Službeni glasnik – br. 01 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 1.                                         Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 21. siječnja 2013. godine                                plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na  temelju  članka 88. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 ), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara («Narodne novine», broj: 05/13)  dana 18. siječnja 2013.godine, d o n o s i:

 

O  D  L  U  K  U

o izvršavanju Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa  Grada Hvara za razdoblje od 01.siječnja do 31.ožujka 2013.godine

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršavanja Odluke o privremenom financiranu poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01.siječnja do 31. ožujka  2013. godine ( u daljnjem tekstu Odluka), upravljanje prihodima i primicima, te rashodima i izdacima, kao i prava i obveze korisnika.

 

Članak 2.

 

Odluka se sastoji od Računa prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka. U Računu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka iskazani su prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvrđeni za financiranje javnih potreba  Grada Hvara na temelju zakonskih i drugih propisa.

 

Članak 3.

 

Sredstva u Odluci osiguravaju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Odluke određeni za nositelje sredstava na pojedinim računima.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Odlukom i to do visine utvrđene u posebnom dijelu Odluke.

 

Članak 4.

 

Korisnici smiju preuzimati obveze samo do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Odluke i za namjene utvrđene Odlukom.  Zbog neravnomjernog priljeva sredstava Gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinom korisniku.

 

Članak 5.

 

Ako pojedini korisnik ne može nepredviđene rashode i izdatke podmiriti iz vlastitih ušteda, Gradonačelnik može odlučiti da se ti izdaci podmire iz ušteda drugih korisnika, tj. može izvršiti prenamjenu proračunskih sredstava.

 

Članak 6.

 

Ako se tijekom godine na temelju propisa poveća djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtjeva i povećana proračunska sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za navedene namjene osiguravaju se iz tekuće proračunske pričuve.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost pojedinog korisnika, što zahtjeva smanjena sredstva, ili ako korisnik prestane poslovati, neutrošena sredstva će se prenijeti u proračunsku pričuvu ili korisniku koji je preuzeo njegove poslove.

Članak 7.

 

O korištenju sredstava tekuće pričuve odlučuje Gradonačelnik i ona se planira u iznosu od 3.400,00 kuna.

 

Članak 8.

 

Izvršavanje i prijenos sredstava utvrđenih Odlukom vršit će Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara.

 

Članak 9.

 

Svi korisnici proračunskih sredstava dužni su uz godišnje financijsko izvješće dostaviti Gradu Hvara i izvješće o utrošku sredstava primljenih iz Gradskog proračuna.

 

Članak 10.

 

Na temelju članka 48. i 52. Zakona o Proračunu («Narodne novine»,broj: 87/08 i 136/12 ) određuje se izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ i Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u korist proračuna Grada Hvara. O pristiglim namjenskim i vlastitim prihodima osim prihoda iz proračuna Grada Hvara proračunski korisnik dužan je o visini i namjeni  izvijestiti Službu za proračun i financije Grada Hvara, jednom godišnje i to, prilikom izrade prijedloga Proračuna za slijedeću godinu.

 

Članak 11.

 

Ako prihodi koje ostvaruje Grad Hvar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

 

Članak 12.

 

Korisnicima kojima se sredstva za zaposlene osiguravaju u Gradskom proračunu ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika.

 

Članak 13.

 

Radi pravovremenog planiranja i doznake proračunskih sredstava, korisnici su dužni dostaviti upravnom odjelu svaki akt o osnivanju i prestanku radnog odnosa djelatnika koji se financiraju iz proračuna.

Akt iz stavaka 1. ovoga članka treba dostaviti u roku od 8 dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa.

 

Članak 14.

 

Ovlašćuje se  Gradonačelnik da tijekom godine zbog neravnomjernog pritjecanja sredstava može koristiti sredstva stalne pričuve.

 

Članak 15

 

Radi osiguranja zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava proračuna, Gradonačelnik  neposredno kontrolira  naplatu prihoda i izvršenje izdataka, te financijsko i materijalno poslovanje korisnika proračunskih sredstava.

Za slučaj neracionalnog korištenja sredstava poduzet će se mjere propisane Zakonom o proračunu.

Korisniku koji se ne pridržava odredbi ove Odluke uskratit će se sredstva iz proračuna.

 

Članak 16.

 

Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

 

Članak 17.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara

 

KLASA: 400-01/13-01/03

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 18. siječnja 2013.g.                                                                                                           Povjerenik Vlade

Republike Hrvatske

za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog

vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 88. st.l .Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2013. godine od 18. siječnja 2013. godine, članaka 20. i 22. Zakona o socijalnoj skrbi (“NN”, broj: 57/11), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara („Narodne novine” broj: 5/13), dana 18. siječnja 2013. godine, donosi

 

PROGRAM

SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA

DO 31. OŽUJKA 2013. GODINE

 

I UVOD

 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Grad Hvar je obvezan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom djelatnosti socijalne skrbi na svojem području.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj koji u sustaw socijalne skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Grad Hvar namjerava unaprijediti aktivnost na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi, kategorije će biti utvrđeni ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Odlukom o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2013. godine od 18. siječnja 2013. godine.

Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi u 2013. godini imati osnovni cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti, a sastavljen je u dvije cjeline:

- prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi tijekom prva tri mjeseca 2013. godine,

- u drugoj cjelini izloženi su uvjeti (kriteriji za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi, kategorija korisnika) i realizacija programa vrstom korisnika.

 

II OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI

AKTIVNOSTI

SREDSTVA

(u kunama)

1. Pomoć za podmirenje troškovastanovanja

4.000,00

2. Subvencioniranje boravka bolesnih i starijih osoba u stacionaru Doma zdravlja Hvar

0

3. Pomoć udrugama

5.000,00

4. GD Crvenog križa Hvar

30.000,00

5. Jednokratne novčane pomoći

7.000,00

6. – Pomoći za novorođenu djecu

28.000,00

    – ostale naknade u naravi

57.000,00

7. Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vandela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

5.000,00

8. Stipendiranje učenika i studenata9. Sufinanciranje cijene prijevoza

42.000,00

3.000,00

U K U P N O:

181.000,00

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su: troškovi najamnine, pričuve, komunalne naknade, električne energije, plina, drva i drugih energenata, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Grad Hvar djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja za troškove stanovanja, temeljem rješenja koje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležna služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu .

 

2. Subvencioniranje boravka bolesnih i starijih osoba u stacionaru Doma zdravlja Hvar u Hvaru.

 

3. Pomoć udrugama

HVIDR-a otoka Hvara, Hrvatski savez slijepih Splitsko-dalmatinske županije i Društvo gluhih Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara, a odnosi se na potporu za redovnu djelatnost spomenutih udruga i ostalih udruga koje se brinu o invalidnim i hendikepiranim osobama.

 

4. Pomoć udrugama za borbu protiv bolesti ovisnosti i pomoć osobi koja je ovisna o alkoholu, drogi i drugim opojnim sredstvima uključuje:

-   edukacijski projekti za građane (roditelje učenika osnovne i srednje škole, za djelatnike u školstvu),

-   edukacija voditelja i suradnika preventivnih programa,

-   preventivno-obrazovni projekti i predavanja za djecu i mladež,

-   potpora udrugama koje skrbe o ovisnicima, Gradskog društva Crvenog križa.

 

5. Jednokratne pomoći

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati, te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.

Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Gradonačelnik i iznosi do 6.000,00 kuna godišnje, a iznimno zbog velikih zdrastvenih problema (hitne operacije) ili velikih troškova liječenja može odobriti do 15.000,00 kuna godišnje.

 

6.1. Pomoći za novorođenu djecu - 2.000,00 kuna po novorođenom djetetu

Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

-   jedan od roditelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorođeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara

-   da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorodenu djecu podnese najkasnije do jedne godine života djeteta.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

-   potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja i djeteta,

-   preslika osobne iskaznice izdate od Policijske postaje Hvar jednog od roditelja,

-   fotokopija rodnog lista djeteta.

 

6.2. Ostale naknade u naravi obuhvaćaju troškove koje Grad Hvar ima vezano uz:

-   financiranje zapošljavanja dva asistenta u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja pohađaju Osnovnu školu u Hvaru,

-   sufinanciranje programa odgoja i naobrazbe djece s teškoćama u razvoju s područja Grada Hvara

-   financiranje životnog osiguranja nezbrinute djece iz doma „Maestral”, kao i ostale naknade

 

7. Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji.

U pedagoškoj godini 2012/2013 u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” kojeg je osnivač Grad Hvar upisano je 185 djece. Dječji vrtić polaze i djeca iz socijalno ugroženih obitelji što će se financirati iz ovog Programa. Pravo na subvenciju boravka djece u dječjem vrtiću, temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije, imaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, djeca roditelja korisnika stalne pomoći i djeca koja žive u posebno teškim obiteljskim okolnostima.

8. i 9. Stipendiranje učenika i studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima, kao i sufinanciranje cijene autobusnog prijevoza učenika i studenata.

Ovaj će se Program realizirati u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi, Splitsko­dalmatinskom županijom, Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb i Domom zdravlja Hvar.

Realizacija ovog Programa provoditi će se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, temeljem pismenih zahtjeva korisnika, a odluku o svakom predmetu donosi Gradonačelnik.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara

 

KLASA: 500-01/13-01/07

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 18. siječnja 2013. godine

Povjerenik Vlade

Republike Hrvatske

za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog

vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2013. godine, Klasa: 400-01/13-01/02, Urbroj: 2128/01-02-13-02 od 18. siječnja 2013. godine, Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara («Narodne novine», broj: 05/13) dana 18.siječnja 2013.godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, održavanja javne rasvjete, za prvi kvartal 2013.godine

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, održavanja javne rasvjete za prvi kvartal 2013.godine trgovačkog društvo Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, u ukupno iznosu od 309.888,50 kuna bez PDV-a, a što je u skladu sa 1/4 istih izdataka predviđenih u Proračunu Grada Hvara za 2012. godinu.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da temeljem ovog Zaključka sklopi ugovor sa trgovačkim društvom Komunalno Hvar d.o.o. za poslove iz članka 1. ovog Zaključka.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara

 

KLASA: 363-01/13-01/05

URBROJ:2128/01-02-13-03

Hvar, 18. siječnja 2013. godine

Povjerenik Vlade

Republike Hrvatske

za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog

vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

P L A N

POMETANJA I ČIŠĆENJA GRADA, ODRŽAVANJA ZELENIH POVRSINA, ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE, ZA PRVI KVARTAL U 2013. GODINI

HVAR, siječanj 2013.

 

A) POMETANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

SVAKODNEVNO: 4.5 RADNIKA, DVIJE ČISTILICE I ELEKTROKOLICA

2 radnika na uličnim strojnim čistilicama

2 radnika za ručno pometanje ulica

0,5 radnika na elektrokolicima

 

1. ZONA: Autobusna stanica Dolac, Pjaca, Fabrika do Zvijezde mora i naprijed šetnicom uz more do hotela Amfore pa prema Majerovici do rta Kovač, s jedne strane, zatim Riva, Križa uz more sve do trgovine Kerum u Križnoj luci na jednoj strani i hotela Galeb na drugoj strani, svakodnevno nedjeljom i praznikom

- Mala električna strojna čistilica

2. ZONA: Zastupi, Šamoreta dolac, Sv. Katarina, Bukainka, dio Lučice, Vrisak, dio Križne luke, Križni rat, te svi ostali djelovi grada Hvara uključujući gradske prometnice, te prigradska naselja Milna i Brusje, tretiraju se u sezoni svakodnevno, a van sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi.

- Velika strojna čistilica

3. ZONA: Od autobusne stanice strmom ulicom kroz istočna Gradska vrata do zapadnih Gradskih vrata, sve okomite i sve paralelne ulice od Pjace do ceste ispod tvrđave Španjola.

- ručno pometanje

4. ZONA: Od zapadnih Gradskih vrata do Sv. Katarine, cijela Gojava, Sv. Marak, Bankete, ispred Gradske Loggie, sve okomite ulice od Fabrike do hotela Pharos, pored toga oko štandova te veli i mali dardin na Pjaci.

- ručno pometanje

5. ZONA: Ulica južno od Dječjeg vrtića, ulica iza Poljoprivredne zadruge, cijela Sv. Mikula, ulica južno od Stolne crkve do pizzerie Kogo, južno ispod zida palaće Vukašinović do skretanja u Burak, Burak do obiteljske kuće Matković i sve okomite ulice prema Rivi.

- ručno pometanje

6. ZONA: Cijela Glavica s okomitim ulicama prema Burgu i Lučici, od obiteljske kuće Matković prema školi, sve okomite ulice prema Lučici, cijela Lučica, osim uz more, prema obiteljskoj kući Lovrinčević, dalje strmom ulicom do Križne luke.

- ručno pometanje

SVI KOŠEVI U GRADU prazne se i čiste dva – tri puta dnevno. Radove izvodi 0,5 radnika s elektrokolicima svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom tijekom cijele godine.

Potrebna sredstva:

Plaća ………………………………………………… 117.499,25 kn

Mat.troškovi ………………………………………. 21.150,00 kn

Nemat. i rež. tr. ………………………………….. 17.174,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 155.823,25 kn

 

B) ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

SVAKODNEVNO: 2,5 RADNIKA

Održavanje svih gradskih parkova – od Križne luke do punte Kovač, zalijevanje, košenje i dosijavanje trave uz obveznu sadnju sezonskog cvijeća i autohtonog bilja. Pored toga vrši se redovito održavanje trajnog ukrasnog bilja (oleandri, tamarisi, palme itd.) uz morski pojas i u užoj gradskoj jezgri.

 

Potrebna sredstva: ­

Plaća:…………………………………………………. 60.966,50 kn

Mater. Troš………………………………………….. 8.075;00 kn

Nemat. i rež.tr…………………………………….. 11.625,00 kn

Ukupno:…………………………………………….. 80.666,50 kn

 

C) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Zbog dotrajalosti javne rasvjete u posljednjih par godina uložena su znatno veća sredstva za troškove održavanja. U održavanje ne spada, kako se misli, samo mjenjanje pregorjelih žarulja. U najveći i najkompliciraniji dio posla spadaju popravci oštećenih kandelabera, popravci i mjenjanje oštećenih zračnih i podzemnih kablova, mjenjanje razbijenih stakala na feralima, bojanje kandelabera i ferala kako bi im se produžio vijek trajanja. Ova usluga pruža se na cijelom području grada Hvara s prigradskim naseljima: Brusje, Bruške vale, Milna, Velo Grablje, Zaraće selo, Uvale Velo i Malo Zaraće i Sveta Nedjelja.

 

Potrebna sredstva:

Plaće ………………………………………………….. 52.098,75 kn

Mat. troškovi ……………………………………… 13.550,00 kn

Nemat. i rež. troš. …………………………………. 7.750,00 kn

Ukupno: ……………………………………………. 73.398,75 kn

 

PRIKAZ OČEKIVANIH MATERIJALNIH TROŠKOVA NA GODIŠNJOJ RAZINI

 

MATERIJALNI TROŠAK PO RADNIKU

 

- 2 radna odijela godišnje     2 x 350                   700,00 kn

- 1 par cipela                                                       400,00 kn

- 1 kišna kabanica                                              200,00 kn

- 1 gumene čizme                                                100,00 kn

- deterdent                           3 kg mj.                 600,00 kn

- rukavice                       4 para godišnje             100,00 kn

                                                                        2.100,00 kn

 

MATERIJALNI TROŠAK GODIŠNJE PO RADNIKU IZNOSI 2.100.00 kn

 

REKAPITULACIJA BROJA SVIH POTREBNIH RADNIKA

 

- 2           NKV RADNIKA POMETAČA

- 1           RADNIK NA VELIKOJ STROJNOJ ČISTILICI

- 1           RADNIK NA MALOJ ELEKTRIČNOJ STROJNOJ ČISTILICI

- 1           KV ELEKTRIČAR

- 1           (BRAVAR) POMOĆNIK KV. ELEKTRIČARU

- 2,5        VRTLARA

- 0,5        RADNIKA NA ELEKTROKOLICIMA

SVEUKUPNO 9 RADNIKA

 

OČEKIVANI MATERIJALNI TROŠKOVI NA GODIŠNJOJ RAZINI

 

A)

1. Metle 40 kom x 30,00 Kn……………………… 1.200,00 kn

2. Plastične vreće za koševe po Gradu………. 25.000,00 kn

3. Gorivo i mazivo za veliki strojni

pometač……………………………………………. 50.000,00 kn

B)

1. Gorivo za automobil, kosilicu i motornu

pilu………………………………………………….. 10.000,00 kn

2. Nabava sezon. sadnica, trajnica, gnjojiva,

sjemena i sl……………………………………….. 16.000,00 kn

C)

1. Gorivo za automobil za električara………….. 5.000,00 kn

2. Materijal za javnu rasvjetu…………………… 45.000,00 kn

UKUPNO: ……………………………………….. 222.200,00 kn

 

NEMATERIJALNI TROŠAK (godišnje po radniku)

- prijevoz, prigodne nagrade, režijski

troškovi……………………………………………… 15.500,00 kn

 

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA PRVI KVARTAL U 2013. GODINI

 

             UKUPNO: ……………………. 309.888,50 kn

             PDV 25%: ……………………… 77.472,12 kn

             SVEUKUPNO: …………….. 387.360,62 kn

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 23. stavak 2. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Hvar («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/99) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Crrada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju v.d. ravnateljice

Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

 

I.

 

NIKLA BARBARIĆ, prof. dipl. knjižničar iz Hvara, imenuje se vršiteljicom dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, od 05. prosinca 2012. godine a najduže do godine dana.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara

 

KLASA:021-01/13-01/02

URBROJ: 2128-01-02-13-09

Hvar, 18. siječnja 2013.

Povjerenik Vlade

Republike Hrvatske

za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog

vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova

iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara

 

  1. Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2013. godine…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
  2. Odluka o izvršavanju Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2013. godine……………………………………………………………………………………………. 11
  3. Program socijalne skrbi Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2013. godine……………. 12
  4. Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina i održavanje javne rasvjete za prvi kvartal 2013. godine………………………………………………………………………………………………………………… 13
  5. Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, održavanja javne rasvjete za prvi kvartal u 2013. godini    14
  6. Rješenje o imenovanju v.d. ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Hvar……………………………………… 15

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus