Prostorno planiranje


Objavljena javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU) Pais

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU) Pais trajat će od 7. prosinca 2020. do 5. siječnja 2021. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog UPU-a Pais bit će izložen na javni uvid u prostorijama Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, Ulica Vicka Butorovića 4, od 7. prosinca 2020. do 5. siječnja 2021., svaki radni dan od 9 do 13 sati.

Javno izlaganje održat će se u četvrtak, 17. prosinca 2020. godine, u 11.30 sati u galeriji Arsenal na Trgu Sv. Stjepana 43 u Hvaru.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog UPU-a Pais mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 5. siječnja 2021. godine.

Način sudjelovanja u Javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), je sljedeći:

- nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga UPU-a Pais iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi, u protivnom će se smatrati da nemaju primjedbi,

- građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog UPU-a Pais, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja će se nalaziti u prostoriji s izloženim prijedlogom UPU-a Pais na javnom uvidu, mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, mogu dati primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili mogu uputiti nositelju izrade UPU-a Pais pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja te u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar ili putem e-pošte na adresu urbanizam@hvar.hr. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Dokumentacija se nalazi na poveznicama:

UPU Pais_PP – tekstualni dio

UPU Pais_PP – sažetak za javnost

1. UPU Pais_PP – namjena

2.a UPU Pais_PP – promet

2.b UPU Pais_PP – elektroničke komunikacije i energetski sustav

2.c UPU Pais_PP – vodnogospodarski sustav

3. UPU Pais_PP – uvjeti korištenja

4. UPU Pais_PP – način gradnje

5. UPU Pais_PP – prijedlog parcelacijePonovna javna rasprava o Prijedlogu III. ciljanih Izmjena i dopuna PPU grada Hvara

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Hvara trajat će od 7. do 15. prosinca 2020. godine.

Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, Ulica Vicka Butorovića 4, od 7. do 15. prosinca 2020., svaki radni dan od 9 do 13 sati.

Javno izlaganje održat će se u četvrtak, 10. prosinca 2020. godine, u 11.30 sati u Arsenalu, Trg Sv. Stjepana 43, u Hvaru.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 15. prosinca 2020. godine.

Način sudjelovanja u Javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), je sljedeći:

- nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga Plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi, u protivnom će se smatrati da nemaju primjedbi,

- građani i udruge sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja će se nalaziti u prostoriji s izloženim prijedlogom Plana na javnom uvidu, mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, mogu dati primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili mogu uputiti nositelju izrade Plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, u skladu s člankom 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja te u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Dokument u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Dokumentacija se nalazi na poveznicama:

III. ID PPUG Hvara 2020_JR 2 – tekstualni dio

III. ID PPUG Hvara 2020_JR 2 – sažetak

III. ID PPUG Hvara_JR 2 – namjena

III. ID_PPUG Hvara_JR 2 – 4. građevinska područja

III. ID PPUG Hvara_JR 2 – 4. građevinska područja za poljoprivredna gospodarstvaIzvješće o javnoj raspravi III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

Sukladno članku 95. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), gradonačelnik Grada Hvara utvrdio je Zaključkom, Klasa: 350‐01/1901/63, URBROJ: 2128/01‐03‐20‐28 od 31. srpnja 2020. godine, prijedlog III (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara za javnu raspravu.

Izvješće o javnoj raspravi III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara možete preuzeti OVDJE.Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Dolac – dokumenti

U prilozima se nalaze dokumenti Prijedloga UPU Dolac.

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Dolac (UPU Dolac) trajat će od 21. listopada do 20. studenog 2020. godine.

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 

2.1. PROMETNA MREŽA I TELEKOMUNIKACIJE

2.2.VODOOPSKRBA

2.3. ODVODNJA

2.4. ENERGETSKI SUSTAV

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

A_TEKSTUALNI DIO

SAŽETAK ZA JAVNOSTObjavljena javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Dolac

Sukladno članku 96. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) gradonačelnik Grada Hvara objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Dolac.

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Dolac (UPU Dolac) trajat će od 21. listopada do 20. studenog 2020. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog UPU Dolac bit će izložen na javni uvid u prostorijama Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, Ulica Vicka Butorovića 4, od 21. listopada do 20. studenog 2020., svaki radni dan od 9 do 13 sati. Isti dokument će biti objavljen i na web stranici Grada Hvara na internetskoj adresi www.hvar.hr.

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU Dolac održat će se u utorak, 27. listopada 2020. godine, u 11 sati u galeriji na katu Arsenala, Trg Sv. Stjepana 43, u Hvaru.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog UPU Dolac mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 20. studenog 2020. godine.

Način sudjelovanja u Javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), je sljedeći:

- nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu Prijedloga UPU Dolac iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi, u protivnom će se smatrati da nemaju primjedbi

- građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog UPU Dolac, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja će se nalaziti u prostoriji s izloženim Prijedlogom UPU Dolac na javnom uvidu, mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, mogu dati primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili mogu uputiti nositelju izrade UPU Dolac pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja te u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar ili putem e-pošte na adresu urbanizam@hvar.hr. U protivnom se iste neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.Prostorni plan uređenja Grada Hvara III. (ciljane) Izmjene i dopune – prijedlog Plana za javnu raspravu

III ID PPUG Hvara_rujan 2020_prijedlog plana

III ID PPUG Hvara_rujan 2020_sazetak_pp

III ID_PPUG Hvara_1 namjena_2020-HTRS96_pp

III ID_PPUG Hvara_4 GP_2020-HTRS96_pp

III ID_PPUG Hvara_4.1 GP_2020-HTRS96-OPG_ppJavna rasprava o Prijedlogu III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

Grad Hvar objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara (IiD PPUG Hvara). Javna rasprava trajat će do 1. listopada do 9. listopada 2020. godine.

Za vrijeme trajanja Javne rasprave IiD PPUG Hvara bit će izložen na Javni uvid u prostorijama Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara u Hvaru, Vicka Butorovića 4, od 1. listopada do 9. listopada 2020., svaki radni dan od 9 do 13 sati. Isti dokument bit će objavljen i na web stranici Grada Hvara na internetskoj adresi www.hvar.hr.

Javno izlaganje o prijedlogu IiD PPUG Hvara održat će se u srijedu, 7. listopada 2020., u 11 sati u galeriji Arsenal na Trgu sv. Stjepana 43, u Hvaru.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog IiD PPUG Hvara mogu se dati za vrijeme trajanja Javne rasprave, zaključno s 9. listopada 2020. godine.

Više o načinu sudjelovanja u Javnoj raspravi možete pronaći OVDJE.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, ulica Milana Kukurina 2, 21450 Hvar ili putem e-pošte na adresu urbanizam@hvar.hr. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.Obavijest o poništavanju javnih rasprava

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Hvara i otežane organizacije javne rasprave zbog COVID 19 mjera poništava se Javna rasprava o Urbanističkom planu uređenja Sveta Nedjelja zakazana od 28. srpnja do 28. kolovoza 2020. godine i javno izlaganje o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Sveta Nedjelja određeno za dan 18. kolovoza 2020. u Svetoj Nedjelji.

Iz istih razloga poništava se Javna rasprava o prijedlogu III. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Hvara zakazana za 19. kolovoza do 28. kolovoza 2020. godine te javno izlaganje o prijedlogu III. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Hvara određeno za dan 18. kolovoza 2020. godine.Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Sveta Nedjelja

Obavještavaju se građani o provođenju Javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Sveta Nedjelja u vremenu od 28. srpnja do 28. kolovoza 2020. godine.

Za vrijeme trajanja Javne rasprave prijedlog UPU-a bit će izložen na javni uvid u prostorijama Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara u Hvaru, Ulica Vicka Butorovića 4, te u prostorijama čitaonice u Svetoj Nedjelji, od 28. srpnja do 28. kolovoza 2020., radnim danom od 9 do 13 sati. Isti dokument će biti objavljen i na web stranici Grada Hvara na internetskoj adresi www.hvar.hr.

Javno izlaganje o prijedlogu UPU-a održat će se u utorak, 18. kolovoza 2020. u 10:15 sati u prostorijama čitaonice u Svetoj Nedjelji te u gradu Hvaru, u 13:30 sati, u galeriji Arsenal, Trg sv. Stjepana 43.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog UPU-a mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 28. kolovoza 2020. godine.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša ,europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar ili putem e-pošte na adresu urbanizam@hvar.hr. Prijedlozi i primjedbe se mogu iznijeti i tijekom javnog izlaganja. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Više o načinu sudjelovanja u Javnoj raspravi u tekstu objave OVDJE.

UPU SV. NEDJELJA – TEKSTUALNI DIO:

UPU Sv. Nedjelja_obrazloženje

UPU Sv. Nedjelja – sažetak za javnost

UPU_Sveta Nedjelja_odredbe

GRAFIČKI PRIKAZI:

1. UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_namjena

2.1 UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_promet

2.2 UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_elektro_telekomunikacije

2.3 UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_vodoopskrba

2.4 UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_odvodnja

3.1 UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_kultura

3.2 UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_priroda

4. UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_uvjetiOdluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanističkog plana uređenja Dolac

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanističkog plana uređenja Dolac možete preuzeti OVDJE.Nepostojanje potrebe o provođenju strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Sveta Nedjelja – Nacrt Odluke

Nacrt Odluke da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja naselja Sveta Nedjelja u Gradu Hvaru možete preuzeti OVDJE.Javna rasprava o postavljanju sidrišta u uvali Vela Garška

Obavještavaju se građani o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Postavljanje sidrišta na pomorskom dobru u uvali Vela Garška, k.o. Hvar, otok Hvar“.

Javni uvid u Studiju glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Postavljanje sidrišta na pomorskom dobru u uvali Vela Garška, k.o. Hvar, otok Hvar” trajat će 30 dana, od 27. prosinca 2019. do 28. siječnja 2020. godine. Javni uvid može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu, Vicka Butorovića 4.

Javno izlaganje održat će se u petak, 24. siječnja 2020. godine, s početkom u 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu, Vicka Butorovića 4.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti mogu se upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske Županije, Domovinskog rata 2, Split, u tijeku roka predviđenog za javni uvid, a zaključno sa 28. siječnja 2020. godine. Pisane primjedbe koje ne budu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća s javnog uvida.Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Biskupija

Izmjene i dopune DPU Biskupija – tekstualni dio

GRAFIČKI DIO:

0. ID DPU Biskupija – granice

1. ID DPU Biskupija – namjena

2.a ID DPU Biskupija – promet

3. ID DPU Biskupija – uvjeti gradnjeUrbanistički plan uređenja Sportsko-rekreativne zone Šamoreta dolac

UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – izvod iz PPU Grada Hvara

UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – TEKST

O. UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – OBUHVAT

1. UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2.a UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – PROMET

2.b UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – INFRASTRUKTURA

3. UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE

4. UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – NAČIN GRADNJEIzmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Opuzena Glavica

ID UPU Opuzena glavica – Službeni glasnik Grada Hvara br. 8/2019

1. Naslovna – opći dio

2. Odredbe

3. Naslovna – grafički dio

4. Naslovna – prilozi

4.1. Obrazloženje

4.2. Sažetak za javnost

4.3. Službeni glasnik Grada Hvara br. 4/2014

4.4. Suglasnost MGiP-a

 

Grafički dio:

ID UPU Opuzena Glavica_grafika ukupno

1. ID UPU Opuzena Glavica_namjena

2.a. ID UPU Opuzena Glavica_promet

2.b. ID UPU Opuzena Glavica_vodnogospodarski sustav

2.c. ID UPU Opuzena Glavica_elektroenergetski sustav

2.d. ID UPU Opuzena Glavica_DTK_energetski sustav – rasvjeta

3. ID UPU Opuzena Glavica_uvjeti korištenja

4. ID UPU Opuzena Glavica_načini gradnjeUrbanistički plan uređenja Milna

UPU Milna Službeni glasnik Grada Hvara br. 10/2019

UPU_Milna_USVOJENI PLAN_tekstualni dio

GRAFIČKI PRIKAZI:

1. UPU_Milna_USVOJENI_namjena

2.1 UPU_Milna_USVOJENI_promet

2.2 UPU_Milna_USVOJENI_elektro

2.3 UPU_Milna_USVOJENI_voda

2.4 UPU_Milna_USVOJENI_odvodnja

3. UPU_Milna_USVOJENI_zastita

4. UPU_Milna_USVOJENI uvjeti

DOF 0.07m resizedUrbanistički plan uređenja zone stanovanja u zelenilu

Odredbe UPU zone stanovanja u zelenilu

Obrazloženje UPU zone stanovanja u zelenilu

GRAFIČKI PRIKAZI:

1_Namjena_USV_06 2019

2.1_Promet_USV_06 2019

2.2_Elektroenergetika_USV_06 2019

2.3_Telekomunikacije_USV_06 2019

2.4_Vodoopskrba_USV_06 2019

2.5_Odvodnja_USV_06 2019

3_Uvjeti koristenja_USV_06 2019

4_Uvjeti gradnje_USV_06 2019Izvješće o stanju u prostoru grada Hvara 2015-2019

Izvješće o stanju u prostoru grada Hvara 2015 – 2019UPU gospodarske zone Stanišće Martinovik

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Stanišće Martinovik

Grafički prikazi:

1_Namjena_USV_01 2019

2.1_Promet_USV_01 2019

2.2_Elektroenergetika_USV_01 2019

2.3_Telekomunikacije_USV_01 2019

2.4_Vodoopskrba_USV_01 2019

2.5_Odvodnja_USV_01 2019

3_Uvjeti koristenja_USV_01 2019

4_Uvjeti gradnje_USV_01 2019


 

ARHIVA:

Odluka o usvajanju UPU gosp. zone Stanišće MartinovikBAZA PODATAKA NERAZVRSTANIH CESTA

Baza je dostupna OVDJEObavijest o izmjeri

Obavijest je dostupna OVDJEIzmjene i dopune prostornog plana

ID PPUG Hvar_pročišćeno

ID PPUG Hvara_kolovoz 2016

ID_PPUG Hvara_NS_1 namjena

ID_PPUG Hvara_NS_2 infra

ID_PPUG Hvara_NS_3a kultura

ID_PPUG Hvara_NS_3b priroda

ID_PPUG Hvara_NS_3c planovi

ID_PPUG Hvara_NS_3d eko mreza

ID_PPUG Hvara_NS_4 GP ID_PPUG Hvara_NS_4_1 GP_OPGNovo groblje “Kruvenica”

Detaljni plan uređenja novog groblja “Kruvenica” – Plan organizacije 
Detaljni plan uređenja novog groblja “Kruvenica” – Plan pejzažnog uređenjaEtno – Eko selo Velo Grablje

_UPU_V_Grablje 1A_POST

_UPU_V_Grablje 1B_PNP

_UPU_V_Grablje 2A_PROMET

_UPU_V_Grablje 2B_TK_EL

_UPU_V_Grablje 2C_VOD_ODV

_UPU_V_Grablje 3_UVJETI

_UPU_V_Grablje 4A_OBLICI

_UPU_V_Grablje 4B_NACIN

_UPU_V_Grablje x1B_PNP_stari_katastar

UPU_V_Grablje_2014_KNJIGA1Etno – Eko selo Zarače

UPU_Zarace_2014 2C_vg

UPU_Zarace_2014 3_uvjeti

UPU_Zarace_2014 4A_oblici

UPU_Zarace_2014 4B _nacini_gradnje

UPU_Zarace_20141A_postojece

UPU_Zarace_20141B_namjena

UPU_Zarace_20142 B_tk el

UPU_Zarace_20142A_prometEtno – Eko selo Malo Grablje

Urbanistički plan uređenja (UPU) Etno – Eko sela Malo Grablje
UPU Malo Grablje – Detaljna namjena površina
UPU Malo Grablje – KorištenjeUPU marine u sv. Nedjelji

Uvjeti gradnje marine (PDF)
Namjena marine (PDF)
Odluka o donošenju UPU marine u Sv.Nedjelji (PDF)
Sazetak Studije zaštite okoliša marine u Sv.Nedjelji (PDF)


Protected with SiteGuarding.com Antivirus