Službeni glasnik – br. 02 / 2014

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXI.  BROJ 2.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 26. ožujka 2014. godine                                  plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

 

                Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ( «Narodne novine», broj: 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 12. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2014. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu javne potrebe u kulturi Grada Hvara za 2014.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/13) mijenja se članak 2. tako da izmijenjeni glasi:

 

„Članak 2

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR Program 1001 – knjižnična djelatnost

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2014. godinu predviđen je iznos od     527.000,00 kn

Od ukupno navedenog iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 353.100,00 kuna, a od toga:

-   za plaće predviđen je iznos od 300.000,00 kuna,

-   za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 7.500,00 kuna,

-   za doprinose na plaće predviđen je iznos od 45.600,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 93.900,00 kuna, a od toga:

-   za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 10.500,00 kuna,

-   za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 19.000,00 kuna,

-   za rashode za usluge predviđen je iznos od: 59.400,00 kuna,

-   za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 5.000,00 kuna.

 

Tekući projekt T 1001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

C) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 80.000,00 kuna, od čega je 20.000,00 kuna za kupnju opreme i namještaja, a za nabavku knjiga predviđen iznos od 60.000,00 kuna.”

 

Članak 2.

 

Članak 10. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„Članak 10.

UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

 

Grad Hvar je u Proračunu za 2014. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

7.877.000,00 kuna

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 612-01/13-01/37

URBROJ: 2128/01-02-14-04

Hvar, 19. ožujka 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04,110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/1, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu za Grad Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/13) u točki II ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE mijenjaju se iznosi za ukupno predviđena sredstva i izvore financiranja tako da sada glase:

„Ukupno predviđena sredstva:

-   za izvršenje radova u iznosu od………… 1.910.000,00 kn

-   za kapitalnu pomoć Komunalnom Hvar d.o.o. za nabavu opreme u iznosu od  1.100.000,00 kn

ukupno:………………………………………… 3.010.000,00 kn,

a od toga se na navedeni Program Komunalnog Hvar d.o.o. odnosi: 1.671.798,75 kuna kuna. Izvori financiranja:

-   iz komunalne naknade………………………. 670.000,00 kn,

-   iz drugih izvora……………………………. 2.340.000,00 kn.”

 

Članak 2.

 

Točka III SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA mijenja se i glasi:

„Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima iznose:

 1. održavanje čistoće javnih površina i obalnog     pojasa.. 3.010.000,00 kn
 2. održavanje javnih površina…………….    970.000,00 kn
 3. održavanje nerazvrstanih cesta……….    950.000,00 kn
 4. održavanje javne rasvjete……………….    940.000,00 kn
 5. održavanje groblja………………………..    600.000,00 kn

Ukupno:………………………………………… 6.470.000,00 kn

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/13-01/143

Urbroj: 2128/01-02-14-04

Hvar, 19. ožujka 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2014. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014.godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/13) točka III- IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA mijenja se i glasi:

 

“III – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

 

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

Za izgradnju predviđeno je:………………… 2.800.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno………………. 200.000,00 kn

Ukupno:……………………………………….. 3.000.000,00  kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-. iz sredstava komunalnog doprinosa:…….. 700.000,00 kn

-. iz potpora Županije:…………………………… 200.000,00 kn

-. iz prihoda od nefinancijske imovine (za otkup zemljišta):  200.000,00 kn

-. iz ostalih izvora:……………………………… 1.900.000,00 kn

ukupno:………………………………………. 3.000.000,00 kn”

 

Članak 2.

 

Prilozi: Prilog br. 1

JAVNE POVRŠINE-PROGRAM ZA 2014 GODINU,

Prilog br. 2

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2014. GODINU,

 

 

Prilog br. 3

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2014.GODINU, te

Prilog br. 4

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA – PROGRAM ZA 2014. GODINU

mijenjaju se i izmijenjeni su sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka sa prilozima iz članka 2. ove Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/13-01/144

Urbroj: 2128/01-02-14-04

Hvar, 19. ožujka 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Prilog br. 1

 

JAVNE POVRŠINE – PROGRAM ZA 2014. GODINU

 

kol.                   J.C.                Iznos                 Iznos

(kn s PDV)       (kn s PDV)

Izgradnja i obnova stubišta na raznim lokacijama

-kod Stambene 1 (l=52m), na Križnom ratu (l=25m), Križna luka

(l=50m), uređenje stubišta između U. Marina Gazarovića i Lucije Rudan                                             239.000,00

239.000,00

Izgradnja hidranta i postava kamenog pločnika javnoj površini ispred Splitske banke                          195.000,00

195.000,00

Gradnja “zelenih otoka” na području grada Hvara -1. faza                                                                    260.000,00

260.000,00

Gradnja “zelenih otoka” na području grada Hvara – 2. faza                                                                     95.000,00

95.000,00

Gradnja ogradnih kamenih zidova na javnim zelenim površinama u Gradu Hvaru

(Majerovica -stoljetna smrča i park Sv. Marak)                                                                                       50.000,00

50.000,00

Zaštitne ograde na raznim lokacijama                                                                                                      61.000,00

61.000,00

Ukupno (kn) s PDV-om                                                                                                                                              900.000,00

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Prilog br. 2

 

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2014. GODINU

 

jm                   kol.                   J.C.                Iznos                 Iznos

(kn s PDV)       (kn s PDV)

Područje Ograde, Os 3, južna prometnica – izgradnja prometnice s

asfaltiranjem i infrastrukturom (vodovod, DTK i javna rasvjeta)                                                           500.000,00

500.000,00

Asfaltiranje na raznim lokacijama u Gradu Hvaru                                                                                 200.000,00

200.000,00

Izrada projektne dokumentacije (idejni/glavni/izvedbeni projekti)

za prometnice na području Grada Hvara                                                                                                170.000,00

170.000,00

Nadzor na radovima izgradnje                                                                                                                 40.000,00

40.000,00

Gradnja nogostupa i proširenje kolnika u Ulici Braće Buzolić                                                              110.000,00

110.000,00

Rekonstrukcija poljskih puteva

-          izgradnja potpornog zida Kopito                                                                                            243.000,00

-          Spile II. faza                                                                                                                          209.621,25

-          razne lokacije                                                                                                                           55.000,00

507.621,25

Zemljani radovi na izgradnji, probijanju ulica – na lokaciji Ograde Os-3                                              272.378,75

272.378,75

Otkup zemlje                                                                                                                                         200.000,00

200.000,00

Izrada tehničke dokumentacije i pripremni radovi na izgradnji ceste

Velo Grablje – Malo Grablje                                                                                                              1.000.000,00

1.000.000,00

Ukupno (kn) s PDV-om                                                                                                                                           3.000.000,00 

 

 

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Prilog br. 3

 

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2014. GODINU

 

kol.                   J.C.                Iznos                 Iznos

(kn s PDV)       (kn s PDV)

Iskop, kabeli, traka uzemljenja za postavu javne rasvjete

na raznim lokacijama na području Grada Hvara                                                                                    210.000,00

210.000,00

Dobava i postava rasvjetnih tijela (temelji, stupovi i rasvjetna tijela) na raznim lokacijama

na području Grada Hvara                                                                                                                      187.500,00

187.500,00

Područje Ograde, prometnica Os-3, iskop, kabel, traka, temelji, stupovi i rasvjetna tijela                     100.000,00                                           100.000,00

Dobava ručno rađenih lampi za staru gradsku jezgru                                                                              25.000,00

25.000,00

Dostava i postava metalnih “hvarskih ferala”                                                                                          37.500,00

37.500,00

Dobava i ugradnja kamenih lampi na šetnici Put Križa                                                                            60.000,00

60.000,00

Ukupno (kn) s PDV:                                                                                                                                                   620.000,00

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Prilog br. 4

 

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA-PROGRAM ZA 2014. GODINU

 

kol.                   J.C.                Iznos                 Iznos

(kn s PDV)       (kn s PDV)

Područje Ograde, Os 3, južna prometnica – izgradnja oborinske i fekalne odvodnje                                                      600.000,00

 

Izgradnja oborinskog sustava odvodnje od Ograda do mora -1. faza                                                                             140.000,00

 

Linearna sanacija cjevovoda DN 250mm                                                                                                                          64.000,00

 

Izrada idejnog projekta otpadnih voda za naselje Brusje                                                                                                   50.000,00

 

Izrada idejnog i glavnog projekta otpadnih voda za naselje Sv. Nedjelja                                                                          82.000,00

 

Izgradnja oborinske odvodnje od Vatrogasnog doma do izljeva u more                                                                         250.000,00

 

Borova – Oborinska odvodnja na pet lokacija                                                                                                                 135.875,00

 

Rekonstrukcija kanalizacije u dvorištu kuće Jelušić                                                                                                          40.000,00

 

Izmjene i dopune glavnog projekta izgradnje uređaja za pročišćivanje i

podmorskog ispusta fekalne odvodnje u Gradu Hvaru                                                                                                      84375,00

 

Rekonstrukcija, izmještanje, sanacija fekalne odvodnje

na raznim lokacijama:

-          Ulica Vicka Butorovića                                                                                                           22.500,00

-          Ulica Lucije Rudan                                                                                                                  18.750,00

-          Ulica Jurja Matijevića                                                                                                              25.000,00

-          Rekonstrukcija septičkih jama na Rivi                                                                                     37.500,00

103.750,00

Ukupno (kn) s PDV-om                                                                                                                                           1.610.000,00

 

 

 

 

                Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 150.-155. Zakona o obveznim odnosima («NN», broj: 35/05, 41/08 i 125/11) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 19. ožujka 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvanupravne nagodbe između Grada Hvara i Novak Grge pok. Ante, Novak Margite

ud. Jakova

 

I.

 

                Prihvaća se tekst predložene Izvanupravne nagodbe između Novak Grge pok. Ante, Novak Margite ud. Jakova kao predlagatelja iz Hvara i Grada Hvara kao predloženika, radi isplate naknade za zemljište deposedirano:

-   Rješenjem Općine Hvar Broj: 05-UP-1774/1-79 od 04. 12.1980.g. (čest. zem. 3816/8 površine 310 m2, čest. zem. 3816/9 površine 240 m2, čest. zem. 3816/10 površine 240 m2, čest. zem. 3816/11 površine 257 m2, sve k.o. Hvar),

-   Rješenjem Općine Hvar Broj: 05-UP-2622/1-81 od 27. 01.1984.g. (čest. zem. 1744/1 površine 425 m2, čest. zem. 1744/4 površine 420 m2, čest. zem. 1744/5 površine 365 m2, čest. zem. 1744/7 površine 260 m2, čest. zem. 1744/8 površine 145 m2, čest. zem. 3816/2 površine 345 m2, čest. zem. 3816/15 površine 125 m2, čest. zem. 3816/19 površine 247 m2 sve k.o. Hvar),

-   Rješenjem Općine Hvar Broj: 05-UP-382/1-82 od 06. 04.1982.g. (čest. zem. 3817/2 površine 550 m2, čest. zem. 3816/14 površine 25 m2 sve k.o. Hvar, koji postupak se vodi za utvrđenje naknade za oduzeto- deposedirano zemljište sukladno Zakonu o izvlaštenju („NN”, broj: 9/94, 35/94-ispr.l 12/00-Odluka USRH, 114/01,79/06,45/11 i 34/12) pred Uredom državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji, Službi za imovinsko pravne poslove, Ispostava Hvar, u Hvaru, Ulica Milana Kukurina br. 2. u predmetu KLASA: UP/I- 943-04/08-01/1 URBROJ: 2181-05/01-13-115.

 

II.

 

Prema Vještvu od 17. prosinca 2013.g. stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo Jure Malenica iz Splita, Ulica Slobode 37, utvrđena je i procijenjena vrijednost zemljišta iz točke I. ovog Zaključka, tako da bi bivšim vlasnicima zemljišta imalo pripasti:

1.   a/    Margiti Novak – vrijednost zemljišta         deposediranog radi izgradnje obiteljskih kuća

1.084,60m2x 2.519,00 kuna= 2.732.107,40 kuna

b/   vrijednost zemljišta deposediranog radi izgradnje     javnih puteva 191,60 m2x 2.464,00 kuna-            472.102,40 kuna, ukupno : 3.204.209,80 kuna.

2.   Grgi Novak – vrijednost zemljišta koje je deposedirano radi izgradnje obiteljskih kuća 1.126,33m2x2.519,00 kuna= 2.837.225,27 kuna .

3.   Na ime troškova postupka iznos od 607.298,97 kuna, temeljem drugostupanjskog Rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske KLASA: UP/II-944-07/12-01/13 urbroj: 514-04-22-01-12-2 od 23. studenog 2012. godine.

4.   Na ime daljnjih troškova postupka 332.500,00 kuna (nakon ukidnog Rješenja Ministarstva pravosuđa RH).

Temeljem naprijed navedenog ukupno potraživanje s osnova naknade za zemljište i troškove postupka Grge Novak i Margite Novak prema Gradu Hvaru iznosi UKUPNO : 6.981.234,04 kune (slovima: šestmiljunadevestoosamdesetjednatisućadvjestatrideset četiri kune i četiri lipe), što predstavlja iznos od 915.585,85 EUR-a, po srednjem tečaju NBH na datum 08.01.2014.godine (1 EUR=7,624882 kune).

Predlagatelji su suglasni za smanjenje potraživanja kako slijedi:

1. MargitaNovak potražuje iznos od

3.170.000,00 kuna        415.744,14 EUR

2. Grgo Novak potražuje iznos od

2.810.000,00 kuna        368.530,29 EUR

3. Zajednički ukupni trošak u iznosu od

915.000,00 kuna        120,001,86 EUR

Ukupno: ……… 6.895.000,00kuna……. 904.276,29EUR

 

Slijedom predložene Nagodbe predlagatelji su smanjili svoja potraživanja u iznosu od 86.234,04 kune, te se odrekli kamata na glavni dug i troškove postupka.

 

III.

 

Temeljem naprijed navedenog stranke suglasno utvrđuju da Grad Hvar s osnova naknade za zemljište troškova upravnog postupka duguje Grgi Novak i Margiti Novak ukupan iznos od 6.895.000,00 kuna, odnosno 904.276,29 EUR-a plativo u kunama po srednjem tečaju NBH na dan isplate.

U pogledu načina i dinamike isplate naknade od strane predloženika-obveznika naknade Grada Hvara prema predlagateljima-ovlaštenicima naknade, navedeno je u prijedlogu Nagodbe.

 

IV.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara na potpisivanje Izvanupravne nagodbe sa predlagateljima Grgo Novak pok. Ante i Margita Novak ud. Jakova iz Hvara.

 

V.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/08-01/15

URBROJ: 2128-01-02-14-78

Hvar, 19. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 27. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN” broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenja, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2014.godine, donosi:

 

O D L U K U

o korištenju sredstava ustupljenim iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Hvara za realizaciju kapitalnog projekta: obnove hvarskog kazališta u Gradu Hvaru po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoje otoka Hvara broj 09-1-70120/02-17 od 03. siječnja 2002. godine i I. Dodatka Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Hvara broj: 09-1-70120/02-17-D1 od 04. ožujka 2010.g.

 

Članak 1.

 

Prihvaća se realizacija kapitalnog projekta- obnova hvarskog kazališta sukladno odredbama članka 2. Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interese za razvoj otoka Hvara.

Cilj i svrha je dovršenje kapitalnog projekta, odnosno konačna obnova hvarskog kazališta.

 

Članak 2.

 

Ukupno predviđeni troškovi za dovršenje predmetnog projekta iznose: 10.000.000,00 kuna.

Sredstava za projekt iz članak 1. ove Odluke osigurati će se u Proračunu Grada Hvara.

Grad Hvar će koristi sredstva ustupljena iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Hvara, s računa posebnih namjena otvorenog kod HBOR-a najviše do iznosa od 7.000.000,00 kuna, a ostatak od 3.000.000,00 osigurati će se iz ostalih proračunskih prihoda Grada Hvara, a što uključuje i pomoć od Ministarstva kulture.

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-05/10-01/09

Urbroj: 2128/01-02-14-07

Hvar, 19. ožujka 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 27. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN” broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenja, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2014. godine, donosi:

 

 

 

 

O D L U K U

o korištenju sredstava ustupljenim iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Hvara za realizaciju kapitalnog projekta-rekonstrukcija Palače Vukašinović-kulturnog centra u Gradu Hvaru po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoje otoka Hvara broj 09-1-70120/02-17 od 03. siječnja 2002. godine i I. Dodatka Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Hvara broj: 09-I-70120/02-17-D1 od 04. ožujka 2010.g.

 

Članak 1.

 

Prihvaća se realizacija kapitalnog projekta- rekonstrukcije Palače Vukašinović, sukladno odredbama članka 2. Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interese za razvoj otoka Hvara.

Cilj i svrha je dovršenje kapitalnog projekta rekonstrukcije Palače Vukašinović- kulturnog centra u Gradu Hvaru.

 

Članak 2.

 

Ukupno predviđeni troškovi za dovršenje predmetnog projekta iznose: 5.000.000,00 kuna.

Sredstava za projekt iz članak 1. ove Odluke osigurati će se u Proračunu Grada Hvara.

Grad Hvar će koristi sredstva ustupljena iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Hvara, s računa posebnih namjena otvorenog kod HBOR-a najviše do iznosa od 3.000.000,00 kuna, a ostatak od 2.000.000,00 osigurati će se iz ostalih proračunskih prihoda Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-05/10-01/09

Urbroj: 2128/01-02-14-08

Hvar, 19. ožujka 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 24. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

O KORIŠTENJU I ZAKUPU JAVNIH POVRŠINA

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom određuje se: način korištenja, uvjeti i postupak davanja u zakup i ostalu uporabu javnih površina, sadržaj ugovora o zakupu, način određivanja zakupnine, uvjeti prestanka i otkaza ugovora, te nadzor odredbe u svezi s davanjem u zakup javnih površina u vlasništvu Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Javnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se zemljišta unutar građevinskog područja kojima se u svojoj naravi i prema prirodi stvari koristi za javnu uporabu (ulice, trgovi, perivoji, nogostupi, igrališta, zelene površine i slično).

Javnom površinom smatrat će se i neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Hvara kad se njime koristi za namjene predviđene ovom odlukom.

 

Članak 3.

 

Javnim površinama u vlasništvu Grada Hvara (dalje: javne površine) upravlja Gradonačelnik u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Gradskog vijeća.

Sve stručne poslove utvrđene ovom odlukom obavlja Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom Grada (u daljnjem tekstu Služba).

 

Članak 4.

 

Gradsko vijeće donosi Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Plan), Odluku o visini zakupnina za korištenje javnim površinama i Odluku o visini zakupnine za postavu štekata.

 

 

II   UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA JAVNIM POVRŠINAMA

 

Članak 5.

 

Javne površine mogu se dati u zakup i drugo korištenje, i to za:

1.   postavljanje kioska u kojima se prodaju prehrambeni i neprehrambeni proizvodi i pružaju jednostavne ugostiteljske usluge,

2.   postavljanje pultova-štandova (koji mogu imati zatvoreni dio ispod prodajne površine i natkriveni su tendom) banaka i stolića za prodaju umjetničkih predmeta i suvenira, autohtonih poljoprivrednih proizvoda, razglednica, slika i sličnih neprehrambenih proizvoda,

3.   postavljanje pokretnih naprava za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, za prodaju sladoleda i sličnog,

4.   postavljanje pokretnih stalaka za vlastoručnu izradbu, izlaganje i prodaju umjetničkih slika, rukotvorina, nakita i slično, postavljanje bankomata,

5.   postavljanje reklamnih panoa za izletničke brodove,

6.   postavljanje štekata – stolova, stolica, klupa, suncobrana, tenda, đardinjera ispred ugostiteljskih i drugih poslovnih objekata,

7.   postavljanje reklama,

8.   postavljanje vanjskog šanka (isključivo unutar odobrenog štekata),

9.   postavljanje građevinske skele, deponiranje građevinskog i drugog materijala, i uređenje gradilišta

10. održavanje kulturnih, zabavnih i športskih javnih priredaba i političkih skupova,

11. organizaciju promotivnih akcija,

12. snimanje za potrebe filma, televizije, turističke promocije, modne industrije i slično,

13. ostale namjene, u skladu s posebnim zaključcima Gradskog vijeća.

 

Članak 6.

 

Planom o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata određeno je što se sve smatra privremenim pokretnim objektom, izgled takvih objekata te opis i skice pojedinih lokacija na kojima se privremeni objekti mogu smještati.

 

Članak 7.

 

Javnom površinom ispred ugostiteljskih objekata i drugih poslovnih prostora, ili u njihovoj blizini, može se koristiti za postavljanje stolova, stolaca i klupa, uz obvezu:

-  da se ne ometa ulazak u drugi poslovni ili stambeni prostor,

-  da ostane slobodna pješačka komunikacija minimalne širine od 1,50 m, osim predjela Burak i Groda,

-  da se ne zaklanja izlog drugoga poslovnog prostora,

-  da se ne zaklanja pogled na poznate gradske vizure,

-  da se ne ometa rad muzeja, školskih ustanova, vjerskih objekata i slično.

 

Članak 8.

 

Štandovi, kiosci, banci i ostali montažni i pokretni objekti za obavljanje gospodarske djelatnosti izvan prodavaonica i tržnica postavljaju se na javnim površinama godišnje na lokacijama određenima Planom o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata ili u skladu s posebnim zaključkom Gradskoga vijeća.

 

Članak 9.

 

Gradonačelnik može zatražiti privremeno uklanjanje s pojedine javne površine svih privremenih objekata, za potrebe održavanja kulturnih programa i manifestacija (predstave, koncerti, folklor i slično) i proslava vjerskih blagdana.

 

Članak 10.

 

Za korištenje javnih površina iz čl.5. točaka l.,2.,3.,4., 5. i 6. ove Odluke plaća se porez na korištenje javnih površina, sukladno Odluci o gradskim porezima i zakupnina, sukladno Odluci o visini zakupnina za korištenje javnim površinama odnosno Odluci o visini zakupnine za postavu štekata.

Za korištenje javne površine iz čl.5. točaka 7.i 8. plaća se porez na korištenje javnim površinama.

Za korištenje javne površine iz čl.5. točke 9. plaća se naknada prema posebnoj Odluci, dok se za točke 10., 11. i 12. iz čl.5. plaća naknada prema zaključku Gradonačelnika.

 

Članak 11.

 

Na štandovima se može prodavati roba za koju je zakupnik ovlašten prodavati sukladno obrtnici, odnosno rješenju o registraciji djelatnosti, s tim da Grad Hvar zadržava pravo da uskrati prodaju određenih vrsta robe za koje odredi da nisu primjereni prodaji na toj lokaciji. Prodaja robe za koju Grad Hvar utvrdi da nije primjerena za prodaju na štandu a zakupnik i pored pismenog upozorenja nastavi prodavati takvu robuje osnova jednostranog raskida zakupa od strane Grada.

Na štandovima nije dozvoljeno reklamiranje niti postavljanje reklama ostalih proizvoda koji nisu predmet ugovora.

 

III. POSTUPAK DODJELE JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 12.

 

Gradsko vijeće imenuje Povjerenstvo za javne površine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo provodi postupak javnog natječaja, predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, te predlaže Vijeću Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

 

Članak 13.

 

Javne površine iz 51. 5. točaka 1 .,2., 3.,4. i 5.daju se u zakup u skladu s Planom o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

 

Članak 14.

 

Javne površine daju se u zakup ili na korištenje javnim natječajem ili neposrednom pogodbom, na rok do 3 godine. Javnim natječajem ponude se prikupljaju pismeno, a iznos zakupnine se nudi pismeno ili javnim nadmetanjem (licitacija) u ovisnosti od uvjeta natječaja.

Javni natječaj redovito se raspisuje radi davanja u zakup javnih površina za postavljanje objekata i naprava iz točaka 1., 2, 3., 4. i 5. članka 5. ove Odluke, a može se raspisati i za ostale namjene ako ima više zainteresiranih osoba.

Gradsko vijeće može donijeti odluku da se sadašnjem korisniku javne površine iz stavka 2. ovog članka, koji u potpunosti i na vrijeme izvršava svoje financijske obveze prema Gradu Hvaru, prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponudi sklapanje novog ugovora o zakupu.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana, Gradsko će vijeće raspisati javni natječaj za davanje u zakup javne površine u kojemu će početni iznos zakupnine biti onaj ponuđen zakupniku iz stavka 3. ovog članka.

 

Članak 15.

 

Gradonačelnik može dati javnu površinu na korištenje neposrednom pogodbom za namjene iz točaka 6,7., 8., 9.,10.,ll.i 12. članka 5. ove Odluke.

 

IV. JAVNI NATJEČAJ

 

Članak 16.

 

Javni natječaj za davanje javnih površina u zakup raspisuje Gradonačelnik, temeljem zaključka Gradskog vijeća. Tekst javnog natječaja objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Hvara, web stranici Grada Hvara, a može se objaviti i u dnevnom tisku i Narodnim novinama.

 

Članak 17.

 

Tekst javnog natječaja sadržava:

1.   oznaka lokacije,

2.   namjenu i vrijeme na koje se lokacija dodjeljuje,

3.   odredbu da pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa registriranom gospodarskom djelatnošću na području Republike Hrvatske,

4.   početni iznos zakupnine,

5.   iznos jamčevine i broj računa na koji se ona uplaćuje,

6.   vrijeme i mjesto provođenja javnog nadmetanja (licitacije), odnosno otvaranja pismenih ponuda,

7.   odredbu daje punomoćnik natjecatelja (fizičke ili pravne osobe) dužan najkasnije do održavanja javnog natječaja Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika), ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati licitaciji,

8.   rok do kojeg se može podnijeti pisana ponuda za učešće u javnom natječaju,

9.   mjerilo za izbor najpovoljnije ponude,

10. dokaze koji se moraju priložiti uz ponudu sukladno članku 18. ove Odluke,

11. naziv i adresu tijela kojemu se ponude podnose,

12. odredbu da se sa ponuditeljem za kojeg je utvrđeno da postoje dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Gradu, njegova ponuda neće razmatrati,

13. odredbu daje najpovoljniji ponuđač dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o zakupu sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti na korištenje javnu površinu,

14. odredbu da se nepotpuna i nepravodobna ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuditelja neće razmatrati,

15. druge posebne uvjete za sudjelovanje u javnom natječaju.

 

Članak 18.

 

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

1.   osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi sa registriranom djelatnosti koja se natječe (ime, prezime, adresa fizičke osobe, preslik osobne iskaznice ili putovnice, naziv i sjedište obrta i OIB, telefon i žiro-račun odnosno naziv i sjedište pravne osobe i OIB, telefon i žiro-račun);

2.   oznaku lokacije za koju se daje ponuda na natječaj;

3.   izvornik ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, izvornik ili ovjereni preslik obrtnice, izvadak iz obrtnog registra (ne stariji od 30 dana) za fizičku osobu sa registriranom djelatnosti te izvornik ili ovjereni preslik rješenja o registraciji za udruge građana, registrirane poljoprivrednike ili samostalne umjetnike;

4.   potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Hvaru kao i obveze prema pravnoj osobi u vlasništvu Grada Hvara;

5.   izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja;

6.   dokaz o uplaćenoj jamčevini za sudjelovanje u natječaju.

Radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja, osobe na koje se odnosi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09 ,137/09, 146/10, 55/11,140/12,19/13-proc.tekst. 33/13 i 148/13) trebaju dostaviti pravovaljan dokaz o svojem statusu.

 

Članak 19.

 

Ponude za javni natječaj dostavljaju se na adresu: Grad Hvar, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar, u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj – ne otvaraj” preporučenom pošiljkom ili na protokol.

Rok za podnošenje ponuda za javni natječaj je 8 (osam) dana od dana njegova objavljivanja osim ako Gradsko vijeće odluči drukčije.

Članak 20.

 

Otvaranje ponuda i odabir najpovoljnijih ponuđača provodi Povjerenstvo. Otvaranju ponuda i javnom nadmetanju mogu prisustvovati natjecatelji koji su podnijeli pismene ponude.

Povjerenstvo ne razmatra nepotpune, nepravovaljane i neprecizne ponude ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje financijske obveze prema Gradu Hvaru. Prije početka otvaranja pismenih ponuda, predsjednik Povjerenstva upoznaje prisutne o uvjetima i postupku otvaranja ponuda. Potrebno je za svaku pojedinu ponudu utvrditi da li je potpuna, jasna i dana od osobe koja može sudjelovati u natječaju.

Javno nadmetanje provodi Povjerenstvo na način da utvrđuje ponuditelje koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, objavljuje listu natjecatelja koji mogu pristupiti nadmetanju, te provodi javno nadmetanje.

 

Članak 21.

 

Povjerenstvo razmatra valjane ponude, utvrđuje pravo prvenstva i predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, prema sljedećem redoslijedu:

1.   osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji u skladu s člankom 58. Zakona;

2.   ponuditelj koji je ponudio najveći iznos zakupnine.

Gradsko vijeće ima pravo poništiti natječaj ili dio natječaja, ako je to u interesu Grada.

 

Članak 22.

 

Ako dva ili više ponuditelja ponude isti iznos za istu lokaciju na natječaju, između njih će se odabrati onaj koji ima duže vrijeme registriranu djelatnost na području Grada Hvara.

 

Članak 23.

 

Ponuditeljima koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se vratiti uplatom na račun ponuditelja najkasnije u roku od 45 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelju čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, odnosno koji ponudi najveći iznos, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu za lokaciju.

Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija ne sklopi ugovor o zakupu u roku 15 (petnaest) dana od dana postavljene obavijesti na oglasnoj ploči Grada te web stranici Grada Hvara daje izabran za najpovoljnijeg ponuditelja, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a ovlašteno tijelo može izabrati drugu po redu najpovoljniju ponudu, poništiti natječaj za tu lokaciju i/ili raspisati novi natječaj.

 

V. NEPOSREDNA POGODBA

 

Članak 24.

 

Radi davanja javne površine na korištenje neposrednom pogodbom, zainteresirane pravne ili fizičke osobe moraju uputiti pismeni zahtjev koji sadržava:

-   podatke o podnositelju zahtjeva;

-   namjena-djelatnost;

-   dokaz o pravu obavljanja djelatnosti;

-   opis, to jest oznaku javne površine za koju se upućuje zahtjev i skicu na katastarskoj podlozi,

-   točan opis s mjerama, skicu ili fotografiju objekta koji se na javnim površinama namjerava postaviti;

-   vrijeme korištenja javnom površinom;

 

Članak 25.

 

Raspodjela javnih površina koje se koriste kao ugostiteljske terase, štekati ispred poslovnih prostora u stambenim ili poslovnim zgradama, vrši se prema širini pročelja zgrade odnosno gabaritima širine poslovnog prostora. Na mjestu dodira susjednih štekata kriterij za podjelu i dodjelu javne površine je zajednička međa susjednih zgrada odnosno poslovnih prostora, prema principu pravičnosti.

Proširenje ugostiteljskog štekata se može odobriti i izvan gabarita zgrade odnosno poslovnog prostora, na onu stranu gdje nema drugog korisnika a prošireni štekat ne ometa prolaz odnosno drugi javni ili opći interes.

Ugostiteljskim štekatom se ne smije ugroziti javni prolaz kao ni ulaz i prolaz u stambene zgrade odnosno druge poslovne prostore.

Za vrijeme trajanja zakupa ne može se smanjiti veličina zakupljene površine.

Na prostoru ugostiteljskog štekata nije dozvoljeno postavljanje akustičnih uređaja, zvučnika, mikrofona i slično.

 

Članak 26.

 

Za postavljanje štekata na javnu površinu, potrebno je podnijeti zahtjev Gradonačelniku, najmanje 30 dana prije zauzimanja javne površine. Uz zahtjev, potrebno je priložiti:

-   podatke o podnositelju zahtjeva,

-   dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora ispred kojeg se stavlja štekat;

-   dokaz o pravu obavljanja djelatnosti u prostoru;

-   dokaz o obavljanju ugostiteljske djelatnosti

-   skicu štekata u prostoru izrađenu u mjerilu ili kotiranu u odnosu na prometnicu i objekt;

-   kopiju katastarskog plana u mjerilu 1:1000;

-   fotografiju opreme štekata (stol, stolica).

 

Članak 27.

 

Odluku o davanju javne površine neposrednom pogodbom za namjene iz članka 15. ove Odluke donosi Gradonačelnik, o čemu je dužan izvijestiti Gradsko vijeće na narednoj sjednici Vijeća.

Gradonačelnik će odbiti zahtjev za zakup javne površine fizičkim i pravnim osobama koje nisu podmirile sve dospjele financijske obveze prema Gradu.

 

Članak 28.

 

Za korištenje javne površine u smislu točaka l.,2.,3.,4, 5, i 6., članka 5. ove Odluke potrebno je sklopiti ugovor o zakupu, koji se sklapa na rok do 3 godine.

Javne površine u smislu točke 7. i 8. članka 5. ove Odluke daju se na korištenje temeljem zaključka Gradonačelnika na rok do 1 godine.

Javne površine u smislu točke 9. članka 5. daju se na korištenje ovisno o potrebama gradilišta, u skladu s Odlukom o određivanju razdoblja i vremena u kojem se ne mogu graditi određene vrste građevina odnosno izvoditi građevinski radovi na području Grada Hvara.

Za ostale namjene javna površina se daje na korištenje na rok do 30 dana.

 

VI. UGOVOR O ZAKUPU

 

Članak 29.

 

Ugovor o zakupu sklapa u ime Grada Gradonačelnik, u pisanom obliku i osobito sadržava:

1.   podatke o ugovornim stranama,

2.   podatke o javnoj površini (lokacija, površina i namjena),

3.   naziv ili opis objekta ili pokretne naprave koja se postavlja,

4.   djelatnost koja će se obavljati,

5.   rok na koji se ugovor zaključuje,

6.   iznos zakupnine, način plaćanja, rok plaćanja i instrument osiguranja plaćanja,

7.   odredbu da se ugovor sklapa kao ovršna isprava u smislu Ovršnog zakona, koji mora biti

solemniziran,

8.   rok predaje javne površine,

9.   zabrana davanja javne površine u podzakup, bez izričitog odobrenja Gradskog vijeća,

10. odredbe o prestanku zakupa, obvezi uklanjanja objekta ili naprave s javne površine i

dovođenje lokacije u prvobitno stanje,

11. odredbe o otkazu i otkaznim rokovima,

12. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpis ugovornih strana.

Ugovor o zakupu potpisuje Gradonačelnik.

Svi ugovori o zakupu sklapaju se za kalendarsku godinu.

 

Članak 30.

 

Zakupnik je obvezan imati uza se ugovor o zakupu predmetne javne površine za sve vrijeme korištenja javnom površinom, pa gaje obvezan pokazati ovlaštenoj osobi na njen zahtjev.

 

Članak 31.

 

Zakupnik ne može ugovorenu javnu površinu dati u podzakup, bez odobrenja Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće Grada Hvara, može prenijeti prava iz ugovora o zakupu novim ugovorom o zakupu, na zahtjev fizičke ili pravne osobe, pod istim uvjetima pod kojima je lokaciju koristio dosadašnji zakupnik. U slučajevima prijenosa prava iz ugovora, dosadašnji zakupnik ili zakupnik koji treba sklopiti novi ugovor o zakupu, dužan je podmiriti sve obveze nastale s osnova korištenja lokacije prethodnog zakupnika.

 

VII. PLAĆANJE ZAKUPNINE

 

Članak 32.

 

Zakupnik je za korištenje javnom površinom obvezan zakupodavcu plaćati zakupninu. Zakupnina se plaća unaprijed godišnje, i to u dva obroka i to prvi obrok od 50% do 01. srpnja tekuće godine a drugi obrok, također od 50% do 20. kolovoza tekuće godine.

Iznos zakupnine određuje Gradsko vijeće posebnom odlukom.

 

Članak 33.

 

Zakupnik je dužan dostaviti Gradu Hvaru instrument osiguranja plaćanja (bjanko zadužnicu) ispunjenu i ovjerovljenu kod javnog bilježnika na ukupni iznos zakupnine za cijelo ugovorno razdoblje uvećan za zakonske zatezne kamate.

Zakupnik nije dužan dostaviti instrument osiguranja plaćanja kad zakupninu plaća unaprijed za cijelo ugovorno razdoblje.

 

Članak 34.

 

Zakupnina za javnu površinu ne uključuje porez na korištenje javnih površina. Porez na korištenje javnih površina određen je Odlukom o gradskim porezima.

 

VIII. PRESTANAK ZAKUPA

 

Članak 35.

 

Ugovor o zakupu prestaje:

1.   istekom vremena za koje je sklopljen,

2.   otkazom ili raskidom ugovora, kao posljedica nepridržavanja odredbi ugovora,

3.   smrću zakupnika, odnosno prestankom pravne osobe ako nasljednici, odnosno pravni slijednici ne zatraže pravodobno potvrdu zakupa.

Odluku o prestanku ugovora o zakupu donosi zakupodavac.

 

Članak 36.

 

Grad Hvar može otkazati ugovor o zakupu i prije isteka roka zakupa ako zakupnik:

 1. krši odredbe gradskih odluka koje se odnose na javnu površinu,
 2. ne koristi zakup javne površine ili ga koristi za svrhe za koje mu nije dana,
 3. bez odobrenja izvrši na javnoj površini radnje koje nisu predviđene u ugovoru o zakupu,
 4. neuredno plaća zakupninu,
 5. kasni s plaćanjem poreza na korištenje javne površine više od tri mjeseca,
 6. ne održava ili nedovoljno održava javnu površinu s obzirom na način predviđen u ugovoru o zakupu,
 7. ugovorenu javnu površinu izda u zakup trećoj osobi,
 8. izgubi pravo obavljanja poslovne djelatnosti koja je predmetom ugovora na temelju pravovaljanog rješenja ovlaštenoga tijela,
 9. u slučaju privođenja javne površine drugoj namjeni,
 10. koristi po zapisniku komunalnog redara javnu površinu izvan utvrđenih gabarita.

Ako Grad Hvar otkaže ugovor o zakupu, iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, zakupnik nema pravo tražiti zamjensku lokaciju, niti naknadu štete.

 

Članak 37.

 

Grad Hvar može otkazati ugovor o zakupu radi privođenja javne površine drugoj namjeni, pri čemu će zakupniku ponuditi drugu slobodnu lokaciju sličnih osobina.

Odredba iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se i u slučaju kad zakupnik ne može iskoristiti zakup javne površine u cijelosti, ili djelomično, uslijed građenja ili radova koji se vrše u interesu Grada Hvara.

 

Članak 38.

 

Ako zakupnik ne udovolji traženju zakupodavca da mu u određenom roku preda javnu površinu na slobodno raspolaganje, odnosno da ukloni privremene pokretne objekte, odluka će se izvršiti po službenoj dužnosti, a na trošak zakupnika.

 

Članak 39.

 

Za rješavanje svih sporova u vezi sa davanjem, izvršavanjem, otkazom, prestankom zakupa nadležan je Općinski sud u Starom Gradu.

 

IX. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 40.

 

Javne površine koje nisu dane u zakup, ili na korištenje, održava pravna osoba ovlaštena za obavljanje komunalnih poslova, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Javne površine koje su dane u zakup, ili na korištenje, održava zakupnik, odnosno korisnik.

 

Članak 41.

 

Javne površine i objekte koje se na njoj nalaze zakupnik, odnosno korisnik, obvezan je održavati u uzornom redu i čistoći, ne narušavajući njihov izgled i namjenu.

 

Članak 42.

 

Zakupnik, odnosno korisnik, će snositi sve izdatke u svezi s javnom površinom koje je uzrokovao nesavjesnim obavljanjem svoje djelatnosti.

 

Članak 43.

 

Možebitno građevinsko i drugo uređenje javne površine obavlja zakupnik, odnosno korisnik, uz prethodnu pismenu suglasnost zakupodavca, u skladu sa zakonskim propisima.

Zakupnik nema pravo na povrat sredstava uloženih u uređenje javne površine.

Javna površina uređena na način opisan u stavku 1. ovoga članka, ostaje u takvu obliku vlasništvo zakupodavca i nakon prestanka ugovora o zakupu.

 

X. NADZOR I UPRAVNE MJERE

 

Članak 44.

 

Nadzor provedbe ove Odluke obavlja komunalno redarstvo (u daljnjem tekstu: nadzornik).

 

Članak 45.

 

Nadzornik ima pravo i obvezu zatražiti od zakupnika na uvid ugovor o zakupu.

 

Članak 46.

 

Nadzornik će rješenjem naložiti zakupniku, odnosno korisniku, javne površine bezuvjetan prestanak korištenja javnom površinom kad:

1.   korisnik nema zaključen ugovor o zakupu ili kad je vrijeme trajanja ugovora isteklo,

2.   se zakupnik koristi javnom površinom protivno zaključenom ugovoru,

3.   objekt ili naprava smještena na javnoj površini nije određena ugovorom o zakupu,

4.   se objekt učestalo bespravno proširuje ili nadograđuje.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, zakupnik, odnosno korisnik dužan je u roku od 8 dana, ukloniti štekat ili pokretni objekt, te druge građevine i instalacije o svom trošku, a javnu površinu, predati u posjed Gradu Hvaru slobodne od osoba i stvari, u stanju u kakvu je je bila prije početka korištenja, ako ugovorom ili drugim aktom, nije drukčije određeno.

Ako vlasnik sam ne ukloni štekat ili pokretni objekt, o njegovu će ih trošku, nakon donesenog rješenja nadležnog tijela, ukloniti Grad, putem treće osobe.

Vlasnik štekata, odnosno pokretnog objekta, obvezuje se da će ih preuzeti u roku od 60 dana od dana uklanjanja, uz predočenje dokaza daje podmirio sva dugovanja prema Gradu te sve troškove nastale uklanjanjem i čuvanjem, jer će ih se u protivnome smatrati napuštenom stvari.

Sredstva za izvršenje iz prethodnog stavka osigurat će se od zakupnine naplaćene za uporabu javnih površina.

 

Članak 47.

 

Žalba protiv rješenja iz članka 46. ove odluke ne odgađa izvršenje rješenja.

 

Članak 48.

 

U slučajevima učestalog neovlaštenog korištenja javne površine, ili sprječavanja provođenja odluke o uklanjanju iz prethodnog stavka od strane neovlaštenog korisnika, Gradsko vijeće može donijeti odluku o zabrani korištenja javnih površina u Gradu Hvaru od strane neovlaštenog korisnika, u određenom vremenskom periodu.

 

XI. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 49.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1.   kad se koristi javnom površinom bez zaključenog ugovora o zakupu ili protivno njegovim odredbama odnosno bez rješenja ili zaključka,

2.   kad prekrši odredbu članka 46. st. 2. ove Odluke,

3.   kad prekrši odredbu članka 46. st. 1. ove Odluke.

Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna do 5.000,00 kuna, a fizička osoba novčanom kaznom od 100,00 kuna do 2.000,00 kuna.

 

Članak 50.

 

Novčanim kaznom u iznosu od 500,00 kn do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1.   kad prekrši odredbu članka 30. ove Odluke,

2.   kad prekrši odredbu članka 41. ove Odluke.

Za prekršaje iz prethodnog stavka kaznit će se fizička osoba obrtnik i i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna do 5.000,00 kuna, fizička osoba novčanom kaznom od 100,00 kuna do 2.000,00 kuna.

 

 

 

XII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 51.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

Članak 52.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju vrijediti odredbe Odluke o zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/14-01/35

URBROJ: 2128/01-01/1-14-02

Hvar, 25. ožujka 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 25. ožujka 2014. godine, donosi

 

PLAN

O NAČINU POSTAVLJANJA PRIVREMENIH POKRETNIH OBJEKATA

 

I OPĆENITO

 

Privremenim pokretnim objektom u smislu ovog Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (u daljnjem tekstu : Plan) smatraju se : kiosci, montažni objekti-kućice, prodajni stolovi (štandovi), bankomati te drugi jednostavni objekti koji su montirani na takav način da se lako mogu ukloniti.

Tipovi montažnih objekata:

1.   zatvoreni kiosci za prodaju tiska,

2.   otvoreni pultovi natkriti tendom koji imaju zatvoreni dio ispod prodajne površine i to:

a)   mali štand površine do 1 m2 za prodaju poljoprivrednih proizvoda (Prilog 1.)

b)   veliki štand površine do 2 m2 za prodaju suvenira, voća i povrća (Prilog 2.)

c)   štand za rent a boat površine do 1 m2 (Prilog 3.)

 

3.   škrinje za prodaju tvornički pakovanog sladoleda,

4.   panoi ili štafelaji za prodaju slika,

5.   pult za prodaju palačinki i si.

 

II OPIS POJEDINIH LOKACIJA / Hvar

 

1. LOKACIJA: ISPRED HP-a NA RIVI

SMJEŠTAJ: uz istočni zid zelene površine ispred zgrade Hrvatske pošte i nasuprot agencije „Fontana”

SADRŽAJ: prodaja razglednica ,slika, bižuterije,suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

 

KAPACITET:

Prodaja razglednica ,slika, bižuterije,suvenira…….. 5

Prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje    6

 

2.   LOKACIJA: IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: sa sjeverne strane Velog đardina i sa južne strane Malog đardina, uz respektiranje gabarita i ulaza u đardin

SADRŽAJ: prodaja razglednica ,slika, bižuterije,suvenira, autohtonih hvarskih rukotvorina, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET:

Prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira….. 12

Prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje   6

Prodaja autohtonih hvarskih rukotvorina…………… 2

 

3.   LOKACIJA: ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Velog đardina (do ulaza u đardin)

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, sladoled, izrada portreta

KAPACITET:

prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, portreti                3

prodaja sladoleda……………………………………………. 1

 

4.   LOKACIJA: ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Malog đardina (do stepenica)

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET:

Prodaja razglednica, slika, bižuterije,

suvenira………………………………………………………… 2

Prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje   1

 

5.   LOKACIJA: ARSENAL

SMJEŠTAJ: ispred Arsenala

SADRŽAJ: izrada i prodaja portreta

KAPACITET: ukupno………………………………………. 1

 

6.   LOKACIJA: RIVA

SMJEŠTAJ: ispred agencije Jadrolinije

SADRŽAJ: prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), montažni objekt Nautičkog centra Hvar KAPACITET:

Poljoprivredni proizvodi…………………………………. 2

Montažni objekt…………………………………………….. 1

Reklamni panoi za izletničke brodove……………….. 3

 

7.   LOKACIJA: MINI GOLF IGRALIŠTE

SMJEŠTAJ: kod MINI golf igrališta u gradskom parku „Šumica”

SADRŽAJ: montažni objekt – prodaju tiskovina i bezalkoholnih pića

KAPACITET: ukupno………………………………………. 1

 

8.   LOKACIJA: KUPALIŠTE

SMJEŠTAJ: nasuprot južnog ulaza u hotel „Amfora”

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, sladoleda, poljoprivrednih proizvoda (pčelinjih proizvoda, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), voće i povrće, potrepštine za plažu

KAPACITET:

Prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira,sladoleda, poljoprivrednih proizvoda (pčelinjih proizvoda, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), voće i povrće, potrepštine

za plažu………………………………………………………… 4

Štand za rent a boat………………………………………… 3

 

9.   LOKACIJA: UVALA KRIŽA

SMJEŠTAJ: na javnoj površini ispred depadanse hotela “Da!macija” te ispred zida maslinika Franjevačkog samostana

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika,bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), sladoleda, pult za prodaju palačinka

KAPACITET: ukupno………………………………………. 6

 

10.                                                                                      LOKACIJA: KRIŽNA LUKA

SMJEŠTAJ: uz zapadni rub ceste iznad žala

SADRŽAJ: prodaja tiskovina, iznajmljivanje motorkotača

KAPACITET: ukupno………………………………………. 2

11.                                                                                      LOKACIJA: DOLAC I

SMJEŠTAJ: uz sjeverni zid Biskupije i ispred mesnice „Pivac”

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepštine za plažu, iznajmljivanje motorkotača i automobila

KAPACITET:

Prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepštine za plažu              5

Motorkotači…………………………………………………… 3

Automobili……………………………………………………. 2

 

12. LOKACIJA: DOLAC II

SMJEŠTAJ: zapadno i sjeverno od Autobusnog kolodvora

SADRŽAJ: iznajmljivanje bicikala, automobila i motorkotača, bankomat

KAPACITET:

Bankomat……………………………………………………… 2

Iznajmljivanje bicikala,automobila i motorkotača… 4

 

13. LOKACIJA: PUT ZA TVRĐAVU „ŠPANJOLA”

SMJEŠTAJ: u usjeku desno od ulaznih stepenica na početku šetnice za tvrđavu Španjola

SADRŽAJ: poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET: ukupno………………………………………. 1

 

14. LOKACIJA: BUKAINKA

SMJEŠTAJ: Ulica Šime Tome Buzolića 9

SADRŽAJ: iznajmljivanje motorkotača, prodaja sladoleda i bezalkoholnih pića

KAPACITET: ukupno………………………………………. 2

 

III OPIS POJEDINIH LOKACIJA/ Milna

 

1.   LOKACIJA: MILNA 1

SMJEŠTAJ: kraj telefonske govornice

SADRŽAJ: prodaja tiskovina, prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET: ukupno………………………………………. 4

 

 

2.   LOKACIJA: MILNA2

SMJEŠTAJ: na javnoj površini na ulazu u Milnu sa desne strane

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, potrepštine za plažu,

KAPACITET: ukupno………………………………………. 2

 

IV  OPIS POJEDINIH LOKACIJA/ Brusje

 

LOKACIJA: Autobusna stanica Brusje (bez skice u prilogu)

SMJEŠTAJ: na javnoj površini

SADRŽAJ: poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET: ukupno………………………………………. 2

 

 

V LOKACIJA – BURAK

 

Temeljem inicijative Udruženja obrtnika otoka Hvara, Ulica kroz Burak određuje se kao lokacija u kojoj bi se mladim slikarima i umjetnicima dala mogućnost prezentirati isključivo svoje rukotvorine i to na način da se stalak ili stolić (max. dimenzija 0,50 m2) postavlja i uklanja svakodnevno i to bez naknade, a temeljem zaključka gradonačelnika Grada Hvara.

 

VI ZAVRŠNE ODREDBE

 

1.   Svi postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Plana, dovršiti će se prema odredbama Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 1/12 i 2/12).

2.   Svi privremeni pokretni objekti čija lokacija i sadržaj nisu predviđeni ovim Planom, moraju se ukloniti najkasnije do 01. siječnja 2015. godine.

3.   Nadzor nad primjenom ovog Plana provoditi će komunalno redarstvo Grada Hvara.

4.   Grafički prikazi su sastavni dio ovog Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

5.   Ovlašćuje se Gradonačelnik da na pojedinim lokacijama utvrđenim ovim Planom izmijeni namjenu prodajnog mjesta pod uvjetom da se na raspisani natječaj za konkretno prodajno mjesto nije nitko prijavio , a postoji zainteresiranost za prodaju drugih proizvoda na toj lokaciji.

6.   Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”

7.   Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 1/12 i 2/12).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/14-01/27

URBROJ: 2128/01-02-14-02

Hvar, 25. ožujka 2014. godine

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

Na temelju članka 30. st. 1. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine” broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01-ispr., 150/02, 147/03,132/06, 26/07 – Odluka USRH, 73/08 i 25/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 25. ožujka 2014.godine, donosi

 

ODLUKU

o gradskim porezima Grada Hvara

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

                Ovom se Odlukom uvode gradski porezi Grada Hvara (u daljnjem tekstu: gradski porezi), te propisuju stope i drugi elementi za njihovo utvrđivanje i naplatu.

 

Članak 2.

 

Gradski porezi plaćaju se na području Grada Hvara temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak i temeljem ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Pravne osobe u 100%-tnom vlasništvu Grada Hvara i javne ustanove čiji je osnivač Grad Hvar, odlukom Gradskog vijeća mogu biti djelomično ili potpuno, oslobođene plaćanja gradskih poreza.

 

II. VRSTE POREZA

 

Članak 4.

 

Gradski porezi Grada Hvara su:

1.   porez na potrošnju,

2.   porez na kuće za odmor,

3.   porez na tvrtku ili naziv,

4.   porez na korištenje javnih površina.

 

1. POREZ NA POTROŠNJU

 

Članak 5.

 

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

 

Članak 6.

 

Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada Hvara.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se prodaje u ugostiteljskim objektima. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 2. ovoga članka.

 

Članak 7.

 

Porez na potrošnju obveznik poreza obračunava i plaća u rokovima i na način propisan Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Obračunati porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva obveznik plaća do zadnjeg dana u tekućem mjesecu, po proteku obračunskog razdoblja, na način propisan zakonom o PDV-u.

Obračunati porez iskazuje se u evidencijama propisanim za obračun poreza koje se predaju do kraja tekućeg mjeseca za proteklo obračunsko razdoblje.

 

2. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

 

Članak 8.

 

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Vlasnikom kuće za odmor smatrat će se ona osoba, odnosno osobe (suvlasnici) koje su uknjižene u zemljišnim knjigama kao vlasnici, odnosno suvlasnici.

Vlasnikom, odnosno suvlasnikom smatrat će se i osoba koja je vanknjižni vlasnik, odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima kojima se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda, nasljeđivanjem i na temelju zakona, a nije uknjižen u zemljišnim knjigama.

Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim dijelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizičkom razdiobom pripao pojedinom suvlasniku te svaki od njih posebno dobiva rješenje o razrezu poreza.

 

Članak 9.

 

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski odnosno svaka zgrada koja je dovršena toliko da se može koristiti povremeno ili sezonski, što minimalno podrazumijeva daje na objektu postavljena vanjska stolarija i da posjeduje sanitarni čvor.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor osim osobne iskaznice uzimat će se u obzir i slijedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i vrijeme nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijema poštanskih pošiljaka, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, mjesto podnošenja porezne prijave, očevid i drugi raspoloživi dokazi.

 

Članak 10.

 

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 15,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj Poreznoj ispostavi dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, korisnu površinu, te druge podatke potrebite za razrez poreza.

Podatke iz stavka 2. ovoga članka porezni obveznici moraju dostaviti do 31. ožujka godine za koju se razrezuje porez.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

 

Članak 11.

 

Pored slučajeva oslobađanja utvrđenih Zakonom o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave, Gradsko vijeće može posebnom odlukom osloboditi u potpunosti ili djelomično od plaćanja poreza na kuće za odmor one vlasnike kuća za odmor koji su zadužili Grad Hvar.

Ovisno o stanju infrastrukture na području na kojem se nalazi kuća za odmor utvrđuje se djelomično oslobađanje od plaćanja ovog poreza i to zbog:

-  nepostojanja asfaltirane prometnice do kuće za odmor, u dužini većoj od 20 m porez se umanjuje za 10%

-  toga što kuća za odmor nema mogućnost priključenja na javni sustav napajanja električnom energijom porez se umanjuje za 10%

-  toga što kuća za odmor nema mogućnost priključenja na javni sustav opskrbe pitkom vodom porez se umanjuje za 10%.

Djelomično oslobađanje može iznositi najviše 20%.

 

3. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

 

Članak 12.

 

Porez na tvrtku odnosno naziv plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.

Nazivom odnosno tvrtkom u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se naziv pravne i fizičke osobe pod kojim poduzeće ili radnja posluje, osim:

-  natpisa na klupama, stolovima i otvorenim prodajnim mjestima na tržnici na kojima se prodaju živežne namirnice,

-  natpisa što ih građevinska poduzeća ističu na gradilištima,

-  naziva poslovnih jedinica koje ne posluju s trećim osobama.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta), obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.

 

Članak 13.

 

Porez na tvrtku odnosno naziv, plaća se godišnje u iznosu:

-  2.000,00 kuna za pravne osobe razvrstane u velike poduzetnike prema mjerilima Zakona o računovodstvu;

-  1.400,00 kuna za pravne osobe razvrstane u srednje velike poduzetnike prema mjerilima Zakona o računovodstvu;

-  600,00 kuna za pravne osobe razvrstane u male poduzetnike prema mjerilima Zakona o računovodstvu;

-  600,00 kuna za fizičke osobe (obrtnike) koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine i zabavne radnje

-  300,00 kuna za fizičke osobe (obrtnike) koji obavljaju ostale djelatnosti.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka registrirane u Gradu Hvaru, koji u svome sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta), za svaku izdvojenu poslovnu jedinicu plaćaju 50% propisanog poreza.

 

Članak 14.

 

Porez na naziv odnosno tvrtku plaća se za tekuću godinu, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja kojima je porez na naziv odnosno tvrtku utvrđen.

Tvrtka koja se upiše u registar u tekućoj godini, za tu godinu ne plaća porez na tvrtku iz članka 16. ove odluke.

 

Članak 15.

 

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv, dužan je tvrtku ili naziv, promjenu imena tvrtke ili naziva i svaku drugu promjenu što utječe na visinu poreza, prijaviti nadležnoj Poreznoj ispostavi u roku od 15 dana od upisa u registar, odnosno nastale promjene.

 

Članak 16.

 

Porez na naziv odnosno tvrtku ne plaćaju:

-  savez slijepih za vlastite prodavaonice,

-  poduzeća za zapošljavanje invalida, ako od ukupnog broja zaposlenih zapošljavaju 40% ili više invalidnih osoba, rehabilitiranih osoba i osoba koje su na rehabilitaciji,

-  fizičke osobe invalidi domovinskog rata koji samostalno obavljaju djelatnost,

-  obrtnici nakon prvog upisa u Registar obrtnika za kalendarsku godinu u kojoj su upisani i slijedeću kalendarsku godinu,

-  pravne osobe nakon registracije na trgovačkom sudu za kalendarsku godinu u kojoj su upisani.

 

4. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 17.

 

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje javnu površinu Grada Hvara koriste za postavu:

1.   štekata (stolovi sa sitnim ugostiteljskim inventarom, stolice, žardinjere i si.)

2.   štandova za prodaju razglednica, slika,bižuterije, suvenira, potrepština za plažu te štandova za prodaju autohtonih proizvoda, poljoprivrednih proizvoda, voća i povrća i si.

3.   štafelaja ili stalaka za izradu i prodaju slika, portreta, razglednica i si.,

4.   aparata ili škrinja za prodaju sladoleda, bezalkoholnih pića, kokica, te pult za izradu i prodaju palačinki,

5.   kioska za prodaju tiskovina i prehrambenih proizvoda,

6.   bicikla, motorkotača i automobila za iznajmljivanje,

7.   reklamnih stalaka i lutaka te drugih reklama,

8.   bankomata,

9.   vanjskog šanka (isključivo unutar odobrenog štekata)

10. štand za rent a boat,

11. ostalih pokretnih objekata.

 

Članak 18.

 

Pod javnim površinama smatraju se: površine za kolni i pješački promet, trgovi, ulice, parkovi i svi ostali javni prostori u vlasništvu Grada Hvara.

Područje Grada Hvara obzirom na lokaciju postavljanja privremenih objekata na javnim površinama dijeli se u dvije (2) zone:

I.    zona obuhvaća lokacije na Trgu sv. Stjepana, obali Fabrika te na obali Riva i Ulicu dr. Mate Miličića (u dužini od Trga sv. Stjepana do Gradskih vrata),

II.   zona obuhvaća sve ostale lokacije na području Grada.

 

Članak 19.

 

Porez na korištenje javne površine za postavu štekata iznosi:

a)   570,00 kuna po m2 godišnje u I zoni

b)   430,00 kuna po m2 godišnje u II zoni

Obrtnici koji su obveznici plaćanja poreza na korištenje javnih površina za korištenje štandova i štekata a koji su porezne i druge dospjele obveze prema Gradu Hvaru podmirile do dana izdavanja zaključka o korištenju javne površine odnosno sklapanja ugovora, imaju pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja ovog poreza i to:

-   obrtnici registrirani na području Grada Hvara 25%,

-   pravne i fizičke osobe za svakog radnika zaposlenog na neodređeno vrijeme, kojima je sjedište na području Grada Hvara 2,5 %, ali ukupno najviše 5 %.

Da bi ostvarili pravo na umanjenje iz stavka 2. ovog članka, porezni obveznici su dužni dostaviti potrebne podatke u Gradski upravni odjel najkasnije do dana izdavanja zaključka o korištenju javne površine odnosno do dana sklapanja ugovora.

 

Članak 20.

 

Porez na korištenje javne površine u I. zoni plaća se ovisno o namjeni za koju se koristi javna površina, kako slijedi:

1.   štandovi za :

a).. prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira; 20.000 kuna godišnje,

b).. prodaju autohtonih hvarskih suvenira i rukotvorina;                15.000 kuna godišnje,

c).. prodaju autohtonih hvarskih poljoprivrednih proizvoda;          8.000 kuna godišnje,

2… stalci za izradu i prodaju portreta, razglednica, fotografija i sl;        8.000 kuna godišnje,

3… škrinje max. površine do 1 m2 za prodaju sladoleda; 8.000 kuna godišnje,

4… aparati za prodaju kokica;……….. 8.000 kuna godišnje,

5… reklamni stalak ;…………………… 2.000 kuna godišnje,

6.   reklamni panoi i druge reklame:

a).. reklamni panoi za izletničke brodove;

…………………………………………. 10.000 kuna godišnje,

b).. reklame do 0,5 m2;………….. 1.000 kuna godišnje,

7… vanjski šank……………… 10.000 kuna po m2 godišnje,

8… ostali pokretni objekti………. 80 kuna po m2 mjesečno.

Porez na korištenje javne površine u II. zoni plaća se ovisno o namjeni za koju se koristi javna površina, kako slijedi:

1.   štandovi za:

a).. prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira, potrepština za plažu;       15.000 kuna godišnje,

b).. štandovi za prodaju autohtonih poljoprivrednih proizvoda;      6.000 kuna godišnje,

c).. prodaju voća i povrća;……… 6.000 kuna godišnje,

2… škrinje za prodaju sladoleda, bezalkoholnih pića, kokica te pult za izradu i prodaju palačinki;

…………………………………………… 6.000 kuna godišnje,

3… kiosci za prodaju tiskovina;………. 900,00/m2 godišnja

4… iznajmljivanje bicikla, motora i automobila (max. površina 4 m2); 7.500 kuna godišnje

5… reklamni stalak;……………………… 2.000 kuna godišnje

6.   reklamni panoi i druge reklame:

a).. reklamni panoi za izletničke brodove;

………………………………………….. 10.000 kuna godišnje

b).. reklame do 0,5 m2;…………… 1.000 kuna godišnje

7… bankomat;……………………………. 10.000 kuna godišnje

8… kiosci za prodaju prehrambene robe

….. (max. 12m2);…………………………. 6.500 kuna godišnje

9… štand za rent a boat…………………. 7.500 kuna godišnje

10. ostali pokretni objekti;………. 60 kuna po m2 mjesečno

Korisnici javne površine koji javnu površinu koriste u kraćem periodu od perioda za koji je utvrđena visina poreza u stavku I. i 2. ovoga članka nemaju pravo na umanjenje poreza po tom osnovu.

Osnovica za razrez poreza na korištenje javne površine koja se naplaćuje po m2 korisne površine je najveća korištena javna površina u razdoblju za koje se razrezuje porez.

 

III. PROVEDBENE ODREDBE

 

Članak 21.

 

Grad Hvar poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe, radi naplate gradskih poreza propisanih ovom Odlukom, u cijelosti prenosi na Poreznu upravu.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka pripada naknada u iznosu od 5% naplaćenih poreza.

 

IV. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 22.

 

Novčanom kaznom od 500,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1.   pravna ili fizička osoba koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju u roku propisanom člankom 7. ove Odluke,

2.   pravna ili fizička osoba koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor sukladno članku 10. ove Odluke,

3.   porezni obveznik koji javnu površinu koristi bez zaključka Upravnog odjela Grada Hvara, ili koristi veću javnu površinu od površine naznačene u zaključku.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna.

 

Članak 23.

 

Postupak za izricanje kazne u prvom stupnju za prekršaje zbog povreda odredaba ove Odluke pokreće, vodi i rješenje o prekršaju donosi ispostava Porezne uprave.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 24.

 

Pravne osobe, druge organizacije, fizičke osobe, banke i druge financijske organizacije dužni su na zahtjev Upravnog odjela Grada Hvara dostaviti podatke, odnosno omogućiti uvid u poslovne knjige i evidencije zbog prikupljanja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza.

 

Članak 25.

 

Glede razreza, naplate, žalbe, obnove postupka, zastare i drugih postupovnih odredaba pri plaćanju gradskih poreza shodno se primjenjuju propisi o porezu na dohodak.

 

Članak 26.

 

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem gradskih poreza provode i ovlašteni djelatnici Upravnog odjela Grada Hvara.

 

 

 

Članak 27.

 

Postupci za izdavanje zaključaka o plaćanju poreza za korištenje javne površine za 2014.godinu korisnicima javnih površina koji su sa Gradom Hvarom sklopili ugovore o korištenju javnih površina koji traju do 31. prosinca 2014. godine, pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke, dovršiti će se prema odredbama Odluke o gradskim porezima Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/06, 3/07, 2/10 i 2/12).

 

Članak 28.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/06, 3/07, 2/10 i 2/12).

 

Članak 29.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara’

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 410-01/14-01/01

URBROJ: 2128/01-01/1-14-02

Hvar, 25. ožujka 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 25. ožujka 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o visini zakupnine za korištenje javne površine za postavu štekata

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se visina zakupnine za korištenje javne površine za postavu štekata na području Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Za korištenje javne površine za postavu štekata, osim zakupnine određene ovom Odlukom, plaća se i porez na korištenje javnih površina sukladno Odluci o gradskim porezima Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Za određivanje visine zakupnine za korištenje javne površine za postavu štekata (u daljnjem tekstu: zakupnina), a obzirom na lokaciju, utvrđuju se dvije zone:

I.    zona obuhvaća lokacije na Trgu sv. Stjepana, obali Fabrika te na obali Riva i Ulicu dr. Mate Miličića (u dužini od Trga sv. Stjepana do Gradskih vrata),

 

II.   zona obuhvaća sve ostale lokacije na području Grada Hvara.

 

Članak 4.

 

Visina zakupnine u I zoni iznosi 30 kuna po m2 godišnje. Visina zakupnine u II zoni iznosi 20 kuna po m2 godišnje.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/14-01/36

URBROJ: 2128/01-02-14-02

Hvar, 25. ožujka 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 24. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11,2/11 – pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 25. ožujka 2014. godine, donosi

 

Odluku

o izmjeni i dopuni Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama

 

Članak 1.

 

U Odluci o visini zakupnina za korištenje javnim površinama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12) u članku 1. stavku 7.. na lokaciji: RIVA podstavak b) mijenja se i glasi:

„b) reklamni panoi za izletničke brodove

zakup javne površine………………… 1.000,00 kn/godišnje„

Podstavci c), d) i e) brišu se.

 

Članak 2.

 

Članak 1. stavak 8. „na lokaciji: ROTONDOLA„ briše se.

 

Članak 3.

 

U stavku 12. na lokaciji: KRIŽNA LUKA podstavci a) i b) brišu se, a podstavci c) i d) postaju podstavci a) i b).

 

Članak 4.

 

U članku 1. dodaje se novi stavak 18. koji glasi: „na lokaciji: BRUSJE

a) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

zakup javne površine…………………… 500,00 kn/godišnje„

 

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/12-01/73

URBROJ: 2128/01-01/1-14-03

Hvar, 25. ožujka 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11 ), članka 5. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Sluzbeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 25. ožujka 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju čest. zgr. 220 k.o. Hvar tzv. kući «Soljačić»

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju tzv. kuće «Soljačić» u Hvaru, označena kao čest. zgr. 220 zk.ul 47 k.o. Hvar:

-   poslovni prostor površine 7,23 m2 – jugozapadni dio prizemlja kuće «Soljačić» u Hvaru, Ulica Kroz Burak 17 A (prostor nema sanitarnog čvora i nije ga moguće izgraditi),

namjena prostora:

-   trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavaonicama (satovima, nakitom, odjećom, obućom, proizvodima od kože),

-   obavljanje djelatnosti mjenjačkih poslova -mjenjačnica.

 

Članak 2.

 

Rok trajanja zakupa je od dana sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke do 31. prosinca 2015. godine.

 

Članak 3.

 

Natječaj će se provesti prikupljanjem ponuda javnim nadmetanjem – licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Sluzbeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 ).

 

Članak 4.

 

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke je 150,00 kuna po m2 mjesečno, (150kn x 7,23 m2= 1.084,50 kuna mjesečno plus PDV), sukladno Odluci o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara. Klasa: 372-03/12-01/01 urbroj: 2128-01-01/l-12-02 od 31. siječnja 2012. godine (Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 1/12 ).

 

Članak 5.

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Hvara (www. hvar.hr). Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave natječaja.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/14-01/04

URBROJ: 2128-01-02-14-021

Hvar, 25. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»,

broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 19. ožujka 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu javnog WC i garderobe u sklopu gradske tržnice u Hvaru

na određeno vrijeme

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Uslužnom obrtu „NAVIGARE” Hvar, vlasnik Zvonimir Kolovrat, sklapanje novog ugovora o zakupu javnog WC-a i garderobe u sklopu gradske tržnice u Hvaru, na određeno vrijeme od tri (3) godine, i to od 20. svibnja 2014. do 20. svibnja 2017. godine, iznos zakupnine 01,00 kuna godišnje bez poreza na dodanu vrijednost /PDV/.

 

Članak 2.

 

Zakupnik je ovlašten u predmetnom poslovnom prostoru obavljati registriranu djelatnost: javnog WC -a i garderobe, te pranje rublja i tuširanje, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

Radno vrijeme javnog WC i garderobe u zimskom periodu (studeni, prosinac, siječanj, veljača, ožujak, travanj mjesec) od 07,00 do 12,00 sati svaki dan, u ljetnom periodu (svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad mjesec) od 00,00 do 24,00 sata svaki dan, sukladno Odluci o radnom vremenu javnog WC i garderobe KLASA: 33-01/14-01/01 URBROJ: 2128-01-01/1,-14-1 od 06. ožujka 2014. godine.

 

Članak 3.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o., Porezne uprave o podmirenim obvezama i zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/14-01/05

URBROJ: 2128-01-02-14-01

Hvar, 19. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11,2/11- pročišćeni tekst i 6/13) i članka 4. stavak 2. a u svezi sa člankom 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10), u predmetu po Zahtjevu Ante Stanića i Fabijana Stanića, obojica iz Hvara, Gradsko vijeće Grada Hvara, na 12. sjednici, održanoj 25. ožujka 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o kupnji nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Zahtjev Ante Stanica i Fabijana Stanića, oba iz Hvara, kojim traže od Grada Hvara otkup nekretnine u njihovom vlasništvu, označene kao čest. zem. 939/2, upisane u zk. ul. 1172 k. o. Hvar, površine 2960 m2, je osnovan i istom se udovoljava te odobrava Gradu Hvaru kupnja ove nekretnine.

 

Članak 2.

 

Cijena nekretnine označene kao čest. zem. 939/2 k. o. Hvar, na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina, iznosi 20 EUR/m2, odnosno ukupna cijena za površinu od 2.960 m2 iznosi 59.200 EUR.

 

Članak 3.

 

Ante Stanić i Fabijan Stanić, kao prodavatelji s jedne strane i Grad Hvar, kao kupac s druge strane sklopit će Ugovor o kupoprodaji nekretnine sukladno ovoj Odluci.

 

Obrazloženje

 

Ante Stanić i Fabijan Stanić, oba iz Hvara postavili su Zahtjev Gradu Hvaru kojim traže da Grad Hvar otkupi zemljište u njihovom vlasništvu (uknjiženo po 14 dijela na svakoga od njih), označeno kao čest. zem. 939/2, upisano u zk. ul. 1172 k o. Hvar, površine 2960m2.

U privitku Zahtjeva dostavili su foto snimak iz kojeg je razvidno da se gradsko smeće odlaže na predmetnu nekretninu.

Člankom 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama propisano je cit:

„Ako je Grad zbog posebnih razloga zainteresiran za stjecanje konkretne, točno određene nekretnine, u postupku stjecanja vlasništva primijenit će se postupak izravne pogodbe, vodeći računa da ukoliko se nekretnine stječu naplatnim pravnim poslom, cijena ne bude veća od tržišne vrijednosti nekretnine”.

Budući u Gradu Hvaru postoji potreba za proširenjem deponija za odlaganje gradskog smeća to se predmetni Zahtjev cijeni osnovanim te sukladno citiranoj odredbi članka 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama odlučeno je kao u člancima 1., 2. i 3. ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/14-01/08

Urbroj: 2128/01-02-14-2

Hvar, 25. ožujka 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 109. stavka 1. i 2. Zakona o cestama («NN», broj 84/11,18/13, 22/13 , 54/13 i 148/13 – dalje u tekstu Zakon) i odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana#»ožujka 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o nerazvrstanim cestama

 

I.   OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuje se upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara (dalje u tekstu: nerazvrstane ceste), vrsta, opseg i rokovi izvođenja radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova, financiranje nerazvrstanih cesta, njihova zaštita, nadzor i kaznene odredbe.

 

Članak 2.

 

Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Hvara.

Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog tijela, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.

 

Članak 3.

 

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom i ovom Odlukom, a koje nisu razvrstane kao javne ceste i to posebice:

-   ceste koje povezuju naselja,

-   ceste koje povezuju područja unutar gradova i naselja,

-   terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,

-   pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,

-   druge ceste na području naselja i gradova.

 

Članak 4.

 

Nerazvrstanu cestu čine:

-  cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),

-  građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),

-  zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste,

-  prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,

-  javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu parkiranja i slično).

 

II.  UPRAVLJANJE, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

 

 

Članak 5.

 

Upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, ako Zakonom nije propisano drukčije.

 

Članak 6.

 

Za potrebe upravljanja nerazvrstanim cestama i njihovog održavanja Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara ustrojit će i voditi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama-evidenciju nerazvrstanih cesta sa nazivom pojedine nerazvrstane ceste.

U evidenciji iz prethodnog stavka ovog članka nerazvrstane ceste mogu se kategorizirati ovisno o naseljenosti i frekvenciji prometa.

 

Članak 7.

 

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta određeni su Zakonom a posebice obuhvaćaju:

-  građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,

-  projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,

-  stručnu ocjenu studija i projekata,

-  otkup zemljišta i objekata,

-  izmještanje komunalne i druge infrastrukture,

-  ustupanje radova građenja,

-  organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,

-  organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste na korištenje i održavanje.

Poslove upravljanja i građenja nerazvrstanih cesta obavlja Gradonačelnik Grada Hvara i Jedinstveni upravni odjel, svaki iz svoje nadležnosti.

 

Članak 8.

 

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće, a na temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostornih planova.

 

Članak 9.

 

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćaju:

-  planiranje održavanja i mjera zaštite nerazvrstanih cesta i prometa na njima,

-  redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta, što podrazumijeva izvođenje radova kojima se saniraju oštećenja asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih i uzdužnih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i na trgovima, te uklanjanja arhitektonskih barijera na javnim površinama-prilagodba nogostupa osobama smanjene pokretljivosti,

-  ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta,

- održavanje makadamskih površina, što podrazumijeva radove održavanja neasfaltiranih, makadamskih površina, sanaciju udarnih rupa, kolotraga i drugih lokalnih oštećenja,

-  održavanje ogradnih i potpornih zidova te drugih betonskih građevina, što podrazumijeva sanaciju istih koji se nalaze u cestovnom zemljištu uz nerazvrstanu cestu i na javnim površinama, izrada novih zidova, sanacija i uređenje novih betonskih staza, nogostupa, stuba i sl.,

-  stručni nadzori kontrolu kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja nerazvrstanih cesta,

-  ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja nerazvrstanih cesta,

-  osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstanih cesta,

-  ophodnju i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,

-  hitne intervencije, odnosno obilazak grada nakon obilnijih kiša i drugih vremenskih nepogoda te izvođenje radova čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne službe policije ili po pozivu nadležnih službenika Grada,

-  zamjenu, obnavljanje, popravljanje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, te turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa, podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih ili zamjene dotrajalih znakova, signalizacije i opreme cesta (izuzev prometnih svjetala). Zamjena dotrajale signalizacije vrši se po potrebi, dok se obnavljanje horizontalne prometne signalizacije obvezno vrši prije početka turističke sezone,

-  čišćenje, zamjenu i manje popravke otvorenog sustava za oborinsku odvodnju,

-  zaštitu pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,

-  uništenje nepoželjne vegetacije (košenja trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj nerazvrstanoj javnoj površini te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste),

-  održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba),

-  uklanjanje snijega i leda.

 

Članak 10.

 

Nerazvrstane ceste održavaju se na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Hvaru, kojeg donosi Gradsko vijeće.

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove Odluke, su radovi redovnog održavanja, koji obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama i javnoprometnim površinama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

Poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara obavlja tvrtka – najpovoljniji ponuditelj na temelju prethodno provedenog javnog natječaja, sukladno odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Hvara.

 

Članak 11.

 

Grad Hvar može osnovati trgovačko društvo u svom vlasništvu radi obavljanja poslova upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta te poslova građenja nerazvrstanih cesta uz primjenu odgovarajućih odredbi Zakona (dalje u tekstu: pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom).

 

 

 

 

III.          VRSTA, OPSEG I ROKOVI IZVOĐENJA RADOVA REDOVITOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA TE KONTROLA I NADZOR NAD IZVOĐENJEM TIH RADOVA

 

Članak 12.

 

Popis poslova redovitog i izvanrednog održavanja, opseg pojedinih radova i rokovi izvođenja tih radova, pravila i tehnički uvjeti za izvođenje radova u ljetnom i zimskom razdoblju te pravila za ophodnju nerazvrstanih cesta određuju se posebnim podzakonskim aktom.

Zbog opravdanih okolnosti Upravni odjel, uz suglasnost Gradonačelnika, svojim programom može opseg pojedinih radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta kao i rokove izvođenja tih radova urediti drukčije od načina iz prethodnog stavka ovog članka.

Radovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta mogu se izvoditi samo na temelju glavnog ili izvedbenog projekta i propisa iz prethodnog stavka 1. i 2. ovoga članka.

Kontrolu i nadzor nad izvođenjem radova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta obavlja Upravni odjel putem komunalnog redarstva, a kod poslova izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta kontrola i nadzor obavlja se sukladno odredbama posebnog zakona.

 

IV. FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Članak 13.

 

Građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstane ceste financira se iz Proračuna Grada, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, prema propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo, naknade za osnivanje prava služnosti, prava građenja i prava zakupa na nerazvrstanoj cesti i iz drugih izvora.

 

V.  ZAŠTITA NERAZVRSTANIH CESTA

 

Članak 14.

 

Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za cestovni promet, a u druge svrhe samo u slučajevima, na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama, Zakonom o sigurnosti prometa na cestama te podzakonskim aktima i gradskim odlukama donesenih na temelju navedenih zakona.

 

Članak 15.

 

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je:

1.   oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo koji drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje,

2.   trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati posjed nerazvrstane ceste ili njezinog dijela,

3.   dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,

4.   sprječavati otjecanja voda s nerazvrstane ceste,

5.   spuštati po pokosu nasipa ili usjeka kamen, stabla te druge predmete i materijal,

6.   vući stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili predmete,

7.   puštati domaće životinje bez nadzora, napajati životinje u cestovnom jarku te vršiti ispašu ili graditi pojilišta na cestovnom zemljištu,

8.   postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade,

9.   odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge predmete,

10. postavljati nadgrobne ploče i ostala spomen obilježja,

11. postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja odnosno oglašavanja na način koji nije sukladan odredbama ove Odluke,

12. rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati nerazvrstanu cestu,

13. odlagati snijeg ili led,

14. izvoditi bilo kakve radove koji se ne obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije, izgradnje ili zaštite ceste, bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela,

15. uključivati ili isključivati se s nerazvrstane ceste izvan izgrađenih prilaza,

16. paliti travu, korov, građu ili drugi materijal na nerazvrstanoj cesti ili u njezinoj neposrednoj blizini,

17. neovlašteno postavljati bilo kakove zapreke, odnosno priječiti odvijanje prometa na nerazvrstanoj cesti,

18. vršiti druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

 

Članak 16.

 

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste zabranjeno je:

1.   postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne uređaje koji mogu ugroziti sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti,

2.   namjerno paliti vatru i korov uz nerazvrstanu cestu,

3.   orati u razdaljini 4 metra od granice cestovnog zemljišta u smjeru suprotno od nerazvrstane ceste ili u širini 1 metra od granice cestovnog zemljišta usporedno s nerazvrstanom cestom,

4.   puštati domaće životinje bez nadzora,

5.   ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti na nerazvrstanu cestu,

6.   postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade koji onemogućavaju preglednost na nerazvrstanu cestu,

7.   ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu pasti na nerazvrstanu cestu,

8.   vršiti druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Zaštitnim pojasom smatra se zemljište uz nerazvrstanu cestu na kojem se primjenjuju ograničenja propisana Zakonom i ovom Odlukom. Širina zaštitnog pojasa, širina kolnika, kao i gradnja ograda uz nerazvrstane ceste, određuje se dokumentima prostornog uređenja.

 

Članak 17.

 

Ako se za građenje objekata i instalacija unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste izdaje lokacijska dozvola, odnosno drugi akt kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno posebnom propisu, prethodno se moraju zatražiti uvjeti od Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada.

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom, ako bi ti radovi ili radnje mogli nanijeti štetu nerazvrstanoj cesti, kao i ugrožavati ili ometati promet na njoj te povećati troškove održavanja. U suglasnosti se određuju uvjeti za obavljanje tih radova ili radnji.

 

Članak 18.

 

Jedinstveni upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom mora bez odgode, nakon saznanja, s ceste ukloniti sve zapreke ili druge posljedice zabranjenih radnji, koje bi mogle oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti, ometati ili smanjiti sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti.

Ako tijelo odnosno pravna osoba iz prethodnog stavka ne može zapreku ili nastalo opasno mjesto na nerazvrstanoj cesti ukloniti odmah, do njezinog uklanjanja mora je osigurati propisanom prometnom signalizacijom.

 

Članak 19.

 

Pravne ili fizičke osobe u obavljanju čije gospodarske djelatnosti (eksploatacija mineralnih sirovina, korištenje šuma, šumskog zemljišta i šumskih proizvoda, industrijska proizvodnja, izvođenje građevinskih radova i slično) dolazi do prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste teškim ili srednje teškim vozilima, dužne su platiti naknadu za prekomjernu upotrebu nerazvrstane ceste.

Pod srednje teškim i teškim teretnim vozilima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se vozila ukupne mase veće od 7,5 tona. Djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka i mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste utvrđuje Gradonačelnik. Rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste izdaje Jedinstveni upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom.

 

Članak 20.

 

Priključak na cestu je dio ceste kojim se neka prometna površina povezuje s nerazvrstanom cestom.

Prilaz na cestu je uređena površina uz cestu preko koje se vozila I drugi sudionici u prometu, koji dolaze sa zemljišta ili iz zgrada pokraj ceste, neposredno uključuju u promet na nerazvrstanoj cesti.

Raskrižje nerazvrstanih cesta međusobno te nerazvrstanih cesta i javnih cesta ne smatra se priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu.

Jedinstveni upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno izdavanja drugog akta kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno posebnom propisu, utvrđuje uvjete za izgradnju priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smije se izvesti samo uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom.

Troškove izgradnje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Osoba koja izvede priključak, odnosno prilaz na nerazvrstanu cestu suprotno odredbama ove Odluke, kao i osoba koja se služi priključkom, odnosno prilazom izvedenim suprotno odredbama ove Odluke, nema pravo na naknadu štete koja je nastala korištenjem toga priključka, odnosno prilaza od Grada Hvara odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom. Priključak i prilaz u području cestovnog zemljišta nerazvrstane ceste s pripadajućim prometnim znakovima, signalizacijom i opremom sastavni su dio nerazvrstane ceste.

Minimalni uvjeti za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na nerazvrstanu cestu utvrđuju se u skladu s Zakonom.

 

Članak 21.

 

Ako priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu zbog povećanog prometa ili korištenja za drukčiji promet nego što je bio uzet u obzir prilikom izdavanja suglasnosti za njegovu izgradnju više nije odgovarajući, Jedinstveni upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom rješenjem će zahtijevati prilagođavanje priključka i prilaza izmijenjenim uvjetima (rekonstrukciju). Troškove prilagođavanja priključka, odnosno prilaza snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

 

Članak 22.

 

Jedinstveni upravni odjel može zahtijevati odgovarajuće prilagođavanje priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu, odrediti zabranu korištenja priključka i prilaza ili njegovo ukidanje ako isti nije održavan sukladno uvjetima i suglasnosti iz članka 20. stavka 5. i 6. ove Odluke, ili je izgrađen bez suglasnosti, ili ako nije prilagođen sukladno članku 21. ove Odluke.

Troškove za izvođenje mjera iz stavka 1. ovoga članka snosi nositelj prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Uvjeti za utvrđivanje lokacije i uvjeti za projektiranje i uređenje autobusnih stajališta utvrđuju se na način utvrđen Zakonom.

 

Članak 24.

 

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom.

U suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka određuje se način i uvjeti izvođenja radova te nadzor nad obavljanjem radova. Ukoliko, zbog neposredne ugroženosti sigurnog prometa, života i zdravlja građana ili nastanka veće gospodarske štete, radove na nerazvrstanoj cesti treba obaviti osoba koja upravlja komunalnim, vodnim i energetskim građevinama kao i građevinama elektroničkih komunikacija i povezane opreme, dužna je o potrebi obavljanja radova hitno obavijestiti Jedinstveni upravni odjel odnosno pravnu osobu koja upravlja nerazvrstanom cestom nakon čega je ovlaštena, prije ishođenja suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, poduzeti hitne mjere radi sprječavanja ugroze prometa, života i zdravlja građana ili nastanka veće gospodarske štete.

Ako se na nerazvrstanoj cesti izvode ili izvedu radovi ili radnje uslijed kojih je nanesena šteta nerazvrstanoj cesti, postoji mogućnost oštećenja nerazvrstane ceste ili je ugrožena sigurnost prometa na njoj, Jedinstveni upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom dužna je poduzeti sve mjere za otklanjanje štete, opasnosti od oštećenja nerazvrstane ceste i opasnosti za sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti.

U slučajevima iz stavka 4. ovoga članka Jedinstveni upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom ovlašteni su obustaviti radove ili radnje te zatražiti naknadu prouzročenih troškova i štete.

Troškove poduzimanja mjera iz stavka 4. ovoga članka te prouzročenu štetu snosi izvođač radova, odnosno naručitelj radova, odnosno osobe koje izvode radnje na nerazvrstanoj cesti.

Sportske priredbe i druge manifestacije na nerazvrstanim cestama mogu se održavati pod uvjetima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

 

Članak 25.

 

Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija uz nerazvrstanu cestu na kojima je došlo do oštećenja zbog kojih može nastati neposredna opasnost za nerazvrstanu cestu i sudionike u prometu i okoliš dužan je o tome obavijestiti Jedinstveni upravni odjel odnosno pravnu osobu koja upravlja nerazvrstanom cestom i nadležnu policijsku upravu.

Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija iz stavka 1. ovoga članka mora odmah otkloniti oštećenja na njima radi otklanjanja opasnosti od štete i o tome obavijestiti Jedinstveni upravni odjel odnosno pravnu osobu koja upravlja nerazvrstanom cestom i nadležnu Policijsku upravu.

Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija iz stavka 1. ovoga članka obvezan je naknaditi štetu i troškove koji su uslijed oštećenja instalacija i uređaja prouzročeni nerazvrstanoj cesti.

 

Članak 26.

 

Na nerazvrstanim cestama i zaštitnom pojasu uz nerazvrstanu cestu nije dopušteno postavljanje reklame na mjestima na kojima bi zbog svog sadržaja, položaja te odnosa prema nerazvrstanoj cesti reklama ugrožavala sigurnost prometa. Odobrenje ili suglasnost za postavljanje reklama na nerazvrstanim cestama daje nadležni Jedinstveni upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom u skladu s posebnim propisima.

 

Članak 27.

 

Jedinstveni upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom, ovlašteni su u opravdanim slučajevima zatvoriti nerazvrstanu cestu za promet.

Opravdanost zatvaranja nerazvrstane ceste utvrđuje se uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

 

Članak 28.

 

Prometni znakovi, signalizacija i oprema te turistička i ostala signalizacija postavljaju se na nerazvrstanoj cesti na temelju prometnog elaborata.

Za nerazvrstane ceste koje su izgrađene do stupanja na snagu ove Odluke, a nemaju prometni elaborat, mjerodavno je postojeće stanje prometne signalizacije i opreme.

Prometni elaborat prilaže se u postupcima ishođenja akata za građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta.

 

Članak 29.

 

Pri izvođenju radova te poduzimanju drugih aktivnosti na nerazvrstanoj cesti mora se uspostaviti odgovarajuća privremena regulacija prometa na način koji osigurava sigurno odvijanje prometa i nesmetano izvođenje radova ili obavljanje drugih aktivnosti, sukladno prometnom elaboratu.

Po završetku radova ili drugih aktivnosti privremena regulacija prometa iz stavka 1. ovoga članka mora se odmah ukloniti. Radovi ili druge aktivnosti na nerazvrstanoj cesti trebaju se planirati i izvoditi u vrijeme najmanjeg intenziteta prometa. Jedinstveni upravni odjel može odrediti koji se radovi mogu izvoditi odnosno koje se druge aktivnost mogu poduzimati na nerazvrstanoj cesti u dane vikenda, blagdana i tijekom turističke sezone, u vrijeme intenzivnog prometa.

Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti, sama ili zajedno s teretom, moraju udovoljavati propisanim uvjetima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, može se obaviti izvanredni prijevoz, na temelju dozvole za izvanredni prijevoz kojom se utvrđuju uvjeti i način obavljanja izvanrednog prijevoza, iznos i način plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza. Dozvolu za obavljanje izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti, uvjete i način obavljanja izvanrednog prijevoza, iznos i način plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza izdaje Upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom.

Na izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o cestama.

 

VI. NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

 

Članak 31.

 

Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke obavljaju komunalni redari u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo.

 

VII.  KAZNENE ODREDBE

 

Članak 32.

 

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom, odnosno pravna osoba kojoj je povjereno održavanje nerazvrstanih cesta, ako:

1.   poslove građenja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja protivno članku 8. ove Odluke,

2.   poslove održavanja nerazvrstanih cesta obavlja suprotno članku 10. st. 1. i 2. ove Odluke,

3.   poslove redovitog i izvanrednog održavanja ne obavlja na način utvrđen člankom 12. ove Odluke,

4.   ne postupi po odredbi članka 18. ove Odluke,

5.   ne poduzme mjere iz članka 24. st. 3. i 4. ove Odluke,

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 100,00 do 2.000,00 kn.

 

Članak 33.

 

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1.   postupa suprotno odredbi članka 15. ove Odluke,

2.   postupa suprotno odredbi članka 16. st. 1. ove Odluke,

3.   ne pribavi uvjete i suglasnost iz članka 17. st. 1. i 2. ove Odluke,

4.   ne pribavi rješenje iz članka 19. st. 4. ove Odluke,

5.   izgradi priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu suprotno odredbama članka 20. ove Odluke,

6.   ne prilagodi priključak ili prilaz sukladno rješenju iz članka 21. ove Odluke,

7.   izvodi radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti suprotno odredbi članku 24. st. 1. i 2. ove Odluke,

8.   ne postupi prema odredbi članka 25. st. 1. i 2. ove Odluke,

9.   postavi reklamu suprotno odredbi članku 26. st. 1. i 2. ove Odluke,

10. postupi suprotno odredbama iz članka 29. st. 1. i 2. ove Odluke,

11. obavlja Izvanredni prijevoz suprotno odredbi iz članka 30. st. 2. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se i fizička osoba, te odgovorna osoba u pravnoj osobi, novčanom kaznom od 100,00 do 2.000,00 kn.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, novčanom kaznom od 300,00 kn do 5.000,00 kn.

 

VIII.       PRIJELAZNE I ZA VRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara«.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/14-01/33

URBROJ: 2128/01-02-14-02

Hvar, 25. ožujka 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 28. stavak 2. i članka 34. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («NN», broj: 94/13 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 25. ožujka 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o određivanju lokacija i formiranju „zelenih otoka” na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U svrhu učinkovitije provedbe Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara, određuje se odvojeno sakupljanje otpada na način, da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

 

Članak 2.

 

Odvojeno prikupljanje otpada odnosi se na prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

 

 

Članak 3.

 

Na području Grada Hvara određuju se 42 (četrdeset dvije) lokacije na javnim površinama za postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje otpada navedenog u članku 2. ove Odluke i formiraju se „zeleni otoci” kako slijedi:

1.   “ŠAMORETA DOLAC” – VELIKI ZELENI OTOK, Ulica Luke Tudora (kod križanja Ul. Luke Tudora i   Ul. Šonje Bučan Domančić)

2.   „PODSTINE” – VELIKI ZELENI OTOK, Ulica biskupa Jurja Dubokovića (kod križanja Ul. biskupa Jurja Dubokovića i Ul. dr. Oresta Žunkovića)

3.   „CENTAR” – VELIKI ZELENI OTOK, Ulica biskupa Jurja Dubokovića (kod br. 3, parkiralište)

4.   „MAJEROVICA” – VELIKI ZELENI OTOK, Ulica Vlade Avelinija (kodbr. 13)

5.   MALI ZELENI OTOK – Ulica Vlade Avelinija (kod br. 7, hotela „Croatia”)

6.   MALI ZELENI OTOK – Šetalište Tonija Petrića (kod križanja Ul. Vlade Avelinija i Šetališta Tonija Petrića)

7.   MALI ZELENI OTOK – Šetalište Tonija Petrića (kod br. 5, restoran)

8.   „DJEČJE IGRALIŠTE” – Šetalište Tonija Petrića (kod br. 1, šumica)

9.   „KAMEN KRIŽ” – MALI ZELENI OTOK, Ulica Dinka Kovačevića (kod križanja Ulice Dinka Kovačevića i Ulice Matije Ivanića)

10. VELIKI ZELENI OTOK, Ulica Dinka Kovačevića (kod br. IX), hotel „Pharos”)

11. „KATARINA” – MALI ZELENI OTOK, Ulica Higijeničkog društva (kod br.7)

12. „ZIDINE” – VELIKI ZELENI OTOK, Ulica Higijeničkog društva (kod istočnih vrata gradskih zidina)

13. „TVRĐAVA” – MALI LJETNI ZELENI OTOK, Ulica biskupa Jurja Dubokovića (kod Fortice)

14. „DONJI PARKING” – MALI ZELENI OTOK, Ulica antifašizma (kod ulaza u donji parkig)

15. „GRANO VRATA” – MALI ZELENI OTOK, Trg Marka Miličića (kod istočnih gradskih vrata)

16. „VRTIĆ” – MALI ZELENI OTOK, Ulica Ive Miličića (kod br. 3)

17. „RECIKLAŽNO DVORIŠTE” – PROŠIRENI VELIKI ZELENI OTOK, Ulica antifašizma (kod br. 33)

18. „KUGLA” – VELIKI ZELENI OTOK, Ulica antifašizma (kod križanja Ulice Hanibala Lučića i Ulice antifašizma)

19. „MLIN” – VELIKI ZELENI OTOK, Ulica Šime Buzolića Toma (kodbr. 15)

20. „CIMITERIJ” – VELIKI ZELENI OTOK, Ulica Šime Buzolića Toma (kodbr. 19)

21. „ŠKOLA” – MALI ZELENI OTOK, Ulica Šime Buzolića Toma (kodbr. 48)

22. „ŠKOLA 2″ – VELIKI ZELENI OTOK, Ulica kroz Burak (kod br. 69)

23. „FRANJEVAČKI” – MALI ZELENI OTOK, Šetalište put Križa (kod br. 15, Franjevački)

24. „IGRALIŠTE” – VELIKI ZELENI OTOK, Šetalište put Križa (kod nogometnog igrališta)

25. „STAMBENA” – VELIKI ZELENI OTOK,Ulica Demetrija Hvarskog (kod br. 4)

26. VELIKI ZELENI OTOK, Ulica Nikice Kolumbića (kod križanja Ulice Janka Zazjala i Ulice Nikice Kolumbića)

27. MALI ZELENI OTOK, Ulica Ive Roića (kod križanja Ulice Martina Vučetića i Ulice Ive Roića)

28. „T.S. VRISAK” – MALI ZELENI OTOK, Ulica Ive Roića (kod br. 44)

29. „BALOTE” – VELIKI ZELENI OTOK, Ulica Lucije Rudan (kodbr. 1)

30. „ĐULI” – MALI ZELENI OTOK, Ulica Marina Gazarovića (kod križanja Ulice braće Buzolić i Ulice Marina Gazarovića, zelena površina)

31. „D.C.” – VELIKI ZELENI OTOKI, Ulica Miće Marchija (kod križanja Ulice braće Buzolić i Ulice Miće Marchija)

32. „KRIŽNI RAT” – MALI ZELENI OTOK, Ulica Ivana Vučetića (kod br. 6)

33. VELIKI ZELENI OTOK, Ulica Ivana Vučetića (kod križanja Ulice Matea Botterija i Ulice Ivana Vučetića, ugibalište)

34. „POKONJI DOL” – MALI LJETNI ZELENI OTOK, Ulica Ivana Vučetića (kod kamenoloma)

35. „MILNA ULAZ” – VELIKI ZELENI OTOK, Ulica Milna (kod križanja Dl 16 Vira i Ulice Milna)

36. „MILNA ŽALO” – MALI LJETNI ZELENI OTOK, Ulica Milna (kod žala)

37. „VIRA” – VELIKI ZELENI OTOK

38. „SMETLIŠTE” – VELIKI ZELENI OTOK, D 116 (kod odlagališta)

39. „BRUSJE ULAZ” – MALI ZELENI OTOK, D 116 (kod ulaznu naselje od strane Hvara)

40. „BRUSJE ZADRUGA” – VELIKI ZELENI OTOK (kod mjesne zadruge)

41. „ZORAĆE” – VELIKI ZELENI OTOK, D 116 (kod skretanja za uvalu Zoraće)

42. „SV.NEDJELJA” – VELIKI ZELENI OTOK

Sastavni dio ove Odluke je karta s ucrtanim lokacijama.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/14-01/07

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 25. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 37. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira («NN», broj: 5/90-pročišćeni tekst, 30/90-ispr., 47/90 i 29/94 ), članka 2. Prekršajnog zakona (« NN», broj: 107/07, 39/13 i 157/13 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 25. ožujka 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o zabrani konzumiranja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Hvara

 

 

Članak 1.

 

Na svim javnim površinama na području Grada Hvara zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića, izuzev javnih površina koje su date u zakup odnosno na korištenje pravnim i fizičkim osobama za obavljanje registrirane ugostiteljske djelatnosti.

 

Članak 2.

 

Za kršenje odredbe iz članka 1. ove Odluke fizičkoj osobi – počinitelju prekršaja može se izreći mjera usmenog ili pisanog upozorenja u skladu sa člankom 245. stavak 6. Prekršajnog zakona.

 

Članak 3.

 

Za kršenje odredbe iz članka 1. ove Odluke fizička osoba može se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 kuna.

 

Članak 4.

 

Za provođenje ove Odluke ovlašćuju se policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova i komunalni redari Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 210-01/14-01/04

URBROJ: 2128-01-02-14-01

Hvar, 25. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine”, broj: 135/06, 17/13 i 125/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama

 

Članak 1.

 

U Odluci o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 12/13) u članku 2. st.l. točka 7. se mijenja i glasi:

„Opasan pas je onaj pas koji je Pravilnikom o opasnim psima označen kao takav.”

 

Članak 2.

 

Članak 8. briše se.

 

Članak 3.

 

U članku 9. iza riječi „zgrade” zagrade i riječi „(ne smije se držati niti duže vrijeme ostavljati psa na balkonu, terasi ili lođi, zatim u zajedničkim dijelovima zgrade te na zemljištu koje pripada zgradi, uz obvezu čišćenja zajedničkih dijelova zgrade koje onečisti pas ili mačka).” brišu se.

 

Članak 4.

 

U članku 23. riječ „8.,” briše se.

 

Članak 5.

 

U članku 24. stavku 4. riječi „ odredbi članka 8. i „ brišu se.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 300-01/13-01/22

URBROJ: 2128/01-02-14-05

Hvar, 25. ožujka 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35., 59 stavak 2. i članak 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 139. Zakona o lokalnim izborima («NN», broj: 144/12 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 25. ožujka 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju pitanja vezana uz izbore i obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

 

Članak 3.

 

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.

Članovi vijeća nisu opozivi, a prava i dužnosti započinju danom konstituiranja vijeća. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

 

Članak 4.

 

Izbore za članove vijeća raspisuje Gradsko vijeće Grada Hvara posebnom odlukom.

Ako je mandat prestao uslijed raspuštanja vijeća mjesnog odbora, sukladno posebnom zakonu, prijevremeni izbori se moraju održati u roku od 90 dana od dana raspuštanja.

Od dana raspisivanja izbora do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Kada je vijeće mjesnog odbora raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru neće raspisati i održati prijevremeni izbori.

 

Članak 5.

 

Članu vijeća mjesnog odbora mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u slučajevima:

-   ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-   ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-   ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

-   ako mu prestane prebivalište s područja mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta,

-   ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama

-   zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

-   smrću.

Članovi vijeća mjesnog odbora imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu vijeća mjesnog odbora mandat prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. 0 sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara.

Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

 

II KANDIDIRANJE

 

Članak 7.

 

Kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora imaju pravo predložiti sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.

Političke stranke utvrđuju i predlažu kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, donesenom na temelju statuta.

Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.

Prilikom sastavljanja kandidacijske liste predlagatelj je dužan poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu.

Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.

 

Članak 8.

 

Kada birači predlažu kandldacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa birača, u zavisnosti od broja stanovnika odnosnog mjesnog odbora i to:

-   do 100 stanovnika – 10 potpisa birača,

-   od 101 do 200 stanovnika – 15 potpisa birača,

-   od 201 do 300 stanovnika – 20 potpisa birača,

-   od 301 do 350 stanovnika- 25 potpisa birača

-   od 350 do 500 stanovnika – 35 potpisa birača,

-   iznad 500 stanovnika – 40 potpisa birača.

Broj stanovnika u smislu stavka 1. ovoga članka utvrđuje se sukladno važećim podacima službenih rezultata popisa stanovništva propisanog posebnim zakonom.

Podatke o potrebnom broju potpisa birača objavit će Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora na području Grada Hvara, na internetskoj stranici Grada Hvara a na temelju prethodno pribavljenih podataka.

Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika liste.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi:

-   ime, prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol predloženih kandidata,

-   ime, prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača, mjesto izdavanja te potpis birača.

Oblik obrasca iz stavka 1. ovoga članka određuje Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora na području Grada Hvara.

 

Članak 10.

 

Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice.

Ako su kandidacijsku listu predložili birači njezin naziv je »kandidacijska lista grupe birača«.

Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.

Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

 

Članak 11.

 

U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira.

Uz prijedlog kandidacijske liste i kandidature dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.

 

Članak 12.

 

Kandidacijske liste moraju prispjeti Povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora iz članka 6. Zakona o lokalnim izborima.

Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara, u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objavljuje na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Hvara sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 13.

 

Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake liste.

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.

 

Članak 14.

 

Sudionici izborne promidžbe su kandidati, nositelji kandidacljskih lista grupe birača, političke stranke, odnosno dvije ili više političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi (u daljnjem tekstu: sudionici).

Svi sudionici izborne promidžbe imaju pravo na izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.

 

Članak 15.

 

Sudionici izborne promidžbe imaju jednake uvjete predizbornog nadmetanja i u tu svrhu imaju ravnopravan položaj u predstavljanju u svim lokalnim medijima.

Lokalni mediji u svojim emisijama ili člancima u tiskovinama, a koji nisu vezani uz predstavljanje izbornih programa, ne smiju koristiti sadržaje koji bi se mogli tumačiti kao izborna promidžba.

Elektronički mediji dužni su poštivati načelo jednakog pristupa plaćenoj političkoj promidžbi sudionika izborne promidžbe te objektivno, nepristrano i uravnoteženo informiranje o izbornoj promidžbi.

 

Članak 16.

 

Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u devetnaest sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu ili kandidata, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

 

III IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA

 

Članak 17.

 

Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora ima tri člana u mjesnom odboru koji ima do 200 stanovnika, a pet članova u mjesnom odboru koji ima više od 200 stanovnika.

 

Članak 18.

 

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području te jedinice i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća mjesnog odbora.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću mjesnog odbora imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

Broj članova vijeća mjesnog odbora koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka lista dijeli s brojevima od jedan do, zaključno, broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću mjesnog odbora osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira.

Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dviju ili više lista dobila mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.

 

Članak 19.

 

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću mjesnog odbora.

 

IV  TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

 

Članak 20.

 

1. Gradsko izborno povjerenstvo

 

Tijela za provedbu izbora su Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Gradsko izborno povjerenstvo) i birački odbori.

Članovi tijela iz stavka 1. ovoga članka mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.

 

Članak 21.

 

Gradsko izborno povjerenstvo čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim ovlastima predsjednika, a svi članovi izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.

Predsjednika i članove Gradskog izbornog povjerenstva imenuje Gradsko vijeće na vrijeme od četiri godine.

 

Članak 23.

 

Gradsko izborno povjerenstvo:

-   propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora

-   brine se za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora,

-   imenuje članove biračkih odbora, donosi obvezne upute za njihov rad,

-   određuje biračka mjesta,

-   nadzire rad biračkih odbora,

-   obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora,

-   na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje liste i sastavlja zbirnu listu,

-   nadzire pravilnost izborne promidžbe,

-   prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

-   objavljuje rezultate izbora,

-   obavlja i druge poslove sukladno ovoj Odluci.

 

Članak 24.

 

Predsjednik, potpredsjednik i članovi Gradskog izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati na izborima koje provode.

 

2. Birački odbori

 

Članak 25.

 

Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam članova.

Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima koje provode, a predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke. Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti.

 

V PROVEDBA IZBORA

 

Članak 26.

 

Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnog odbora.

Gradsko izborno povjerenstvo će objaviti koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovanja na pojedinom mjestu, najkasnije osam dana prije izbora.

Gradsko izborno povjerenstvo će odrediti biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za glasovanje. Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.

Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija za glasovanje, uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.

Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za vijeće mjesnog odbora za koje se glasuje.

 

Članak 27.

 

Pravo promatrati izborni postupak, provedbu izbora te rad izbornih tijela imaju:

-  promatrači političkih stranaka registriranih u Republici Hrvatskoj koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno kandidata (u daljem tekstu: promatrači političkih stranaka),

-  promatrači birača koji su predložili kandidacijsku listu birača, odnosno kandidata (u daljnjem tekstu: promatrači birača),

-  promatrači nevladinih udruga registriranih u Republici Hrvatskoj kao udruga koja djeluje na području neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava (dalje: promatrači nevladinih udruga),

-  promatrači međunarodnih organizacija koje djeluju u Republici Hrvatskoj (dalje: strani promatrači). Pravo promatranja izbora obuhvaća promatranje cjelokupnog izbornog postupka, a naročito glasovanje, rad izbornih tijela i uvid u cjelokupni izborni materijal.

 

VI GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

 

Članak 28.

 

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu na području mjesnog odbora, glasačkim listićem.

Glasački se listić tiska pod neposrednim nadzorom Povjerenstva.

 

Članak 29.

 

Glasački listić na kojemu se glasuje za kandidacljsku listu vijeća mjesnog odbora sadrži:

-   naziv liste,

-   ime i prezime nositelja liste,

-   naputak o načinu glasovanja.

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista vijeća mjesnog odbora.

Ispred naziva svake liste stavlja se redni broj.

Na glasačkom listiću mora biti naznačena vrsta izbora na koje se odnosi.

 

Članak 30.

 

Glasovanje se obavlja osobno glasačkim listićem. Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću. Glasački listić se popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste.

 

Članak 31.

 

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Nevažeći glasački listić je:

-   neispunjeni glasački listić,

-   glasački listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao,

-   glasački listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

 

Članak 32.

 

Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati.

Biračka mjesta se zatvaraju u devetnaest sati, a biračima koji su se u to vrijeme zatekli na biračkom mjestu mora se omogućiti glasovanje.

U vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti stalno prisutan predsjednik biračkog odbora ili njegov zamjenik te najmanje četiri člana biračkog odbora.

 

Članak 33.

 

Predsjednik biračkog odbora dužan je i ovlašten osiguravati red i mir na biračkom mjestu za vrijeme glasovanja, kao i nakon zatvaranja biračkog mjesta.

Ako je to nužno radi očuvanja reda i mira te radi nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja je na biračkom mjestu dužna postupati u okviru zakonskih ovlasti.

Nitko, osim pripadnika policije na poziv predsjednika biračkog odbora, ne smije doći na biračko mjesto naoružan.

 

Članak 34.

 

Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član dužan je za svakog birača koji pristupi glasovanju utvrditi identitet i provjeriti da li je upisan u izvadak iz popisa birača za dotično biračko mjesto.

Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom ispravom, sukladno posebnim zakonima.

Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član neće mu dozvoliti glasovanje, osim ako birač svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu ne dokaže potvrdom nadležnog državnog tijela.

Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona je sastavni dio izvatka iz popisa birača za to biračko mjesto.

 

Članak 35.

 

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste, odnosno ispred imena kandidata za koje birač glasuje.

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, može o tome obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo najranije 3 dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor na dan održavanja izbora.

 

Članak 36.

 

Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zapečatiti.

Nakon toga birački odbor utvrđuje ukupan broj birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu prema izvatku iz popisa birača i potvrdama nadležnog tijela.

Nakon utvrđivanja broja birača koji su glasovali, birački odbor pristupa otvaranju glasačke kutije, prebrojavanju glasačkih listića i broja glasova.

Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj manji od utvrđenog broja birača koji su glasovali, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.

Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja birača koji su glasovali, birački odbor o tome odmah obavještava nadležno izborno povjerenstvo.

Nadležno izborno povjerenstvo odmah raspušta birački odbor i imenuje novi te određuje ponavljanje glasovanja na tom biračkom mjestu koje će se obaviti sedmog dana od dana prvog glasovanja.

Rezultat ponovljenog glasovanja utvrđuje se u roku od 12 sati nakon obavljenog glasovanja.

 

Članak 37.

 

Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu, ovisno o vrsti izbora zabilježit će:

-   broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj birača koji su predali potvrdu nadležnog tijela (biračko tijelo),

-   broj birača koji su pristupili glasovanju prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za glasovanje,

-   broj birača koji su glasovali izvan biračkog mjesta,

-   broj birača koji su glasovali na biračkom mjestu uz pomoć druge osobe,

-   koliko je birača ukupno glasovalo,

-   koliko je glasova dobio svaki pojedini kandidat, odnosno kandidacijska lista, te

-   broj nevažećih glasačkih listića.

U zapisniku o radu biračkog odbora navode se i sve druge činjenice koje su važne za postupak glasovanja. Sadržaj i oblik zapisnika o radu biračkog odbora propisuje Gradsko izborno povjerenstvo. Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati pisane primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Ako član biračkog odbora odbije potpisati zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena bilješka, u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član biračkog odbora navede.

 

Članak 38.

 

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta.

Povjerenstvo će utvrdit rezultate glasovanja najkasnije u roku od 48 sati od zatvaranja birališta

 

Članak 39.

 

Rezultate izbora za vijeća utvrđuje Gradsko izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima na području mjesnog odbora.

 

Članak 40.

 

Kad Gradsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća mjesnog odbora bez odgode će objaviti:

-   broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,

-   koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,

-   koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,

-   broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koje je dobila svaka kandidacijska lista, te

-   ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća mjesnog odbora.

Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na oglasnoj ploči mjesnog odbora i internetskim stranicama Grada Hvara.

 

VII   TROŠKOVI PROVEDBE IZBORA

 

Članak 41.

 

Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća mjesnog odbora osiguravaju se u Proračunu Grada Hvara.

Sredstvima za provedbu izbora iz stavka 1. ovoga članka raspolaže Gradsko izborno povjerenstvo.

Gradsko izborno povjerenstvo je odgovorno za raspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja administrativnih i stručnih poslova.

Gradsko izborno povjerenstvo će objaviti cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja, u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora.

 

VIII ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

 

Članak 42.

 

Gradsko izborno povjerenstvo obavlja opći nadzor pravilnosti izbora članova vijeća u skladu sa odredbama ove Odluke.

 

Članak 43.

 

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća mjesnog odbora mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati i najmanje 5% birača mjesnog odbora u kojem se provode izbori.

Ako je kandidacijsku listu ili kandidata predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kad ga je podnijela samo jedna politička stranka. Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća rješava Gradsko izborno povjerenstvo.

 

Članak 45.

 

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za članove vijeća mjesnog odbora podnosi se Gradskom izbornom povjerenstvu.

Prigovor iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podnosi se u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

Gradsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada je prigovor dostavljen, odnosno od dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se prigovor odnosi.

 

Članak 46.

Ako Gradsko izborno povjerenstvo, rješavajući po prigovoru utvrdi daje bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan kada su raspisani.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultate izbora, Gradsko izborno povjerenstvo poništit će izbor i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbor.

 

Članak 47.

 

Protiv rješenja Gradskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

 

Članak 48.

 

Prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje Izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

 

Članak 49.

 

Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke ne plaćaju se pristojbe.

 

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 50.

 

Prva, konstituirajuća sjednica vijeća mjesnog odbora sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

Ako se vijeće mjesnog odbora ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se vijeće mjesnog odbora ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

Konstituirajućoj sjednici vijeća mjesnog odbora do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Vijeće mjesnog odbora smatra se konstituiranim izborom predsjednika.

Ako se vijeće mjesnog odbora ne konstituira u rokovima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, raspisat će se novi izbori.

Stupanjem na snagu Odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora prestaje mandat prethodno izabranim članovima svih vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara.

 

Članak 52.

 

Na dijelove postupka kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnog odbora izbora koji nisu uređeni ovom Odlukom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima („NN”, broj 144/12).

 

Članak 53

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o pravilima za izbor vijeća mjesnog odbora („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/02 i 2/05).

 

Članak 54.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/14-01/09

URBROJ:2128-01-02-14-01

Hvar, 25. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine», broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 25. ožujka 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar, čiji je prijedlog utvrdilo Upravno vijeće Vrtića .

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 601-01/13-01/14

URBROJ: 2128-01-02-14-04

Hvar, 25. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 32. stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («NN», broj: 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 25. ožujka 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara za razdoblje: 01.01. 2013.-31.12. 2013. sukladno odredbama članka 32. Zakona

o održivom gospodarenju otpadom

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o radu društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara za razdoblje: 01.01.2013.-31.12. 2013. sukladno odredbama članka 32. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/14-01/21

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 25. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

KOMUNALNO HVAR d.o.o.

21450 HVAR,Vlade Stošića 7

OIB:85724396887

 

IZVIJEŠĆE O RADU

društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara za razdoblje: 01.01.2013. – 31.12.2013. sukladno odredbama članka 32. Zakona o održivom gospodarenju otpadom

 

Hvar, siječanj 2014.

 

UVOD

 

Odredbama članka 32. stavka 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 od 22. srpnja 2013.) propisana je dužnost za pravnu osobu davatelja javne usluge sakupljanja miješanog i “biorazgradivog komunalnog otpada. Ista je dužna podnijeti izviješće o radu predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Navedeno izviješće davatelj javne usluge dužan je isto tako dostaviti Agenciji za zaštitu okoliša.

Kako je uvodno navedeno, spomenuti Zakon donesen je u srpnju 2013. godine i stupio na snagu 23. srpnja 2013. godine. Od tada su počeli teći rokovi za prilagodbu i donošenje podzakonskih akata, uredbi i pravilnika. Važno je istaknuti da i pored svih napora, zbog kratkoće vremena, većina spomenutih akata još uvijek nije donesena, ali je u postupku donošenja. Slijedom navedenog društvo Komunalno Hvar d.o.o. je tijekom proteklog razdoblja vršilo pripremne radnje za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, čija primjena se očekuje do isteka rokova za implementaciju tijekom 2014. godine.

I     Udovoljavanje kriterijima za prijevoz vrste i količine otpada, kojega Društvo sakuplja

 

Društvo u ovom trenutku udovoljava kriterijima za prijevoz vrste i količine otpada kojega sakuplja. Društvo trenutno raspolaže sa ukupno 9 (devet) vozila namijenjenih za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada. Od toga specijalnih vozila tipa smećar 5 (pet) komada, kapaciteta nadogradnji od 5 m3 – 16 m3; vozila tipa kiper 2 (dva) komada, 1 (jedan) autopodizač i 1 (jednu) autodizalicu.

Navedenih 5 (pet) specijalnih vozila koristimo za sakupljanje, odvoz i deponiranje miješanog komunalnog otpada iz Grada Hvara i prigradskih naselja: Brusje, Milna, Zaraće, Dubovica, Sv. Nedjelja, Jagodna i Bojanić Bad.

Za sakupljanje kartonske ambalaže i starog papira, sa istih lokacija, koristimo vozila tipa kiper, koje osim navedenoga koristimo za sakupljanje odvoz i deponiranje glomaznog otpada i u manjim količinama zelenog otpada.

Autodizalicu pored djelatnosti sakupljanja glomaznog otpada koristimo i za potrebe održavanja zelenih površina.

Autopodizač služi za podizanje i transport velikih kontejnera tzv. baja, u kojima se uglavnom od^iže glomazni otpad i nepovratna drvena ambalaža iz trgovina.

Važno je napomenuti daje radni vijek tih vozila, obzirom na djelatnost koju obavljaju, vrlo kratak (10 -15 godina), tako da se u prosjeku svake dvije do tri godine otpisuje jedno staro i putem javne nabave kupuje jedno novo specijalno vozilo. U tome nam maksimalno pomaže Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji uglavnom sufinancira nabavke, ali samo specijalnih vozila (smećara) sukladno Ugovoru sa sa JLS u visini od 50 % ukupne vrijednosti vozila. Moramo napomenuti da je suradnja Fonda i JLS već godinama na zavidnom nivou, što nam na neki način garantira sigurnost u obavljanja osnovne djelatnosti.

 

II   Raspolaganje nužnim financijskim, ljudskim i tehničkim resursima, potrebnim za obavljanje propisanih poslova

 

Komunalno Hvar d.o.o. je društvo koje je tijekom 2013. godine raspolagalo nužnim financijskim resursima potrebnim za obavljanje redovne osnovne djelatnosti. Isto tako Društvo nema nikakvih dospjelih dugovanja prema svojim djelatnicima, državnim institucijama i dobavljačima, naprotiv, zahvaljujući vrlo visokom postotku naplate svojih potraživanja već godinama posluje pozitivno i konstantno svake godine bilježi dobit u svom poslovanju.

Zbog sezonskog povećanja obima posla Društvo tijekom turističke sezone zapošljava i određen broj sezonske radne snage čime u potpunosti udovoljava ljudskim resursima potrebnim za obavljanje propisanih poslova.

Po pitanju tehničkih resursa, ako izuzmemo prethodno navedena vozila i kompaktor Bomag koji već osam godina radni na odlagalištu komunalnog otpada “Stanišće” u gradu Hvaru, Društvo ne raspolaže u potpunosti sa svim potrebnim resursima za provođenje mjera održivog gospodarenja otpadom, a što se odnosi na nepostojanje reciklažnog dvorišta. Napominjemo da svom sustavu Društvo posjeduje kontejnere i kartonske kutije po uredima, kancelarijama i školama za redovito odvojeno sakupljanje papira i kartonske ambalaže, te vrećica za sakupljanje nepovratne plastične ambalaže, koja se sakuplja jednom mjesečno.

Naime, člankom 35. Zakona JLS je propisano da je dužna izvršavati svoju obvezu odvojenog sakupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, te glomaznog komunalnog otpada na način da osigura:

1.   funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području,

2.   postavljanje odgovarajućeg broja i vrste spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, koji nisu obuhvaćeni sustavom gospodarenja posebnom kategorijom otpada, na javnoj površini,

3.   obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmijeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila i

4.   usluge sakupljanja i prijevoza glomaznog komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

U smislu prethodno navedenog, JLS koja ima preko 1500 stanovnika, dužna je na svom području osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 25000 stanovnika na svom području.

Slijedom navedenog Društvo je u suradnji sa JLS pokrenulo postupak ustrojavanja reciklažnog dvorišta, pronalaženja pogodne lokacije i kandidature na natječaj FZOEU. Obzirom na odredbe Zakona o potrebi određivanja područja za reciklažno dvorište u prostorno-planskoj dokumentaciji, u tijeku je postupak izmjena i dopuna PPUO Hvar, nakon čega će se pristupiti ishođenju potrebnih dozvola i uređenju reciklažnog dvorišta.

Poseban osvrt zaslužuje stanje na deponiju “Stanišće” kojim upravlja naše Društvo. Kada su konačno riješeni svi problemi imovinsko pravne naravi, započelo se izradom projektne dokumentacije. Slijedom toga lokacijska dozvola za sanaciju odlagališta ishođena je u srpnju 2013. godine. Odmh se započelo s izradom glavnog projekta, koji je ovih dana u završnoj fazi, tako da se potvrda istoga očekuje negdje prije početka turističke sezone 2014. Potom bi se prešlo na izradu izvedbenog projekta, nakon čega slijedi raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova na sanaciji i konačnom zatvaranu odlagališta. Procijenjena vrijednost svih tih radova iznosi cea. 24.000.000,00 kuna.

 

III Knjigovodstveno vjerodostojno praćenje prihoda i rashoda djelatnosti i organizacijsko razdvajanje obavljanja djelatnosti

 

Obzirom na donošenje Zakona sredinom prošle godine i nepostojanje konačnih odredbi o načinu obračuna cijene sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, Društvo tijekom 2013. godine nije provelo organizacijsko i knjigovodstveno razdvajanje djelatnosti.

 

IV  Dozvola za gospodarenje otpadom, elaborat gospodarenja otpadom, potvrda o obavljenoj izobrazbi iz članka 52. Zakona

 

Kako je osnovni preduvjet za spomenutu dozvolu i elaborat potrebna lokacijska dozvola za sanaciju odlagališta, čije je ishođenje kasnilo zbog imovinsko-pravnih razloga, Društvo tijekom 2013. godine nije pokrenulo postupak ishođenja dozvole i izrade elaborata gospodarenja otpadom. To će se dakako odraditi u ovoj kalendarskoj godini, a izobrazbu iz članka 52. Zakona nije bilo moguće provesti zbog nepostojanja Programa izobrazbe nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i posljedične mogućnosti ishođenja potvrde o obavljenoj izobrazbi.

 

KOMUNALNO HVAR d.o.o.

 

DIREKTOR:

Ivica Novak, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35. a Zakona o otocima («NN», broj: 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 25. ožujka 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa 1/2 dijela nekretnina označenih kao čest. zem. 4107, 4108/1, 4114 sve k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Jurka Kovačević pok. Frane iz Hvara, Kroz Burak 42, od 17. veljače 2014. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 1/2 dijela nekretnina označenih kao čest. zem. 4107, vinograd površine 989 m2 zk. ul. 2700 k.o. Hvar, čest. zem. 4108/1, vinograd površine 723 m2, zk.ul.2700 k.o. Hvar, čest. zem. 4114, oranica površine 590 m2, zk.ul. 1384 k.o. Hvar, Vino Gradišće-Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 150.000,00 EUR-a, protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti fotokopiju ugovora Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/14-01/11

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 25. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («NN», broj: 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09 i 88/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09, 1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 25. ožujka 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine označene kao čest. zgr. 48 i 1/2 dijela čest. zem. 1299 k.o. Grablje

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Gorki Barišić pok. Dušana iz Hvara, OIB:73866090919, zastupan po punomoćniku Branku Bunčugi, odvjetniku iz Jelse, Libora bb od 26. veljače 2014. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnine označene kao čest. zgr. 48, kuća površine 79 m2 zk. ul. 833 k.o. Grablje, i 1/2 dijela čest. zem. 1299, vrt površine 58 m2 zk. ul. 648 k. o. Grablje.

Ponuditelj nudi slijedeće uvjete kupoprodaje:

a/    kupoprodajna cijena od 45.000,00 EUR-a (slovima: četrdesetpettisućaeura), plativo u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan isplate u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora,

b/   obveza isplate prodavatelju poboljšica na nekretnini čest. zgr. 48 k.o. Grablje u iznosu od 7.500,00 EUR-a (slovima: sedamtisućapetstoeura), plativo u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan isplate u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora,

c/    izdavanje tabularne isprave i predaja posjeda nakon isplata iz točaka a/ i b/.

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena i poboljšica predmetne nekretnine u iznosima iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti fotokopiju ugovora Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/14-01/15

URBROJ: 2128-01-02-14-03

Hvar, 25. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (“NN”, broj: 92/10); temeljem Zakona o vatrogastvu (“NN”, broj: 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04- pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10); sukladno Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini (“NN”, broj: 23/14), te članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2014. godine, donosi

 

PLAN

operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2014. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

 

OPERATIVNI PLAN je sačinjen u suradnji sa ŠUMARIJOM HVAR, DOBROVOLJNIM VATROGASNIM DRUŠTVOM HVAR, KOMUNALNO HVAR d.o.o. i TURISTIČKOM ZAJEDNICOM GRADA HVARA, a temeljem dokumenata: Procjene ugroženosti od požara Grada Hvara i Plana zaštite od požara Grada Hvara izrađenih “ZAST”d.o.o. Zavod za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline Split, na koje dokumente je Policijska uprava Split, Odsjek za zaštitu od požara izvršio kontrolu i dao pozitivno mišljenje Broj: 511-12-18-19998/1-2001-04 od 19. listopada 2001. godine shodno Zakonu o zaštiti od požara.

“Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Split, Šumarija Hvar svoj je Plan zaštite šuma od požara za 2014. godinu donijela, planira službu motrenja i dojave, ophodnje u periodu od 01. lipnja do 15. rujna 2014.godine na području Šumarije Hvar, cijeli otok sa pripadajućim otocima. Po Planu zaštite šuma od požara za 2014.godinu, na području Šumarije Hvar planirano je motrenje i ophodnja po mjestu i vremenu za područje Grada Hvara kako slijedi:

-   ophodnja Milna – Dubovica od 07 do 19 sati,

-   promatračnica Vela Glava – Hvar od 06 do 22 sata,

-   ophodnja Brusje – Vidikovac od 07 do 19 sati.

Grad Hvar ovim planom regulira pitanja protupožarne zaštite na području Grada Hvara, koordinirajući sve radnje s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Hvar, Komunalno Hvar d.o.o., Šumarijom Hvar i Turističkom zajednicom Grada Hvara.

 

1.   U Gradu Hvaru ne iskazuje se potreba izrade Plana sa zaduženjima i uspostavom ustroja za provedbu mjera čuvanja, tjelesnog osiguranja i drugih oblika preventivne zaštite građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, uključujući i zabranu nekontroliranog i neovlaštenog pristupa.

Objekti “Sunčanog Hvara”, d.d. (hoteli i upravna zgrada) također su zaštićeni i osigurani planom poslovodstva dioničkog društva, od strane djelatnika i zaštitarskih organizacija.

Objekti otvorenih trafostanica u vlasništvu Hrvatske elektroprivrede kao mogući izvor požara, potrebno je osigurati čišćenjem zaštitnog pojasa oko trafostanica, za što je odgovorna Hrvatska elektroprivreda – Pogon Hvar.

 

2.   Temeljem Plana zaštite šuma od požara Šumarije Hvar, samo jedna motrilačka postaja je locirana na području Grada Hvara, promatračnica “Vela glava” Hvar.

U dogovoru DVD-a Hvar i Grada Hvara – na području Grada Hvara uspostavljaju se dva ophodarska mjesta i to:

•     TVRĐAVA NA POLJUN (iznad Grada Hvara), od 1. lipnja do 15. rujna 2014. godine – od 00,00 do 24,00 sata;

•     VIDIKOVAC LEVANDA (Velo Grablje) – od 1. lipnja do 1. listopada 2014. godine, u vremenu od 07,00 do 01,00 sati.

Dojava požara obavljat će se radio-vezom, odnosno mobitelom putem DVD-a Hvar (koji ima organizirano danonoćno dežurstvo), te putem Centra 112. Odgovorne osobe su:

Rino Budrović, dipl. ing., gradonačelnik Grada Hvara i zapovjednik DVD Hvar, Fabijan Bronzović, zamjenik gradonačelnika Grada Hvara, Danka Jelen, upraviteljica Šumarije Hvar.

Tijekom protupožarne i turističke sezone 2014., pored zaposlenih “sezonaca” u Hrvatskim šumama, svi zaposleni također sezonski, na rok od 4 mjeseca, od 01. lipnja do 30. rujna, – u motrilačkim i ophodarskim službama, u dogovoru Grada Hvara, Turističke zajednice, Komunalno Hvar d.o.o. i DVD-a Hvar biti će članovi DVD-a Hvar (dobrovoljni vatrogasci s položenim vatrogasnim ispitom).

U DVD-u Hvar tijekom čitave godine uspostavljeno je 24-satno dežurstvo, koje je u periodu od 01. lipnja do 30. rujna “pojačano”, te će biti u izravnoj vezi s motrilačkim postajama i izviđačko-preventivnom ophodarskom službom, koja će u spomenutom razdoblju biti u funkciji svakodnevno od 22,00 sati do 07,00 sati ujutro.

 

3.   GRAD HVAR surađujući s DVD-om Hvar, u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna 2014. godine ustrojava izviđačko-preventivne ophodnje koje na licu mjesta poduzimaju mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti.

Spomenute ophodnje otkrivaju i dojavljuju, ali također odmah počinju gasiti požar, dakle, u začetku požara ostaju na licu mjesta djelujući trenutačno. Djelatno vrijeme izviđačko-preventivne ophodnje je od 22,00 do 07,00 sati, a ophodnju će vršiti po dva vatrogasca (sezonski djelatnici DVD-a, Grada, Turističke zajednice Hvar i Komunalno Hvar d.o.o.) – sa specijalnim vozilom na kojem je instalirana “Tamanini” crpka.

Odgovorne osobe za provedbu ove mjere su:

Mate Jeličić, predsjednik DVD-a Hvar i

Rino Budrović, zapovjednik DVD-a Hvar.

Članovi Gradskog zapovjedništva protupožarne zaštite Grada Hvara su: Mate Jeličić, Joško Martinić i Rino Budrović. Izviđačko-preventivna ophodnja obavljat će se od 22,00 do 07,00 sati na slijedećim pravcima:

•     Grad – Dolac – Bukainka – Križna luka – Križa – Pokonji dol

•     Grad – hotel “Sirena” – Majerovica – punta Kovač – Šumica /park/

•     Grad – Bardo – Vira – ulaz u lovište “Pelegrin”

•     Grad – smetlište – Brusje – Velo Grablje

•     Grad – Milna – Zoraće – Dubovica – tunel, /južni ulaz /

Dojava potencijalnih izvora opasnosti obavljat će se sustavom vatrogasnih veza, preko dežurne službe u Vatrogasnom domu, odnosno preko Centra 112.

Sredstva (dodatna) za djelatnike izviđačko-preventivne ophodnje osiguravaju Grad Hvar, Turistička zajednica Grada Hvara i Komunalno Hvar d.o.o..

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u suradnji sa Stožerom protupožarne zaštite Grada Hvara pregledali su i ažurirali popis (=članstvo) protupožarnih interventnih grupa, koje su također u stanju pripravnosti.

Od 01. do 15. lipnja, te od 15. do 30. lipnja 2014.”dežurne su po dvije grupe, a od 1. srpnja do 31. kolovoza, svakih 15 dana “dežurne” su po 3 interventne grupe, dok je od 1. rujna do 30. rujna predviđeno “dežurstvo” dvije interventne grupe.

U slučaju većih požara svi članovi interventnih grupa, po rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči Grada, kao i temeljem obavijesti koje se dostavljaju na kućnu adresu – na zvuk sirene dužni su se bez poziva javiti na zborno mjesto i krenuti u akciju gašenja, a ukoliko je to potrebno posebnim pozivima putem kurira pozivaju se i ostale interventne grupe.

Operativni stožer eventualnih intervencija stacioniran je u zgradi Grada Hvara Ured gradonačelnika, u Hvaru, Milana Kukurina 2.

U Proračunu Grada Hvara za 2014. godinu («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 12/13 ) planiranje ukupan iznos za protupožarnu zaštitu 2.880.000,00 kuna, za tekuće donacije DVD- a Hvar iznos od 1.200.000,00 kuna, za kapitalnu donaciju DVD-a Hvar iznos od 1.500.000,00 kuna za dovršetak Vatrogasnog doma, te za ostale rashode za protupožarnu zaštitu u iznosu od 180.000,00 kuna.

 

4.   Na području Grada Hvara i prigradskih naselja (Milna, Brusje, Velo Grablje i Sveta Nedjelja) nastavljene su akcije uklanjanja otpada sa otvorenih prostora (nekontrolirana “divlja” odlagališta komunalnog otpada), te uređenje deponija «Stanišće» od strane tvrtke KOMUNALNO HVAR d.o.o. Akcija uklanjanja nepropisno odloženoga komunalnog otpada trajnoga je karaktera, kao i uređenje deponija «Stanišće», a odgovorni izvršitelj je Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, dok su odgovorne osobe: Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. i gradski komunalni redari.

 

5.   Na području Grada Hvara prohodne su slijedeće šumske ceste:

1.   Pelegrin:

a/    ulaz u lovište do uvale Parja,

b/   ulaz u lovište do uvale Duga,

c/    uvala Parja do “bunkera”,

d/   uvala Parja – uvala Pelegrin,

e/    od ceste kroz lovište do uvale Vela Garška,

f/    od uvale Parja do uvale Mala Parja,

g/   od ceste do Humca,

h/   od uvale Pelegrinska do V. Točila /izvršen proboj/. Na poluotoku Pelegrin, to je ukupno 15,6 km šumskih cesta i protupožarnih puteva /prohodnih /.

2.   od stare otočke ceste do “bruških” uvala: Jagodna, Lozna, Sviračina, Stiniva…,

3.   od državne ceste D-l 16, tj. od Milne do Maloga Grablja i Veloga Grablja,

4.   od državne ceste D-l 16 do Gornjeg i Donjeg Zoraća,

5.   od vidikovca LEVANDA do Sv. Mikule,

6.   od vidikovca LEVANDA do pozicija: Na podne, Kopanja, Korito,

7.   od tunela ( sjeverni ulaz) do Vale Sv. Antonija,

8.   Tatinja- Grabovac u dužini od 4,1 km,

9.   Poljun -Vela Glava -Napoje u dužini od 2,7 km,

10. Zle njive- Dučino u dužini od 2,2 km i Zeleniće- Malo Grablje,

11. Cesta Velo Grablje – Malo Grablje,

12. Cesta od tunela Dubovica do Sv. Nedjelje.

I u narednome periodu (sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara) koristit će se nazočnost kvalitetnih izvođača radova na otoku Hvaru i u Gradu Hvaru – za probijanje novih i poboljšanje (popravak već probijenih šumskih putova i poljskih cesta, prema planu Komisije za uređenje – probijanje poljskih putova na području Grada Hvara, koje je prihvaćen i ažuriran svake godine, prema mogućnostima.

Sve prethodno navedene postojeće šumske ceste prohodne su za navalna vatrogasna vozila, a do “bruških” uvala istim se cestama vrši i opskrba vodom tijekom sušnih mjeseci.

 

6.   Odluka o provedbi posebnih mjera zaštite od požara (uređenje, osiguranje, čuvanje) na gradskome deponiju (Stanišće) donesena je dana 22. travnja 1998. godine, na 27. sjednici Gradskoga poglavarstva. Ista je odluka važeća i regulira provedbu navedenih zaduženja, a za izvršavanje ove odluke odgovoran je Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. gradonačelniku Grada Hvara.

Prema Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini, biti će obavljen pregled gradske deponije «Stanišće» u Hvaru, te dostavljen Gradu Zapisnik o obavljenom inspekcijskom pregledu od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcije zaštite okoliša.

 

7.   U Gradu Hvaru, u nekoliko tvrtki na raspolaganju je lakša građevinska mehanizacija. Vlasnici lakše građevinske mehanizacije na području Grada Hvara jesu:

•     “Borova” d.o.o. (vi. Magda Ravlić),

•     U.O. “Bura” (vi. Mladen Miličić),

•     “HVAR” d.d. za građevinarstvo (vi. Jure Puljić),

•     KOMUNALNO HVAR d.o.o. ( direktor Ivica Novak).

 

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom Glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/14-01/04

URBROJ: 2128-01-02-14-04

Hvar, 25. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 2. Zakona o savjetima mladih („NN”, broj: 23/07 ), članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/08) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana/ž57 ožujka 2014. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru članova Savjeta mladih Grada Hvara

 

I.

 

U Savjet mladih Grada Hvara biraju se:

1.   Tomo Bratanić, Hvar, Ulica Ivana Buzolića 26, /Srednja škola Hvar, turističko-hotelijerski komercijalist/,

2.   Antonia Fio, Hvar, Ulica Lucije Rudan 67,

/apsolventica Specijalističkih studija – trgovinsko poslovanje, smjer: vanjska trgovina i međunarodna putovanja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu/

3.   Ratko Trbić, Hvar, Ulica Ive Roića 58,

/Srednja škola Hvar, turističko-hotelijerski komercijalist/.

 

II.

 

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Hvara biraju članovi Savjeta mladih iz reda izabranih članova na konstituirajućoj sjednici. Članovi Savjeta mladih biraju se na vrijeme od dvije godine.

 

III.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/08).

 

IV.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/52

URBROJ: 2128-01-02-14-06

Hvar, 25. ožujka 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o radnom vremenu javnog WC i garderobe

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme javnog WC i garderobe, koji se nalazi u sklopu gradske tržnice u gradu Hvaru.

 

Članak 2.

 

Radno vrijeme javnog WC i garderobe iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

-  u zimskom periodu / studeni, prosinac, siječanj, veljača, ožujak, travanj mjesec / od 07,00 do 12,00 sati svaki dan,

-  u ljetnom periodu / svibanj , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad mjesec / od 00,00 do 24,00 sata svaki dan .

 

Članak 3.

 

Zakupnik je dužan pridržavati se propisanog radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke i radno vrijeme istaknuti na vidnom mjestu u prostoru javnog WC i garderobe.

 

Članak 4.

 

U slučaju nepridržavanja radnog vremena utvrđenog ovom Odlukom od strane zakupnika, Grad Hvar zadržava pravo pokretanja postupka za raskid Ugovora o zakupu javnog WC i garderobe u sklopu gradske tržnice u Hvaru .

 

Članak 5.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu javnog WC i garderobe („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 4/05 ).

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Grada Hvara « .

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 333-01/14-01/01

URBROJ: 2128-01-01/1-14-1

Hvar, 06. ožujka 2014.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članka 84. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («NN», broj: 76/07 i 38/09,55/11 i 90/11, 50/12, 55/12), članka 39. i 48. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08 i 36/09) i članka 35. Statuta Grada Hvara (Sl.gl. grada Hvara, br.5/09, 7/09 i 8/09) Gradonačelnik Grada Hvara, donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

za ponovnu javnu raspravu

 

I.

 

1.   Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara za ponovnu javnu raspravu, izrađen od tvrtke GISplan d.o.o. iz Splita, temeljem nacrta prijedloga za ponovnu javnu raspravu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara.

 

2.   Zadužuje se Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara da u što kraćem roku poduzme radnje u svezi Objave ponovne javne rasprave.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 350-01/12-01/15

Urbroj: 2128-01/1-14-74

Hvar, 18.02.2014.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Sukladno članku 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) koji se primjenjuje temeljem čl. 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) Gradonačelnik Grada Hvara objavljuje,

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

GRADA HVARA

 

1)   Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU-a trajat će od 10. ožujka do 24. ožujka 2014.g.

2)   Ponovna javna rasprava zakazuje se iz razloga navedenih u članku 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12).

3)   Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, ul. Vicka Butorovića 4, od 10. ožujka do 24. ožujka 2014.g., svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati.

4)   Javno izlaganje održat će se 18. ožujka 2014.g.u 11,00 sati u prostorijama Gradske Loggie.

5)   Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedloge predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 24. ožujka 2014.g.

6)   Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90.Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jest sljedeći:

-  nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe.

-  građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

7)   Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, ul. Milana Kukurina 2, 21450 Hvar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 350-01/12-01/15

URBROJ: 2128-01/1-01/1-14-75

Hvar, 21.02.2014.godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 84. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («NN», broj: 76/07 i 38/09,55/11 i 90/11, 50/12, 55/12), članka 39. i 48. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 35. Statuta Grada Hvara (Sl.gl. grada Hvara, br.5/09, 7/09 i 8/09) Gradonačelnik Grada Hvara, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

za ponovnu javnu raspravu

 

I.

 

1.   Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara za ponovnu javnu raspravu, izrađen od tvrtke GISplan d.o.o. iz Splita, temeljem nacrta prijedloga za ponovnu javnu raspravu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara.

 

2.   Zadužuje se Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara da u što kraćem roku poduzme radnje u svezi Objave ponovne javne rasprave.

 

3.   Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna PPUG Hvara za ponovnu javnu raspravu Klasa: 350-01/12-01/15, urbroj: 2128-01/1-14-74 od 18.02.2014. godine stavlja se van snage.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 350-01/12-01/15

Urbroj: 2128-01/1-14-76

Hvar, 20.03.2014.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Sukladno članku 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) koji se primjenjuje temeljem čl. 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) Gradonačelnik Grada Hvara objavljuje

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

GRADA HVARA

 

1)   Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara trajat će od 31. ožujka do 14. travnja 2014. godine.

2)   Ponovna javna rasprava zakazuje se iz razloga navedenih u članku 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12). Sukladno članku 93. Zakona, novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi sa izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.

3)   Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, ul. Vicka Butorovića 4, od 31.ožujka, do 14. travnja, svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati.

4)   Javno izlaganje održat će se 9.travnja (srijeda) u 11,00 sati u prostorijama Gradske Loggie.

5)   Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedloge predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 14. travnja 2014.g.

6)   Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90.Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jest sljedeći:

-  nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe.

-  građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

7)   Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, ul.Milana Kukurina 2, 21450 Hvar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna PPUG Hvara, Klasa: 350-01/12-01/15, ur.2128-01/1-01/1-14-75 od 21.02.2014. godine stavlja se van snage.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 350-01/12-01/15

URBROJ: 2128/01-01/1-14-77

Hvar, 21.03.2014.godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o imenovanju predstavnika Grada Hvara u Lokalnoj akcijskoj grupi Škoji

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom imenuje se predstavnik/ca Grada Hvara u Lokalnoj akcijskoj grupi Škoji (LAG ŠKOJI).

 

Članak 2.

 

Potvrđuje se imenovanje Ite Pavičić, dipl. ing. arh., OIB: 80620548818 iz Hvara, Ulica Vicka Butorovića 15, na radnom mjestu višeg savjetnika za komunalne poslove, graditeljstvo i uređenje grada u Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, za predstavnicu Grada Hvara u Lokalnoj akcijskoj grupi Škoji.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/14-01/38

URBROJ: 2128-01-01/1-14-01

Hvar, 13. ožujka 2014.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13 i 143/13), i članka 35. Statuta Grada Hvara („Sl. glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, kao odgovorna osoba javnog naručitelja,  d o n o s i

 

O D L U K U

o provedbi postupka javne nabave

bagatelne vrijednosti

 

PREDMET ODLUKE

 

Članak 1.

 

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovom Odlukom uređuje se postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i/ili usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,oo kuna za nabavu roba i usluga, odnosno do 500.000,oo kuna za nabavu radova (u daljnjem tekstu:nabava bagatelne vrijednosti) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu:Zakon) ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave.

 

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

 

 

 

Članak 2.

 

O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

POKRETANJE POSTUPKA BAGATELNE NABAVE

 

Članak 3.

 

Pripremu i provedbu postupka bagatelne nabave provode ovlašteni predstavnici naručitelja, koje imenuje Ravnatelj Srednje škole Hvar, kao odgovorna osoba javnog naručitelja,  odlukom za svaki postupak bagatelne nabave zasebno, te određuje njihove obveze i ovlasti u postupku bagatelne nabave.

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su:

-  priprema postupka bagatelne nabave: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije, tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu,

-  provedba postupka bagatelne nabave: slanje  poziva za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda, sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom/ uputama za prikupljanje ponuda.

U pripremi i provedbi postupka bagatelne nabave moraju sudjelovati najmanje 2 (dva)   ovlaštena predstavnika naručitelja  od kojih 1 (jedan) može imati važeći certifikat na području javne nabave u postupcima bagatelne nabave procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kuna.

 

Članak 4.

 

Postupci bagatelne nabave moraju biti usklađeni s Planom nabave naručitelja, izuzev predmeta nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna.

Postupak bagatelne nabave započinje danom slanja Zahtjeva za pripremu i početak postupka bagatelne nabave ovlaštenim predstavnicima naručitelja.

Zahtjev za pripremu i početak nabave sastoji se od: naziva podnositelja Zahtjeva, naziva predmeta nabave, procijenjena vrijednost nabave, planiranih sredstava         (s PDV-om) i izvori planiranih sredstava (pozicija i konto proračuna), roka isporuke/izvođenja/ izvršenja, mjesta isporuke/izvođenja/izvršenja, dinamike, uvjeta plaćanja, kontakt osobe, opis predmeta nabave i tehničke specifikacije te uvjeti, troškovnici.

 

PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE NABAVE

PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 20.000 kn.

 

Članak 5.

 

Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.

Narudžbenica obvezno sadrži podatke o:

nazivu službe koja izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, jediničnih cijena te ukupne cijene, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu-dobavljaču.

Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.

Za nabavu usluga iz stavka 1. obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.

Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi Služba za financije i proračun.

PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE NABAVE

PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 20.000 kn.

 

Članak 6.

 

Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 70.000,00 kuna naručitelj provodi pozivom za dostavu ponude samo 1 (jednom) gospodarskom subjektu.

Izuzetak od prethodnog stavka ovog članka predstavlja nabava uredskog materijala do 70.000,00 kuna, koji će se nabavljati izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.

Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti  jednake ili veće od 70.000,00 kuna, naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, kao i u slučaju odvjetničkih usluga,  poziv za dostavu ponuda može se uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom subjektu.

Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati:

-       naziv javnog naručitelja,

-       opis predmeta nabave i tehničke specifikacije,

-       procijenjenu vrijednost nabave,

-       kriterij za odabir ponude,

-       uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti.

-       rok za dostavu ponude (datum i vrijeme),

-       način dostavljanja ponude,

-       adresa na koju se ponude dostavljaju,

-       kontakt osoba,

-       broj telefona i adresa elektroničke pošte.

Rok za dostavu ponuda je najmanje  10 dana kod procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000 kuna, od dana upućivanja poziva za dostavu ponuda.

 

Članak 7.

 

U postupcima bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000 kuna naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja.

 

Članak 8.

 

Naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka bagatelne nabave:

 1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih dijela odnosno odgovarajuća kaznena dijela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, sukladno odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje javna nabava.
 2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnom zakonu  plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja.
 3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.
 4. ako je nad njime otvoren stečaj.
 5. ako je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi sa obavljanjem profesionalne djelatnosti.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točki 1. i  5. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama Grada Hvara.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama Grada Hvara ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 4. ovoga članka gospodarski subjekt  u ponudi dostavlja izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta.

 

Članak 9.

 

U pozivu za dostavu ponuda obvezno se određuju uvjeti pravne i poslovne sposobnosti koje ponuditelj dokazuje:

1.   upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod javnog bilježnika. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja /objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja,

2.   posjedovanjem određenog ovlaštenja ili članstva u određenoj organizaciji kako bi mogao izvršiti određeni ugovor.

 

Članak 10.

 

U pozivu za dostavu ponuda određuju se uvjeti financijske sposobnosti koji se dokazuju s jednim ili više dokumenata i to:

1.   dokumentom izdanim od bankarskih ili drugih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta,

2.   dokumentom o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti,

3    izjavom o ukupnom prometu gospodarskog subjekta do najviše posljednje tri financijske godine.

 

Članak 11.

 

Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj dokazuje s jednim ili više dokaza i to:

 1. popisom ugovora o isporuci roba izvođenju radova i /ili izvršenju usluga izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak bagatelne nabave tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži: vrijednost ugovora, datum isporuke robe, izvođenja radova i/ili izvršenja usluga i naziv druge ugovorne strane. Popisu se obvezno prilaže i potvrda potpisana ili izdana od druge ugovorne strane. Potvrda druge ugovorene strane sadrži: vrijednost ugovora sa i bez PDV-a, datum i mjesto isporuke robe, izvođenja radova i/ili izvršenja usluga, naziv druge ugovorne strane i navod o urednom izvršenju ugovora. U nedostatku potvrde vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.
 2. navodom o tehničkim stručnjacima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li tom gospodarskom subjektu
 3. obrazovne i stručne kvalifikacije osoba odgovornih za poslove vezane za izvršenje predmeta nabave.
 4. uzorci, opisi, fotografije, izjava o prosječnom godišnjem broju radnika u posljednje tri godine, izjavu o alatima, uređajima i tehničkoj opremi.

 

 

 

Članak 12.

 

Naručitelj može zahtijevati prilaganje potvrda (certifikata) koje izdaju neovisna tijela.

Naručitelj mora priznati jednakovrijedne potvrde (certifikate) izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama.

 

Članak 13.

 

Troškovnik koji izrađuje naručitelj u pozivu za dostavu ponuda sastoji se od jedne ili više stavki.

Stavke troškovnika sadrže: tekstualni opis stavki, jedinicu mjere, cijenu stavke po jedinici mjere, zbirna cijena stavki, cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost.

Ponuditelji su obvezni ispuniti sve stavke troškovnika.

 

Točka 14.

 

Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva po ovoj Odluci ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

 

Članak 15.

 

Naručitelj u postupku bagatelne nabave može od gospodarskih subjekata tražiti sljedeće vrste jamstava:

 1. jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, odbijanja potpisivanja ugovora,
 2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza,
 3. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku,
 4. jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi obavljanja određene djelatnosti.

Bez obzira koje sredstvo  jamstva za ozbiljnost ponude naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.

Jamstvo za ozbiljnost ponude se određuje u apsolutnom iznosu koje ne smije biti više od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti.

 

Članak 16.

 

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za poziv za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan odgovoriti gospodarskom subjektu  najkasnije četvrtog dana prije isteka roka za dostavu ponuda, pod uvjetom da je zahtjev gospodarskog subjekta pravodobno dostavljen.

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije šestog dana prije dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda.

 

Članak 17.

 

Pravodobno dostavljene ponude upisuju se u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja.

Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanju.

Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude.

Upisnik je sastavni dio zapisnika o otvaranju ponuda. Kada nema javnog otvaranja ponuda upisnik je sastavni dio zapisnika o  pregledu i ocjeni ponuda.

Na omotnici ponude naznačuje se datum i vrijeme zaprimanja te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik  o zaprimanju ponuda, ali se evidentira i obilježava kao zakašnjela ponuda te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

Do trenutka javnog otvaranja ponuda nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama.

 

Članak 18.

 

Ponuda je izjava pisane volje ponuditelja da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u pozivu za dostavu ponuda.

Ponuda sadrži: popunjen ponudbeni list, jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo, dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenja, dokaze sposobnosti, popunjen troškovnik, ostalo traženo pozivom za dostavu ponuda.

Ponudbeni list iz stavka 2. ovoga članka najmanje sadrži: naziv i sjedište naručitelja, naziv i sjedište ponuditelja, adresa, OIB, broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost, adresu za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, broj faksa, predmet nabave, cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos PDV, cijenu ponude s PDV-om , rok valjanosti ponude, datum i potpis ponuditelja.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova na način da čini cjelinu.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

 

Članak 19.

 

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

 

Članak 20.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijski broj nabave i „ne otvaraj“.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i dopuna ponude sastavljaju se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radio izmjeni i/ili dopuni ponude.

 

Članak 21.

 

Otvaranje ponuda je javno kod postupaka bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna.

Javno otvaranje ponuda započinje na naznačenom mjestu i u naznačeno vrijeme istodobno s istekom roka za dostavu ponuda.

Ponude otvaraju najmanje 2 (dva) ovlaštena predstavnika naručitelja.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

 

Članak 22.

 

Obvezno se sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda koji se odmah uručuje ovlaštenim predstavnicima ponuditelja koji su nazočni, a ostalima na pisani zahtjev.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda sadrži:

-   naziv i sjedište naručitelja,

-   naziv predmeta nabave,

-   evidencijski broj nabave,

-   navod o danu slanja poziva za dostavu ponuda,

-   navoda o roku za dostavu ponuda,

-   datum i sat početka postupka otvaranja  ponuda,

-   imena i prezimena ovlaštenih predstavnika naručitelja,

-   imena i prezimena ovlaštenih predstavnika ponuditelja,

-   naziva i sjedišta ponuditelja,

-   cijena ponude bez PDV-a i cijenu ponude s PDV-om,

-   naznaku je li ponuda potpisana,

-   primjedbe ovlaštenih predstavnika naručitelja i ovlaštenih predstavnika ponuditelja na postupak javnog otvaranja ponuda,

-   datum i sat završetka postupka otvaranja ponuda,

-   potpisa ovlaštenih predstavnika naručitelja i ovlaštenih predstavnika ponuditelja.

 

Članak 23.

 

Na početku javnog otvaranja ponuda navodi se predmet nabave, ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika naručitelja, te ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja.

Ponude se otvaraju prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda.

Kada je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, prvo se otvara izmjena i/ili dopuna te potom osnovna ponuda.

Za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se da li je potpisana i od koliko je dijelova sastavljena.

Iz svake otvorene ponude obvezno se čita:1.  naziv i sjedište ponuditelja, a u slučaju zajednice ponuditelja naziv i sjedište svakog člana zajednice ponuditelja, 2. cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost i cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

Naručitelj mora omogućiti ovlaštenim predstavnicima ponuditelja uvid u ponudbeni list  te ponude, te omogućiti im davanje primjedbi na postupak javnog  otvaranja ponuda.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda se odmah daje na potpis nazočnim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja.

Ako netko od nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja odbije potpisati zapisnik o javnom otvaranju ponuda, naručitelj će o tome sastaviti bilješku koja se prilaže zapisniku.

 

Članak 24.

 

Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta iz poziva za dostavu ponuda.

Pregled i ocjena ponuda su tajni do donošenja odluke/obavijesti naručitelja.

Postupak pregleda i ocjene ponuda obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja a po potrebi osoba koja posjeduje važeći certifikat u području javne nabave te neovisne stručne osobe.

 

Članak 25.

 

O postupku pregleda i ocjene ponuda sastavlja se zapisnik.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sastoji se od:

-   naziva i sjedišta naručitelja,

-   naziva predmeta nabave,

-   evidencijskog broja nabave,

-   navoda o danu slanja poziva za dostavu ponuda,

-   navoda o roku za  dostavu ponuda,

-   datuma i sata početka postupka pregleda i ocjene ponuda,

-   imena i prezimena ovlaštenih predstavnika naručitelja,

-   cijena ponuda bez PDV-a i cijenu ponude s PDV-om,

-   analitičkog prikaza traženih i danih dokaza o sposobnosti ponuditelja,

-   jamstva ako je traženo,

-   analize ponuda vezano za ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija,

-   razloga za odbijanje ponuda uz objašnjenje,

-   rangiranje valjanih ponuda sukladno kriteriju za odabir,

-   naziva ponuditelja s koji će se sklopiti ugovor,

-   prijedloga odgovornoj osobi naručitelja za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem.

Sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.

U postupku pregleda i ocjene ponuda, ovlašteni predstavnici naručitelja slijedećim redoslijedom provjeravaju valjanost ponude:

1.   razloge isključenja, ako su traženi,

2.   jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo,

3.   ispunjenje uvjeta o sposobnosti,

4.   računska ispravnost ponude,

5.   ispunjenje zahtjeva vezanih za opis predmeta nabave i tehničke specifikacije,

6.   ispunjenje ostalih uvjeta iz poziva na dostavu ponuda.

 

Članak 26.

 

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

 

Članak 27.

 

Nevaljana ponuda je ponuda koja zbog objektivnih razloga ne može biti odabrana, primjerice zakašnjelo dostavljena ponuda, ponuda ponuditelja kod kojeg su stečeni razlozi za isključenje, ponuda ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost s skladu s pozivom za dostavu ponuda, ponuda kojoj nedostaje jamstvo za ozbiljnost ponude, ponuda čija je vrijednost veća od procijenjene vrijednosti nabave, ponuda s neuobičajeno niskom cijenom.

Neprikladna  ponuda je ponuda koja u cijelosti ne odgovara potrebama naručitelja u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama.

 

Članak 28.

 

Naručitelj je obvezan provjeriti računsku ispravnost ponude.

Ukoliko se utvrdi računska pogreška od 5% i manja, naručitelj će pisanim putem od ponuditelja zatražiti prihvat ispravka računske pogreške.

 

Članak 29.

 

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude što dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe, izvođenja radova ili pružanja usluga koji su predmet nabave, naručitelj može odbiti takvu ponudu.

Kod ocjene cijena naručitelj uzima u obzir usporedne iskustvene i tržišne vrijednosti te sve okolnosti pod kojima će se izvršavati određeni ugovor o nabavi.

Prije odbijanja ponude iz stavka 1. ovog članka naručitelj mora pisanim putem od ponuditelja zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora.

U tu svrhu ponuditelju se daje rok od tri dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 30.

 

Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti:

 1. ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude ako je traženo, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano,
 2. ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda,
 3. ponudu koja nije cjelovita,
 4. ponudu čija je cijena veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave,
 5. ponuda koja je suprotna odredbama poziva za dostavu ponuda,
 6. ponuda u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,
 7. ponuda koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstvo predmeta nabave – dokumentacije za nadmetanje,
 8. ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške,
 9. ponude ponuditelja koji su dostavili dvije ili više ponuda u kojima je ponuditelj,
 10. ponuda nepozvanog gospodarskog subjekta,
 11. ponudu ponuditelja koji unutar ostavljenog roka nije dao zatraženo objašnjenje ili dostavljeno objašnjenje za naručitelja nije prihvatljivo.

 

Članak 31.

 

Naručitelj može poništiti postupak bagatelne nabave ako:

 1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka bagatelne nabave da su bile poznate prije,
 2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponuda da su bile poznate prije.

Naručitelj je obvezan poništiti postupak bagatelne nabave ako:

1.   nije pristigla nijedna ponuda;

2.   nakon isključenja i odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

 

Članak 32.

 

Naručitelj na osnovi rezultata  pregleda i ocjene ponude donosi odluku/obavijest o odabiru najpovoljnije ponude, koja se  temelji na  kriteriju za odabir ponude.

Sukladno odluci o odabiru ponude sklapa se ugovor o nabavi.

Odluka/obavijest o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrži:

 1. podatke o naručitelju,
 2. predmet nabave,
 3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana,
 4. razloge odbijanja ponuda,
 5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

 

Članak 33.

 

U slučaju poništenja postupka bagatelne nabave naručitelj donosi odluku o poništenju u kojoj navodi:

 1. podatke o naručitelju,
 2. predmet nabave,
 3. obrazloženje razloga poništenja i
 4. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

 

Članak 34.

 

Odluku/obavijest  o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način.

 

Članak 35.

 

Rok  za donošenje odluke/obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka bagatelne nabave iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda kod bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna.

 

Članak 36.

 

Naručitelj je obvezan primijeniti rok mirovanja koji iznosi 10 (deset) dana kod postupka bagatelne nabave.

Odluka/ obavijest o odabiru najpovoljnije ponude postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja.

Izvršnošću odluke/obavijesti o odabiru nastaje ugovor o javnoj nabavi.

 

Članak 37.

 

                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 020-01/14-01/13

Urbroj: 2128/01-01/01-14-1

Hvar,  17. veljače 2014. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine», broj: 10/97, 107/07 i 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” , uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Hvara KLASA: 601-01/13 01/14 URBROJ: 2128-01-02-14-04 na 12. sjednici održanoj 25. ožujka 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića

„Vanđela Božitković” Hvar

 

 

Članak 1.

 

U Statutu Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 12/13), u članku 4. stavak 2 , „Skraćeni naziv Vrtića je Dječji vrtić Hvar”, briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

                                      Veronika Puljić, prof, v.r.

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 1. Izmjene i dopuna Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu…………………………………… 13
 2. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2014. godinu…………………………………………………….. 33
 3. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33
 4. Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
 5. Zaključak o prihvaćanju izvanupravne nagodbe između Grada Hvara i Novak Grge pok. Ante, Novak Margite ud. Jakova 37
 6. Odluka o korištenju sredstava ustupljenim iz poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Hvara za realizaciju kapitalnog projekta: obnove hvarskog kazališta u Gradu Hvaru po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Hvara broj 09-1-70120/02-17 od 03. siječnja 2002. godine i I. Dodatka Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Hvara broj:09-I-70120/02-17-Dl od 04. ožujka 2010.g………………………………………………………………………………………….. 38
 7. Odluka o korištenju sredstava ustupljenim iz poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Hvara za realizaciju kapitalnog projekta- rekonstrukcije Palače Vukašinović-kulturnog centra u Gradu Hvaru po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Hvara broj 09-1-70120/02-17 od 03. siječnja 2002.godine i I. Dodatka Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Hvara broj:09-I-70120/02-17-D1 od 04. ožujka 2010.g………………………………………………………… 38
 8. Odluka o korištenju i zakupu javnih površina……………………………………………………………………………………………………….. 38
 9. Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata……………………………………………………………………………………… 44
 10. Odluka o gradskim porezima Grada Hvara…………………………………………………………………………………………………………… 46
 11. Odluka o visini zakupnine za korištenje javne površine za postavu štekata………………………………………………………………… 49
 12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama………………………………………………. 49
 13. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju čest. zgr. 220 k.o. Hvar tzv. -kući „Soljačić” 50
 14. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu javnog WC i garderobe u sklopu gradske tržnice u Hvaru na određeno vrijeme      50
 15. Odluka o kupnji nekretnine izravnom pogodbom…………………………………………………………………………………………………… 51
 16. Odluka o nerazvrstanim cestama…………………………………………………………………………………………………………………………. 51
 17. Odluka o određivanju lokacija i formiranju „ zelenih otoka” na području Grada Hvara……………………………………………….. 56
 18. Odluka o zabrani konzumiranja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Hvara………………………………………………….. 57
 19. Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te napuštenim i izgubljenim životinjama………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
 20. Odluka o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora…………………………………………………………………………………….. 58
 21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar…………… 64
 22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara za razdoblje: 01.01. 2013.-31. 12. 2013. sukladno odredbama članka 32. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Izvješće o radu društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara za razdoblje: 01.01. 2013.-31. 12. 2013. sukladno odredbama članka 32. Zakona o održivom gospodarenju otpadom…………………………………………………….. 64
 23. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa Vi dijela nekretnina označenih kao čest. zem. 4107, 4108/1,4114 sve k.o. Hvar      66
 24. Zaključak o očitovanju o pravu prvokupa nekretnina čest. zgr. 48 i Vi dijela čest. zem. 1299 sve k.o. Grablje………………… 66
 25. Plan operative provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2014. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
 26. Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Hvara…………………………………………………………………………………………… 68

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 1. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu……………………. 69
 2. Odluka o radnom vremenu javnog WC i garderobe……………………………………………………………………………………………….. 93
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara za ponovnu javnu raspravu od 18. veljače 2014.g……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
 4. Objava Ponovne javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara od 21. veljače 2014.g.               93
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara za ponovnu javnu raspravu od 20. ožujka 2014.g……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
 6. Objava Ponovne javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara od 21. ožujka 2014.g.                94
 7. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Hvara, u Lokalnoj akcijskoj grupi Škoji……………………………………………………. 95
 8. Odluka o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti………………………………………………………………………………. 95

 

DJEČJI VRTIĆ „VANĐELA BOŽITKOVIĆ”

 1. Odluka o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar…………………………………………………………………………. 99

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus