Službeni glasnik – br. 04 / 2016

 

pdf


 

 

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA HVARA

 GODINA XXIII.  BROJ 4.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn - Hvar, 1. srpnja 2016. godine plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

                Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o  polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst,  6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 20. sjednici održanoj dana 30. lipnja  2016. godine,  d o n o s i

 G O D I Š NJ I    I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2015. godinu sadrži:

 

 1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu  novca i kapitala,
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,te
 7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

 

 

Članak 2.

                Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2015.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/16-01/10

Urbroj: 2128/01-02-16-04

Hvar, 30. lipnja 2016. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                                                                 Fabijan Vučetić, v.r.

 

 

Naziv:  GRAD HVAR                                                                      Matični broj: 02541122

Adresa: Milana Kukurina 2, 21450 HVAR                                       Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084                                                                             Šifra grada: 153

RKP: 30509                                                                                        Razina: 22

 

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 2015. GODINU                                                                  

PRIHODI  I  PRIMICI

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 93,07%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:

-          Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 94,20%, što je malo odstupanje u odnosu na plan.

-          Pomoći (skupina 63) su ostvareni sa 61,28%, što je znatno manje od planiranih pomoći. Značajnije pomoći koje su planirane a nisu realizirane su: pomoći iz EU fondova za uređenje zgrade vrtića, te dio pomoći ministarstva kulture za zgradu „Arsenala“ (doznačeno početkom 2016.).

-          Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 96,72%, što je u malo odstupanje u odnosu na plan, najveće odstupanje je kod pozitivnih tečajnih razlika koje su planirane u manjem iznosu od ostvarenja, a radi se o pozitivnim teč.razlikama uzrokovanim porastom tečaja USD na oročena sred.ostvarena prodajom „Vile Leonidas“.

-          Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 106,28%, što je nešto više u odnosu na plan.

-          Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 98,72%, što je u skladu sa planom.

-          Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 136,30%, što je više od plana zbog više naplaćenih prometnih kazni.

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa svega 8,51%, iz razloga jer nije realizirana prodaja zemljišta, a i prihodi od prodaje stanova su manji od planiranih.
 2. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
 3. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 92,55%.

 

RASHODI  I  IZDACI

 1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 85,83%  u odnosu na plan, izvršenje po skupinama je slijedeće:

-             Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 98,51% što je u skladu sa planom.

-             Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 90,50%, manje izvršenje je kod većine pojedinačnih rashoda.

-             Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 93,74% , što je u skladu sa planom.

-             Pomoći (skupina 36) su izvršene sa 81,01%, a odnose se na pomoći korisnicima drugih proračuna.

-             Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 77,96%, radi se o troškovima vezanim za socijalni program, a izvršeni su samo oni izdaci koji su bili nužni, iako se nastojalo pripomoći svim socijalno ugroženim skupinama građana.

-             Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 65,55%, najznačajnije odstupanje je kod izvanrednih rashoda (podskupina 385 – proračunska pričuva), te kapitalnih pomoći (podskupina 386), jer nije bilo realizacije svih planiranih programa od strane trg.društava (Komunalno Hvar i Hvarski vodovod).

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 68,37%, a izvršenje po skupinama je slijedeće:

-             Rashoda za nabavu neproizvedene materijalne imovine (skupina 41) nije bilo.

-             Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su sa 81,48%, nerealizirani su određeni izdaci vezani za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, opremu te prostorne planove.

-             Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) izvršeni su sa 63,58%. Izdaci su vezani za ulaganja u zgradu Arsenal, Palaču Vukašinović, te zgradu Dj.vrtića Hvar, slabije izvršenje je uzrokovano izostankom realizacije nekih planiranih radova.

 1. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su sa 91,84%, a u skladu su sa planom.
 2. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 80,66% u odnosu na plan.

 

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

 1. Glava: 00101
 2. Program: 1001 je izvršen sa 94,56%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Izvršeni rashodi su u skladu sa planom, nije bilo prekoračenja planiranih iznosa.
 3. Program: 1002 je izvršen sa 92,97%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, a izvršeni su u skladu sa planom.
 4. Program: 1003 je izvršen sa 99,48%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
 5. Program: 1004 je izvršen sa 38,04%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih i uredskih prostora, a manje izvršenje je vezano za nerealizaciju određenih radova.
 6. Program: 1005 je izvršen sa 100%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva, u konkretnom slučaju radi se o potpori Udruženju obrtnika o.Hvara.
 7. Program: 1006 je izvršen sa 93,82%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova. Nije bilo izdataka za kupnju zemljišta za ceste, a izdaci za gradnju i održavanje su nešto manji od planiranih.
 8. Program: 1007 je izvršen sa svega 2,89%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Značajno odstupanje je vezano za pomoć Komunalnom za sanaciju odlagališta komunalnog otpada i gradnju- dogradnju kanalizacije jer se kasni sa realizacijom radova, a nije bilo ni rashoda vezanih za održavanje oborinske kanalizacije.
 9. Program: 1008 je izvršen sa 44,65%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela. Rashodi su manji od planiranih jer nije bilo kupnje zemljišta, a rashodi za planove i geodatske poslove nisu u potpunosti realizirani.
 10. Program: 1009 nije izvršen, radi se o programu razvoja tj. dogradnje vodovodne mreže. Realizacija programa je uvjetovana tempom radova koje vodi Hv.vodovod Jelsa.
 11. Program: 1010 je izvršen sa 98,25%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je u planiranim iznosima.
 12. Program: 1011 je izvršen sa 72,67%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Realizacija ovog programa je manja od planiranog zbog manjih ulaganja u izgradnju javnih površina, te manjih pomoći Komunalnom za nabavku opreme za čišćenje javnih površina.
 13. Program: 1012 je izvršen sa 28,03%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju i održavanje gradskog groblja i mrtvačnice, uključujući i kupnju zemljišta. Izvršenja izgradnje i kupnje zemljišta nije bilo, a održavanje je izvršeno sa 80,74%.
 14. Program: 1013 je izvršen sa 72,44%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Ovaj program je realiziran u skladu sa planom, osim dijela koji se odnosi na uređenje (održavanje) obalne šetnice.
 15. Program: 1014 je izvršen sa 81,48%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije Hitnoj medicinskoj pomoći izvršene su sa 100%, dok su donacije ostalim zdravstvenim ustanovama izostale.
 16. Program: 1015 je izvršen sa 90,77%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada. Program je uz manje odstupanje izvršen u skladu sa planom i programom.
 17. Program: 1016 je izvršen sa 70,61%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u očuvanje spomenika kulture. Manje izvršenje programa je uglavnom vezano za manje izvršenje ulaganja u zgradu Arsenal i Palaču Vukašinović, kao i rashoda vezanih za održavanje i opremanje spomenika kulture.
 18. Program: 1017 je izvršen sa 89,07%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Izvršenje je u skladu sa planom.
 19. Program: 1018 je izvršen sa 77,13%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Potpora strankama je realizirana u skladu sa Odlukom o financiranje političkih stranaka, dok je potpora ostalim udrugama vezana za zahtjeve udruga, te ocjenu o stvarnim aktivnostima pojedine udruge.
 20. Program: 1019 je izvršen sa 87,61%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta. Neke planirane donacije su izostale jer nije bilo zahtjeva za pojedine planirane aktivnosti u školstvu.
 21. Program: 1020 je izvršen sa 78,82%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi i socijalne pomoći. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći. Nije bilo izdataka vezanih za gradnju doma za starije.

 

 1. Glava: 00102

1.       Program: 2001 je izvršen sa 95,16%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog

Proračuna za djelatnost Dječjeg vrtića Hvar, te za dodatno ulaganje na zgradi Dj.vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom, osim manjeg odstupanja kod dodatnog ulaganja na zgradi dj.vrtića.

 

 1. Glava: 00103

1.       Program: 3001 je izvršen sa 97,44%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog proračuna za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa  je u skladu sa planom.

 

Hvar, 28. travnja 2016.god.

 

Voditeljica Službe za proračun i financije:                                                                                            Zakonski predstavnik:

Margita Petrić Hraste, v.r.                                                                                            Rino Budrović, dipl.ing., v.r

 


                Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine» br. 124/14) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 20. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2016. godine donosi

 

ODLUKU

O RASPODJELI REZULTATA, TE POKRIĆU MANJKOVA IZ OSTVARENIH VIŠKOVA

 

1.   U Bilanci stanja na dan 31.12.2015.godine, iskazani su viškovi prihoda poslovanja u svoti od =13.634.698,59 kuna, a istovremeno su iskazani manjkovi prihoda od nefinancijske imovine (bez viškova od prodaje Vile Leonidas) u svoti od =7.407.789,83 kune, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =183.684,30 kuna.

2.   Izvršiti pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u svoti od =7.407.789,83 kune, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =183.684,30 kuna (ukupno =7.591.474,13 kuna) iz viškova prihoda poslovanja.

3.   Ostale viškove prihoda koristiti u skladu sa namjenama utvrđenim Proračunom za 2016. godinu.

4.   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/16-01/10

Urbroj: 2128/01-02-16-05

Hvar, 30. lipnja 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora («Narodne novine», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 20. sjednici održanoj   2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokaciji Dolac u Hvaru

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku KONZUM trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb, M. Čavića 1 a, sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju poslovnog objekta označenog kao čest. zgr. 587/1 površine 209 m2, 587/2 površine 154 m2, 587/3 površine 314m2 i čest. zem. 386/1 površine 308 m2 upisane u zk.ul. 894 k.o. Hvar, (Grad Hvar je uknjižen kao suvlasnik za 27/30 dijela, a HVAR d.d. Hvar, V. Stošića 5 za 3/30 dijela) u Hvaru, na lokaciji Dolac, ukupne površine 985 m2, u vlasništvu Grada Hvara 886,50 m2.

 

Članak 2.

 

Prihvaća se ponuda KONZUM trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb, M. Čavića 1 a od 11. ožujka 2016. godine, za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke na određeno vrijeme od dvije (2) godine i to od 10. rujna 2016. do 09. rujna 2018. godine, za obavljanje registrirane djelatnosti- trgovine, uz uvjet redovitog izvršavanja obveza iz ugovora o zakupu i podmirenja dospjelih obveza prema jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnom proračunu, osim ako je posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu osiguranja plaćanja-zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 3.

 

Zakupnina za poslovni prostor u vlasništvu Grada Hvara iz članka 1. ove Odluke iznosi 886,50 m2x150,00kuna= 132.975,00 kuna mjesečno plus PDV.

 

Članak 4.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza prema jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnom proračunu, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada podmirenim obvezama, te dostavi zadužnicu na iznos zakupnine i troškova ovjerenu od javnog bilježnika. Nakon ispunjenja obveza iz prethodnog stavka sklopiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora sa sadašnjim zakupnikom.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/14-01/09

URBROJ: 2128/01-02-16-18

Hvar, 30. lipnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst. 6/13, 11/13 i 8/14), članka 28. u svezi sa člankom 9. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 39/09 i 127/10 ) i članka 10. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («NN», broj: 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Hvara na 20. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2016. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju novog člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara

 

I.

 

U Stožer zaštite i spašavanja Grada Hvara imenuju se: Ante Buzolić, direktor Nautičkog centra Hvar d.o.o.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/16-01/09

URBROJ: 2128/01-02-16-03

Hvar, 30. lipnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine”, broj 82/15),i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 20. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2016. godine, donosi

 

ANALIZU STANJA

sustava civilne zaštite Grada Hvara u 2015. godini

 

I. UVOD

 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Grad Hvar dužan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/15) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

 

II. PREVENTIVNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA I ORGANIZIRANJE SNAGA CIVILNE ZAŠTITE

 

 

Općenito

 

Sustav civilne zaštite na području Grada Hvara organiziran je sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i važećim podzakonskim aktima, a od stupanja na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite (23. srpnja 2015.) sustav se treba organizirati sukladno odredbama toga Zakona, važećih podzakonskih akata i akata Grada Hvara donesenih na temelju Zakona i važećih propisa.

Grad Hvar je donio sljedeće akte iz područja zaštite i spašavanja, odnosno civilne zaštite:

1.   Gradsko vijeće Grada Hvara imenovao je novi Stožer zaštite i spašavanja Grada Hvara, obzirom da su u Gradu Hvaru provedeni prijevremeni lokalni izbori za Gradsko vijeće i Gradonačelnika u ožujku 2015.g., i to Rješenjem: Klasa:214-01/l 5-01/07 Ur.Broj: 2128-01-02-15-03 od 15. svibnja 2015. godine, kada je zakazana sjednica Gradskog vijeća Grada Hvara. Rješenje je objavljeno u Službenom glasniku Grada Hvara, broj: 4/15. Uvidom u Rješenje može se konstatirati daje Stožer imenovan sukladno članku 28. u svezi sa člankom 9. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» 174/04. 79/07, 39/09 i 127/10) i Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj: 40/08 i 44/08).

2.   Gradsko vijeće Grada Hvara donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara, te je i imenovalo Zapovjedništvo civilne zaštite za područje svoje nadležnosti sukladno članku 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine», broj 40/08 i 44/08).

3.   Grad Hvar ima izrađenu Procjenu zaštite od požara i na temelju te procjene izrađen Plan zaštite od požara, koje dokumente je potrebno ažurirati, uskladiti s važećim propisima.

4.   Gradsko vijeće Grada Hvara donijelo je Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara

5.   Grad Hvar ima Operativni plan evakuacije i zbrinjavanje turista.

6.   Stožer zaštite i spašavanja Grada Hvara raspravilo je izvješće koje je izradio DVD Hvar

7.   Nastavljena je komunikacija između Aero-kluba na području Agera – Starog Grada i DVD-a Hvar vezano uz požarnu dojavu. Tako da se istovremeno dok se obavljaju panoramski letovi pozornost posvećuje i protupožarnom osmatranju.

8.   Gradska firma “Nautički centar Hvar d.o.o” u 2015. godini imala je veći broj aktivnosti spašavanja na moru odnosno intervencija zajedno sa Policijskom postajom Hvar, Lučkom kapetanijom, Dobrovoljnim vatrogasnim društvom „Hvar”. Ukupno 145 intervencija, od toga 15 intervencija većeg opsega i 130 intervencija manjeg opsega, stoje povećanje od cea 20% u odnosu na prijašnje razdoblje. Događaju se operacije složenijeg opsega djelovanja kao požar, nasukavanja većih odnosno manjih plovila, što se zajedničkim djelovanjem spomenutih subjekata uspješno rješava.

9.   S Hrvatskim šumama d.o.o., Šumarijom Hvar u skladu s planom održavanja i probijanja protupožarnih putova, obavljeni su radovi vezani za održavanje postojećih putova u manjem obimu, prvenstveno zbog nedostatka financijskih sredstava. Isto tako inicijativom Grada Hvara i privatnih osoba, asfaltirano je i betonirano približno cea 200 metara protupožarnih putova i na taj način osigurana kvalitetnija komunikacija za potrebe intervencije.

10.           Stanje opskrbom pitkom vodom koja se može koristiti za gašenje požara je dobra. Na dionici  Sv. Nedjelja – Dubovica, dionici protupožarnog puta, proveden je rezervni opskrbni cjevovod za Grad Hvar, naselje Milnu i Zaraće u dužini 2.000 metara i kao takav može poslužiti kao priključak za eventualnu protupožarnu intervenciju

11. Stanje gradskog deponija na području Stanišće ocijenjeno je puno boljim od prethodnih godina. Nabavom kompaktora i velikim brojem odrađenih sati rada kompaktora vidljiv je napredak koji ide ka prvoj fazi sanacije. Akcija odvojenog sakupljanja povratne pvc i staklene ambalaže utjecala je na smanjenje ukupne mase smeća. Komunalno Hvar d.o.o. provodi aktivnosti vezano za prikupljanje papira, stakla, te prikupljanje nepovratne pvc ambalaže od strane određenih tvrtki, stoga stanje procjenjujemo boljim od prethodnih godina.

12. Na inzistiranje Grada Hvara a u suradnji s HEP-om promijenjen je veći broj dotrajalih drvenih stupova kojim je vršena opskrba električne energije i na taj način spriječila mogućnost izbijanja požara, a čiji je uzrok prethodnih godina bio upravo dotrajalost HEP-ovih stupova.

13. Gradsko vijeće Grada Hvara je Odlukom (Službeni glasnik Grada Hvara, broj 4/11 i 4/12) dalo na korištenje Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Planinarskom društvu Hvar istočni prostor u glavnoj zgradi na gradskoj tvrđavi Španjola, za obavljanje registrirane djelatnosti do 31. prosinca 2012. godine.

Predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja predlaže Gradu Hvaru iznalaženje prostora koji bi se dao na korištenje HGSS i Planinarskom društvu Hvar za obavljanje redovne djelatnosti i za pohranu opreme.

U izradi su precizne geografske karte u mjerilu 1:25000, koje se izrađuju u suradnji Grada Hvara i Gorske službe spašavanja.

14. Kad se dogodi hitni slučaj bitan je brzi izlazak na teren-lice mjesta, te suradnja svih činbenika koji sudjeluju u zaštiti i spašavanju. Nužna je suradnja Hitne medicinske pomoći i Doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije-Ispostave Hvar, dostupnost laboratorija i rengena izvan radnog vremena.

Plovilo Nautičkog centra Hvar d.o.o. potrebito je opremiti koferom za hitne intervencije, a ambulante na Trgu sv. Stjepana moraju imati AED (defibrilator).

Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i Plan zaštite i spašavanja za Grad Hvar ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite sukladno članku 97. Zakona o sustavu civilne zaštite, kao i važeći propisi navedeni u članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite.

 

III.   STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

1.  Civilna zaštita

 

1.1. Stožer zaštite i spašavanja

 

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Gradonačelnik. Stožer zaštite i spašavanja se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Obveze članova Stožera zaštite i spašavanja u stožeru i načini povezivanja te stvaranje uvjeta za provođenje:

-        kontinuiranog preventivnog rada svih članova,

-        osiguravanje dvosmjerne komunikacije prema tijelu kojeg predstavlja član i usklađenog djelovanja na zajedničkom cilju svladavanja krize,

-        stvaranje stručnih timova u nadležnosti tijela kojeg predstavlja član i kontinuirana priprema baze podataka raspoloživih resursa,

-        pravovremenog reagiranja i odlučivanja,

-        kontinuiranog osposobljavanja i uvježbavanja,

-        kontinuiranog ažuriranja podataka o članovima.

Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite, koji se obilježava 1. ožujka, Stožer zaštite i spašavanja Grada Hvara će ubuduće održavati svečanu i radnu sjednicu.

Sastav Stožera mijenjat će se (ažurirati) po potrebi, u zavisnosti od predvidivih i nepredvidivih personalnih promjena.

Odlukom Gradskog vijeća od 15. svibnja 2015., Gradsko vijeće Grada Hvara imenovalo je članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara u sastavu:

1.   Rino Budrović, dipl. ing., gradonačelnik Grada Hvara, načelnik

2.   Ivko Gavranić, načelnik Policijske postaje Hvar, član

3.   Nikola Škare, zapovjednik DVD Hvar, član

4.   Željko Šeravić, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove u PUZS Split

5.   Mladen Mužinić, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Split, član

6.   Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o., član

7.   Milan Lakoš, član

8.   Drago Carić dr., predstavnik Doma zdravlja, Ispostava Hvar, član

9.   Antun Matković, zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara, član.

 

1.2. Zapovjedništvo civilne zaštite

 

Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara poziva se i aktivira u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada, za zapovijedanje aktivnostima, snagama i sredstvima civilne zaštite.

Sastav Zapovjedništva mijenjat će se (ažurirati) po potrebi, u zavisnosti od predvidivih i nepredvidivih personalnih promjena.

Odlukom Gradskog vijeća od 15. svibnja 2015., o izmjeni Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje, u Zapovjedništvo civilne zaštite imenovani su:

1.   Antun Matković, zapovjednik

2.   Panajoti Gilve,

3.   Željko Šeravić, voditelj odjela za preventivne i planske poslove u PUZS,član

4.   Joško Martinić, član

5.   Maja Budrović, član

6.   Ivan Pejović, član

7.   Drago Carić, dr., član

8.   Pjer Filičević, član

9.   Ivica Novak, član.

 

 

 

 

1.3.   Postrojbe civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite i voditelji skloništa

 

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Grada Hvara određen je temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Hvar.

Navedenim dokumentima u potrebno je osnovati:

-     Postrojba opće namjene Grada koja sačinjava: zapovjednik i ekipe, a svaka ekipa ima svoga voditelja.

-     Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite po naseljima.

 

1.4. Preventiva i planovi civilne zaštite

 

Za Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Hvar, potrebno je izraditi:

a)   Plan zaštite i spašavanja i Plan Civilne zaštite,

b)   Procjena zaštite od požara Grada Hvara (revidirana).

c)   Plan zaštite od požara Grada Hvara (revidirani).

d)   Operativni plan za evakuaciju i zbrinjavanje turista na području Splitsko-dalmatinske županije – Izvod za Grad Hvar, sa planom postupanja i prilozima Zapovjedi za provođenje djelomične ili potpune evakuacije,

e)   Program pripreme sustava zaštite i spašavanja za zimsko razdoblje,

f)    Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja sa svim prilozima uključujući i Organizaciju i način pozivanja organiziranih snaga civilne zaštite s prilozima od 1 – 6,

g)   Plan pozivanja zapovjedništva Civilne zaštite.

Nadležno tijelo Grada Hvara će urediti način utvrđivanja naknade vlasnicima za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja ili za privremeno ograničenje u izvršavanju vlasničkih prava, te način utvrđivanja naknade štete ako je pri tome pokretnina oštećena ili uništena.

Za angažiranje pokretnina odnosno materijalno-tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju velikih nesreća i katastrofa, odnosno Stožer zaštite i spašavanja, koristi službu komunalnog redarstva iz sastava djelatnog osoblja Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

S davateljima materijalno-tehničkih sredstava Grad Hvar će zaključiti Ugovor o korištenju istih.

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Grada, nadležno tijelo Grada a sa svojim stručnim službama provodit će upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju (ako do istih dođe), putem pisanih obavijesti na oglasnim pločama i putem letaka te kroz održavanje sastanaka i tribina.

Građani su putem sredstava javnog informiranja također upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.

Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja te kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija Grada.

 

 

 

1.5. Skloništa

 

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.

Grad Hvar je obvezan na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara, no s obzirom na njegove ograničene financijske mogućnosti, isti će teško moći financirati njegovu izgradnju, ali će Gradsko vijeće radi osiguranja građenja skloništa unutar područja Grada putem Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara i Planom urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, odrediti potencijalnu lokaciju za gradnju skloništa na području Grada. Planom Civilne zaštite koji je u izradi, skloništa i odgovorne osobe u njima biti će predviđeni podrumski i drugi pogodni objekti za sklanjanje.

 

2.  Vatrogastvo

 

Na području Grada Hvara djeluje Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar. Postrojba pruža ispomoć DVD-ima susjednih gradova i općina na otoku Hvaru.

Na osnovi mjesečnih pregleda intervencija za 2015. godinu, odrađeno je ukupno

U godini 2015. Imali smo 86 intervencija: od toga: šumski požar-23, požar objekta-11, ispumpavanje brodova-8, tehničke intervencije-14, požar kontejnera-8, prometne intervencije-4, potraga za nestalim-3, pranje ceste-6, vježbe-2, osiguranje-2, lažne dojave-5. Posebno je razmatrana problematika na otvorenom požara koji su sa strane zapovjedništva ocijenjeni kao dobro rukovođeni te daje postupano u skladu s pravilima struke. Zaključeno je daje potreban veći angažman za završetak izgradnje Vatrogasnog doma koji je gotovo pri samom završetku. Projekt dovršetak izgradnje Vatrogasnog doma DVD-a prijavljen je na Ministarstvo mora prometa i infrastrukture kao kapitalni projekt Grada Hvara za 2010. i 201 1. godinu. Grad Hvar je opremljenost DVD-a Hvar procijenio dobrim, postojeća i specijalistička oprema je dobra i redovito se održava. Vježbe DVD-a Hvar su redovite skoro svakodnevne, te se posebno radi na edukaciji mlađih kadrova. Procjena je DVD Hvar ima izrazito kvalitetan stožer .

Grad Hvar pristupio je izradi revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija prihvaćajući ponudu ZAST-a d.o.o. iz Splita kao najpovoljnijeg izrađivača.

Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće u protekloj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Grada.

 

3. Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje

 

U 2015. godini, u izravnim kontaktima s slijedećim udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje: Hrvatska gorska služba spašavanja, Crveni križ – Gradsko društvo Hvar, Lovačko društvo Hvar – Stari Grad, Aero klub „Faros” Stari Grad, ronilački klub Pelegrin, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima te podacima koji se odnose na daljnje materijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruga u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrđene su njihove aktivnosti.

Koncem 2010. je u Gradu Hvaru osnovana je Podružnica Hrvatske gorske službe spašavanja, a potom je upriličena i obuka za pripadnike nove obavještajne točke. Pristupilo joj je 20-tak otočana koji posjeduju određeno iskustvo i vladaju vještinama kretanja po nepristupačnim terenima.

 

4. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti

 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Grada imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja:

-        Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostave Hvar,

-        Hitne medicinske pomoći Split, Ambulanta Jelsa – Jelsa,

-        Lučke kapetanije Split, Ispostava Hvar,

-        Nautički centar Hvar d.o.o, Hvar

-        Hrvatskih šuma Split, Ispostava Hvar-Jelsa,

-        Veterinarske ambulante „Pharos”‘ (u stečaju) – Stari Grad,

-        Hvarskog vodovoda d.o.o. – Jelsa,

-        Komunalnog Hvar d.o.o.,

-        Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar,,

-        Županijskih cesta Split, Nadcestarije Makarska, RJ Hvar – Vrbanj,

-        HEP-a Distribucija, Pogona Hvar – Stari Grad,

-        Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Hvar,

-        Centra za socijalnu skrb Split, Ispostave Hvar – Hvar,

-        Županijski centar 112 Split – Split.

Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Plana zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Grada.

 

IV  ZAKLJUČAK

 

Predložena Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara za 2015. godinu prihvaća se u cijelosti.

Temeljem iste Analize Gradsko vijeće Grada Hvara utvrdit će Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara u 2016. godini, s potrebnim aktivnostima, pravcima djelovanja i financijskim sredstvima, u skladu s Proračunom Grada Hvara za 2016. godinu.

Izvod iz proračuna o realiziranim sredstvima za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015.

godini

 

 

 

Izvod iz proračuna o realiziranim sredstvima za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini

 

Tablica 1.

R. br.

Opis pozicije

Realizirano u 2015.

1.

CIVILNA ZAŠTITA

0,00 kn

 

UKUPNO:

0,00 kn

2.

VATROGASTVO(DVD – Hvar)

- sredstva za redovan rad

- za dovršetak vatrogasnog doma

- za sezonske vatrogasce

- za osiguranje PP ljudstva

- za Plan zaštite od požara

1.350.000,00 kn

700.000,00 kn

35.000,00 kn

2.974,00 kn

16.250,00 kn

 

UKUPNO:

2.104.224,00 kn

3.

SKLONIŠTATekuće održavanje

-

Tehnička kontrola Investicijsko održavanje

-

 

UKUPNO

-

4.

HGSHRVATSKI CRVENI KRIŽ

Sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti sustava ZlS-a

10.000,00 kn

43.027,99 kn

 

UKUPNO:

53.027,99 kn

5.

OSTALE UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZIS(Sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačar sposobnosti sustava ZlS-a

0,00 kn

 

UKUPNO:

0,00 kn

6.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZIS REDOVITA DJELATNOSTHitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, veterinarska služb zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čišćenje groblja drugo) kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za ZIS

- Dogradnja i financiranje sposobnosti služba i pravnih osoba koj< su posebno značajne za sustav ZlS-a

 

UKUPNO:

 

SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZIS

2.157.251,99 kn

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 214-01/16-01/05

URBROJ: 2128/01-02-16-02                                                                                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Hvar, 30. lipnja 2016.                                                                                                               Fabijan Vučetić, v.r.

 

 

 

                Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine”, broj 82/15),i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 20. sjednici održanoj dana 30 . lipnja 2016. godine, donosi

 

SMJERNICE

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Hvara od 2016. do 2019. godine

 

I. UVOD

 

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine”, broj 82/2015) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građa na, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj razini te povezuje resurse i sposobnosti sudionika operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno-ekonomske, infrastrukturne i sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila.

Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje plana civilne zaštite, procjene rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se postigao najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga.

 

II. SMJERNICE

 

1.   OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

1.   Stožer civilne zaštite,

2.   operativne snage vatrogastva,

3.   operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,

4.   operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,

5.   udruge,

6.   postrojbe i povjerenici civilne zaštite,

7.   koordinatori na lokaciji.

Temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 6. Zakona o civilnoj zaštiti Gradonačelnik je odgovoran za osnivanje operativnih snaga civilne zaštite sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite, te sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 2. Zakona, donosi plan vježbi civilne zaštite odnosno vrstu i način provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Grad Hvar će sukladno članku 20. stavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite zajedno sa operativnim snagama civilne zaštite voditi i ažurirati bazu podataka o pripadnicima i resursima operativnih snaga, te o promjenama dostavljati podatke Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje putem Područnog ureda Split.

 

1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

 

Budući da do donošenja ovih smjernica čelnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje nije donio Pravilnik kojim će se odrediti sastav stožera, način rada kao i uvjeti imenovanja načelnika, zamjenika i članova stožera, Gradonačelnik će po donošenju navedenog Pravilnika osnovati Stožer civilne zaštite Grada Hvara.

Članovi stožera civilne zaštite obvezni su završiti osposobljavanje koje provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite.

Do osnivanja stožera civilne zaštite mjerodavan je Stožer zaštite i spašavanja Grada Hvara i Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara te ih je potrebno upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite.

 

1.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva (temeljni zakoni: Zakon o zaštiti od požara/”NN” 92/10/ i Zakon o vatrogastvu /„NN” 106/99, 1 17/01, 36/02, 96/0 3,174/04, 38/09 i 80/10/).

Pravilnikom o minimumu tehničkih sredstava i opreme propisan je minimum tehničke opreme i sredstava potreban da bi vatrogasna postrojba mogla obavljati vatrogasnu djelatnost sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.

Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija utvrđuju se razine ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i zaštitne mjera, a kojim se između ostalog daje prikaz postojećeg stanja, ustroj vatrogasne postrojbe, radi analiza požarne ugroženosti te predlažu mjere – dakle procjenom se određuje potreban broj vatrogasaca za pojedino ugroženo područje, a onda se prema tome po prije navedenom pravilniku oprema postrojba i određuje vrsta i veličina postrojbi.

U razdoblju od 2016. do 2019. godine potrebno je provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, sve prema Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94). te članku 28., st. 2 Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04. 38/09, 80/10).

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine”, broj 92/10.) u razmatranom razdoblju potrebno je:

-        ažurirati Procjenu i Plana zaštite od požara Grada Hvara

-        donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara

-        izraditi izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara

-        donijeti plan motrilačko-dojavne službe za vrijeme povećane požarne opasnosti otvorenog prostora.

-        plan zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave usklađivati s novonastalim uvjetima.

-        prema čl. 17. Zakona u cilju održavanja i provjere provedbe preventivnih mjera zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe održavaju protupožarne vježbe, na način i u vremenu koje odredi ministar.

 

1.3.   OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA

 

Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je Gradsko društvo Hvar koje je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama u izvršavanju obveza sustava civilne zaštite sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim važećim propisima.

Osim navedenog Gradsko društvo Crvenog križa traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć za potrebe na području svog djelovanja, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja i epidemija.

Grad Hvar nastaviti će sa financiranjem Gradskog društva crvenog križa sukladno važećim propisima.

 

1.4.   OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

 

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja HGSS.

Grad Hvar financira programske aktivnosti HGSS Stanice Split, temeljem dostavljenih godišnjih programa utvrđenim Planom proračuna te sukladno stanju financijskih sredstava u proračunu grada Hvara.

Kroz naredno razdoblje Grad Hvar će sporazumom definirati odnos sa HGSS – Stanica Split.

 

1.5. UDRUGE

 

Na području Grada Hvara djeluju udruge koje različitim aktivnostima njeguju specifična znanja i vještine koje mogu unaprijediti učinkovitu provedbu mjera zaštite i spašavanja u sustavu civilne zaštite.

Potrebno je napraviti popis udruga od značaja za sustav civilne zaštite te ih dodatno financirati kako bi svojim aktivnostima što kvalitetnije osposobljavali svoje članove i nabavljali opremu koja će se koristiti za njihovu redovnu aktivnost ali će biti važna i u slučaju izvanrednih situacija. Udruge koje su od interesa za sustav civilne zaštite npr. Udruge građana za zaštitu i spašavanje- Lovačka udruga otoka Hvara, Lovna podružnica Hvar Nautički centar Hvar d.o.o. i Ronilački klub Pelegrin, Hrvatska gorska služba spašavanja -obavještajna točka za otok Hvar, pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite i svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnost temeljnih operativnih snaga.

Za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa Grad Hvar organizirat će po potrebi i sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

 

1.6.   POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

 

Postrojbe civilne zaštite

 

Grad Hvar će po donošenju procjene rizika osnovati postrojbe civilne zaštite, propisati materijalni i osobni ustroj postrojbi civilne zaštite te popuniti postrojbe civilne zaštite sukladno članku 33. Zakona o sustavu civilne zaštite.

 

Povjerenici civilne zaštite

 

Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje Gradonačelnik za pojedine mjesne odbore sukladno članku 33. stavak 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite.

Do donošenja navedenog dokumenta ostaju na snazi Odluka o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara.

 

Povjerenici i zamjenici

 

-        sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,

-        daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanju u sustavu civilne zaštite.

-        sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije,sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite, organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavještavaju inspekciju civilne zaštite.

 

1.7.   PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuju se odlukom predstavničkog tijela, a na prijedlog izvršnog tijela sukladno članku 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite.

Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih općih akata.

 

2.   PROCJENA RIZIKA I PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

 

Grad Hvar donijet će procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite temeljem članka 97. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa, Pravilnika o mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju i Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite.

Procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja doneseni temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju ostaju na snazi do donošenja procjena rizika i planova djelovanja civilne zaštite.

 

III.   ZAVRŠNA ODREDBA

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Hvara za razdoblje od 2016. do 2019. stupaju na snagu prvog dana nakon objave u ..Službenom glasniku”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 214-01/16-01/06

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 30. lipnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine”, broj 82/15),i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 20. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2016. godine, donosi

PLAN RAZVOJA

sustava civilne zaštite Grada Hvara za 2016. godinu

 

Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Hvara za 2015. godinu, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava, stožera zaštite i spašavanja, udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Hvara za 2016. godinu.

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Hvara za 2016. godinu.

povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava Proračuna Grada koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite.

Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:

 

1. CIVILNA ZAŠTITA

 

Do osnivanja Stožera civilne zaštite Grada Hvara mjerodavni će biti Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara te ih je potrebno upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/2015) odnosno sa mjerama sustava civilne zaštite, ustrojavanjem sustava civilne zaštite, djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite.

Tijekom 2016. godine u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Split i Uredom za obranu, izvršiti popunu postrojbi civilne zaštite Grada Hvara.

Potrebno je nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim sredstvima predviđenim Proračunom, a prema planu opremanja.

 

2. VATROGASTVO

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar kao okosnica ukupnog sustava zaštite i spašavanja na području Grada i u 2016. godini treba biti najznačajniji operativni kapacitet sustava zaštite i spašavanja – u spremnosti 24 sata dnevno.

Potrebno je izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planu zaštite od požara. Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem DVD Hvar sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, te kontinuirano provoditi njihovo osposobljavanje.

 

3.   UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

 

U 2016. godini u Proračunu osigurati sredstva za financiranje njihovih programskih aktivnosti ali i za nabavku opreme koja će se moći, uz već postojeću, koristiti i u slučaju izvanrednih situacija.

 

 

 

 

 

4.   PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI NEKOG INTERESA ZAŠTITE I   SPAŠAVANJA STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA GRADA HVARA DOBITI ZADAĆE

 

Sa pravnim osobama koje će poradi nekog interesa zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara dobiti zadaće potrebno je održati sastanak na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite.

U narednom razdoblju definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom opremom, usavršavanjem, o bukom, vježbama i sl.) u cilju jačanja jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.

 

5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

 

Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite, te iz tog razloga potrebno kontinuirano vršiti:

-        upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice Grada,

-        izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima.

Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva. Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva.

 

6.   FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Stoga je u Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018 godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, planiraju slijedeće stavke:

 

 

VATROGASTVO
Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar
Redovna djelatnost

-2016. godina-

1.300.000,00 kn

Dovršetak vatrogasnog doma

-2016. godina-

300.000,00 kn

Rashodi za protupožarnu zaštitu

-2016. godina-

60.000.00 kn

Sufinanciranje nabave vatrogasnog vozila

-2016. godina-

50.000,00 kn

CIVILNA ZAŠTITA

-2016 godina-

20.000,00 kn

Razvoj sustava zaštite i spašavanja

-2016 godina-

20.000,00 kn

HCK – Gradsko društvo CK Hvar

-2016. godina-

44.386,29 kn

HGSS – Hrvatska gorska služba spašavanja

-2016. godina-

10.000,00 kn

Ukupno za 2016. godinu

 

1.784.386,29 kn

VATROGASTVO

-2017.godina-

1.400.000.00 kn

-2018.godina-

1.450.000.00 kn

CIVILNA ZAŠTITA

-2017.godina-

20.000,00 kn

-2018.godina-

20.000,00 kn

HGSS – Hrvatska gorska služba spašavanja

-2017.godina-

10.000.00 kn

-2018.godina-

10.000.00 kn

HCK – Gradsko društvo CK Hvar

-2017.godina-

45.000,00 kn

-2018.godina-

45.000,00 kn

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 214-01/16-01/07

UBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 30. lipnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (“NN”, broj: 92/10 ); temeljem Zakona o vatrogastvu (“NN”, broj: 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04- pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10); sukladno Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini (“NN”, broj: 36/15 ), te članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09. 8/09, 1/1 1, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 20. sjednici održanoj dana 30. linja 2016. godine, donosi

 

PLAN

operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2016. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

 

OPERATIVNI PLAN je sačinjen u suradnji sa ŠUMARIJOM HVAR, DOBROVOLJNIM VATROGASNIM DRUŠTVOM HVAR, KOMUNALNO HVAR d.o.o. i TURISTIČKOM ZAJEDNICOM GRADA HVARA, a temeljem dokumenata: Procjene ugroženosti od požara Grada Hvara i Plana zaštite od požara Grada Hvara izrađenih “ZAST”d.o.o. Zavod za zaštitu na radu. zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline Split.

“Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Split, Šumarija Hvar svoj je Plan zaštite šuma od požara za 2016. godinu donijela, planira službu motrenja i dojave, ophodnje u periodu od 01. lipnja do 15. rujna 2016.godine na području Šumarije Hvar. cijeli otok sa pripadajućim otocima. Po Planu zaštite šuma od požara za 2016.godinu, na području Šumarije Hvar planirano je motrenje i ophodnja po mjestu i vremenu za područje Grada Hvara kako slijedi: ophodnja Milna -Dubovica od 07 do 21 sati. promatračnica Vela Glava -Hvar od 06 do 22 sata. ophodnja Brusje- Vidikovac od 07 do 21 sati.

Grad Hvar ovim planom regulira pitanja protupožarne zaštite na području Grada Hvara, koordinirajući sve radnje s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Hvar, Komunalno Hvar d.o.o., Šumarijom Hvar i Turističkom zajednicom Grada Hvara.

1.   U Gradu Hvaru ne iskazuje se potreba izrade Plana sa zaduženjima i uspostavom ustroja za provedbu mjera čuvanja, tjelesnog osiguranja i drugih oblika preventivne zaštite građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, uključujući i zabranu nekontroliranog i neovlaštenog pristupa.

Objekti “Sunčanog Hvara”, d.d. (hoteli i upravna zgrada) također su zaštićeni i osigurani planom poslovodstva dioničkog društva, od strane djelatnika i zaštitarskih organizacija.

Objekti otvorenih trafostanica u vlasništvu Hrvatske elektroprivrede kao mogući izvor požara, potrebno je osigurati čišćenjem zaštitnog pojasa oko trafostanica, za što je odgovorna Hrvatska elektroprivreda – Pogon Hvar.

 

2.   Temeljem Plana zaštite šuma od požara Šumarije Hvar, samo jedna motrilačka postaja je locirana na području Grada Hvara, promatračnica “Vela glava” Hvar.

U dogovoru DVD-a Hvar i Grada Hvara – na području Grada Hvara uspostavljaju se dva ophodarska mjesta i to:

• TVRĐAVA NA POLJUN (iznad Grada Hvara), od 1. lipnja do 15. rujna 2016. godine – od 00,00 do 24,00 sata;

• VIDIKOVAC LEVANDA (Velo Grablje) – od 1. lipnja do 1. listopada 2016. godine, u vremenu od 07,00 do 01,00 sati.

Dojava požara obavljat će se radio-vezom, odnosno mobitelom putem DVD-a Hvar (koji ima organizirano danonoćno dežurstvo), te putem Centra 112. Odgovorne osobe su:

Rino Budrović, dipl. ing., gradonačelnik Grada Hvara,

Nikola Škare, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar,

Danka Jelen, upraviteljica Šumarije Hvar.

Tijekom protupožarne i turističke sezone 2016., pored zaposlenih “sezonaca” u Hrvatskim šumama, svi zaposleni također sezonski, na rok od 4 mjeseca, od 01. lipnja do 30. rujna, – u motrilačkim i ophodarskim službama, u dogovoru Grada Hvara. Turističke zajednice, Komunalno Hvar d.o.o. i DVD-a Hvar biti će članovi DVD-a Hvar (dobrovoljni vatrogasci s položenim vatrogasnim ispitom).

U DVD-u Hvar tijekom čitave godine uspostavljeno je 24-satno dežurstvo, koje je u periodu od 01. lipnja do 30. rujna “pojačano”, te će biti u izravnoj vezi s motrilačkim postajama i izviđačko— preventivnom ophodarskom službom, koja će u spomenutom razdoblju biti u funkciji svakodnevno od 22,00 sati do 07.00 sati ujutro.

 

3.   GRAD HVAR surađujući s DVD-om Hvar. u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna 2016. godine ustrojava izviđačko-preventivne ophodnje koje na licu mjesta poduzimaju mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti.

Spomenute ophodnje otkrivaju i dojavljuju, ali također odmah počinju gasiti požar, dakle, u začetku požara ostaju na licu mjesta djelujući trenutačno. Djelatno vrijeme izviđačko-preventivne ophodnje je od 22,00 do 07,00 sati, a ophodnju će vršiti po dva vatrogasca (sezonski djelatnici DVD-a, Grada, Turističke zajednice Hvar i Komunalno Hvar d.o.o.) – sa specijalnim vozilom na kojem je instalirana “Tamanini” crpka.

Odgovorne osobe za provedbu ove mjere su:

Mate Jeličić, predsjednik DVD-a Hvar i

Nikola Škare, zapovjednik DVD-a Hvar.

Članovi Gradskog zapovjedništva protupožarne zaštite Grada Hvara su: Mate Jeličić, Joško Martinić i Rino Budrović. Izviđačko-preventivna ophodnja obavljat će se od 22,00 do 07,00 sati na slijedećim pravcima:

• Grad – Dolac – Bukainka – Križna luka – Križa – Pokonji dol

• Grad – hotel “Sirena” – Majerovica – punta Kovač – Šumica /park/

• Grad – Bardo – Vira – ulaz u lovište “Pelegrin”

• Grad – smetlište – Brusje – Velo Grablje

• Grad – Milna – Zoraće – Dubovica – tunel, /južni ulaz /

Dojava potencijalnih izvora opasnosti obavljat će se sustavom vatrogasnih veza, preko dežurne službe u Vatrogasnom domu, odnosno preko Centra 112.

Sredstva (dodatna) za djelatnike izviđačko-preventivne ophodnje osiguravaju Grad Hvar, Turistička zajednica Grada Hvara i Komunalno Hvar d.o.o..

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u suradnji sa Stožerom protupožarne zaštite Grada Hvara pregledali su i ažurirali popis (=članstvo) protupožarnih interventnih grupa, koje su također u stanju pripravnosti.

Od 01. do 15. lipnja, te od 15. do 30. lipnja 2016.”dežurne su po dvije grupe, a od 1. srpnja do 31. kolovoza, svakih 15 dana “dežurne” su po 3 interventne grupe, dok je od 1. rujna do 30. rujna predviđeno “dežurstvo” dvije interventne grupe.

U slučaju većih požara svi članovi interventnih grupa, po rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči Grada, kao i temeljem obavijesti koje se dostavljaju na kućnu adresu – na zvuk sirene dužni su se bez poziva javiti na zborno mjesto i krenuti u akciju gašenja, a ukoliko je to potrebno posebnim pozivima putem kurira pozivaju se i ostale interventne grupe.

Operativni stožer eventualnih intervencija stacioniran je u zgradi Grada Hvara Ured gradonačelnika, u Hvaru, Milana Kukurina 2.

U Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu («Službeni glasnik Grada Hvara». broj: 10/15 ) planiranje ukupan iznos za protupožarnu zaštitu 1.710.000.00 kuna, za tekuće donacije DVD- a Hvar iznos od 1.300.000.00 kuna, za kapitalnu donaciju DVD-a Hvar iznos od 300.000,00 kuna za dovršetak Vatrogasnog doma, te za ostale rashode za protupožarnu zaštitu u iznosu od 110.000,00 kuna.

 

4.   Na području Grada Hvara i prigradskih naselja ( Milna, Brusje, Velo Grablje i Sveta Nedjelja ) nastavljene su akcije uklanjanja otpada sa otvorenih prostora (nekontrolirana “divlja” odlagališta komunalnog otpada), te uređenje deponija «Stanišće» od strane tvrtke KOMUNALNO HVAR d.o.o. Akcija uklanjanja nepropisno odloženoga komunalnog otpada trajnoga je karaktera, kao i uređenje deponija «Stanišće», a odgovorni izvršitelj je Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, dok su odgovorne osobe: Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. i gradski komunalni redari.

 

5.   Na području Grada Hvara prohodne su slijedeće šumske ceste:

1.   Pelegrin:

a/ ulaz u lovište do uvale Parja,

bi ulaz u lovište do uvale Duga,

c/ uvala Parja do “bunkera”.

d/ uvala Parja – uvala Pelegrin,

e/ od ceste kroz lovište do uvale Vela Garška,

f/ od uvale Parja do uvale Mala Parja,

g/ od ceste do Humca,

h/ od uvale Pelegrinska do V. Točila /izvršen proboj/. Na poluotoku Pelegrin, to je ukupno 15,6 km šumskih cesta i protupožarnih puteva /prohodnih /.

2.   od stare otočke ceste do “bruških” uvala: Jagodna, Lozna. Sviračina, Stiniva…,

3.   od državne ceste D-l 16. tj. od Milne do Maloga Grablja i Veloga Grablja,

4.   od državne ceste D-l 16 do Gornjeg i Donjeg Zoraća.

5.   od vidikovca LEVANDA do Sv. Mikule.

6.   od vidikovca LEVANDA do pozicija: Na podne, Kopanja, Korito,

7.   od tunela ( sjeverni ulaz) do Vale Sv. Antonija,

8.   Tatinja- Grabovac u dužini od 4,1 km,

9.   Poljun -Vela Glava -Napoje u dužini od 2,7 km,

10.    Zle njive- Dučino u dužini od 2.2 km i Zeleniće- Malo Grablje,

11.    Cesta Velo Grablje – Malo Grablje,

12.    Cesta od tunela Dubovica do Sv. Nedjelje.

I u narednome periodu (sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara) koristit će se nazočnost kvalitetnih izvođača radova na otoku Hvaru i u Gradu Hvaru – za probijanje novih i poboljšanje (popravak već probijenih šumskih putova i poljskih cesta, prema planu Komisije za uređenje – probijanje poljskih putova na području Grada Hvara, koje je prihvaćen i ažuriran svake godine, prema mogućnostima.

Sve prethodno navedene postojeće šumske ceste prohodne su za navalna vatrogasna vozila, a do “bruških” uvala istim se cestama vrši i opskrba vodom tijekom sušnih mjeseci.

 

6.   Odluka o provedbi posebnih mjera zaštite od požara (uređenje, osiguranje, čuvanje) na gradskome deponiju (Stanišće) donesena je dana 22. travnja 1998. godine, na 27. sjednici Gradskoga poglavarstva. Ista je odluka važeća i regulira provedbu navedenih zaduženja, a za izvršavanje ove odluke odgovoran je Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. gradonačelniku Grada Hvara.

Prema Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini, biti će obavljen pregled gradske deponije «Stanišće» u Hvaru, te dostavljen Gradu Zapisnik o obavljenom inspekcijskom pregledu od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Uprava za inspekcijske poslove. Sektor inspekcije zaštite okoliša.

 

7.   U Gradu Hvaru, u nekoliko tvrtki na raspolaganju je lakša građevinska mehanizacija. Vlasnici lakše građevinske mehanizacije na području Grada Hvara jesu:

• “Borova” d.o.o. (vi. Magda Ravlić),

• U.O. “Bura” (vi. Mladen Miličić).

• “HVAR” d.d. za građevinarstvo (vi. Jure Puljić).

•  KOMUNALNO HVAR d.o.o. ( direktor Ivica Novak).

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom Glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/16-01/10

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 30. lipnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) i čl. 28. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradsko vijeće Grada Hvar na 20. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2016. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2015. godinu

 

I.

 

Prihvaća se izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. zakona o komunalnom gospodarstvu za .2015. godinu

 

II.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/15-01/63

URBROJ: 2128/01-02-16-08

Hvar, 30. lipnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 I 19/13-pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) i čl. 30. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradsko vijeće Grada Hvar na 20. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2016. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o Izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu

 

II.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/15-01/64

URBROJ: 2128/01-02-16-10

Hvar, 30. lipnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave te 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2016. donijelo je

 

ODLUKU

o kapitalnim projektima od interesa za razvoj

Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se kapitalni interesi za razvoj Grada Hvara koji će se financirati temeljem Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata za razvoj otoka Hvara iz dodatnog udjela poreza na dohodak.

 

Članak 2.

 

Kapitalni projekti od interesa za razvoj Grada Hvara iz članka 1. ove Odluke su:

-        Izgradnja upravne zgrade JUO Grada Hvara

-        Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe u Gradu Hvaru s kojima upravlja „Hvarski vodovod” d.o.o.

-        Sanacija postojećeg deponija komunalnog otpada Stanišće u gradu Hvaru Izgradnja reciklažnog centra za gospodarenje otpadom za Grad Hvar

-        Rekonstrukcija i izgradnja glavnih kolektora fekalne kanalizacije s pročišćivačima i ispustima na području Grada Hvara.

-        Rekonstrukcija i izgradnja oborinskih kanalizacija na području Grada Hvara Rekonstrukcija popločenja Trga sv. Stjepana u Hvaru Izrada prostorno- planske dokumentacije za područje Grada Hvara Izrada razvojnih strategija za područje Grada Hvara

-        Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija luka i pristaništa na području Grada Hvara ( Gradska luka Hvar, Gradska luka Vira, pristanište Sveta Nedjelja, pristanište Milna ) i Križna luka za domicilno stanovništvo Izgradnja ceste Dubovica – Sveta Nedjelja -   Izgradnja ceste Milna- Malo Grablje- Velo Grablje sa spojem na Županijsku cestu Hvar- Stari Grad

-        Rekonstrukcija i unutrašnje uređenje hvarskog Arsenala, sa povijesnim kazalištem i Fontikom

-        Rekonstrukcija i unutrašnje uređenje palače Vukašinović / Radošević-kulturni centar u Hvaru

-        Izgradnja Sportskog centra Grada Hvara

-        Izgradnja novog gradskog groblja Kruvenica u Hvaru

-        Dovršetak izgradnje Vatrogasnog doma u Hvaru

-        Dogradnja Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” u Hvaru

-        Financiranje izgradnje Srednje škole Hvar

-        Izgradnja Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

-        Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Gradu Hvaru

-        Obnova park šume „Šumica „ u gradu Hvaru

-        Uređenje perivoja mediteranskog bilja – Park dr Josipa Avelinija u Hvaru Zdravstveni centar i zgrada doma zdravlja

 

Članak 3.

 

Ova oduka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-05/16-01/14

Urbroj: 2128/01-02-16-02

Hvar, 30. lipnja 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 4. i 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama (Službeni glasnik Grada Hvara 2/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09 , 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 20. sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o kupnji nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Udovoljava se ponudi Mate Baracanovića pok. Kuzme iz Hvara, kojim Gradu Hvaru nudi na prodaju nekretninu označenu kao čest. zem. 1733/7 k.o. Hvar u površini od 2906 m2, te se predlaže Gradu Hvaru da pristupi kupnji navedene nekretnine za opću namjenu.

 

Članak 2.

 

Cijena nekretnine označena kao čest. zem. 1733/7 k.o. Hvar označenoj kao u procjembenom elaboratu „FORB nekretnine” od 03. svibnja 2016.g. na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina iznosi 7,57 EUR/m2, dok ukupna cijena za površinu od 2906 m2 iznosi 21.998,42 EUR-a po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.

 

Članak 3.

 

Mate Bracanović pok. Kuzme kao prodavatelj s jedne strane i Grada Hvar kao kupac sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine sukladno ovoj odluci.

 

Članak 4.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da u ime i za račun Grada sklopi ovaj ugovor.

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u s danom objave u Službenom Glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/14-01/53

URBROJ: 2128/01-02-16-05

Hvar, 30. lipnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( „Narodne novine”, broj: 86/12 i 143/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj 5/09.J/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 20.sjednici održanoj dana 30. Iipnja 2016. godine, donosi

 

PROGRAM

KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU

GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Hvara, a pripadaju Gradu Hvaru (u daljnjem tekstu: naknada).

Sredstva naknade koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja.

 

Članak 2.

 

Ovaj Program se donosi za 2016. godinu.

 

Članak 3.

 

Planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna namjenski će se koristit za financiranje odnosno participaciju u troškovima realizacije programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za izgradnju komunalno-vodnih građevina.

 

Članak 4.

 

Nominalni iznos sredstava naknade u proračunskoj godini ovisi o broju i vrsti riješenih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Ovaj program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA:400-01/16-01/13

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 30. lipnja 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09 ,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 20. sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o imenovanju odbora za organiziranje proslave 150. godišnjice organiziranog bavljenja turizmom

u Gradu Hvaru 1868.-2018. godine

 

I.

 

Gradsko vijeće imenuje Odbor za organiziranje proslave 150. godišnjice organiziranog bavljenja turizmom u Gradu Hvaru 1868.-2018. godine

 

II.

 

Za članove odbora imenuju se:

• Jure Miličić

• Margita Visković

• Dorotea Ćaleta

• Frane Žuvela, vijećnik

• Drago Carić

• Tonči Dujmović

• Aleksandra Borčić

• Teo Jeličić

• Gradonačelnik Rino Budrović

•  Katija Vučetić, voditeljica službe za društvene djelatnosti JUO Grada Hvara

•  Margita Petrić Hraste, voditeljica službe za proračun i financije JUO Grada Hvara

• Katica Vučetić, predstavnica obrtničke komore

• Budući novoizabrani direktor turističke zajednice

• Predstavnik Sunčanog Hvara

• Predstavnik turističkih agencija

• Predstavnik Muzeja hvarske baštine

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 334-01/16-01/05

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 30. lipnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara (,.Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09,7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst. 6/13 i 11/13 ) i 51.22. i 23. Odluke o uređenju prometa na području Grada Hvara, ( Službeni glasnik grada Hvara, br. 2/00, 3/00, 1/05, i 5/05) a u svezi s člankom 2. Odluke o zabrani prometa na području grada Hvara (Službeni glasnik grada Hvara br – 2/00 i 3/00) Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o načinu obavljanja usluge prijevoza dostavnim električnim kolicima za opskrbe trgovina i građana, ugostiteljskih objekata i hotelskih kuća i načinu korištenja golf vozila za opskrbu trgovina i građana, ugostiteljskih objekata i hotelskih kuća u zoni stalne zabrane prometa u Gradu Hvaru

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se način obavljanja usluga prijevoza dostavnim električnim kolicima za opskrbe trgovina i građana, ugostiteljskih objekata i hotelskih kuća i način korištenja golf vozila za opskrbu trgovina i građana, ugostiteljskih objekata i hotelskih kuća u zoni stalne zabrane prometa u Gradu Hvaru.

 

Članak 2.

 

Električna kolica koja ulaze u zonu stalne zabrane prometa ne mogu biti duža od 3 m.

U zoni stalne zabrane prometa, dozvoljava se ulazak električnim kolicima u vremenu od 06.00 sati do 18.00 sati.

Dozvoljavaju se maksimalno 3 električna kolica po vlasniku za ulazak u Grad Hvar. Cijena ulaska u zonu zabrane prometa za jedna električna kolica iznosi 5,00 kuna/sat.

 

Članak 3.

 

Opskrba golf vozilima u zoni stalne zabrane prometa dozvoljava se u vremenu od: 06.00 sati do 10.00 sati i od 16.00 sati do 17.00 sati.

Maksimalan broj golf vozila po vlasniku koji istovremeno mogu biti u zoni stalne zabrane prometa je tri (3).

Za tvrtku Sunčani Hvar d.d, ulazak u zonu stalne zabrane prometa golf vozilima za potrebe prijevoza prtljage dozvoljava se u vremenu od: 06.00 sati do 20.30 sati. Cijena ulaska u Grad Hvar zajedno (1) golf vozilo iznosi 10,00 kuna/sat.

 

Članak 4.

 

Brojač sati za električna kolica i golf vozila započinje sa ulaskom kroz sustav rampi na ulazu u Trg Marka Miličića (ispred gradske tržnice) te na ostalim ulazima u grad Hvar u zoni stalne zabrane prometa, u pješačkim zonama: ulica Vlade Avelinija (pored hotela Amfora), Šetalište Put križa (Križna Luka), ulica Kroz Burak (pored škole).

 

 

 

Članak 5.

 

Električna kolica i golf vozila moraju biti registrirana u stanici za tehnički pregled

vozila.

Prije traženja dozvole za ulazak u grad Hvar, svi vlasnici električnih kolica i golf vozila moraju predočiti dokaz o registraciji te da su podmirili sve dospjele obveze prema gradu Hvaru.

Dozvolu za ulazak u Grad Hvar. u zonu stalne zabrane prometa, potrebno je zatražiti od Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ulica Vicka Butorovića 4.

Po dobivenoj dozvoli Grada Hvara, potrebno je zatražiti izdavanje kartice za ulazak u Grad Hvar i to od tvrtke Fontik d.o.o.. Trg Marka Miličića br.9.

 

Članak 6.

 

Naplatu ulaska u Grad Hvar obavlja tvrtka Fontik d.o.o., Trg Marka Miličića br.9.

Svako električno vozilo nakon dobivene dozvole i kartice biti će numerirano, a dobiveni broj mora se postaviti na vidno mjesto na električna kolica i golf vozila.

Kontrolu ulazaka u zonu stalne zabrane prometa i poštivanje ove Odluke, vršiti će prometni i komunalni redari te komunalni izvidnici, osobnim zapažanjem te pomoću nadzornih kamera.

 

Članak 7.

 

Registrirana električna kolica i golf vozila koja se zateknu u pješačkim zonama, u zoni stalne zabrane prometa i na Trgu Marka Miličića izvan vremena određenog ovom odlukom prekršajno će se kazniti vozač i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je vlasnik zatečenih električnih kolica i golf vozila temeljem zakona o sigurnosti prometa na cestama te će mu se oduzeti dozvola i kartica za ulazak u navedene zone.

Električna vozila koja vrše opskrbu u zoni stalne zabrane prometa i onečišćuju javnu prometnu površinu biti će prekršajno kažnjeni temeljem odluke o komunalnom redu te će im se oduzeti dozvola i kartica za ulazak u zonu stalne zabrane prometa.

Za svaki protupravni ulazak električnih vozila pored sustava rampa i uništavanjem i oštećenjem istih, vlasniku se oduzima kartica i dozvola za ulazak u zonu stalne zabrane prometa.

U slučaju uništavanja i oštećivanja rampe vlasnik je dužan naknaditi nastalu štetu.

 

Članak 8.

 

Zabranjuje se korištenje pomoćnih prikolica na električnim kolicima i golf vozilima u zoni stalne zabrane prometa kao i na Trgu Marka Miličića.

U protivnom će se oduzeti dozvola i kartica za ulazak u zonu stalne zabrane prometa.

Zabranjuje se korištenje viljuškara na Trgu Marka Miličića ispred gradske tržnice i u zoni stalne zabrane prometa u Gradu Hvaru.

Viljuškari se mogu koristiti isključivo na parkiralištu oznake 3 ili u vlastitom pogonu u krugu skladišta. Korištenje kartice za električna kolica ili golf vozila za potrebe viljuškara, kažnjavat će se oduzimanjem iste. Viljuškar se može koristiti jednokratno po posebnoj dozvoli koju izdaje Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara. Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Svaka zlouporaba dozvole i kartice za električna kolica ili golf vozila za ulaz u zonu stalne zabrane prometa i na Trgu Marka Miličića osobnim ili drugim vozilom strogo će se kažnjavati oduzimanjem kartice i dozvole.

Svaka posudba i zloupotreba dozvole i kartice za ulazak u zonu stalne zabrane prometa i na Trgu Marka Miličića. drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, kažnjavat će se oduzimanjem istih.

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 340-01/16-01/61

URBROJ: 2128/01-01/1-16-01

Hvar, 28. lipnja 2016.godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu………………………………………………. 97
 2. Odluka o raspodjeli rezultata, te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova………………………………………….. 141
 3. Odluka o ponudi za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokaciji Dolac u Hvaru… 141
 4. Rješenje o imenovanju novog člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara……………………………………. 142
 5. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Hvara u 2015. godini……………………………………………………. 142
 6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Hvara od 2016. do 2019. godine…………. 146
 7. Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Hvara za 2016. godinu……………………………………………………. 148
 8. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2016. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora………………………………………………………………………………………………………. 150
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu…………………………………………………………………………………. 152
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu…………………………………………………………………………………. 152
 11. Odluka o kapitalnim projektima od interesa za razvoj Grada Hvara………………………………………………….. 152
 12. Odluka o kupnji nekretnine izravnom pogodbom………………………………………………………………………….. 153
 13. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 153
 14. Odluka o imenovanju odbora za organiziranje proslave 150. godišnjice organiziranog bavljenja turizmom u Gradu Hvaru 1868.-2018. godine……………………………………………………………………………………………………………………………. 154

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

 1. Odluka o načinu obavljanja usluge prijevoza dostavnim električnim kolicima za opskrbe trgovina i građana, ugostiteljskih objekata i hotelskih kuća i načinu korištenja golf vozila za opskrbu trgovina i građana, ugostiteljskih objekata i hotelskih kuća u zoni stalne zabrane prometa u Gradu Hvaru…………………………………………………………………………………………………. 154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, JelsaProtected with SiteGuarding.com Antivirus