Službeni glasnik – br. 02 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 2.                                         Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 11. veljače 2013. godine                                 plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 ) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), a na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara dostavljena od Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara, Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara, dana 08. veljače 2013. godine, d o n o s i

 

SMJERNICE

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA HVARA U 2013. GODINI

 

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sastava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2013. godini.

Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:

1.)  Civilna zaštita (Stožer zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara )

a)     U suradnji sa Područnim uredom DUZS-a u Splitu izvršiti edukaciju, osposobljavanje i uvježbavanje stožera zaštite i spašavanja i civilne zaštite,

b)     Ažurirati Procjenu ugroženosti od požara i Planove zaštite od požara, Plan mobilizacije, sukladno važećim propisima.

c)     Osigurati materijalno tehničke pretpostavke za rad zapovjedništava.

d)     Izraditi i na predstavničkom tijelu usvojiti (kad se dobije suglasnost od Državne uprave za zaštitu i spašavanje) Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara.

e)     Izraditi i na predstavničkom tijelu usvojiti Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite za područje Grrada Hvara.

f)      Osnovati i popuniti postrojbe civilne zaštite i druge organizirane snage civilne zaštite sukladno potrebama koje će proizaći iz Procjene ugroženosti.

 

2.)  Vatrogastvo

a)     Radovi na Vatrogasnom domu II faza u Hvaru, na lokaciji Dolac,

b)     nabava nove opreme u skladu s financijskim mogućnostima,

c)     dva člana DVD-a Hvar pohađaju Visoku školu za sigurnost, smjer zaštite od požara,

d)     održavanje postojeće opreme,

e)     uključenje u programe obuke za specijalnosti u organizaciji Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije,

f)      Ugovor sa Hrvatskim cestama, intervencije na državnoj cesti D 116 i tunelu «Dubovica-Selca»,

g)     Obuka operativne postrojbe DVD-a Hvar po Programu obuke za 2013. godinu,

h)     Zapošljavanje deset sezonskih vatrogasaca u razdoblju od 01.06.-30.09. 2013.godine,

i)      Zajedno sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Policijskom upravom Split ulaganje u sastav javnog uzbunjivanja i mogućnost aktivacije postojećih sirena iz Vatrogasnog doma u Hvaru.

 

3)   Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti

 

a)   Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Split

-   suradnja stalno, a intervencija po pozivu, po potrebi,

-   osnovan punkt Hvar (formirana jedinica za intervenciju).

b)   Hitna medicinska pomoć i Dom zdravlja – Ispostava Hvar

-   suradnja, pripravnost i dežurstvo je stalno u Domu zdravlja – tzv. Alergološki centar u Hvaru, posebno u tijeku turističke sezone.

 

 

 

 

c)   Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Hvar

-   U 2013. godini planira se održati 6 akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

-   Održavanje tečaja osposobljavanja iz prve pomoći za vozače.

-   Na nivou Hvara osposobiti pomladak Osnovne škole Hvar i Srednje škole Hvar (mladež) u pružanju prve pomoći, uslijediti će otočko natjecanje iz prve pomoći.

-   Oformljena je ekipa odraslih koja će biti osposobljena za pružanje prve pomoći u eventualnim katastrofama – elementarnim nepogodama.

-   U planu je tečaj osposobljavanja za spašavanje na moru – vodi, za realizaciju tečaja treba biti postignuta koordinacija izmedu hotelskih kuća, turističkih zajednica, te otočkih gradova i općina.

-   U slučaju stradavanja pučanstva aktivisti Crvenog križa angažirati će se na smještaju ugroženih u prostorijama Osnovne škole Hvar.

-   Nabavka osnovnih živežnih namirnica osigurala bi se kod T.O. «IVAN» iz Hvara.

 

d)   Komunalno redarstvo Grada Hvara

-   Uz pomoć tvrtke Komunalno Hvar d.o.o. i građevinske operative sa područja Grada Hvara izvršiti saniranje ilegalnih deponija komunalnog otpada te postaviti table upozorenja o zabrani odlaganja komunalnog otpada na nedozvoljenim mjestima.

-   U suradnji sa DVD Hvar i Hvarskim vodovodom d.o.o. Jelsa vršiti snabdijevanje pučanstva pitkom vodom za naselja Malo Grablje, te Bruške uvale, te izvršiti potrebno čišćenje bunara.

 

e)   Turistička zajednica Grada Hvara

-   Nabava propagandnog materijala (plakat, letak) u svezi zabrane paljenja vatre na otvorenom, te postava plakata na području Paklenih otoka, te ostalim nastanjenim i nenastanjenim uvalama na području Grada Hvara.

 

f)    Udruge građana za zaštitu i spašavanje – Lovačka udruga otoka Hvara, Lovna podružnica Hvar

-   Prema vlastitom Planu aktivnosti za 2013. godinu izvršiti akciju čišćenja zapuštenih i zaraslih puteva, obilježavanje staza u svrhu lakše prohodnosti i veće preglednosti.

 

g)   Nautički centar Hvar d.o.o. i Ronilački klub Pelegrin

-   suradnja stalno, intervencija po pozivu – po potrebi.

 

Grad Hvar nije donio Proračun za 2013. godinu, a Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2013. godine donijeta je 18. siječnja 2013. godine („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 01/13) od strane Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara.

Za sve planirane aktivnosti obuhvaćene smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grrada Hvara u Proračunu Grada Hvara za 2013. godinu, planirati će se financijska sredstva sukladno mogućnostima i zakonskim obvezama, te naknadno dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 

Klasa: 214-01/1 -01/04

URBROJ: 2128-01-02-13-04

Hvar, 08. veljače 2013.

Povjerenik Vlade

Republike Hrvatske

za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog

vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 6. stavak l. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 5. stavak 1. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Crrada Hvara», broj: 2/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara, dana 08. veljače 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade čest. zgr. 28 k.o. Hvar «ex Bonaparte»

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade «ex Bonaparte» u Hvaru, Ščikovi bok, označena kao čest. zgr. 28 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 11 m2.

 

Članak 2.

 

Rok trajanja zakupa je do 31. prosinca 2013. godine, odnosno do donošenja pravomoćnog rješenja temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine («NN», broj: 92/96„).

 

Članak 3.

 

Natječaj će se provesti prikupljanjem ponuda javnim nadmetanjem – licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Crrada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12).

 

Članak 4.

 

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke je 400,00 kuna po m2 mjesečno, (400 kn x 11 m2= 4.400,00 kuna mjesečno), sukladno Odluci o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara. Klasa: 372-03/12-01/01 urbroj: 2128­-01-01/1-12-02 od 31. siječnja 2012. godine («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 1/12).

 

Članak 5.

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Hvara i na web-stranici Grada Hvara. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave natječaja.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 

KLASA: 372-01/13-01/03

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 08. veljače 2013.

Povjerenik Vlade

Republike Hrvatske

za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog

vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 6. stavak 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12), i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09 , 8/09, 1/11 i 2/11-­pročišćeni tekst), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara, dana 08. veljače 2013.g., donosi

 

ZAKLJUČAK

o sklapanju ugovora o zakupu poslovnih prostora

 

 

I.

 

Za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara, kojima je istekao ugovor o zakupu ili će uskoro isteći, a zakupnici su i dalje ostali u prostoru, uredno su ispunili obveze prema državnom proračunu i gradskom proračunu, što dokazuju potvrdom nadležne Porezne uprave i potvrdom Službe za financije i proračun Grada Hvara, sukladno Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), te ostvaruju pravo na sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja, zaključiti će se novi ugovor o zakupu na određeno vrijeme od jedne godine, od dana isteka ugovora o zakupu za navedene poslovne prostore, pod istim uvjetima, i to za poslovne prostore kako slijedi:

 

 1. Tisak d.d. Zagreb, kao pravnim slijednikom Slobodna Dalmacija-Trgovina d.o.o.­ Dugopolje, temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, od 27. prosinca 2012. Tt-12/ 18796-2, čest. zgr. 28. k.o. Hvar, zgrada ex Bonaparte, površine 14 m2, visina zakupnine 5.650,00 kuna, ugovor istekao 30. rujna 2012. godine,
 2. PTO PUPO, Hvar, vlasnik Bert Barišić, poslovni prostor br. 1., čest. zgr. 203 k.o. Hvar u Fontiku, površine 53,76 m2, visina zakupnine 10.752,00 kuna mjesečno, ugovor istekao 01. listopada 2012. godine,
 3. Tisak d.d. – Zagreb, poslovni prostor br. 2., čest. zgr. 203 k.o. Hvar u Fontiku površine 27,44 m2, visina zakupnine 10.976,00 kuna mjesečno, ugovor istekao 01. listopada 2012. godine,
 4. BURAK d.o.o. iz Hvara, poslovni prostor br. 3., čest. zgr. 203 k.o. Hvar u Fontiku, površine 29,28 m2, visina zakupnine 8.784,00 kuna mjesečno, ugovor istekao 01. listopada 2012. godine,
 5. U.O. LAGUNA, vlasnik Nenad Vasović iz Hvara, poslovni prostor br. 3., čest. zgr. 147 i čest. zem. 34372 k.o. Hvar u objektu gradske tvrđave Španjola-Fortica, površine 30,55 m2, te terasom kao vanjskim štekatom površine 180 m2, visina zakupnine 1.300,00 kuna mjesečno, ugovor istekao 15. listopada 2012. godine,
 6. Turistička zajednica Grada Hvara, dva poslovna prostora, čest. zgr. 203 k.o. Hvar u Fontiku,
 7. prostor površine 32,10 m2, visina zakupnine 3.216,00 kuna mjesečno,
 8. prostor površine 27,40 m2, visina zakupnine 2.740,00,00 kuna mjesečno, ukupno 5.956,00 kuna mjesečno, ugovori ističu 01. ožujka 2013. godine.

 

II.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Crrada Hvara da sa dosada.šnjim zakupnicima poslovnih prostora sklopi ugovore o zakupu, kako je navedeno u točki I. ovog Zaključka.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 

KLASA: 372-01/13-01/02

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 08. veljače 2013.

Povjerenik Vlade

Republike Hrvatske

za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog

vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, I50/11 i 144/12), članka 4. stavak l. i članka 5. stavak 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti («Narodne novine», broj: 79/07, 113/08 i 43/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara, dana 8. veljače 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2013. godini i Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2013. godini

 

Članak l.

 

Prihvaća se Program mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Crrada Hvara u 2013. godini i Plan provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2013. godini, izrađeni od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split, Vukovarska 46.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 

KLASA: 363-01/13-01/06

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 08. veljače 2013.

 

 

 

 

Povjerenik Vlade

Republike Hrvatske

za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog

vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 3. Odluke o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 06/10) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara, dana 08. veljače 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao punomoćnik Grada Hvara u trgovačkom društvu Fontik d.o.o. i Nautički centar Hvar d.o.o., za donošenje potrebitih odluka u Skupštini trgovačkih društava Nautički centar Hvar d.o.o. i Fontik d.o.o., za prijenos udjela u trgovačkom društvu CENTAR SEDAM d.o.o. na Jovana Brajovića odnosno raskid ugovora zbog neispunjenja ugovorenih obveza plaćanja studijske i odašiljačke opreme.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 

KLASA: 021-05/13-01/04

URBROJ: 2128-01-01/1-13-04

Hvar, 08. veljače 2013.

Povjerenik Vlade

Republike Hrvatske

za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog

vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) i članka 28. u svezi sa člankom 7. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 39/09 i 127/10), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara, dana 08. veljače 2013. godine, donosi

RJEŠENJE

o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara

 

I.

 

U Rješenju o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/08, 6/09 i 1/11) vrši se slijedeća izmjena:

«4. Slavko Đapić, načelnik Odjela za zaštitu i spašavanje Split, član», razrješava se dužnosti člana,

«4. Nataša Nazor Jovović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Split, imenuje se za člana.»

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 

KLASA: 214-01/12-01/08

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 08. veljače 2013.

Povjerenik Vlade

Republike Hrvatske

za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog

vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 5. stavak 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 02/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11­-pročišćeni tekst), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara, dana 8. veljače 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora

 

I.

 

U Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora biraju se:

 

 1. Rino Budrović, predsjednik
 2. Mandica Huljić, član
 3. Vinkica Karković-Colombo, član
 4. Jurica Petrić, član.

 

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za provedbu Postupka natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Klasa: 021-05/10-01/25 URBROJ: 2128-01-02-10-01 od 19. travnja 2010. godine.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 

KLASA: 021-05/13-01/05

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 08. veljače 2013.

Povjerenik Vlade

Republike Hrvatske

za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog

vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) Grad Hvar, Gradonačelnik, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

GRADA HVARA

 

1)     Javna rasprava održat će se u razdoblju od 25. veljače 2013. g. do 12. ožujka 2013. g.

2)     Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, ul. Vicka Butorovića 4, svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati.

3)     Javno izlaganje održat će se 01. ožujka (petak) 2013. u 11,00 sati u prostorijama Gradske Loggie.

4)     Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na rješenja iz prijedloga predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 12. ožujka 2013.g.

5)     Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jest sljedeći:

-   nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe.

-   građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

6)     Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, ul. Vicka Butorovića 4, 21450 Hvar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 350-01/12-01/15

URBROJ: 2128/01-01/1-13-33

Hvar, 11. 02. 2013.

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA

IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA:

 

 1. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara u 2013. godini           17
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade čest. zgr. 28 k.o. Hvar – ex Bonaparte……………………………………………………………………………………………… 18
 3. Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnih prostora……………………………………… 19
 4. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2013. godini i Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2013. godini……………………………………………………………………………………………. 20
 5. Zaključak o davanju ovlaštenja………………………………………………………………………………. 20
 6. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara………. 21
 7. Rješenje o izboru Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora            21

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

 1. Objava Javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara         21

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus