Službeni glasnik – br. 03 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 3.                                         Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 22. ožujka 2013. godine                                  plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na  temelju  članka 88. . Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 ), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara («Narodne novine», broj: 05/13) dana 22. ožujka 2013.godine, d o n o s i:

 

O  D  L  U  K  U

o izvršavanju Odluke o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje

od 01.siječnja do 30.lipnja 2013.godine

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršavanja Odluke o financiranu poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja  2013. godine (u daljnjem tekstu Odluka), upravljanje prihodima i primicima, te rashodima i izdacima, kao i prava i obveze korisnika.

 

Članak 2.

 

Odluka se sastoji od Računa prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka. U Računu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka iskazani su prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvrđeni za financiranje javnih potreba Grada Hvara na temelju zakonskih i drugih propisa.

 

Članak 3.

 

Sredstva u Odluci osiguravaju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Odluke određeni za nositelje sredstava na pojedinim računima.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Odlukom i to do visine utvrđene u posebnom dijelu Odluke.

 

Članak 4.

 

Korisnici smiju preuzimati obveze samo do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Odluke i za namjene utvrđene Odlukom. Zbog neravnomjernog priljeva sredstava Gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinom korisniku.

 

Članak 5.

 

Ako pojedini korisnik ne može nepredviđene rashode i izdatke podmiriti iz vlastitih ušteda, Gradonačelnik može odlučiti da se ti izdaci podmire iz ušteda drugih korisnika, tj. može izvršiti prenamjenu proračunskih sredstava.

 

Članak 6.

 

Ako se tijekom godine na temelju propisa poveća djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtjeva i povećana proračunska sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za navedene namjene osiguravaju se iz tekuće proračunske pričuve.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost pojedinog korisnika, što zahtjeva smanjena sredstva, ili ako korisnik prestane poslovati, neutrošena sredstva će se prenijeti u proračunsku pričuvu ili korisniku koji je preuzeo njegove poslove.

Članak 7.

 

O korištenju sredstava tekuće pričuve odlučuje Gradonačelnik i ona se planira u iznosu od 22.200,00 kuna.

 

Članak 8.

 

Izvršavanje i prijenos sredstava utvrđenih Odlukom vršit će Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara.

 

Članak 9.

 

Svi korisnici proračunskih sredstava dužni su uz godišnje financijsko izvješće dostaviti Gradu Hvara i izvješće o utrošku sredstava primljenih iz Gradskog proračuna.

 

Članak 10.

 

Na temelju članka 48. i 52. Zakona o Proračunu («Narodne novine»,broj: 87/08 i 136/12) određuje se izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ i Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u korist proračuna Grada Hvara. O pristiglim namjenskim i vlastitim prihodima osim prihoda iz proračuna Grada Hvara proračunski korisnik dužan je o visini i namjeni  izvijestiti Službu za proračun i financije Grada Hvara, jednom godišnje i to, prilikom izrade prijedloga Proračuna za slijedeću godinu.

 

Članak 11.

 

Ako prihodi koje ostvaruje Grad Hvar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

 

Članak 12.

 

Korisnicima kojima se sredstva za zaposlene osiguravaju u Gradskom proračunu ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika.

 

Članak 13.

 

Radi pravovremenog planiranja i doznake proračunskih sredstava, korisnici su dužni dostaviti upravnom odjelu svaki akt o osnivanju i prestanku radnog odnosa djelatnika koji se financiraju iz proračuna.

Akt iz stavka 1. ovoga članka treba dostaviti u roku od 8 dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa.

 

Članak 14.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da tijekom godine zbog neravnomjernog pritjecanja sredstava može koristiti sredstva stalne pričuve.

 

Članak 15

 

Radi osiguranja zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava proračuna, Gradonačelnik  neposredno kontrolira  naplatu prihoda i izvršenje izdataka, te financijsko i materijalno poslovanje korisnika proračunskih sredstava.

Za slučaj neracionalnog korištenja sredstava poduzet će se mjere propisane Zakonom o proračunu.

Korisniku koji se ne pridržava odredbi ove Odluke uskratit će se sredstva iz proračuna.

 

Članak 16.

 

Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

 

Članak 17.

 

Ova Odluka stupa snagu  osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara», a primjenjuje se od 01.travnja 2013.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 

KLASA: 400-01/13-01/03

URBROJ: 2128/01-02-13-04

Hvar, 22. ožujka 2013.g.

Povjerenik Vlade

Republike Hrvatske

za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog

vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka  88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj: 47/90, 27/93 i 38/09), Odluke o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013.godine donesene 22. ožujka 2013. godine, Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara („Narodne novine“, broj: 05/13) dana 22. ožujka 2013. godine, donosi:

 

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u kulturi Grada Hvara za razdoblje

od 01. siječnja do 30. lipnja 2013.godinu

 

Članak 1.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Odluci o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara a razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013.godine, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u kulturi, a osobito:

 

-   redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Hvar,

-   redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Hvar,

-   programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,

-   programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,

-   programi izdavačke djelatnosti, te akcije i manifestacije u književno-nakladničkoj i knjižarskoj djelatnosti,

-   programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkoga amaterizma, akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti,

-   programi međunarodne kulturne suradnje,

-   programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,

-   programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Hvar,

-   ostali kulturni programi.

 

1. GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 1001- knjižnična djelatnost

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice predviđen je iznos od           202.800,00 kn

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 170.600,00 kuna, a od toga:

-   za plaće predviđen je iznos od 148.000,00 kuna,

-   za doprinos na plaće predviđen je iznos od 22.600,00 kuna,

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 22.200,00 kuna, a od toga:

-   za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 5.300,00 kuna,

-   za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 3.450,00 kuna,

-   za rashode za usluge predviđen je iznos od 11.600,00 kuna,

-   za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 1.850,00 kuna.

 

Tekući projekt T 1001-02 – Kupnja knjižne građe i opreme

 

C) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 10.000,00 kuna, i to za nabavku knjiga.

 

2.   REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Aktivnost A 1016 03 – donacije udrugama u kulturi

 

Za udruge u kulturi čiji su planovi i programi rada, te djelatnosti predviđene za realizaciju, predviđena su sredstva kako slijedi:

-   Pjevačko društvo Hvar……………………. 5.000,00 kn

-   Hvarsko pučko kazalište…………………. 5.000,00 kn

-   Dramski studio mladih Hvar………….. 10.000,00 kn

-   Klapa «Galešnik» Hvar…………………… 5.000,00 kn

-   Folklorno društvo «Šaltin» Hvar……… 5.000,00 kn

-   GSU «Stela Maris» – Hvar……………… 5.000,00 kn

-   Klapa «Bodulke» – Hvar…………………. 5.000,00 kn

-   Plesni studio mladih Hvar……………….. 5.000,00 kn

-   Gradska limena glazba…………………… 15.000,00 kn

-   Udruga Baletni studio Hvar…………….. 5.000,00 kn

 

Sve navedeno ukupno čini iznos od ……….. 65.000,00 kn.

 

 

 

3. HVARSKE LJETNE PRIREDBE

Aktivnost A1016 01

 

Za održavanje 52. HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 46.500,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

 

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 1.500,00 kuna,

 

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 25.000,00 kuna,

 

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 20.000,00 kuna.

 

4. OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE

Aktivnost A1016 02

 

Iznos od 47.000,00 kuna predviđen je za ostale kulturne  manifestacije (Dani hvarskog kazališta i slično). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge – honorare i sl. predviđen je iznos od 30.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 17.000,00 kuna za reprezentaciju i za ostale nespomenute rashode  poslovanja.

 

5. DONACIJE MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

Aktivnost A 1016 04

 

Donacije Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti očuvanja spomeničku baštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti i za to je predviđen iznos od…..…….15.000,00 kn

6. ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1016 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 185.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 60.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 125.000,00 kuna.

 

7.   DODATNA ULAGANJA NA SPOMENICIMA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1016 06

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 250.000,00 kuna.

 

9.   UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Ukupna sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara za  razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013.godine u  ukupno iznosu od:

 

811.300,00 kuna

 

Isplata sredstava po ovom Programu  isplaćivati će se temeljem zahtjeva korisnika i  prema    financijskim mogućnostima Grada Hvara, a uz odobrenje Gradonačelnika.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Ovaj  Program stupa na snagu osmog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara», a primjenjuje se od 01. travnja 2013.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 

KLASA:612-01/13-01/07

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 22. ožujka 2013.godine

Povjerenik Vlade

Republike Hrvatske

za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog

vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka  88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», broj: 71/06, 150/08- Uredba, 124/10, 124/11 i 86/12), Odluke o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013.godine donesene 22. ožujka 2013.godine, Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara („Narodne novine“, broj: 05/13) dana 22. ožujka 2013. godine, donosi:

 

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u sportu Grada Hvara za razdoblje

od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godinu

Članak 1.

 

Javne potrebe u sportu za koje se osiguravaju sredstva  u Odluci o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara a razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013.godine  jesu sportske djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u sportu od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u sportu, a osobito:

-   redovna djelatnost udruga u sportu i drugih organizacija u sportu koje su od interesa za Grad Hvar,

-   programi poticanja i razvitka sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole,

-   programi održavanja, unapređenja i izgradnja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara,

-   programi suradnje na području otoka Hvara, međuotočne suradnje, pa i međuotočne sportske suradnje, prvenstveno među mladima,

-   ostali sportski programi, prema potrebi.

 

1.  SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI SPORTSKIH UDRUGA

Aktivnost A 1015 02 – donacije sportskim udrugama

Za djelatnost  udruga u sportu predviđen je iznos od 225.000,00 kuna koji će se rasporediti na slijedeći način:

-   Nogometni klub Hvar……………….. 145.000,00 kuna

-   Nogometni klub «Levanda» Velo Grablje…………….

…………………………………………………. 3.000,00 kuna

-   Nogometni klub «Južnjak» Sv. Nedjelja ……………..

…………………………………………………. 3.000,00 kuna

-   Muški rukometni klub Hvar………… 12.000,00 kuna

-   Ženski rukometni klub Hvar………… 10.000,00 kuna

-   Jedriličarski klub “Zvir” Hvar…….. 50.000,00 kuna

-   Boćarski klub „Ružmarin”…………….. 2.000,00 kuna

 

2.   PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

Aktivnost:  A1015 01 – održavanje sportskih terena

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području Grada Hvara predviđen je iznos od 55.000,00 kuna, od čega se 5.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 50.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.

 

3.   UKUPNA SREDSTVA ZA PROGRAM  JAVNIH POTREBA U SPORTU

za period od 01. siječnja do 30.lipnja 2013. godine iznose 280.000,00 kuna.

Sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti Grada Hvara, a uz odobrenje gradonačelnika.

 

Članak 2.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara«, a primjenjuje se od 01. travnja 2013.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 

KLASA: 620-01/13-01/02

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 22. ožujka 2013. godine

Povjerenik Vlade

Republike Hrvatske

za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog

vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( “Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), Odluke o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine donešenoj 22. ožujka 2013.godine, članaka 20. i 22. Zakona o socijalnoj skrbi (“NN”, broj: 57/11), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara („Narodne novine“ broj: 5/13), dana 22. ožujka 2013. godine, donosi

 

PROGRAM

SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA RAZDOBLJE OD O1.SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013. GODINE

I UVOD

 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Grad Hvar je obvezan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom djelatnosti socijalne skrbi na svojem području.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Grad Hvar namjerava unaprijediti aktivnost na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi, kategorije će biti utvrđeni ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Odlukom o privremenom fnanciranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine donesenoj 22. ožujka 2013. godine.

Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi u 2013. godini imati osnovni cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti, a sastavljen je u dvije cjeline:

-   prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi tijekom prvih šest mjeseci 2013. godine,

-   u drugoj cjelini izloženi su uvjeti (kriteriji za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi, kategorija korisnika) i realizacija programa vrstom korisnika.

 

II   OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI

AKTIVNOSTI

SREDSTVA

(u kunama)

1. Pomoć za podmirenje troškovastanovanja

15.000,00

2. Subvencioniranje boravka bolesnih i starijih osoba ustacionaru Doma zdravlja Hvar

10.000,00

3. Pomoć Udruzi osoba sa invaliditetom otoka Hvara

10.000,00

4. GD Crvenog križa Hvar

60.000,00

5. Jednokratne novčane pomoći

30.000,00

6. Pomoći za novorođenu djecu

50.000,00

- ostale naknade u naravi

80.000,00

7: Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

10.000,00

8. Stipendiranje učenika i studenata

85.000,00

9. Sufinanciranje cijene prijevoza

6.000,00

U K U P N O:

356.000,00

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su: troškovi najamnine, pričuve, komunalne naknade, električne energije, plina, drva i drugih energenata, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi; ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Grad Hvar djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja za troškove stanovanja, temeljem rješenja koje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležna služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

 

2. Subvencioniranje boravka bolesnih i starijih osoba u stacionaru Doma zdravlja Hvar u Hvaru.

 

3. Pomoć udrugama

HVIDR-a otoka Hvara, Hrvatski savez slijepih Splitsko-dalmatinske županije i Društvo gluhih Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara, a odnosi se na potporu za redovnu djelatnost spomenutih udruga i ostalih udruga koje se brinu o invalidnim i hendikepiranim osobama.

 

4. Pomoć udrugama za borbu protiv bolesti ovisnosti i pomoć osobi koja je ovisna o alkoholu, drogi i drugim opojnim sredstvima uključuje:

-   edukacijski projekti za građane (roditelje učenika osnovne i srednje škole, za djelatnike u školstvu),

-   edukacija voditelja i suradnika preventivnih programa;

-   preventivno-obrazovni projekti i predavanja za djecu i mladež,

-   potpora udrugama koje skrbe o ovisnicima, Gradskog društva Crvenog križa.

 

5. Jednokratne pomoći

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati, te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rodenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.

Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Gradonačelnik i iznosi do 6.000,00 kuna godišnje, a iznimno zbog velikih zdrastvenih problema (hitne operacije) ili velikih troškova liječenja može odobriti do 15.000,00 kuna godišnje.

 

6.1. Pomoći za novorodenu djecu – 2.000,00 kuna po novorođenom djetetu. Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

-   jedan od roditelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorođeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara

-   da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu podnese najkasnije do jedne godine života djeteta.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

-   potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja i djeteta,

-   preslika osobne iskaznice izdate od Policijske postaje Hvar jednog od roditelja,

-   fotokopija rodnog lista djeteta.

6.2. Ostale naknade u naravi obuhvaćaju troškove koje Grad Hvar ima vezano uz:

-   financiranje zapošljavanja dva pomoćnika u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja pohadaju Osnovnu školu u Hvaru,

-   sufinanciranje programa odgoja i naobrazbe djece s teškoćama u razvoju s područja Grada Hvara

-   fmanciranje životnog osiguranja nezbrinute djece iz doma „Maestral”, kao i ostale naknade

7. Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

U pedagoškoj godini 2012/2013 u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” kojeg je osnivač Grad Hvar upisano je 185 djece. Dječji vrtić polaze i djeca iz socijalno ugroženih obitelji što će se financirati iz ovog Programa. Pravo na subvenciju boravka djece u dječjem vrtiću, temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije, imaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, djeca roditelja korisnika stalne pomoći i djeca koja žive u posebno teškim obiteljskim okolnostima.

 

8. i 9. Stipendiranje učenika i studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima, kao i sufinanciranje cijene autobusnog prijevoza učenika i studenata.

Ovaj će se Program realizirati u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi, Splitsko­dalmatinskom županijom, Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb i Domom zdravlja Hvar.

Realizacija ovog Programa provoditi će se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, temeljem pismenih zahtjeva korisnika, a odluku o svakom predmetu donosi Gradonačelnik.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 

KLASA: 500-01/13-01/07

URBROJ: 2128/01-02-13-04

Hvar, 22. ožujka 2013. godine

Povjerenik Vlade

Republike Hrvatske

za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog

vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ , broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12),  članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  ( “Narodne novine” broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,  178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), Odluke o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine donesene 22.ožujka 2013.godine, Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara  („Narodne novine“, broj: 05/13) dana 22. ožujka 2013. godine, donosi:

 

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti

iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

za Grad Hvar

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine na području Grada Hvara za sljedeće komunalne djelatnosti:

 1. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i obalnog pojasa,
 2. održavanje javnih površina,
 3. održavanje nerazvrstanih cesta,
 4. održavanje javne rasvjete.

 

Članak 2.

 

Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa:

 

1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i obalnog pojasa

-   redovno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, dječjih igrališta, i javnih prometnih površina, osim javnih cesta).

a)   Na području starog dijela grada (centra) – prema opisu iz plana pometanja i čišćenja grada – Komunalno Hvar d.o.o.

-   Mehaničko čišćenje svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike u razdoblju lipanj – rujan;

-   Pražnjenje košarica u razdoblju lipanj – rujan dva puta dnevno

-   Ostali dio godine listopad – svibanj mehaničko čišćenje svakodnevno osim nedjelje i praznikom i pražnjenje košarica jednom dnevno osim nedjelje i praznikom.

-   Ručno čišćenje trga.

-   Pranje trga, rive i fabrike izvodit će se isto tako s vatrogasnom pumpom prema potrebi i u dogovoru s Gradom, a u razdoblju lipanj – rujan, jednom tjedno.

 

b)   Izvan centra grada prema opisu iz plana pometanja i čišćenja grada – Komunalno Hvar d.o.o.

-   Mehaničko čišćenje svakodnevno, a u razdoblju lipanj – rujan i nedjeljom i praznikom.

-   Zelene površine tretiraju se svakodnevno osim nedjelje i praznikom, tijekom cijele godine (uključeno i košenje trave),

-   Stabla se obrezuju u dijelu godine predviđenom za te aktivnosti (u slučaju hitnosti intervenira se odmah),

-   Uređenje gradskog parka (šumice), svakodnevno,

-   Pakleni otoci – čišćenje žala u periodu lipanj – rujan,

-   Čišćenje žala koja nisu data u koncesiju lipanj – rujan.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od: 740.000,00kuna, a financirat će se iz komunalne naknade 370.000,00 kuna te iz drugih izvora 370.000,00 kuna.

 

2. Održavanje javnih površina

 

-   Postojeće košarice boje se jednom godišnje, kao i klupe, te se vrši zamjena dotrajalih dijelova,

-   Nabavka novih košarica i novih klupa,

-   Sanacija oštećenog asfalta – obavlja se periodično po potrebi tijekom cijele godine (pregled se vrši jednom tjedno),

-   Izmjena i piketavanje postojećeg kamenog pločnika na Trgu i okolnim uličicama,

-   Nabava i postava naziva ulica i kućnih brojeva.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 322.000,00 kn (materijal 30.000,00 kn, rad-usluga 292.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade 200.000,00 kuna, a ostatak iz drugih izvora.

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

 

-   Sanacija oštećenih dijelova asfaltnog sloja i udarnih rupa na nerazvrstanim cestama obavlja se prema potrebi tijekom cijele godine (pregled se vrši jednom tjedno),

-   Podrezivanje grana stabala koje ometaju normalno odvijanje prometa obavlja se prema potrebi (pregled se vrši kvartalno),

-   Izmjena starih i oštećenih prometnih znakova vrši se prema potrebi,

-   Obnavljanje horizontalne prometne signalizacije vrši se prije početka turističke sezone,

-   Čišćenje prometnica od nanosa vrši se neposredno poslije obilnih kiša.

 

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 210.000,00 kn (materijal – 30.000,00 kn, rad-usluga – 180.000,00 kn), a financirati će se 10.000,00 iz komunalne naknade , a ostatak iz ostalih izvora.

 

4. Održavanje javne rasvjete

 

-   Održavanje je svakodnevno osim nedjeljom i praznikom, tijekom cijele godine, (materijal za održavanje i dva djelatnika, 200.000,00 kn)

-   Utrošak električne energije za javnu rasvjetu 250.000,00 kn

 

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 450.000,00 kn, a financirat će se iz  komunalne naknade.

Sredstva za ovaj Program iznose:

                   1)                 740.000,00 kn

                   2)                 322.000,00 kn

                   3)                 210.000,00 kn

                   4)                 450.000,00 kn

                   Ukupno:  1.722.000,00 kn

 

Članak 3.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara, a primjenjuje se od 01. travnja 2013.godine.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Klasa: 363-01/13-01/22

Urbroj: 2128/01-02-13-02

Hvar, 22. ožujak  2013. godine

Povjerenik Vlade

Republike Hrvatske

za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog

vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( “Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine”,broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,              178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), Odluke o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine donesene 22. ožujka 2013.godine, Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara (“Narodne novine”, broj: 05/13) dana 22. ožujka 2013. godine, donosi:

PROGRAM

gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti

iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine za Grad Hvar

              

I – OPĆE ODREDBE                                                                                                                                          

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine za:

-            javne površine,

-            nerazvrstane ceste,

-            groblja,

-            javnu rasvjetu,

-            opskrbu pitkom vodom,

-            odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 1 ovog Programa.

Ukupno:  200.000,00 kn       

Rok izgradnje je lipanj 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa:                                                 200.000,00  kn

200.000,00  kn

III – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.

Program izgradnje nerazvrstanih cesta  je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

(Za izgradnju je predviđeno 200.000,00 kn)

Ukupno:  200.000,00 kn       

Rok izgradnje je lipanj 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa:                                                  200.000,00 kn

200.000,00 kn

IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Članak 4.

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

Ukupno:  200.000,00 kn       

Rok izgradnje je lipanj 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa:                                                  200.000,00 kn                                                        200.000,00 kn

V – IZGRADNJA GROBLJA           

Članak 5.

Izrada projektne dokumentacije za proširenje starog Gradskog groblja                30.000,00 kn

Ukupno:  30.000,00 kn         

Rok izgradnje je lipanj 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- iz komunalnog doprinosa:                                                                    30.000,00 kn                                                        30.000,00 kn

 

 

VI –         IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM        

Članak 6.

Za izgradnju i proširenje mjesnih mreža na području Grada Hvara: 15.000,00 kn

Ukupno:  15.000,00 kn         

Rok izgradnje je lipanj 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- Naknada za priključenje:                                                     15.000,00               kn

15.000,00               kn

VII –       IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA    

Članak 7.

Program izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda je u Prilogu br. 4

Ukupno:  45.000,00 kn                         

Rok izgradnje je lipanj 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz naknada za priključenje:                                                                   45.000,00 kn                                                        45.000,00 kn

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara, a primjenjuje se od 01. travnja 2013.godine.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Klasa: 636-01/13-01/23

Urbroj: 2128-01-02-13-02

Hvar, 22. ožujak 2013. godine

Povjerenik Vlade Republike Republike Hrvatske

                                                               za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća

                                                                                                                                              Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl.iur., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju odredbe članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 ) i Odluke o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013.godine, Klasa: 400-01/13-01/02, Urbroj: 2128/01-02-13-07 od 22. ožujka 2013. godine, Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara («Narodne novine», broj: 05/13 ) dana 22. ožujka 2013.godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, održavanja javne rasvjete,čišćenja obalnog pojasa i Paklenih otoka za drugi kvartal 2013.godine

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, održavanja javne rasvjete, čišćenja obalnog pojasa Paklenih otoka za drugi kvartal 2013.godine trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, u ukupnom iznosu od 570.460,50 kuna bez PDV-a, a što je u skladu sa visinom tih izdataka  u Proračunu Grada Hvara za 2012.godinu.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da temeljem ovog Zaključka sklopi ugovor sa trgovačkim društvom Komunalno Hvar d.o.o. za poslove iz članka 1. ovog Zaključka.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara», a primjenjuje se od 01.travnja 2013.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara

 

 

KLASA: 363-01/13-01/05

URBROJ:2128/01-02-13-06

Hvar, 22. ožujka 2013.godine

Povjerenik Vlade

Republike Hrvatske

za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog

vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

KOMUNALNO HVAR d.o.o.

21450 HVAR, Vlade Stošića 7

Hvar, ožujak 2013. godine

 

P  L  A  N

POMETANJA I ČIŠĆENJA GRADA, ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA, ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE, ČIŠČENJE

OBALNOG POJASA I PAKLENIH OTOKA ZA DRUGI KVARTAL U 2013. GODINI

 

A) POMETANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

SVAKODNEVNO:
4,5    RADNIKA, DVIJE ČISTILICE I ELEKTROKOLICA

2 radnika na uličnim strojnim čistilicama

2 radnika za ručno pometanje ulica

0,5  radnika na elektrokolicima

 

1.   ZONA:  Autobusna stanica Dolac, Pjaca, Fabrika do Zvijezde mora i naprijed šetnicom uz more do hotela Amfore pa prema Majerovici do rta Kovač, s jedne strane, zatim  Riva, Križa uz more sve do trgovine Kerum u Križnoj luci na jednoj strani i hotela Galeb na drugoj strani, svakodnevno nedjeljom i praznikom

      – Mala električna strojna čistilica

2.   ZONA:  Zastupi, Šamoreta dolac, Sv. Katarina, Bukainka, dio Lučice, Vrisak, dio Križne luke, Križni rat, te svi ostali djelovi grada Hvara uključujući gradske prometnice, te prigradska naselja Milna i Brusje, tretiraju se u sezoni svakodnevno, a van sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi.

      – Velika strojna čistilica

3.   ZONA: Od autobusne stanice strmom ulicom kroz istočna Gradska vrata do zapadnih Gradskih vrata, sve okomite i sve paralelne ulice od Pjace do ceste ispod tvrđave Španjola.

      – ručno pometanje

4.   ZONA: Od zapadnih Gradskih vrata do Sv. Katarine, cijela Gojava, Sv. Marak, Bankete, ispred Gradske Loggie, sve okomite ulice od Fabrike do hotela Pharos, pored toga oko štandova te veli i mali đardin na Pjaci.

- ručno pometanje

5.   ZONA: Ulica južno od Dječjeg vrtića, ulica iza Poljoprivredne zadruge, cijela Sv. Mikula, ulica južno od Stolne crkve do pozzerie Kogo, južno ispod zida palaće Vukašinović do skretanja u Burak,  Burak do obiteljske kuće Matković i sve okomite ulice prema Rivi.

- ručno pometanje

6.   ZONA: Cijela Glavica s okomitim ulicama prema Burgu i Lučici, od obiteljske kuće Matković  prema školi, sve okomite ulice prema Lučici, cijela Lučica, osim uz more, prema obiteljskoj kući Lovrinčević, dalje strmom ulicom do Križne luke.

      – ručno pometanje

 

SVI KOŠEVI U GRADU prazne se i čiste dva – tri puta dnevno. Radove izvodi 0,5 radnika s elektrokolicima svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom tijekom cijele godine.

 

Potrebna sredstva:

Plaća…………………………………… 117.499,25 kn

Mat.troškovi…………………………. 21.150,00 kn

Nemat. i rež. tr………………………. 17.174,00 kn

Ukupno:…………………………….. 155.823,25 kn

 

B) ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

 

SVAKODNEVNO:  2,5 RADNIKA

Održavanje svih gradskih parkova – od Križne luke do punte Kovač, zalijevanje, košenje i dosijavanje trave uz obveznu sadnju sezonskog cvijeća i autohtonog bilja. Pored toga vrši se redovito održavanje trajnog ukrasnog bilja (oleandri, tamarisi, palme itd.) uz morski pojas i u užoj gradskoj jezgri.

 

Potrebna sredstva:

Plaća: ……………………………….. 60.966,50 kn

Mater. troš………………………….. 8.075,00 kn

Nemat. i rež.tr…………………… 11.625,00 kn

Ukupno:…………………………….. 80.666,50 kn

 

C) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

SVAKODNEVNO:  2 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Zbog dotrajalosti javne rasvjete u posljednjih par godina uložena su znatno veća sredstva za troškove održavanja. U održavanje ne spada, kako se misli, samo mjenjanje pregorjelih žarulja. U najveći i najkompliciraniji dio posla spadaju popravci oštećenih kandelabera, popravci i mjenjanje oštećenih zračnih i podzemnih kablova, mjenjanje razbijenih stakala na feralima, bojanje kandelabera i ferala kako bi im se produžio vijek trajanja. Ova usluga pruža se na cijelom području grada Hvara s prigradskim naseljima: Brusje, Bruške vale, Milna, Velo Grablje, Zaraće selo, Uvale Velo i Malo Zaraće i Sveta Nedjelja.

Potrebna sredstva:

Plaće…………………………………. 52.098,75 kn

Mat. troškovi……………………. 13.550,00 kn

Nemat. i rež. troš………………… 7.750,00 kn

Ukupno:…………………………….. 73.398,75 kn

 

D) ČIŠĆENJE OBALNOG POJASA I PAKLENIH OTOKA

 

SVAKODNEVNO:  4,5 RADNIKA,  BRODICA I ELEKTROKOLICA

 

1.   ISTOČNI DIO: Šetnica i obalni pojas od uvale Pokonji dol do kupališta ispred hotela “Galeb”, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

2.   ZAPADNI DIO: Šetnica i obalni pojas od Rotonde do uvale Podstine, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

3.   SVETA NEDJELJA: Obalni pojas od Velog kamika do kupališta Zogon, obalni pojas (kupalište)  Jagodna i obalni pojas (kupalište) Bojanić bod, održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

4.   SVI KOŠEVI NA OBALNOM POJASU prazne se dva – tri puta dnevno, a radove obavlja – 0,5 radnika s elektro-kolicima svakim radnim danom,  nedjeljom i praznikom tijekom cijele godine.

5.   PAKLENI OTOCI I OBALNI POJAS DUBOVICA – VELA GARŠKA u 2013. godini predviđamo tri radnika, koji će čistiti i odvoziti otpad sa neuređenih gradskih plaža na Paklenim otocima i obalnog pojasa od Vele Garške do Dubovice. Sa lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje dužni smo od koncesionara preuzimati već sakupljeni otpad u kesama.

Napomena: Brodica će biti u eksploataciji od 01. travnja do 31. listopada 2013.ukupno sedam mjeseci. Preostalih pet mjeseci radnici, koji rade na brodici, će uglavnom koristiti za servisiranje i remont brodice i pogonskog motora, odnosno na godišnje odmore, narađene nedjelje, praznike i prekovremene sate. Preostali dio zimskog perioda radit će kao ispomoć vrtlarskoj grupi, kojoj se u tom razdoblju znatno povačava obim poslova.

 

Potrebna sredstva:

Plaće……………………………….. 195.727,00 kn

Mat. troškovi……………………. 34.500,00 kn

Nemat i rež. tr…………………… 30.345,00 kn

Ukupno: …………………………. 260.572,00 kn

 

 

 

PRIKAZ OČEKIVANIH MATERIJALNIH TROŠKOVA NA GODIŠNJOJ RAZINI

 

MATERIJALNI TROŠAK PO RADNIKU

 

-   2 radna odijela godišnje     2 x 350      700,00 kn

-   1 par cipela                                                400,00 kn

-   1 kišna kabanica                                      200,00 kn

-   1 gumene čizme                                        100,00 kn

-   deterđent                                3 kg mj.     600,00 kn

-   rukavice                    4 para godišnje       100,00 k

                                                                   2.100,00 kn

 

MATERIJALNI TROŠAK GODIŠNJE PO RADNIKU IZNOSI  2.100,00 kn

 

REKAPITULACIJA BROJA SVIH POTREBNIH RADNIKA

- 5,5     NKV RADNIKA POMETAČA

- 1        RADNIK NA VELIKOJ STROJNOJ ČISTILICI

- 1        RADNIK NA MALOJ ELEKTRIČNOJ STROJNOJ ČISTILICI

- 1        KV ELEKTRIČAR

- 1        (BRAVAR) POMOĆNIK KV. ELEKTRIČARU

-  2,5    VRTLARA

- 1        VODITELJ BRODICE

-  0,5    RADNIKA NA ELEKTROKOLICIMA

SVEUKUPNO 13,5  RADNIKA

 

OČEKIVANI MATERIJALNI TROŠKOVI NA GODIŠNJOJ RAZINI

 

A)

1. Metle 40 kom x 30,00 Kn……………… 1.200,00 kn

2. Plastične vreće za koševe po Gradu………………….

………………………………………………………… 25.000,00 kn

3. Gorivo i mazivo za veliki strojni pometač 50.000,00 kn

B)

1. Gorivo za automobil, kosilicu i motornu pilu 10.000,00 kn

2. Nabava sezon. sadnica, trajnica, gnjojiva, sjemena i sl       16.000,00 kn

C).

1. Gorivo za automobil za električara.. 5.000,00 kn

2. Materijal za javnu rasvjetu…………. 45.000,00 kn

D)

1. Gorivo i mazivo za brodicu…………. 55.000,00 kn

2. Plastične vreće za koševe po Paklenim otocima i obalnom pojasu   15.000,00 kn

 

UKUPNO:…………………………………….. 292.200,00 kn

 

NEMATERIJALNI TROŠAK (godišnje po radniku)

-  prijevoz, prigodne nagrade, režijski troškovi                           15.500,00 kn

 

 

 

 

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA

ZA DRUGI KVARTAL U 2013. GODINI

UKUPNO:                 570.460,50 kn

PDV 25%:                 142.615,12 kn

SVEUKUPNO:         713.075,62 kn

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 67. stavka 3. Zakona o vodama („Narodne novine”, broj: 153/09, 63/11 i 13/11) i članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” broj 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11­-pročišćeni tekst), uz prethodno mišljenje Hrvatskih voda, Vodno-gospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana, Klasa: 325-04/12-14/5, Ur. Broj: 374-24-4-12-7/MGD, od 29. listopada 2012. god. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara, dana 22. ožujka 2012. godine, donosi

 

ODLUKU

O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA HVARA

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način odvodnje otpadnih voda na području Grada Hvara i prigradskih naselja Brusje, Velo Grablje, Malo Grablje, Milna, Zaraće, Jagodna i Sv. Nedjelja, u cilju zaštite čovjekove okoline, posebno izvorišta pitkih voda i mora od zagađenja, a radi mogućnosti njihova korištenja.

Ova Odluka sadržava odredbe:

-   o načinu odvodnje otpadnih voda na području Grada Hvara s prigradskim naseljima, te o namjeni i vrstama sustava za odvodnju otpadnih voda, s opisom sustava i mjestu ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje,

-   o načinu odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje,

-   o uvjetima ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je i na kojima nije izgrađen javni sustav odvodnje otpadnih voda,

-   o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda koje nisu tehnološke u građevine javne odvodnje, sabirne i septičke jame,

-   o podacima o nadležnostima održavanja sustava javne odvodnje,

-   o uvjetima održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,

-   o upućivanju na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,

-   prekršajne odredbe,

-   završne odredbe.

Otpadnim vodama u smislu ove Odluke smatraju se:

-   sanitarne otpadne vode,

-   tehnološke otpadne vode,

-   oborinske. otpadne vode.

Članak 3.

 

Pojedini izrazi u ovoj Odluci imaju slijedeće značenje:

„Sanitarne otpadne vode“ su otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz kućanstava, turističkih, ugostiteljskih i sl. objekata,

„Tehnološke otpadne vode“ su otpadne vode koje nastaju u tehnološkim postupcima i ispuštaju se iz industrijskih objekata za obavljanje bilo kakve gospodarske djelatnosti,

„Oborinske onečišćene vode“ su otpadne vode koje nastaju ispiranjem s površina prometnica, parkirališta ili drugih manipulativnih površina, postupno otapaju i onečišćenja na navedenim površinama te utječu u sustav javne odvodnje ili izravno u površinske vode.

„Javna odvodnja” je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i ispuštanje u prijemnik, obrada mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja i poslovi odvodnje oborinskih voda putem sustava javne odvodnje, kao i crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz sabimih jama.

Otpadne vode odvode se putem posebnih sustava koji mogu biti:

 1. sustav javne odvodnje otpadnih voda, koji prema načinu odvodnje može biti mješoviti ili razdjelni
 2. sustav interne odvodnje,
 3. sustav oborinske odvodnje.

„Sustav javne odvodnje“ čini skup komunalnih vodnih građevina i uređaja za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

„Sustav inteme odvodnje“ čini skup građevina, uređaja i opreme za skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda iz pojedinih građevina i nekretnina do spoja na sustav javne odvodnje.

„Sustav oborinske odvodnje“ čine izgrađeni zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita, slivnici i drugi uređaji kojima se oborinske vode odvode u sustav javne odvodnje ili izravno u površinske vode.

„Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje otpadnih voda“ je pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje djelatnosti javne odvodnje otpadnih voda sukladno navedenom Zakonu o vodama i podzakonskim aktima.

„Sabirna jama“ je vodonepropusna, podzemna jednokomorna građevina bez preljeva i ispusta u teren, određene zapremine za privremeno prihvaćanje sanitarnih otpadnih voda i tehnoloških voda nakon prethodnog pročišćavanja, ili se sadržaj mora redovito prazniti i dispozicionirati na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Grada Hvara.

„Uređaj za prethodno pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda“ je uredaj za pročišćavanje otpadnih voda kojim se pročišćavaju tehnološke otpadne vode prije ispuštanja u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili sabirnu jamu, kojim se iz tehnoloških otpadnih voda uklanjaju koncentracije opasnih i drugih tvari koje prekoračuju dopuštene granične vrijednosti emisija otpadnih voda utvrđenim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 87/2010).

„I stupanj pročišćavanja“ je primjena fizikalnih i/ili kemijskih postupaka čišćenja otpadnih voda kojima se iz otpadne vode uklanja 50% suspendirane tvari, a vrijednost BPKS smanjuje barem za 20% u odnosu na vrijednosti ulazne vode.

„II stupanj pročišćavanja“ je primjena bioloških i/ili drugih postupaka čišćenja kojima se u otpadnim vodama smanjuje koncentracija suspendirane tvari i BPK5 influenta za 70% do 90%, a koncentracija KPK za najmanje 75%.

„III stupanj pročišćavanja“ znači obradu otpadnih voda procesom kojim se iz II stupnja pročišćavanja još dodatno uklanja fosfor i/ili dušik, prema zahtjevima utvrđenim navedenim Pravilnikom o graničnim emisijama otpadnih voda.

„Granične vrijednosti emisije“ označava masu izraženu u odnosu na određene posebne pokazatelje, koncentracije i/ili razinu emisije, koja se ne smije prekoračiti u jednom ili više razdoblja; granične vrijednosti emisije mogu se također odrediti za određene skupine ili kategorije tvari.

„ES“ (ekvivalent stanovnik) znači organsko biorazgradivo opterećenje od 60 g O2 dnevno iskazano kao petodnevna biokemijska potrošnja kisika (BPKS).

„KPK“ znači kemijsku potrošnju kisika.

„Površinske vode“ označava kopnene vode, osim podzemnih voda te prijelazne vode; izraz „površinske vode” uključuje i priobalne vode te vode teritorijalnog mora gdje je to izričito utvrđeno navedenim Zakonom o vodama.

 

Članak 4.

 

Sustavi odvodnje iz članka 2. ove Odluke moraju biti izgrađeni i održavani na način da osiguravaju pravilnu i sigurnu odvodnju i pročišćavanje proračunatih količina otpadnih voda, a grade se i koriste prema važećim zakonskim i drugim propisima, vodopravnim uvjetima i vodopravnoj dozvoli i aktima trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) kojemu se ovom Odlukom povjerava na upravljanje sustavom javne odvodnje otpadnih voda Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Sastav voda koje se odvode sustavom javne odvodnje otpadnih voda i konačno ispuštanje u prirodni prijemnik more, mora ispunjavati uvjete kakvoće utvrđene zakonskim propisima i drugim propisima donesenim na temelju zakona te akata nadležnih tijela.

 

Članak 6.

 

Korisnikom sustava odvodnje prema ovoj Odluci smatra se svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine, odnosno druge nekretnine (u daljnjem tekstu: vlasnik nekretnine) čija je nekretnina priključena, odnosno koja koristi jedan od sustava odvodnje iz ove Odluke.

 

Članak 7.

 

Korisnik sustava javne odvodnje obvezan je plaćati cijenu za korištenje sustava javne odvodnje društvu, utvrđenu odlukom društva o najnižoj cijeni vodnih usluga.

Korisnik sustava inteme odvodnje – sabirne jame dužan je plaćati cijenu pražnjenja i odvoza ovlaštenom koncesionaru, kojeg imenuje svojom odlukom Gradsko vijeće Grada Hvara na temelju provedenog postupka dodjele koncesije, utvrđenu odlukom Gradskog vijeća Grada Hvara i ugovorom o koncesiji.

Koncesionar iz stavka 2. ovog članka dužan je ispunjavati slijedeće posebne uvjete za obavljanje javne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama:

-   da ima upisanu djelatnost crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama u trgovački, obrtni, to jest odgovarajući registar,

-   da posjeduje (u vlasništvu, leasingu ili dugoročnom najmu) odgovarajuće vozilo za crpljenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih jama, najmanje kapaciteta cisteme 3m3, te rezervno vozilo,

-   da ispunjava propisane uvjete za vozila i osobe prema propisima o zaštiti na radu (atestirana vozila, propisana zaštitna sredstva i opremu, odgovarajuću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada), što dokazuje potvrdom nadležne inspekcije ili pravne osobe ovlaštene za obavljanje poslova zaštite na radu,

Koncesionar mora ispunjavati i ostale uvjete utvrđene posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Hvara o komunalnim djelatnostima koje se putem koncesija obavljaju u Gradu Hvaru.

Koncesionar je dužan odvoziti i ispuštati otpadne vode na stanici za prihvat sadržaja otpadnih voda na Iokaciji uredaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Hvara, na području uvale Vira.

 

Članak 8.

 

Objekti sustava odvodnje iz članka 2. u isključivom su vlasništvu Grada Hvara, osim sustava interne odvodnje iz st. 2. točke 2. istog članka Odluke koji su u vlasništvu vlasnika nekretnine.

 

II NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA HVARA, NAMJENA I VRSTE SUSTAVA ZA ODVODNJU OTPADNIH VODA S OPISOM SUSTAVA I MJESTA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

 

1. Sustav javne odvodnje

 

Članak 9.

 

Sustavom javne odvodnje iz članka 3. točke 1. ove Odluke u naseljima Grada Hvara iz članka 1. st. 1. upravlja društvo iz članka 4. ove Odluke, pridržavajući se svih važećih zakonskih i drugih propisa i odredbi ove Odluke.

 

Članak 10.

 

Sustav javne odvodnje sačinjavaju objekti i uređaji koji služe za skupljanje, pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda.

Sustav javne odvodnje otpadnih voda Grada Hvara mješovitog je tipa i sastoji se od gravitacijskog dijela i tlačnog dijela. Sustav se sastoji od pet (5) crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje. Uređaj za pročišćavanje otpadnih,voda mehaničkog je tipa, izrađen za ES 25 000, sastoji se od aeriranog pjeskolova i mastolova, klasirera pijeska, transportera masti, finog sita, dozažnog sifona i podmorskog ispusta u Hvarski kanal. Dužina podmorskog ispusta kopnenog dijela iznosi 1250 metara, a podmorskog dijela 1200 metara. Završetak podmorskog dijela je u prirodni prijemnik more u Hvarskom kanalu, na dubini od 70 metara. Navedenim sustavom javne odvodnje otpadnih voda obuhvaćeno je područje Grada Hvara, bez prigradskih naselja. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za prigradsko naselje Milnu.

Gradsko vijeće Grada Hvara za svaku kalendarsku godinu, u skladu sa predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuje se opis poslova s procjenom troškova gradnje građevina i uređaja sustava javne odvodnje te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje istog.

 

Članak 11.

 

Otpadne vode koje se ispuštaju sustavom javne odvodnje u prirodni prijemnik more, ispuštaju se nakon što su prethodno pročišćene do stupnja određenog propisima, odnosno ispuštaju se na način koji zadovoljava propisane normative.

 

2. Sustav interne odvodnje

 

Članak 12.

 

Sustav inteme odvodnje u vlasništvu je vlasnika nekretnine. Sustav inteme odvodnje sačinjavaju objekti i uređaji za skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda iz objekata te za odvodnju skupljenih voda do kontrolnog okna na spoju sa sustavom odvodnje.

 

Članak 13.

 

Otpadne vode ispuštaju se iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje preko kontrolnog okna.

Kontrolno okno nalazi se na spoju sustava inteme odvodnje i sustava javne odvodnje, a u pravilu se izvodi uz regulacijsku to jest građevinsku liniju na vlasnikovoj nekretnini.

Kontrolno okno dio je sustava interne odvodnje, a vlasnik nekretnine mora izgraditi kontrolno okno prema dozvoli o priključenju i tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja društva koji su sastavni dio navedene dozvole o priključenju.

 

Članak 14.

 

Zemljište koje čini jednu gradevinsku česticu na kojoj je smještena jedna građevina, odnosno pogon koji predstavljaju zaokruženu cjelinu mogu dobiti u pravilu jedan priključak na sustav javne odvodnje. Više priključaka mogu dobiti samo ako se to pokaže potrebnim i opravdanim investiciono – tehničkom dokumentacijom.

Slobodno stojeće građevine i dvojne građevine ili građevine s više stambenih jedinica na etaži i zajedničkim ulazom mogu imati samo jedan priključak na sustav javne odvodnje.

 

Članak 15.

 

Građevine koje se sastoje od više stambenih jedinica s posebnim ulazima mogu u pravilu imati po jedan priključak na sustav javne odvodnje za svaku stambenu jedinicu.

 

Članak 16.

 

Priključenje na sustav javne odvodnje izvodi Društvo, na trošak vlasnika nekretnine.

 

Članak 17.

 

Novi sustav interne odvodnje mora se izraditi kao razdjelni sustav, to jest oborinske vode sa nekretnine ne smiju se ispuštati u kanalizacijske kolektore za odvodnju sanitamih voda.

 

 

 

Članak 18.

 

Tehnološke otpadne vode prije priključenja na sustav javne odvodnje moraju se prethodno pročistiti do maksimalno graničnih koncentracija koje vrijede za sustav javne odvodnje. Određenu su čl. 26 ove Odluke.

Sustav inteme odvodnje mora biti izgrađen i održavan tako da osigura sigurnu i pravilnu odvodnju i pročišćavanje proračunatih količina otpadnih voda i gradi se i održava u skladu sa važećim propisima.

Sustav inteme odvodnje mora biti izgrađen i održavan tako da:

-   isključi mogućnost onečišćenja okoliša, bilo razlijevanjem otpadnih i drugih voda po površini, bilo prodiranjem onečišćenih voda u podzemne slojeve, ili širenjem neugodnog mirisa,

-   se spriječi širenje zaraznih bolesti,

-   se ne ugrozi funkciju sustava javne odvodnje količinom ili sastavom otpadne vode.

-   je zaštićen od usporene vode od sustava javne odvodnje

 

Članak 19.

 

Troškove izgradnje i održavanja sustava interne odvodnje snose u cijelosti vlasnici nekretnina.

 

3. Sustav oborinske odvodnje

 

Članak 20.

 

Sustavom oborinske odvodnje upravlja i održava ga Grad Hvar pridržavajući se svih važećih zakonskih i drugih propisa te odredaba ove Odluke, osim mješovitog sustava u povijesnoj jezgri Grada Hvara kojim upravlja i održava ga Društvo.

Sustavima oborinske odvodnje koji su svrstani u javno vodno dobro upravlja i održava ih ovlaštena pravna osoba na temelju Zakona o vodama.

Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora grade i održavaju ih vlasnici nekretnina.

 

Članak 21.

 

Sustav oborinske odvodnje čine izgrađeni zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita, slivnici i drugi uređaji kojima se oborinske vode odvode u sustav javne odvodnje ili izravno u okoliš ili u more.

 

Članak 22.

 

U kanalsku mrežu sustava oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati sanitarne otpadne, tehnološke otpadne vode niti ikakve druge otpadne vode.

 

Članak 23.

 

Građevine i uređaji oborinske odvodnje koje su sastavni dio javne ceste, a nisu vezani za sustav javne odvodnje, grade se i održavaju kao sastavni dio te javne ceste te njima upravlja i održava ih ovlaštena osoba kojoj je povjereno upravljanje javnim cestama u skladu sa Zakonom o javnim cestama.

 

Članak 24.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara za svaku kalendarsku godinu, u skladu sa predviđenim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture sa opisom, opsegom i procjenom pojedinih troškova poslova održavanja gradevina i uređaja oborinske odvodnje za područje Grada Hvara.

 

III NAČIN ODVODNJE ONEČIŠĆENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

 

Članak 25.

 

Oborinske onečišćene vode i površinske vode sa neizgrađenog građevinskog zemljišta, zelenih površina, javno prometnih površina i manipulativnih površina poslovnih subjekata ako su kanalizirane putem otvorenih ili zatvorenih kanala mogu se ispuštati u okoliš ili obalno more samo preko pjeskolova, ili ugrađenih slivnika s taložnikom te sakupljačima masti i ulja.

 

IV  UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUčJIMA NA KOJIMA JE I NA KOJIMA NIJE IZGRAĐEN JAVNI SUSTAV ODVODNJE

 

1. Uvjeti ispuštanja otpadnih u sustav javne odvodnje

 

Članak 26.

 

Prije priključenja i ispuštanja u sustav javne odvodnje tehnološke otpadne vode se moraju pročistiti u uređajima za prethodno pročišćavanje. Granične vrijednosti emisija tehnoloških otpadnih voda moraju zadovoljiti granične vrijednosti iz članka 5., odnosno članka 1. navedenog Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, a posebno

se ureduju za:

- BPK5 = 250 mg 02/l

- KPK= 700 mg 02/l

- Kloridi= 1000 mg/l

- Sulfati= 200 mg/l

 

Članak 27.

 

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati vode i tvari kojima se ugrožava predviđeni hidraulični režim toka otpadnih voda, vodonepropusnost cjevovoda, rad kanalizacijskih crpki, tekući nadzor i održavanje objekata kanalizacije i/ili povećavaju troškovi eksploatacije, kao i tvari koje miješanjem s prijemnikom stvaraju taloge.

 

Članak 28.

 

Tvari iz članka 27. čine opasne i onečiščujuće tvari

 

Članak 29.

 

Opasne i onečiščujuće tvari vlasnik nekretnine dužan je posebno odlagati i odstranjivati u skladu sa posebnim propisima.

 

Članak 30.

 

Prije ispuštanja u sustav javne odvodnje pročišćavaju se i neutraliziraju ove otpadne vode:

-   vode sa površina odredenih za pranje vozila, ili mehaničkih ili obrtničkih radionica za popravak motornih i dr. vozila, garaža – preko taložnica za krute tvari i separatora za masti, ulja i tekuća goriva,

-   sve tehnološke otpadne vode preko uređaja za prethodno pročišćavanje,

-   vode iz rashladnih sustava koje nisu u direktnoj vezi s tehnološkim procesom i koje osim povišenja temperature nisu primile nikakva dodatna fizička ili kemijska onečišćenja, ako su toplija od 40 C – preko odgovarajućih rashladnih uređaja,

-   vode iz restorana, hotela i kampova ako sadržavaju prekomjemu količinu masti, ulja ili ostataka hrane – putem odgovarajućih separatora.

Zdravstvene, veterinarske ustanove i druga društva u čijim bi se otpadnim vodama mogle naći patogene bakterije i/ili patogeni virusi opasni po život i zdravlje ljudi i domaćih životinja, moraju svoje otpadne vode izložiti specijalnom tretmanu – dezinfekciji prije ispuštanja u sustav javne odvodnje.

 

2. Uvjeti ispuštanja otpadnih voda u sabirne jame

 

Članak 31.

 

Ispuštanje otpadnih voda u sabirne jame vrši se pod istim uvjetima kao u članku 26. do 30. ove Odluke.

 

Članak 32.

 

Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda sanitarne otpadne vode ispuštaju se u sabirne jame, ili se pročišćene u uređajima za pročišćavanje mogu ispuštati u površinske vode ili u tlo, putem upojnih bunara.

Sabirne jame moraju biti izgrađene bez ispusta preljeva, sa vodonepropusnim dnom i stranicama.

Uvjeti i način gradnje sabirnih jama utvrđuje se Zakonom o vodama, važećom prostornoplanskom dokumentacijom i ovom Odlukom.

Granične vrijednosti sanitarnih otpadnih voda ispuštenih u površinske vode u smislu stavka 1. ovog članka određuju se:

-   Suspendirane tvari – 35 mg/l (više od 10 000 ES)

60 mg/I (2 000 – 10 000 ES)

-   Biokemijska potrošnja kisika BPKS (20 C) – 25-mg 02/l (a[mgifjusic1])

-   Kemijska potrošnja kisika KPKCr – 125 mg 02/l

Granične vrijednosti sanitamih otpadnih voda ispuštenih u tlo u smislu stavka 1. ovog članka određuju se:

-   Suspendirane tvari – 35 mg/l (više od 10 000 ES)

60 mg/l (2 000 -10 000 ES)

-   Biokemijska potrošnja kisika BPK5 (20 C) – 25 mg02/l

-   Kemijska potrošnja kisika KPK Cr – 125 02/l

-   Ukupni fosfor – 2 mg P/l

-   Ukupni dušik – 15 mg N/l

 

Članak 33.

 

Sabime jame moraju imati otvor za čišćenje, crpljenje i odvoz otpadne vode te uzimanje uzoraka za kontrolu kakvoće otpadnih voda, zatvoren poklopcem na preklop minimalnih dimenzija 60 x 60 cm.

 

Članak 34.

 

U sabirne jame mogu se ispuštati:

-   sanitame otpadne vode,

-   tehnološke otpadne vode uz uvjet da su prethodno pročišćene do propisanog stupnja za ispuštanje u sustav javne odvodnje.

U područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje, ispuštanje otpadnih voda za stambene objekte do 10 ES obvezna je izgradnja sabimih jama za otpadne vode, a za više od 10 ES obvezna je ugradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Za poslovne i industrijske objekte do 10 ES (30-40 zaposlenih) također je obvezna izgradnja sabirnih jama, a iznad tih vrijednosti obvezna je ugradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Granične vrijednosti otpadnih voda prije njihovog ispuštanja u sabirne jame moraju zadovoljavati dozvoljenu koncentraciju opasnih i drugih tvari za ispuštanje u sustav javne odvodnje prema navedenom Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda.

 

 

 

 

Članak 35.

 

Oborinske i površinske vode ne smiju se ispuštati u sabirne jame. Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja sabirnih jama po javnim i drugim površinama.

Nije dozvoljeno prepumpavanje sadržaja sabirnih jama u sustav javne odvodnje bez izričite dozvole Društva.

Društvo je dužno voditi evidencije o količinama i porijeklu otpadnih voda ispuštenih u sustav javne odvodnje, kao i evidencije o ispitivanju otpadnih voda.

Koncesionar za skupljanje i odvoz otpadnih voda iz članka 7.st.2. takoder je dužan voditi evidenciju o količinama i porijeklu otpadnih voda iz sabirnih jama te je dužan prigodom svakog pojedinog odvoza otpadnih voda voditi i izdati prateći list vlasniku nekretnine te jedan primjerak i društvu prigodom ispuštanja otpadnih voda u stanicu za prihvat sadržaja sabirnih jama. Bez izdanog pratećeg lista koncesionaru se neće dozvoliti ispuštanje otpadnih voda u stanicu za prihvat.

Jednom mjesečno ovlašteni djelatnik društva izvršit će kontrolu vođenja navedene evidencije koncesionara i izvršiti usporedbu podataka iz evidencije koncesionara sa izdanim pratećim listovima te izdanim računima vlasnicima nekretnina i prigodom navedene kontrole koncesionar je dužan društvu staviti na uvid tražene podatke.

 

Članak 36.

 

Sustavi interne odvodnje koji nemaju priključak na javni sustav odvodnje, a izgrađeni su prije stupanja na snagu ove Odluke, smatraju se privremenim i mogu se koristiti prema uvjetima iz ove Odluke i uz pridržavanje propisa iz sanitarno – tehničkih normi za korištenje, uvjeta iz prostorno planske dokumentacije i uvjeta navedenih u odobrenju njihove gradnje.

Nakon priključenja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje, vlasnik nekretnine dužan je sve dotadašnje instalacije i uređaje koje više ne koristi odstraniti i sanirati.

 

V   GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA OTPADNIH VODA KOJE NISU TEHNOLOŠKE U GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE, SABIRNE I SEPTIČKE JAME

 

Članak 37.

 

Granične vrijednosti pokazatelja, odnosno dozvoljene koncentracije opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje, sabirne i septičke jame posebno se određene navedenim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda.

Granične vrijednosti pokazatelja koje nisu određene navedenim Pravilnikom o graničnim vrijednostima odreduju se kao:

-   Ph – 6,5 – 9,5

-   BPK5 – 250 mg 02/l

-   KPK – 700 mg 02/l

-   nitriti – 10 mg/l

-   uk. fosfor – 10 mg/l

-   ukupno ulja i masnoće – 100 mg/l

-   anionski detergenti – 10 mg/I.

 

VI PODACI O NADLEŽNOSTIMA ODRŽAVANJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

 

Članak 38.

 

Komunalne vodne građevine sustava javne odvodnje održava Društvo, na temelju plana Društva.

Društvo nije odgovorno za štete nastale na sustavu javne odvodnje nastale uslijed:

-   više sile (neuobičajeno visokog nivoa mora, padalina, zemljotresa i sl. događaja)

-   većih pogonskih i tehničkih smetnji izazvanih bez krivnje društva.

U slučaju iz prethodnog stavka društvo je dužno, uz pomoć Grada Hvara, poduzeti sve mjere kako bi se u što kraćem roku normalizirala odvodnja otpadnih voda.

 

Članak 39.

 

U slučaju kvarova i radova na sustavu javne odvodnje društvo je dužno obavijestiti korisnike usluga putem sredstava javnog priopćavanja te Upravni odjel Grada Hvara nadležan za komunalno gospodarstvo, vodopravnu i sanitamu inspekciju te Hrvatske vode.

 

Članak 40.

 

Pod istim uvjetima kao u članku 38. i 39. ove Odluke društvo održava i sustav oborinske odvodnje u mješovitom sustavu – u povijesnoj jezgri Grada Hvara.

 

VII   UVJETI ODRŽAVANJA BIOLOŠKIH UREĐAJA.ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, ODRŽAVANJA I PRAŽNJENJA SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA

 

Članak 41.

 

Vlasnici internih sustava za odvodnju otpadnih voda dužni su u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN br. 3/2011) iste podvrgnuti kontroli ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti.

Nakon roka iz stavka 1. ovog članka vlasnici internih sustava za odvodnju otpadnih voda dužni su provoditi kontrolu ispravnosti na svojstva st.1. ovog članka svakih 8 godina.

Vlasnici intemih sustava za odvodnju otpadnih voda kontrolu ispravnosti iz st.1. i 2. ovog članka dužni su obavljati putem osobe koja ispunjavaju uvjete za obavljanje posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama iz članka 220. t. 6. navedenog Zakona o vodama, to jest za posebnu djelatnost – ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, koja posjeduje certifikacijsko rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje navedene posebne djelatnosti izdanog od nadležnog Ministarstva RH iz članka 221. st. 2. navedenog Zakona o vodama.

 

Članak 42.

 

Sabirne jame na poziv vlasnika nekretnine crpi i sadržaj odvozi i odlaže ovlašteni koncesionar iz članka 7. stavka 2. ove Odluke.

 

Članak 43.

 

Vlasnici malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dužni su ih održavati temeljem ugovora s proizvođačem ili isporučiteljem uređaja te provoditi kontrolu ispravnosti sukladno članku 41. ove Odluke.

 

VIII UPUĆIVANJE NA OBVEZU PRIKLJUČENJA NA GRAĐEVINE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE SUKLADNO ODLUCI O PRIKLJUČENJU I OPĆIM I TEHNIČKIM UVJETIMA ISPORUKE VODNIH USLUGA

 

Članak 44.

 

Na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda, vlasnici nekretnina čije nekretnine nisu priključene na sustav javne odvodnje dužni su ih priključiti u rokovima utvrđenim u Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine Gradskog vijeća Grada Hvara.

Postupak za priključenje, odnosno za izdavanje dozvole za priključenje, pokreće se na zahtjev vlasnika nekretnine ili ga pokreće nadležni upravni odjel Grada Hvara po službenoj dužnosti pod uvjetima iz Odluke iz prethodnog stavka.

Priključenje građevine na sustav javne odvodnje smije se vršiti samo na temelju konačne dozvole o priključenju i nakon plaćanja naknade za priključenje utvrđene Odlukom iz stavka 1. ovog članka Odluke.

Ako je ugovoreno obročno plaćanje naknade za priključenje, priključenje na sustav javne odvodnje smije se izvršiti nakon konačnosti dozvole za priključenje, sklapanja ugovora o obročnom plaćanja naknade za priključenje te polaganja sredstva osiguranja plaćanja.

Priključenje na sustav javne odvodnje obavlja društvo sukladno Odluci iz stavka 1. ovog članka Odluke, dozvoli o priključenju te Odluci o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga društva.

 

IX PREKRŠAJNE ODREDBE

 

Članak 45.

 

Upravni nadzor u provedbi javnih ovlasti na temelju Zakona o vodama i propisa donesenih na temelju Zakona obavlja nadležno Ministarstvo Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor provodi nadležni državni vodopravni inspektor i ostale nadležne inspekcije, svaka u okviru svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom o vodama i dugih propisa.

 

Članak 46.

 

Na pravne i fizičke osobe koje ispuštaju otpadne vode protivno ovoj Odluci primjenjuju se prekršajne odredbe na temelju Zakona o vodama (članak 241. do članka 245.).

 

X ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 47.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 

Klasa: 363-01113-01/13

Urbroj: 2128-01-02-13-03

Hvar, 22. ožujak 2013.

Povjerenik Vlade

Republike Hrvatske

za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog

vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 5. stavak 1. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara, dana 22. ožujka 2013. godine, donosi

­

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade čest. zgr. 28 k.o. Hvar «ex Bonaparte»

 

Članak 1.

                Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade «ex Bonaparte» u Hvaru, Šćikovi bok, označena kao čest. zgr. 28 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 11 m2.

 

 

 

Članak 2.

 

Rok trajanja zakupa je do 31. prosinca 2013. godine, odnosno do donošenja pravomoćnog rješenja temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine («NN», broj: 92/96).

 

Članak 3.

 

Natječaj će se provesti prikupljanjem ponuda javnim nadmetanjem – licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12).

 

Članak 4.

 

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke je 225,00 kuna po m2 mjesečno, (225kn x 11 m2= 2.475,00 kuna mjesečno), sukladno Odluci o dopuni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara. Klasa: 372-03/13-01/05 urbroj: 2128-01­-01/1-13-04 od 14. ožujka 2013. godine.

 

Članak 5.

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Hvara i na web-stranici Grada Hvara. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave natječaja.

 

Članak 6.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade čest. zgr. 28 k.o. Hvar -ex. Bonaparte Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/13).

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

KLASA: 372-01/13-01/03

URBROJ: 2128-01-02-13-05

Hvar, 22. ožujka 2013.

Povjerenik Vlade

Republike Hrvatske

za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog

vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-­pročišćeni tekst) i članka 8. stavak 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12), Gradonačelnik Grada Hvara, dana 28. veljače 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Odluci o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 1/12), članak 4. mijenja se i glasi:

«Cijena zakupa – visina zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara, za obavljanje neprofitabilnih djelatnosti od posebnog javnog interesa – zdravstvene i ljekarničke djelatnosti iznosi za:

I. ZONU –     poslovni prostori na Rivi, Trgu sv. Stjepana i Fabrici, 100 kuna po 1 m2, mjesečno,

II. ZONU –    poslovni prostori u ostalim dijelovima grada Hvara, 30 kuna po 1 m2, mjesečno,

III. ZONU -  poslovni prostori u Milni, Brusju, Velom Grablju, Malom Grablju, Zaraću i Svetoj Nedjelji, 20 kuna po 1 m2, mjesečno.«

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči (vižjoli) Grada Hvara, a objaviti će se i u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 372-03/13-01/05

URBROJ: 2128-01-01/1-13-02

Hvar, 28. veljače 2013.

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11­-pročišćeni tekst) i članka 8. stavak 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12), Gradonačelnik Grada Hvara, dana 14. ožujka 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Odluci o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 1/12), u članku 1. stavak 2. točka I. mijenja se i glasi:

«I. ZONU – poslovni prostori na Rivi, Trgu sv. Stjepana i Fabrici, 400 kuna po 1 m2, mješečno. Za poslovne prostore u sporednim ulicama u I. zoni, 225 kuna po m2, mjesečno.«

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči (vižjoli) Grada Hvara, a objaviti će se i u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 372-03/13-01/05

URBROJ: 2128-01-01/1-13-04

Hvar, 14. ožujka 2013.

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), odredbe članka 5. i 14. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine”  br. 36/04 i 63/08) i odredbe članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” br.05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Hvara dana  22. ožujka 2013.godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2013. godinu

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2013.godinu («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 6/12) u glavi  II  PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA  POMORSKIM  DOBROM   čl.1.st.2. mijenja se i glasi:

„Komunalni redari I i II vrste, viši referent za gospodarstvo Grada Hvara te nadležna tijela SDŽ-a  i Lučka kapetanija dužni su vršiti nadzor nad korištenjem pomorskog dobra.“

 

Stavak 3. mijenja se i glasi:

„Ukoliko se utvrdi da se korištenje pomorskog dobra ne vrši na način propisan zakonom, odnosno da je u suprotnosti s koncesijskim odobrenjem, nadležna tijela iz st.2. dužna su o tome izvijestiti Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Hvara i druga nadležna tijela.“

 

Članak 2.

 

U glavi IV POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI  NA PODRUČJU GRADA HVARA, podnaslov PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA KONCESIJSKIH ODOBRENJA, točka 3. Kontrola koncesijskog odobrenja mijenja se i glasi:

„Kontrolu korištenja pomorskog dobra po izdanom koncesijskom odobrenju vršiti će nadležna tijela Grada Hvara- komunalni redari I i II vrste, viši referent za gospodarstvo te  nadležna tijela SDŽ-a i Lučka kapetanija.“

 

Članak 3.

 

Naslov glave „VI  ZAVRŠNE ODREDBEmijenja se i glasi: „V ZAVRŠNE ODREDBE.“

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA  HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 342-01/12-01/49

URBROJ: 2128/01-01/1-13-03

Hvar, 22.ožujka 2013.godine

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 8., 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine, broj: 86/08 članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 12/10) i članka 35. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 11/1 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

P L A N

PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

Ovim Planom prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se prijam službenika/ca, i vježbenika/ca, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad) u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara tijekom 2013. godine.

 

Članak 2.

 

Plan sadrži:

-   stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara,

-   potreban broj službenika/ca na neodređeno vrijeme,

-   potreban broj vježbenika/ca na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

Članak 3.

 

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavati će se putem javnog natječaja. Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavati će se putem oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Radna mjesta popunjavati će se sukladno proračunskim sredstvima, ovom Planu i Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada

Članak 4.

 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, potreban broj službenika/ca na neodređeno vrijeme i vježbenika/ca na stručnom osposobljavanju, utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio Plana.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iz stavka 1. ovog članka obuhvaća prikaz ukupnog broja stalno zaposlenih službenika/ca i vježbenika/ca na stručnom osposobljavanju u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, a planira se potreban broj službenika/ca i vježbenika/ca na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

Članak 5.

 

Tijekom 2013. planira se primiti jedan (1) novi službenik/ca, te jedan (1) vježbenik/ca na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad) u Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

 

Rbr

Službe

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u službama

Vježbenici na stručnom osposobljavanju

Plan zapošljavanja za 2013. godinu

1.

Pročelnik

1

2.

Služba tajništvo Grada

3

1

3.

Služba za proračun i financije

4

4.

Služba za društvene djelatnosti

1

5.

Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom Grada

9

6.

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

3

1

1 službenik

1 vježbenik na stručnom ososobljavanju

 

UKUPNO

21

2

2

 

Članak 6.

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Grada Hvara, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 020-01/13-01/18

URBROJ: 2128-01-01/1-13-01

Hvar, 07. ožujka 2013.

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine, broj: 86/08 ) i članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja («Narodne novine, broj: 57/12 i 120/12), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

PROGRAM

stručnog osposobljavanja za rad vježbenika/ce -volontera/ke na poslovima višeg savjetnika za komunalne poslove, graditeljstvo i uređenje grada u Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara

 

I.

 

Ovim Programom utvrđuje se stručno osposobljavanje vježbenika/ce – volontera/ke visoke stručne spreme građevinskog ili arhitektonskog smjera (dalje u tekstu: vježbenik/ca), pod kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba vježbenika kroz praktičan rad i učenje za samostalno obavljanje poslova višeg savjetnika za komunalne poslove, graditeljstvo i uređenje grada u Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara (dalje u tekstu: poslovi struke) i polaganja državnog stručnog ispita.

 

II.

 

Programom iz točke I. utvrduje se.

-   poslovi i zadaće što ih je vježbenik/ca u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati,

-   način praćenja rada vježbenika/ce za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,

-   obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika/ce za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,

-   prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža,

-   prava i obveze vježbenika/ce.

 

III.

 

Vježbenik/ca će se osposobljavati za obavljanje poslova višeg savjetnika za komunalne poslove, graditeljstvo i uređenje grada u Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara, pod stalnim nadzorom mentora.

Poslovi i zadaće što ih je vježbenik za višeg savjetnika za komunalne poslove, graditeljstvo i uređenje grada, u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati su:

-   sudjeluje u izradi programa prostorne dokumentacije Grada, te sudjeluje u praćenju realizacije provedbe prostornih planova,

-   sudjeluje u obavljanju upravnih, stručnih i drugih poslova iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša, sukladno propisima i pravilima struke,

-   sudjeluje u prikupljanju tehničke dokumentacije za izdavanje potrebitih dozvola za realizaciju gradnje i rekonstrukcije – lokacijska i građevna dozvola,

-   sudjeluje u vršenju kontrole lokacijskih i građevnih dozvola,

-   sudjeluje u izradi idejnih rješenja uređenja i opremanja gradskih javnih prometnih, zelenih i rekreacijskih površina i obalnog pojasa,

-   sudjeluje u izradi nacrta prijedloga vizualnog identiteta grada,

-   sudjeluje u obavljanju građevinskih i drugih nadzora na izgradnji i rekonstrukciji objekata, kojih je investitor Grad Hvar, kad nadzor nije povjeren drugim fizičkim i pravnim osobama,

-   sudjeluje u koordiniranju rada nadzornih službi na izgradnjama sa drugim javnim poduzećima koji rade na javnim površinama,

-   prati propise iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, te se brine o primjeni istih,

-   sudjeluje u pripremanju potrebnih podataka za provođenje postupka javne nabave, usluga, radova i roba u predmetima iz domene zaštite okoliša i prostornog uređenja,

-   sudjeluje u izradi idejnih rješenja za sve radove građenja i rekonstrukcije na nekretninama Grada,

-   sudjeluje u obavljanju poslova prikupljanja i obrade tehničke dokumentacije za dobijanje potrebitih dozvola i suglasnosti,

-   sudjeluje u koordinaciji rada sa konzervatorima radi zaštite područja i objekata registriranih kao spomeničke cjeline odnosno objekti spomenici kulture,

-   sudjeluje u pripremi i obradi potrebne dokumentacije za sve kapitalne investicije Grada,

-   sudjeluje u izradi nacrta prijedloga odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće, gradonačelnika iz oblasti svoje nadležnosti,

-   sudjeluje u obavljanju i druge poslove po nalogu voditelja Službe, pročelnika i Gradonačelnika.

U cilju što uspješnijeg obavljanja poslova i zadaća koje je vježbenik/ca dužan obavljati tijekom vježbeničkog staža, vježbenik će biti upućen 10 radnih dana u pisarnicu Grada.

 

IV.

 

Vježbenikov rad kontinuirano prati mentor i upućuje ga na pravilnu primjenu propisa i pravilnu administrativno-tehničku obradu pismena, te mu pomaže u pripremanju državnog stručnog ispita.

Za mentora se odreduje Ita Pavičić, dipl. ing. arh., viša savjetnica za komunalne poslove, graditeljstvo i uređenje grada u Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara.

 

V.

 

Obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika/ce za vrijeme trajanja vježbeničkog staža odnosi se na stručnu izobrazbu za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno obavljanje povjerenih poslova i zadaća pod nadzorom i uz pomoć mentora.

Stručna izobrazba vježbenika osigurava se na način da vježbenik:

-   dobiva na raspolaganje pravne izvore propisane programom općeg dijela državnog stručnog ispita,

-   zakone i druge propise koje je dužan primjenjivati pri obavljanju određenih poslova i zadaća,

-   stručnu i drugu potrebnu literaturu,

-   prisustvuje seminarima koje organizira Ministarstvo uprave.

 

VI.

 

Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža sastoje se u:

-   pružanju stručne pomoći vježbeniku i upućivanju na pravilnu primjenu propisa,

-   kontinuiranom provođenju nadzora nad radom vježbenika tijekom vježbeničkog staža,

-   osiguranju uvjeta za uspješno obavljanje vježbeničkog staža. i pripremu za polaganje državnog stručnog ispita, te prisustvovanje seminarima iz točke V. ovog Programa,

-   upoznavanju s važećim zakonskim i drugim propisima i stručnom literaturom,

-   kontinuiranom dodjeljivanju određenih poslova i zadaća iz djelokruga radnog mjesta za koji se vježbenik osposobljava,

-   izdaje potvrdu o uspješno obavljenom vježbeničkom stažu.

 

VII.

 

Ako se stručna i praktična izobrazba ne provede po odredbama ovog Programa, vježbenik je dužan o tome obavijestiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i Gradonačelnika Grada Hvara.

 

VIII.

 

Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe vježbenik ima sva prava i obveze iz Nacionalnog plana za. poticanje zapošljavanja, mjera: «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa«, sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja («Narodne novine, broj: 57/12 i 120/12).

 

IX.

 

Primjena ovog Pravilnika počinje stupanjem na rad vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara.

 

X.

 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 020-01/13-01/18

URBROJ: 2128-O1-01/1-13-02

Hvar, 07. ožujka 2013.

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA

IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA:

 

 1. Odluka o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine            25
 2. Odluka o izvršavanju Odluke o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine…………………………………………………………………………………………………………………………… 36
 3. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine…… 37
 4. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine…… 38
 5. Program socijalne skrbi Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine……………….. 39
 6. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine………………………………………………………………………………………….. 40
 7. Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine……………………………………………………………………………………………… 42
 8. Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja i čišćenja Grada, održavanja zelenih površina. održavanja javne rasvjete, čišćenje obalnog pojasa i Paklenih otoka za drugi kvartal 2013. godine……………………………………………………….. 45
 9. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Hvara………………………………………………………….. 47
 10. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade čest.zgr. 28 k.o. Hvar – ex Bonaparte……………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

 1. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara 54
 2. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara 55
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2013. godinu             55
 4. Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara……………………………………………………… 55
 5. Program stručnog osposobljavanja za rad vježbenika/ce – volontera/ke na poslovima višeg savjetnika za komunalne poslove, graditeljstvo i uređenje grada u Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara………………………………………………………………………………. 56

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus