Službeni glasnik – br. 02 / 2012

pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XIX.  BROJ 2.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 28. ožujka 2012. godine                                  plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

 

 

 

                Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj:  5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2012. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni  Odluke o gradskim porezima

 

Članak 1.

 

U Odluci o gradskim porezima Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 3/06 , 3/07  i 2/10) u glavi II. VRSTE POREZA  točka 6. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA članak 17. mijenja se i glasi:

„Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje javnu površinu koriste za postavu:

 1. Štekata (stolovi sa sitnim ugostiteljskim inventarom, stolice, žardinjere i sl),
 2. Štandova za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira, potrepština za plažu te štandova za prodaju autohtonih proizvoda, poljoprivrednih proizvoda, voća i povrća i sl.,
 3. Pano, štafelaj ili stalak za izradu i prodaju slika, portreta, razglednica i sl.,
 4. Aparata i škrinja za prodaju sladoleda, bezalkoholnih pića, kokica te pult za izradu i prodaju palačinki,
 5. Kioska za prodaju tiskovina i prehrambenih proizvoda,
 6. Bicikla, motorkotača i automobila za iznajmljivanje,
 7. Reklamnih vitrina, reklamnih stalaka  te drugih reklama,
 8. Bankomata
 9. Vanjskog šanka (isključivo unutar odobrenog štekata)
 10. Štand za rent a boat,
 11. Ostalih pokretnih objekata“

 

 

 

 

Članak 2.

 

 

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Porez na korištenje javne površine u I zoni plaća se ovisno o namjeni za koju se koristi javna površina, kako slijedi:

 1. štekati 600 kuna po m2 godišnje,
 2. štandovi za:

a)        prodaju razglednica,slika, bižuterije,suvenira, potrepština za plažu 20.000,00 kuna godišnje,

b)       prodaju autohtonih hvarskih suvenira i rukotvorina 15.000,00 kuna godišnje,

c)        prodaju autohtonih hvarskih poljoprivrednih proizvoda 8.000,00 kuna godišnje

d)       prodaju voća i povrća 8.000,00 kuna godišnje,

 1. stalci za izradu portreta, razglednica, fotografija i sl. 8.000,00 kuna godišnje,
 2. aparati i škrinje za prodaju sladoleda, bezalkoholnih pića,kokica te pult za izradu i prodaju palačinki 8.000,00 kuna godišnje,
 3. kioska za prodaju tiskovina 3.600,00 kuna po m2 godišnje,
 4. iznajmljivanje bicikla, motorkotača i automobila 10.000,00 kuna godišnje,
 5. reklamne vitrine i  reklamni stalci 2.000,00  kuna godišnje,

reklame do 1m2 1.000,00 kuna godišnje, reklame od 1 do 2 m2  1.500,00 kuna godišnje,

 1. bankomat  10.000,00 kuna godišnje,
 2. vanjski šank  10.000,00 kuna po m2 godišnje,
 3. štand za rent a boat 10.000,00 kuna godišnje,
 4. ostali pokretni objekti  80 kuna po m2 mjesečno.“

 

Članak 3.

 

U člancima 20., 22. i 24. iza riječi „rješenja“ dodaje se riječ  „ili zaključka“ u odgovarajućem padežu.

 

Članak 4.

 

Članak 21. briše se.

Dosadašnji  članak 22.  postaje članak 21., a članci od 23. do 30. postaju članci od 22. do 29.

 

 

 

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara.“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 410-01/10-01/03

URBROJ: 2128/01-02-12-2

Hvar, 27. ožujka 2012. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), č1. 10. Zakona o trgovini (“Narodne novine” 87/08, 96/08, 116/08, 76/09 i 114/11), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2012. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju i zakupu javnih površina

 

Članak 1.

 

U Odluci o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 2/10, 6/10 i 7/10) u glavi II UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA JAVNIM POVRŠINAMA u č1.5 st.1. točci 2. iza riječi „đardinjera” dodaje se riječ „stalaka”.

 

Članak 2.

 

U čl.5. st.1. točci 6. iza riječi „slično“ dodaju se riječi „postavljanje bankomata“.

 

Članak 3.

 

U čl.5. st.1. točka 11. mijenja se i glasi:

„Postavljanje vanjskog šanka (isključivo unutar odobrenog štekata)“. Dosadašnja točka 11. postaje točka 12.

 

Članak 4.

 

Članak 11. mijenja se i glasi:

„Za korištenje javnih površina iz čl.5. ove Odluke plaća se porez na korištenje javnih površina sukladno Odluci o gradskim porezima, osim za točke 1., 3., 5. i 6. za koje se, osim poreza, plaća i zakupnina sukladno Odluci o visini zakupnina za korištenje javnim površinama“.

 

Članak 5.

 

U članku 15. st.1. riječi „u zakup“ mijenjaju se u riječi „na korištenje“.

 

 

Članak 6.

 

U članku 23. st.1. riječi „u zakup“ mijenjaju se u riječi „na korištenje“.

 

Članak 7.

 

U članku 26. iza riječi „(dalje: ugovor o zakupu)“ dodaju se riječi: „odnosno zaključkom ili rješenjem”.

 

Članak 8.

 

U članku 48. st. 1. točka 1. iza riječi „odredbama“ dodaju se riječi „odnosno bez rješenja ili zaključka”.

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/10-01/29

URBROJ: 2128/01-02-12-05

Hvar, 27. ožujka 2012. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 6. stavak 6. u svezi sa člankom 42. stavak 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj:125/11), članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi

 

ODLUKU

o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, način i postupak davanja u zakup i kupoprodaja poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara, pravnih osoba kojih je vlasnik ili pretežiti vlasnik Grad Hvar.

 

Članak 2.

 

Poslovnim prostorom u smislu ove Odluke smatraju se: poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.

Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se pretežitim dijelom koristi u tu svrhu.

Poslovnom prostorijom smatra se jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi, koje su namijenjene obavljanju poslovne djelatnosti i koje, u pravilu, čine građevinsku cjelinu i imaju zaseban glavni ulaz.

Garaža je prostor za smještaj vozila.

Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u garaži.

Garaža i garažno mjesto mogu se isključivo koristiti za smještaj vozila i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

 

II. NAČIN I UVJETI DAVANJA U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

 

Članak 3.

 

Poslovni prostor u vlasništvu Grada Hvara, te pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Hvara daje se u zakup putem javnog natječaja: prikupljanjem pismenih ponuda ili javnim nadmetanjem (licitacijom).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Grad Hvar, te pravna osova u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Hvara, ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, zakupodavac će sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme – ne dulje od 5 godina.

Odluku o ponudi iz stavka 3. ovoga članka, za poslovni prostor u vlasništvu Grada Hvara donosi Gradsko vijeće, a za pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Hvara nadležno tijelo utvrđeno aktima te pravne osobe.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana, a zakupni odnos je prestao istekom roka na koji je ugovor sklopljen, zakupodavac će nakon stupanja u posjed tog poslovnog prostora raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u kojem početni iznos zakupnine ne može biti manji od iznosa zakupnine koji je ponuđen sadašnjem zakupniku iz stavka 3. ovoga članka, ako će se u prostoru nastaviti obavljanje iste djelatnosti.

 

Članak 4.

 

Prije donošenja odluke o raspisivanju natječaja obvezno je sačiniti zapisnik o stanju prostora. Zapisnik se sastoji od tehničkog opisa, foto dokumentacije i troškovnika radova koje je moguće priznati zakupniku. Radovi obuhvaćeni troškovnikom mogu se odnositi na konstruktivne elemente i temeljne instalacije sa cijenama izračunatim na osnovu standardne kalkulacije u građevinarstvu.

 

Članak 5.

 

Natječaj za zakup poslovnog prostora raspisuje Gradonačelnik Grada Hvara, temeljem Odluke o raspisivanju natječaja o zakupu poslovnog prostora koje donosi Gradsko vijeće.

Postupak natječaja, sukladno odluci Gradskog vijeća, provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja. Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja sastoji se od pet članova koje imenuje Gradsko vijeće.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik. Najpovoljnija ponuda u smislu ove Odluke je ponuda koja uz ispunjenje uvjeta natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Za pravne osobe u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Grada Hvara, odluku o raspisivanju natječaja, postupak natječaja, te odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi nadležno tijelo utvrđeno aktima te pravne osobe.

 

Članak 6.

 

Prava hrvatskih branitelja regulirana su člankom 6. stavak 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (‘NN”, broj: 174/04, 95/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 i 55/11).

 

Članak 7.

 

Ugovor o zakupu može se sklopiti samo na određeno vrijeme.

Protekom roka na koji je ugovor sklopljen isti prestaje važiti i za navedeni prostor ponovno se raspisuj e natječaj.

 

Članak 8.

 

Gradsko vijeće utvrđuje početnu cijenu zakupa za natječaj, namjenu prostora i rok na koji se prostor daje u zakup.

Gradonačelnik donosi odluku o visini zakupnine prema pripadajućoj zoni, površini i namjeni prostora.

 

Članak 9.

 

Namjenu poslovnog prostora utvrđuje Gradsko vijeće sukladno Odluci o korištenju poslovnih prostorija za određene vrste poslovnih djelatnosti u Gradu Hvaru («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 7/05).

 

III.   POSTUPAK PROVOĐENJA JAVNOG NATJEČAJA

 

Članak 10.

 

Na temelju odluke Gradskog vijeća javni natječaj objavljuje se na web stranici Grada Hvara, oglasnoj ploči Grada Hvara, na poslovnom prostoru koji se daje u zakup, a može i u dnevnom tisku i Narodnim novinama.

 

Članak 11.

 

Tekst javnog natječaja treba sadržavati slijedeće:

 1. adresu, namjenu i površinu poslovnog prostora,
 2. početni iznos zakupnine mjesečno po m2, odnosno visinu zakupnine godišnje za poslovnu zgradu,
 3. vrijeme na koje se poslovni prostor izdaje u zakup,
 4. vrijeme i mjesto provođenja javnog nadmetanja (licitacije), odnosno otvaranja pismenih ponuda,
 5. iznos jamčevine koju treba položiti svaki učesnik natječaja,
 6. rok za podnošenje pismenih ponuda za učešće u javnom natječaju, način predaje ponuda,
 7. odredbu da na javnom natječaju ne može učestvovati natjecatelj koji je zakupnik poslovnog prostora Grada Hvara koji ne ispunjava obveze iz ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjava,
 8. odredbu da je punomoćnik natjecatelja (fizičke ili pravne osobe) dužan najkasnije do održavanja javnog natječaja dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika), ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati natječaju,
 9. odredbu da je najpovoljniji ponudač dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja, sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor,

10.    druge posebne uvjete za sudjelovanje u javnom natječaju:

1. ovjereni preslik osobne iskaznice ili putovnice ukoliko je natjecatelj fizička osoba, te ovjerenu izjavu od javnog bilježnika da će otvoriti obrt u roku od 8 dana od dana kada bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj i dostaviti dokaz (obrtnicu) Gradu Hvaru,

2. ovjereni preslik rješenja o obrtu, izvod iz obrtnog registra ukoliko je natjecatelj obrtnik, presliku prijave poreza na dohodak odnosno poreza na dobit za posljednje razdoblje, BON-2, ne stariji od 8 dana,

3. ovjereni preslik izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, presliku prijave na dobit, BON-1, ne stariji od 8 dana, preslik rješenja Državnog zavoda za statistiku za pravne osobe,

11.    način provedbe natječaja.

 

Članak 12.

 

Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

a)        ime i prezime natjecatelja, njegovo prebivalište (za fizičke osobe OIB) odnosno naziv tvrtke ili obrta (OIB) sa sjedištem za pravne osobe i obrtnike,

b)       redni broj i adresu poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda,

c)        visinu ponuđene zakupnine,

d)       vrstu djelatnosti koju bi natjecatelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti,

e)        izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja ovjerenu od javnog bilježnika,

f)        ovjereni preslik osobne iskaznice ili putovnice ukoliko je natjecatelj fizička osoba, te ovjerenu izjavu od javnog bilježnika da će otvoriti obrt u roku od 8 dana od dana kada bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj i dostaviti dokaz (obrtnicu) Gradu Hvaru,

g)       ovjereni preslik rješenja o obrtu, izvod iz obrtnog registra ukoliko je natjecatelj obrtnik, presliku prijave poreza na dohodak odnosno poreza na dobit za posljednje razdoblje, BON-2, ne stariji od 8 dana,

h)       ovjereni preslik izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, presliku prijave na dobit, BON-1, ne stariji od 8 dana,

i)         preslik rješenja Državnog zavoda za statistiku za pravne osobe,

j)         original ili preslik dokaza da je natjecatelj uplatio jamčevinu,

k)       potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o. i Porezne uprave o podmirenim obvezama prema Gradu Hvaru, Komunalno Hvar d.o.o. i državnom proračunu, osim ne ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, ne starija od 8 dana,

l)         izjavu o prihvaćanju troškovnika radova.

 

Članak 13.

 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati natjecatelji koji su podnijeli pismene ponude.

Prije početka otvaranja pismenih ponuda, upoznaje se prisutne o uvjetima i postupku otvaranja ponuda. Nakon toga provjeravaju se ponude da li su upućene u propisanom roku i na odgovarajući način.

Kod otvaranja ponuda potrebno je za svaku pojedinu ponudu utvrditi da li je potpuna, jasna i data od osobe koja može učestvovati u natječaju.

Svi podaci o ponudama unose se u zapisnik.

Prisutni natjecatelji imaju pravo uvida u prispjele ponude.

Prigovori se mogu uputiti u pismenom obliku u roku od 3 dana nakon otvaranja pismenih ponuda. O prigovorima rješava tijelo ovlašteno za provođenje natječaja.

 

Članak 14.

 

Natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se jamčevina u roku od 8 dana nakon što se donese odluka o najpovoljnijoj ponudi. Natjecatelju čija je ponuda prihvaćena jamčevina će se uračunati u zakupninu za poslovni prostor.

 

Članak 15.

 

Ukoliko izabrani natjecatelj nakon završenog natječaja odustane od zakupa i to nakon donošenja odluke po kojoj je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine, natječaj će se ponoviti ili odabrati najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Članak 16.

 

Sa zakupnikom sklapa se ugovor o zakupu poslovnog prostora koji posebice sadrži:

 1. naznaku ugovornih strana,
 2. podatke o poslovnom prostoru i zgradi u kojoj se isti nalazi (mjesto u zgradi, površina u m2),
 3. djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
 4. iznos zakupnine,
 5. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi te zajedničkih usluga u zgradi i rok njihova plaćanja,
 6. rok predaje poslovnog prostora zakupniku,
 7. vrijeme na koje je ugovor sklopljen,
 8. rok u kojem je prostor potrebito staviti u funkciju,
 9. iznos drugih naknada te rokove njihovog plaćanja,
 10. odredbe o prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima,
 11. odredbu da zakupnik ne može vršiti preinaku poslovnog prostora bez prethodne pismene suglasnosti zakupodavca,
 12. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu,
 13. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpis ugovornih strana,
 14. zabrana davanja poslovnog prostora u podzakup,
 15. pretpostavke i način izmjene zakupnine.

 

Članak 17.

 

Ugovor o zakupu dostavlja se na potvrdu (solemnizaciju) privatnih isprava javnom bilježniku, a u svezi izvršnosti javnobilježničkog akta, što predstavlja izjavu obveznika (zakupnika) o tome da se na temelju tog akta može radi ostvarenja dužne činidbe ili ispražnjenja poslovnog prostora (naplate zakupnine) nakon dospjelosti obveze, neposredno provesti prisilno izvršenje, odnosno ispražnjenje.

 

Članak 18.

 

Prilikom primopredaje poslovnog prostora mora se sačiniti primopredajni zapisnik, te točno utvrditi stanje poslovnog prostora, odrediti radove, njihovu vrijednost i rokove potrebne za uređenje poslovnog prostora.

Primopredajni zapisnik sa tlocrtom prostora i troškovnikom uređenja sastavni je dio ugovora o zakupu.

 

IV. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA I PRESTANAK UGOVORA O ZAKUPU

 

Članak 19.

 

Na prava i obveze ugovornih strana i na prestanak ugovora o zakupu sukladno se primjenjuje Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (‘NN”, broj: 125/11) kao i Zakon o obveznim odnosima koji regulira ugovor o zakupu.

 

V. KUPOPRODAJA POSLOVNOGA PROSTORA

 

Članak 20.

 

Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje, na prijedlog Gradonačelnika, utvrđuje Gradsko vijeće, koji popis se javno objavljuje na oglasnoj ploči (vižjoli) Grada i na web-stranici Grada Hvara, a može u dnevnom tisku i Narodnim novinama.

Zahtjev za kupnju poslovnog prostora podnosi se u roku od 90 dana, od javne objave popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara. Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora donosi Gradsko vijeće odnosno Gradonačelnik ovisno o vrijednosti poslovnog prostora.

Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora donosi Gradonačelnik čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o kupoprodaji poslovnog prostora.

Pod kupoprodajom poslovnog prostora podrazumijeva se i prodaja suvlasničkog dijela na određenom poslovnom prostoru.

Predmetom kupoprodaje mogu biti i poslovni prostori, koji u smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («NN», broj: 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10 i 61/11) imaju svojstvo kulturnog dobra, pod uvjetima propisanim u tom zakonu.

 

Članak 21.

 

Poslovni prostor u vlasništvu Grada Hvara može se prodati sadašnjem zakupniku, koji je u zakupnom odnosu s Gradom Hvarom najmanje pet i više godina, koji uredno izvršava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema Gradu Hvaru i tvrtkamau vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada Hvara, odnosno sadašnjem zakupniku koji nema dugovanja prema državnom proračunu, Gradu Hvaru i tvrtkama u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada, te prema zaposlenicima i dobavljačima.

 

Članak 22.

 

Iznimno od odredbe članka 21. ove Odluke, pravo na kupnju poslovnog prostora može ostvariti zakupnik koji se nalazi u zakupnom odnosu sa Gradom Hvarom, u trajanju kraćem od pet godina, a koji je:

-        prije toga bio u zakupnom odnosu s Gradom, u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, ili

-        kao nasljednik obrtnika nastavio vođenje obrta ili kao član obiteljskog domaćinstva preuzeo obrt, a bio je u zakupnom odnosu u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, u koje vrijeme se uračunava i vrijeme zakupa njegova prednika, ili

-        morao napustiti poslovni prostor koji je koristio zbog povrata tog prostora u vlasništvo prijašnjem vlasniku, sukladno posebnom propisu, a do tada je bio u zakupu u neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, uz uvjet da sadašnji zakupnik nema dugovanja prema državnom proračunu, Gradu Hvaru i tvrtkama u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada, te prema zaposlenicima i dobavljačima.

 

Članak 23.

 

Na temelju Odluke Gradskog vijeća o kupoprodaji poslovnog prostora Gradonačelnik će u roku od 90 dana od dana donošenja odluke sklopiti ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora.

Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.

 

Članak 24.

 

Poslovni prostor prodaje se po tržišnoj cijeni. Tržišna cijena utvrđuje se prema cijeni koju poslovni prostor postiže ili može postići na tržištu u vrijeme prodaje i to: procjenom koju utvrđuje Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina Gradskog vijeća Grada Hvara ili ovlašteni sudski vještak građevinske struke, podacima nadležne porezne uprave.

 

Članak 25.

 

Plaćanje cijene poslovnog prostora može se ugovoriti odjednom ili obročnom otplatom, sukladno članku 36. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

 

 

 

Članak 26.

 

Poslovni prostor ne može se prodati fizičkoj ili pravnoj osobi koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, proračunu Grada Hvara i tvrtkama u vlasništvu i suvlasništvu Grada, zaposlenicima i dobavljačima, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

Pravo na kupnju poslovnog prostora ne može ostvariti zakupnik poslovnog prostora koji je prostor dao u podzakup ili je na temelju bilo koje druge pravne osnove prepustio korištenje poslovnog prostora drugoj osobi.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 27.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/10).

 

Članak 28.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLTTSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/12-01/07

URBROJ: 2128-01-02-12-01

Hvar, 27. ožujka 2012. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08 i 36/09), a sukladno članku 7. i 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi

 

ODLUKU

o sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Hvara (Hrvatska) i Grada Zsambeka (Hungary)

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se da je između Grada Hvara i Grada Zsambeka uspostavljeni prijateljski odnosi, započeta suradnja, posebno na području kulture i športa, te da se radi na uspostavljanju ekonomske razmjene između pojedinih interesnih grupacija obiju Gradova, sudjelovanjem na sajmovima i sličnim događanjima, tako da je potrebno razviti i intenzivirati suradnju, podijeliti iskustva i pomoći jedni drugima, dobiti ponude za projekte kako nacionalne tako i unutar Europske Unije, na način da se pokrene postupak bratimljenja dva grada.

 

Članak 2.

 

Tekst Sporazuma o suradnji između Grada Hvara i Grada Zsambeka sastavni je dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Hvara da potpiše Sporazum iz članka 2. ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/12-01/05

URBROJ: 2128-01-02-12-02

Hvar, 27. ožujka 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 128. stavak 1. podstavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 7. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46 sjednici održanoj 27. ožujka 2012. g., d o n o s i

 

ODLUKU

o prodaji nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Zahtjevu Mirka Petričevića iz Hvara, zastupanog po opunomoćeniku Darijani Godinović, odvjetnici iz Hvara, kojim traži otkup čest. zem. 3822/16, pašnjak površine 11 m2, upisane u zk. ul. 1955 k. o. Hvar, radi potrebe formiranja građevinske parcele,

u d o v o 1 j a v a   s e.

 

Članak 2.

 

Cijena nekretnine označene kao čest. zem. 3822/16 k. o. Hvar, površine 11m2, na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina Grada Hvara, utvrđuje se u iznosu od 200 EUR/m2, odnosno ukupna cijena za 11 m2 je 2.200,00 EUR.

 

Članak 3.

 

Grad Hvar, kao prodavatelj i Mirko Petričević zastupan po opunomoćeniku Darijani Godinović, odvjetnici iz Hvara, kao kupac s druge strane sklopit će ugovor o kupoprodaji.

 

Članak 4.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/12-01/34

Urbroj: 2128/01-02-12-2

Hvar, 27. ožujka 2012. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 128. stavak 1. podstavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj: 76/07 i 90/11) i članka 7. stavak 1. podstavak 5. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10 i 9/11), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. g., donosi

 

ODLUKU

o prodaji nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Grad Hvar prodaje nekretninu označenu kao čest. zem. 3842/19 k. o. Hvar, površine 150m2 Jerković Rozariji ud. Stjepana, iz Hvara, za 21/48 dijela,

Jerković Tončiju pok. Stjepana, iz Hvara, Glavica bb, zastupanom po punomoćniku Željku Šćepanoviću, odvjetniku iz Hvara, Groda bb, za 11/48 dijela i

Jerković Vedranu pok. Stjepana iz Hvara, za 16/48 dijela.

 

Članak 2.

 

Cijena nekretnine označene kao čest. zem. 3842/19 k. o. Hvar, površine 150 m2, na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina Grada Hvara određuje se u iznosu od 20 EUR/m2, odnosno ukupna cijena za površinu od 150 m2 je 3.000,00 EUR.

 

Članak 3.

 

Grad Hvar, kao prodavatelj i

 1. Jerković Rozarija ud. Stjepana, iz Hvara,
 2. Jerković Tonči, zastupan po punomoćniku Željku Šćepanoviću, odvjetniku iz Hvara
 3. Jerković Vedran pok. Stjepana, iz Hvara, kao kupci ad/: 1., 2. i 3.

sklopit će ugovor o kupoprodaji čest. zem. 3842/19 k. o. Hvar, sukladno ovoj Odluci.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njenog objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

Obrazloženje

 

U postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Starom Gradu, pod poslovnim brojem: IIP-274/08, Jerković Tonči iz Hvara, po svom punomoćniku Željku Šćepanoviću, odvjetniku iz Hvara obratio se pismenim podneskom Gradu Hvaru kojim predlaže Gradu Hvaru da prizna tužbeni zahtjev u ovom predmetu i na taj način omogući obitelji Jerković stečena prava u odnosu na čest. zem 3842/19 k. o. Hvar i vođenje daljnjih postupaka pred nadležnim tijelima radi upisa i uplane vlastitog objekta.

Kako u predmetu IIP-274/08 sudjeluju na strani tužitelja osim podnositelja zahtjeva Jerković Tončija i njegova majka Jerković Rozarija te njegov brat Jerković Vedran, to su u ovoj Odluci na strani kupca uključene sve tri osobe koje u postupku pred sudom imaju svojstvo tužitelja.

U istoj pravnoj stvari u kojoj Grad Hvar zastupa odvjetnik Jadran Franceschi iz Splita dostavljeno je pravno mišljenje odvjetnika Jadrana Franceschia kojim se predlaže predmet riješiti mirnim putem i to isplatom za čest. zem. 3842/19 k. o. Hvar.

Slijedom navedenog, a temeljem članka 128. stavak 1. podstavak 3. Zakona o prostornom uredenju i gradnji i članka 7. stavak 1. podstavak 5. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama, te sukladno Zapisniku Povjerenstva za procjenu nekretnina od 16. ožujka 2012. g., odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/09-01/01

Urbroj: 2128/01-02-12-08

Hvar, 27. ožujka 2012. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN», broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09 8/09, 1/11 i 2/11-­pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni PROGRAMA gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2012. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2012.godinu za Grad Hvar («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 10/11), u glavi VI- IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM, u članku 6. alineja 1.

«- izgradnja vodospreme MILNA -130.000,00 kuna«, briše se.

U istom članku alineja 2. mijenja se i glasi:

«- izgradnja i proširenje mjesnih mreža u 2012. godini – 250.000,00 kuna.«

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/11-01/143

URBROJ: 2128/01-02-12-02

Hvar, 27. ožujka 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11) i članka 26. Statuta Grrada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09 , 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora broj 3. u objektu tvrđavi Španjola-Fortica

 

Članak l.

 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Crradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u objektu tvrđavi Španjola-Fortica u Hvaru, označene kao čest. zgr.147 i čest. zem. 343/2 sve k.o. Hvar:

-     poslovni prostor broj 3., koji se sastoji od caffe bara s točionikom i spremištem površine 30,55 m2, te terasom kao vanjskim štekatom površine 180 m2, namjena prostora: ugostiteljska djelatnost – caffe bar.

U neposrednoj blizini caffe-bara nalazi se sanitarni čvor površine 35,62 m2.

 

Članak 2.

 

Rok trajanja zakupa je od dana sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke do 15. listopada 2012. godine.

 

Članak 3.

 

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor broj: 3. iznosi 1.200,00 kuna mjesečno.

 

Članak 4

 

Radno vrijeme poslovnog prostora broj 3. je kao radno vrijeme tvrđave Španjola- Fortica; a najkasnije do 01,00 sat sukladno Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 1/07, 4/07, 5/07, 4/11 i 5/11).

 

Članak 5.

 

Natječaj će se provesti prikupljanjem pismenih ponuda javnim nadmetanjem – licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak nadmetanja-licitacije, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara.

 

Članak 6.

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grrada Hvara i na web stranici Grada Hvara. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Grada i na web stranici Grada.

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/12-01/08

URBROJ: 2128-01-02-12-01

Hvar, 27. ožujka 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem odredbe članka 83. stavka 1. i stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN“, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i odredbe članka 26. stavka 1. alineje 8. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst) Gradsko vifeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2012. godine,

d o n o s i

 

ZAKLJUČKE-OČITOVANJA

povodom razmatranja Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (za 2. prethodnu raspravu)

 

I

 

Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko – dalmatinske županije (dalje IZDOP PP SDŽ) od 21.12.2010.g. započeo je postupak izrade i donošenja pete po redu IZD PP SDŽ nakon njegova donošenja na Županijskoj skupštini SDŽ od 24. 10. 2002.g.

Iz Nacrta prijedloga IZD PP SDŽ (ožujak 2012.g.) kojim je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje SDŽ (dalje: Zavod) otvorio drugu prethodnu raspravu o aktualnoj IZD PP SDŽ može se uočiti sljedeće:

1) uglavnom nisu valorizirane na odgovarajući način primjedbe i prijedlozi iz očitovanja jedinica lokalne samouprave (dalje: JLS) na otoku Hvaru dani u izvornoj raspravi o Studiji vrednovanja s prijedlogom mjera i kriterija za planiranje izdvojenih zona ugostiteljsko-turističke namjene unutar ZOP-a, kao ni na lani objavljeni Nacrt prijedloga IZD PP SDŽ.,

2) nije vidljivo na koji način su primijenjene odredbe iz članaka 7. do 13., članaka 60./4., članka 70., članka 71. i članka 48. do 53. Zakona o prostornom uredenju i gradnji («NN», broj: 76/07, 39/09, 55/11, 90/11), (dalje: ZPUG),

a) jer se Nacrt prijedloga Plana ne bazira ni na kakvim stručnim na demokratski način utvrđenim ciljevima koji bi bili posljedica bilo kakve pa i političke odluke. Primjetan je izostanak gospodarskih, demografskih, socioloških, prometnih i drugih stručnih podloga saznanja i istraživanja iz kojih bi se mogla provjeriti opravdanost prezentiranih rješenja, što je protivno članku 7. do 13., članku 58., članku 70. i članku 71. ZPUG, kao i članku 7. same Odluke o izradi ovih IZD PP SDŽ,

b) jer su primjetna veća odstupanja i od same Studije vrednovanja … na kojoj bi se imale osnivati ove IZD PP SDŽ, a za koju Studiju vrijedi sve gore navedeno, pri čemu se Zavod nije nikada očitovao na ozbiljne primjedbe 7LS stavljene na sadržaj te i takve Studije,

c) jer nisu izvršene ispravke tekstualnog i grafičkog dijela Plana na koje je u članku 5. stavku 7. i stavku 8. upozorila sama Odluka o izradi ovih IZD PP SDZ, poglavito u pogledu značaja obvezatnosti oblika i time granica građevinskih područja «ucrtanih» u grafičkom dijelu plana po PPUO/G,

d) jer nisu izvršene ispravke grešaka kod «preuzimanja» građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene iz PPUO/G u izvorni PP SDŽ iz 2002.g. sukladno članku. 5. stavku 10. Odluke o izradi ovih IZD PP SDŽ,

e) jer nisu ispravljene greške sadržane u prethodnim IZD PP SDŽ, a poglavito u onoj zadnjoj u odnosu na zatečena i novo osnivana građevinska područja u vezi sa zakonskim propisima,

f) jer je vidljivo da uglavnom nisu poštivane odredbe članka 48. do 53. ZPUG koje propisuju kriterije za planiranje građevinskih područja unutar ZOP-a,

g) jer su vidljiva i očigledna kršenja propisa iz članka 71./4. ZPUG obzirom na predlagano planiranje novih građevinskih područja,

h) jer je Nacrt prijedloga IZD PP SDŽ (članak 32/3 provedbenih odredbi) očito zloupotrijebio propis iz članka 60./4 ZPUG, obzirom da je sve elemente (položaj, vrsta, te najveći kapacitet i veličina) o kojima ovise karakteristike predlaganih građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene, a za koje su PPUO/G mogli propisati strože urbanističke kriterije ili ih uopće ne planirati – proglasio obvezom za PPUO/G, makar po zakonu to nije morao učiniti. Problem se posebno aktualizira, jer, kako je rečeno, nisu izvršene ispravke tekstualnog i grafičkog dijela plana na koje je u članku 5. stavku 7. i stavku 8. upozorila sama Odluka o izradi ovih IZD PP SDŽ, poglavito u pogledu značaja i obvezatnosti oblika i veličine, a samim time i granica građevinskih područja «ucrtanih» u grafičkom dijelu Plana po PPUO/G.,

i) jer je na isti način postupljeno u pogledu područja za marikulturu (članak 32./3. provedbenih odredbi),

j) jer su kao obvezna za PPUO/G (članak 32./3. provedbenih odredbi) proglašena protivno članku 71./3. ZPUG područja izdvojene manjene «jedinstvenog urbanističkog koncepta» kao i područja izdvojene «športske namjene» (pod kojim se terminima „provlači“ stambena, te turističko-ugostiteljska namjena), te izdvojena područja gospodarske namjene veća od 10 ha.

3) Jedinice lokalne uprave i samouprave na otoku Hvaru se protive ovakvom načinu nametanja rješenja predlaganim IZD PP SDŽ iz tri najvažnija razloga

a) ovakvo planiranje na razini PP SDŽ znači gotovo potpuno razvlašćivanje JLS u domeni prostornog planiranja, jer se ono u gospodarskim najvažnijim, a demografski najosjetljivijim segmentima u praksi svodi na prihvaćanje nametnutih rješenja iz PP SDŽ koja su za PPUO/G obvezatna, a k tome

b) još predlagana bez ikakvih stručnih, pa ni politički artikuliranih stavova i ciljeva, pa se

c) za većinu predloženih rješenja može tek nagadati što im je uzrok, a što cilj.

 

II

 

Ovi Zaključci-očitovanja stupaju na snagu danom donošenja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/11-01/12

URBROJ: 2128-01-02-12-10

Hvar, 27. ožujka 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 27. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12) te članka 14. i 16. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10 i 7/10), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27.ožujka 2012. godine , donosi

 

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 1.

 

Grad Hvar provesti će javni natječaj za davanje u zakup slobodnih javnih površina na rok od 3 godine i to na lokacijama:

 

1. ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Velog dardina do ulaza u dardin

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika,bižuterije i suvenira ili izrada i prodaja portreta

………………………………………. 2 mjesta (pozicija P-1 i P-2)

Početna cijena za:

- prodaju razglednica, slika,bižuterije i suvenira: 3.000,00 kn/godišnje

- za izradu i prodaju portreta …….. 500,00 kn/godišnje

 

2. ROTONDOLA

SMJEŠTAJ: polukružno na platou Rotondole

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

………………………………………….. 3 mjesta (pozicija 2, 3 i 5)

Početne cijene za:

- prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira 1.000,00 kn/godišnje

- prodaju poljoprivrednih

proizvoda …………………………………. 500,00 kn/godišnje

 

3. KUPALIŠTE

SMJEŠTAJ: nasuprot južnog ulaza u hotel “Amfora”

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije ,suvenira, sladoleda, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), voće i povrće, potrepštine za plažu…………

…………………………………………… 3 mjesta (pozicija 1,2 i 3)

Početne cijene za:

- prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu      2.000,00 kn/godišnje

- prodaju poljoprivrednih

proizvoda…………………………………. 500,00 kn/godišnje

- prodaju sladoleda ………………..  1.000,00 kn/godišnje

- prodaju voća i povrća ……………..  500,00 kn/godišnje

 

4. UVALA KRIŽA

SMJEŠTAJ: na javnoj površini ispred depadansa hotela “Dalmacija” te ispred zida maslinika Franjevačkog samostana

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika,bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda( pčelinji proizvodi, eterična ulja,autohtono ljekovito bilje), sladoleda, pult za prodaju palačinki 1 mjesto (pozicija 3)

Početne cijene za:

- prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu      2.000,00 kn/godišnje

- prodaju poljoprivrednih

proizvoda………………………………….. 500,00 kn/godišnje

- prodaju sladoleda ………………..  1.000,00 kn/godišnje

- pravljenje i prodaju palačinki  1.000,00 kn/godišnje

 

5. KRIŽNA LUKA

SMJEŠTAJ: uz zapadni rub ceste iznad žala

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja sladoleda, voća i povrća (isključivo otvoreni metalni i drveni pult sa tendom), prodaja tiskovina, iznajmljivanje motorkotača……………………………………………………………..

……………………………………………… 2 mjesta (pozicija 2 i 3)

Početne cijene za:

-prodaju sladoleda………………….. 1.000,00 kn/godišnje

-prodaju voća i povrća ………………. 500,00 kn/godišnje

-prodaju tiskovina …………………. 5.000,00 kn/godišnje

-iznajmljivanje motorkotača …… 1.500,00 kn/godišnje

 

6. DOLAC II

SMJEŠTAJ: zapadno i sjeverno od Autobusnog kolodvora

SADRŽAJ I KAPACITET: bankomat

…………………………………………………. 1 mjesto (pozicija 5)

Početna cijena ………………………. 30.000,00 kn/godišnje

 

7. BUKAINKA

SMJEŠTAJ: Ulica Šime Tome Buzolića 9

SADRŽAJ I KAPACITET : iznajmljivanje motorkotača, prodaja sladoleda i bezalkoholnih pića

……………………………………………… 2 mjesta (pozicija 1 i 2)

Početna cijena ………… 1.000,00 kn/godišnje po mjestu

 

8. MILNA 1

SMJEŠTAJ: kraj telefonske govornice

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja tiskovina, prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono Ijekovito bilje)………………………………………………………………………………

……………………………………………… 2 mjesta (pozicija 3 i 4)

Početna cijena za :

-prodaju tiskovina …………………  3.000,00 kn/godišnje

-prodaju prehrambenih

proizvoda …………………………………  500,00 kn/godišnje

-prodaju poljoprivrednih

proizvoda…………………………………. 500,00 kn/godišnje

 

9. MILNA 2

SMJEŠTAJ: na javnoj površini na ulazu u Milnu sa desne strane

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, potrepštine za plažu

…………………………………………………. 1 mjesto (pozicija 2)

Početna cijena:………………………… 1.000,00 kn/godišnje

 

Temeljem ovog Zaključka, Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se provesti putem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama. Povjerenstvo za javne površine otvara ponude i odabire najpovoljnijeg ponudača.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/12-01/100

URBROJ: 2128/01-02-12-01

Hvar, 27. ožujka 2012. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («NN», broj: 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10 i 61/11) i članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine označene kao čest. zgr. 318 /2 i 320/1 zk. ul. 885

k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Marije Kovačević, udata Vandecaseyn, kći Marka iz Hvara, zastupana po punomoćniku Darijani Godinović, odvjetnici iz Hvara, od 13. veljače 2012. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnine označene kao čest. zgr. 318/2 kuća površine 22 m2 i čest. zgr. 320/1 zidina površine 36 m2 zk. ul. 885 k.o. Hvar, za iznos kupoprodajne cijene od 180.000,00 EUR-a, protuvrijednost u kunama prema prodajnom tečaju Splitske banke d.d. na dan isplate.

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti ugovor Gradu Hvaru.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/12-01/23

URBROJ: 2128-01-02-12-03

Hvar, 27. ožujka 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 90. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj: 87/08) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o. za zaduženje podizanjem kredita za nabavu autodizalice

 

I.

 

Ovim Zaključkom daje se suglasnost trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o. za zaduženje podizanjem kredita kod poslovne banke za nabavu rabljene auto dizalice marke

LIEBHERR LTM 1030/2, nosivost 35 tona, starost 10-15 godina.

Za nabavu auto dizalice provesti će se postupak javne nabave, a procijenjena vrijednost javne nabave je 750.000,00 kuna.

 

II.

 

Kredit se može podići najviše do iznosa od 100.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti za kupnju auto dizalice iz točke I. ovog Zaključka.

 

III.

 

Ovlašćuje se Ante Buzolić, direktor Nautičkog centra Hvar d.o.o., da temeljem ovog Zaključka sklopi ugovor o kreditu.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/12-01/06

URBROJ: 2128/01-02-12-02

Hvar, 27. ožujka 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst) i članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN”, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-prošićeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj dana 27.ožujka 2012.godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2011. godinu

 

Članak 1.

 

Ne prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2011.godinu, Klasa: 363-01/12­-01/35, urbroj: 2128/01-01/1-12-01 od 16. ožujka 2012. godine.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/12-01/35

Urbroj: 2128/01-02-12-02

Hvar, 27. ožujka 2012.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst) i članka 28. Stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN”, broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-prošićeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2011. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2011. godinu, Klasa: 363-01/12­-01/36, urbroj: 2128/01-01/1-12-01 od 16. ožujka 2012.godine.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/12-01/36

Urbroj: 2128/01-02-12-02

Hvar, 27. ožujka 2012. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Studije izvedivosti i Dijagnostike mogućnosti i potreba za izgradnju poslovne zone Stanišće-Martinovik Grad Hvar

 

I.

 

Prihvaća se Studija izvedivosti izgradnje Poslovne zone Stanišće-Martinovik Grad Hvar i Dijagnostika mogućnosti i potreba za izgradnju Poslovne zone Stanišće-Martinovik Grad Hvar, izrađena od tvrtke MICRO projekt d.o.o. iz Stobreča, Stepinčeva 38.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/12-01/22

URBROJ: 2128-01-02-12-02

Hvar, 27. ožujka 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 3 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2012. godini i Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2012. godini

 

I.

 

Prihvaća se Program mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2012. godini i Plan provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2012. godini.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 500-01/12-01/27

URBROJ: 2128-01-02-12-02

Hvar, 27. ožujka 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/05 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izviješća o radu Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

 

I.

 

Prihvaća se Izviješće o radu Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja za period od 13. srpnja 2010. godine do 20. listopada 2011. godine.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 342-01/12-01/05

URBROJ: 2128-01-02-12-02

Hvar, 27. ožujka 2012.

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

u svezi meteorološke postaje u Hvaru

 

I.

                Gradsko vijeće Grada Hvara utvrđuje da se posljednje dvije godine broj djelatnika na meteorološkoj postaji u Hvaru smanjio čime je smanjen i opseg meteoroloških izvješća, te je time hvarska meteorološka postaja koja djeluje u kontinuitetu više od 150 godina, te spada među najstarije u Europi, dovedena na funkcionalnu razinu postaja osnovanih tek nedavno. Takav opseg rada meteorološke postaje Hvar nije primjeren ni njenoj povijesnoj ulozi ni renomeu Grada Hvara kao značajne turističke destinacije.

 

II.

 

Zahtjeva se od Državnog hidrometeorološkog zavoda da održi razinu rada i mjerenja meteorološke postaje Hvar kakva je bila prije spomenutog smanjenja broja djelatnika.

 

III.

 

Nalaže se Gradonačelniku Grada Hvara, kao izvršnom tijelu, da stupi u kontakt s predstavnicima Državnog hidrometeorološkog zavoda, te poduzme sve potrebne radnje kako bi se funkcioniranje meteorološke postaje Hvar vratilo na prijašnju razinu.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/12-01/08

URBROJ: 2128/01-02-12-01

Hvar, 27. ožujka 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

ZORAN SANSOVIĆ iz Hvara, imenuje se za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o. iz Hvara.

 

II.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Naurički centar Hvar d.o.o., da temeljem ovog zaključka donese potrebne odluke u skupštini društva, temeljem kojih će uprava Društva provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-07/11-01/03

URBROJ: 2128/01-02-12-03

Hvar, 27. ožujka 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

o proširenju školskih prostora Osnovne škole Hvar i Srednje škole Hvar

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara na 32. sjednici održanoj 15. veljače 2011. godine donijelo je Zaključak u svezi proširenja školskih prostora kojim je dalo podršku idejnom projektu proširenja školskih kapaciteta ispod predviđenog rukometnog igrališta na čest. zem. 3835/2 i dijelu čest. zem. 3839 k.o. Hvar, izrađen od ureda ovlaštenog arhitekta Marjana Kataneca d.i.a. iz Hvara, broj projekta 7/AI/10.

 

II.

 

Utvrđuje se da je unatoč nedvosmislenoj podršci Gradskog vijeća gore spomenutom projektu Gradonačelnik Grada uputio dopis županijskom Upravnom odjelu za prostorno uređenje s negativnim mišljenjem za izdavanje lokacijske dozvole, te usporio ishođenje lokacijske dozvole, a time i početak samog projekta.

 

 

III.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara ponovno daje podršku i suglasnost na projekt naveden u točki I. ovog Zaključka, za koji su u Proračunu Grada Hvara za 2012. godinu osigurana inicijalna sredstva, jer je to projekt od iznimne važnosti za razvoj školstva u Gradu Hvaru i na otoku Hvaru, te se smatra jednim od prioritcta Grada.

 

IV.

 

Ne provođenje projekta proširenja školskih prostora, u najkraćem mogućem vremenu, dovodi u pitanje opstojnost srednjoškolskog obrazovanja u Gradu Hvaru u ovakvom obimu, stoga Gradsko vijeće nalaže Gradonačelniku, kao izvršnom tijelu Grada, da izda suglasnost na lokacijsku dozvolu za predmetni projekt, te logistički i financijski podrži projekt.

 

V.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01 /12-01/41

URBROJ: 2128/01-02-12-01

Hvar, 27. ožujka 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

u svezi traženja odgovora organizatora peticije «Pravo na dostojanstvo grada»

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara na 38. sjednici održanoj 27. rujna 2011. godine donijelo je Zaključak u svezi peticije građana Grada Hvara „Pravo na dostojanstvo grada“ kojim je dalo podršku zahtjevima građana u svezi pretjerane buke u Hvaru tijekom Ijetnih mjeseci, te ponovno kao predstavničko tijelo daje podršku zahtjevima u peticiji.

 

II.

 

Utvrđuje se da Gradonačelnik Grada Hvara, temeljem svog prijedloga kojeg je prihvatilo Gradsko vijeće, nije organizirao sastanak s nadležnima u Državnom inspektoratu kojim bi se potaklo promptno postupanje inspektora u provođenju zakona i gradskih odluka.

Takoder se utvrđuje da nije bilo prijedloga za izmjenu odluka Gradskog vijeća glede rada ugostiteljskih objekata.

 

III.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara ponovno traži od nadležnih državnih tijela:

-          Državnog inspektorata

-          Sanitarne inspekcije

-          Policije

da obavljaju svoj posao i postupaju sukladno Zakonu o zaštiti od buke, Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakonu o javnom redu i miru i odgovarajućim odlukama Gradskog vijeća.

 

IV.

 

Gradsko vijeće ponovno zahtjeva da Gradonačelnik postupa u skladu s odlukama Gradskog vijeća, te uskrati izdavanje rješenja o produženom radnom vremenu kršiteljima zakona i odluka, a iskoristi svoje ovlasti za skraćenje radnog vremena kršiteljima zakona i gradskih odluka.

 

V.

 

Ovaj Zaključak, poslati na slijedeće adrese:

 1. MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Uprava za sanitarnu inspekciju

Branimirova 183, 10 000 Zagreb

 1. DRŽAVNI INSPEKTORAT REPUBLIKE HRVATSKE

Središnji ured

Petračićeva 4, 10 000 Zagreb

 1. POLICIJSKA POSTAJA HVAR

Dolac bb, 21 450 Hvar

 

VI.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 210-01/11-01/09

URBROJ: 2128/01-02-12-06

Hvar, 27. ožujka 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka. 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

u svezi zakupa i rada objekta Veneranda

 

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara utvrđuje da Gradonačelnik Grada Hvara, kao izvršno tijelo, nije izvršio slijedeće zaključke Gradskog vijeća u svezi objekta Veneranda:

-          Zaključak od 18. lipnja 2010. godine, u svezi bespravnih radova i devastaciji objekta Veneranda,

-          Zaključak Gradskog vijeća u svezi aneksa na Ugovor o zakupu objekta Veneranda, od 29. srpnja 2010. godine,

-          Zaključak Gradskog vijeća u svezi neizvršenja zaključaka o zakupu objekta Veneranda, od 12. srpnja 2011. godine.

Kako se od donošenja navedenih Zaključaka nisu promijenile okolnosti, Gradsko vijeće ponovno utvrđuje:

-          da nisu sanirane štete na objektu Veneranda i uklonjene bespravne nadogradnje,

-          da nije potpisan aneks Ugovora,

-          da nije pokrenut postupak raskida Ugovora.

 

II.

 

Neprovođenjem gore navedenih zaključaka Gradu Hvaru se nanosi enormna materijalna šteta višemilijunskih iznosa, kroz umanjene prihode Gradskog proračuna i buduće troškove sanacije objekta Veneranda, kao i kroz moguće sudske troškove.

 

III.

 

Gradsko vijeće ponovno insistira na hitnom izvršenju Zaključka u svezi bespravnih radova i devastaciji objekta Veneranda od 18. lipnja 2010. godine, te utvrđuje da izvršno tijelo Grada ­Gradonačelnik nije poduzeo nikakve radnje kako bi se taj Zaključak realizirao. Iako je Gradsko vijeće ustvrdilo da se na objektu Sv. Veneranda, koji je vlasništvo Grada Hvara i zaštićeni spomenik kulture, izvode bespravni radovi i devastacija objekta, ni Gradonačelnik kao izvršno tijelo Grada, ni nadležne državne institucije nisu reagirale adekvatno ozbiljnosti situacije, te spriječile izvođenje daljnjih radova, koji predstavljaju kazneno djelo.

Još jednom se traži očitovanje svih nadležnih institucija o poduzetim radnjama u proteklom periodu, te aktivno uključivanje Gradonačelnika, kao izvršnog tijela Grada, u dovodenju objekta Veneranda u stanje prije izvršenih bespravnih radova.

 

IV.

 

Gradsko vijeće ponovno utvrđuje da obveze iz Ugovora o zakupu poslovnog prostora Veneranda zakupoprimac nije izvršio, da nije potpisan predviđeni aneks Ugovora, te se za najam objekta plaća smiješnih 500 eura godišnje. Nalaže se Gradonačelniku da hitno pokrene zakonski postupak za raskid Ugovora kako bi se barem smanjila šteta koja se nanosi Gradu.

 

V.

 

Temeljem prosvjeda građana i poslovnih subjekata, koji se žale na buku u noćnim satima kojoj je izvor Veneranda, Gradsko vijeće također utvrđuje da ugostiteljski objekt Veneranda, koji se nalazi u prostoru u vlasništvu Grada, ne posluje u skladu s propisima kojima se regulira ugostiteljska djelatnost, te se učestalo krši Zakon o zaštiti od buke, te niz gradskih odluka.

Zahtjeva se od Gradonačelnika, kao izvršnog tijela Grada i svih nadležnih tijela, da poduzmu sve potrebne mjere kako bi se onemogućio nezakonit rad objekta Veneranda i spriječilo remećenje javnog reda i mira u noćnim satima.

 

VI.

 

Ovaj Zaključak, kao i sve prethodne navedene u točki I. poslati na slijedeće adrese:

 1. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb

n/r Ranko Ostojić, ministar

 1. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Policijska uprava Splitsko-dalmatinska

Trg hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split

n/r Ivica Tolušić, načelnik

 1. MINISTARSTVO KULTURE

Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

n/r Prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, ministar

 1. UPRAVA ZA ZAŠTTI’U KULTURNE BAŠTINE

Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

n/r Miljenko Domijan, glavni konzervator

 1. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

Vinogradska 25, 10 000 Zagreb

 1. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO SPLIT

Gundulićeva 29a, 21 000 Split

n/r Michele Squiccimarro, Županijski državni odvjetnik

 1. DRŽAVNI INSPEKTORAT REPUBLIKE HRVATSKE

Središnji ured, Petračićeva 4, 10 000 Zagreb

 

VII.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/10-01/30

URBROJ: 2128/01-02-12-16

Hvar, 27. ožujka 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj: 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka. 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

u svezi financiranja radio postaje Free For radio

 

 

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj 6. srpnja 2010. godine donijelo je Zaključak u svezi Free For radija kojim je dalo podršku radu lokalne radio postaje. U navedenom je Zaključku naznačeno da će Grad davati financijsku potporu radu lokalne radio postaje.

 

II.

 

Gradsko vijeće utvrđuje da je Free For radio, koji je u posrednom vlasništvu Grada Hvara, ispunjava očekivanja građana Grada, civilnih, društvenih i crkvenih struktura, te značajno pridonosi poboljšanoj informiranosti u Gradu Hvaru. Posebno se ističe zadovoljstvo redovitim praćenjem rada Gradskog vijeća i Gradske uprave.

 

III.

 

Iako su u 2011. godini u proračunu bila predviđena sredstva za promidžbu, te je postignut međustranački dogovor o financiranju Free For radija za praćenje rada Gradskog vijeća i Gradske uprave, isplaćena je samo 1/3 sredstava, što znači da Gradonačelnik Grada Hvara kao izvršitelj proračuna, nije ispoštovao utvrđene i dogovorene obveze.

U Proračunu za 2012. godinu su predviđena sredstva za promidžbu rada Gradskog vijeća, ali još uvijek nisu isplaćena sredstva Free For radiju, iako lokalna postaja redovito prati sve sjednice Gradskog vijeća i sve druge bitne događaje u Gradu Hvaru.

 

IV.

 

Gradsko vijeće nalaže Gradonačelniku da s Centrom sedam d.o.o. koji je nositelj koncesije za emitiranje Free For radija, sklopi ugovor o praćenju sjednica Gradskog vijeća i rada Gradske uprave za 2012. godinu u visini iznosa predviđenog proračunskom stavkom za promidžbu rada Gradskog vijeća, te isplati zaostale neisplaćene iznose. Rok za izvršenje ovog zaključka je 15 dana.

 

V.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 032-01/10-01/04

URBROJ: 2128/01-02-12-03

Hvar, 27. ožujka 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Nakon izvršenog uspoređivanja utvrđena je pogreška u Planu o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata objavljenog u „Službenom glasniku Grada Hvara” broj 1/12 od 15. veljače 2012.godine, te se daje

 

 

ISPRAVAK

 

U točci 7. umjesto „KAPACITET: ukupno………4″ treba pisati „KAPACITET: ukupno……5″

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/12-01/74

URBROJ: 2128/01-02-12-2

Hvar, 27. ožujka 2012. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), čl. 35.Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 05/09, 07/09, 08/09, 01/11- pročišćeni tekst i 02/11) i čl. 95. Zakona o proračunu („NN“, broj: 87/08), u predmetu poticaja u poljoprivredi, Gradonačelnik Grada Hvara dana 23. veljače 2012.g. donosi slijedeći

 

PROGRAM POTICANJA

SADNJE NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA

za prvu godinu sadnje vinove loze, maslina, lavande i drugog aromatičnog bilja, te tradicionalno uzgajanog voća na području Grada Hvara za 2012. g.

 

1. UVOD

 

Sadržaj toč.l.-uvod, toč.2.-značajke i toč.3.-ciljevi Programa poticanja sadnje novih višegodišnjih nasada…za 2006.g. («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 01/06) aktualan je i danas tako da se nastavlja namjera Grada u poticanju sadnje novih višegodišnjih nasada.

 

2. PODIZANJA NASADA I FINANCIRANJE

 

Za Grad Hvar je cijeneći teže uvjete gospodarenja na poljoprivrednom otočkom zemljištu iznimno važno intenziviranje poljoprivredne proizvodnje podizanjem novih višegodišnjih nasada i to prvenstveno vinove loze, masline, lavande i drugog aromatskog bilja, te na ovim prostorima tradicionalno uzgajanog voća.

Grad Hvar će nastojati podržati ukupni interes poljoprivrednih proizvodača, te su Proračunom u 2012.g. planirana ukupna sredstva u iznosu od 100.000,00 kn (u istom omjeru Grad i Županija). Ukoliko dode do smanjenja Županijskih sredstava utoliko će se smanjiti i sredstva Grada, te može doći do izmjene ukupnog iznosa sredstava za subvencioniranje.

Financijska konstrukcija realizacije Programa razumijeva udruživanje sredstava Grada Hvara sa sredstvima Splitsko-dalmatinske županije kao nositeija programa na razini Županije, te poljoprivrednog proizvodača (fizičke i pravne osobe) kao korisnika na paritetnim osnovama od po 1/3 svaki.

Grad Hvar i Splitsko-dalmatinska županija zaključuju poseban ugovor o suradnji na izvršavanju predmetnog programa.

Grad Hvar će kao sunositelj Programa s krajnjim korisnikom zaključiti ugovor o međusobnim obvezama za kupnju sadnica pri čemu se obvezuje korisniku na njegov račun refundirati sredstva po plaćenom računu (s otpremnicom i deklaracijom) od dobavljača u visini 2/3 fakturirane vrijednosti sadnica, a najviše u iznosu od 10.000,00 kn po korisniku. Po ovoj osnovi poljoprivrednici – korisnici sudjeluju sa 1/3 fakturirane vrijednosti sadnica.

 

3. POSTUPAK

 

3.1. Povjerenstvo

 

Grad Hvar putem Povjerenstva za poljoprivredu vrši prikupljanje prijava korisnika, odobravanje i praćenje ostvarivanja poticaja.

Povjerenstvo za poljoprivredu ima šest članova i to:

 1. Šime Kovačević pok. Šimuna iz Hvara, predsjednik
 2. Dragutin Jeličić iz Brusja, član,
 3. Duje Tudor iz Milne, član,
 4. Tonči Petrić iz Velog Grablja, član
 5. Nikša Zaninović iz Svete Nedjelje, član
 6. Stanislav Štambuk, dipl.agr., član

Povjerenstvo za poljoprivredu Grada Hvara ima pravo nadzora nad provedbom sadnje nasada 3 (tri) godine od dana uplate poticajnih sredstava u korist poljoprivrednika.

Poljoprivrednik je dužan ispuniti tražene uvjete i izvršiti radove predviđene troškovnikom prema pravilima struke, pa prije isplate potpore Povjerenstvo utvrđuje da je korisnik uredno pripremio zemljište za sadnju ili da je isto sukladno podnesenom troškovniku/elaboratu.

Povjerenstvo može zatražiti usluge HZPSS. Troškovi rada Povjerenstva padaju na teret Grada Hvara.

 

a. Poziv za podnošenje prijava

 

Korisnici poticaja pozivaju se radi podnošenja prijava putem javnog poziva koji se objavljuje na oglasnoj ploči Grada i oglasnim pločama naselja Brusje, Velo Grablje, Milna i Sveta Nedjelja.

Rok za podnošenje prijava je do 15. ožujka 2012. g.

Sadržaj ugovora o provedbi kao i javnog poziva prilog je ovom Programu i čine njegov sastavni dio.

 

b. Uvjeti za podnošenje prijava i sadržaj prijave

 

Budući korisnici potpora za poticanje sadnje novih nasada ove godine mogu biti SAMO oni korisnici čije su površine zemljišta upisane u ARKOD, te su dužni ispunjavati i slijedeće uvjete:

-   upis u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, registar trgovačkog suda ili obrtni registar

-   posjed/vlasništvo zemljišta ili ugovor o zakupu ili ugovor ortakluku na rok ne kraći od 10 godina ovjeren od javnog bilježnika

-   kopija katastarskog plana s označenom parcelom za nasad

-   troškovnik/elaborat o podizanju nasada ovjerena od HZPSS za troškove koji nisu nabava sadnica

-   izjavu da se obvezuje izvršiti podizanje nasada po troškovniku/elaboratu ako na njemu temelji zahtjev

-   pozitivan BON2 za pravnu osobu

-   plaćen račun dobavljača za nabavu sadnica s otpremnicom i deklaracijom o robi nabavljenoj posredstvom nositelja ili po najpovoljnijoj od najmanje tri pribavljene ponude za istu vrstu robe

-   potvrde o podmirenju svih javnih obveza ne starijih od 30 dana

-   plaćen račun dobavljača roba, usluga i radova iz troškovnika/elaborata o podizanju nasada u 1. godini po najpovoljnijoj od najmanje tri pribavljene ponude

-   zasađivanje najmanje 0,1 ha (vinova loza), 0,25 ha (levanda) i 0,5 ha (maslina i voćke)

-   sadnja najmanje 500 trsova vinove loze ili 30 stahala maslina odnosno voća

-   vrijeme sadnje: studeni 2011./ožujak 2012.g.

-   nalaz Povjerenstva da je korisnik uredno proveo pripremu zemljišta za sadnju i valjanosti troškovnika/elaborata

-   izjavu da potpisom na prijavi potvrđuje svoju suglasnost s odredbama ovog Programa, da su podneseni podaci istiniti, da dopušta nadzor nad korištenjem primljenih sredstava, da će prethodno s nositeljem zaključiti ugovor o financiranju nabave sadnica.

-   da u slučaju odustanka od sadnje, smanjenja površina ili količine sadnica, odnosno neprovedbe sadnje i obrade u prvoj godini prema pravilima struke, vrati primljena sredstva uz obračun propisanih zateznih kamata.

 

c. Raspolaganje sredstvima

 

Ako se planirana sredstva nositelja programa ne iscrpe po pozivu Gradonačelnik Grada Hvara će posebnom odlukom na prijedlog Povjerenstva preostala namjenska sredstva na računu proračuna Grada Hvara dodijeliti prijavljenim korisnicima i za druge troškove podizanja nasada koji imaju pokriće u plaćenim računima po najpovoljnijoj od tri ponude za istovrsnu robu, radove ili usluge i to u visini od 1/3 fakturne cijene.

Ako u odnosu na podnesene zahtjeve ne bude dovoljno sredstava Gradonačelnik Grada Hvara će posebnom odlukom na prijedlog Povjerenstva proporcionalno smanjiti iznos subvencioniranih sredstava, s time da iznos subvencioniranih sredstava po korisniku ne može iznositi manje od 800,00 kn (pokriće troškova dokumentacije i dr.).

Odobrena sredstva se mogu doznačiti korisniku najkasnije do 31. listopada 2012.g. Prednost za dodjelu sredstava nositelja ima nabava sadnog materijala.

 

4. Ovaj Program se objavljuje na oglasnoj ploči Grada.

5. Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 320-01/12-01/03

Urbroj: 2128-01-01/1-12- l

Hvar, 23. veljače 2012.god.

GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima………………………………………………………………….. 25
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju i zakupu javnih površina……………………………………………. 26
 3. Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
 4. Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Hvara (Hrvatska) i Grada Zsambeka (Hungary)………… 30
 5. Odluka o prodaji nekretnine izravnom pogodbom radi formiranja građevinske parcele…………………………. 30
 6. Odluka o prodaji nekretnine izravnom pogodbom…………………………………………………………………………… 31
 7. Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2012. godinu za Grad Hvar………………………………………………………………………………………………………….. 31
 8. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora broj 3. u objektu tvrđavi Španjola –Fortica          32
 9. Zaključci-očitovanja povodom razmatranja Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko dalmatinske županije (za 2 predhodnu raspravu)………………………………………………………………………………………………………………… 32
 10. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina……………………………………………….. 33
 11. Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa nekretnine…………………………………………………………… 34
 12. Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o.za zaduženje podizanjem kredita za nabavu auto dizalice……………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
 13. Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2011. godinu za Grad Hvar………………………………………………………………. 35
 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2012. godinu za Grad Hvar………………………………………………………………. 35
 15. Zaključak o prihvaćanju Studije izvedivosti i dijagnostika mogućnosti i potreba za izgradnju poslovne zone Stanišće -Martinovik -privitak CD……………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
 16. Zaključak o prihvaćanju Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara za 2012. godinu i Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara za 2012. godinu………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja………………………………. 36
 18. Zaključak u svezi meteorološke postaje u Hvaru……………………………………………………………………………… 37
 19. Zaključak o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o………….. 37
 20. Zaključak o proširenju školskih prostora Osnovne škole Hvar i Srednje škole Hvar……………………………. 37
 21. Zaključak u svezi traženja odgovora organizatora peticije gradana «Pravo na dostojanstvo grada»…………. 38
 22. Zaključak u svezi zakupa i rada objekta Veneranda………………………………………………………………………….. 38
 23. Zaključak u svezi financiranja radio postaje Free For radio……………………………………………………………….. 39
 24. Ispravak Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata…………………………………………………. 40

 

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

 1. Program poticanja sadnje novih višegodišnjih nasada za prvu godinu sadnje vinove loze, maslina, lavande i drugog aromatičnog bilja, te tradicionalno uzgajanog voća na području Grada Hvara………………………………………………………… 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus