Službeni glasnik – br. 05 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 5.                                         Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 26. lipnja 2013. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 02. sjednici održanoj 24. lipnja 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu

u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o.

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2012.godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2012.godinu.

 

II.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2012.godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.

 

III.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluka o davanju razrješnice za 2012. godinu direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora.

 

IV.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/01

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 24. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj; 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 02. sjednici održanoj 24. lipnja 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu

u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2012.godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješča,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2012. godinu.

 

II.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2012. godini, nakon oporezivanja, raspoređujc kao zadržani dobitak.

 

III.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluka o davanju razrješnice za 2012. godinu direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora.

 

IV.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-07/13-01/01

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 24. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 02. sjednici održanoj 24. 6. 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu

u trgovačkom društvu Fontik d.o.o.

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2012. godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2012.godinu.

 

II.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2012. godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.

 

III.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluka o davanju razrješnice za 2012. godinu direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora.

 

IV.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Fontik d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-06/13-01/01

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 24. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 02. sjednici održanoj 24.6. 2013. g., donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu

u trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o.

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2012.godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2012.godinu

 

II.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 325-01/13-01/19

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 24. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 02. sjednici održanoj 24. lipnja 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu

u trgovačkom društvu Eko Hvar j .t. d.

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2012. godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2012. godinu.

 

II.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2012. godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.

 

III.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Eko Hvar j.t.d., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-03/13-01/01

URBR0J: 2128-01-02-13-03

Hvar, 24. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj : 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 02. sjednici održanoj 24. 6. 2013. g., donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu

u trgovačkom društvu Sportski centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara ne prihvaća godišnja financijska izvješća za 2012. godinu trgovačkog društva Sportski centar Hvar d.o.o.

 

II.

 

Gradsko vijeće smatra da su Gradu Hvaru, kao članu Društva, uskraćena prava koja ima kao član Društva, a posebno pravo odlučivanja o:

-   financijskim izvješćima društva,

-   izvješću uprave o stanju društva,

-   upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,

-   davanju razrješnice članovima uprave,

-   kao i uskraćivanju informacija o poslovanju društva.

 

III.

 

Zbog gore navedenog Gradsko vijeće od Uprave Društva traži hitno sazivanje Skupštine društva.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-04/13-01/01

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 24. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 02. sjednici održanoj 24. lipnja 2013. godine, donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izjave trgovačkog društva FOR d.o.o.

za 2012. godinu

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća Izjavu trgovačkog društva FOR d.o.o. iz Hvara, od 28. siječnja 2013. godine, kojom se potvrđuje da Društvo nije obavljalo nikakvu poslovnu aktivnost tijekom 2012. godine.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-08/13-01/01

URBROJ: 2128-01-02-13-04

Hvar, 24. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. stavak l. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), članka 31. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 02. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za financije i proračun

 

Bira se Odbor za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Ante Kovačević, predsjednik
 2. Ivan Pavičić, član
 3. Nada Matković, dipl. oec., članica
 4. Zoran Domančić, član
 5. Ivo Tudor, član
 6. Jurica Petrić, bacc.oec., član.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/14

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 24. lipnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. stavak l. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), članka 31. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 02. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za statut i poslovnik

 

Bira se Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Mirko Butorović, dipl. iur., predsjednik
 2. Ranko Avelini, dipl. ing., član
 3. Ivan Buzolić, član
 4. Marko Jeličić, dipl. iur., član
 5. Jurica Miličić, mag. iur., član
 6. Stjepan Jeličić, član.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/13

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 24. lipnja 2013. godme

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 26. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 02. sjednici održanoj 24. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o opozivu predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva FONTIK d.o.o.

 

I.

 

JURICA PETRIĆ, bacc.oec., OIB: 20002824246 iz Hvara, Jurja Novaka 3 opoziva se dužnosti predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva Fontik d.o.o. iz Hvara, jer je podnio ostavku na dužnost predsjednika Nadzornog odbora, dana 06. lipnja 2013. godine.

 

II.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada Hvara u trgovačkom društvu Fontik d.o.o., da temeljem ovog Rješenja donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će Uprava društva provesti odredbe ovog Rješenja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-06/13-01/02

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 24. lipnja 2013.

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 02. sjednici održanoj 24. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o opozivu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

ZORAN SANSOVIĆ prof., iz Hvara, Ulica Jurja Novaka 5 opoziva se dužnosti člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o. iz Hvara, jer je podnio ostavku na dužnost člana Nadzornog odbora, dana 11. lipnja 2013. godine.

 

II.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada Hvara u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o., da temeljem ovog Rješenja donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će Uprava društva provesti odredbe ovog Rješenja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-07/13-01/02

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 24. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju čianka 95. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («NN», broj: 76/07 i 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 39 i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročiščeni tekst) i članka 34. Statuta Grada Hvara (Sl_gl. Grada Hvara, br.5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Hvara, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju konačnog Prijedloga UPU-a naselja Brusje

 

I.

 

1.   Utvrđuje se konačni Prijedlog UPU-a naselja Brusje izrađen od tvrtke JURCON PROJEKT d.o.o. iz Zagrcba, temeljem Nacrta konačnog prijedloga plana te Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a naselja Brusje.

2.   Zadužuje se Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara da pribavi mišljenje Javne ustanove ­Zavoda za prostorno uređenje SDŽ te suglasnost Župana, sukladno čl. 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

3.   Prije upućivanja konačnog prijedloga UPU-a naselja Brusje Gradskom vijeću Grada Hvara na donošenje, nositelju izrade Plana te sudionicima u javnoj raspravi dostaviti pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih očitovanja, prijedloga i primjedbi.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 350-01/17-01/126

Urbroj : 2128/01-01/1-13-13

Hvar, 25. ožujka 2013.g.

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

o zabrani uporabe obojanog svjetla

 

I.

 

Zabranjuje se fizičkim i pravnim osobama korištenje neprimjerenih, obojanih izvora svjetlosti na javnim površinama, pročeljima zgrada, terasama hotela, štekatima i drugim sadržajima na području grada Hvara, posebno na području uže gradske jezgre koja je pod zaštitom kao urbana cjelina.

 

II.

 

Dozvoljava se korištenje primjerenih rasvjetnih tijela u isključivo bijeloj boji svijetla i topline boje usklađene s prirodnim svjetlom /oko 3000K/, izbjegavajući krajnje vrijednosti hladnijeg spektra boja /4000K/ i izrazito žutog spektra boja /2000K/, što je u skladu s Projektom javne i svečane rasvjete grada Hvara, izrađenog od tvrtke LUXING d.o.o. iz Zagreba.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu donom objave na oglasnoj ploči Grada, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 020-01/13-01/28

URBROJ: 2128-01-01/1-13-01

Hvar, 2. travnja 2013.

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak l. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini društva Komunalno Hvar d.o.o. imenuje se Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2.

 

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-02/13-01/01

URBROJ: 2128-01-01/1-13-02

Hvar, 19. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak l. točka 6. Zakona o lokalnoj i podn.ičnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini društva Nautički centar Hvar d.o.o. imenuje se Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2.

 

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINŠKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-07/13-01/01

URBROJ: 2128-01-01/1-13-02

Hvar, 19. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/i 1 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva

Fontik d.o.o.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini društva Fontik d.o.o. imenuje se Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2.

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu Fontik d.o.o. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINŠKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-06/13-01/01

URBROJ: 2128-01-01/1-13-02

Hvar, 19. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak l. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj`: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Crrada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva

Hvarski vodovod d.o.o.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini društva Hvarski vodovod d.o.o. imenuje se Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2.

 

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 325-01/13-01/19

URBROJ: 2128-01-01/1-13-02

Hvar, 19. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva

Eko Hvar j. t. d.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini društva Eko Hvar j.t.d. imenuje se Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2.

 

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu Eko Hvar j. t. d. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-03/13 -01/01

URBROJ: 2128-01-01/1-13-02

Hvar, 19. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7%09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Sportski centar Hvar d. o. o.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštiru društva Sportski centar Hvar d.o.o. imenuje se Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2.

 

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu Sportski centar Hvar d.o.o. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-04/13-01/01

URBROJ: 2128-01-01/1-13-02

Hvar, 19. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva

For d. o. o.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini društva For d.o.o. imenuje se Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2.

 

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu For d.o.o. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-08/13-01/01

URBROJ: 2128-01-01/1-13-03

Hvar, 19. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o….. 65
 2. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o. 65
 3. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu u trgovačkom društvu Fontik d.o.o…………………. 66
 4. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu u trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o…. 66
 5. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu u trgovačkom društvu Eko Hvar j.t.d. …………….. 66
 6. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu u trgovačkom društvu Sportski centar Hvar d.o.o. 67
 7. Zaključak o prihvaćanju Izjave trgovačkog društva For d.o.o. za 2012. godinu …………………………………… 67
 8. Rješenje o izboru Odbora za financije i proračun…………………………………………………………………………….. 67
 9. Rješenje o izboru Odbora za statut i poslovnik……………………………………………………………………………….. 68
 10. Rješenje o opozivu predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva Fontik d.o.o………………………….. 68
 11. Rješenje o opozivu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o………………… 68

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Zaključak o utvrdivanju konačnog prijedloga UPU-a naselja Brusje …………………………………………………. 68
 2. Zaključak o zabrani uporabe obojanog svjetla…………………………………………………………………………………. 69
 3. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
 4. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
 5. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Fontik d.o.o. 70
 6. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Hvarski vodovod d.o.o…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
 7. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Eko Hvar j.t.d.              70
 8. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Sportski centar Hvar d.o.o…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71
 9. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva For d. o. o.    71

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus