Službeni glasnik – br. 09/2016

Glasnik je u PDF formatu za preuzimanje dostupan OVDJE .


 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

GODINA XXIII.  BROJ 9.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn – plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

Hvar, 28. prosinca 2016. godine

                Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6 i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 25. sjednici održanoj 27. prosinca 2016. godine, donosi

 ODLUKU

o imenovanju Odbora za izgradnju sportskog centra u Hvaru

 I.

                Gradsko vijeće imenuje Odbor za izgradnju sportskog centra u Hvaru.

 II.

Za članove odbora imenuju se:

-      Rino Budrović, gradonačelnik

-      Fabijan Vučetić, predsjednik Gradskog vijeća

-      Zoran Sansović, vijećnik

-      Teo Jeličić, vijećnik

-      Frane Žuvela, vijećnik

-      Nada Jeličić, vijećnica

-      Tonči Dujmović, vijećnik

-      Ines Buzolić, predstavnica ŽRK Hvar

-      Panajoti Gilve, predstavnik NK Hvar

-      Miro Barbarić, predstavnik RK Hvar

-      Miko Bibić-Žiže, predstavnik BK Ružmarin

-      predstavnik Vaterpolo kluba Hvar

-      Ivan Zaninović, predstavnik NK Levanda

-      Lovro Tudor – Lorenco, predstavnik Udruge za mali nogomet Hvar

 III.

                 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/16-01/20

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 27. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj: 157/13, 152/14 i 99/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 25. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara

za 2016.godinu

 

Članak 1.

 

U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2016.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 10/15 i 7/16) u glavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI, u tablici, mijenjaju se iznosi sredstava u točkama 2.,6. i 7. te sada iznose:

„2. Subvencija stacionara……………………… 5.000,00 kuna,

6. Jednokratna novčana pomoć…………. 283.000,00 kuna,

7. Pomoći za novorođenu djecu …………. 92.000,00 kuna”

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 500-01/15-01/97

URBROJ: 2128/01-02-16-07

Hvar, 27. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 28. stavak 1. alineja 3. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), uz suglasnost MUP-a, Policijske uprave splitsko-dalmatinske, sektor unutarnjih poslova, broj: 511-12-21-10854/2-2016-Z.P.-16-10 od 20. listopada 2016. godine i Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije broj: 73-3/l6-08 od 26. srpnja 2013. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara na 25. sjednici održanoj 27. prosinca 2016. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

i

Plana zaštite od požara Grada Hvara

 

I.

 

Prihvaća se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Grada Hvara izrađen od ZAST d.o.o. za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline iz Splita.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/14-01/08

URBROJ: 2128/01-02-16-12

Hvar, 27. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11, 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 25. sjednici održanoj 27. prosinca 2016. godine, donosi

 

 

 

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar, čiji je prijedlog utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 601-01/16-01/10

URBROJ: 2128/01-02-16-03

Hvar, 27. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na osnovi članka 46. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ODLUKU

o prenamjeni proračunskih sredstava

 

Prenamjena se vrši u okviru Razdjela:001, Glave:00101 i to:

Iz Programa: 1018 – Promicanje kulture, iz K projekta: Kl 018 06 – Dodatno ulaganje u zgradu Arsenal sa Fontikom,

Sa Podskupine: 451 – Dodatna ulaganja na građ. objektima

 

prenosi se iznos od =130.000,00 kuna

Slovima: (sto trideset tisuća kuna)

 

Na Program: 1002 – Prigodni zabavni programi, na Aktivnosti: A 1002 01 – Prigodni zabavni programi, priredbe, koncerti, natjecanja i si.,

Na Podskupinu: 323 – Rashodi za usluge

Za namjenu: Plaćanje računa SWIMRUN AG – Freienbach – za marketinške usluge vezane uz organiziranje Swimrun utrke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 

KLASA: 400-01/16-01/22

URBROJ: 2128/01-01/1-16-02

Hvar, 20. 12. 2016. god.

 

GRADONAČELNIK:

                               Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na osnovi članka 46. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ODLUKU

o prenamjeni proračunskih sredstava

 

Prenamjena se vrši u okviru Razdjela:001, Glave: 00101, Programa 1010 i to:

Iz K projekt: K1010 03 – Kupnja zemljišta za opće namjene,

Sa Podskupine: 411 – Prirodna bogatstva

 

prenosi se iznos od =3.250,00 kuna

Slovima: (tri tisuće dvjesto pedeset kuna)

 

Na K projekt: K 1010 02 – Planovi i projekti prostornog uređenja,

Podskupinu: 426 – Nematerijalna proizvedena imovina

Za namjenu: Plaćanje dijela računa (okončane situacije) JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb – za izradu izmjena i dopuna UPU Brusje.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 

KLASA: 400-01/16-01/22

URBROJ: 2128/01-01/1-16-01

Hvar, 13. 12. 2016. godine

GRADONAČELNIK:

                               Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na osnovi članka 46. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ODLUKU

o prenamjeni proračunskih sredstava

 

1.   Prenamjena se vrši u okviru Razdjela: 001, Glave: 00101, Programa 1001, Aktivnosti A1001 01 i to sa podskupine 323 na podskupinu 322 iznos od =38.000,00 kuna, a radi plaćanja računa za električnu energiju i uredski materijal, te sa podskupine 311 na podskupinu 329 iznos od =2.000,00 kuna, a radi plaćanja računa za ugost. usluge (reprezentacija).

2.   Prenamjena se vrši u okviru Razdjela: 001, Glave: 00101, Programa: 1014 i to iz K.projekta K1014 01 podskupine 411, na Aktivnost A1014 03 podskupinu 323 iznos od =3.100,00 kuna, a radi plaćanja računa za održavanje gradske Mrtvačnice.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/16-01/22

URBROJ: 2128/01-01/1-16-03

Hvar, 28. 12. 2016. god.

GRADONAČELNIK:

                               Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 SADRŽAJ:

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

  1. Odluka o imenovanju Odbora za izgradnju sportskog centra u Hvaru ……………………………………………… 393
  2. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2016. godinu………………………………………… 393
  3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar……………………………………………………………………………………. 394
  4. Zaključak o prihvaćanja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Grada Hvara………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 394

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

  1. Odluka o prenamjeni proračunskih sredstava od 13. prosinca 2016. ……………………………………………….. 394
  2. Odluka o prenamjeni proračunskih sredstava od 20. prosinca 2016. ……………………………………………….. 395
  3. Odluka o prenamjeni proračunskih sredstava od 28. prosinca 2016…………………………………………………. 395
  4. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu 396

 „Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus