Službeni glasnik – br. 07 / 2012

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XIX.  BROJ 7.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 22. prosinca 2012. godine                               plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus