Prvi paket mjera smanjivanja financijskog opterećenja građana i poslovnih subjekata Grada Hvara

Gradsko vijeće Grada Hvara na svojoj 43. sjednici održanoj danas, 9. travnja 2020. godine, na prijedlog gradonačelnika Rikarda Novaka izglasalo je prvi paket mjera za smanjivanje financijskog opterećenja građana i poslovnih subjekata Grada Hvara, s ciljem ublažavanja posljedica epidemije korona virusa (COVID-19).

Zakupnici u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Hvara, osim prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala, oslobađaju se plaćanja zakupnine za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine.

Zakupnici javnih površina koji temeljem sklopljenog Ugovora s Gradom Hvarom koriste javnu površinu za potrebe obavljanja svojih djelatnosti, osim bankomata koji su u funkciji, oslobađaju se plaćanja prvog obroka, koji iznosi 50 posto godišnje zakupnine, a rok plaćanja drugog obroka odgađa se za 1. rujna 2020. godine.

Razrez poreza za korištenje javnih površina za sve zakupnike javnih površina obustavlja se do 1. srpnja 2020. godine, odnosno do donošenja Odluke u svezi s visinom poreza sukladno namjeni korištenja javnih površina.

Za obveznike komunalne naknade poslovnih i stambenih prostora na području grada Hvara, odgađaju se rokovi plaćanja obroka kako slijedi:

- prvi obrok dospijeva na plaćanje do 15. srpnja 2020. godine

- drugi obrok dospijeva na plaćanje do 15. rujna 2020. godine

- treći obrok dospijeva na plaćanje do 15. studenog  2020. godine

- četvrti obrok dospijeva na plaćanje do 15. siječnja 2021. godine

Prisilna naplata dospjelih obveza na ime komunalne naknade obustavlja se za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u svezi s epidemijom koronavirusa (COVID-19).

Rokovi plaćanja komunalnog doprinosa utvrđeni od 1. ožujka 2020. godine, odgađaju se za 60 dana, za što se neće obračunavati zatezne kamate.

Prisilna naplata dospjelih obveza na ime komunalnog doprinosa obustavlja se za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u svezi s epidemijom koronavirusa (COVID-19).

 

Sve odluke usklađivat će se s odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te će se prema razvoju situacije s epidemijom koronavirusa (COVID-19) po potrebi mijenjati i nadopunjavati, a sve u skladu sa zakonom.

Sve odluke stupaju na snagu s danom donošenja.

 

Odluke u PDF formatu možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara

Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja zakupa javnih površina i odgodi plaćanja poreza na korištenje javnih površina

Odluka o odgodi plaćanja komunalne naknade za stambene i poslovne prostore na području grada Hvara

Odluka o odgodi plaćanja komunalnog doprinosa za stambene i poslovne prostore na području grada HvaraProtected with SiteGuarding.com Antivirus