Službeni glasnik – br. 02 / 2016

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXIII.  BROJ 2.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 14. travnja 2016. godine                                 plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

 

                Na temelju članka 35. i 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. i 37. stavak 1. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 6. travnja 2016. godine, razmatralo je Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine, d o n o s i

 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu

Gradonačelnika Grada Hvara

 

Ne prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine Klasa: 020-01/16-01/0 Urbroj: 2128/01-01/1-16-02 od 21. ožujka 2016. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 020-01/16-01/08

URBROJ: 2128/01-01/1-16-02

Hvar, 06. travnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 6. travnja 2016. godine, d o n o s i

 

ZAKLJUČAK

O SAZIVANJU TEMATSKE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA NA TEMU

„Knjižnica i čitaonica Hvar”

 

I.

 

Na prijedlog vijećnika Tea Jeličića u roku 30 dana sazvati će se tematska sjednica Gradskog vijeća grada Hvara na temu „Rasprava o knjižnici i čitaonici Hvar”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 342-05/16-01/04

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 6. travnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara«, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), i članka 58, 59 i 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 6. travnja 2016. godine, donosi

 

 

ODLUKU

o namjeni prostora Fontika 1, 2 i 3 za smještaj izložbenog prostora turističke kulture grada Hvara

 

I.

 

                Ovom Odlukom određuje se namjena prostora Fontik 1, 2 i 3 za smještaj izložbenog prostora turističke kulture grada Hvara

 

II.

 

Izložbeni prostor turističke kulture grada Hvara će osim stalnog izložbenog postava imati i edukativni program koji će posjetitelje upoznavati sa bogatom povijesnom, kulturnom i turističkom ponudom grada Hvara i upućivati ih na ostale gradske atraktivne znamenitosti kao što su Fortica, Veneranda, Galešnik, Arsenal itd.

 

III.

 

Gradsko vijeće imenuje Povjerenstvo za izradu Plana i programa namjene i korištenja prostora Fontika 1, 2 i 3. Za članove povjerenstva imenuju se:

 • Katica Vučetić
 • voditelj službe za društvene djelatnosti JUO Grada Hvara
 • Ita Pavičić, viša savjetnica za komunalne poslove, graditeljstvo i uređenje Grada Hvara
 • Marinko Petrić
 • Nada Jeličić
 • Teo jeličić
 • Jure Miličić

 

IV.

 

Povjerenstvo se zadužuje izraditi Plan i program namjene i korištenja prostora Fontika 1, 2 i 3. u roku od 15 dana.

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/16-01/05

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 6. travnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/15), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/14), članaka 14. i 16. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14, 4/14 -ispravak i 4/15), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 06.travnja 2016. godine , donosi

 

Z A K LJ U Č A K

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 1.

 

Grad Hvar provesti će javni natječaj za davanje u zakup slobodnih javnih površina na rok od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2017. godine i to na lokacijama:

 

1... ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Malog đardina (do stepenica)

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica,slika, bižuterije, suvenira   1 mjesto (pozicija B-16)

Početna cijena zakupnine za:

- prodaju razglednica, slika,bižuterije i suvenira: 20.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 20.000,00 kn/godišnje)

 

2... UVALA KRIŽA

SMJEŠTAJ: na javnoj površini ispred depadansa hotela “Dalmacija” te ispred zida maslinika Franjevačkog samostana

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), sladoleda, pult za prodaju palačinki……………….

……………………………………………. 1 mjesto (pozicija 3)

Početna cijene zakupnine za:

-prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu 2.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)

-prodaju poljoprivrednih proizvoda…………………..

…………………………………………… 500,00 kn/godišnje,

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

 

3. . DOLAC II

SMJEŠTAJ: zapadno i sjeverno od Autobusnog kolodvora

SADRŽAJ I KAPACITET: iznajmljivanje bicikala, automobila i motorkotača, bankomat;

……………………………………………. 1 mjesto (pozicija 2)

Početna cijena zakupnine za:

- bankomat……………………… 30.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 10.000,00 kn/godišnje)

 

Temeljem ovog Zaključka, Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se provesti putem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama. Povjerenstvo za javne površine otvara ponude i odabire najpovoljnijeg ponuđača.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/16-01/27

URBROJ: 2128/01-02-16- 02

Hvar, 06. travnja 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/15), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/14), članka 16. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14, 4/14- ispravak i 4/15) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina kojeg je Gradsko vijeće Grada Hvara donijelo na 17.sjednici održanoj 06. travnja 2016. godine ,Gradonačelnik Grada Hvara raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

 

I

 

Raspisuje se Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup na javnim površinama Grada Hvara, a sve u skladu s grafičkim prikazom koji je sastavni dio ovog Natječaja.

 

                Za korištenje javnih površina plaća se porez i zakupnina.

                Porez je određen sukladno Odluci o gradskim porezima (visina poreza je navedena uz svaku lokaciju natječaja a prema sadržaju) i za njega se ne daje ponuda.

 

                Ovim natječajem daju se ponude samo za iznos zakupnine.

 

1... ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Malog đardina (do stepenica)

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica,slika, bižuterije, suvenira   1 mjesto (pozicija B-16)

Početna cijena zakupnine za:

- prodaju razglednica, slika,bižuterije i suvenira: 20.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 20.000,00 kn/godišnje)

 

2... UVALA KRIŽA

SMJEŠTAJ: na javnoj površini ispred depadansa hotela “Dalmacija” te ispred zida maslinika Franjevačkog samostana

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), sladoleda, pult za prodaju palačinki……………….

……………………………………………. 1 mjesto (pozicija 3)

Početna cijene zakupnine za:

-prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu 2.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)

-prodaju poljoprivrednih proizvoda…………………..

…………………………………………… 500,00 kn/godišnje,

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

 

3. . DOLAC II

SMJEŠTAJ: zapadno i sjeverno od Autobusnog kolodvora

SADRŽAJ I KAPACITET: iznajmljivanje bicikala, automobila i motorkotača, bankomat;

……………………………………………. 1 mjesto (pozicija 2)

Početna cijena zakupnine za:

- bankomat……………………… 30.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 10.000,00 kn/godišnje)

 

II

 

                Rok trajanja zakupa je od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2017. godine.

 

III

 

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

 1. osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi sa registriranom djelatnosti koja se natječe (ime, prezime, adresa fizičke osobe, preslik osobne iskaznice ili putovnice, naziv i sjedište obrta i OIB, telefon i IBAN; odnosno naziv i sjedište pravne osobe i OIB, telefon i IBAN);
 2. oznaku lokacije za koju se daje ponuda na natječaj;
 3. izvornik ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, izvornik ili .ovjereni preslik obrtnice, izvadak iz obrtnog registra (ne stariji od 30 dana) za fizičku osobu sa registriranom djelatnosti te izvornik ili ovjereni preslik rješenja o registraciji za udruge građana, registrirane poljoprivrednike ili samostalne umjetnike;
 4. potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Hvaru :

-      potvrda Grada Hvara (u JUO Grada Hvara-Ulica Ive Miličića 7-Dolac)

-      potvrda Porezne uprave, Ispostave Makarska (u Hvaru,)

-      potvrda Komunalnog Hvar d.o.o.

 1. izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja;
 2. dokaz o uplaćenoj jamčevini za sudjelovanje u natječaju.

 

Radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja, osobe na koje se odnosi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj: 174/04, 92/05,2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13-proč.tekst, 33/l3 i 148/13) trebaju dostaviti pravovaljan dokaz o svojem statusu.

 

IV

 

Jamčevina za sudjelovanje u natječaju iznosi 5.000,00 ( pet tisuća) kuna, osim za lokaciju pod rednim brojem 2. UVALA KRIŽA za koju jamčevina iznosi 500,00 (pet stotina) kuna.

Jamčevina se uplaćuje u korist Proračuna Grada Hvara, IBAN: HR6825000091815300001 , model HR68, s pozivom na broj primatelja : 7706-OIB s naznakom: “Po Natječaju za zakup javne površine.”

Za svaku pojedinu lokaciju i poziciju potrebno je uplatiti jamčevinu i podnijeti ponudu.

 

V

 

Rok za podnošenje pismenih ponuda za natječaj, sa svom priloženom potrebnom dokumentacijom, je 21. travnja 2016. godine najkasnije do 12 sati godine u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (protokol). Ponude se podnose na adresu: GRAD HVAR, Milana Kukurina 2, 21450 HVAR, s obveznom naznakom: “ZA NATJEČAJ – ponuda za zakup javne površine – ne otvarati”.Otvaranje ponuda i odabir najpovoljnijih ponuđača provodi Povjerenstvo za javne površine dana 29. travnja 2016. godine u 12.30 sati u gradskoj Loggi.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati natjecatelji koji su podnijeli pismene ponude.          Povjerenstvo ne razmatra nepotpune, nepravodobne, nepravovaljane i neprecizne ponude ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje financijske obveze prema Gradu Hvaru.

Sukladno čl. 21. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina, Povjerenstvo razmatra valjane ponude, utvrđuje pravo prvenstva i predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, prema sljedećem redoslijedu:

 1. osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji, u skladu s člankom 58. Zakona
 2. ponuditelj koji je ponudio najveći iznos zakupnine.

 

Sukladno čl. 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina, ako dva ili više ponuditelja ponude isti iznos za istu lokaciju na natječaju, između njih će se odabrati onaj koji ima duže vrijeme registriranu djelatnost na području Grada Hvara.

Gradsko vijeće ima pravo poništiti natječaj, ili dio natječaja, ako je to u interesu Grada. Ponuditeljima koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se vratiti uplatom na račun ponuditelja najkasnije u roku od 45 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja (pri prijavi za natječaj navesti broj računa na koji će se vratiti jamčevina).

Ponuditelju čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, odnosno koji ponudi najveći iznos, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu za lokaciju.

Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija ne sklopi ugovor o zakupu u roku 15 (petnaest) dana od dana postavljene obavijesti na oglasnoj ploči Grada te web stranici Grada Hvara daje izabran za najpovoljnijeg ponuditelja, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a ovlašteno tijelo može izabrati drugu po redu najpovoljniju ponudu, poništiti natječaj za tu lokaciju i/ili raspisati novi natječaj.

Informacije glede ovog natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati ili na tel. 021/741-788 i 021/717-918.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 

KLASA: 363-02/16-01/27

URBROJ: 2128/01-01/1-16- 03

Hvar, 13. travnja 2016. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst ,6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, dana 06. travnja 2016. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o obvezi pravnih i fizičkih osoba da podmire svoje obveze prema Gradu Hvaru kao uvjet da bi Grad Hvar udovoljio određenim zahtjevima istih

Članak 1.

 

Pravne i fizičke osobe koje se obraćaju Gradu Hvaru sa podnescima (zahtjevima, molbama za izdavanje bilo kakvih suglasnosti, odobrenja, potvrda i slično) kao i osobe koje se javljaju na natječaje grada, dužne su prethodno podmiriti sve svoje obveze prema Gradu Hvaru (iz evidencije JUO Grada Hvara i Porezne uprave na ime gradskih poreza) te Komunalnom Hvar d.o.o.

 

Članak 2.

 

Zadužuju se službenici, da po primitku podnesaka iz č1. 1. ove Odluke, pribave pisanu Potvrdu o stanju dugovanja ostalih nadležnih službenika Grada, kojom se potvrđuje nepostojanje duga prema Gradu Hvaru.

Navedena Potvrda čini sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o obvezi pravnih i fizičkih osoba da podmire svoje obveze prema Gradu Hvaru kao uvjet da bi Grad Hvar udovoljio određenim zahtjevima istih (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 1/01).

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 

KLASA: 402-01/16-01/67

URBROJ: 2128/01-01/1-16-01

Hvar, 06. travnja 2016. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

HVAR, ………………………………………   

 

PODACI O TRAŽITELJU/NAZIV PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE, ADRESA, OIB

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

POTVRDA O STANJU DUGOVANJA

 

1.) Dugovanje komunalne naknade, naknade za uređenje voda i komunalnog doprinosa

Referent Mladen Lučić potvrđuje da ima / nema dugovanja

AKO POSTOJI DUGOVANJE ( OPIS I IZNOS ):

 

………….

(Potpis)

 

2) Dugovanje za spomeničku rentu, zakup i naknada za korištenje javne površine

Referent Marija Bibić potvrđuje da ima / nema dugovanja

AKO POSTOJI DUGOVANJE ( OPIS I IZNOS ):

 

………….

(Potpis)

 

3.) Dugovanja za koncesijska odobrenja i dr.

Referent Mirjana Pavičić potvrđuje da ima / nema dugovanja

AKO POSTOJI DUGOVANJE ( OPIS I IZNOS ):

 

………….

(Potpis)

 

4.) Dugovanje za zakup poslovnog prostora

Voditelj Službe za proračun i financije, Margita Petrić Hraste potvrđuje da ima / nema dugovanja

AKO POSTOJI DUGOVANJE ( OPIS I IZNOS ):

 

………….

(Potpis)

 

5.) Dugovanja koja se odnose na prometno redarstvo

Ima / nema dugovanja

 

………….

(Potpis)

 

6.) Dugovanja koja se odnose na komunalno redarstvo te izdani nalozi

Ima / nema dugovanja            Ima/ nema izdanih naloga

 

………….

(Potpis)

 

NAPOMENA : NISU UKLJUČENA DUGOVANJA ZA GRADSKE POREZE. POTVRDU O PODMIRENIM DUGOVANJIMA ZA GRADSKE POREZE TREBA ISHODITI U POREZNOJ UPRAVI ISPOSTAVI HVAR.

 

 

 

 

 

 

 

 

S A D R Ž A J

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

1… Zaključak o neprihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Hvara……………………….. 17

2… Zaključak o sazivanju tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara na temu “Knjižnica i čitaonica Hvar” 17

3… Odluka o namjeni prostora Fontika 1, 2 i 3 za smještaj izložbenog prostora turističke kulture Grada Hvara 18

4… Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina……………………………………………….. 18

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

1… Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina……………………………… 19

2… Odluka o obvezi pravnih i fizičkih osoba da podmire svoje obveze prema Gradu Hvaru kao uvjet da bi Grad Hvar udovoljio određenim zahtjevima istih…………………………………………………………………………………………………………… 21

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, JelsaProtected with SiteGuarding.com Antivirus