Službeni glasnik – br. 10 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 10.                                       Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 29. listopada 2013. godine                              plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ( «Narodne novine», broj : 47/90., 27/93. i 38/09. ) i čanka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj  5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 07. sjednici održanoj dana 28. listopada 2013 . godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2013.godinu

 

Članak 1.

 

U Programu javne potrebe u kulturi Grada Hvara za 2013.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 6/13 ) mijenja se točka 2. tako da izmijenjena glasi:

 „2. REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Aktivnost A 1016 03 – donacije udrugama u kulturi

Za udruge u kulturi čiji su planovi i programi rada, te djelatnosti predviđene za realizaciju u 2013. godini od interesa za Grad Hvar – bit će u proračunskoj 2013. godini predviđena sredstva kako slijedi:

-   Pjevačko društvo Hvar………………………. 100.000,00 kn

-   Hvarsko pučko kazalište………………………. 50.000,00 kn

-   Dramski studio mladih Hvar……………….. 50.000,00 kn

-   Klapa «Galešnik» Hvar……………………….. 30.000,00 kn

-   Folklorno društvo «Šaltin» Hvar…………… 35.000,00 kn

-   GSU «Stela Maris» – Hvar…………………… 30.000,00 kn

-   Klapa «Bodulke» – Hvar………………………. 20.000,00 kn

-   Plesni studio mladih Hvar……………………. 20.000,00 kn

-   Matica Hrvatska , ogranak Hvar……………. 25.000,00 kn

-   Hvarska gradska glazba……………………….. 30.000,00 kn

-   Udruga Baletni studio Hvar………………….. 10.000,00 kn

 

Sve navedeno ukupno čini iznos od …… 400.000,00 kn

 

Članak 2.

 

Točka 3. mijenja se i glasi:

„3.  52. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2013. GODINI

                Aktivnost A1016 01

U 2013. godini za realizaciju 52. HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 600.000,00 kuna i to iz općih prihoda 90.000,00 kuna, od ulaznica 200.000,00 kuna, iz pomoći 150.000,00 kuna, iz donacija 130.000,00 kuna te iz ostalih prihoda 30.000,00 kuna

Od ukupno navedenog iznosa:

A)  za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 10.000,00 kuna,

B)  za rashode za usluge predviđen je iznos od 365.000,00 kuna,

C)  za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 225.000,00 kuna. „

 

Članak 3.

 

Točka 4. mijenja se i glasi:

„4. OSTALE KULTURNE MANIFES-TACIJE

Aktivnost A1016 02

„Za godinu 2013. godinu predviđen je iznos od 65.000,00 kuna i to za ostale kulturne       manifestacije ( Dani hvarskog kazališta i slično ). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne

 

usluge – honorare i sl. predviđen je iznos od 37.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 28.000,00 kuna za reprezentaciju i  za ostale nespomenute  rashode  poslovanja.“

Članak 4.

 

Točka 5. mijenja se i glasi:

„5. DONACIJE MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

Aktivnost A 1016 04

Donacije Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti i uređenje ljetnikovca Hanibala Lucića, kao i na kapitalnu donaciju za arhivsko spremište, za sanaciju crkve Sv. Marak, te za otkup spomeničke građe.

Za programsku djelatnost očuvanja spomeničku baštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od 75.000,00 kn, a za održavanje  ljetnikovca Hanibala Lucića predviđen je iznos od 42.000,00 kn.

Za kapitalnu donaciju za uređenje arhivskog spremišta predviđen je iznos od 113.000,00 kn, za  sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos 100.000,00 kn, te za otkup spomeničke građe predviđen je iznos 45.000,00 kn.

Sve navedeno  u Proračunu Grada za 2013.godinu čine ukupan iznos od 375.000,00 kn.

 

Članak 5.

 

Točka 6. mijenja se i glasi:

„6. ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1016 05

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.060.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 120.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 940.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje te intelektualne i osobne usluge).„

 

Članak 6.

 

Točka 7. mijenja se i glasi:

„7. DODATNA ULAGANJA NA SPOMENICIMA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1016 06

U Proračunu Grada Hvara za 2013. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 930.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 930.000,00 kuna i to iz općih prihoda iznos od 500.000,00 kuna, te iz očekivanih pomoći iznos od 430.000,00 kuna.“

Članak 7.

 

Točka 8. mijenja se i glasi:

 „8. OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1016 07

U Proračunu Grada Hvara za 2013. godinu planiraju se sredstva za opremanje gradske tvrđave Španjola i Loggie, i to za nabavu sitnog inventara u iznosu od 10.000,00 kuna te za nabavu  opreme u iznos od 90.000,00 kuna, odnosno ukupno 100.000,00 kuna.

 

 

Članak 8.

 

Točka 9. mijenja se i glasi:

 „9. UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2013. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

4.034.500,00 kuna„

 

Članak 9.

 

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara», a sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti proračuna, a uz odobrenje Gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

KLASA:612-01/13-01/19

URBROJ: 2128/01-02-13-04

Hvar, 28. listopada 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju  članka 30. stavak 4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”; broj:      5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 07. sjednici održanoj dana 28. listopada 2013.godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni  Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013.godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 6/13) članak 4.  mijenja se i glasi:

“Članak 4.

IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

Ukupno: 400.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa:…….. 260.000,00 kn

- iz potpora Županije:……………………………… 25.000,00 kn

- iz ostalih proračunskih prihoda……………. 115.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 400.000,00 kn”

 

Članak 2.

 

Članak 6.  mijenja se i glasi:

“Članak 6.

VI – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Za izgradnju i proširenje mjesnih  na području Grada Hvara:               350.000,00 kn

Ukupno:………………………………. 350.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac  2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:.

- naknada za priključenje………………………. 100.000,00 kn

- iz potpora Županije…………………………….. 100.000,00 kn

- iz ostalih proračunskih prihoda……………. 150.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 350.000,00 kn”

 

Članak 3.

 

Članak 7.  mijenja se i glasi:

“Članak 7.

VII – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

Program izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda je u Prilogu br. 4

Ukupno: 840.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz naknada za priključenje……………………… 30.000,00 kn

- iz drugih prihoda……………………………….. 800.000,00 kn

- iz vodnog doprinosa…………………………….. 10.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 840.000,00 kn”

 

Članak 4.

 

Prilog br.4

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA – PROGRAM ZA 2013.GODINU

mijenja se i izmijenjeni je sastavni  dio ove Odluke i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/13-01/90

Urbroj: 2128/01-02-13-04

Hvar, 28. listopada  2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 28. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 36/95, 109/95-uredba, 21/96-uredba, 70/97,128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04,110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik  Grada Hvara“, broj: 5/09,7/09,8/09, 1/1, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 07.sjednici održanoj dana 28. listopada 2013.godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti

iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2013. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu za Grad Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 6/13) u članku 1. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

 „5. održavanje groblja“

 

Članak 2.

 

Članak 2. mijenja se i glasi:

„Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa:

 

1.   Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i obalnog pojasa

 

-  redovno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, dječjih igrališta, i javnih prometnih površina, osim javnih cesta).

 

a)     Na području starog dijela grada (centra) – prema opisu iz plana pometanja i čišćenja grada – Komunalno Hvar d.o.o.

-   Mehaničko čišćenje svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike u razdoblju lipanj – rujan;

-   Pražnjenje košarica u razdoblju lipanj – rujan dva puta dnevno

-   Ostali dio godine listopad – svibanj mehaničko čišćenje svakodnevno osim nedjelje i praznikom i pražnjenje košarica jednom dnevno osim nedjelje i praznikom.

-   Ručno čišćenje trga.

-   Pranje trga, rive i fabrike izvodit će se isto tako s vatrogasnom pumpom prema potrebi i u dogovoru s Gradom, a u razdoblju lipanj – rujan, jednom tjedno.

 

b)   Izvan centra grada prema opisu iz plana pometanja i čišćenja grada – Komunalno Hvar d.o.o.

-   Mehaničko čišćenje svakodnevno, a u razdoblju lipanj – rujan i nedjeljom i praznikom.

-   Pakleni otoci – čišćenje žala u periodu lipanj – rujan,

-   Čišćenje žala koja nisu dana u  koncesiju lipanj – rujan.

 

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od: 1.682.000,00 kn, a za nabavu opreme u iznosu:  505.000,00 kn

ukupno………………………………………. 2.187.000,00    kn,

a financirat će se iz komunalne naknade 735.000,00 kuna,  te iz drugih izvora 1.452.000,00 kuna.

 

 

2. Održavanje javnih površina

 

-   Zelene površine tretiraju se svakodnevno osim nedjelje i praznikom, tijekom cijele godine (uključeno i košenje trave),

-   Stabla se obrezuju u dijelu godine predviđenom za te aktivnosti (u slučaju hitnosti intervenira se odmah),

-   Uređenje gradskih  parkova  (šumice i dr.), svakodnevno,

-   Postojeće košarice boje se jednom godišnje, kao i klupe, te se vrši zamjena dotrajalih dijelova,

-   Nabavka novih košarica i novih klupa,

-   Sanacija oštećenog asfalta – obavlja se periodično po potrebi tijekom cijele godine (pregled se vrši jednom tjedno),

-   Izmjena i piketavanjei fugiranje postojećeg kamenog pločnika na Trgu i okolnim uličicama,

-   Nabava i postava naziva ulica i kućnih brojeva.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se

u iznosu od :

-   materijal………………………………………….. 100.000,00 kn,

-   rad-usluga……………………………………….. 570.000,00 kn,

ukupno:………………………………………… 670.000,00 kn,

a financirat će se iz sredstava komunalne naknade = 650.000,00 kn, te iz drugih izvora20.000,00 kn.

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

 

-   Sanacija oštećenih dijelova asfaltnog sloja i udarnih rupa na nerazvrstanim cestama obavlja se prema potrebi tijekom cijele godine (pregled se vrši jednom tjedno),

-   Podrezivanje grana stabala koje ometaju normalno odvijanje prometa obavlja se prema potrebi (pregled se vrši kvartalno),

-   Izmjena starih i oštećenih prometnih znakova vrši se prema potrebi,

-   Obnavljanje horizontalne prometne signalizacije vrši se prije početka turističke sezone,

-   Čišćenje prometnica od nanosa vrši se neposredno poslije obilnih kiša.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se

u iznosu od:

- materijal……………………………………………. 80.000,00 kn,

-   rad-usluga……………………………………….. 505.000,00 kn,

ukupno:………………………………………… 585.000,00 kn,

a financirat će seiz sredstava komunalne naknade =335.000,00 kn, a ostatak iz ostalih izvora.

 

4. Održavanje javne rasvjete

 

-  Održavanje je svakodnevno osim nedjeljom i praznikom, tijekom cijele godine.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od :

-   materijal za održavanje i dva djelatnika

………………………………………………………. 430.000,00 kn

-. utrošak električne energije za javnu rasvjetu

…………………………………………………………. 470.000,00 kn

ukupno:…………………………………………… 900.000,00 kn,

a financirat će seu potpunosti  iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 870.000,00 kn, te ostatak iz ostalih izvora.

 

5. Održavanje groblja

 

-   održavanje i uređenje groblja i pristupnih staza

 

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od :  110.000,00 kuna

ukupno: ………………………………………….. 110.000,00 kn,

a financirat će se u potpunosti  iz sredstava komunalne naknade .“

 

Sredstva za  ovaj Program iznose:

1) …………………………………………………… 2.187.000,00kn

2)……………………………………………………… 670.000,00 kn

3)……………………………………………………… 585.000,00 kn

4)…………………………………………………….. 900.000,00  kn

5)…………………………………………………….. 110.000,00  kn

Ukupno:………………………………………. 4.452.000,00 kn„

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/13-01/89

Urbroj: 2128/01-02-13-04

Hvar, 28. listopada 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst ), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 7. sjednici održanoj 28. listopada 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj: 1. i 2. u objektu tvrđave Španjola-Fortica

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjim zakupnicima sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovne prostore broj: l. i 2. u objektu tvrdave Španjola-Fortica, označena kao čest. zgr. 147 i čest. zem. 343/2 k.o. Hvar, kako slijedi:

1./  poslovni prostor broj: l, površine 43,53 m2, zakupnik Trgovački obrt «BISTRI», vlasnik Katarina Škare iz Hvara, iznos zakupnine je 1.100,00 kuna mjesečno,

2./  poslovni prostor broj: 2, površine 34,31 m2, zakupnik Obrt za proizvodnju i trgovinu «KAIROS», vlasnik Suzana Barbarić iz Hvara, iznos zakupnine je 1.100,00 kuna mjesečno,

na određeno vrijeme od jedne godine i to od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, pod istim uvjetima kao do sada, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja – zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o. i Porezne uprave o podmirenim obvezama, te zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/13-01/21

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 28. listopada 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 3S. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 7. sjednici održanoj 28. listopada 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u prizemlju čest. zgr. 220 k.o. Hvar

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Trgovački obrt «SOL», vlasnik Denis Rajčić iz Hvara, sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovni prostor u jugozapadnom dijelu prizemlja kuće Soljačić, površine 7,23 m2, označena kao čest. zgr. 220 k.o. Hvar, iznos zakupnine je 1.184,50 kuna mjesečno, na odredeno vrijeme od jedne godine i to od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, pod istim uvjetima kao do sada, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o. i Porezne uprave o podmirenim obvezama, te zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/12-01/22

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 28. listopada 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11, članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 7. sjednici održanoj 28. listopada 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor na čest. zem. 367/2 k.o. Hvar predio Dolac

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Pčelarskoj zadruzi FOR-MED iz Hvara, sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovni prostor označen kao čest. zem. 367/2 upisana u zk.u1. 1280 k.o. Hvar, u naravi zgrada površine 116m2 i dvorište 189 m2, predio Dolac u Hvaru, iznos zakupnine je 1.000,00 kuna mjesečno, na određeno vrijeme od jedne godine i to od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, pod istim uvjetima kao do sada, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja – zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o. i Porezne uprave o podmirenim obvezama, te zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/13-01/23

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 28. listopada 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 7. i 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/04, 6/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 07. sjednici održanoj 28. listopada 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Hvara i Grada Jastrebarsko

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se da su izmedu Grada Hvara i Grada Jastrebarsko uspostavljeni prijateljski odnosi, da postoji zajednički interes i mogućnost za suradnjom u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka oba Grada, posebno na uspostavljanju ekonomske razmjene između pojedinih interesnih grupacija, sudjelovanjem na sajmovima i sličnim događanjima, na području kulture i športa, tako da je potrebno nastaviti i intenzivirati dosadašnju suradnju na način da se pristupi sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji.

 

 

 

Članak 2.

 

Tekst prijedloga Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Hvara i Grada Jastrebarsko sastavni je dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da potpiše Sporazum iz članka 2. ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/48

URBROJ: 2128-01-02-13-04

Hvar, 28. listopada 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 07. sjednici održanoj 28. listopada 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi objekta «Sv. Veneranda»

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara ne prihvaća zamolbu – prijedlog od 14. listopada 2013. godine, dostavljen od podnositelja Venerande d.o.o. iz Hvara i Međunarodnazabava d.o.o. iz Zagreba, Vlaška 75A/2, u svezi produženja postojećeg Ugovora o zakupu čest. zgr. 553 (Convento di S. Veneranda) površine 3343 m2 zk.ul. 343 k. o. Hvar, u naravi objekt «Sv. Veneranda» u Hvaru, sklopljen između zakupodavca Grada Hvara i Venerande d.o.o. iz Hvara, kao zakupoprimca K1asa: 350-01/93-01/14 (4) od 31. prosinca 1993. godine i Aneksa Ugovora o zakupu K1asa: 350-01/93-01/14 od 31. prosinca 1993. godine, Klasa: 372-03/95-01/18 URBROJ:2128-01-02-95-1 od 19. prosinca 1995.godine.

 

II.

 

Obavještava se zakupoprimac Veneranda d.o.o. iz Hvara, da Ugovor o zakupu K1asa: 350-01/93­-01/14 (4) od 31. prosinca 1993. godine, sklopljen na određeno vrijeme u trajanju od 20 godina, i to od đ1. siječnja 1994. godine do 31. prosinca 2013. godine, kada je Zakupoprimac dužan osloboditi poslovni prostor-objekt «Sv. Veneranda» od osoba i stvari, vratiti ga Gradu Hvaru.

Primopredaja predmetnog poslovnog prostora izvršiti će se dana 02. siječnja (četvrtak ) 2014. godine, u 10,00 sati, u prisustvu odvjetnika Grada i Službi Grada Hvara, o čemu će se sastaviti zapisnik o primopredaji.

 

III.

 

Ovlašćuju se odvjetnik Grada Hvara i službe Grada da poduzmu sve radnje sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj:125/11) i drugim pozitivnim propisima, kako bi predmetni poslovni prostor-objekt «Sv. Veneranda», od strane zakupoprimca Venerande d.o.o. bio vraćen zakupodavcu Gradu Hvaru u posjed i na upravljanje.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 372-01/13-01/20

URBROJ: 2128-01-01/1-13-03

Hvar, 28. listopada 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 3 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) i članka 35.a. Zakona o otocima («NN», broj: 34/99, 32/02 i 33/06), Gradsko vijeće Grada Hvara na 07. sjednici održanoj dana 28. listopada 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa 1/12 dijela nekretnina označene kao čest. zem. 3926, 3942/1, 3942/2, 3950, 3951, 3955, 3986 zk. ul. 422 k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Ivana Novak pok. Ivana OIB: 01091476813 iz Zagreba, Vitasovićeva poljana 1, od 14. listopada 2013. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 1/12 dijela prava vlasništva nekretnina-čest. zem. 3926, 3942/1, 3942/2, 3950, 3951, 3955, 3986 , pašnjak, zk. ul. 422 k.o. Hvar, na otoku Marinkovac, uvala Ždrilca – Pakleni otoci, po kupoprodajnoj cijeni od 18.500,00 kuna ( slovima: osamnaesttisuća petstokuna).

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti ugovor Gradu Hvaru.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 940-01/13-01/66

URBROJ: 2128-01-02-13-2

Hvar, 28. listopada 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 07. sjednici održanoj 28. listopada 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o dopuni Zaključka u svezi pokretanja lokalne-otočke radio postaje

 

I.

 

U Zaključku u svezi pokretanja lokalne-otočke radio postaje («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 7/13), u glavi II. dodaju se točke 6. i 7. i glase:

6.   Jurica Petrić, bac. oec., član,

7.   Jurica Miličić, mag. iur., član.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLTTSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KI,ASA: 032-01/13-01/08

URBROJ: 2128-01-02-13-2

Hvar, 28. listopada 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 07. sjednici održanoj dana 28. listopada 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» za pedagoško-radnu godinu 2012/2013.

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Vandela Božitković» za pedagoško-radnu godinu 2012/2013.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 602-02/13-0 l/08

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 28. listopada 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), članka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), sukladno članku 80. stavak 1. točka 1. i članku 81. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima («NN», broj: 144/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 07. sjednici održanoj dana 28. listopada 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o prestanku mandata vijećnika i početku obavljanja dužnosti vijećnika

 

Pjerino Bebić podnio je ostavku na dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Hvara, dana 25. rujna 2013. godine, ovjerena od javnog bilježnika Jadranke Plenković iz Starog Grada, broj: OV-4185/13, te mu je mandat vijećnika prestao s danom 04. listopada 2013. godine.

Đurđa Bracanović počinje obnašati dužnost vijećnika Gradskog vijeća Grada Hvara, sa danom 28. listopada 2013. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/47

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 28. listopada 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu («NN», broj: 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 1/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu i to kada sudjeluju u vatrogasnoj intervencij na području Grada Hvara za vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu plaće od Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Hvara poslije radnog vremena, tijekom noći dulje od 4 (četiri) sata, imaju pravo na neradne sate u dvostrukom trajanju od vremena provedenog na intervenciji, uz pravo na naknadu plaće za to vrijeme od Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu kad sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Grada Hvara imaju pravo na naknadu u visini 20,00 kuna po satu.

 

Članak 4.

 

Naknada iz članka 3. ove Odluke isplaćuje se iz Proračuna Grada Hvara na teret žiro računa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar.

 

Članak 5.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce na području Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 1/01).

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 214-01/13-01/18

URBROJ: 2128-01-01/1-13-1

Hvar, 16. listopada 2013.

 

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2013.godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu…………………………….. 277
 2. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2013. godinu…………………………………………….. 297
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstw za 2013. godinu za Grad Hvar…………………………………………………………………………………………………………………………. 298
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu za Grad Hvar…………………………………………………………………………………………………………………………. 302
 5. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj: 1. i 2. u objektu tvrdave Španjola-Fortica……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 303
 6. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u prizemlju čest. zgr. 220 k.o. Hvar      303
 7. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor na čest. zem. 367/2 k.o. Hvar, predio Dolac……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 304
 8. Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji izmedu Grada Hvara i Grada Jastrebarsko………………………. 304
 9. Zaključak u svezi objekta «Sv. Veneranda»…………………………………………………………………………………………………… 305
 10. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa 1/12 dijela nekretnina-čest. zem.3926, 3942/1, 3942/2, 3950,3951,3955, 3986 zk.u1.422 k.o. Hvar………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 305
 11. Zaključak o dopuni Zaključka u svezi pokretanja lokalne -otočne radio postaje…………………………………………………… 306
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» za pedagošku-radnu godinu 2012/2013 306
 13. Rješenje o prestanku mandata vijećnika i početku obavljanja dužnosti vijećnika………………………………………………….. 306

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce na području Grada Hvara……………………………………………………. 306
 2. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu……………. 308

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus