U izbornoj listi kandidati se navode abecednim redom.

 

Članak 37.

 

(1)     Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće. Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih članova Odgojiteljskog vijeća.

(2)     Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1.   naznaku da se glasovanje odnosi na izbor članova Upravnog vijeća

2.   broj članova koji se biraju u Upravno vijeće

3.   ime i prezime kandidata.

(3)     Ispred imena i prezimena kandidata upisuje se redni broj.

 

Članak 38.

 

(1)     Glasovanje je tajno.

(2)     Glasovanje se obavlja u posebnoj prostoriji.

(3)     Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

 

Članak 39.

 

(1)     Kada birač uđe u prostoriju u kojoj se glasuje, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački spisak, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.

(2)     Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.

(3)     Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred imena kandidata.

(4)     Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.

 

Članak 40.

 

(1)     Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu s imenima kandidata prema broju dobivenih glasova.

(2)     Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova.

(3)     Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se za te kandidate ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.

(4)     S listom iz stavka 1. ovoga članka izborno povjerenstvo neposredno upoznaje Odgojiteljsko vijeće.

(5)     Odgojiteljsko vijeće može listu prihvatiti ili odbiti.

(6)     Odgojiteljsko vijeće može odbiti listu ako osnovano posumnja da je tijekom izbora bilo povrjede postupka ili propusta izbornog povjerenstva.

(7)     Kada Odgojiteljsko vijeće listu prihvati, proglašava se član Upravnog vijeća.

 

Članak 41.

 

O izborima za člana Upravnog vijeća iz reda odgojitelja vodi se zapisnik, a predsjednik izbornog povjerenstva izdaje izabranom članu potvrdu o izboru.

 

Članak 42.

 

(1)     Nakon imenovanja, odnosno izbora većine članova Upravnog vijeća saziva se prva konstituirajuća sjednica novoizabranog Upravnog vijeća.

(2)     Prvu sjednicu novoizabranog Upravnog vijeća saziva ravnatelj.

(3)     Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.

 

Članak 43.

 

Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:

 • izvješće predsjedavatelja sjednice o izboru članova Upravnog vijeća
 • verificiranje mandata izabranih članova Upravnog vijeća
 • izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća.

 

Članak 44.

 

(1)     Potvrđivanje mandata novoizabranih članova obavlja ravnatelj provjerom identiteta pojedinog člana s podatcima iz isprava o izborima.

(2)     Članovi Upravnog vijeća ne mogu obavljati svoje dužnosti ni ostvarivati prava prije nego je obavljeno potvrđivanje mandata.

 

Članak 45.

 

(1)     Za predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća može biti izabran svaki član Upravnog vijeća.

(2)     Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog vijeća biraju se na četiri godine.

(3)     O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća članovi Upravnog vijeća glasuju javno dizanjem ruku.

(4)     Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja članova Upravnog vijeća.

(5)     Nakon izbora predsjednika upravnog vijeća ravnatelj predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice.

 

Članak 46.

 

(1)     Članu Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i iz reda roditelja prestaje mandat:

1.   ako podnese ostavku na članstvo u upravnom vijeću

2.   ako mu kao odgojitelju prestane radni odnos u Vrtiću

3.   ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana

4.   ako tijelo koje ga je izabralo u Upravno vijeće nije zadovoljno njegovim radom u Upravnom vijeću.

(2)     Odluku o opozivu donosi tijelo koje je izabralo člana Upravnog vijeća, javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih.

 

Članak 47.

 

(1)     Ako pojedinom članu Upravnog vijeća iz članka 46. ovoga statuta prestane mandat, provode se dopunski izbori.

(2)     Dopunski izbori provode se u roku do 15 dana od dana prestanka mandata člana.

(3)     Mandat člana Upravnog vijeća izabranog na dopunskim izborima traje do isteka mandata Upravnog vijeća.

(4)     Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 32. do 41. ovoga statuta.

 

Članak 48.

 

(1)     Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova.

(2)     Članovi Upravnog vijeća o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuju zajednički.

(3)     Odluke Upravnog vijeća su pravovaljane ako je za njih glasovala većina ukupnog broja članova.

 

Članak 49.

 

(1)     Upravno vijeće može osnivati radna tijela (povjerenstva, radne skupine) za proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga ili obavljanje drugih poslova važnih za Vrtić.

(2)     Članovi radnih tijela imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.

(3)     Članovi radnih tijela mogu biti osobe koje imaju potrebne sposobnosti i znanja za izvršenje zadaće zbog koje se radno tijelo osniva.

(4)     Upravno vijeće može u svako doba opozvati radno tijelo, odnosno pojedinog člana.

 

Članak 50.

 

Upravno vijeće:

 • donosi opće akte Vrtića
 • donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan za kalendarsku godinu i obračun financijskog plana
 • donosi kurikulum i godišnji plan i program rada
 • donosi Izvješće o radu i dostavlja ga Osnivaču
 • odlučuje o uporabi dobiti, u skladu s aktima osnivača o imenuje voditelje područnih odjela
 • odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijama od 20.000,00 do 70.000,00 kuna, a preko 70.000,00 kuna uz suglasnost Osnivača
 • daje ravnatelju suglasnost za sklapanje ugovora s Vrtićem u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba
 • donosi Plan upisa djece za pedagošku godinu
 • odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost Osnivača
 • daje Osnivaču prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost Vrtića
 • odlučuje uz prethodnu suglasnost Osnivača o promjeni djelatnosti Vrtića
 • odlučuje o žalbama protiv upravnih akata tijela Vrtića
 • odlučuje o objavljivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa
 • odlučuje na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa prema natječaju te o prestanku radnog odnosa radnika Vrtića
 • odlučuje prema prijedlogu ravnatelja o upućivanju odgojitelja i stručnih suradnika na liječnički pregled
 • odlučuje o zahtjevima radnika za ostvarivanje prava iz radnog odnosa o predlaže Osnivaču statusne promjene
 • predlaže ravnatelju mjere poslovne politike
 • predlaže Osnivaču imenovanje i razrješenje ravnatelja i vršitelja dužnosti ravnatelja
 • razmatra rezultate odgojnoga rada
 • razmatra predstavke i prijedloge roditelja i skrbnika djece i drugih građana u svezi s radom Vrtića
 • obavlja druge poslove određene općim aktima Vrtića.

 

Članak 51.

 

(1)     Predsjednik Upravnog vijeća:

-     predstavlja Upravno vijeće

-     saziva sjednice Upravnog vijeća i predsjedava im

-     potpisuje akte koje donosi Upravno vijeće

-     obavlja druge poslove prema propisima, općim aktima Vrtića i ovlastima Upravnog vijeća.

(2)     Na zamjenika predsjednika Upravnog vijeća primjenjuje se stavak 1. ovoga članka kada zamjenjuje predsjednika.

 

Članak 52.

 

(1)     U radu Upravnog vijeća sudjeluje bez prava odlučivanja, ravnatelj Vrtića. Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozove predsjednik Upravnog vijeća i ravnatelj Vrtića ili se pozovu zaključkom Upravnog vijeća.

 

VII. RAVNATELJ

 

Članak 53.

 

(1)     Vrtić ima ravnatelja.

(2)     Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića.

(3)     Ravnatelja Vrtića imenuje i razrješava Osnivač Vrtića na prijedlog Upravnog vijeća, na mandat od 4 godine.

 

Članak 54.

 

(1)     Za ravnatelja Vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

(2)     Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje Upravno vijeće.

(3)     Natječaj se raspisuje najmanje 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.

(4)     Natječaj se objavljuje u javnom glasilu i traje osam dana od dana objave.

(5)     U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru. Kandidati se obavještavaju o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Članak 55.

 

(1)     Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj Upravno vijeće razmatra sve pristigle prijave s priloženom dokumentacijom, utvrđuje jesu li prijave potpune i dostavljene u roku te ispunjavaju li kandidati sve propisane uvjete.

(2)     Upravno vijeće utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga Osnivaču zajedno s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

(3)     Kada se na natječaj za izbor ravnatelja ne javi nijedan kandidat ili Upravno vijeće ne može utvrditi prijedlog za imenovanje ravnatelja, izvijestit će o tome Osnivača i raspisati novi natječaj.

 

Članak 56.

 

S imenovanim ravnateljem predsjednik Upravnog vijeća sklapa ugovor o radu.

 

Članak 57.

 

Ravnatelj:

 • predlaže opće akte koje donosi Upravno vijeće
 • predlaže Godišnji plan i program rada i Izvješće o radu
 • predlaže prijedlog financijskog plana, financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
 • sudjeluje u radu Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja o predstavlja i zastupa Vrtić
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića
 • zastupa Vrtić u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima
 • obustavlja izvršenje odluka Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća za koje zaključi da su suprotne zakonu, podzakonskom i općem aktu
 • izvješćuje Upravno vijeće i osnivača o poslovanju Vrtića
 • sklapa pravne poslove u ime i za račun Vrtića
 • zaključuje o potrebi zasnivanja radnog odnosa
 • predlaže Upravnom vijeću zasnivanje radnog odnosa po natječaju i prestanak radnog odnosa radnika Vrtića
 • predlaže Upravnom vijeću upućivanje odgojitelja i stručnih suradnika na liječnički pregled
 • izdaje radne naloge radnicima
 • odlučuje o zapošljavanju radnika na određeno vrijeme do 60 dana
 • odobrava službena putovanja radnika i izočnost s radnog mjesta
 • izvršava odluke i zaključke Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća
 • određuje raspored upućivanja radnika na zdravstveni pregled
 • odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine Vrtića te o investicijama do 20.000,00 kuna
 • sudjeluje u poslovima provođenja upisa djece u Vrtić
 • izvješćuje Upravno vijeće i Odgojiteljsko vijeće o nalozima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
 • saziva konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća
 • priprema sjednice Odgojiteljskog vijeća i predsjedava im
 • obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Vrtića te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisom ili općim aktom nisu ovlaštena druga tijela Vrtića.

 

Članak 58.

 

(1)     Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Upravnom vijeću i Osnivaču.

(2)     Ravnatelj je ovlašten drugoj osobi dati generalnu ili specijalnu punomoć za zastupanje Vrtića u pravnom prometu.

(3)     Sadržaj i trajanje punomoći iz stavka 2. ovoga članka ravnatelj određuje samostalno.

(4)     O davanju generalne punomoći ravnatelj je dužan izvijestiti Upravno vijeće na prvoj sjednici.

 

Članak 59.

 

Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta općih i pojedinačnih akata ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Vrtića.

 

Članak 60.

 

Ravnatelja u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje član Odgojiteljskog vijeća kojeg, uz njegov pristanak, odredi Upravno vijeće.

 

Članak 61.

 

(1)     Ravnatelj Vrtića može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan:

-     ako sam zatraži razrješenje,

-     ako nastanu takvi razlozi, koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi, dovode do prestanka ugovora o radu,

-     ako ravnatelj ne ispunjava zakonom i drugim propisima ili općim aktima Vrtića utvrđene obveze.

(2)     Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

(3)     U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja.

 

Članak 62.

 

(1)     Upravno vijeće utvrđuje prijedlog za razrješenje ravnatelja i prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i dostavlja ih Osnivaču.

(2)     U slučaju razrješenja ravnatelja i imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja, Upravno vijeće Vrtića dužno je raspisati natječaj za izbor ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

 

Članak 63.

 

(1)     Protiv odluke o razrješenju ravnatelj ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom.

(2)     Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 30 dana od primitka odluke o razrješenju.

 

Članak 64.

 

(1)     Upravno vijeće predložit će imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja:

-     kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi

-     kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude predložen ili imenovan

-     kada ravnatelj bude razriješen

-     kada Vrtić nema ravnatelja.

(2)     Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti predložena osoba koja se prethodno suglasila s prijedlogom i koja ispunjava uvjete za ravnatelja.

(3)     Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.

(4)     Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.

 

VIII. STRUČNO TIJELO VRTIĆA

 

Članak 65.

 

Stručno tijelo u Vrtiću je Odgojiteljsko vijeće.

 

Članak 66.

 

(1)     Odgojiteljsko vijeće:

 • predlaže vrtićki kurikulum
 • sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića o prati ostvarivanje plana i programa rada
 • skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda rada s djecom
 • daje upravnom vijeću i ravnatelju mišljenje u svezi s organizacijom rada i razvojem djelatnosti
 • raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
 • potiče i promiče stručni rad
 • predlaže nabavu potrebite opreme i pomagala
 • obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Vrtića.

(2)     Odgojiteljsko vijeće čine odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju programe predškolskog odgoja u Vrtiću.

 

Članak 67.

 

(1)     Odgojiteljskom vijeću predsjedava ravnatelj ili druga osoba koju on ovlasti.

(2)     Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama.

(3)     Sjednica Odgojiteljskog vijeća može se održati ako je nazočna natpolovična većina članova Vijeća

(4)     Na sjednici Odgojiteljskog vijeća odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Odgojiteljskog vijeća, ako zakonom odnosno odredbama ovog Statuta nije drugačije određeno.

(5)     Sjednice Odgojiteljskog vijeća obvezne su za sve odgojitelje, stručne suradnike i zdravstvene radnike.

(6)     Sjednice se održavaju prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom i programom rada

(7)     Na sjednicama se vodi zapisnik kojeg potpisuju predsjedavajući i zapisničar kojeg određuje Odgojiteljsko vijeće na početku sjednice.

 

IX. RODITELJI I SKRBNICI DJECE

 

Članak 68.

 

(1)     Radi što uspješnijeg ostvarivanja djelatnosti Vrtić stalno surađuje s roditeljima ili skrbnicima djece.

(2)     Suradnja s roditeljima ili skrbnicima ostvaruje se na individualnim razgovorima, roditeljskim sastancima i na drugi pogodan način.

 

Članak 69.

 

Roditelji su odgovorni za praćenje rada i napredovanje djece i o svim uočenim problemima dužni su pravodobno izvijestiti Vrtić.

 

X. RADNICI

 

Članak 70.

 

Radnici Vrtića su odgojitelji, stručni suradnici te drugi stručni (administrativno­-tehnički) i pomoćni radnici.

 

Članak 71.

 

(1)     Odgojitelji i stručni suradnici mogu u Vrtiću biti osobe koje imaju odgovarajući stupanj i vrstu stručne spreme i koji mogu izvoditi odgojno-obrazovni rad s djecom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(2)     Drugi radnici mogu biti osobe koje ispunjavaju potrebite uvjete za poslove koje obavljaju.

 

Članak 72.

 

(1)     Odgojitelji i stručni suradnici imaju pravo i dužnost neprestano se stručno i pedagoški usavršavati, pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.

(2)     Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza odgojitelja i stručnih suradnika.

(3)     Odgojitelji i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili ovlaštenom državnom odvjetniku za počinitelje nasilja u obitelji djeteta za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

 

Članak 73.

 

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Vrtića obavlja se prema zakonu, podzakonskim aktima i općim aktima Vrtića, sklapanjem i prestankom ugovora o radu.

 

XI.    IMOVINA VRTIĆA I FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 74.

 

(1)     Imovinu Vrtića čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Vrtića dužni su se skrbiti svi radnici Vrtića.

(2)     Vrtić ostvaruje prihode iz sredstava Osnivača, prodajom usluga na tržištu, donacija, kao i drugih izvora u skladu sa zakonom.

(3)     Vrtić naplaćuje usluge od roditelja odnosno skrbnika za djecu koja pohadaju Vrtić sukladno mjerilima koje utvrđuje Osnivač.

 

Članak 75.

 

(1)     Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

 

Članak 76.

 

(1)     Za svaku godinu donosi se financijski plan Vrtića te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, sukladno zakonu i uputama Osnivača.

(2)     Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je ravnatelj Vrtića.

(3)     Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlasti ravnatelja, potpisuje voditelj računovodstva.

 

Članak 77.

 

(1)  Ako Vrtić na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj djelatnosti u skladu s aktima Vrtića.

(2)  Ako Vrtić na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se namaknuti u skladu s odlukama Osnivača.

 

XII. JAVNOST RADA

 

Članak 78.

 

Rad Vrtića i njegovih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:

 • izvješćivanjem roditelja, građana i pravnih osoba o uvjetima i načinu davanja usluga
 • davanjem pravodobne obavijesti roditeljima, građanima i pravnim osobama, na njihov zahtjev, o uvjetima i načinu davanja usluga
 • obavijestima o sjednicama ili sastancima Upravnog i Odgojiteljskog vijeća te mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad
 • obavijesti o broju osoba kojima se istovremeno osigurava neposredan uvid u rad tijela Vrtića
 • pravodobnom davanju obavijesti i uvidom u odgovarajuću dokumentaciju sredstvima javnog informiranja
 • obavješćivanjem sredstava javnog informiranja o održavanju znanstvenih i stručnih skupova u Vrtiću i omogućavanja im nazočnosti na skupovima
 • objavljivanjem općih i pojedinačnih akata koji su u svezi s djelatnošću Vrtića.

 

XIII. POSLOVNA TAJNA

 

Članak 79.

 

Poslovnom tajnom smatraju se:

1.   podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima roditelja i skrbnika te drugih građana i pravnih osoba upućenih Vrtiću

2.   podatci sadržani u prilozima uz molbe, zahtjeve i prijedloge iz točke 1. ovoga članka

3.   podatci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika

4.   podatci o poslovnim rezultatima Vrtića

5.   podatci o djeci upisanoj u Vrtić koji su socijalno-moralne naravi

6.   podatci i isprave koji su određeni kao poslovna tajna zakonom ili drugim propisima

7.   podatci i isprave koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom.

 

 

 

 

Članak 80.

 

(1)     Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Vrtića, bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.

(2)     Čuvanje poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Vrtiću.

(3)     Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u postupku pred sudom ili upravnim tijelom.

 

XIV. ZAŠTITA LJUDSKOG OKOLIŠA

 

Članak 81.

 

(1)     Radnici Vrtića trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih vrijednosti ljudskog okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla i vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život i zdravlje ljudi.

(2)     Zaštita ljudskog okoliša razumijeva zajedničko djelovanje svih radnika Vrtića.

 

Članak 82.

 

(1)     Odgojitelji koji sudjeluju u izvođenju odgojno-obrazovnih programa, dužni su posvetiti pozornost odgoju djece u svezi s čuvanjem i zaštitom ljudskog okoliša.

(2)     Programi rada Vrtića u zaštiti ljudskog okoliša sastavni su dio plana i programa rada Vrtića.

 

XV. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Članak 83.

 

(1)     Osobni podatci fizičkih osoba mogu se u Vrtiću prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izrijekom propisana i u skladu sa zakonom, a mogu se dalje obrađivati samo u svrhu za koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

(2)     U Vrtiću se mogu obrađivati osobni podatci samo uz uvjete određene zakonom i drugim propisima.

(3)     Osobni podatci moraju se obrađivati zakonito i pošteno.

 

Članak 84.

 

(1)     Osobni podatci smiju se u Vrtiću prikupljati i dalje obrađivati:

 • u slučajevima određenim zakonom
 • uz privolu ispitanika u svrhu za koju je ispitanik dao privolu
 • u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Vrtića
 • u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka
 • u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak
 • ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti Vrtića ili treće strane kojoj se podatci dostavljaju
 • ako je obrada podataka prijeko potrebna u svrhu zakonitog interesa Vrtića ili treće strane kojoj se podatci otkrivaju, osim ako prevladavaju interesi zaštite temeljnih prava i sloboda ispitanika
 • kada je ispitanik sam objavio osobne podatke.

(2)     Osobni podatci koji se odnose na djecu i druge malodobne osobe mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa zakonom uz posebne propisane mjere zaštite.

(3)     Osobne podatke mogu u Vrtiću prikupljati i obrađivati samo za to ovlaštene osobe.

(4)     Ravnatelj može ugovorom pojedine poslove u svezi s obradom osobnih podataka povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

 

Članak 85.

 

(1)     U Vrtiću je zabranjeno prikupljati i dalje obrađivati osobne podatke koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska i druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje i spolni život i osobne podatke o kaznenom i prekršajnom postupku.

(2)     Iznimno podatci iz stavka 1. ovoga članka mogu se prikupljati i dalje obrađivati:

 • uz privolu ispitanika
 • kada je prikupljanje i obrada podataka potrebna radi izvršavanja prava i obveza koje Vrtić ima prema posebnim propisima
 • kada je obrada prijeko potrebna radi zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika i druge osobe kada ispitanik zbog fizičkih ili pravnih razloga nije u mogućnosti dati svoju privolu
 • kada se obrada provodi u okviru djelatnosti Vrtića pod uvjetom da se obrada odnosi izrijekom na djecu i radnike Vrtića i da podatci ne budu otkriveni trećoj strani bez pristanka ispitanika
 • kada je obrada podataka potrebna radi uspostave ostvarenja ili zaštite potraživanja propisanih zakonom
 • kada je ispitanik objavio osobne podatke.

(3)     U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka obrada podataka mora biti posebno označena i zaštićena.

 

Članak 86.

 

U Vrtiću se uspostavlja i vodi evidencija zbirke osobnih podataka koja sadrži:

 • naziv zbirke
 • naziv i sjedište Vrtića o svrhu obrade
 • pravni temelj uspostave zbirke podataka
 • kategoriju osoba na koje se podatci odnose o vrste podataka sadržanih u zbirci podataka o način prikupljanja i čuvanja podataka
 • vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka
 • osobno ime odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu odnosno sjedište
 • naznaku unošenja ili iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s naznakom države odnosno inozemnog primatelja podataka te propisane svrhe i pisanim pristankom osobe na koju se podatci odnose
 • naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka.

 

 

 

 

 

Članak 87.

 

(1)     Ravnatelj je ovlašten pisano imenovati radnika za zaštitu osobnih podataka.

(2)     Radnik iz stavka 1. ovoga članka:

-        skrbi o zakonitosti obrade osobnih podataka

-        upozorava tijela i radnike Vrtića na primjenu propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu utjecati na privatnost i zaštitu osobnih podataka

-        upoznaje sve koji obrađuju osobne podatke s njihovim zakonskim obvezama kod zaštite osobnih podataka

-        skrbi o evidenciji zbirke osobnih podataka i obvezama Vrtića prema Agenciji za zaštitu osobnih podataka

-        izrađuje metodološke preporuke za zaštitu osobnih podataka

-        daje savjete u svezi s uspostavom novih zbirki osobnih podataka

-        daje mišljenje smatra li se pojedini skup osobnih podataka zbirkom osobnih podataka

-        prati primjenu organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka te predlaže poboljšanje tih mjera

-        daje prijedloge i preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka.

(3)     Ravnatelj ne može imenovati radnika za zaštitu osobnih podataka protiv kojega se vodi postupak zbog povrjede radne obveze, kojemu je izrečeno upozorenje zbog povrede radne obveze ili kojemu je izrečena mjera zbog povrede etičkog kodeksa i drugih pravila ponašanja donesenih u Vrtiću.

(4)     O imenovanom radniku iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj treba izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka u roku do mjesec dana od dana imenovanja.

 

Članak 88.

 

(1)     Vrtić će dati osobne podatke na korištenje drugim primateljima samo na temelju njihovog pisanog zahtjeva kada je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

(2)     Pisani zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se traže.

(3)     O zahtjevu za korištenjem osobnih podataka prema stavku 1. ovoga članka odlučuje radnik iz članka 83. ovoga statuta.

 

XVI. OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Članak 89.

 

Vrtić će omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire:

1.   pravodobnim objavljivanjem na svojim mrežnim stranicama na primjeren i dostupan način općih akata i odluka te informacija o svome radu i poslovanju

2.   davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

 • neposrednim davanjem informacije o davanje informacije pisanim putem
 • uvidom u pismena i preslikom pismena koje sadrži traženu informaciju o dostavom preslike pismena koje sadrži traženu informaciju
 • na drugi način prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

 

Članak 90.

 

(1)     Vrtić će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog ili usmenog zahtjeva.

(2)     Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno, o tome će se načiniti zapisnik, a kada je podnesen telefonski ili preko drugog komunikacijskog uređaja, načinit će se službena bilješka.

 

Članak 91.

 

(1)     Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva korisniku će se omogućiti pristup informaciji najkasnije u roku do 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(2)     Vrtić će odbiti zahtjev korisnika:

 • u slučajevima propisanim zakonom
 • ako Vrtić ne posjeduje, ne raspolaže, ne nadzire ili nema saznanja o traženoj informaciji
 • ako nema mogućnosti za dopunu ili ispravak dane informacije
 • ako se traži informacija koja nema obilježje informacije propisane Zakonom o pravu na pristup informacijama.

(3)     O odbijanju zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka odlučuje se rješenjem.

(4)     Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka korisnik može izjaviti žalbu u roku do 15 dana od dana dostave rješenja.

 

Članak 92.

 

(1)     Ravnatelj je ovlašten odrediti radnika Vrtića kao posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

(2)     Radnik iz stavka 1. ovoga članka:

 • rješava pojedinačne zahtjeve za ostvarivanje prava na pristup informacijama
 • unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija sadržanih u službenim ispravama koje se odnose na rad i djelatnost Vrtića
 • osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama.

 

Članak 93.

 

(1)     U Vrtiću se ustrojava katalog informacija.

(2)     Katalog informacija sadrži sustavni pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

(3)     Katalog informacija ustrojava ravnatelj posebnom odlukom.

(4)     Za radnje i mjere potrebne za uredno vođenje kataloga ovlašten je radnik iz članka 88. ovoga statuta.

 

Članak 94.

 

(1)     Kod davanja informacija Vrtić korisnicima ne naplaćuje upravne pristojbe već samo nadoknadu stvarnih troškova.

(2)     Visinu troškova iz stavka l. ovoga članka utvrđuje Upravno vijeće kod donošenja financijskog plana.

XVII. SJEDNICE VRTIĆKIH VIJEĆA

 

Članak 95.

 

(1)     Upravno vijeće i Odgojiteljsko vijeće (u daljnjem tekstu: vijeće) rade na sjednicama.

(2)     Sjednice vijeća održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom i programom rada Vrtića.

(3)     Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje su uredno pozvane na sjednicu.

 

Članak 96.

 

Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina ukupnog broja članova vijeća.

 

Članak 97.

 

(1)     Vijeće odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom ili odredbama ovoga statuta drukčije određeno.

(2)     Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom, ovim statutom ili prethodnom odlukom vijeća određeno da se glasuje tajno.

(3)     Članovi vijeća glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga o kojem odlučuju.

(4)     Članovi vijeća glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga za koji glasuju.

 

Članak 98.

 

Nazočnost na sjednici dužnost je članova vijeća.

 

Članak 99.

 

Na sjednicama vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice i zapisničar.

 

Članak 100.

 

(1)     Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.

(2)     Odredbe poslovnika iz stavka l. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela (povjerenstava) koja se osnivaju prema odredbama ovoga Statuta.

 

XVIII. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI VRTIĆA

 

Članak 101.

 

Opći akti Vrtića su:

 • Statut
 • Pravilnik
 • Poslovnik
 • odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Vrtiću.

 

Članak 102.

 

Opće akte Upravno vijeće donosi:

 • u svezi s izvršenjem zakona, podzakonskih akata i drugih propisa o u svezi s izvršenjem odredaba ovoga Statuta
 • u svezi s uređivanjem odnosa u Vrtiću.

 

Članak 103.

 

Vrtić ima ove opće akte:

 • Statut
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
 • Pravilnik o radu
 • Pravilnik o zaštiti na radu
 • Pravilnik o zaštiti od požara
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća Vrtića.

 

Članak 104.

 

Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Upravnog vijeća.

 

Članak 105.

 

(1)     Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Vrtića.

(2)     Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića, a iznimno ako je to propisano općim aktom i ako postoje za to opravdani razlozi, danom objave na oglasnoj ploči.

 

Članak 106.

 

Opći akti primenjuju se danom njihova stupanja na snagu, ako aktom kao dan primjene nije određen neki drugi dan.

 

Članak 107.

 

Ravnatelj Vrtića dužan je Osnivaču dostaviti na uvid Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića u roku od 8 dana od dana donošenja.

 

Članak 108.

 

Autentično tumačenje općih akata daje Upravno vijeće.

 

Članak 109.

 

(1)     Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Vrtića.

(2)     Na izvid odredbe općeg akta ili uporabu općeg akta primjenjuje se članak 89. ovoga Statuta.

 

Članak 110.

 

(1)     Pojedinačne akte kojima se uređuju pojedina prava i interesi djec, roditelja, radnika i građana, donose Upravno vijeće, ravnatelj i drugi ovlašteni radnici.

(2)     Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako je provođenje tih akata uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.

 

XIX. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 111.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

 

Članak 112.

 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Vrtića objavljen u Službenom glasniku Grada Hvara broj: 5/97.

 

URBROJ: 308/2013

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG VIJEĆA:

Veronika Puljić, prof., v.r.

 

Statut Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar je objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar 30.prosinca 2013., a stupio je na snagu 7. siječnja 2014. godine.

 

RAVNATELJICA:

                                                               Sanja Ćurin, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu………….. 345
 2. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2013. godinu………………………………………… 366
 3. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2013. godinu……………………………. 366
 4. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2013. godinu…………………………….. 367
 5. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………. 368
 6. Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu za Grad Hvar………………………………………………………………………………………………………… 369
 7. Proračun Grada Hvara za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu…………………………………….. 373
 8. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu……………………………………………………….. 394
 9. Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2014. godinu…………………………………………………………………… 397
 10. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2014. godinu………………………………………………………. 399
 11. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2014. godinu………………………………………………………. 400
 12. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………………….. 401
 13. Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………………….. 404
 14. Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2014. godinu…………………. 408
 15. Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2014. godinu……………………………………………………… 408
 16. Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama………………………………………………………………………………………………………………………………. 409
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar………………………… 411
 18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Vandela Božitković”……………………… 411
 19. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Plana za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar……………….. 412
 20. Zaključak o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine………………………………………….. 412

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014. godinu……………………………….. 413
 2. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu 418
 3. Plan prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu……………………… 442

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR

 

 1. Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar……………………………………………………………………………………… 467

 

DJEČJI VRTIĆ „ VANĐELA BOŽITKOVIĆ”

 

 1. Statut Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”…………………………………………………………………………………… 471

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus