Službeni Glasnik br. 10/2018

 

 

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE.


 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

GODINA XXV.  BROJ 10.                                    Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn - plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

Hvar, 31. listopada 2018. godine

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici, održanoj 30. listopada 2018. godine,  donosi

 

ODLUKU

o  izmjeni i dopuni Statuta Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene i dopune Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, br. 3/18).

 

Članak 2.

 

U članku 4. Statuta Grada Hvara stavci 4., 5. i 6. brišu se. Umjesto njih nadodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

 

„Štit razdijeljen, gore u plavome polju na zlatnom/žutom prijestolju sjedi lik sv. Stjepana koji blagoslivlja i drži zlatni/žuti dvostruki križ, dolje u  zlatnom/žutom polju iznad mora srebrni /bijeli grad s dvije srebrne/bijele kule s plavim zastavama.

 

Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.“

 

U članku 4. Statuta Grada Hvara, dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

 

Članak 5. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Dan Grada Hvara je 2. listopada, blagdan sv. Stjepana I., pape i mučenika.

 

Za Dan Grada Hvara održava se svečana sjednica Gradskog vijeća, na kojoj se dodjeljuju nagrade i druga javna priznanja.“

 

Članak 14. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Referendum se može raspisivati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog značenja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.

 

Na temelju odredaba zakona i ovog Statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača u Gradu Hvaru i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara.

 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio gradonačelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora Gradsko vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

 

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu Hvaru, predsjednik Gradskog vijeća dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

 

Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredaba Zakona.

 

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

 

Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

 

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za gradsko vijeće osim odluke koja je donesena na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“

 

Članak 15. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Referendum se može raspisati radi opoziva gradonačelnika i njegovog zamjenik.

 

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20%  ukupnog broja birača u  Gradu Hvaru i 2/3 članova Gradskog Vijeća Grada Hvara.

 

Gradsko vijeće raspisuje referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika pod uvjetima propisanim zakonom.

 

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

 

Referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog  referenduma za opoziv kao ni u godini u kojoj se održavaju redoviti izbori za gradonačelnika.

 

Članak 18. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 14. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće.

 

Tijela Grada Hvara ne mogu donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovog članka, prije proteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.“

 

Članak 25. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Gradsko vijeće donosi:

-          Statut Grada,

-          Poslovnik o radu,

-          proračun i odluku o izvršenju proračuna,

-          godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-          odluku o privremenom financiranju,

-          nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Hvara,

-          odluku o promjeni granice Grada Hvara,

-          donosi odluku o pristupanju izradi prostornih planova kao i njihovih izmjena i dopuna, te, nakon provedene procedure, iste usvaja,

-          odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada, u skladu sa zakonom,

-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada Hvara čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, te drugom raspolaganju imovinom odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna

-          uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

-          donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

-          odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih  prava u skladu sa zakonom,

-          donosi odluku o osnivanju i prestanku javnih ustanova, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Grad, te odlučuje o njihovim statusnim  promjenama i preoblikovanjima u skladu sa  zakonom,

-          daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-          odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim  društvima ako zakonom, nije drugačije riješeno,

-          odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,

-          donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

-          raspisuje lokalni referendum,

-          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

-          bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

-          odlučuje o davanju koncesija kad je to određeno zakonom,

-          odlučuje o pokroviteljstvu,

-          donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-          imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

-          donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.“

 

Članak 28. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Gradsko vijeće čini 13 vijećnika.

 

Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama  zakona,  a počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća.

 

Mandat člana Gradskog vijeća  izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana  stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona.

Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

 

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.“

 

Članak 29. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-          ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

-          ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke

-          ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-          ako mu prestane prebivalište s područja Grada Hvara, danom prestanka prebivališta,

-          ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo i prestankom državljanstva države članice Europske unije, danom njegovog prestanka.

-          smrću.“

 

Članak 31. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Vijećnik ima prava i dužnosti:

-          sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,

-          raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

-          predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

-          postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,

-          postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika sukladno zakonu i Poslovniku Gradskog vijeća,

-          sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

-          prihvatiti članstvo u radnom tijelu u kojem ga izabere Gradsko vijeće, s tim što može biti predsjednik samo jednog radnog tijela,

-          tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

-          Ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi prisustvovanja sjednicama Gradskog vijeća

-          Ima pravo uvida u popis birača

 

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

 

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.“

 

Članak 34. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Gradonačelnik zastupa Grad i izvršno je tijelo u Gradu Hvaru.

 

Mandat gradonačelnika traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora  novoga gradonačelnika.

 

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

-          izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

-          priprema prijedloge općih akata,

-          donosi opće i pojedinačne akte, kada je na to ovlašten zakonom i Statutom Grada,

-          daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose i drugi predlagatelji,

-          utvrđuje prijedlog proračuna Grada,

-          upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada Hvara čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, a najviše do 1.000.000 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

-          upravlja prihodima i rashodima Grada sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Grada i drugim aktima Gradskog vijeća,

-          donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

-          imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

-          imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-          utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Grada,

-          predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-          usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

-          nadzire zakonitost rada upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

-          obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

-          zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, odlukama Gradskog vijeća i drugim propisima,

-          daje punomoći za zastupanje,

-          obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom i drugim propisom.

 

Gradonačelnik grada imenuje i razrješuje predstavnike grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1., točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“

 

Članak 39. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Gradonačelnik ima jednog zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti a biraju se na neposrednim izborima sukladno članku 94. stavak 1. zakona o lokalnim izborima (Narodne Novine br.144/12, 121/16).“

 

Članak 41. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Gradonačelnika i njegovog zamjenika može se opozvati putem referenduma.

 

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20%  ukupnog broja birača u  Gradu Hvaru i 2/3 članova predstavničkog tijela.

 

Gradsko vijeće raspisat će  referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim ali ne prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog  referenduma za opoziv kao ni u godini u kojoj se održavaju redoviti izbori za gradonačelnika.

 

Odluka o opozivu je donesena ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasali uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu Hvaru.“

 

Članak 43. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Unutarnje ustrojstvene jedinice u oblastima za koje su ustrojene i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju provođenje općih i pojedinačnih akata Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

Unutarnje ustrojstvene jedinice Grada Hvara u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.“

 

Članak 55. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Gradsko vijeće.

 

U postupku izbora članova vijeća mjesnog odbora, Gradsko vijeće donosi odluke:

-          o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora,

-          o imenovanju komisije za provođenje izbora članova Vijeća mjesnog odbora,

-          o imenovanju komisije za popis birača,

-          o načinu izrade glasačkih listića,

-          o imenovanju biračkih mjesta i biračkih odbora.

-          Od dana raspisivanja izbora pa do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

 

Konstituirajuću sjednicu Vijeća mjesnog odbora sazvat će gradonačelnik u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora za Vijeće mjesnog odbora.

 

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine, a funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.

 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora ali i državljanin europske unije.“

 

Članak 59. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Vijeće mjesnog odbora:

-          donosi program rada i izvješće o radu mjesnog  odbora,

-          donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje  prioritet u njihovoj realizaciji,

-          donosi pravila mjesnog odbora,

-          donosi poslovnik o radu u skladu s ovim  Statutom,

-          donosi financijski plan i godišnji obračun,

-          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,

-          saziva mjesne zborove građana,

-          odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada Hvara,

-          daje mišljenje Gradskom vijeću o inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,

-          surađuje s drugim mjesnim odborima na  području Grada Hvara,

-          – surađuje s udrugama na svom području u   pitanjima od interesa za građane mjesnog   odbora,

-          obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.“

 

Članak 68. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

„Imovinom Grada upravljaju Gradsko vijeće i gradonačelnik u skladu s odredbama zakona, ovog Statuta pažnjom dobrog gospodara.

 

Gradonačelnik upravlja imovinom Grada u skladu sa zakonom i Statutom.“

 

Članak 69. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:

 

„Grad Hvar ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Hvara su:

-          gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

-          prihodi od stvari u vlasništvu  Grada i imovinskih prava,

-          prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,

-          prihodi od naknada za koncesiju,

-          novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Hvar u skladu sa zakonom,

-          udio u zajedničkim porezima,

-          sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

-          drugi prihodi određeni zakonom.“

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 021-05/18-01/01

URBROJ: 2128/01-02-18-04

Hvar, 30. listopada 2018. godine

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Jurica Miličić,  mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici, održanoj 30. listopada 2018. godine,  donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o izboru gonfalona

 

I.

 

Za počasnu zastavu- gonfalon Grada Hvara bira se varijanta 2. iz prijedloga.

 

II.

 

Ovaj zaključak  stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 021-05/18-01/24

URBROJ: 2128/ 01-02-18-05

Hvar, 30. listopada 2018. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o  polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13 i 102/17 ) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 3/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj dana 30. listopada 2018. godine,  d o n o s i

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

 

Članak 1.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2018. godinu sadrži:

 

 1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije ( tablice 1. do 9.),
 2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije  (tablica 10. i 11.),
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu  novca i kapitala,
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,te
 7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

 

Članak 2.

 

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2018.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/18-01/15

Urbroj: 2128/01-02-18-03

Hvar, 30. listopada 2018. godine

 

GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

GRAD HVAR     Hvar, 20.08.2018.god.
Gradski proračun          
             

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

       
Tablica 1.  OPĆI DIO PRORAČUNA          
             
          /u kunama/
        A.  RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
4/2
Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6
Prihodi poslovanja 11.981.837 58.131.630 16.408.673 136,95 28,23
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 95.751 125.000 4.620 4,83 3,70
U K U P N O   P R I H O D I 12.077.588 58.256.630 16.413.293 135,90 28,17
 
Rashodi poslovanja 12.780.096 40.564.430 11.798.587 92,32 29,09
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.190.601 21.317.200 4.933.608 117,73 23,14
U K U P N O    R A S H O D I 16.970.697 61.881.630 16.732.195 98,59 27,04
 
RAZLIKA  -  VIŠAK / MANJAK -4.893.109 -3.625.000 -318.902 6,52 8,80
 
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
Ukupan donos viška/manjka predhod.godina 7.565.654 6.086.751 6.086.751 80,45 100,00
Dio viška koji se raspoređuje u razdoblju 4.893.109 3.575.000 318.902 6,52 8,92
             
        B.  RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA:   Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
4/2
Indeks
4/3
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0 50.000 0 #DIV/0! 0,00
Izdaci za financijsku imovinu im otplate zajmova 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
NETO FINANCIRANJE 0 50.000 0 #DIV/0! 0,00
             
        UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 12.077.588 58.306.630 16.413.293 135,90 28,15
        UKUPNO RASHODI I IZDACI 16.970.697 61.881.630 16.732.195 98,59 27,04
        RAZLIKA  VIŠAK/MANJAK -4.893.109 -3.575.000 -318.902 6,52 8,92
        POKRIĆE IZ VIŠKOVA PRETHODNIH GODINA 4.893.109 3.575.000 318.902 6,52 8,92
        Višak/manjak + raspoloživa sred.prethod.godina 2.672.545 2.511.751 5.767.849    
             
Tablica 2.  Opći dio – PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI      
          /u kunama/
Račun O P I S Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
5/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7
 6  PRIHODI  POSLOVANJA 11.981.837 58.131.630 16.408.673 136,95 28,23
 61  PRIHODI OD POREZA 5.411.304 23.361.000 7.639.681 141,18 32,70
 611  POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 4.504.570 10.311.000 4.309.377 95,67 41,79
 6111  Porez i prirez na doh. od nesamostalnog rada 2.177.463 5.900.000 2.482.026 113,99 42,07
 6112  Porez i prirez na doh. od samostalnih djelatnosti 640.720 1.850.000 537.689 83,92 29,06
 6113  Porez i prirez na doh. od imovine i imov.prava 547.361 1.650.000 658.840 120,37 39,93
 6114  Porez i prirez na doh. od kapitala 89.096 260.000 210.882 236,69 81,11
 6115  Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 1.049.930 650.000 419.940 40,00 64,61
 6116  Porez i prirez na dohodak utvrđen nadzorom 0 1.000 0 #DIV/0! 0,00
 613  POREZ NA IMOVINU 566.141 9.300.000 3.069.595 542,20 33,01
 6131  Stalni porezi na nepokretnu imovinu 141.298 5.800.000 452.669 320,36 7,80
 61314  - porez na kuće za odmor 12.663 300.000 26.955 212,86 8,99
 61315  - porez na korištenje javnih površina 128.635 5.500.000 425.714 330,95 7,74
 6134  Povremeni porezi na imovinu 424.843 3.500.000 2.616.926 615,97 74,77
 61341  - porez na promet nekretnina 424.843 3.500.000 2.616.926 615,97 74,77
 614  POREZI NA ROBU I USLUGE 340.593 3.750.000 260.709 76,55 6,95
 6142  Porez na promet 251.826 3.700.000 245.268 97,40 6,63
 61424  - porez na potrošnju 251.826 3.700.000 245.268 97,40 6,63
 6145  Porezi na korištenje dobara ili izvođ.aktivnosti 88.767 50.000 15.441 17,39 30,88
 61453  - porez na tvrtku odnosno naziv 88.767 50.000 15.316 17,25 30,63
 61454  - porez na tvrtku reklamu 0 0 125 #DIV/0! #DIV/0!
 63  P O M O Ć I 425.182 14.264.000 1.474.110 346,70 10,33
 631 POMOĆI IZ INOZEMNIH VLADA 0 240.000 0 #DIV/0! 0,00
 6311  Tekuće pomoći iz inozemnih vlada 0 240.000 0 #DIV/0! 0,00
 63111   – tekuće pomoći pokrjine Veneto (Italija) 0 240.000 0 #DIV/0! 0,00
 633  POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA 134.257 9.000.000 584.429 435,31 6,49
 6331  Tekuće pomoći iz proračuna 134.257 1.800.000 440.000 327,73 24,44
 63311   – tekuće pomoći iz državnog proračuna 134.257 1.630.000 440.000 327,73 26,99
 63312   – tekuće pomoći iz županijskog proračuna 0 170.000 0 #DIV/0! 0,00
 6332  Kapitalne pomoći iz proračuna 0 7.200.000 144.429 #DIV/0! 2,01
 63321   – kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0 7.200.000 144.429 #DIV/0! 2,01
 63322   – kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
 634  POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 0 1.890.000 99.744 #DIV/0! 5,28
 6341  Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 0 280.000 99.744 #DIV/0! 35,62
 63414   – tekuća pomoć HZZ-a za jav.radove 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
 63414   – tekuća pomoć HZZ-a za dj.vrtić 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
 63415   – tekuća pomoć Fonda za zaštitu okoliša 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
 63415   – tekuća pomoć Lučke uprave 0 180.000 0 #DIV/0! 0,00
 63415   – tekuća pomoć Hrvatskih voda 0 100.000 99.744 #DIV/0! 99,74
 6342  Kapitalna pomoći od izvanproračunskih korisnika 0 1.610.000 0 #DIV/0! 0,00
 63425   – kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša 0 1.610.000 0 #DIV/0! 0,00
 636  POMOĆI PRORAČ.KORISNIC.IZ NENADLEŽ.PRORAČ. 52.300 94.000 61.860 118,28 65,81
 6361  Tekuće pomoći proračun.korisnicima iz nenadlež.proračuna 4.300 29.000 5.860 136,28 20,21
 63612   – tekuća pomoć Minist.obrazovanja za dj.vrtić 4.300 9.000 5.860 136,28 65,11
 63613   – tekuća pomoć Županije SDŽ za dj.vrtić 0 20.000 0 #DIV/0! 0,00
 6362  Kapital.pomoći proračun.korisnicima iz nenadlež.proračuna 48.000 65.000 56.000 116,67 86,15
 63621   – kapitalna pomoći Minist.kulture za Grad.knjižnicu 48.000 65.000 56.000 116,67 86,15
 638  POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČ.TEMELJEM PRIJENOSA EU 238.625 3.040.000 728.077 305,11 23,95
 6382  Kapit.pomoći iz držav.prorač.temeljem prijenosa iz EU 238.625 3.040.000 728.077 305,11 23,95
             
Račun O P I S Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
5/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7
 64  PRIHODI OD IMOVINE 1.974.509 4.722.630 2.702.974 136,89 57,23
 641  PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 64.575 125.630 79.686 123,40 63,43
 6413  Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 64.575 125.130 79.686 123,40 63,68
 64131  - kamate na oročena sredstva 5.462 25.000 9.668 177,00 38,67
 64132  - kamate na depozite po viđenju – Grad 59.088 100.000 70.007 118,48 70,01
 64132  - kamate na depozite po viđenju – Dj.vrtić 22 100 10 45,45 10,00
 64132  - kamate na depozite po viđenju – Knjižnica 3 30 1 33,33 3,33
 6414  Prihodi od zateznih kamata 0 500 0 #DIV/0! 0,00
 64143  - zatezne kamate iz obveznih odnosa i dr. 0 500 0 #DIV/0! 0,00
 6415  Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
 64151  -prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
 642  PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.909.934 4.597.000 2.623.288 137,35 57,07
 6421  Naknada za koncesije 705.793 1.430.000 709.316 100,50 49,60
 64214  - naknade za koncesije na pomorskom dobru 702.586 1.400.000 706.414 100,54 50,46
 64219  - naknade za ostale koncesije 3.207 30.000 2.902 90,49 9,67
 6422  Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 673.395 1.860.000 1.009.463 149,91 54,27
 64224  - prihodi od zakupa stambenih objekata 596 2.000 538 90,27 26,90
 64225  - prihodi od zakupa poslovnih objekata 668.799 1.800.000 999.925 149,51 55,55
 64225  - prihodi od zakupa posl.prostora – Dj.vrtić 0 8.000 0 #DIV/0! 0,00
 64229  - prihodi od davanja na korištenje imovine 4.000 50.000 9.000 225,00 18,00
 6423  Ostali prihodi od nefinancijske imovine 483.331 1.257.000 869.352 179,87 69,16
 64231  - prihodi od nak. za eksploatac.mineralnih sirovina 0 7.000 14.042 #DIV/0! 200,60
 64236  - prihodi od spomeničke rente 201.364 400.000 365.753 181,64 91,44
 64239  - naknada za korištenje javnih površina 281.967 850.000 489.557 173,62 57,59
 6429  Ostali prihodi od nefinanc.imovine 47.415 50.000 35.157 74,15 70,31
 64299  - naknade za legalizaciju objekata 47.415 50.000 35.157 74,15 70,31
 65  PRIH. OD  PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 2.812.599 9.440.500 2.578.302 91,67 27,31
 651  UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 156.517 1.272.500 171.593 109,63 13,48
 6512  Gradske pristojbe i naknade 42.500 100.000 44.300 104,24 44,30
 65129  - ostale naknade utvrđene gradskom odlukom 42.500 100.000 44.300 104,24 44,30
 6513  Ostale upravne pristojbe i naknade 35.282 100.000 34.070 96,56 34,07
 65139  - prihodi od prodaje državnih biljega 35.282 100.000 34.070 96,56 34,07
 6514  Ostale pristojbe i naknade 78.735 1.072.500 93.223 118,40 8,69
 65141  - boravišne pristojbe 15.824 750.000 53.129 335,75 7,08
 65148  - naknada za promjenu namjene poljoprivred.zemljišta 18.911 20.000 94 0,50 0,47
 65149  - naknada za ukrcaj i iskrcaj putnika na obali 44.000 300.000 40.000 90,91 13,33
 65149  - naknada za obavljanje pokretne prodaje 0 2.500 0 #DIV/0! 0,00
 652  PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 507.723 968.000 483.340 95,20 49,93
 6522   Prihodi vodnog gospodarsta 23.384 45.000 13.203 56,46 29,34
 65221   – vodni doprinos (8% doznaka Hrv.voda) 23.384 45.000 13.203 56,46 29,34
 6524   Doprinos za šume 2 0 6 300,00 #DIV/0!
 65241   – šumski doprinos 2 0 6 300,00 #DIV/0!
 6526  Ostali nespomenuti prihodi 484.337 923.000 470.131 97,07 50,94
 65264  - sufinanciranje usluge – Dječji vrtić 428.029 816.000 426.649 99,68 52,29
 65264  - sufinanciranje usluge – Gradska knjižnica 7.279 16.000 5.550 76,25 34,69
 65266  - prih. na temelju refund. rashoda prethod. god. 49.029 90.000 37.932 77,37 42,15
 65269  - prihodi po posebnim propisima 0 1.000 0 #DIV/0! 0,00
 653  KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 2.148.359 7.200.000 1.923.369 89,53 26,71
 6531  Komunalni doprinosi 923.691 4.000.000 1.040.642 112,66 26,02
 65311  - komunalni doprinosi 923.691 4.000.000 1.040.642 112,66 26,02
 6532  Komunalne naknade 1.224.668 3.200.000 882.727 72,08 27,59
 65321  - komunalne naknade 1.224.668 3.200.000 882.727 72,08 27,59
            #DIV/0!
Račun O P I S Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
6/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7,00
 66  PRIH.OD PROD.ROBA, PRUŽENIH USL. I DONACIJE 1.307.572 6.053.500 1.879.002 143,70 31,04
 661  PRIH.OD PRODAJE ROBA TE PRUŽENIH USLUGA 1.299.223 5.845.000 1.861.471 143,28 31,85
 6615  Prihodi od pružanja usluga 1.299.223 5.845.000 1.861.471 143,28 31,85
 66151  - prihodi od Hvarskih ljetnih priredbi 30.800 230.000 9.080 29,48 3,95
 66151  - prihodi od ulazaka u tvrđavu “Španjola” 1.234.029 5.500.000 1.806.612 146,40 32,85
 66151  - prihodi od naplate NUV-a 34.394 100.000 45.779 133,10 45,78
 66151  - prihodi od ostalih manifestacija 0 5.000 0 #DIV/0! 0,00
 66151  - prihodi od teleskopa na Fortici 0 10.000 0 #DIV/0! 0,00
 663  DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 8.349 208.500 17.531 209,98 8,41
 6631  Tekuće donacije 8.349 208.500 17.531 209,98 8,41
 66312  - tekuće donacije neprofitnih organizacija 0 140.000 0 #DIV/0! 0,00
 66313  - tekuće donacije trgovačkih društava 0 50.000 0 #DIV/0! 0,00
 6631  - tekuće donacije za Dj.vrtić 8.349 12.000 1.080 12,94 9,00
 6631  - tekuće donacije za Grad.knjižnicu 0 6.500 16.451 #DIV/0! 253,09
 68  KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 50.671 290.000 134.604 265,64 46,42
 681  K A Z N E  I  UPRAVNE MJERE 44.500 190.000 108.765 244,42 57,24
 6819  Ostale kazne 44.500 190.000 108.765 244,42 57,24
 68191  - kazne za prekršaje u prometu 44.500 150.000 108.765 244,42 72,51
 68191  - ostale nespomenute kazne 0 40.000 0 #DIV/0! 0,00
 683  OSTALI PRIHODI 6.171 100.000 25.839 418,72 25,84
 6831  Ostali prihodi 6.171 100.000 25.839 418,72 25,84
 7  PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 95.751 125.000 4.620 4,83 3,70
 71  PRIH.OD PRODAJE NEPROIZVED. DUGUTRAJ. IMOV. 81.277 100.000 0 0,00 0,00
 711  PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE 81.277 100.000 0 0,00 0,00
 7111  Prihodi od prodaje zemljišta 81.277 100.000 0 0,00 0,00
 71112  - prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 81.277 100.000 0 0,00 0,00
 72  PRIH.OD PRODAJE PROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE 14.474 25.000 4.620 31,92 18,48
 721  PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVIN.OBJEKATA 14.474 20.000 4.620 31,92 23,10
 7211  Prihodi od prodaje stambenih objekata 14.474 20.000 4.620 31,92 23,10
 72119  - prih. od prodaje stanova i ostalih stamb.objekata 14.474 20.000 4.620 31,92 23,10
 722  PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME 0 5.000 0 #DIV/0! 0,00
 7221  Prihodi od prodaje uredske opreme i namještaja 0 5.000 0 #DIV/0! 0,00
 72211  - naknada za računalnu opremu 0 5.000 0 #DIV/0! 0,00
   U K U P N O   P R I H O D I  ( 6 + 7 ) 12.077.588 58.256.630 16.413.293 135,90 28,17
 8  PRIMICI OD FINANC.IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0 50.000 0 #DIV/0! 0,00
 81  PRIMLJENI POVRATI DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 0 50.000 0 #DIV/0! 0,00
 816  PRIMLJENI POVRATI ZAJMOVA TRG. DRUŠTVIMA 0 50.000 0 #DIV/0! 0,00
 8163  Povrat zajma danog trg.društvu izvan javnog sektora 0 50.000 0 #DIV/0! 0,00
   UKUPNO PRIHODI  I PRIMICI  ( 6 + 7 + 8 ) 12.077.588 58.306.630 16.413.293 135,90 28,15
             
Tablica 3.  Opći dio – RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI      
          /u kunama/
Račun O P I S Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
5/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7
 3  R A S H O D I     P O S L O V A NJ A 12.780.096 40.564.430 11.798.587 92,32 29,09
 31  RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.950.776 7.433.120 3.389.218 114,86 45,60
 311  PLAĆE (BRUTO) 2.517.727 6.160.000 2.888.394 114,72 46,89
 3111  Plaće za redovan rad 2.517.727 6.160.000 2.888.394 114,72 46,89
 312  OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0 215.000 16.000 #DIV/0! 7,44
 3121  Ostali rashodi za zaposlene 0 215.000 16.000 #DIV/0! 7,44
 313  DOPRINOSI NA PLAĆE 433.049 1.058.120 484.824 111,96 45,82
 3132  Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 390.248 951.620 436.905 111,96 45,91
 3133  Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti 42.801 106.500 47.919 111,96 44,99
 32  MATERIJALNI RASHODI 7.124.641 21.197.810 7.041.850 98,84 33,22
 321  NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 159.315 424.000 200.015 125,55 47,17
 3211  Službena putovanja 36.606 98.000 40.703 111,19 41,53
 3212  Naknada za prijevoz na posao i s posla 105.946 286.000 145.386 137,23 50,83
 3213  Stručno usavršavanje zaposlenika 16.165 35.000 13.462 83,28 38,46
 3214  Ostale naknade troškova zaposlenima 598 5.000 464 77,59 9,28
 322  RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 860.415 2.483.000 983.105 114,26 39,59
 3221  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 269.586 969.000 424.676 157,53 43,83
 3222  Materijal i sirovine 133.899 250.000 134.960 100,79 53,98
 3223  Energija 223.058 630.000 271.703 121,81 43,13
 3224  Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje 220.211 538.000 106.092 48,18 19,72
 3225  Sitni inventar 3.228 38.000 1.094 33,89 2,88
 3227  Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.433 58.000 44.580 427,30 76,86
 323  RASHODI ZA USLUGE 5.603.657 15.854.100 5.454.665 97,34 34,41
 3231  Usluge telefona, pošte i prijevoza 84.778 271.000 150.014 176,95 55,36
 3232  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.196.759 4.970.000 2.451.803 111,61 49,33
 3233  Usluge promidžbe i informiranja 179.401 511.600 124.284 69,28 24,29
 3234  Komunalne usluge 286.059 679.000 162.854 56,93 23,98
 3235  Zakupnine i najamnine 57.031 260.000 61.926 108,58 23,82
 3236  Zdravstvene i veterinarske usluge 6.626 116.000 101.891 ###### 87,84
 3237  Intelektualne i osobne usluge 1.392.193 4.641.000 1.056.869 75,91 22,77
 3238  Računalne usluge 85.942 194.000 87.706 102,05 45,21
 3239  Ostale usluge 1.314.868 4.211.500 1.257.318 95,62 29,85
 324  NAKNADA TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA 4.610 12.000 959 20,80 7,99
 3241  Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 4.610 12.000 959 20,80 7,99
 329  OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 496.644 2.424.710 403.106 81,17 16,62
 3291  Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl. 84.425 338.000 65.038 77,04 19,24
 3292  Premije osiguranja 47.755 153.700 96.182 201,41 62,58
 3293  Reprezentacija 88.297 604.500 98.555 111,62 16,30
 3294  Članarine i norme 6.365 140.000 6.999 109,96 5,00
 3295  Pristojbe i naknade 55.580 414.000 66.510 119,67 16,07
 3296  Troškovi sudskih postupaka 161.754 110.000 0 0,00 0,00
 3299  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.468 664.510 69.822 133,08 10,51
           
Račun O P I S Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
5/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7
 34  FINANCIJSKI RASHODI 309.805 168.600 46.332 14,96 27,48
 343  OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 309.805 168.600 46.332 14,96 27,48
 3431  Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38.828 138.600 36.505 94,02 26,34
 3432  Negativne tečajne razlike 0 10.000 9.276 #DIV/0! 92,76
 3433  Zatezne kamate 270.977 20.000 551 0 2,76
 35  SUBVENCIJE 0 20.000 0 #DIV/0! 0,00
 352  SUBVENCIJE IZVAN JAVNOG SEKTORA 0 20.000 0 #DIV/0! 0,00
 3523  Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima 0 20.000 0 #DIV/0! 0,00
 36  POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ. 450.881 1.901.000 386.475 85,72 20,33
 363  POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0 50.000 47.949 #DIV/0! 95,90
 3631  Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0 40.000 40.000 #DIV/0! 100,00
 3632  Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0 10.000 7.949 #DIV/0! 79,49
 366  POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 450.881 1.851.000 338.526 75,08 18,29
 3661  Tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna 333.051 880.000 317.270 95,26 36,05
 3662  Kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna 117.830 971.000 21.256 18,04 2,19
 37  NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 296.745 934.000 194.136 65,42 20,79
 372  NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ. 296.745 934.000 194.136 65,42 20,79
 3721  Naknade građanima i kućanstvima u novcu 276.000 720.000 168.260 60,96 23,37
 3722  Naknade građanima i kućanstvima u naravi 20.745 214.000 25.876 124,73 12,09
 38  OSTALI RASHODI 1.647.248 8.909.900 740.576 44,96 8,31
 381  TEKUĆE DONACIJE 1.194.303 3.956.000 730.576 61,17 18,47
 3811  Tekuće donacije u novcu 1.194.303 3.956.000 730.576 61,17 18,47
 382  KAPITALNE DONACIJE 83.165 200.000 0 0,00 0,00
 3821  Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 83.165 200.000 0 0,00 0,00
 385  IZVANREDNI RASHODI 0 108.900 10.000 #DIV/0! 9,18
 3851  Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0 108.900 10.000 #DIV/0! 9,18
 386  KAPITALNE POMOĆI 369.780 4.645.000 0 0,00 0,00
 3861  Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru 369.780 4.645.000 0 0,00 0,00
 4  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.190.601 21.317.200 4.933.608 117,73 23,14
 41  RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE 0 770.000 6.208 #DIV/0! 0,81
 411  MATERIJALNA IMOVINA – PRIRODNA BOGATSTVA 0 770.000 6.208 #DIV/0! 0,81
 4111  Zemljište 0 770.000 6.208 #DIV/0! 0,81
 42  RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE 1.975.938 8.032.000 3.023.605 153,02 37,64
 421  GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.856.005 5.950.000 2.675.115 144,13 44,96
 4212  Poslovni objekti 0 500.000 322.213 #DIV/0! 64,44
 4213  Ceste i ostali prometni objekti 1.387.223 3.500.000 1.796.895 129,53 51,34
 4214  Ostali građevinski objekti 468.782 1.950.000 556.007 118,61 28,51
 422  POSTROJENJA I OPREMA 70.002 956.000 268.447 383,48 28,08
 4221  Uredska oprema i namještaj 12.027 100.000 61.800 513,84 61,80
 4222  Komunikacijska oprema 0 8.000 0 #DIV/0! 0,00
 4223  Oprema za održavanje i zaštitu 0 30.000 15.050 #DIV/0! 50,17
 4225  Instrumenti, uređaji i strojevi 2.500 10.000 0 0,00 0,00
 4226  Sportska i glazbena oprema 0 3.000 0 #DIV/0! 0,00
 4227  Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 55.475 805.000 191.597 345,38 23,80
           
Račun O P I S Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
5/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7
 424  KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI 40.590 120.000 48.655 119,87 40,55
 4241  Knjige u knjižnicama 40.590 120.000 48.616 119,77 40,51
 4244  Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 0 0 39 #DIV/0! #DIV/0!
 426  NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 9.341 1.006.000 31.388 336,02 3,12
 4262  Ulaganje u računalne programe 7.184 28.000 14.231 198,09 50,83
 4263  Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi) 2.157 978.000 17.157 795,41 1,75
 43  PLEMEN.METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJED. 39 200 0 0,00 0,00
 431  PLEMEN.METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJED. 39 200 0 0,00 0,00
 4312  Pohranjene knjige, umjet.dijela i slične vrijednosti 39 200 0 0,00 0,00
 45  RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI 2.214.624 12.515.000 1.903.795 85,96 15,21
 451  DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA 2.214.624 12.515.000 1.903.795 85,96 15,21
 4511  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.214.624 12.515.000 1.903.795 85,96 15,21
   U K U P N O   R A S H O D I   ( 3 + 4 ) 16.970.697 61.881.630 16.732.195 98,59 27,04

 

Tablica 4.  Opći dio – PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

          /u kunama/
Izvori ID Opis (naziv) Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
5/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7
11 Opći prihodi i primici 6.652.698 27.072.000 9.509.282 142,94 35,13
21 Vlastiti prihodi 1.734.556 6.685.130 2.293.681 132,23 34,31
31 Prihodi za posebne namjene 3.161.052 9.902.000 3.114.069 98,51 31,45
41 Pomoći 425.182 14.264.000 1.474.110 346,70 10,33
51 Donacije 8.349 208.500 17.531 209,98 8,41
61 Prih.od.nefinanc.imovine i nak.štete od osiguranja 95.751 125.000 4.620 4,83 3,70
 U K U P N O   P R I H O D I 12.077.588 58.256.630 16.413.293 135,90 28,17
Tablica 5.  Opći dio – RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA      
          /u kunama/
Izvori ID Opis (naziv) Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
6/3
Indeks
6/4
1 2 3 4 6 7 8
11 Opći prihodi i primici 11.349.792 29.738.756 9.462.848 83,37 31,82
21 Vlastiti prihodi 1.664.287 6.760.130 2.265.917 136,15 33,52
31 Prihodi za posebne namjene 2.904.837 10.566.624 3.678.693 126,64 34,81
41 Pomoći 947.681 14.482.620 1.318.437 139,12 9,10
51 Donacije 8.349 208.500 1.680 20,12 0,81
61 Prih.od.nefinanc.imovine i nak.štete od osiguranja 95.751 125.000 4.620 4,83 3,70
 U K U P N O   R A S H O D I 16.970.697 61.881.630 16.732.195 98,59 27,04

 

 

Tablica 6.  Opći dio – RASHODI PREMA FUNCIJSKOJ KLASIFIKACIJI    
          /u kunama/
Funk. Opis (naziv) Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
5/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7
01 Opće javne usluge 4.584.456 12.859.300 4.147.511 90,47 32,25
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financ. i fisk.poslovi 2.564.954 6.933.620 2.891.877 112,75 41,71
013 Opće usluge 1.943.699 5.525.680 1.208.384 62,17 21,87
018 Prijenosi općeg karaktera 75.803 400.000 47.250 62,33 11,81
03 Javni red i sigurnost 681.572 2.020.000 586.568 86,06 29,04
031 Usluge policije 0 310.000 7.949 #DIV/0! 2,56
032 Usluge protupožarne zaštite 681.572 1.680.000 578.619 84,89 34,44
036 Rash.za jav.red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 0 30.000 0 #DIV/0! 0,00
04 Ekonomski poslovi 1.603.051 5.090.000 2.018.912 125,94 39,66
042 Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 0 20.000 0 #DIV/0! 0,00
045 Promet 1.603.051 4.320.000 1.137.548 70,96 26,33
047 Ostale industrije 0 750.000 881.364 #DIV/0! 117,52
05 Zaštita okoliša 384.780 4.250.000 6.208 1,61 0,15
051 Gospodarenje otpadom 29.000 2.695.000 6.208 21,41 0,23
052 Gospodarenje otpadnim vodama 355.780 1.555.000 0 0,00 0,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 3.164.324 10.580.000 3.647.280 115,26 34,47
062 Razvoj zajednice 54.901 1.200.000 102.775 187,20 8,56
063 Opskrba vodom 0 100.000 0 #DIV/0! 0,00
064 Ulična rasvjeta 819.450 2.090.000 751.098 91,66 35,94
066 Rashodi stanovanja i dr.komun.pogodnosti 2.289.973 7.190.000 2.793.407 121,98 38,85
07 Zdravstvo 275.000 950.000 524.125 190,59 55,17
072 Službe za vanjske pacijente 275.000 950.000 524.125 190,59 55,17
08 Rekreacija, kultura i religija 4.150.070 19.471.230 3.660.460 88,20 18,80
081 Službe rekreacije i sporta 596.462 2.960.000 409.850 68,71 13,85
082 Službe kulture 3.503.608 16.361.230 3.250.610 92,78 19,87
084 Religijske i druge službe zajednice 50.000 150.000 0 0,00 0,00
09 Obrazovanje 1.743.159 5.322.100 1.802.288 103,39 33,86
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 1.732.024 5.206.100 1.802.288 104,06 34,62
092 Srednjoškolsko obrazovanje 11.135 116.000 0 0,00 0,00
10 Socijalna zaštita 384.285 1.339.000 338.843 88,17 25,31
101 Bolest i invaliditet 0 65.000 0 #DIV/0! 0,00
102 Starost 0 100.000 0 #DIV/0! 0,00
104 Obitelj i djeca 150.000 340.000 157.400 104,93 46,29
106 Stanovanje 0 20.000 0 #DIV/0! 0,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu (nije u redov.progr.) 146.745 614.000 76.736 52,29 12,50
109 Aktivnosi soc.zaštite koje nisu drugdje svrstani 87.540 200.000 104.707 119,61 52,35
 U K U P N O   R A S H O D I 16.970.697 61.881.630 16.732.195 98,59 27,04

 

Tablica 7.  Opći dio -  RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI      
Račun O P I S  (naziv) Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
5/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7
 8  PRIMICI OD FINANC.IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0 50.000 0    
 81  PRIMLJENI POVRATI DANIH ZAJMOVA 0 50.000 0    
 816  PRIMLJENI POVRATI DANIH ZAJMOVA TRG.DRUŠTVIMA 0 50.000 0    
 8163  Primlj.povrati zajmova danih trg.društvima izvan jav.sektora 0 50.000 0    
 5  IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0 0 0    
 51  IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 0 0 0    
 516  IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA 0 0 0    
 5163  Zajam trg.društvu izvan jav.sektora 0 0 0    
   IZNOS NETO FINANCIRANJA 0 50.000 0    

 

 

Tablica 8.  Opći dio – RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIČKI PRIKAZ      
Račun Naziv računa Izvršeno 2017.god. Izvršeno 2018.god. Indeks
4/3
1 2 3 4 5
 5  IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0 0  
 51  IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 0 0  
 516  IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA 0 0  
 5163  Zajam trg.društvu izvan jav.sektora 0 0  
 51633  Ovrha po jamstvu “Sportskom centru Hvar” 0 0  

 

Tablica 9.  Opći dio – RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA      
Račun O P I S  (naziv) Izvršeno 2017.god. Izvorni Plan
za 2018.g.
Izvršeno 2018.god. Indeks
5/3
Indeks
5/4
1 2 3 4 5 6 7
Izvori 11 – Opći prihodi i primici 0 0 0    
U K U P N O 0 0 0    

 

Tablica 10. Posebni dio – IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
Račun/
pozicija
OPIS (NAZIV) IZVORNI PLAN
za 2018.god.
IZVRŠENO
u 2018.god.
Indeks
4/3
1 2 3 4 5
  Razdjel: 001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA
TE PRORAČUNSKI KORISNICI
49.794.690 41.075.240 82,49
  Glava: 00101    GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA 56.909.300 14.721.581 25,87
  Glava: 00102    DJEČJI VRTIĆ HVAR 4.416.100 1.773.753 40,17
  Glava: 00103    GRADSKA KNJIŽNICA  I ČITAONICA HVAR 556.230 236.861 42,58
     U K U P N O 61.881.630 16.732.195 27,04

 

         
Tablica 11. Posebni dio – IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
         
BROJČANA OZNAKA, NAZIV I RAČUN Izvorni Plan
za 2018.god.
Izvršeno u 2018.god. Indeks
3/2
1 2 3 4
   RAZDJEL  001:   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA,
GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI
61.881.630 16.732.195 27,04
   GLAVA 00101:    GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK
I GRADSKA UPRAVA
56.909.300 14.721.581 25,87
 Glava 00101 – Izvori 11 (opći prihodi i primici) 26.194.056 7.895.186 30,14
 Glava 00101 – Izvori 21 (vlastiti prihodi) 5.845.000 1.861.365 31,85
 Glava 00101 – Izvori 31 (prihodi za posebne namjene) 10.566.624 3.678.693 34,81
 Glava 00101 – Izvori 41 (pomoći) 13.988.620 1.281.717 9,16
 Glava 00101 – Izvori 51 (donacije) 190.000 0 0,00
 Glava 00101 – Izvori 61 (prihodi od nefinanc.imovine) 125.000 4.620 3,70
 Program 1001:  Javna uprava i administracija 6.093.620 2.777.375 45,58
 Aktivnost A1001 01:  Rad gradonačelnika i gradske uprave 5.518.620 2.551.687 46,24
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.158.620 1.935.649 46,55
311 PLAĆE (Bruto) 3.465.000 1.649.854 47,61
3111 Plaće za redovan rad 3.465.000 1.649.854 47,61
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100.000 14.000 14,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 100.000 14.000 14,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 593.620 271.795 45,79
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 533.620 244.931 45,90
3133 Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti 60.000 26.864 44,77
32 MATERIJALNI RASHODI 1.360.000 616.038 45,30
321 NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 225.000 97.545 43,35
3211 Službena putovanja 80.000 30.892 38,62
3212 Naknada prijevoza na posao i s posla 120.000 56.102 46,75
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.000 10.087 50,44
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.000 464 9,28
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 355.000 166.326 46,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 140.000 75.753 54,11
3223 Energija 140.000 44.100 31,50
3224 Materijal i djel. za tekuće i invest. održavanje 10.000 1.893 18,93
3225 Sitni inventar 10.000 0 0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 55.000 44.580 81,05
323 RASHODI ZA USLUGE 690.000 310.637 45,02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 250.000 136.815 54,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000 40.281 40,28
3234 Komunalne usluge 40.000 7.532 18,83
3235 Zakupnine i najamnine 130.000 59.676 45,90
3238 Računalne usluge 160.000 66.216 41,39
3239 Ostale usluge 10.000 117 1,17
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 90.000 41.530 46,14
3293    Reprezentacija 90.000 41.530 46,14
 Aktivnost A1001 02: Rad gradskog vijeća, zamjenika
gradonač. i radnih tijela GV
365.000 75.556 20,70
32 MATERIJALNI RASHODI 365.000 75.556 20,70
323    RASHODI ZA USLUGE 50.000 8.750 17,50
3233    Usluge promidžbe i informiranja 50.000 8.750 17,50
324 NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA 5.000 0 0,00
3241    Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 0 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL. 310.000 66.806 21,55
3291    Nak. članovima GV, zamjen.gradonač. i rad. tijelima 260.000 65.038 25,01
3293    Reprezentacija 50.000 1.768 3,54
 K.projekt K1001 03: Nabavka opreme za poslovanje 210.000 150.132 71,49
42   PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA 210.000 150.132 71,49
422   POSTROJENJA I OPREMA 190.000 138.100 72,68
4221   Uredska oprema i namještaj 80.000 61.800 77,25
4222   Komunikacijska oprema 5.000 0 0,00
4223   Oprema za održavanje i zaštitu 20.000 15.050 75,25
4225   Instrumenti, uređaji i strojevi 5.000 0 0,00
4227   Oprema za ostale namjene 80.000 61.250 76,56
426   NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA 20.000 12.032 60,16
4262   Ulaganje u računalne programe 20.000 12.032 60,16
 Program 1002:  Prigodni zabavni programi 3.605.000 728.565 20,21
 Aktivnost A1002 01: Prigodni zabavni programi, priredbe,
koncerti, te proslava 150.god.turizma
3.605.000 728.565 20,21
32   MATERIJALNI RASHODI 3.605.000 728.565 20,21
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 50.000 8.264 16,53
3221   Ured.materijal i ostali mat.rashodi 50.000 8.264 16,53
323   RASHODI ZA USLUGE 3.055.000 614.120 20,10
3233   Usluge promidžbe i informiranja 320.000 63.669 19,90
3235   Zakupnine i najamnine 50.000 2.250 4,50
3237   Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl. 1.385.000 383.339 27,68
3239   Ostale usluge 1.300.000 164.862 12,68
329   OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 500.000 106.181 21,24
3293   Reprezentacija 400.000 53.774 13,44
3299   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 52.407 52,41
 Program 1003:  Opće usluge i pričuva 1.920.680 479.819 24,98
 Aktivnost A1003 01: Opće usluge i pričuva 1.920.680 479.819 24,98
32   MATERIJALNI RASHODI 1.811.780 469.819 25,93
323   RASHODI ZA USLUGE 965.000 318.318 32,99
3233   Usluge promidžbe i informiranja 110.000 48.711 44,28
3237   Intelektualne i osobne usluge 700.000 247.691 35,38
3238   Računalne usluge 10.000 0 0,00
3239   Ostale usluge 145.000 21.916 15,11
324 NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA 7.000 959 13,70
3241    Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 7.000 959 13,70
329   OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL. 839.780 150.542 17,93
3292   Premije osiguranja 100.000 66.300 66,30
3294   Članarine i norme 140.000 6.999 5,00
3295   Pristojbe i naknade 400.000 60.368 15,09
3296   Troškovi sudskih postupaka 110.000 0 0,00
3299   Ostali nespomenuti rashodi 89.780 16.875 18,80
38   OSTALI RASHODI 108.900 10.000 9,18
385   IZVANREDNI RASHODI 108.900 10.000 9,18
3851   Nepredviđeni rashodi – proračunska pričuva 108.900 10.000 9,18
 Program 1004: Financijski poslovi i fin. obveze 150.000 36.111 24,07
 Aktivnost A1004 01: Ostali financijski poslovi 150.000 36.111 24,07
34   FINANCIJSKI RASHODI 150.000 36.111 24,07
343   OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 150.000 36.111 24,07
3431   Bankarske usluge i usluge platnog prometa 120.000 26.284 21,90
3432   Negativne tečajne razlike 10.000 9.276 92,76
3433   Zatezne kamate 20.000 551 2,76
 Program 1005:  Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 2.020.000 586.568 29,04
 Aktivnost A1005 01: Protupožarna zaštita 80.000 0 0,00
32   MATERIJALNI RASHODI 80.000 0 0,00
329   OSTALI RASHODI POSLOVANJA 80.000 0 0,00
3299   Rashodi za protupožarnu zaštitu 30.000 0 0,00
3299   Sufinanciranje nabave vatrogasnih vozila 50.000 0 0,00
 Aktivnost A1005 02: Donacije DVD-u Hvar 1.600.000 578.619 36,16
38   OSTALI RASHODI 1.600.000 578.619 36,16
381   TEKUĆE DONACIJE 1.400.000 578.619 41,33
3811   DVD Hvar – tekuća donacija 1.400.000 578.619 41,33
382   KAPITALNE DONACIJE 200.000 0 0,00
3821   Kapital. donacija DVD-u za dovršetak vatrogas.doma 200.000 0 0,00
 Aktivnost A1005 03:  Sustav zaštite i spašavanja 20.000 0 0,00
32   MATERIJALNI RASHODI 20.000 0 0,00
329   OSTALI RASHODI POSLOVANJA 20.000 0 0,00
3299   Razvoj sustava zaštite i spašavanja 20.000 0 0,00
 Aktivnost A1005 04:  Donacije Gorskoj službi spašavanja 10.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 10.000 0 0,00
381   TEKUĆE DONACIJE 10.000 0 0,00
3811   Gorska služba spašavanja – tekuća donacija 10.000 0 0,00
 Aktivnost A1005 05:  Usluge policije 310.000 7.949 2,56
32   MATERIJALNI RASHODI 300.000 0 0,00
329   OSTALI RASHODI POSLOVANJA 300.000 0 0,00
3299   Smještaj i prehrana sezonskih policajaca 300.000 0 0,00
36   POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 10.000 7.949 79,49
363   POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 10.000 7.949 79,49
3632   Kapitalne pomoći unutar općeg, proračuna (donacija bicikla) 10.000 7.949 79,49
 Program 1006: Održavanje, dogradnja i
adaptacija poslovnih objekte
690.000 78.391 11,36
 Aktivnost A1006 01: Održ. uredskih i poslov. objekata 165.000 78.391 47,51
32   MATERIJALNI RASHODI 165.000 78.391 47,51
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 5.000 0 0,00
3224   Materijal i djelovi za tekuće i invest.održ. 5.000 0 0,00
323   RASHODI ZA USLUGE 160.000 78.391 48,99
3232   Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000 78.391 52,26
3239   Ostale usluge (energetske usluge) 10.000 0 0,00
 K.Projekt K1006 02: Adaptacija i dogradnja zgrade Zakaštil 200.000 0 0,00
45   DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI 200.000 0 0,00
451   DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA 200.000 0 0,00
4511   Dodatna ulaganja na poslov.objektu Zakaštil 200.000 0 0,00
 K.Projekt K1006 03: Adaptacija i uređenje vile Gazzari 50.000 0 0,00
45   DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI 50.000 0 0,00
451   DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA 50.000 0 0,00
4511   Dodatna ulaganja na poslov.objektu vila Gazzari 50.000 0 0,00
 K.Projekt K1006 04: Rekonstrukcija posl.objekta Dolac 275.000 0 0,00
45   DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI 275.000 0 0,00
451   DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA 275.000 0 0,00
4511   Dodatna ulaganja na poslov.objektu Dolac (Konzum) 275.000 0 0,00
 Program 1007: Poticaj razvoju poduzetništva 50.000 0 0,00
 T.projekt T1007 01: Subvencije u poljoprivredi 20.000 0 0,00
35   SUBVENCIJE 20.000 0 0,00
352   SUBVENCIJE IZVAN JAVNOG SEKTORA 20.000 0 0,00
3523   Subvencije poljoprivrednicima 20.000 0 0,00
 Aktivnost A1007 02: Donacije Udruženju obrtnika o.Hvara 30.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 30.000 0 0,00
381   TEKUĆE DONACIJE 30.000 0 0,00
3811   Tekuće donacije Udruženju obrtnika o.Hvara 30.000 0 0,00
 Program 1008: Izgradnja i održavanje prometnica 2.850.000 1.137.548 39,91
 Aktivnost A1008 01: Održavanje cesta i prometnica 550.000 127.255 23,14
32   MATERIJALNI RASHODI 550.000 127.255 23,14
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 150.000 2.900 1,93
3224   Materijal i djelovi za održavanje cesta 150.000 2.900 1,93
323   RASHODI ZA USLUGE 400.000 124.355 31,09
3232   Održavanje nerazvrstanih cesta i dr.prometnica 400.000 124.355 31,09
 K.projekt K1008 02: Kupnja zemljišta za prometnice 100.000 0 0,00
41   RASHODI ZA  NEPROIZVED. IMOVINU 100.000 0 0,00
411   PRIRODNA BOGATSTVA 100.000 0 0,00
4111   Otkup zemljišta za ceste i puteve 100.000 0 0,00
 K.prijekt K1008 03: Gradnja cesta i puteva 2.200.000 1.010.293 45,92
42   RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU 2.200.000 1.010.293 45,92
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2.200.000 1.010.293 45,92
4213   Izgradnja lokalnih cesta i ostalih promet.objekata 2.200.000 1.010.293 45,92
 Program 1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom 4.250.000 6.208 0,15
 Aktivnost A1009 01: Sanacija divljih odlagališta 20.000 0 0,00
32   MATERIJALNI RASHODI 20.000 0 0,00
323   RASHODI ZA USLUGE 20.000 0 0,00
3232   Održavanje i sanacija divljih odlagališta otpada 20.000 0 0,00
 T.projekt T1009 02: Pomoć Komunalnom za sanacija komunalnog
odlagališta otpada i gradnja reciklažnog dvorišta
2.000.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 2.000.000 0 0,00
386   KAPITALNE POMOĆI 2.000.000 0 0,00
3861   Kapit.pomoć Komunalnom za sanac.odlagališta i gradnju rec.dvor. 2.000.000 0 0,00
 K.projekt K1009 03: Kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta
i gradnju reciklažnog dvorišta
450.000 6.208 1,38
41   RASHODI ZA  NEPROIZVED. IMOVINU 450.000 6.208 1,38
411   PRIRODNA BOGATSTVA 450.000 6.208 1,38
4111   Otkup zemljišta za sanaciju odlagališta 450.000 6.208 1,38
 Aktivnost A1009 04:  Održavanje oborinske kanalizacija 10.000 0 0,00
32   MATERIJALNI RASHODI 10.000 0 0,00
323   RASHODI ZA USLUGE 10.000 0 0,00
3232   Održavanje oborinske i fekalne kanalizacije 10.000 0 0,00
 T.projekt T1009 05: Pomoć Odvodnji-Hvar za izgradnju
oborinske i fekalne kanalizacije
1.545.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 1.545.000 0 0,00
386   KAPITALNE POMOĆI 1.545.000 0 0,00
3861   Kapitalna pomoć Odvodnj-Hvar za izgradnju kanalizacije 1.545.000 0 0,00
 Aktivnost A1009 06:  Nabava materijala i edukacija građana
za odvajanje otpada
225.000 0 0,00
32   MATERIJALNI RASHODI 225.000 0 0,00
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 200.000 0 0,00
3221   Ostali materijal ( kante za otpad ) 200.000 0 0,00
323   RASHODI ZA USLUGE 25.000 0 0,00
3233   Usluge promidžbe i informiranja 25.000 0 0,00
 Program 1010: Projekti strateškog razvoja i EU fondova 720.000 0 0,00
 K.projekt K1010 01: Razvojna strategija turizma 250.000 0 0,00
42   RASHODI ZA PR.DUGOTRAJNU IMOVINU 250.000 0 0,00
426   NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA 250.000 0 0,00
4263   Razvojna strategija turizma 250.000 0 0,00
 K.projekt K1010 02: Projekti kuća Mediterana 95.000 0 0,00
42   RASHODI ZA PR.DUGOTRAJNU IMOVINU 95.000 0 0,00
426   NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA 95.000 0 0,00
4263   Projekt kuća Mediterana 95.000 0 0,00
 K.projekt K1010 03: Studija razvoja prema energetskoj tranziciji 375.000 0 0,00
42   RASHODI ZA PR.DUGOTRAJNU IMOVINU 375.000 0 0,00
426   NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA 375.000 0 0,00
4263   Studija razvoja oprema energetskoj tranziciji 375.000 0 0,00
 Program 1011: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 1.200.000 102.775 8,56
 Aktivnost A1011 01: Geodetsko-katastarski poslovi 550.000 30.970 5,63
32   MATERIJALNI RASHODI 550.000 30.970 5,63
323   RASHODI ZA USLUGE 550.000 30.970 5,63
3237   Geodetsko-katastarske usluge 550.000 30.970 5,63
 K.projekt K1011 02:  Planovi i projekti prostornog uređenja 250.000 15.000 6,00
42   RASHODI ZA NABAVU PROIZVOD.DUGOTRAJ.IMOVINE 250.000 15.000 6,00
426   NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA 250.000 15.000 6,00
4263   Prostorni planovi i dr.plan.dokumenti 250.000 15.000 6,00
 K.projekt K1011 03:  Kupnja nekretnina za opće namjene i
pravo prvokupa
250.000 0 0,00
41   RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVOD.DUGOTRAJ.IMOVINE 150.000 0 0,00
411   MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA 150.000 0 0,00
4111   Zemljište 150.000 0 0,00
42   RASHODI ZA NABAVU PROIZVOD.DUGOTRAJ.IMOVINE 100.000 0 0,00
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100.000 0 0,00
4214   Ostali građevinski objekti 100.000 0 0,00
 Aktivnost A1011 04: Uređenje Etno-eko sela 150.000 56.805 37,87
32   MATERIJALNI RASHODI 150.000 56.805 37,87
323   RASHODI ZA USLUGE 150.000 56.805 37,87
3232   Održavanje-uređenje građevina 100.000 56.805 56,81
3237   Intelektualne i osobne usluge – projekti uređenja 50.000 0 0,00
 Program 1012:  Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe 100.000 0 0,00
 T.projekt T1012 01: Pomoć Hvarskom vodovodu za
izgradnju vodovodne mreže
100.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 100.000 0 0,00
386   KAPITALNE POMOĆI 100.000 0 0,00
3861   Prijenosi Hvarskom vodovodu Jelsa 100.000 0 0,00
 Program 1013:  Izgradnja i održavanje javne rasvjete 2.090.000 751.098 35,94
 Aktivnost A1013 01:  Održavanje rasvjete i trošak energije za JR 890.000 420.478 47,24
32   MATERIJALNI RASHODI 890.000 420.478 47,24
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 490.000 203.481 41,53
3223   Energija – javna rasvjeta 440.000 202.981 46,13
3224   Materijal za tekuće i invest.održavanje jav.rasv. 50.000 500 1,00
323   RASHODI ZA USLUGE 400.000 216.997 54,25
3232   Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 400.000 216.997 54,25
 K.prijekt K1013 02:  Izgradnja javne rasvjete 1.200.000 330.620 27,55
42   RASHODI ZA PROIZVOD.DUGOTRAJ. IMOVINU 1.200.000 330.620 27,55
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.200.000 330.620 27,55
4214   Nabava rasvjet.tijela i izgradnja javne rasvjete 1.200.000 330.620 27,55
 Program 1014:  Izgradnja i održavanje javnih površina 5.640.000 2.294.576 40,68
 Aktivnost A1014 01: Čišćenje i održavanje javnih površina                        3.270.000 1.507.974 46,12
32   MATERIJALNI RASHODI 3.270.000 1.507.974 46,12
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 270.000 180.779 66,96
3221   Uredski i ostali materijal 150.000 117.104 78,07
3224   Materijal za tekuće i invest.održavanje 120.000 63.675 53,06
323   RASHODI ZA USLUGE 3.000.000 1.327.195 44,24
3232   Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.350.000 585.742 43,39
3234   Komunalne usluge 200.000 15.000 7,50
3236   Veterinarske usluge 100.000 96.250 96,25
3239   Ostale usluge na JP (čišćenje, pranje, uređenje i sl.) 1.350.000 630.203 46,68
 T.projekt T1014 02:  Pomoć Komunalnom za kupnju uređaja i
komunalne opreme za čišćenje JP                       
1.000.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 1.000.000 0 0,00
386   KAPITALNE POMOĆI 1.000.000 0 0,00
3861   Kapit.pomoć Komunalnom za kupnju opreme za čišćenje JP 1.000.000 0 0,00
 K.prijekt K1014 03:  Izgradnja javnih površina 1.300.000 786.602 60,51
42   RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU 1.300.000 786.602 60,51
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.300.000 786.602 60,51
4213   Izgradnja javnih površina 1.300.000 786.602 60,51
 K.prijekt K1014 04:  Izgradnja i implementacija IP mreže na JP 70.000 0 0,00
42   RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU 70.000 0 0,00
422   POSTROJENJA I OPREMA 70.000 0 0,00
4227   Oprema za ostale namjene 70.000 0 0,00
 Program 1015:  Izgradnja i održavanje gradskog groblja 570.000 24.900 4,37
 K.projekt K1015 01: Kupnja zemljišta za novo groblje 70.000 0 0,00
41   RASHODI ZA  NEPROIZVED. IMOVINU 70.000 0 0,00
411   PRIRODNA BOGATSTVA 70.000 0 0,00
4111   Otkup zemljišta (za izgradnju groblja) 70.000 0 0,00
 K.prijekt K1015 02:  Izgradnja gradskog groblja 150.000 0 0,00
42   RASHODI ZA PROIZVOD.DUGOTRAJ. IMOVINU 150.000 0 0,00
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 150.000 0 0,00
4214   Ostali građevinski objekti – gradsko groblje 150.000 0 0,00
 Aktivnost A1015 03:  Održavanje grad.groblja i mrtvačnice                        350.000 24.900 7,11
32   MATERIJALNI RASHODI 350.000 24.900 7,11
323   RASHODI ZA USLUGE 350.000 24.900 7,11
3232   Održavanje-uređenje grad.groblja i mrtvačnice 350.000 24.900 7,11
 Program 1016:  Održavanje i gospodarenje obalnim pojasom 2.450.000 1.355.295 55,32
 Aktivnost A1016 01: Održavanje obale i obalnog pojasa                        1.270.000 881.364 69,40
32   MATERIJALNI RASHODI 1.270.000 881.364 69,40
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 200.000 76.478 38,24
3221   Uredski i ostali materijal 100.000 62.611 62,61
3224   Materijal za tekuće i invest.održavanje 100.000 13.867 13,87
323   RASHODI ZA USLUGE 1.070.000 804.886 75,22
3232   Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 925.000 661.261 71,49
3237   Intelektualne i osobne usluge 145.000 143.625 99,05
 Aktivnost A1016 02: Gospodarenje i čišćenje obale
i obalnog pojasa                       
980.000 473.931 48,36
32   MATERIJALNI RASHODI 980.000 473.931 48,36
323   RASHODI ZA USLUGE 930.000 473.931 50,96
3234   Komunalne usluge (odvoz smeća sa Paklenih otoka) 400.000 128.025 32,01
3239   Ostale usluge (čišćenje obalnog pojasa i sl.) 530.000 345.906 65,27
329   OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL. 50.000 0 0,00
3291   Naknade članovima vijeća za koncesije 50.000 0 0,00
 K.prijekt K1016 03:  Izgradnja lučice Križna luka 200.000 0 0,00
42   RASHODI ZA PROIZVOD.DUGOTRAJ. IMOVINU 200.000 0 0,00
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 200.000 0 0,00
4214   Ostali građevinski objekti – luke 200.000 0 0,00
 Program 1017: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 950.000 524.125 55,17
 Aktivnost A1017 01: Pomoć Hitnoj medicinskoj pomoći SDŽ 660.000 275.000 41,67
36   POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 660.000 275.000 41,67
366   POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 660.000 275.000 41,67
3661   Tekuće pomoći Hitnoj medicinskoj pomoći SDŽ 660.000 275.000 41,67
 Aktivnost A1017 02: Pomoći ostalim zdravstvenim ustanovama SDŽ 40.000 0 0,00
36   POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 40.000 0 0,00
366   POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 40.000 0 0,00
3661   Tekuće pomoći zdravstvenim ustanovama SDŽ 20.000 0 0,00
3662   Kapitalne pomoći zdravstvenim ustanovama SDŽ 20.000 0 0,00
 K.prijekt K1017 03:  Izgradnja zdravstvenog centra 250.000 249.125 99,65
42   RASHODI ZA PROIZVOD.DUGOTRAJ. IMOVINU 250.000 249.125 99,65
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 250.000 249.125 99,65
4212   Poslovni objekti- zdravstveni centar 250.000 249.125 99,65
 Program 1018: Razvoj sporta i rekreacije 2.960.000 409.850 13,85
 Aktivnost A1018 01: Održavanje sportskih terena 310.000 111.375 35,93
32   MATERIJALNI RASHODI 310.000 111.375 35,93
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 10.000 500 5,00
3224   Materijal za tekuće i invest.održavanje 10.000 500 5,00
323   RASHODI ZA USLUGE 300.000 110.875 36,96
3232   Uređenje i održavanje sportskih terena 300.000 110.875 36,96
 Aktivnost A1018 02: Donacije sportskim udrugama 1.050.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 1.050.000 0 0,00
381   TEKUĆE DONACIJE 1.050.000 0 0,00
3811   Tekuće donacije u novcu 1.050.000 0 0,00
38115   Tekuće donacije sportskim društvima 1.050.000 0 0,00
    – Nogometni klub Hvar 315.000 0 0,00
    – Nogometni klub “Levanda” V.Grablje 38.000 0 0,00
    – Muški rukometni klub Hvar 80.000 0 0,00
    – Ženski rukometni klub Hvar 53.000 0 0,00
    – Boćarski klub Ružmarin – Hvar 7.000 0 0,00
    – Boćarski klub “Levanda” v.Grablje 0 0 #DIV/0!
    – Boćarski klub “Zlatan otok” Sv.Nedjelja 42.000 0 0,00
    – Boćarski klub “Gdinj” Hvar 0 0 #DIV/0!
    – Jedriličarski klub “Zvir” Hvar 355.000 0 0,00
    – Sportsko pomorsko ribolovna udruga “Palmižana” Hvar 8.000 0 0,00
    – Atletski klub “Hvar Marathon” Hvar 30.000 0 0,00
    – Planinarsko društvo Hvar – V.Grablje 12.000 0 0,00
    – Udruga “365 Gariful Hvar” 0 0 #DIV/0!
    – Udruga za mali nogomet 20.000 0 0,00
    – Šahovsko-kartaško društvo Hvar 40.000 0 0,00
    – Akademski Judo klub Hvar 18.000 0 0,00
    – Moto klub “Sunčani Jahači” Hvar 20.000 0 0,00
    – Ostale sportske udruge (neraspoređeno) 12.000 0 0,00
 K.projekt K1018 03:  Izgradnja sportskog centra 100.000 73.088 73,09
42   RASHODI ZA NABAVU PROIZVOD.DUGOTRAJ.IMOVINE 100.000 73.088 73,09
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100.000 73.088 73,09
4212   Poslovni objekat – sportski centar 100.000 73.088 73,09
 K.projekt K1018 04:  Izgradnja sportsko-rekreacij.terena 300.000 225.387 75,13
42   RASHODI ZA NABAVU PROIZVOD.DUGOTRAJ.IMOVINE 300.000 225.387 75,13
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300.000 225.387 75,13
4214   Sportsko rekreacijsi tereni na JP 300.000 225.387 75,13
 K.projekt K1018 05:  Dodatno ulaganje u Nog.igralište K.Luka 1.200.000 0 0,00
45   DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI 1.200.000 0 0,00
451   DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA 1.200.000 0 0,00
4511   Dodatna ulaganja na nogomet.igralištu K.Luka 1.200.000 0 0,00
 Program 1019: Promicanje kulture 15.805.000 3.013.749 19,07
 Aktivnost A1019 01: Hvarske ljetne priredbe 850.000 57.446 6,76
32   MATERIJALNI RASHODI 850.000 57.446 6,76
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 7.000 0 0,00
3221   Uredski materijal i ostali mat.rashodi 2.000 0 0,00
3225   Sitni inventar 5.000 0 0,00
323   RASHODI ZA USLUGE 783.000 57.446 7,34
3235   Najam prostora za održavanje priredbi 80.000 0 0,00
3237   Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl. 443.000 31.444 7,10
3239   Ostale usluge 260.000 26.002 10,00
329   OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL. 60.000 0 0,00
3293   Reprezentacija 35.000 0 0,00
3299   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000 0 0,00
 Aktivnost A1019 02: Ostale kulturne manifestacije i priredbe 240.000 91.150 37,98
32   MATERIJALNI RASHODI 240.000 91.150 37,98
323   RASHODI ZA USLUGE 200.000 91.150 45,58
3237   Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl. 100.000 48.000 48,00
3239   Ostale usluge 100.000 43.150 43,15
329   OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL. 40.000 0 0,00
3293   Reprezentacija 20.000 0 0,00
3299   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 0 0,00
 Aktivnost A1019 03: Donacije udrugama u kulturi 650.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 650.000 0 0,00
381   TEKUĆE DONACIJE 650.000 0 0,00
3811   Tekuće donacije u novcu 650.000 0 0,00
38114   Tekuće donacije udrugama u kulturi 650.000 0 0,00
    – Hvarsko pučko kazalište Hvar 50.000 0 0,00
    – Folklorno društvo “Šaltin” Hvar 28.000 0 0,00
    – Dramski studio mladih Hvar 70.000 0 0,00
    – GSU “Stela Maris” Hvar 60.000 0 0,00
    – Ogranak matice Hrvatske Hvar 25.000 0 0,00
    – Hvar Metropola mora 48.000 0 0,00
    – Savez “Platforma” Hvar 20.000 0 0,00
    – Hvarska gradska glazba Hvar 85.000 0 0,00
    – Klapa Galešnik Hvar 35.000 0 0,00
    – Zajednica talijana G.F.Biondi Hvar 20.000 0 0,00
    – Klapa Bodulke Hvar 35.000 0 0,00
    – Pjevačko društvo Hvar 58.000 0 0,00
    – VGO “Primanota” Hvar 8.000 0 0,00
    – Udruga “Forske užance” Hvar 35.000 0 0,00
    – Plesni studio mladih Hvar 18.000 0 0,00
    – Udruga “Dignitea” Hvar 10.000 0 0,00
    – Klapa “Pharia” Hvar 25.000 0 0,00
    – Ostale udruge u kulturi (neraspoređeno) 20.000 0 0,00
 Aktivnost A1019 04: Pomoć Muzeju Hvarske baštine 295.000 34.991 11,86
36   POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 295.000 34.991 11,86
366   POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 295.000 34.991 11,86
3661   Tekuće pomoći za programske aktivnosti Muzeja HB 100.000 34.991 34,99
3661   Tekuće pomoći za održavanje ljetnikovca H.Lucića 25.000 0 0,00
3662   Kapitalna pomoć za sanaciju crkve Sv.Marak 100.000 0 0,00
3662   Kapitalna pomoć za otkup spomeničke i arhiv.građe 70.000 0 0,00
 Aktivnost A1019 05: Održavanje spomenika kulture 1.340.000 642.819 47,97
32   MATERIJALNI RASHODI 1.340.000 642.819 47,97
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 180.000 74.281 41,27
3221   Uredski i ostali materijal 120.000 71.142 59,29
3224   Materijal i djelovi za tekuće i invest.održ. 60.000 3.139 5,23
323   RASHODI ZA USLUGE 1.160.000 568.538 49,01
3232   Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 770.000 547.371 71,09
3234   Komunalne usluge 10.000 5.000 50,00
3237   Intelektualne i osobne usluge 300.000 14.825 4,94
3239   Ostale usluge – uređenje prostora 80.000 1.342 1,68
 K.projekt K1019 06: Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal s Fontikom 5.500.000 737.997 13,42
45   DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI 5.500.000 737.997 13,42
451   DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA 5.500.000 737.997 13,42
4511   Dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom 5.500.000 737.997 13,42
 K.projekt K1019 07: Opremanje spomenika kulture 620.000 118.455 19,11
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000 595 2,98
32 MATERIJALNI RASHODI 20.000 595 2,98
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 20.000 595 2,98
3225 Sitni inventar 20.000 595 2,98
4   RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE 600.000 117.860 19,64
42   RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE 600.000 117.860 19,64
422   POSTROJENJA I OPREMA 600.000 117.860 19,64
4227   Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 600.000 117.860 19,64
 K.projekt K1019 08: Dodatna ulaganja na Palači Vukašinović 600.000 106.775 17,80
45   DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI 600.000 106.775 17,80
451   DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA 600.000 106.775 17,80
4511   Dodatna ulaganja na Palači Vukašinović 600.000 106.775 17,80
 K.projekt K1019 09: HVAR – Tvrđava kulture 3.210.000 868.671 27,06
3   RASHODI POSLOVANJA 1.020.000 165.093 16,19
31   RASHODI ZA ZAPOSLENE 205.000 51.384 25,07
311   PLAĆE (Bruto) 175.000 43.843 25,05
3111   Plaće za redovan rad 175.000 43.843 25,05
313   DOPRINOSI NA PLAĆE 30.000 7.541 25,14
3132   Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 27.000 6.796 25,17
3133   Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti 3.000 745 24,83
32   MATERIJALNI RASHODI 815.000 113.709 13,95
321   NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000 1.148 22,96
3212   Naknada za prijevoz na posao i s posla 5.000 1.148 22,96
323   RASHODI ZA USLUGE 810.000 112.561 13,90
3237   Intelektualne i osobne usluge 810.000 112.561 13,90
4   RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE 2.190.000 703.578 32,13
45   DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI 2.190.000 703.578 32,13
451   DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA 2.190.000 703.578 32,13
4511   Dodatna ulaganja na Fortici, Venerandi i Galešniku 2.190.000 703.578 32,13
 K.projekt K1019 10: Dodatna ulaganja na gradskog Loggi 2.500.000 355.445 14,22
45   DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI 2.500.000 355.445 14,22
451   DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA 2.500.000 355.445 14,22
4511   Dodatna ulaganja na gradskoj Loggi 2.500.000 355.445 14,22
 Program 1020: Potpore vjerskim zajednicama 150.000 0 0,00
 Aktivnost A1020 01: Donacije vjerskim zajednicama 150.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 150.000 0 0,00
381   TEKUĆE DONACIJE 150.000 0 0,00
3811   Tekuće donacije vjerskim zajednicama 150.000 0 0,00
 Program 1021:  Razvoj civilnog društva 400.000 47.250 11,81
 Aktivnost A1021 01:  Potpora političkim strankama 100.000 47.250 47,25
38   DONACIJE I OSTALI RASHODI 100.000 47.250 47,25
381   TEKUĆE DONACIJE 100.000 47.250 47,25
3811   Tekuće donacije u novcu 100.000 47.250 47,25
    – Donacije polit.strankama zastupljenim u GV 100.000 47.250 47,25
 Aktivnost A1021 02:  Potpora ostalim udrugama civilnog društva 300.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 300.000 0 0,00
381   TEKUĆE DONACIJE 300.000 0 0,00
3811   Tekuće donacije u novcu 300.000 0 0,00
    – Udruga Veterana Momp “ZVIR” o.Hvar 13.000 0 0,00
    – Udruga turističkih vodiča Hvar 5.500 0 0,00
    – Udruga kriva maslina Brusje 65.000 0 0,00
    – Udruga kuhara Hvar 8.000 0 0,00
    – Udruga “Pjover” V.Grablje 110.000 0 0,00
    – Udruga proizvođača ljek.i aromat.bilja “HERBAE” Hvar 0 0 #DIV/0!
    – Ostale udruge (neraspoređeno) 98.500 0 0,00
 Program 1022: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 906.000 28.535 3,15
 Aktivnost A1022 01: Pomoći osnovnim školama 790.000 28.535 3,61
36   POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 790.000 28.535 3,61
366   POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 790.000 28.535 3,61
3661   Tekuća pomoć Osnovnoj školi Hvar 40.000 7.279 18,20
3662   Kapitalna pomoć Osnovnoj školi Hvar 750.000 21.256 2,83
 Aktivnost A1022 02: Potpore srednjoškol. ustanovama 66.000 0 0,00
36   POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 66.000 0 0,00
366   POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 66.000 0 0,00
3661   Tekuće pomoć Srednjoj školi Hvar 35.000 0 0,00
3662   Kapitalna pomoć Srednjoj školi Hvar 31.000 0 0,00
 K.Projekt K1022 03:  Izgradnja srednje škole i šk.igrališta 50.000 0 0,00
42   RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE 50.000 0 0,00
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 50.000 0 0,00
4212   Poslovni objekt – srednja škola i šk.igralište 50.000 0 0,00
 Program 1023: Socijalna skrb 1.339.000 338.843 25,31
 Aktivnost A1023 01: Pomoći građanima i kućanstvima 614.000 76.736 12,50
37   NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 614.000 76.736 12,50
372   NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA 614.000 76.736 12,50
3721   Naknade građanima i kućanstvima u novcu 420.000 50.860 12,11
    – Jednokratne novčane pomoći 300.000 8.860 2,95
    – Pomoći za novorođenu djecu 120.000 42.000 35,00
3722   Naknade građanima i kućanstvima u naravi 194.000 25.876 13,34
    – Troškovi borbe protiv ovisnosti 2.000 0 0,00
    – Sufinanciranje cijene prijevoza 67.000 0 0,00
    – Subvencije boravka djece u vrtiću 15.000 5.395 35,97
    – Subvencije stacionara 5.000 0 0,00
    – Darovi djeci predškolskog uzrasta 45.000 0 0,00
    – Ostale naknade u naravi 60.000 20.481 34,14
 Aktivnost A1023 02:  Pomoći Gradu Vukovaru za stipendije 40.000 40.000 100,00
36   POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 40.000 40.000 100,00
363   POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 40.000 40.000 100,00
3631   Pomoć Gradu Vukovaru za stipendije 40.000 40.000 100,00
 Aktivnost A1023 03:  Pomoći obiteljima i djeci (stipendije) 300.000 117.400 39,13
37   NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 300.000 117.400 39,13
372   NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA 300.000 117.400 39,13
3721   Stipendije i školarine 300.000 117.400 39,13
 Aktivnost A1023 04: Pomoć udrugama invalid. i hendikep.osoba 65.000 0 0,00
38   OSTALI RASHODI 65.000 0 0,00
381   TEKUĆE DONACIJE 65.000 0 0,00
3811   Tekuće donacije u novcu 65.000 0 0,00
    – Klub građana “vita Pharos” Hvar 30.000 0 0,00
    – Udruga “Perle” St.Grad 20.000 0 0,00
    – Udruga dijaliz. i transplant. SDŽ Split 8.000 0 0,00
    – Ostale udruge (neraspoređeno) 7.000 0 0,00
 Aktivnost A1023 05:  Pomoć za podmirenje troš. stanovanja 20.000 0 0,00
37   NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 20.000 0 0,00
372   NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA 20.000 0 0,00
3722   Naknade građanima i kućanstvima u naravi 20.000 0 0,00
    – naknade za troškove stanovanja 20.000 0 0,00
 Aktivnost A1023 06:  Pomoć Crvenom križu GD Hvar 200.000 104.707 52,35
38   OSTALI RASHODI 200.000 104.707 52,35
381   TEKUĆE DONACIJE 200.000 104.707 52,35
3811   Tekuće donacija Crvenom križu GD Hvar 200.000 104.707 52,35
 K.projekt K1023 07: Izgradnja doma za starije 100.000 0 0,00
42   PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA 100.000 0 0,00
421   GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100.000 0 0,00
4212   Dom za starije “Novak Leonidas” 100.000 0 0,00
 GLAVA 00102:   DJEČJI VRTIĆ HVAR 4.416.100 1.773.753 40,17
 Glava 00102 – Izvori 11 (opći prihodi i primici) 3.076.000 1.377.239 44,77
 Glava 00102 – Izvori 21 (vlastiti prihodi) 899.100 389.574 43,33
 Glava 00102 – Izvori 41 (pomoći) 429.000 5.860 1,37
 Glava 00102 – Izvori 51 (donacije) 12.000 1.080 9,00
 Program 2001:   Predškolski odgoj 4.416.100 1.773.753 40,17
 Aktivnost A2001 01: Stručna, administrat. i izvršna tijela vrtića 3.916.100 1.755.003 44,82
3   RASHODI POSLOVANJA 3.827.100 1.742.516 45,53
31   RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.766.000 1.267.691 45,83
311   PLAĆE (Bruto) 2.270.000 1.079.941 47,57
3111   Plaće za redovan rad 2.270.000 1.079.941 47,57
312   OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 105.000 2.000 1,90
3121   Ostali rashodi za zaposlene 105.000 2.000 1,90
313   DOPRINOSI NA PLAĆE 391.000 185.750 47,51
3132   Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 352.000 167.391 47,55
3133   Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti 39.000 18.359 47,07
32   MATERIJALNI RASHODI 1.046.100 466.667 44,61
321   NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 181.000 97.842 54,06
3211   Službena putovanja 15.000 9.811 65,41
3212   Naknada za prijevoz na posao i s posla 154.000 84.656 54,97
3213   Stručno usavršavanje zaposlenika 12.000 3.375 28,13
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 532.000 267.242 50,23
3221   Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 199.000 88.372 44,41
3222   Materijal i sirovine 250.000 134.960 53,98
3223   Energija 50.000 24.622 49,24
3224   Materijal i djelovi za tekuće i invest. održavanje 30.000 19.288 64,29
3227   Radna odjeća i obuća 3.000 0 0,00
323   RASHODI ZA USLUGE 207.100 68.097 32,88
3231   Usluge telefona i pošte 13.000 9.586 73,74
3232   Usluge tekućeg i investic.održavanja 84.000 4.825 5,74
3233   Usluge promidžbe i informiranja 3.100 2.554 82,39
3234   Komunalne usluge 29.000 7.297 25,16
3236   Zdravstvene usluge 16.000 5.641 35,26
3237   Intelektualne i osobne usluge 20.000 8.401 42,01
3238   Računalne usluge 17.000 9.650 56,76
3239   Ostale usluge 25.000 20.143 80,57
324   NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA 0 0 #DIV/0!
3241   Naknada troškova osobama izvan rad.odnosa 0 0 #DIV/0!
329   OSTALI NESP. RASHODI POSLOVANJA 126.000 33.486 26,58
3291   Naknade članovima upravnog vijeća 28.000 0 0,00
3292   Premije osiguranja 49.000 26.804 54,70
3293   Reprezentacija 6.000 0 0,00
3295   Pristojbe i naknade 14.000 6.142 43,87
3299   Troškovi održavanja Dječje olimpijade i programa Predškole 29.000 540 1,86
34   FINANCIJSKI RASHODI 15.000 8.158 54,39
343   OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 15.000 8.158 54,39
3431   Bankarske usluge i usl.plat.prometa 15.000 8.158 54,39
4   RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE 89.000 12.487 14,03
42   PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA 89.000 12.487 14,03
422   POSTROJENJA I OPREMA 84.000 12.487 14,87
4221   Uredska oprema i namještaj 10.000 0 0,00
4222   Komunikacijska oprema 3.000 0 0,00
4223   Oprema za održavanje i zaštitu 8.000 0 0,00
4225   Instrumenti, uređaji i strojevi 5.000 0 0,00
4226   Sportska i glazbena oprema 3.000 0 0,00
4227   Oprema za ostale namjene 55.000 12.487 22,70
426   NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 5.000 0 0,00
4262   Ulaganja u računalne programe 5.000 0 0,00
 K.Projekt K2001 02: Dodat.ulaganje na zgradi Dječjeg vrtića 0 0 #DIV/0!
45   DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI 0 0 #DIV/0!
451   DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 0 0 #DIV/0!
4511   Dodatna ulaganja – dogradnja zgrade Dj.vrtića Hvar 0 0 #DIV/0!
 T.projekt T2001 03: Uređenje dječjeg igrališta vrtića 500.000 18.750 3,75
32   MATERIJALNI RASHODI 500.000 18.750 3,75
323   RASHODI ZA USLUGE 500.000 18.750 3,75
3237   Intelektualne i osobne usluge (projekt uređenja) 100.000 18.750 18,75
3239   Ostale usluge ( uređenje igrališta) 400.000 0 0,00
 GLAVA 00103:    GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR                     556.230 236.861 42,58
 Glava 00103 – Izvori 11 (opći prihodi i primici) 468.700 190.423 40,63
 Glava 00102 – Izvori 21 (vlastiti prihodi) 16.030 14.978 93,44
 Glava 00102 – Izvori 41 (pomoći) 65.000 30.860 47,48
 Glava 00102 – Izvori 51 (donacije) 6.500 600 9,23
 Program 3001:   Knjižnična djelatnost 556.230 236.861 42,58
 Aktivnost A3001 01: Stručna i izvršna tijela knjižnice 413.030 183.850 44,51
31   RASHODI ZA ZAPOSLENE 303.500 134.494 44,31
311   PLAĆE (Bruto) 250.000 114.756 45,90
3111   Plaće za redovan rad 250.000 114.756 45,90
312   OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.000 0 0,00
3121   Ostali rashodi za zaposlene 10.000 0 0,00
313   DOPRINOSI NA PLAĆE 43.500 19.738 45,37
3132   Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 39.000 17.787 45,61
3133   Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti 4.500 1.951 43,36
32   MATERIJALNI RASHODI 104.930 47.293 45,07
321   NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 13.000 3.480 26,77
3211   Službena putovanja 3.000 0 0,00
3212   Naknada za prijevoz na posao i s posla 7.000 3.480 49,71
3213   Stručno usavršavanje zaposlenika 3.000 0 0,00
322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 14.000 2.258 16,13
3221   Uredski materijal i ostali mat.rashodi 8.000 1.429 17,86
3224   Materijal i djelovi za tekuće i inv.održavanje 3.000 330 11,00
3225   Sitni inventar 3.000 499 16,63
323   RASHODI ZA USLUGE 69.000 36.993 53,61
3231   Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.000 3.613 45,16
3232   Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.000 0 0,00
3233   Usluge promidžbe i informiranja 3.500 600 17,14
3237   Intelektualne i osobne usluge 38.000 17.263 45,43
3238   Računalne usluge 7.000 11.840 169,14
3239   Ostale usluge 1.500 3.677 245,13
329   OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 8.930 4.562 51,09
3292   Premije osiguranja 4.700 3.078 65,49
3293   Reprezentacija 3.500 1.484 42,40
3299   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 730 0 0,00
34   FINANCIJSKI RASHODI 3.600 2.063 57,31
343   OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.600 2.063 57,31
3431   Bankarske usluge i usl.plat.prometa 3.600 2.063 57,31
38   OSTALI RASHODI 1.000 0 0,00
381   TEKUĆE DONACIJE 1.000 0 0,00
3811   Tekuće donacija u novcu 1.000 0 0,00
 T.projekt T3001 02: Kupnja knjižne građe i opreme 143.200 53.011 37,02
42   PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA 143.000 53.011 37,07
422   POSTROJENJA I OPREMA 12.000 0 0,00
4221   Oprema i namještaj 10.000 0 0,00
4223   Oprema za održavanje i zaštitu 2.000 0 0,00
424   KNJIGE, UMJ.DJELA I OSTALE VRIJED. 120.000 48.655 40,55
4241   Knjige u knjižnici 120.000 48.616 40,51
4244   Ostale izložbene vrijednosti 0 39 #DIV/0!
426   NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11.000 4.356 39,60
4262   Ulaganja u računalne programe 3.000 2.199 73,30
4263   Umjetnička, literarna i znanstv.djela (el.zapisi) 8.000 2.157 26,96
43   RASHODI ZA POHRANJENE VRIJEDNOSTI 200 0 0,00
431   PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI 200 0 0,00
4312   Pohranjene knjige, umjet.djela i ostale vrijednosti 200 0 0,00
    UKUPNO RASHODI I IZDACI 61.881.630 16.732.195 27,04

 

Naziv: GRAD HVAR                     Matični broj: 02541122
Adresa: 21450 HVAR                     Šifra djelatnosti: 8411
IBAN:HR7724020061815300001                     OIB: 01250166084
IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
Red.
br.
Vrsta kredita
i zajmova
Naziv pravne osobe Ugovorena
valuta i iznos
Stanje kredita
i zajma 01.01.2018.
Otplata
glavnice
Primljeni krediti
i zajmovi u
2018. godini
Stanje kredita
i zajma
30.06.2018.
Revalorizacija/
tečajne razlike
u tekućoj godini
Datum
primanja
zajma
Datum
dospjeća
posljednjeg obroka
1. Tuzemni
kratkoročni
krediti
i zajmovi
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
U K U P N O   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
2. Tuzemni
dugoročni
krediti
i zajmovi
        0,00 0,00 0,00    
                 
U K U P N O   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
U K U P N O   (1 + 2)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
3. Inozemni
kratkoročni
krediti
i zajmovi
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
U K U P N O   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
4. Inozemni
dugoročni
krediti
i zajmovi
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
U K U P N O   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
U K U P N O   (3 + 4)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
U K U P N O   (1 + 2 + 3 + 4)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 

Naziv: GRAD HVAR Matični broj: 02541122
Adresa: 21450 HVAR Šifra djelatnosti: 8411
Žiro-račun:HR7724020061815300001 OIB: 01250166084
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 01-06/2018. godini
u kunama
Broj
računa
Datum
ispl.
KORISNIK SREDSTAVA I NAMJENA KORIŠTENJA I Z N O S
38511 05.03. Ministarstvo zdravstva za nabavu lijeka nusinersen 10.000,00
38511      
38511      
38511      
38511      
38511      
UKUPNO 10.000,00
NAPOMENA: Zaključak gradonačelnika od 02.03.2018.g.

 

  Naziv: GRAD HVAR                             Matični broj: 02541122
  Adresa: 21450 HVAR                             Šifra djelatnosti: 8411
  Žiro-račun IBAN: HR7724020061815300001                           OIB: 01250166084
IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 01-06/2018. Godinu  
1. Pregled danih jamstava u izvještajnom razdoblju  
                   
Red.
br.
Datum odluke o
davanju jamstva
Datum sklapanja
ugovora o jamstvu
s korisnikom kredita
Naziv finan.
Institucije u
čiju se korist
daje jamstvo
Nazvi korisnika kredita
i namjena kredita
Valutna jedinica Iznos jamstva
u valuti
Iznos jamstva
u kunama
Posljednja
godina dospijeća
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
                   
U K U P N O       0,00 0,00    
2. Pregled aktivnih jamstava  
                   
Red.
br.
Datum odluke o
davanju jamstva
Datum sklapanja
ugovora o jamstvu
s korisnikom kredita
Naziv finan.
Institucije u
čiju se korist
daje jamstvo
Nazvi korisnika kredita
i namjena kredita
Valutna jedinica Iznos jamstva
u valuti
Iznos jamstva
u kunama
Posljednja
godina dospijeća
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1. 23.09.2010. 09.11.2010. Hrvatske vode
Zagreb
KOMUNALNO HVAR
Gradnja objekata kom.infrastrujkture
- Podprojekt Hvar
(zaštita od onečišć.voda)
kuna 428.875,00 428.875,00 2023.  
U K U P N O       428.875,00 428.875,00    
3. Pregled protestiranih jamstava
Red.
br.
Datum plaćanja
po protestiranom
jamstvu
Naziv korisnika
kredita odnosno
dužnika
Naziv fin.institucije
u čiju je korist
protestirano
jamstvo
Valutna jedinica Iznos plaćene
glavnice u valuti
Iznos plaćenih
kamata u valuti
Ostala plaćanja u valuti Ukupan iznos
izvršenih plaćanja u valuti
Protuvrijednost
u kunama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
U K U P N O         0,00 0,00  

 

 

Naziv:  GRAD HVAR

Matični broj: 02541122

Adresa: Milana Kukurina 2, 21450 HVAR

Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084

 

Šifra grada: 153

RKP: 30509                                                                                        Razina: 22

IBAN: HR7724020061815300001

 

 

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 01-06/2018. GODINE

 

I. PRIHODI  I  PRIMICI

 

1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 28,23%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:

-          Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 32,70% godišnjeg plana, a veći su za 41,18% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Naročito je značajno ostvarenje poreza na promet nekretnina i poreza na korištenje javnih površina , a nešto je manje ostvarenje poreza i prireza na dohodak.

-          Pomoći (skupina 63) su ostvarene sa 10,33% u odnosu na plan, a veće ja za 246,70% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i to naviše zbog kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa iz EU.

-          Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 57,23%  plana, a u odnosu na prethodnu godinu je veće ostvarenje za 36,89 % kao rezultat dobrog ostvarenja skoro svih prihoda.

-          Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 27,31% plana, a 91,67% je ostvarenja prošle godine, slabije ostvarenje je kod naplate kom.naknade zbog kasnijeg zaduženja temeljem slanja novih rješenja.

-          Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 31,04% plana uz  povećanje u odnosu na prošlu godinu od 43,70% naročito zbog većeg prihoda od ulazaka u tvrđavu „Španjola“.

-          Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 46,42% plana , a veći je za 165,64% u odnosu na prethodnu godinu zbog većih prihoda od kazni za prekršaje u prometu.

 

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 3,70% , i manji su znatno u odnosu na prošlu godinu zbog toga što su u prethodnoj godini ostvareni prihodi od prodaje zemljišta.

 

3. Primici od zaduženja nisu ostvareni, a radi se o povratu plaćenih sredstava po jamstvu za kredit Sportskog centra Hvar d.o.o. Hvar.

 

4. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 28,15% plana i veći su za 35,90% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je značajno povećanje.

 

II. RASHODI  I  IZDACI

 

1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 29,09%  u odnosu na plan, te su za 7,68% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,  izvršenje po skupinama je slijedeće:

-          Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 45,60% u odnosu na godišnji plan te su veći za 14,86% u odnosu na prethodnu godinu.

-          Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 33,22% u odnosu na godišnji plan, te su za 1,16%  manji u odnosu na prethodnu godinu.

-          Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 27,48%  u odnosu na godišnji plan, a manji su za 85,04% u odnosu na prethodnu godinu jer su prethodne godine plaćene kamate po izgubljenim sudskim sporovima,

-          Subvencije (skupina 35) u ovom razdoblju nisu izvršavane.

-          Pomoći korisnicima drugih proračuna (skupina 36) izvršene su sa 20,33% u odnosu na godišnji plan, odnosno manje su za 14,28% u odnosu na prethodnu godinu.

-          Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 20,79% godišnjeg plana, a za 34,58% su manje nego prethodne godine.

-          Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 8,31% godišnjeg plana, a manje su ostvareni u odnosu na prethodnu godinu za 55,04%.

 

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 23,14% godišnjeg plana, a za 17,73% su veći u odnosu na prošlu godinu.

 

3. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 27,04% u odnosu na godišnji plan, odnosno za 1,41% su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

 

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

A. Glava: 00101

 

 1. Program: 1001 je izvršen sa 45,58%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave.
 2. Program: 1002 je izvršen sa 20,21%. Rashodi u ovom programu vezani su za troškove prigodnih manifestacija, priredbi, koncerata i te proslava 150.godina turizma,
 3. Program: 1003 je izvršen sa 24,98%. Rashodi u ovom programu su vezani za opće usluge i pričuvu.
 4. Program: 1004 je izvršen sa 24,07%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke.
 5. Program: 1005 je izvršen sa 29,04%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, donacije DVD-u, donacije Gorskoj službi spašavanja, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
 6. Program: 1006 je izvršen sa 11,36%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje i adaptaciju poslovnih i uredskih prostora.
 7. Program: 1007 je izvršen sa 0,00%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Nije bilo nikakvih izdataka.
 8. Program: 1008 je izvršen sa 39,91%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova, kao i kupnju zemljišta za navedene namjene.
 9. Program: 1009 je izvršen sa 0,15%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema oborinskih i otpadnih voda (kanalizacije).
 10. Program: 1010 je izvršen sa 0,00%. Ovaj program se odnosi na izradu projekata strateškog razvoja i EU fondova. Nije bilo izvršenje.
 11. Program: 1011 je izvršen sa 8,56%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela.
 12. Program: 1012 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je vezana uz radove Hv.vodovoda. Nije bilo izdataka po ovom programu.
 13. Program: 1013 je izvršen sa 35,94%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu.
 14. Program: 1014 je izvršen sa 40,68%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina.
 15. Program: 1015 je izvršen sa 4,37%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta za izgradnju novog groblja.
 16. Program: 1016 je izvršen sa 55,32%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obale i obalnog pojasa.
 17. Program: 1017 je izvršen sa 55,17%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. te troškove dokumentacije za izgradnju zdravstvenog centra. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije su izvršene samo Hitnoj medicinskoj pomoći, dok ostalih donacija nije bilo.
 18. Program: 1018 je izvršen sa 13,85%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada.
 19. Program: 1019 je izvršen sa 19,07%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i dodatna ulaganja u očuvanje spomenika kulture.
 20. Program: 1020 je izvršen sa 0,00 %, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama.
 21. Program: 1021 je izvršen sa 11,81%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama.
 22. Program: 1022 je izvršen sa 3,15%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta.
 23. Program: 1023 je izvršen sa 25,31%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći.

 

B. Glava: 00102

 

 1. Program: 2001 je izvršen sa 40,17%. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost dječjeg vrtića Hvar, te na troškovi uređenje dječjeg igrališta vrtića. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom.

 

C. Glava: 00103

 

 1. Program: 3001 je izvršen sa 42,58%. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa  je u skladu sa planom.

 

IV. POTRAŽIVANJE  I  OBVEZE

 

-          Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2018.god.  = 10.354.291 kuna.

-          Stanje dospjelih nepodmirenih obveza na dan 30.06.2018.god. = 1.309.031 kuna,

-          Stanje potencijalnih obveza po sudskim sporovima na dan 30.06.2018. = 8.079.659 kuna.

V. VIŠKOVI I MANJKOVI

 

-          Grad Hvar je ostvario manjak prihoda od 387.551 kune,

-          Dječji vrtić Hvar je ostvario viša prihoda od 37.085 kuna,

-          Gradska knjižnica i čitaonica Hvar ostvarila je višak prihoda 31.564 kuna

 

Ukupno je ostvaren manjak na konsolidiranoj razini u iznosu od : 318.902 kune.

Hvar, 30. kolovoza 2018.god.

 

Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i gospodarstva:

Margita Petrić Hraste

 

Zakonski predstavnik:

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

  GRAD  HVAR      

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA

RAZVOJNIH PROGRAMA – INVESTICIJE ZA  01-06/2018

         
Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti Plan
za 2018.
Ostvareno
do 30.06.2018.
Indeks
 Program1001: Javna uprava i administracija 210.000 150.132 71,49
 K projekt K1001 03: Nabavka opreme za poslovanje      
K1001 03   Nabavka opreme za poslovanje 210.000 150.132 71,49
 Program1006: Održavanje i ulaganje u poslovne objekate 525.000 0 0,00
 K projekt K1006 02: Adaptacija i dogradnja zgrade Zakaštil      
K1006 02   Adaptacija i dogradnja zgrade  Zakaštil 200.000 0 0,00
 K projekt K1006 03: Adaptacija i uređenje vila Gazzari      
K1006 03 Adaptacija i uređenje vile Gazzari 50.000 0 0,00
 K projekt K1006 04: Rekonstrukcija posl.objekta Dolac      
K1006 04 Rekonstrukcija posl.objekta na Dolcu 275.000 0 0,00
 Program1008: Izgradnja i održavanje prometnica 2.850.000 1.137.548 39,91
 Aktivnost A1008 01: Održavanje cesta i prometnica      
A1008 01   Održavanje cesta i prometnica 550.000 127.255 23,14
 K.projekt K1008 02: Kupnja zemljišta za prometnice      
K1008 02   Otkup zemljišta za ceste i prometnice 100.000 0 0,00
 K projekt K1008 03: Gradnja cesta i puteva      
K1008 03   Izgradnja lokalnih cesta i puteva 2.200.000 1.010.293 45,92
 Program1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom 450.000 6.208 1,38
 K projekt K1009 03: Kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta
i gradnju reciklažnog dvorišta
     
K1009 03   Kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta kom.otpada
i gradnju reciklažnog dvorišta
450.000 6.208 1,38
 Program1010: Projekti strateškog razvoja i EU fondova 720.000 0 0,00
 K.projekt K1010 01: Razvojna strategija turizma      
K1010 01   Izrada razvojne strategije turizma 250.000 0 0,00
 K.projekt K1010 02: Projekt kuće Mediterana      
K1010 02   Projekt kuća Mediterana 95.000 0 0,00
Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti Plan
za 2018.
Ostvareno
do 30.06.2018.
Indeks
 K projekt K1010 03: Studija razvoja prema energ. tranziciji      
K1010 03   Studija razvoja prema energetskog tranziciji 375.000 0 0,00
 Program1011: Prostorno uređenje i unapređ. stanovanja 1.050.000 45.970 4,38
 Aktivnost A1011 01: Geodetsko-katastarski poslovi      
A1011 01   Geodetsko-katastarske usluge 550.000 30.970 5,63
 K.projekt K1011 02: Planovi i projekti prostornog uređenja      
K1011 02   Prostorni planovi i projekti prost.uređenja 250.000 15.000 6,00
 K.projekt K1011 03: Kupnja nekret.za opće namjene i pravo
prvokupa
     
K1011 03   Kupnja nekret.za opće namjene i pravo prvokupa 250.000 0 0,00
 Program1013: Izgradnja i održavanje javne rasvjete 1.200.000 330.620 27,55
 K.projekt K1013 02: Izgradnja javne rasvjete      
K1013 02   Nabava rasvjet.tijela i izgradnja javne rasvjete 1.200.000 330.620 27,55
 Program1014: Izgradnja i održavanje javnih površina 1.370.000 786.602 57,42
 K.projekt K1014 03: Izgradnja javnih površina      
K1014 03   Izgradnja javnih površina 1.300.000 786.602 60,51
 K.projekt K1014 04: Izgradnja i implementacija IP mreže      
K1014 04   Izgradnja i implementacija IP mreže na JP 70.000 0 0,00
 Program1015: Izgradnja i održavanje gradskog groblja 220.000 0 0,00
 K projekt K1015 01: Kupnja zemljišta za novo groblje      
K1015 01   Kupnja zemljišta 70.000 0 0,00
 K.projekt K1015 02: Izgradnja gradskog groblja      
K1015 02   Izgradnja gradskog groblja 150.000 0 0,00
 Program 1016: Održavanje i upravljanje obalnim pojasom 1.270.000 881.364 69,40
 Aktivnost A1016 01: Održavanje obale i obalnog pojasa      
A1016 01   Održavanje obale i obalnog pojasa 1.270.000 881.364 69,40
 K.projekt K1016 03: Izgradnja lučice Križna luka      
K1016 03   Izgradnja lučice Križna luka 200.000 0 0,00
 Program 1017: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 250.000 249.125 99,65
 K.projekt K1017 03: Izgradnja zdravstvenog centra      
K1017 03   Izgradnja zdravstvenog centra 250.000 249.125 99,65
Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti Plan
za 2018.
Ostvareno
do 30.06.2018.
Indeks
 Program 1018: Razvoj sporta i rekreacije 1.300.000 73.088 5,62
 K.projekt K1018 03: Izgradnja sportskog centra      
K1018 03   Izgradnja sportskog centra Hvar 100.000 73.088 73,09
 K.projekt K1018 04: Izgradnja sportsko-rekreacijskih terena      
K1018 04   Izgradnja sportsko-rekreac.terena na otvorenom 300.000 225.387 75,13
 K.projekt K1018 05: Dodatn. ulaganje u nogomet.igralište      
K1018 05   Dodatna ulaganje u nogometno igralište K.Luka 1.200.000 0 0,00
 Program 1019: Promicanje kulture 13.150.000 2.711.707 20,62
 Aktivnost A1019 05: Održavanje spomenika kulture      
A1019 05   Održavanje spomenika kulture 1.340.000 642.819 47,97
 K.projekt K1019 06: Dodatna ulaganja na zg.Arsenal sa Fontikom      
K1019 06   Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal sa Fontikom 5.500.000 737.997 13,42
 K.projekt K1019 08: Dodat.ulaganja na Palači Vukašinović      
K1019 08   Dodatna ulaganja na Palači Vukašinović 600.000 106.775 17,80
 K.projekt K1019 09: HVAR – Tvrđava kulture      
K1019 09   Dodatna ulaganja na Fortici, Venerandi i Galešniku 3.210.000 868.671 27,06
 K.projekt K1019 10: Dodatna ulganja na gradskoj Loggi      
K1019 10   Dodatna ulaganja na gradskoj Loggi 2.500.000 355.445 14,22
 Program 1022: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 50.000 0 0
 K.projekt K1022 03: Izgradnja srednje škole i šk.igrališta      
K1022 03   Izgradnja srednje škole i školskog igrališta 50.000 0 0,00
 Program 1023:  Socijalna skrb 100.000 0 0,00
 K.projekt K1023 07: Izgradnja doma za starije      
K1023 07   Izgradnja dom za starije “Novak Leonidas” 100.000 0 0,00
 Program 2001: Predškolski odgoj 500.000 18.750 3,75
 K.projekt K2001 02: Dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Hvar      
K2001 02   Dodatna ulaganja na zgradi dječjeg vrtića Hvar 0 0 #DIV/0!
 T.projekt T2001 03: Uređenje dječjeg igrališta vrtića      
T2001 03   Uređenje dječjeg igrališta vrtića 500.000 18.750 3,75
S V E U K U P N O 25.215.000 6.391.114 25,35

 

  GRAD  HVAR      
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
KAPITALNE POMOĆI za 01-06/2018
         
Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti Plan
za 2018.
Ostvareno
do 30.06.2018.
Indeks
 Program 1005: Organiziranje i provođenje zašite i spašavanja 200.000 0 0,00
 T.Projekt: Dovršetak vatrogasnog doma i kupnja opreme      
  A1005 02   Kapitalna pomoći DVD-u Hvar 200.000 0 0,00
 Program 1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom 3.545.000 0 0,00
 T.Projekt T1009 02: Sanacija odlagališta komunal. otpada
i gradnja reciklažnog dvorišta
     
T1009 02   Pomoći Komunalnom za sanaciju odlagališta
i gradnju reciklažnog dvorišta
2.000.000 0 0,00
 T.projekt T1009 05: Izgradnja oborinske i fekalne kanalizacije      
T1009 05   Pomoći Odvodnji-Hvar za izgradnju kanalizacije 1.545.000 0 0,00
 Program 1012: Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe 100.000 0 0,00
 T.Projekt T1012 01: Prijenosi za izgradnju vodovodne mreže      
  T1012 01   Kapitalna pomoć Hvarskom vodovodu Jelsa 100.000 0 0,00
 Program 1019: Promicanje kulture 100.000 0 0,00
 Aktivnost A1019 04: Pomoć Muzeju hvarske baštine      
  A1019 04   Pomoć Muzeju za sanac.crkve Sv.Marka 100.000 0 0,00
 Program 3001: Knjižnična djelatnost 77.000 26.944 34,99
 T projekt  T3001 02: Kupnja knjižne građe i opreme      
  T3001 02 Kupnja knjižne građe i opreme u knjižnici 77.000 26.944 34,99
S V E U K U P N O 4.022.000 26.944 0,67

 

 

Na temelju članka 61a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 25. i 55.  Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18) i članka 4. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj 30. listopada 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

na području Grada Hvara

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara i to:

 1. Vijeće Mjesnog odbora Brusje – pet članova
 2. Vijeće Mjesnog odbora Jagodna – tri člana
 3. Vijeće Mjesnog odbora Milna – Malo Grablje – tri člana
 4. Vijeće Mjesnog odbora Velo Grablje – tri člana
 5. Vijeće Mjesnog odbora Sv. Nedjelja – tri člana.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke održati će se 9. prosinca 2018. godine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ” Službenom Glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 013-03/18-01/01

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 30. listopad 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić mag. iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11 i 64/15 ), članka 3. stavak 3. i 4.Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj:3/18 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj  30. listopada 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu javnog WC i garderobe

u sklopu gradske tržnice u Hvaru na određeno vrijeme

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Uslužnom obrtu „NAVIGARE“ Hvar, vlasnik Zvonimir Kolovrat, sklapanje novog ugovora o zakupu javnog WC-a i garderobe u sklopu gradske tržnice u Hvaru, na određeno vrijeme od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2021. godine, iznos zakupnine 3500,00 kuna mjesečno plus porez na dodanu vrijednost /PDV/.

 

 

 

Članak 2.

 

Zakupnik je ovlašten u predmetnom poslovnom prostoru obavljati registriranu djelatnost: javnog WC –a i garderobe, te pranje rublja i tuširanje, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, osim ako je sukladno posebnim  propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Radno vrijeme javnog WC i garderobe u zimskom periodu ( studeni, prosinac, siječanj, veljača, ožujak, travanj mjesec ) od 07,00 do 19,00 sati svaki dan, te u vrijeme adventa i ostalih većih događanja u Gradu hvaru od 00,00 do 24,00,a  u ljetnom periodu ( svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad mjesec ) od 00,00 do 24,00 sata svaki dan, sukladno Odluci o radnom vremenu javnog WC i garderobe KLASA: 33-01/14-01/01 URBROJ: 2128-01-01/1¸-14-1 od 06. ožujka 2014. godine.

 

Članak 3.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o., Porezne uprave o podmirenim obvezama i zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se  pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/17-01/06

URBROJ:2128/01-02-18-10

Hvar, 30. listopada 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag. iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 3/18) te odredbi članaka 60., 61., i 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 6/18), i čl. 2. st. 1. Zakona o sjedištima sudova NN broj  67/18) gradsko vijeće Grada Hvara na svojoj sjednici održanoj 30. listopada 2018.godine donosi slijedeći:

 

ZAKLJUČAK

o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu

 

I.

 

Za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu Grad Hvar nema prijedloga.

 

II.

 

Ovaj zaključak  stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-05/18-01/25

Urbroj: 2128/ 01-02-18-03

Hvar, 30. listopada 2018. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 3/18) te odredbi članaka 60., 61., i 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 6/18), i čl. 2. st. 1. Zakona o sjedištima sudova NN broj  67/18) i Zakona o sudovima za mladež ( NN 84/11, 143/13, 148/13 i 56/15) Gradsko vijeće Grada Hvara na svojoj sjednici održanoj 30. listopada 2018.godine donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu

 

I.

 

Za imenovanje sudaca porotnika za mladež  Županijskog suda u Splitu Grad Hvar nema prijedloga.

 

II.

 

Ovaj zaključak  stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-05/18-01/24

Urbroj: 2128/ 01-02-18-03

Hvar, 30. listopada 2018. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća

mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka čl. 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i čl. 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj dana  30. listopada 2018. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU DONACIJE ATLANTIC GRUPE d.d.

 

Članak 1.

 

Grad Hvar prihvaća donaciju Atlantic grupe d.d. plovila vrste RM 850 Cabin.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Hvara potpisati ugovor o donaciji sa donatorom iz točke 1. ove odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 020-01/18-01/38

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar,30. listopada 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 35.a Zakona o otocima („Narodne novine“, broj: 34/99, 149/99, 32/02,

33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici, održanoj dana 30. listopada 2018. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnina z.k.č.br. 4307/1, zk.ul. 3245, k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Marcela Jellačića, Basaričekova 22, Zagreb, zaprimljene 15. listopada 2018. godine, Grad Hvar se neće koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnina označene kao: z.k.č.br. 4307/1, zk.ul. 3245, k.o. Hvar, za iznos kupoprodajne cijene od 9.100,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju HNB-a na dan plaćanja.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/18-01/71

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 30. listopada 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj: 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici, održanoj dana 30. listopada 2018. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnina č.zgr. 422 i č.br. 493/2, zk.ul. 413, k.o. Hvar

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Dragiše Maksimovića, Pančevo, po punomoći odvjetnice Branke Brkić Nakić, Stjepana Radića 67, 22000 Šibenik, zaprimljene 24. rujna 2018. godine, Grad Hvar se neće koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnina označenih kao: suvlasnički udio 1/6 č.zgr 422 i č.br. 493/2, zk.ul. 413, k.o. Hvar, za iznos kupoprodajne cijene od 30.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju HNB-a na dan plaćanja.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/18-01/66

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 30. listopada 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), članka 5. točke 14. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/17) te Odluke o visini zakupnine za korištenje javnim površinama ( „Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 10/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj 30. listopada  2018. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O SMANJENJU ZAKUPNINE ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

 

Članak 1.

Đurđi Bibić Nikolić , vlasnici MOJ SAN, obrt za proizvodnju i trgovinu ( OIB: 69695425301) iz Hvara, koja koristi javnu površinu temeljem Ugovora o zakupu javne površine, KLASA: 363-02/18-01/23, URBROJ: 2128/01-01/1-18-02 od 23.ožujka 2018.g  za prodajno mjesto na lokaciji:  ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA  red. broj: B-17, odobrava se smanjenje zakupnine za 2018.godinu u iznosu od 6.000,00 ( slovima: šesttisuća)  kuna.

 

Smanjenje se odobrava zbog nemogućnosti korištenja javne površine tijekom mjeseca svibnja 2018.godine radi izvođenja građevinskih  radova na hotelu „Palace“.

 

Članak 2.

 

Temeljem ovog  Zaključak provesti će se smanjenje zaduženja u evidenciji Jedinstvenog upravnom odjelu Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/18-01/243

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar,  30. listopada 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), članka 5. točke 14. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/17) te Odluke o visini zakupnine za korištenje javnim površinama ( „Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 10/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj  30. listopada 2018. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O SMANJENJU ZAKUPNINE ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

 

Članak 1.

Tajani Brtičević , vlasnici VORTEX, obrt za  trgovinu ( OIB: 01804870048)  iz Hvara, koja koristi javnu površinu temeljem Ugovora o zakupu javne površine, KLASA: 363-02/18-01/14, URBROJ: 2128/01-01/1-18-02 od 23. ožujka 2018.g  za prodajno mjesto na lokaciji:  ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA  red. broj: B-16, odobrava se smanjenje zakupnine za 2018.godinu u iznosu od 6.000,00 ( slovima: šesttisuća) kuna.

 

Smanjenje se odobrava zbog nemogućnosti korištenja javne površine tijekom mjeseca svibnja 2018.godine radi izvođenja građevinskih  radova na hotelu „Palace“.

 

Članak 2.

 

Temeljem ovog  Zaključak provesti će se smanjenje zaduženja u evidenciji Jedinstvenog upravnom odjelu Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/18-01/240

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 30. listopada 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), članka 5. točke 14. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/17) te Odluke o visini zakupnine za korištenje javnim površinama ( „Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 10/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj  30. listopada  2018. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O SMANJENJU ZAKUPNINE I POREZA NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

 

 

 

 

Članak 1.

Antoniu Čičiću, vlasniku LORENCA, obrt za trgovinu ( OIB: 90784099030) iz Hvara, koji koristi javnu površinu temeljem  tri Ugovora o zakupu javne površine i to:

-          KLASA: 363-02/18-01/10, URBROJ: 2128/01-01/1-18-02 od 23.ožujka 2018.godine  za prodajno mjesto na lokaciji:  DOLAC II pod rednim brojem: SU-1,

-          KLASA: 363-02/18-01/09, URBROJ: 2128/01-01/1-18-02 od 23.ožujka 2018.godine  za prodajno mjesto na lokaciji:  DOLAC II  pod rednim  brojem: SU-2,

-          KLASA: 363-02/18-01/11, URBROJ: 2128/01-01/1-18-02 od 23.ožujka 2018.godine  za prodajno mjesto na lokaciji:  DOLAC II  pod rednim brojem: SU-3,

-          utvrđuje se zakupnina za 2019. i 2020.godinu po svakom ugovoru u iznosu od 1,00 kune, te porez  na korištenje javne površine po svakom ugovoru u iznosu od 1,00 kune.

 

Članak 2.

 

Temeljem ovog  Zaključak provesti će se  zaduženja u evidenciji Jedinstvenog upravnom odjelu Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/18-01/256

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 30. listopada 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), članka 5. točke 14. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/17) te Odluke o visini zakupnine za korištenje javnim površinama ( „Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 10/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj 30. listopada 2018. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O SMANJENJU ZAKUPNINE I POREZA NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

 

Članak 1.

Sebastijanu Brkiću, vlasniku IVANA, obrt za trgovinu ( OIB: 12438723805) iz Zagreba, koji koristi javnu površinu temeljem Ugovora o zakupu javne površine, KLASA: 363-02/18-01/52, URBROJ: 2128/01-01/1-18-02 od 23.ožujka 2018.godine za prodajno mjesto na lokaciji:  DOLAC II  pod rednim brojem: SU-4 i SU-5, utvrđuje se zakupnina za 2019. i 2020. godinu u iznosu od 1,00 kune te porez na korištenje javne površine u iznosu od 1,00  kune.

 

Članak 2.

 

Temeljem ovog  Zaključak provesti će se zaduženja u evidenciji Jedinstvenog upravnom odjelu Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/18-01/254

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar,  30. listopada 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 3/18) a u vezi s provedbom Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj: 42/18) od   9. svibnja 2018. godine, dalje: Zakon) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od            27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL EU L119), gradonačelnik Grada Hvara dana 24. listopada 2018. godine, donosi

 

PRAVILNIK

o zaštiti osobnih podataka

 

Opće odredbe

 

Članak 1.

 

(1) S ciljem osiguravanja provedbe Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)(SL EU L119; dalje u tekstu: Uredba), ovim se Pravilnikom uređuje područje obrade osobnih podataka u odnosu na pojedince koju provodi Grad Hvar (dalje u tekstu: Voditelj obrade).

 

(2) Svi pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj: 42/18).

 

(3) Propisi navedeni u prethodnom stavku primjenjuju se izravno na poslovanje.

 

Članak 2.

 

(1) Voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika u pravilu iz razloga jer je ista nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa, odnosno pri izvršavanju službene ovlasti Voditelja obrade.

 

(2) Voditelj obrade dužan je u obavljanju svojih djelatnosti postupati u odnosu na obradu osobnih podataka u skladu s pozitivnim propisima kojima se uređuje prikupljanje, obrada i čuvanje osobnih podataka ispitanika, što uključuje i dostavu osobnih podatka ovlaštenim trećim osobama kao primateljima obrade osobnih podataka.

 

(3) U slučajevima kada se osobni podaci ne prikupljaju u skladu s prethodnim stavcima, voditelj obrade će prilikom prikupljanja osobnih podataka pribaviti izričitu i nedvojbenu privolu od ispitanika za obradu njegovih osobnih podataka te priopćiti ispitaniku kako u svakom trenutku može povući svoju privolu.

 

(4) Voditelj obrade može, ako je primjenjivo, obrađivati osobne podatke ispitanika u skladu sa svim zakonitim osnovama u smislu odredbi čl. 6. Uredbe

 

Provedba organizacijskih, kadrovskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka

 

Članak 3.

 

(1) Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka kojima se osigurava da osobni podaci koje obrađuje nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupne neograničenom broju pojedinaca.

 

(2) Uzimajući u obzir da se na temelju izričite odredbe članka 24. stavka 2. Uredbe takve tehničke i organizacijske mjere po potrebi preispituju i ažuriraju, Voditelj obrade po potrebi donosi odgovarajuću politiku zaštite osobnih podataka koja se objavljuje na službenim internetskim stranicama Voditelja obrade.

 

Članak 4.

 

(1) Navedene organizacijske mjere odnose se u bitnome na pristup i čuvanje podataka u pisanom obliku na način da su isti nalaze u zaključanim prostorijama, ormarima ili registratorima kojima mogu pristupiti ovlaštene osobe u okviru obavljanja svojih radnih zadataka.

 

(2) Voditelj obrade će u svrhu izvršavanja svojih obveza u odnosu na zaštitu osobnih podataka osigurati da sve osobe u radnom odnosu, kao i treće osobe koje obrađuju ili imaju pristup osobnim podacima kojima raspolaže Voditelj obrade, potpišu odgovarajuće Izjave o povjerljivosti kojima će se, u bitnome, obvezati kako osobne podatke kojima imaju pravo i ovlast pristupa neće davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim neovlaštenim osobama te da će povjerljivost istih osobnih podataka čuvati i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima.

 

Članak 5.

 

(1) Uvažavajući okolnost kako se tehničkim mjerama zaštite osigurava da podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca, zatim kako bi u skladu s Uvodnom izjavom Uredbe zaštita pojedinaca trebala biti tehnološki neutralna, pristup osobnim podacima pohranjenim u elektroničkom obliku trebao biti omogućen uporabom korisničkog imena i lozinke.

 

(2) Voditelj obrade će, ako je primjenjivo i prikladno, izraditi sigurnosne kopije podataka kako bi se na odgovarajući način osigurala sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta.

Izvršitelj obrade

 

Članak 6.

 

Voditelj obrade može na temelju ugovora ili drugog pravnog akta pojedine poslove u svezi obrade osobnih podataka u okvirima svojeg djelokruga povjeriti izvršitelju obrade, poštujući pritom odgovarajuće odredbe Uredbe koje uređuju prava i obveze izvršitelja obrade.

 

Obveze voditelja obrade

 

Članak 7.

 

(1) Prilikom prvog kontakta sa ispitanikom ovlašteni službenik voditelja obrade će na prikladan i nedvojben način utvrdit identitet ispitanika te okolnost raspolaže li ispitanik traženim informacijama kako bi se utvrdila mogućnost postupanja u skladu s odredbama čl 13. st. 4. i čl. 14. st. 5. Uredbe.

 

(2) S ciljem potpunog i pravodobnog informiranja ispitanika o obradi osobnih podataka, ovlašteni službenik voditelja obrade će u okviru obavljanja svojih radnih zadataka prilikom prve komunikacije s ispitanikom pružiti ispitaniku sljedeće informacije:

-          o svom identitetu;

-          o službeniku za zaštitu podataka;

-          upoznati ga sa svrhom i pravnom osnovom za obradu osobnih podataka;

-          o eventualnim primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka;

-          o vremenskom roku pohrane osobnih podataka te kriterijima kojima se utvrđuje razdoblje pohrane;

-          o postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se na njega odnose, prava na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te na prenosivost njegovih podataka drugom voditelju obrade;

-          o pravu da se u bilo kojem trenutku povuče privola, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;

-          pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka) i

-          je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže.

 

(3) Voditelj obrade će, ako je primjenjivo, informacije u smislu ovog članka ispitanicima pružiti  putem odgovarajućih obrazaca, odnosno zahtjeva putem kojih ostvaruju prava ili izvršavaju obveze u okviru zakonite djelatnosti Voditelja obrade.

 

Članak 8.

 

(1) Na zahtjeve ispitanika voditelj obrade je dužan odgovoriti u što kraćem roku, ali najdulje u roku od mjesec dana od dana primitka zahtjeva.

 

(2) U slučaju složenosti i većeg broja zahtjeva taj se rok može produžiti za dodatna dva mjeseca, u kojem slučaju je potrebno izvijestiti ispitanika o toj činjenici u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva sa obrazloženjem za produženje roka.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

 

Članak 9.

 

(1) Voditelj obrade će u skladu s odredbama Uredbe imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

(2) Kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka Voditelj obrade će objaviti na svojim internetskim stranicama  te o tome obavijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

 

Evidencija aktivnosti obrade

 

Članak 10.

 

(1) Voditelj obrade, obzirom da obrada podataka nije povremene, vodi Evidenciju aktivnosti obrade u pisanom i elektroničnom obliku koja sadrži sljedeće informacije:

a)       naziv i kontaktne podatke voditelja obrade;

b)       ime i kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka;

c)       svrhe obrade;

d)       opis kategorija ispitanika i opis kategorija osobnih podataka;

e)       kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni;

f)        predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;

g)       opći opis tehničkih i organizacijskih mjera zaštite.

 

(2) Izvršitelj obrade vodi Evidenciju svih kategorija aktivnosti obrade koje se obavljaju za izvršitelja obrade, a koja sadržava:

a)       naziv ili ime te kontaktne podatke jednog ili više izvršitelja obrade i svakog voditelj obrade u čije ime djelujem predstavnika voditelja ili izvršitelja obrade te kontaktne podatke  službenika za zaštitu podataka;

b)       kategorije obrade koje se obavljaju u ime svakog voditelja obrade;

c)       kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni;

d)       predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;

e)       opći opis tehničkih i organizacijskih mjera zaštite.

 

Završne odredbe

 

Članak 11.

 

Osobni podaci koje obrađuje Voditelj obrade dostavljaju se javnopravnim tijelima ili drugim pravnim subjektima kao primateljima obrade ako je to potrebno radi poštovanja pravnih obveza voditelja ili primatelja obrade osobnih podataka.

 

Članak 12.

 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/18-01/42

URBROJ: 2128/01-01/1-18-01

Hvar, 24. listopada 2018. godine

 

Gradonačelnik

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka  95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i članka 25.st.1.al.8. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj:5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara dana 29.08.2018. godine donosi

 

 

 

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga

Urbanističkog plana uređenja Stanišće Martinovik

za javnu raspravu

 

1. Utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Stanišće Martinovik i upućuje na javnu raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

2. Prijedlog Plana je izradio Urbos d.o.o., Karamanova 11 iz Splita. Elaborat Prijedloga Plana je sastavni dio ovog Zaključka.

 

3. Objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana Stanišće Martinovik u (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

4. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo , zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Grada Hvara da objavi i provede Javnu raspravu o Prijedlogu Plana, te da po završetku iste pripremi i objavi Izvješće o provedenoj javnoj raspravi.

 

5. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 350-01/17-01/49

URBROJ: 2128/01-01/1-18-26

 

Hvar, 29.08.2018. godine

 

GRADONAČELNIK:

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A D R Ž A J:

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

1. Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Hvara…………………………………………………………………………………….. 283

2. Zaključak o izboru gonfalona…………………………………………………………………………………………………………………. 288

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2018.godinu…………………………………………… 288

4. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara………………… 331

5. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme javnog wc i garderobe u sklopu gradske tržnice u Hvaru …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 331

6. Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu …………………………… 332

7. Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu………….. 332

8. Odluka o prihvaćanju donacije Atlantic Grupe d.d………………………………………………………………………………… 333

9. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 4307/1, zk.ul. 3245, k.o. Hvar                333

10. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 422 zgr i 493/2, zk.ul. 413, k.o. Hvar 333

11. Zaključak o smanjenju zakupnine za korištenje javne površine (Đurđa Bibić Nikolić) ……………………… 334

12. Zaključak o smanjenju zakupnine za korištenje javne površine (Tajana Brtičević)…………………………… 334

13. Zaključak o smanjenju zakupnine i poreza na korištenje javne površine (Antonio Čičić) …………………. 335

14. Zaključak o smanjenju zakupnine i poreza na korištenje javne površine (Sebastijan Brkić)……………… 335

 

GRADONAČELNIK:

 

1. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka……………………………………………………………………………………………………….. 336

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Stanišće Martinovik za javnu raspravu          338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Đurđica Sarjanović, Jelsa

 

 

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus