Službeni glasnik – br. 01 / 2012

pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XIX.  BROJ 1.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 15. veljače 2012. godine                                 plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi

 

PROGRAM RADA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

ZA 2012. GODINU

 

UVODNI DIO

Gradsko vijeće Grada Hvara kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi program rada koji sadrži poslove i zadatke utvrđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Statutom Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11­ – pročišćeni tekst) i drugim pozitivnim zakonskim propisima.

Program rada treba smatrati otvorenim za sve prijedloge koje se odnose na nadležnost Gradskog vijeća, iako nisu obuhvaćene ovom Programom rada.

Radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik koji je nadležan za obavljanje izvršnih poslova jedinice lokalne samouprave, izravno će se uključiti u realizaciju svojih obveza iz ovog Programa. Nositelji poslova iz Programa, kao i ovlašteni predlagatelji obvezni su odgovarajuće materijale o kojima će raspravljati Gradsko vijeće pripremiti u predviđenim rokovima.

 

PROGRAMSKI DIO

 

I TROMJESJEČJE

 

 1. 1.     Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2012. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada, Služba za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, Služba za društvene djelatnosti i Služba tajništva Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: siječanj 2012. godine

2.   Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara za 2012.godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, DVD Hvar, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, Crveni križ-Gradsko društvo Hvar, Tajništvo grada Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: siječanj 2012. godine

3.   Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2012. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar, Hrvatske šume-Šumarija Hvar, Komunalno Hvar d.o.o. i Tajništvo grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2012. godina

4.   Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje nekretninama grada i Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: veljača 2012. godina

5.   Priprema turističke sezone – godine 2012. godine, Proslava 400 obljetnice Hvarskog kazališta

Nositelj izrade: Turistička zajednica Grada Hvara, Grad Hvar, Povjerenstvo za obilježavanje 400-te obljetnice hvarskog povijesnog kazališta

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2012. godine

6.   Program 51. Hvarskih ljetnih priredbi

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2012. godine

7.   Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: veljača 2012. godine

8.   Imovinsko pravni predmeti iz nadležnosti Gradskog vijeća

Nositelj izrade: Tajništvo Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: trajno

9.   Izbor i imenovanja radnih tijela Gradskog vijeća

Nositelj izrade: Odbor za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Gradonačelnik i Odbor za izbor i imenovanja

Rasprava: trajno

10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za postupke javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba, radova i usluga

Nositelj izrade: Tajništvo Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: trajno

11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2011. godinu, Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2012. godine

12. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: veljača 2012. godine

13. Odluka o uredenju prometa na području Grada Hvara

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2012. godine

14. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Martinovik-Stanišće

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2012. godine

15. Funkcioniranje zdravstvene službe na području Grada Hvara

Nositelj izrade i predlagatelj: Gradonačelnik, Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske Županije, Ispostava Hvar, Ustanova hitne medicinske pomoći, ordinacije u zakupu

Rasprava: ožujak 2012.godine

16. Prometna povezanost Grada Hvara (tematska sjednica)

Nositelj izrade i predlagatelj: Gradonačelnik i Odbor za unapređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa

Rasprava: ožujak 2012. godine

17. Zaključak o davanju javnih površina u zakup dosadašnjim korisnicima

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: veljača 2012. godine

18. Zaključak o potrebi izgradnje dodatnih prostora Srednje škole Hvar

Nositelji izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2012. godine

 

II TROMJESJEČJE

 

1.   Godišnji obračun Proračuna Grada Hvara za 2011. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: travanj-svibanj 2012. godina

2.   Izvješća o radu trgovačkih društava u vlasništvu-suvlasništvu Grada Hvara za 2011. godinu

Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o., Fontik d.o.o., Nautički centar Hvar d.o.o., Hvarski vodovod d.o.o., EKO-Hvar j.t.d.

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: svibanj 2012. godine

3.   Odluka o komunalnom redu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: travanj 2012. godine

 

III TROMJESJEČJE

 

1.   Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Hvara za razdoblje siječanj- lipanj 2011.g.

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2012. godine

2.   Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2012. godine

3.   Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Hvara

Nositelj izrade: Komisija za dodjelu javnih priznanja

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2012. godine

4.   Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2012. godinu (po potrebi)

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2012. godine

5.   Odluka o donošenju UPU Velo Grablje, UPU Zorače

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2012. godine

6.   Program kulturnih zbivanja u zimskom razdoblju u Gradu Hvaru

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Odbor za školstvo, kulturu i šport

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2012.godine

7.   Izvješće o stanju u školstvu (tematska sjednica)

Nositelj izrade: Osnovna škola Hvar, Srednja škola Hvar i Odbor za školstvo, kulturu i šport

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2012.godine

8.   Izvješće o stanju u športu (tematska sjednica)

Nositelj izrade: Športske udruge i Odbor za školstvo, kulturu i šport

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2012.godine

9.   Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara u školskoj godini 2012/2013.

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2012. godine

 

IV TROMJESJEČJE

 

1.   Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni 2012. godine

2.   Proračun Grada Hvara za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu ili Odluka o privremenom financiranju Grada Hvara za razdoblje siječanj- ožujak 2013. godinu, Odluka o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu ili Odluka o izvršenju Odluke o privremenom financiranju Grada Hvara za razdoblje siječanj- ožujak 2013.g.

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2012.godine

3.   Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2013. godinu

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada i Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2012. godine

4.   Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u športu za 2013. godinu

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2012. godine

5.   Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenje Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2013. godinu

Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2012.godine

6.   Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu, Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2012.godine

7.   Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2012. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2012. godine

8.   Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2013. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za financije i proračun, Služba za gospodarstvo i gospodarenje nekretninama grada, Služba za društvene djelatnosti i Tajništvo grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2012. godine

9.   Odluka o izradi UPU Dolac, UPU Križna luka, Odluka o donošenju UPU Brusje, UPU Milna

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2012. godine.

10. Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković», Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, Turističke zajednice Grada Hvara za 2012. godinu

Nositelj izade: javne ustanove i Turistička zajednica

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni-prosinac 2012. godine

11. Analiza turističke godine 2012., te izvješće i priprema turističke godine-sezone 2013.

Nositelj izrade: Turistička zajednica Grada Hvara, Gradonačelnik Grada Hvara i Odbor za razvoj i unapređenje turizma

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni 2012. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/12-01/03

URBROJ: 2128-01-02-12-01

Hvar, 14. veljače 2012.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 ) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), a na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara dostavljena od Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Hvara, Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi

 

SMJERNICE

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA HVARA U 2012. GODINI

 

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sastava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2012. godini.

Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:

 

1.)  Civilna zaštita (Zapovjedništvo zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara)

a)   U suradnji sa Područnim uredom DUZS-a u Splitu izvršiti edukaciju, osposobljavanje i uvježbavanje zapovjedništva zaštite i spašavanja i civilne zaštite,

b)   Ažurirati Procjenu ugroženosti od požara i Planove zaštite od požara, Plan mobilizacije, sukladno važećim propisima.

c)   osigurati materijalno tehničke pretpostavke za rad zapovjedništava.

 

2.)  Vatrogastvo

a)   Radovi na Vatrogasnom domu II faza u Hvaru, na lokaciji Dolac,

b)   nabava nove opreme u skladu s financijskim mogućnostima,

c)   dva člana DVD-a Hvar pohadaju Visoku školu za sigurnost, smjer zaštite od požara,

č)   održavanje postojeće opreme,

d)   uključenje u programe obuke za specijalnosti u organizaciji Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije,

e)   Ugovor sa Hrvatskim cestama, intervencije na državnoj cesti D 116 i tunelu «Dubovica-Selca»,

f)    Obuka operativne postrojbe DVD-a Hvar po Programu obuke za 2012. godinu,

g)   Zapošljavanje deset sezonskih vatrogasaca u razdoblju od 01.06.-30.09. 2012.godine,

i)    Zajedno sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Policijskom upravom Split ulaganje u sastav javnog uzbunjivanja i mogućnost aktivacije postojećih sirena iz vatrogasnog doma u Hvaru.

 

3)   Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti

a)   Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Split

-  suradnja stalno, a intervencija po pozivu, po potrebi,

-  osnovan punkt Hvar (formirana jedinica za intervenciju).

b)   Hitna medicinska pomoć i Dom zdravlja – Ispostava Hvar

-  suradnja, pripravnost i dežurstvo je stalno u Domu zdravlja-tzv. Alergološki centar u Hvaru, posebno u tijeku turističke sezone.

c)   Hrvatski Crveni križ- Gradsko društvo Hvar

-  U 2012. godini planira se održati 6 akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

-  Održavanje tečaja osposobljavanja iz prve pomoći za vozače.

-  Na nivou Hvara osposobiti pomladak Osnovne škole Hvar i Srednje škole Hvar (mladež) u pružanju prve pomoći, uslijediti će otočko natjecanje iz prve pomoći.

-  Oformljena je ekipa odraslih koja će biti osposobljena za pružanje prve pomoći u eventualnim katastrofama – elementarnim nepogodama.

-  U planu je tečaj osposobljavanja za spašavanje na moru – vodi, za realizaciju tečaja treba biti postignuta koordinacija između hotelskih kuća, turističkih zajednica, te otočkih gradova i općina.

-  U slučaju stradavanja pučanstva aktivisti Crvenog križa angažirati će se na smještaju ugroženih u prostorijama Osnovne škole Hvar.

-  Nabavka osnovnih živežnih namirnica osigurala bi se kod T.O. « IVAN» iz Hvara.

 

 

 

 

c)   Komunalno redarstvo Grada Hvara

-  Uz pomoć tvrtke Komunalno Hvar d.o.o. i građevinske operative sa područja Grada Hvara izvršiti saniranje ilegalnih deponija komunalnog otpada te postaviti table upozorenja o zabrani odlaganja komunalnog otpada na nedozvoljenim mjestima.

-  U suradnji sa DVD Hvar i Hvarskim vodovodom d.o.o. Jelsa vršiti snabdijevanje pučanstva pitkom vodom za naselja Malo Grablje, te Bruške uvale, te izvršiti potrebno čišćenje bunara.

d) Turistička zajednica Grada Hvara

-  Nabava propagandnog materijala (plakat, letak) u svezi zabrane paljenja vatre na otvorenom, te postava plakata na području Paklenih otoka, te ostalim nastanjenim i nenastanjenim uvalama na području Grada Hvara.

e)   Udruge građana za zaštitu i spašavanje – Lovačko društvo Hvar

-  Prema vlastitom Planu aktivnosti za 2012. godinu izvršiti akciju čišćenja zapuštenih i zaraslih puteva, obilježavanje staza u svrhu lakše prohodnosti i veće preglednosti.

f)    Nautički centar Hvar d.o.o., Aeroklub Stari Grad i Ronilački klub Pelegrin

-  suradnja stalno, intervencija po pozivu – po potrebi.

Za sve planirane aktivnosti obuhvaćene smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara u Proračunu Grada Hvara za 2012. godinu, planirana su financijska sredstva sukladno mogućnostima i zakonskim obvezama. (privitak tabela).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 214-01/11-01/12

URBROJ: 2128-01-02-12-02

Hvar, 14. veljače 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2012. GODINI

 

Rbr

OPIS POZICIJE

REALIZIRANO U 2011. god. (kn)

PLANIRANO ZA 2012. god. (kn)

1.

CIVILNA ZAŠTITA:

 • (stožeri zaštite i spašavanja, zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite, voditelji skloništa)
 • osiguravanje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju
 • izrada Procjena ugroženosti, Planova zaštite i spašavanja i Planova CZ
 • provođenje vježbi zaštite i spašavanja
 • nabava osobne i skupne opreme
 • obuka i osposobljavanje članova operativnih snaga

/

30.000

UKUPNO:

/

30.000

 

 

 

 

 

2.

VATROGASTVO:

 • Javne vatrogasne postrojbe, vatrogasne zajednice (županija/grad/općina), dobrovoljne vatrogasne postrojbe, vatrogasna zapovjedništva (županija/grad/općina)
 • potreba razvoja vatrogastva u dijelu materijalnog razvoja, organizacije djelovanja, osposobljavanja članstva uvježbavanja i drugih planiranih aktivnosti

1.430.000

2.030.000

UKUPNO:

1.430.000

2.030.000

3.

SKLONIŠTA:

 • Tekuće održavanje
 • tehnička kontrola
 • investicijsko održavanje

/

/

UKUPNO:

/

/

4.

HGSS, HRVATSKI CRVENI KRIŽ:

 • Sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti sustava ZiS-a

20.000

30.000

UKUPNO:

20.000

30.000

5.

OSTALE UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZiS (planinari, kinolozi, radioamateri, ronioci i dr.):

 • sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti sustava ZiS-a

/

/

UKUPNO:

/

/

6.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZIS REDOVITA DJELATNOST:Hitna pomoć. javno zdravstvo, socijalna služba, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i dr.) kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za ZiS

 • dogradnja i financiranje sposobnosti službi i pravnih osoba koje su posebno značajne za sustav ZiS-a

/

/

UKUPNO:

/

/

SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZiS:

1.450.000

2.090.000

*Realizacija sredstava može se iskazati i kroz godišnju analizu stanja sustava ZiS.

 

 

 

                Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14.veljače 2012. godine, donosi

 

ODLUKU

o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom započinje izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara (u daljnjem tekstu: PPUG ili prostorni plan).

 

Članak 2.

 

Odlukom o izradi izmjena i dopuna PPUG-a određuje se:

-   pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna PPUG-a,

-   razlozi za izmjene i dopune prostornog plana

-   obuhvat izmjena i dopuna,

-   ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna PPUG-a,

-   ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna PPUG-a,

-   popis stručnih podloga potrebnih za izradu izmjena i dopuna,

-   način pribavljanja stručnih rješenja,

-   vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga,

-   popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu izmjena i dopuna PPUG-a, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna ovog prostornog plana,

-   rok za izradu izmjena i dopuna, odnosno njegovih pojedinih faza,

-   zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja izmjena i dopuna PPUG-a,

-   izvori financiranja izrade izmjena i dopuna PPUG-a

 

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna PPUG Hvara

 

Članak 3.

 

Izrada i donošenje izmjena i dopuna PPUG-a Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/07) temelji se na:

-   člancima 26., 100. i 346. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)

 

 

 

 

 

 

 

Razlozi za izmjene i dopune prostornog plana

 

Članak 4.

 

Ovim Izmjenama i dopunama mijenjaju se tekstualni i grafički dio Prostornog plana uređenja Grada Hvara.

Nakon donošenja Prostornog plana uredenja Grada Hvara (travanj 2007.) stupio je na snagu novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji (srpanj 2007), te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (srpanj 2011), i Zakon o prostornom uređenju i gradnji (listopad 2011) kao i Izmjene i dopune Prostornog plana Splitsko dalmatinske županije (rujan 2007.), a u izradi su Izmjene i dopune Prostornog plana Splitsko dalmatinske županije, te je potrebno uskladiti PPUG Hvara s ovim dokumentima.

Osnovni razlozi za izmjene i dopune PPUG-a su sljedeći:

-   Usklađenje s izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (Sl. glasnik SDŽ broj13/07),

-   terminološko i sadržajno usklađenje odredbi za provođenje s novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11),

-   redefinicija pojedinih odredbi za provođenje koje su se u provedbi pokazale nedovoljno preciznim, posebno u odnosu na izgrađeni dio građevinskog područja naselja i odnos prema odredbama detaljnijih planova koji više nisu na snazi, rekonstrukcijama, gradnji na parcelama veće površine itd. Neke od odredbi važećeg PPUG-a su se u praksi pokazale nedovoljno precizne za nedvojbeno rješavanje zahtjeva, posebno u pogledu broja etaža i ukupne visine građevina. Također se pokazalo da je potrebno diferencirati uvjete građenja u neizgrađenim područjima od onih u izgrađenim, te unijeti izmjene u broju i obuhvatu planom propisanih urbanističkih planova uređenja.

-   usaglašavanje javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora (manje izmjene prometne mreže, namjene površina, mreže gospodarskih i društvenih djelatnosti).

 

Obuhvat izmjena i dopuna PPUG-a

 

Članak 5.

 

Izmjene i dopune PPUG-a rade se na cijelom području obuhvata važećeg prostornog plana. Izmjene i dopune uključuju:

1.   Izmjene i dopune Odredbi za provođenje vezano za:

-  usklađivanje s odredbama novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji,

-  detaljnije definiranje uvjeta priključivanja na prometne površine,

-  detaljnije definiranje mogućnosti i načina gradnje stambenih i stambeno poslovnih građevina,

-  detaljnije definiranje parametara iz usvojenih detaljnijih planova koji se zadržavaju (i onih koji više ne važe, ali su u određenom periodu važili) u PPUG, Kig, Kis, udaljenost građevine od granice čestice, visina građevine (V) broj etaža (E) ­

-  detaljnije definiranje uvjeta građenja i uređenja prostora u izgrađenim i neizgrađenim dijelovima građevinskog područja,

-  manje izmjene i dopune odredbi za uređenje zona različitih namjena

2.   Manje izmjene granica zona u planu namjene površina,

3.   Korekcije mreža i objekata infrastrukture

4. Eventualne manje izmjene granice građevinskog područja naselja i izdvojenih dijelova naselja

5.   Izmjene granica obuhvata i dopune propisanih detaljnijih planova,

6.   Korekcija izgrađenih i neizgrađenih djelova građevinskog područja,

7.   Određivanje granice zbijenog dijela naselja i posebne odredbe za zbijeni dio,

8.   Druge izmjene i dopune čija izrada se pokaže potrebnom na osnovu potreba tijela i osoba iz članka 79. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj: 76/07) i one čija se izrada pokaže opravdanom u tijeku javne rasprave.

U tekstualnom i grafičkom dijelu plana izmjene i dopune se odnose na slijedeće:

1.   Odluka o donošenju PPUG Hvara

2.   Tekstualni dio plana

3.   Plan prostornog uređenja

3.4.1.2.    Zaštita kulturno povijesnih cjelina i lokaliteta

3.6.          Postupanje s otpadom

3.   Kartografski prikazi

3.1.   Korištenje i namjena prostora:

-   Ispravka granica građevinskih područja i namjene površina.

-   Manje izmjene granica zona u planu namjene površina,

-   Eventualne manje izmjene granice građevinskog područja naselja,

-   Korekcija izgrađenih i neizgrađenih dijelova građevinskog područja i izdvojenih dijelova naselja

3.2.   Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

-  Ispravka broja i granica planiranih UPU i DPU

-  Umjesto UPU naselja Hvar određuje se izrada UPU-a za zaštićeni dio naselja i za neizgrađene dijelove građevinskog područja naselja Hvar:

-  Ucrtavanje granice zbijenog dijela naselja

-  Ucrtavanje zona za poljoprivredna gospodarstva

-  Ucrtavanje zona za solarna polja

3.3.   Granice građevinskih područja:

-  Ispravke granica građevinskih područja

-  Promjena broja i granica planiranih UPU i DPU

3.4.   Infrastrukturni sustavi

-  Korekcije mreža i objekata infrastrukture

 

Ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna prostornog plana

 

Članak 6.

 

Bitna obilježja stanja u obuhvatu prostornog plana su:

-   građenje na lokacijama bez zadovoljavajuće ulične mreže i pratećih javnih sadržaja, sa niskim stupnjem komunalne opremljenosti, kao i upitne oblikovne vrijednosti građevina,

-   postojeće javno prometne površine i nasljedena parcelacija, neprilagođene su i nedostatne potrebama urbanog razvoja grada te zahtijevaju izradu urbanističkih i detaljnih planova uređenja i njihovu izgradnju,

-   dio građevina je nedefiniranog pravnog statusa, građene su bez ili mimo odgovarajućih dozvola

 

 

 

Ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna prostornog plana

 

Članak 7.

 

Temeljna zadaća PPUG-a Hvara je dugoročno planiranje prostora u smislu organizacije prostora i optimalnog kapacitiranja za sve gradske funkcije, uz istovremenu zaštitu prirodnih i kulturnih dobara i povijesnih vrijednosti.

PPUG se ne smije mijenjati i dopunjavati na štetu sljedećih dugoročnih ciljeva i programskih polazišta;

-   očuvanje identiteta i prepoznatljivosti područja grada Hvara,

-   očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti, zaštita okoliša i održivi razvoj,

-   očuvanje planiranih zelenih površina,

-   poboljšanje uvjeta života i standarda građana,

-   osiguranje prometnih koridora i koridora i površina za komunalnu infrastrukturu,

-   ostvarivanje prostornih preduvjeta za razvoj i prestrukturiranje gospodarstva,

-   spriječavanje preizgrađivanja područja grada naročito na područjima na kojima ne postoji kvalitetna ulična mreža te sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda,

-   osiguranje uvjeta za sanaciju postojeće prometne mreže u pretežito izgrađenom građevinskom području i izgradnju javnih parkirališta.

Utvrđuju se slijedeći ciljevi Izmjena i dopuna PPUG Hvara:

-   terminološko i sadržajno usklađenje odredbi za provođenje s novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji

-   usklađenje s Izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije;

-   redefiniranje pojedinih odredbi za provođenje kojima se određuju uvjeti građenja stambenih i stambeno poslovnih građevina, a koje su se u provedbi pokazale nedovoljno preciznim, posebno u odnosu na izgrađeni dio građevinskog područja naselja i u odnosu prema odredbama detaljnijih planova koji više nisu na snazi;

-   određivanje područja i uvjeta za gradnju građevina za potrebe prijavljenog obiteljskog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu izvan građevinskog područja;

-   određivanje načina postupanja s građevinama koje su građene bez ili mimo građevne dozvole;

-   usaglašavanje javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora (manje izmjene prometne mreže, namjene površina, mreže gospodarskih i društvenih djelatnosti);

-   izmjene broja i obuhvata urbanističkih planova uređenja.

 

Popis stručnih podloga potrebnih za izradu prostornog plana

 

Članak 8.

 

                Za izradu izmjena i dopuna PPUG-a ne predviđa se potreba izrade posebnih stručnih podloga. Izmjene i dopune radit će se na postojećim podlogama.

 

 

 

Način pribavljanja stručnih rješenja

 

Članak 9.

 

Ne predviđa se pribavljanje posebnih stručnih rješenja kao podloge za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

Izrada Izmjena i dopuna PPUG-a Hvara povjerit će se pravnoj osobi registriranoj za izradu dokumenata prostornog uređenja u postupku provedenom sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

 

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

 

Članak 10.

 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Hvara izradit će se na topografskim podlogama (topografska karta u mj. 1:25000).

Za prikaz građevinskog područja naselja, od nadležnog ureda za katastar, zatražit će se trenutno važeći katastarski planovi u digitalnom obliku.

 

Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu izmjena i dopuna prostornog plana, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna PPUG-a

 

Članak 11.

 

U izradi izmjena i dopuna prostornog plana sudjelovat će tijela i osobe određene posebnim propisima, od kojih će se zatražiti zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) iz njihovog djelokruga potrebni za izradu izmjena i dopuna PPUG-a, te drugi sudionici koji će u izradi sudjelovati kroz prethodnu i /ili javnu raspravu.

Tijela, osobe i drugi sudionici iz prethodnog stavka su:

-   UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Konzervatorski odjel u Splitu-Porinova 1, Split

-   UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE – Runjaninova 2, Zagreb

-   HRVATSKE CESTE, Sektor za tehničke studije i projektiranje – Vončinina 3, Zagreb

-   ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE-Split, Ruđera Boškovića 22, Split

-   HRVATSKE VODE, Vodnogospodrski odjel za vodnopodručje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, Split

-   HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma podružnica Split – Kralja Zvonimira 35, Split

-   HRVATSKA AGENCIJA ZA TELE-KOMUNIKACIJE – Jurišićeva 13, Zagreb

-   HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, ELEKTRODALMACIJA Split, Služba za razvoj i investicije – Poljička cesta bb, Split

-   HEP – OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA, Prijenosno područje Split – Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, Split

-   HVARSKI VODOVOD – Jelsa

-   MUP – POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite – Trg hrvatske bratske zajednice bb, Split

-   DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE – Područni ured u Splitu Odjel za zaštitu i spašavanje – Moliških Hrvata 1, Split

-   ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE – Domovinskog rata 2, Split

-   SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA – Upravni odjel za prostorno uređenje

-   drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade pokaže potrebnim.

 

Rok za izradu izmjena i dopuna PPUG-a, odnosno njegovih pojedinih faza, rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim propisima

 

Članak 12.

 

Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članka obvezne dostaviti zahtjeve (podatke, planske smjernice i/ili dokumente iz područja svoje nadležnosti) je 30 dana od dana zaprimanja poziva.

Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara je 2 mjeseca od dana usvajanja ove Odluke na Gradskom vijeću, odnosno 1 mjesec od zaprimanja zahtjeva i podataka iz prethodnog stavka.

Rokovi javne rasprave i pripreme izvješća o javnoj raspravi utvrđeni su zakonom.

 

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja izmjena i dopuna prostornog plana

 

Članak 13.

 

U tijeku izrade i donošenja izmjena i dopuna PPUG-a ne zabranjuje se izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, tj. građenje, u slučajevima kada je to u skladu s odredbama i Odlukom o izradi odnosnog dokumenta prostornog uređenja.

Ukoliko se u tijeku izrade Izmjena i dopuna to pokaže potrebnim ostavlja se mogućnost aktiviranja navedene zabrane.

 

Izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna prostornog plana

 

Članak 14.

 

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada financirat će se iz proračunskih sredstava Grada Hvara.

 

Ostale odredbe

 

Članak 15.

 

Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUG-a dostavit će se tijelima i osobama iz stavka 1. članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji te urbanističkoj inspekciji.

 

Članak 16.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 5/08).

 

 

 

Članak 17.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/12-01/15

URBROJ: 2128-01-02-12-01

Hvar, 14. veljače 2012. god.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012.g., donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu

 

Članak l.

 

Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/11), mijenja se u dijelu koji se odnosi na njegov Prilog broj 3. JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2012. god. i to na način kako slijedi:

u dijelu „Šetnica Majerovica” briše se tekst :

„Iskop, kabel, traka uz. m’ 300    200,00  60.000,00

temelji                         kom. 13 1.600,00  20.800,00″.

Prilog broj 3. – javna rasvjeta dopunjuje se novim stavkom iza stavka „Svjetiljke i stupovi ­razne lokacije” koji glasi:

“Uređenje javne rasvjete šetnica Milna 80.800,00 kuna”.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 363-01/11-01/143

Urbroj: 2128/01-02-12-02

Hvar, 14. veljače 2012. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/ 09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) te naputka Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA. 550-06/11-01/67 URBROJ: 534-09-2-3/1-12-11 od 12. siječnja 2012. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj dana 14. veljače 2012.godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2012.godinu

 

Članak 1.

 

U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2012.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/11) u glavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI, u točci 1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, stavak 2. mijenja se i glasi:

„Osnovica na temelju koje se utvrđuje iznos pomoći za stanovanje, iznosi 23% utvrđene proračunske osnovice za obračun naknada i drugih primanja u Republici Hrvatskoj.”

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 500-01/11-01/119

URBROJ: 2128/01-02-12-02

Hvar, 14. veljače 2012. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 5. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/10) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u kući «Soljačić»

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju kuće «Soljačić» u Hvaru, označena kao čest. zgr. 220 zk.ul 47 k.o. Hvar :

-   poslovni prostor površine 7,23 m2 – jugozapadni dio prizemlja kuće «Soljačić» u Hvaru, Burak bb ,

namjena prostora: 47.7 trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavaonicama (satovima, nakitom, odjećom, obućom, proizvodima od kože ) ili

96.0 Ostale osobne uslužne djelatnosti – frizerski salon, prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007-NKD 2007 («NN», broj: 58/07 ).

 

Članak 2.

 

Rok trajanja zakupa je dvije (2) godine, i to od dana sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke do 31. prosinca 2013.godine.

 

Članak 3.

 

Natječaj će se provesti prikupljanjem ponuda javnim nadmetanjem – licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/10).

 

Članak 4.

 

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke je 150,00 kuna po m2 mjesečno, (150 kn x 7,23 m2 = 1.084,50 kuna mjesečno), sukladno Odluci o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara. Klasa: 372-03/12-01/01 urbroj: 2128­-01-01/1-12-02 od 31. siječnja 2012. godine.

 

Članak 5.

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Hvara. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Grada.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPAlVIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/12-01/04

URBROJ: 2128-01-02-12-01

Hvar, 14. veljače 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 5. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/10) i članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi

 

 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u objektu tvrđavi Španjola-Fortica

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u objektu tvrđavi Španjola-Fortica u Hvaru, označen kao čest. zgr.147 i čest. zem. 343/2 sve k.o. Hvar :

-   poslovni prostor broj 2. površine 34,31 m2, nalazi se kod južnog ulaza u tvrđavu, prislonjen uz južne bedeme, namjena prostora: trgovačka djelatnost-suvenirnica (autohtoni otočki proizvodi).

 

Članak 2.

 

Rok trajanja zakupa je dvije (2) godine, i to od dana sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke do 31. prosinca 2013.

 

Članak 3.

 

Natječaj će se provesti prikupljanjem ponuda javnim nadmetanjem – licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara.

 

Članak 4.

 

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor broj: 2. površine 34,31 m2 je 1.000,00 kuna; mjesečno.

Radno vrijeme poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je kao radno vrijeme tvrđave Španjola-Fortica, a najkasnije do 24,00 sata, sukladno Zakonu o trgovini.

 

Članak 5.

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Hvara. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Grada.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/12-01/05

URBROJ: 2128-01-02-12-01

Hvar, 14. veljače 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), članka 4. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10 i 7/10), Zaključka o davanju ponuda za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/11) i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata od 14. veljače 2012. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi

 

O D L U K U

O VISINI ZAKUPNINA ZA KORIŠTENJE JAVNIM POVRŠINAMA

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se visina zakupnina za korištenje javnim površinama na području Grada Hvara a prema lokaciji i sadržaju sukladno Planu o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

 

na lokaciji: ISPRED HP-a NA RIVI

a)     za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

….. zakup javne površine …………  3.000,00 kn/godišnje

b)     za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovilo bilje)

….. zakup javne površine …………  5.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: IZMEĐU MALOG I VELOG ĐARDINA

a)     za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

zakup javne površine ……….  20.000,00 kn/godišnje

b)     za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

zakup javne površine ……….  10.000,00 kn/godišnje

c)     za prodaju autohtonlh hvarskih rukotvorina

zakup javne površine …………  7.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

a)     za prodaju sladoleda

zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje

b)     za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

zakup javne površine …………  3.000,00 kn/godišnje

c)     za izradu i prodaju portreta

zakup javne površine ……………  500,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

a)     za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

zakup javne površine ……….  20.000,00 kn/godišnje

b)     za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

zakup javne površine …………  4.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: ARSENAL

a)     za izradu i prodaju portreta

zakup javne površine ……………  500,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: RIVA

a)     za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

zakup javne površine …………  2.000,00 kn/godišnje

b)     za prodaju igračaka

zakup javne površine …………  2.000,00 kn/godišnje

c)     za fotografiranje – izradu i prodaju razglednica

zakup javne površine …………  3.000,00 kn/godišnje

d)     prodaja kokica

zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje

e)     štand za rent a boat

zakup javne površine …………  5.000,00 kn/godišnje

na lokaciji: ROTONDOLA

a)     za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje

b)     za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

zakup javne površine ……………  500,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: MINI GOLF IGRALIŠTE

a)     za prodaju tiskovina i bezalkoholnih pića

….. zakup javne površine …………  5.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: KUPALIŠTE

a)     za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu

….. zakup javne površine …………  2.000,00 kn/godišnje

b)     za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

….. zakup javne površine ……………  500,00 kn/godišnje

c)     za prodaju sladoleda

….. zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje

d)     za prodaju voća i povrća

….. zakup javne površine ……………  500,00 kn/godišnje

e)     štand za rent a boat

….. zakup javne površine …………  5.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: UVALA KRIŽA

a)     za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu

zakup javne površine …………  2.000,00 kn/godišnje

b)     za prodaj u poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

zakup javne površine ……………  500,00 kn/godišnje

c)     za prodaju sladoleda

zakup javne površine…………. 1.000,00 kn/godišnje

d)     za pravljenje i prodaju palačinki

zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: KRIŽNA LUKA

a)     za prodaju sladoleda

zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje

b)     za prodaju voća i povrća

zakup javne površine ……………  500,00 kn/godišnje

c)     za prodaju tiskovina

zakup javne površine …………  5.000,00 kn/godišnje

d)     za iznajmljivanje motorkotača

zakup javne površine …………  1.500,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: DOLAC I

a)     za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepština za plažu

zakup javne površine

…………………………… 10.000,00 kn/godišnje (SU-1)

zakup javne površine

…………………..  5.000,00 kn/godišnje (ostala mjesta)

b)     za iznajmljivanje motorkotača

zakup javne površine …………  2.500,00 kn/godišnje

c)     za iznajmljivanje automobila

zakup javne površine ……….  10.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: DOLAC II

a)     za iznajmljivanje motorkotača i automobila

zakup javne površine

………  20.000,00 kn/godišnje (za 3 prodajna mjesta)

b)     za iznajmljivanje bicikli

zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje

c)     za postavu bankomata

zakup javne površine ……….  30.000,00 kn/godišnje

 

 

 

na lokaciji: PUT ZA TVRĐAVU “ŠPANJOLU”

a)     za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: BUKAINKA

a)     za iznajmljivanje motorkotača

zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje

b)     za prodaju sladoleda i bezalkoholnog pića

zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje

 

na lokacijama: MILNA 1 i MILNA 2

a)     za prodaju tiskovina

zakup javne površine …………  3.000,00 kn/godišnje

b)     za prodaju prehrambenih proizvoda

zakup javne površine ……………  500,00 kn/godišnje

c)     za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepština za plažu

zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje

d)     za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

zakup javne površine ……………  500,00 kn/godišnje

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/12-01/73

Urbroj : 2128/01-02-12-01

Hvar, 14. veljače 2012. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 4. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10 i 7/10) i članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi

 

PLAN

O NAČINU POSTAVLJANJA PRIVREMENIH POKRETNIH OBJEKATA

 

I OPĆENITO

 

Privremenim pokretnim objektom smatraju se: kiosci, montažni objekti-kućice, prodajni stolovi (štandovi) te drugi jednostavni objekti koji su montirani na takav način da se lako mogu ukloniti. Tipovi montažnih objekata:

 1. zatvoreni kiosci za prodaju tiska,
 2. otvoreni pultovi natkriti tendom koji imaju zatvoreni dio ispod prodajne površine (vidi Prilog 1, 2 i 3),
 3. pokretni sanduci na kotačima sa ili bez tende-tvornički pakovan sladoled
 4. panoi ili štafelaji za prodaju slika,
 5. otvoreni drveni pultovi sa tendom za prodaju voća i povrća
 6. stolovi i stolice ispred poslovnih prostorija (daju se pojedinačne skice za prostor koji će zauzeti)
 7. vitrine za prodaju sladoleda
 8. pult za prodaju palačinki, kokica i sl.

 

II OPIS POJEDINIH LOKACIJA / Hvar

 

1.   LOKACIJA: ISPRED HP-a NA RIVI

SMJEŠTAJ: uz istočni zid zelene površine ispred zgrade Hrvatske pošte i nasuprot agencije „Fontana”

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET:

….. Prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira………. 5

….. Prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)     6

 

2… LOKACIJA: IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: sa sjeverne strane Velog đardina i sa južne strane Malog đardina, uz respektiranje gabarita i ulaza u đardin

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, autohtonih hvarskih rukotvorina, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET:

….. Prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira 12 Prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)      6 Prodaja autohtonih hvarskih rukotvorina……………… 2

 

3… LOKACIJA: ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Velog đardina (do ulaza u đardin)

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, sladoled, izrada portreta

KAPACITET:

….. prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, portreti.. 3

….. prodaja sladoleda………………………………………………. 1

 

4… LOKACIJA: ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Malog đardina (do stepenica)

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET:

….. Prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira………. 2

….. Prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)     1

 

5… LOKACIJA: ARSENAL

SMJEŠTAJ: ispred Arsenala

SADRŽAJ: izrada i prodaja portreta

KAPACITET: ukupno……………………………………………. 1

 

6. LOKACIJA: RIVA

SMJEŠTAJ: ispred agencije Jadrolinije i caffe bara „Carpe diem”

SADRŽAJ : prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), prodaja igračaka, fotografiranje-izrada i prodaja razglednica, prodaja kokica, montažni objekt – kućica ispod nadstrešnice – operativni ured Lučke uprave, vitrina za prodaju sladoleda vlastite proizvodnje

KAPACITET:

….. Poljoprivredni proizvodi, prodaja igračaka, fotografiranje-izrada i prodaja razglednica, prodaja kokica, vitrina za prodaju sladoleda vlastite proizvodnje………………………………………………………………………. 6

….. Montažni objekt- kućica ……………………………………. 1

….. Štand za rent a boat ………………………………………….. 3

 

7. LOKACIJA: ROTONDOLA

SMJEŠTAJ: polukružno na platou Rotondole

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono Ijekovito bilje)

KAPACITET: ukupno……………………………………………. 4

 

8. LOKACIJA: MINI GOLF IGRALIŠTE

SMJEŠTAJ: kod MINI golf igrališta u gradskom parku „Šumica”

SADRŽAJ: montažni objekt- kućica za smještaj športske opreme, prodaju tiskovina i bezalkoholnih pića

KAPACITET: ukupno……………………………………………. 1

 

9. LOKACIJA: KUPALIŠTE

SMJEŠTAJ: nasuprot južnog ulaza u hotel „Amfora”

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira,sladoleda, poljoprivrednih proizvoda (pčelinjih proizvoda, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), voće i povrće, potrepštine za plažu

KAPACITET:

….. Prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, sladoleda, poljoprivrednih proizvoda (pčelinjih proizvoda, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), voće i povrće, potrepštine za plažu ………………………………. 4

….. Štand za rent a boat ………………………………………….. 3

 

10. LOKACIJA: UVALA KRIŽA

SMJEŠTAJ: na javnoj površini ispred depadanse hotela “Dalmacija” te ispred zida maslinika Franjevačkog samostana

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono Ijekovito bilje), sladoleda, pult za prodaju palačinka

KAPACITET: ukupno …………………………………………… 6

 

11. LOKACIJA: KRIŽNA LUKA

SMJEŠTAJ: uz zapadni rub ceste iznad žala

SADRŽAJ: prodaja sladoleda, voća i povrća (isključivo otvoreni metalni i drveni pult sa tendom), prodaja tiskovina, iznajmljivanje motorkotača

KAPACITET: ukupno……………………………………………. 4

 

12. LOKACIJA: DOLAC I

SMJEŠTAJ: uz sjeverni zid Biskupije i ispred mesnice „Pivac”

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepštine za plažu, iznajmljivanje motorkotača i automobila

KAPACITET:

….. Prodaja razglednica,slika,bižuterije,suvenira,kožne galanterije, potrepštine za plažu      5

….. Motorkotači …………………………………………………….. 3

….. Automobili ……………………………………………………… 2

 

13. LOKACIJA: DOLAC II

SMJEŠTAJ: zapadno i sjeverno od Autobusnog kolodvora

SADRŽAJ: iznajmljivanje bicikala, automobila i motorkotača, bankomat

KAPACITET: ukupno……………………………………………. 5

 

14. LOKACIJA: PUT ZA TVRĐAVU „ŠPANJOLA”

SMJEŠTAJ: u usjeku desno od ulaznih stepenica na početku šetnice za tvrđavu Španjola

SADRŽAJ: poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET: ukupno……………………………………………. 1

 

15. LOKACIJA: BUKAINKA

SMJEŠTAJ: Ulica Šime Tome Buzolića 9

SADRŽAJ: iznajmljivanje motorkotača, prodaja sladoleda i bezalkoholnih pića

KAPACITET: ukupno……………………………………………. 2

 

III OPIS POJEDINIH LOKACIJA/ Milna

 

1. LOKACIJA: MILNA 1

SMJEŠTAJ: kraj telefonske govornice

SADRŽAJ: prodaja tiskovina, prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET: ukupno……………………………………………. 4

 

2. LOKACIJA: MILNA 2

SMJEŠTAJ: na javnoj površini na ulazu u Milnu sa desne strane

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, potrepštine za plažu

KAPACITET: ukupno……………………………………………. 2

 

IV OPIS POJEDINIH LOKACIJA/ Brusje

 

LOKACIJA: Autobusna stanica Brusje (bez skice u prilogu)

SMJEŠTAJ: na javnoj površini

SADRŽAJ: poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET: ukupno …………………………………………… 2

 

V LOKACIJA – BURAK

 

Temeljem inicijative Udruženja obrtnika otoka Hvara, Ulica kroz Burak, određuje se kao lokacija u kojoj bi se mladim slikarima i umjetnicima dala mogućnost prezentirati isključivo svoje rukotvorine i to na način da se stalci ili stolići postavljaju i uklanjaju svakodnevno i to bez naknade.

 

VI ZAVRŠNE ODREDBE

 

l.    Temeljem ovog Plana te drugih propisa s korisnicima javne površine sklopiti će se ugovor o zakupu javne površine te će im se izdati rješenje o određivanju poreza na javnu površinu, osim za lokaciju Burak.

2.   Nadzor nad primjenom ovog Plana provoditi će komunalno redarstvo Grada Hvara.

3.   Grafički prikazi su sastavni dio ovog Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

4.   Ovlašćuje se Gradonačelnik da na pojedinim lokacijama utvrđenim ovim Planom izmijeni namjenu prodajnog mjesta pod uvjetom da se na raspisani natječaj za konkretno prodajno mjesto nije nitko prijavio, a postoji zainteresiranost za prodaju drugih proizvoda na toj lokaciji.

5.   Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”

6.   Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 3/06, 4/06, 3/07, 2/08, 4/10, 7/10, 3/11 i 4/11).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/12-01/74

URBROJ: 2128/01-02-12-01

Hvar, 14.veljače 2012. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09); članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) i članka 4. Zaključka o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/11), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o očitovanjima na ponudu za sklapanje – produženje ugovora

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće Službe za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada o očitovanjima na ponudu za sklapanje – produženje ugovora

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/12-01/72

Urbroj: 2128/01-02-12-02

Hvar, 14. veljače 2012. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), članka 14. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10 i 7/10), članka 1. Zaključka o davanju ponuda za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/11), Odluke o gradskim porezima Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/06, 3/07 i 2/10) i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata od 14. veljače 2012. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O DAVANJU JAVNIH POVRŠINA NA KORIŠTENJE DOSADAŠNJIM ZAKUPNICIMA

 

Članak 1.

 

Korisnicima javne površine koji su imali ugovor o zakupu javne površine u razdoblju 2009 – 2011, sukladno Zaključku Gradskog vijeća Grada Hvara od 22. prosinca 2011. godine, odobrava se sklapanje ugovora o zakupu javne površine za razdoblje 2012 – 2014, odnosno od 14. veljače 2012. do 31. prosinca 2014. godine, pod istim uvjetima.

 

Članak 2.

 

Korisnici iz članka l. ovog Zaključka su:

 

na lokaciji: ISPRED HP-a NA RIVI

 

1. . Antun BARČOT, P.U.O. “BOTANICA-HVAR” – Hvar, Hanibala Lucića 18

….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

….. pod rednim brojem …………………………………………..  2

….. zakup javne površine ……………  5.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje

 

2. . Milan IVANOVIĆ, P.T.O. “TAY” – Hvar, Jakova Dujmovića 9

….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

….. pod rednim brojem …………………………………………..  1

….. zakup javne površine ……………  3.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje

 

3… Luka ŠKARE – Hvar, Vlade Stošića 5

….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

….. pod rednim brojem ……………………………………….  L-7

….. zakup javne površine ……………  5.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje

 

4… Marija TUDOR – Brusje, Priko 20

….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

….. pod rednim brojem ……………………………………….  L-8

….. zakup javne površine ……………  5.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje

 

5. . Nikola MILIĆIĆ – Hvar, Kroz Burak 99

….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

….. pod rednim brojem ………………………….  SL ili KOK 2

….. zakup javne površine ……………  5.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje

 

6. . Dario GLASNOVIĆ, P.T.O. “DARIO” – Zagreb, Dubrava 236

….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

….. pod rednim brojem ……………………………………..  B-17

….. zakup javne površine ……………  3.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  20.000,00 kn/godišnje

 

7. . Juraj HURE – Brusje, Kroz Brusje 37

….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

 

….. pod rednim brojem ……………………………………..  L-12

….. zakup javne površine ……………  5.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje

 

8. . Tanja STJEPIĆ, T.O. “PIPI” – Hvar, Sv. Križica 28

….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

….. pod rednim brojem ……………………………………..  B-19

….. zakup javne površine ……………  3.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje

 

9. . Ljubica DRAGUN – Brusje, Mandrač 9

….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

….. pod rednim brojem ……………………………………..  L-11

….. zakup javne površine ……………  5.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: IZMEĐU MALOG I VELOG ĐARDINA

 

1. . Ante DULČIĆ – Brusje, Kroz Brusje 44

….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

….. pod rednim brojem ……………………………………….  L-1

….. zakup javne površine ………….  10.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje

 

2. . Suzana PRIMORAC, P.T.O. “DONNA” – Hvar, Matea Botteria 16

….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

….. pod rednim brojem ……………………………………….  B-1

….. zakup javne površine ………….  20.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje

 

3. . Dinka NOVAK, T.Z.O. “DIN” – Hvar, Janka Zazjala 4

….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

….. pod rednim brojem ……………………………….  B-2 i B-3

….. zakup javne površine

……………………….. 20.000,00 kn/prodajno mjesto/godišnje

….. porez na javnu površinu

….. …………………. 15.000,00 kn/prodajno mjesto/godišnje

 

4. . Petar ŠKARE – Hvar, Vlade Stošića 5

….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

….. pod rednim brojem ……………………………………….  L-2

….. zakup javne površine ………….  10.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje

 

5. . Vinkica PAVLOVIĆ, T.O. “CHARLIE” – Hvar, Ive Roića 32

….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

….. pod rednim brojem ……………………………………….  B-4

….. zakup javne površine ………….  20.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje

 

6. . Tanja STJEPIĆ, T.O. “PIPI” - Hvar, Sv.Križica 28

….. za prodaju ……. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

….. pod rednim brojem ……………………………………….  B-5

….. zakup javne površine ………….  20.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje

 

7. . Antonio ČIČIĆ, T.O. “LORENCA” – Hvar, Martina Benetovića 9

….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

….. pod rednim brojem ……………………………………….. B-6

….. zakup javne površine ………….. 20.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje

 

8. . Ivica RAVLIĆ – Hvar, Marina Gazarovića 10

….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

….. pod rednim brojem ……………………………………….  L-3

….. zakup javne površine ………….  10.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje

 

9. . Ivica TOMIČIĆ – Hvar, Marina Blagaića 26

….. za prodaju autohtonih hvarskih rukotvorina

….. pod rednim brojem ……………………………………….  A-1

….. zakup javne površine ……………  7.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  11.250,00 kn/godišnje

 

10. Nada ŠEPUTIĆ, P.U.O. “NADALINA” – Hvar, Ive Roića 16

….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

….. pod rednim brojem ……………………………………….  B-7

….. zakup javne površine ………….  20.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje

 

11. Vesna MIHOVILČEVIĆ, P.T.O. “ĐULA” – Hvar, Ivana Buzolića 13

….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

….. pod rednim brojem ……………………………………….  B-8

….. zakup javne površine ………….  20.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje

 

12. Petar MIHOVILČEVIĆ, P.T.O. “ETERIK” – Hvar, Ivana Buzolića 13

….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

….. pod rednim brojem ……………………………………….  B-9

….. zakup javne površine ………….  20.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje

 

14. Stana JELIČIĆ – Brusje, Priko

….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

….. pod rednim brojem ……………………………………….  L-4

….. zakup javne površine ………….  10.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje

 

15. Živko MIHOVILČEVIĆ – Brusje, Ulica Glavica 28

….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

….. pod rednim brojem ……………………………………….  L-5

….. zakup javne površine ………….  10.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje

 

16. Cvjetko MAZALIN, P.T.O. “MAZO” – Hvar, Vlade Stošića 3

….. za prodaju ……. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

….. pod rednim brojem ……………………………………… B-10

….. zakup javne površine ………….. 20.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu……….. 15.000,00 kn/godišnje

 

17. Mario BRACANOVIĆ, P.T.O. “ABRAXAS” – Hvar, Š. Buzolić Tome 21

….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

….. pod rednim brojem………………………………………. B-11

….. zakup javne površine…………… 20.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu……….. 15.000,00 kn/godišnje

 

18. Josip MIJAČ, P.T.O. “MIJAČ” – Hvar, Pavla Rossa 6

….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

….. pod rednim brojem………………………………………. B-12

….. zakup javne površine…………… 20.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu……….. 15.000,00 kn/godišnje

 

19. Željko PLETIKOSIĆ – Hvar, Martina Vučetića 16

….. za prodaju autohtonih hvarskih rukotvorina

….. pod rednim brojem………………………………………… A-2

….. zakup javne površine…………….. 7.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu……….. 11.250,00 kn/godišnje

 

20. Stjepan DULČIĆ – Hvar, Lucije Rudan 1

….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

….. pod rednim brojem ……………………………………….  L-6

….. zakup javne površine ………….  10.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

 

1… Đurda BIBIĆ NIKOLIĆ, P.T.O. “MOJ SAN” – Hvar, Petra Kasandrića 9

….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

….. pod rednim brojem …………………………………………..  1

….. zakup javne površine ………….  20.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje

 

2… Frane SPAHIJA, P.T.O. “ETA” – Hvar, Matije Ivanića 21

….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

….. pod rednim brojem …………………………………………..  2

….. zakup javne površine ………….  20.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: RIVA

 

1… Marica TODOROVIĆ – Brusje, Kroz Brusje 37

….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

….. pod rednim brojem …………………………………………..  3

….. zakup javne površine ……………  2.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje

 

2… Milka CARIĆ – Brusje, Mandrač 23

….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono Ijekovito bilje)

….. pod rednim brojem …………………………………………..  6

….. zakup javne površine ……………  2.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: MINI GOLF IGRALISTE

 

1… “TISAK” t.d.d. – Zagreb, Regija JUG, Poslovnica Split – Dugopolje, Dugopoljska 17

….. za prodaju tiskovina i ostalih proizvoda iz prodajnog asortimana

….. pod rednim brojem …………………………………………..  1

….. zakup javne površine ……………  5.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  7.200,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: DOLAC I

 

1… Antonio ČIČIĆ, T.O. “LORENCA” – Hvar, Martina Benetovića 9

….. za prodaju: razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu

….. pod rednim brojem: ……………………………………  SU-1

….. zakup javne površine ………….  10.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  11.250,00 kn/godišnje

 

2… Stana ČIČIĆ, T.O. “DUJE” – Đurđevačka 42

….. za prodaju: razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu

….. pod rednim brojem: ………………………………..  … SU-2

….. zakup javne površine ……………  5.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje

 

3… Alen LOLIĆ, U.O. “LUKA RENT” – Sp1it,Kralja Zvonimira 48

….. za iznajmljivanje motorkotača

….. pod rednim brojem ……………………………..  M-1 i M-2

….. zakup javne površine

…………………………. 2.500,00 kn/prodajno mjesto/godišnje

….. porez na javnu površinu

……………………….. 10.000,00 kn/prodajno mjesto/godišnje

 

na lokaciji: DOLAC II

 

1… Zvonimir KOLOVRAT, U.O. “NAVIGARE” – Hvar, Ulica dr.Mate Miličića I 1

….. za iznajmljivanje automobila i motorkotača

….. pod rednim brojem …………………………………..  1, 2 i 3

….. zakup javne površine

………………………………….. ukupno: 20.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu

………………………………….. ukupno: 22.500,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: PUT ZA TVRĐAVU “ŠPANJOLU”

 

1… Matko PANDOL – Hvar, Martina Vučetića 12

….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

….. pod rednim brojem …………………………………………..  1

….. zakup javne površine ……………  1.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje

 

Članak 3.

 

Temeljem ovog Zaključka Gradonačelnik i gore navedeni korisnici sklopit će Ugovor o zakupu javne površine na rok od 3 godine sukladno Odluci o korištenju i zakupu javnih površina, uz uvjet da nemaju dugovanja prema Gradu Hvaru i “Komunalnom Hvar” d.o.o.

Rok za sklapanje Ugovora o zakupu i preuzimanje javne površine na korištenje je 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/12-01/75

Urbroj: 2128/01-02-12-01

Hvar, 14. veljače 2012. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), članka 14. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10 i 7/10), članak 2. Zaključka o davanju ponuda za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/11), Odluke o gradskim porezima Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/06, 3/07 i 2/10) i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata od 14. veljače 2012. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O DAVANJU JAVNIH POVRŠINA NA KORIŠTENJE KORISNICIMA KOJI SU RADILI SAMO TEMELJEM RJEŠENJA

 

Članak 1.

 

Korisnicima javne površine koji su javnu površinu koristili samo temeljem rješenja (bez ugovora), sukladno Zaključku Gradskog vijeća Grada Hvara od 22. prosinca 2011. godine, odobrava se sklapanje ugovora o zakupu javne površine za razdoblje 2012 – 2014, odnosno od 14. veljače 2012. do 3 I. prosinca 2014. godine, pod istim uvjetima kao i korisnicima koji su javnu površinu koristili temeljem ugovora.

 

Članak 2.

 

Korisnici iz članka 1. ovog Zaključka su:

 

na lokaciji: ISPRED HP-a NA RIVI

 

l…. Željka MARTINOVIĆ, K.O. “KAMENI OTOK” – Donji Humac 25, Nerežišće

….. za prodaju: razglednica, slika, bižuterije i suvenira pod rednim brojem:         3

….. zakup javne površine ……………  3.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  20.000,00 kn/godišnje

 

2… Zora BRIŠKI, U.O. „DINO“ – Hvar, Vlade Avelinija 13

….. za prodaju: razglednica, slika, bižuterije i suvenira na lokaciji:       HP-a NA RIVI

….. pod rednim brojem: …………………………………….  B-14

….. zakup javne površine ……………  3.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………. 15.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

 

1… “LEDO” d.d. – Zagreb, Prodajni centar Split – Dugopolje, Dubrovačka 4

….. za prodaju sladoleda

….. pod rednim brojem ……………………………………..  SL-1

….. zakup javne površine ……………. 1.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  8.000,00 kn/godišnje

 

2… Ivona GATOLIN, T.O. “I-NOTE” – Zageb, Petra Grgeca 45

….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

….. pod rednim brojem  …………………………………….  B-13

….. zakup javne površine …………..  3 .000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  20.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

 

1… Ivica VISKOVIĆ, T.O. “KRAIĆ” – Zagreb, Frana Bošnjakovića 2; Vrbnik

….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

….. pod rednim brojem …………………………………………..  3

….. zakup javne površine ……………  4.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  8.000,00 kn/godišnje

 

 

 

 

na lokaciji: ARSENAL

 

1… Zdenko JAKOVL.IEVIĆ – Zagreb, Goričanci 4

….. za izradu i prodaju: portreta

….. pod rednim brojem: ………………………………………….  1

….. zakup javne površine ………………  500,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  8.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: RIVA

 

1… Sašo ĐORĐIOSKI, T.O. “DINO” – Pula, Flavijevska 12

….. za prodaju: igračaka

….. pod rednim brojem: ………………………………………….  5

….. zakup javne površine ……………  2.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  8.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: ROTONDOLA

 

1… Dejan GRABOVICA – Ivanić Grad, Stjepana Radića 21

….. za prodaju slika

….. pod rednim brojem …………………………………………..  1

….. zakup javne površine ……………  1.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje

 

2… Ana PETRIĆ, U.O. “PIĆE” – Hvar, Ivana Vučetića 26

….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

….. pod rednim brojem …………………………………………..  4

….. zakup javne površine ……………  1.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  11.250,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: KUPALIŠTE

 

1… Ivo RADOJKOVIĆ, T.O. “ZVIR” – Hvar, Veljka Kovačevića 29        

….. za prodaju: razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu

….. pod rednim brojem:………………………………………….. 4

….. zakup javne površine…………….. 2.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu……….. 11.250,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: UVALA KRIŽA

 

1… “FORKA” proizvodna zadruga – Hvar, Veljka Kovačevića 15             

….. za prodaju sladoleda

….. pod rednim brojem:…………………………………………… 1

….. zakup javne površine…………….. 1.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu…………. 4.500,00 kn/godišnje

 

2… Jelka SKANSI – Hvar, Domovinskog rata 20

….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

….. pod rednim brojem:…………………………………………… 2

….. zakup javne površine ………………  500,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  4.500,00 kn/godišnje

 

3… Sebastijan ĆIBARIĆ, S.O.T. “ROKO” – Zagreb, Lelijska 40D

….. za prodaju: suvenira i plažnog programa

….. pod rednim brojem: ……………………………………..  4 i 5

….. zakup javne površine

…………………………  2.000,00 kn/prodajno mjesto/godišnje

….. porez na javnu površinu

……………………….. 15.000,00 kn/prodajno mjesto/godišnje

 

 

 

4… Ljubica ĆEJIĆ, U.O. “PALAČINKO” – Hvar, Grge Antunovića 3

….. za prodaju palačinki

….. pod rednim brojem: ………………………………………….. 6

….. zakup javne površine ……………  1.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  4.500,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: KRIZNA LUKA

 

1… “TISAK” t.d.d. – Zagreb, Regija JUG, Poslovnica Split – Dugopolje, Dugopoljska 17

….. za prodaju tiskovina

….. pod rednim brojem …………………………………………..  1

….. zakup javne površine ……………  5.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  7.776,00 kn/godišnje

 

2.   Dino PERIĆ, U.O. “BRLJO” – Hvar, Jelke Bučić 8

….. za iznajmljivanje: motorkotača

….. pod rednim brojem: ………………………………………….  4

….. zakup javne površine ……………  1.500,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  7.500,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: DOLAC I

 

1… Zvonko BRKIĆ, T.O. “IVAN” – Zagreb, Sunekov odvojak 11

….. za prodaju: razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu

….. pod rednim brojem: ………………………….  SU-4 i SU-5

….. zakup javne površine …………………………………………..

…………………………. 5.000,00 kn/prodajno mjesto/godišnje

….. porez na javnu površinu ………………………………………

……………………….. 15.000,00 kn/prodajno mjesto/godišnje

 

2… Matko DOMANČIĆ, T.O. “MATKO BOATS” – Hvar, Tome Buzolića 17

….. za iznajmljivanje motorkotača

….. pod rednim brojem ………………………………………  M-3

….. zakup javne površine ……………  2.500,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  7.500,00 kn/godišnje

 

3… Alen LOLIĆ, U.O. “LUKA RENT” – Split, Kralja Zvonimira 48

….. za iznajmljivanje automobila

….. pod rednim brojem …………………………………………..  1

….. zakup javne površine ………….  10.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  10.000,00 kn/godišnje

 

4… “RAPIDUS~ d.o.o. – Split, Dubrovačka 61

….. za iznajmljivanje automobila

….. pod rednim brojem …………………………………………..  2

….. zakup javne površine ………….  10.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu …………………………………………………………………………….. 10.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: DOLAC II

 

1… “DEITERS” d.o.o. – Hvar, Ive Roića 6

….. za iznajmljivanje bicikli i elektro bicikli

….. pod rednim brojem …………………………………………… 4

….. zakup javne površine ……………  1.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  7.500,00 kn/godišnje

 

na lokacijama: MILNA 1 i MILNA 2

 

1… “TISAK” t.d.d. – Zagreb, Regija JUG, Poslovnica Split – Dugopolje, Dugopoljska 17

….. za prodaju tiskovina

….. pod rednim brojem ……………………………………….  T-1

….. zakup javne površine ……………  3.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  7.776,00 kn/godišnje

 

2… Dijana TUDOR, T.O. “DIJANA” – Milna, Milna 39

….. za prodaju: prehrambenih proizvoda

….. pod rednim brojem: ……………………………………….  P-I

….. zakup javne površine ………………  500,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………..  6.480,00 kn/godišnje

 

3… Zvonko BRKIĆ, T.O. “IVAN” – Zagreb, Sunekov odvojak 11

….. za prodaju: razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu

….. pod rednim brojem: ………………………………………….. 1

….. zakup javne površine ……………  1.000,00 kn/godišnje

….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje

 

Članak 3.

 

Temeljem ovog Zaključka Gradonačelnik i gore navedeni korisnici sklopit će Ugovor o zakupu javne površine na rok od 3 godine sukladno Odluci o korištenju i zakupu javnih površina, uz uvjet da nemaju dugovanja prema Gradu Hvaru i “Komunalnom Hvar” d.o.o.

Rok za sklapanje Ugovora o zakupu i preuzimanje javne površine na korištenje je 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/12-01/76

Urbroj: 2128/01-02-12-01

Hvar, 14. veljače 2012. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora («NN», broj: 125/11) , članka 5. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/10) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora broj: 1., 2, i 3. u Fontiku – čest. zgr. 203 k.o. Hvar

 

Članak 1.

 

Za poslovne prostore u zgradi Fontika na Trgu sv. Stjepana u Hvaru, i to za:

 1. poslovni prostor broj 1. površine 53,76 m2,
 2. poslovni prostor broj 2. površine 27,44 m2,
 3. poslovni prostor broj 3. površine 29,28 m2,

Grad Hvar će sa dosadašnjim zakupnicima sklopiti ugovor u zakupu na određeno vrijeme i to od 01. veljače do 01. listopada 2012. godine, pod istim uvjetima kao do sada, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- bjanko zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika prije sklapanja ugovora.

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Zaključka, za podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i zadužnice iz prethodnog stavka Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom ugovor se neće sklopiti sa sadašnjim zakupnikom, već će se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 2.

 

Kako je zakupni odnos istekao sa danom 01. veljače 2012. godine, a sadašnji zakupnici PTO «PUPO», vlasnik Bert Barišić za poslovni prostor broj 1, TISAK d.d. Zagreb za poslovni prostor broj 2, Burak d.o.o. iz Hvara za poslovni prostor broj 3. su i dalje nastavili koristiti prostore, ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da sa sadašnjim zakupnicima poslovnog prostora broj: 1., 2. i 3. sklopi Ugovore o zakupu, sve kako je navedeno u članku 1. ovog Zaključka.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/12-01/03

URBROJ: 2128-01-02-12-01

Hvar, 14. veljače 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora («NN», broj: 125/11), članka 5. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/10) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09 i 8/09), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora

broj: 3. u objektu tvrđave Fortica – Španjola

Članak 1.

 

Za poslovni prostor broj: 3 u objektu tvrđavi Fortica-Španjola označena kao čest. zgr.147 i čest. zem. 343/2 sve k.o. Hvar:

- poslovni prostor broj 3. nalazi se na središnjem platou tvrđave, veličina prostora površine 30,55 m2, a sastoji se od točionika, spremišta i komore, sanitarni čvor i terasa kao vanjski štekat površine 180 m2, Grad Hvar će sa dosadašnjim zakupnikom Ugostiteljsko -uslužni obrt „Zvir“, vlasnik Ivan Buzolić iz Hvara, sklopiti ugovor o zakupu na određeno vrijeme i to od 01. siječnja do 01. listopada 2012. godine, pod istim uvjetima kao do sada, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- bjanko zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika prije sklapanja ugovora.

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Zaključka, za podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i zadužnice iz prethodnog stavka Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom ugovor se neće sklopiti sa sadašnjim zakupnikom, već će se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 2.

 

Zakupni odnos istekao sa danom 31. prosinca 2011. godine, a sadašnji zakupnik nije oslobodio prostor od osoba i stvari, te ga predao zakupodavcu Gradu Hvarii, i dalje je ostao u poslovnom prostoru, ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da sa sadašnjim zakupnikom poslovnog prostora broj: 3. sklopi Ugovor o zakupu, sve kako je navedeno u članku 1. ovog Zaključka.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 2Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/12-01/06

URBROJ: 2128-01-02-12-01

Hvar, 14. veljače 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («NN», broj: 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09 i 88/10) i članka 26: Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09,1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine

označene kao čest. zgr. 125 zk. ul. 1179 k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Petra Josipovski iz Zagreba, Prilesje 9, od 13. siječnja 2012. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnine (kuća za stanovanje) označene kao čest. zgr. 125 površine 115 m2 uk.ul. 1179 k.o. Hvar, predio Groda u Hvaru, po kupoprodajnoj cijeni od 300.000,00 EUR-a, protuvrijednost u kunama prema prodajnom tečaju Zagrebačke banke d.d. ,na. dan isplate.

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti ugovor Gradu Hvaru.

 

REPUBLIKA HRVATSKA.

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/12-01/09

URBROJ: 2128-01-02-12-03

Hvar, 14. veljače 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, razmatrajući Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2011. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu

Gradonačelnika Grada Hvara

 

Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2011. godine Klasa: 020-01/12-01/06 Urbroj: 2128-01-01/1-12-1 od 25. siječnja 2012. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 020-01/12-01/06

URBROJ: 2128-01-02-12-02

Hvar, 14. veljače 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara („ Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/1l, 2/11- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj dana 14. veljače 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe u prosincu 2011.godine

 

Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe u prosincu 2011.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 400-01/12-01/01

Urbroj: 2128/01-02-12-02

Hvar, 14. veljače 2012. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju idejnog rješenja uvale Vira

 

I.

 

Gradskom vijeću Grada Hvara prezentiran je i dostavljen prijedlog Idejnog rješenja Uvale Vira broj: 617/11, izrađen od tvrtke Obala d.o.o. iz Splita, a predložen od strane Žuvela d.o.o. iz Hvara.

 

II.

 

Gradsko vijeće prihvaća predloženo rješenje iz točke I. ovog Zaključka kao stručno rješenje u postupku donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Splitsko-dalmatinske županije, koje je preduvjet za uvrštenje istog u Prostorni plan uređenja Grada Hvara.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 350-01/11-01/77

URBROJ: 2128-01-02-11-04

Hvar, 14. veljače 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 20I2. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I.

 

Gradskom vijeću Grada Hvara upućen je zahtjev od strane Dolores Biažević Katanec iz Hvara, Kroz Burak 69 od 12. prosinca 2011. godine, u svezi davanja suglasnosti za formiranje građevinske parcele od dijela katastarske čestice puta.

 

II.

 

Predlaže se podnositeljici zahtjeva da se obrati Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, koja će izviditi mogućnosti rješavanja predmetnog zahtjeva.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/11-01/152

URBROJ: 2128-01-02-11-03

Hvar, 14. veljače 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11) i članka 5. stavka 2. Odluke o autotaksi prijevozu (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 06/11 i 09/11), Gradonačelnik Grada Hvara dana 19. siječnja 2012.g., donosi

 

ODLUKA

o autotaksi stajalištima

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuju se lokacije autotaksi stajališta u Gradu Hvaru na Dolcu, na području Majerovice i Križne luke.

 

Članak 2.

 

Točnu lokaciju novih autotaksi stajališta označiti će i urediti Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara, u roku od 6 (šest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

 

 

Članak 3.

 

Naknada za korištenje autotaksi stajališta iznosi 2.500,00 kuna godišnje.

Ukupni iznos naknade za period važenja dozvole plaća se prije izdavanja dozvole. Naknada iz st. 2. ovog članka uplaćuje se na račun Grada Hvara broj: 2500009­1815300001 s pozivom na broj 5789 – OIB.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara, a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 340-01/11-01/51

URBROJ: 2128/01-01/1-12-05

Hvar, 19. siječnja 2012.g.

GRADONAČELNIK:

Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11­-pročišćeni tekst) i članka 8. stavak 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/10), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina zakupnine – cijena zakupa za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara, a prema pripadajućoj zoni, površini i namjeni poslovnih prostora.

Cijena zakupa – zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara iznosi za:

I.       ZONU – poslovni prostori na Rivi, Trgu sv. Stjepana i Fabrici, 400 kuna po 1 m2, mjesečno,

II.      ZONU – poslovni prostori u ostalim dijelovima grada Hvara, 150 kuna po 1 m2, mjesečno,

III.    ZONU – poslovni prostori u Milni, Brusju, Velom Grablju, Malom Grablju, Zaraću i Svetoj Nedjelji, 100 kuna po 1 m2, mjesečno.

 

Članak 2.

 

Namjena poslovnih prostora u I. zoni određena je Odlukom o korištenju poslovnih prostora za određene vrste poslovnih djelatnosti u gradu Hvaru («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/05).

Poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u I. zoni, u smislu citirane Odluke su:

a)        sve turističke djelatnosti,

b)       sve ugostiteljske djelatnosti, osim disco kluba, disco bara, noćnog kluba i noćnog bara,

c)        od trgovačkih djelatnosti: prodaja prehrambenih proizvoda, tekstilnih proizvoda, konfekcija i proizvodi od krzna, obuća i pribor, knjige i muzikalije, školski i kancelarijski materijal, drogerijska roba, duhanske prerađevine, šibice i pribor, foto aparati, instrumenti, elektrotehnički i elektronski aparati, radio i TV aparati, elektrotehnički materijal i rasvjetna tijela, galanterija, bižuterija, bazarska roba i igračke, muzički instrumenti, parfumerijski i kozmetički proizvodi, proizvodi za sport, lov, ribolov i kampiranje, filatelija i pribor, antikviteti i umjetnička djela, proizvodi domaće radinosti i umjetnički zanati, cvijeće, prodaja dnevnih i povremenih novina i časopisa.

d)       zanatskih djelatnosti: optičarska, urarska, zlatarska, frizerska i fotografska.

 

Članak 3.

 

U zoni II. i to u dijelovima koji su zaštićeni kao spomenička cjelina, člankom 3. Odluke o korištenju poslovnih prostora za određene vrste poslovnih djelatnosti u gradu Hvaru («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/05) određene su vrste poslovnih djelatnosti koje se mogu obavljati.

U ostalim zonama, osim zone I. i zaštićenim spomeničkim cjelinama, poslovne prostorije mogu se koristiti za obavljanje svih turističkih, ugostiteljskih, zanatskih i trgovačkih djelatnosti.

 

Članak 4

 

Cijena zakupa – visina zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara, za obavljanje neprofitabilnih djelatnosti od posebnog javnog interesa – zdravstvene djelatnosti iznosi za:

I.       ZONU – poslovni prostori na Rivi, Trgu sv. Stjepana i Fabrici, 150 kuna po 1 m2, mj esečno,

II.      ZONU – poslovni prostori u ostalim dijelovima grada Hvara, 30 kuna po 1 m2, mj esečno,

III.    ZONU – poslovni prostori u Milni, Brusju, Velom Grablju, Malom Grablju, Zaraću i Svetoj Nedjelji, 20 kuna po 1 m2, mjesečno.

 

Članak 5.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/08).

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči (vižjoli) Grada Hvara, a objaviti će se i u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 372-03/12-01/01

URBROJ: 2128-01-01/1-12-02

Hvar, 31. siječnja 2012.

GRADONAČELNIK:

Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru («NN», broj: 130/11) i članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole Grada Hvara

 

I.

 

Margita Petrić Hraste, dipl. oec. voditeljica Službe za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara imenuje se voditeljem za financijsko upravljanje i kontrole u Gradu Hvaru, jedinici lokalne samouprave.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja, prestaje važiti Rješenje o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole Grada Hvara klasa: 022-01/07-01/94 urbroj: 2128-01-01-07-1 od 23. srpnja 2007. godine.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 400-01/07-01/17

URBROJ: 2128-01-01/1-11-04

Hvar, 5. prosinca 2011.

GRADONAČELNIK:

Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) Grad Hvar, Gradonačelnik objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ETNO-EKO SELA VELO GRABLJE

 

1)     Javna rasprava održavat će se od 28. veljače 2012. g. do 30. ožujka 2012. g.

2)     Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara,u Hvaru,ul.Vicka Butorovića 4, svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati.

3)     Javno izlaganje za održat će se 02. ožujka u 11,00 sati u prostorijama Gradske Loggie.

4)     Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedloge predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 30. ožujka 2012.g.

5)     Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jest sljedeći:

-   nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe.

-   građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

6)     Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, ul. Milana Kukurina 2, 21450 Hvar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 350-01/11-01/52

URBROJ: 2128-01/1-01-12-12

Hvar, 15.02.2012.g.

GRADONAČELNIK:

Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) Grad Hvar, Gradonačelnik objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ETNO-EKO SELA ZARAĆE

 

1)     Javna rasprava održavat će se od 28. veljače 2012. g. do 30. ožujka 2012. g.

2)     Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara,u Hvaru, ul. Vicka Butorovića 4, svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati.

3)     Javno izlaganje za održat će se 01.ožujka u 11,00 sati u prostorijama Gradske Loggie.

4)     Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedloge predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 30.ožujka.2012.g.

5)     Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jest sljedeći:

-   nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe.

-   građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

6)     Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, ul. Milana Kukurina 2, 21450 Hvar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 350-01/09-01/62

URBROJ: 2128/01-01-12-21

Hvar, 15.02.2012.

GRADONAČELNIK:

Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2012. godinu………………………………………………………….. 1
 2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara u 2012. godini… 3
 3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara………………………………………… 5
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
 5. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2012. godinu…………………………………………. 9
 6. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u kući Soljačić…………….. 9
 7. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u objektu tvrđavi Španjola –Fortica  10
 8. Odluka o visini zakupnina za korištenje javnim površinama…………………………………………………………… 10
 9. Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata…………………………………………………………….. 11
 10. 10.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o očitovanjima na ponudu za sklapanje-produženje ugovora……….. 13
 11. 11.Zaključak o davanju javnih površina na korištenje dosadašnjim zakupnicima……………………………….. 14
 12. Zaključak o davanju javnih površina na korištenje korisnicima koji su radili samo temeljem rješenja……. 16
 13. Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora broj: 1., 2. i 3. u Fontiku-čest.zgr.203 k.o. Hvar          18
 14. Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora broj 3. u objektu tvrđava Španjola-Fortica 18
 15. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine…………………………………………………….. 19
 16. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Hvara……………………….. 19
 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe u prosincu 2011. godine…… 20
 18. Zaključak o prihvaćanju Idejnog rješenja uvale Vira……………………………………………………………………… 20
 19. Zaključak u svezi zahtjeva Dolores Biažević Katanec iz Hvara……………………………………………………….. 20

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Odluka o autotaksi stajalištima…………………………………………………………………………………………………… 20
 2. Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara…………………….. 21
 3. Rješenje o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole Grada Hvara……………………………. 22
 4. Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja etno-eko sela Velo Grablje……………………….. 22
 5. Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja etno-eko sela Zaraće………………………………… 22

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus