Službeni glasnik – br. 11 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 11.                                    Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 29. prosinca 2015. godine                               plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13i 8/14), članka 31. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 1/11, 2/11-pročišćeni tekst,6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 30. travnja 2015. godine, d o n o s i

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za statut i poslovnik

I.

 

Bira se Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Mirko Butorović, dipl. iur., predsjednik
 2. Ranko Avelini, dipl. ing., član
 3. Ivan Buzolić, član
 4. Prošperina Jeličić, dipl. iur., članica
 5. Jurica Miličić, mag. iur., član
 6. Marko Jeličić, dipl. iur., član

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/15

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14) i članka 33. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 30. travnja 2015. godine, d o n o s i

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za urbanizam i prostorno uređenje

I.

 

Bira se Odbor za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Ranko Avelini, dipl. ing., predsjednik
 2. Žarko Dadić, dipl. ing. građ., član
 3. Prošper Carić, dipl. ing. geod., član
 4. Jurica Miličić, mag. iur., član
 5. Jakov Hraste, član
 6. Šime Šurjak, dipl. ing. građ., član.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/16

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 12. stavak 1. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 30. travnja 2015. godine, d o n o s i

 

RJEŠENJE

o imenovanju Povjerenstva za javne površine

 

 

I.

 

Povjerenstvo za javne površine ima pet (5) članova. U Povjerenstvo za javne površine biraju se:

 1. Mandica Huljić, predsjednica
 2. Antonio Čičić, član
 3. Sime Ravlić, član
 4. Joško Rosso, član
 5. Katica Vučetić, članica.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/17

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 30. travnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za razvoj i unapređenje turizma

I.

 

U Odbor za razvoj i unapređenje turizma biraju se:

 1. Rikardo Novak, predsjednik
 2. Marija Mlinac, članica
 3. Margita Visković, članica
 4. Marino Radojković, član
 5. Vinko Ravlić, bacc.oec, član
 6. Vilma Plazonja, članica
 7. Teo Jeličić, član.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/18

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), odredbe članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” br.05/09, 07/09, 08/09, 01/11, 02/11-pročišćeni tekst, 06/13 i 10/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 29. prosinca 2015.g., d o n o s i

 

P L A N

upravljanja pomorskim dobrom na području

Grada Hvara za 2016. godinu

 

 

1.  UVODNE NAPOMENE

 

I.

 

Ovim Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2016.g.(u daljnjem tekstu:Plan) uređuje se:

-        plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom

-        sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom,

-        popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koji se mogu obavljati na području Grada Hvara

-        mikrolokacije za obavljanje djelatnosti.

 

II.

 

Pomorsko dobro na području Grada Hvara proteže se od granice sa Gradom Stari Gradom na sjeveru do granice na jugu sa Općinom Jelsa. Pomorsko dobro u kopnenom dijelu obuhvaća obalni dio katastarskih općina: K.O. Brusje, K.O. Hvar, K.O. Velo Grablje i K.O. Jelsa za područje Svete Nedjelje.

2.   PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

 

III.

 

             Grad Hvar upravlja pomorskim dobrom sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 141/06 i 38/09), Uredbom o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04,63/08,133/13 i 63/14) i ovim Planom  na način da:

a)     zaštićuje i održava pomorsko dobro u općoj upotrebi sanacijom manjih oštećenja nastalih na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i stepenica za ulaz u more i sl.),uređenjem plaža dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, postavljanjem tuševa i sl., osigurava postavljanje i održavanje sanitarnih objekata, rukohvata, te table upozorenja zabrane i informacije, poduzima mjere u slučaju iznenadnih onečišćenja mora za kupanje, te mjera sanacije oštećenja na objektima pomorskog dobra kada je to nužno zbog sprečavanja ozljeđivanja osoba i oštećenja stvari.

Za sve navedene radnje utvrđuje se obveza gradskih tvrtki : KOMUNALNO HVAR d.o.o. i NAUTIČKOG CENTRA d.o.o. Hvar

 

b)     na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja

 

c)     dodjeljuje koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničavaju opću upotrebu pomorskog dobra, putem Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara.

 

IV.

 

a)   Na određenim mikrolokacijama izvršiti će se postava prijenosnih WC-a i to u ljetnom periodu.

Sve predradnje u svezi postave WC-a izvršiti će Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom Grada Hvara u suradnji s Službom za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara.

Na mikrolokacijama a izvan lučkog područja i područja danih u koncesiju od strane Splitsko dalmatinske županije i to: Fabrika, Šćikov bok, Ispred Atlasa, uvala Križa, Od moleta Franjevačkog samostana do koncesije „ZVIR-a“, uvala Križna luka (operativna obala između h.Bodul i h.Galeb) i Vela Majerovica (vanjska strana vanjskog muleta „Plivački) biti će postavljene „bačve sa suncobranom“ za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica, sredstava i prijevoza putnika.

Nabavku i postavu „bačve sa suncobranom“ na mikrolokacijama iz stavka 1. ovog članka,  izvršiti će i financirati Grad Hvar u suglasju s Nautičkim centrom Hvar d.o.o. Hvar te Komunalnim Hvar d.o.o. Hvar.

Korisnici koncesijskih odobrenja mogu koristiti „bačvu sa suncobranom“  na najviše dvije  mikrolokacije na kojoj pretežito obavljaju djelatnost iznajmljivanja brodica i sredstava, te vrše ukrcaj i iskrcaj putnika u obavljanju djelatnosti prijevoza putnika.

Broj i naknada paušalno za korištenje „bačve sa suncobranom“ (bez obzira da li se radi o novopostavljenoj „bačvi“ ili već postojećoj), po brodici ili po metru dužnom brodice (za područja koje graniče s područjem lučke uprave i područja danih u koncesiju)  na mikrolokacijama iznositi će kako slijedi:

 

 

 

           MIKROLOKACIJA                            BROJ                       NAMJENA                                          IZNOS 

 1. Fabrika (Mandrač jug)                                    1                          iznajm.brodica                              po brodici/2.000,00 kn
 2. Fabrika (Mandrač sjever)                               1                           taxi prijevoz                                po brodici/10.000,00kn
 3. Šćikov bok                                                     2                          iznajm.brodica                              po brodici/2.000,00 kn

(1+1)                        taxi prijevoz                               po brodici/10.000,00 kn

trad.alt.prijev.putnika                         po brodici/1.000,00 kn

podmornica                              po sredstvu/10.000,00 kn

 1. Pored  Atlasa                                                  1                          iznajm.brodica                              po brodici/1.500,00 kn
 2. Rotonda                                                          2                          iznajm.brodica                              po brodici/1.500,00 kn

(1+1)                trad.alt.prijev. putnika                        po brodici/1.000,00 kn

jedrilice i sl.                                po brodici/5.000,00 kn

 1. U Križa                                                           3

- ispred kuće Matković                          1                          iznajm.brodica                              po brodici/1.500,00 kn

- u Križa, žalo                                        1                          iznajm.brodica                              po brodici/1.500,00 kn

- ispred h.Dalmacija (depad.)                1                    trad.alt.prijev. putnika                        po brodici/1.000,00 kn

i taxi prijevoz                               po brodici/5.000,00 kn

 1. Križna luka (izm. h.Bodul i Galeb)                 1                          iznajm.brodica                                  paušal  800,00 kn
 2. Vela Majerovica-vanj.str.vanj.muleta „Plivački“

2                          iznajm.brodica                                 paušal 2.000,00 kn

                                                                          (1+1)                        taxi prijevoz                                  po brodici/10.000 kn

 

                Na „bačvi sa suncobranom“ može se nalaziti naziv „GRAD HVAR – RENT A BOAT“ ili „GRAD HVAR – PRIJEVOZ PUTNIKA“ s nazivima korisnika konc.odobrenja ili obrtnika  te pravne osobe koja obavlja prijevoz putnika.

Uz „bačvu sa suncobranom“ može se nalaziti  jedna reklama do 0,5 m2 s slikama područja Grada Hvara te slikama brodica za iznajmljivanje bez natpisa pojedinog korisnika koncesijskog odobrenja ili obrtnika te pravne osobe koja obavlja prijevoz putnika.

Za iznajmljivače brodica kao i za taxi prijevoz, sklapati će se ugovori i izdavati koncesijska odobrenja na 1 (jednu) godinu.

Na  ostalim mikrolokacijama za koje se daje koncesijsko odobrenje za iznajmljivanje sredstava (suncobrani, ležaljke i sl.) koncesionar može  uz pisani zahtjev Gradu  postaviti  „bačvu“  ili manji pult veličine 1mx0,5m s nazivom „GRAD HVAR – NAZIV TVRTKE“.

U ime Grada Hvara, postavu, čuvanje i skladištenje u zimskom periodu „bačve sa suncobranom“  učiniti će NAUTIČKI CENTAR HVAR d.o.o. i KOMUNALNO HVAR d.o.o. u suglasju s Službom za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara i Službom za gospodarstvo i gospodarenje imovinom Grada.

Na svim gore navedenim mikrolokacijama, kao i na lokacijama koje nisu navedene ovim Planom, nije dozvoljena postava „bačve sa suncobranom“ a ni postava ostalih pokretnih ili nepokretnih naprava, bez pismenog odobrenja Grada Hvara.

b)   Utvrđuje se obveza Nautičkog centra d.o.o. osigurati ograđivanje plaža plutajućim branama i opreme za pružanje prve pomoći;

 

Na području koncesija ili koncesijskog odobrenja obveza koncesionara je postava, briga o postavi, popravcima, skladištenju skala i plutača propisanih Pravilnikom o uređenju plaža, a koje je osigurala Turistička zajednica grada Hvara.

Ako se na koncesioniranom području postavljaju kabine za presvlačenje, brigu o njima vodi koncesionar, dok se za postavu kabina na javnim površinama grada treba zatražiti suglasnost grada u smislu lokacija kabina.

V.

Uz nadležna tijela Županije i Lučke kapetanije,  nadzor nad korištenjem pomorskog dobra dužni su vršiti i komunalni redari  te Nautički centar d.o.o. Hvar.

Ukoliko se utvrdi da se korištenje pomorskog dobra ne vrši na način propisan zakonom, odnosno da je u suprotnosti s koncesijskim odobrenjem ili bez važećeg koncesijskog odobrenja izdatim od Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja Grada Hvara, komunalni redari dužni su o tome izvijestiti Lučku kapetaniju Ispostava Hvar, druga nadležna tijela te Gradonačelnika i Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Hvara.

3.  SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE

 

VI.

 

Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom koristit će se sredstva u ukupnom iznosu od      1.550.000,00 kn

Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se iz slijedećih izvora:

-   iz naknada za koncesije na pomorskom dobru na području Grada koje pripadaju Gradu  500,000.00 kn

-. sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području Grada    600.000,00 kn

-. dodatna sredstva Proračuna Grada Hvara za 2016.g 50.000,00  kn

-. sredstva iz boravišne pristojbe …………….. 30.000,00  kn

-. sredstva iz proračuna Županije za 2016.g. namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom              150.000,00 kn

-   sredstva državnog Fonda za zaštitu okoliša………………..

………………………………………………………. 220.000,00 kn

 

Sredstva iz stavka 2. ove točke rasporedit će se za:

a) čišćenje obalnog pojasa

- od Bojanić Bada do Milne

- od Milne do punte Pelegrina

- od punte Pelegrina do uvale Sv. Ante

- i odvoz smeća sa Paklenih otoka…… 700.000,00 kn

 

b) redovno održavanje i uređenje pomorskog dobra (sanacija, održavanje, materijal, sitni popravci, uređenje pristupa moru)

-   materijal za tekuće održavanje……………… 100.000,00 kn

-   uređenje šetnice uz more u Majerovici, 3. faza 351.250,00 kn

-   uređenje šetnice uz more u Sv.Nedjelji…… 62.500,00 kn

-   Sanacija operativnog muleta u Palmižani… 75.000,00 kn

-. sanacija navoza za izvlačenje brodica (“škvera”) u Zaraću 37.500,00 kn

-. izvedbeni projekt sanacije dijela uvale Vira…………………

…………………………………………………………… 86.250,00 kn

-. urbano opremanje obalne šetnice u Milni.. 87.500,00 kn

 

c)  obveza uređenja pomorskog dobra

- od Bojanić Bada do Milne

- od Milne do punte Pelegrina

- od punte Pelegrina do uvale Sv.Ante

u ime Grada a sredstvima zainteresiranih korisnika

konc.odobrenja u svrhu poboljšanja kvalitete usluga (ne financira se sredstvima proračuna)   0,00 kn

 

d) naknada članovima Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja          50.000,00 kn

 

Pored raspoređenih sredstava postoji i daljnja obveza žurne sanacije svih muleta na području Grada Hvara, za što će Grad Hvar nastojati osigurati inicijalna sredstva te dodatna sredstva od nadležnih institucija.

4.   POPIS DJELATNOSTI

 

VII.

 

Na pomorskom dobru na području Grada Hvara mogu se obavljati sve djelatnosti propisane Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08,133/13 i 63/14).

Za iznajmljivanje brodica Grad Hvar će osigurati specijalne oznake (naljepnice) za pojedine mikrolokacije, koje će se korisnicima izdavati prilikom izdavanja koncesijskih odobrenja.

 

5.   MIKROLOKACIJE

 

VIII.

 

Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja Grada Hvara, u postupku rješavanja zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja, određuje mikrolokacije propisano navedenom Uredbom. Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz točke VII. ovog Plana mogu se određivati na slijedećim dijelovima pomorskog dobra:

 

TUMAČ KRATICA:

1.   I.S. – djelatnost na pomorskom dobru – Iznajmljivanje sredstava

2.   UG.T. – djelatnost na pomorskom dobru – Ugostiteljstvo i trgovina

3.   K-R.S. – djelatnost na pomorskom dobru – Komercijalno-rekreacijski sadržaji

4.   O.R. – djelatnost na pomorskom dobru – Obuka ronioca/Organizacija ronilačkih izleta

 

1.          UVALA KRIŽNA LUKA (k.č.  dio k.č. 3906/1 i dio 3774/1)    

1.1.       I.S. – brodice na motorni pogon – sjeverni molet – 20 kom

1.2.       I.S. – brodice na motorni pogon – operativna obala između h.Bodul i h. Galeb – 32 kom

1.3.       I.S. -  brodica na motorni pogon – 2 kom na dijelu k.č. 3906/1

1.4.       K-R.S. – ležaljke – 35 kom na dijelu k.č. 3906/1

1.3.       UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

1.4.       I.S.-  kajaci – 20 kom

 

2.          ŽALO ISPRED HOTELA GALEB (k.č.dio 3774/1)

2.1.       I.S. – brodice na motorni pogon – 5 kom

2.1.       K-R.S. – ležaljke – 60 kom

2.2.       K-R.S. – suncobrani – 10 kom

 

3.          UVALA POKONJI DOL (k.č. dio 2013 i dio 3774/1)

3.1.       UG.T. –  terasa ugostiteljskog objekta

 

4.          VELA MAJEROVICA – kod “Plivačkog”, ispred CROATIE d.d. do U.O.“Falko”(k.č. 628, 166/1, 4666, 166/3, 166/8, 4667, 166/10, 166/4)

4.1.       I.S. – brodice na motorni pogon – 65 kom

4.2.       I.S. – sredstvo za vuču s opremom(banana, tuba, guma, skije, padobran i sl.) – 1 kom

4.3.       I.S. – pedaline – 2 kom

4.4.       K-R.S. – ležaljke – 245 kom

4.5.       K-R.S. – suncobrani – 60 kom

 

5.          PUNTA KOVAČ, UVALA PODSTINE (k.č. 45/1, dio 45/3)

5.1.       K-R.S. – ležaljke – 85 kom

5.2.       K-R.S. – suncobrani – 5 kom

 

6.          UVALA MALA GARŠKA (k.č. dio 45/3)

6.1.       I.S. – brodice na motorni pogon – 10 kom

 

7.          UVALA VELA GARŠKA (k.č. dio 1/5 i 1/6)

7.1.       I.S. – ležaljke – 22 kom

7.2.       I.S. – suncobrani – 5 kom

7.3.       UG.T. – objekat

7.4.       UG.T. -  terasa ugostiteljskog objekta

 

8.          UVALA PARJA (k.č. dio 1/3)

8.1.       I.S. -  brodica na motorni pogon – 3 kom

 

9.          UVALA VIRA (k.č. dio 823)

9.1.       I.S. – brodica na motorni pogon – 10 kom

9.2.       UG.T. – montažni objekat

9.3.       K-R.S. – ležaljke – 30 kom

9.4.       K-R.S. -  pedaline – 4 kom

9.5.       K-R.S. – kajaci – 3 kom

 

10.        UVALA PRIBINJA (k.č. dio 823)

10.1.     I.S. – brodice na motorni pogon – 10 kom

10.2.     I.S. – pedaline – 2 kom

10.3.     K-R.S. – ležaljke – 20 kom

10.4.     K-R.S. – suncobrani – 5 kom

 

11.        UVALA KALOBER (Rukavac) (k.č. dio 823)

11.1.     I.S. – brodice na motorni pogon – 10 kom

 

12.        UVALA JAGODNA – Brusje (k.č. dio 823)

12.1.     K-R.S. – ležaljke – 25 kom

 

13.        UVALA STINIVA (k.č. dio 244)

13.1.     K-R.S. – ležaljke – 10 kom

 

14.        UVALA LOZNA (k.č. dio 823)

14.1.     I.S. – brodica na motorni pogon – 10 kom

14.2.     I.S. – daske za jedrenje – 5 kom

 

15.        MALA I VELA MEKIĆEVICA (k.č. dio 3686/1 i 3686/2)

15.1.     K-R.S. – ležaljke – 35 kom

15.2.     K-R.S. -  suncobrani – 5 kom

 

16.        VELO ŽALO – naselje MILNA (k.č. dio 3481)

16.1.     K-R.S. – ležaljke – 70 kom

16.2.     K-R.S. – suncobrani – 20 kom

16.3.     UG.T. – škrinja za sladoled – 1 kom

16.4.     UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

17.        MALA MILNA (k.č. dio 3481)

17.1.     K-R.S. – ležaljke – 20 kom

17.2.     K-R.S. – suncobrani – 20 kom

17.3.     K-R.S. – masaža na plaži – 1 mjesto

 

18.        PODRUČJE IZMEĐU VELOG ŽALA I MALE MILNE (k.č. dio 3481)

18.1.     I.S. – brodice na motorni pogon – 10 kom

18.2.     I.S. – kajaci – 4 kom

18.2.     K-R.S. – ležaljke – 20 kom

18.2.     K-R.S. – suncobrani – 20 kom

 

19.        UVALA ZORAĆE (k.č. dio 1095 i 1096, dio 1339/2)

19.1.     K-R.S. – ležaljke (Velo i Malo žalo, Stijene) – 30 kom

19.2.     K-R.S. – suncobrani (Velo i Malo žalo, Stijene) – 25 kom

19.3.     UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

20.        UVALA JAGODNA – naselje SV. NEDJELJA (k.č. dio 130/11, 130/8)

20.1.     I.S. – brodice na motorni pogon – 10 kom

20.2.     I.S. – kajaci – 5 kom

20.3.     O.R. – ukrcaj/iskrcaj za ronilačke izlete/obuka

 

21.        UVALA JUŽNA I SJEVERNA NA O.JEROLIM – Pakleni otoci (k.č. dio 3912 i 3911/3)

21.1.     K-R.S. – ležaljke – 160 kom

21.2.     K-R.S. – suncobrani – 40 kom

 

22.        UVALA  STIPANSKA – JUŽNA I SJEVERNA – O.MARINKOVAC (k.č. dio 3913/1)

22.1.     I.S. – skuter – 3 kom

22.1.     K-R.S. – ležaljke – 200 kom

22.2.     K-R.S. – suncobrani – 100 kom

 

23.        UVALA ŽDRILCA – O. MARINKOVAC (k.č. dio 3913/1)

23.1.     K-R.S. – ležaljke – 70 kom

23.2.     K-R.S. – suncobrani – 20 kom

 

24.        UVALA VINOGRADIŠĆE – o.SV. KLEMENT (ispred k.č. 4071/3 i 4107)

24.1.     I.S. – brodice na motorni pogon – 5 kom

24.2.     I.S. – kajaci – 10 kom

24.3.     K-R.S. – ležaljke – 55 kom

24.4.     K-R.S. – suncobrani – 10 kom

24.5.     UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

25.        UVALA PALMIŽANA (k.č. dio 4125 i 4068)

25.1.     UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

26.        UVALA VLAKA – O. SV.KLEMENT (k.č. dio 4155/2 i 4155/1)

26.1.     K-R.S. – ležaljke – 20 kom

 

IX.

 

           Korisnici koncesijskih odobrenja dužni su se pridržavati Odluke o komunalnom redu Grada Hvara (Sl. glasnik Grada Hvara br. 06/96, 05/97, 05/02, 04/03, 03/04, 04/06 i 01/08).

 

PRAVILA PONAŠANJA

KORISNIKA KONCESIJSKIH ODOBRENJA

 

a)     Precizno određenje lokacije za obavljanje gospodarske djelatnosti

Gospodarska djelatnost određenja koncesijskim odobrenjem može se obavljati na način da se za iznajmljivanje odobrenih sredstava koristi prostor pomorskog dobra.

Prostor uz more mora biti prohodan i mora postojati slobodan pristup javnom pomorskom dobru.

Kod iznajmljivanja ležaljki, prije iznajmljivanja i po završetku radnog dana ležaljke moraju biti složene na određenom mjestu.

 

b)   Obveza korisnika koncesijskog odobrenja

Korisnik koncesijskog odobrenja može obavljati samo odobrenu gospodarsku djelatnost u prijavljenom opsegu, s tim da na odobrenom prostoru održava red i čistoću plaže.

Odvoz otpada – smeća vrši KOMUNALNO HVAR d.o.o. Hvar.

 

c)   Kontrola koncesijskog odobrenja

Kontrolu korištenja pomorskog dobra po izdanom koncesijskom odobrenju vršit će nadležna tijela  i komunalni redari  Grada Hvara uz suradnju Nautičkog centra Hvar d.o.o.

d)     Ukidanje koncesijskog odobrenja

Koncesijsko odobrenje biti će ukinuto ako dva puta uzastopce nadležna tijela prijave nepravilnosti u obavljanju djelatnosti.

 

6.      IZDAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA I VISINA NAKNADE

 

6.1.   VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA

 

X.

 

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara (u nastavku: Vijeće) nadležno je za izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara (u nastavku: odobrenja).

Vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana, koji su predstavnici slijedećih tijela:

-        predstavnik Gradskog vijeća Grada Hvara (tri predstavnika)

-        predstavnik Županijskog upravnog odjela za pomorstvo (jedan predstavnik)

-        predstavnik Lučke kapetanije (jedan predstavnik)

 

XI.

 

                Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara dužno je utvrditi usklađenost zahtjeva za koncesijska odobrenja sa ovim Planom.

 

XII.

 

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara određuje za koje je mikrolokacije odnosno koncesijska odobrenja potrebno ugovorom odrediti međusobne obveze.

 

XIII.

 

Sukladno čl. 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (NN br.36/04, 63/08,133/13 i 63/14) troškove Vijeća i naknada članovima Vijeća isplaćuje se iz sredstava Proračuna Grada Hvara.

 

6.2.   PREDSJEDNIK VIJEĆA ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA

 

XIV.

 

Radom Vijeća rukovodi Predsjednik vijeća izabran između članova Vijeća.

Predsjednik Vijeća skrbi o provođenju odluka i akata Vijeća.

 

6.3.   ZAHTJEV ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE

 

XV.

 

Zahtjev se prilaže na obrascu UT-XII-71, propisan Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08,133/13 i 63/14).  U zahtjevu se navodi, pod točkom 2 MIKROLOKACIJA: Broj mikrolokacije.

Zahtjeve za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru podnose se Vijeću za dodjelu koncesijskih odobrenja odmah po donošenju Plana u pravilu do 01. travnja 2016. godine.

Zahtjevu se prilaže:

1.   Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima se namjerava obavljati djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva

2.   Dokaz o sposobnosti brodice za plovidbu

3.   Osnovne podatke o podnositelju zahtjeva, adresa i broj telefona/mobitela

4.   Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Hvaru i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara (Komunalno Hvar d.o.o. i Nautički centar Hvar d.o.o.)  te potvrda Porezne uprave

5.   Bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika  sukladno iznosu naknade za koncesijsko odobrenje

 

6.4.   DODJELA KONCESIJSKOG ODOBRENJA

 

XVI.

 

            Visina naknade za sve djelatnosti na pomorskom dobru sukladno ovome Planu iznositi će sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) gdje je Grad Hvar svrstan u Turistički razred “A” (Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN, br. 122/09). Naknade iznose kako slijedi:

 

 

 

Tablica 1.

Djelatnost

Sredstvo

Obračunska jedinica

Naknada (kuna)

IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA Brodica na motorni pogon

*Po metru dužnom

       300,00

Jedrilica, brodica na vesla

*Po metru dužnom

       200,00

Skuter **

Po plovilu

     6.000,00

Dječji skuter do 2 kW

Po plovilu

     3.000,00

Sredstvo za vuču s opremom ** (banana, tuba, guma, skije, padobrani i sl.)

Po   kW

          50,00

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.

Po  komadu

         450,00

Podmornica **

Po  komadu

      3.000,00

Pribor i oprema za ronjenje

Po  komadu

           20,00

 

UGOSTITELJSTVO   ITRGOVINA Kiosk, prikolice,objekti  i montažni objekti do12 m2 i sl.

Paušal

     15.000,00

Pripadajuća terasa objekta

Po  m2

          400,00

Štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl)

Paušal

       6.000,00

Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.)

Paušal

       5.000,00

KOMERCIJALNO – REKREACIJSKI  SADRŽAJI Jumping **

Paušal

     12.000,00

Aqua park i drugi morski sadržaji **

Paušal

       8.000,00

Zabavni sadržaji

Po komadu

       1.500,00

Suncobrani i ležaljke

Po komadu

            40,00

Kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe

Po  m2/dan

              7,00

Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje

Paušal / dan

       1.000,00

Slikanje, fotografiranje

Paušal

          500,00

- podnosi se jedan zahtjev za sva sredstva

** Sukladno članku 8. stavku 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Vijeće je dužno po službenoj dužnosti  zatražiti suglasnost Lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti sredstvima koja su u ovim Tablicama označene s dvije zvjezdice

*  Prilikom utvrđivanja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega

 

 

XVII.

 

Koncesijska odobrenja određuju se sukladno odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru.

Koncesijska odobrenja određuju se na rok do 5 (pet) godina.

Koncesijska odobrenja sa mikrolokacijom na prostoru koji je odobren prestaju istekom perioda kalendarske godine.

 

XVIII.

 

Ukoliko se za istu mikrolokaciju za obavljanje djelatnosti do sazivanja sjednice Vijeća prijavi više kandidata prednost će se pod istim uvjetima dodijeliti po slijedećem:

-        dosadašnji korisnik pod uvjetom da na njegov rad nisu evidentirane pritužbe kod Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja odnosno da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Hvaru

-        po datumu predaje potpunog zahtjeva za koncesijsko odobrenje.

 

XIX.

 

Neće biti odobreno Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru:

-        bez suglasnosti Lučke kapetanije Split  za djelatnosti : iznajmljivanje skutera , odnosno za gliser za vuču banana, padobrana, skija i sl., podmornice, aqua park i druge morske sadržaje, jumping

-        bez suglasnosti Ministarstva zaštite prirode RH za djelatnosti na području značajnog krajolika (st.6.čl.8. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja (NN br. 36/04, 63/08,133/13 i 63/14) i čl. 178. Zakona o zaštiti prirode NN br. 80/13)

-        ukoliko postoje neriješene obaveze tražitelja koncesijskog odobrenja prema Gradu Hvaru

-        na mikrolokacijama koje se nalaze na prostoru koji se koristi temeljem koncesije ili drugog akta Grada Hvara

-        na mikrolokacijama koje nisu navedene u ovom Planu upravljanja pomorskim dobrom.

Dokazi za navedeno sastavni su dio predmetnog spisa.

 

XX.

 

Ukoliko se pojavi interes za ishođenjem koncesijskog odobrenja za obavljanjem djelatnosti na mikrolokaciji koja nije naznačena u točki 5. MIKROLOKACIJE Gradonačelnik može naknadno dopuniti ovaj Plan.

 

7.  ZAVRŠNE ODREDBE

 

XXI.

    

Ovaj Plan  stupa na snagu 01. siječnja 2016.g., a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Hvara»

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/15 -01/106

URBROJ: 2128/01-01/1-15-01                                               

Hvar, 28. prosinca 2015.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A D R Ž A J

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

1… Rješenje o izboru Odbora za statut i poslovnik……………………………………………………………………………… 365

2… Rješenje o izboru Odbora za urbanizam i prostorno uređenje………………………………………………………….. 365

3… Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javne površine…………………………………………………………………… 365

4… Rješenje o izboru Odbora za razvoj i unapređenje turizma………………………………………………………………. 366

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

1… Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2016. godinu……………………………….. 366

2… Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu 372

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, JelsaProtected with SiteGuarding.com Antivirus