Prostorno planiranje


Obavijest o poništavanju javnih rasprava

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Hvara i otežane organizacije javne rasprave zbog COVID 19 mjera poništava se Javna rasprava o Urbanističkom planu uređenja Sveta Nedjelja zakazana od 28. srpnja do 28. kolovoza 2020. godine i javno izlaganje o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Sveta Nedjelja određeno za dan 18. kolovoza 2020. u Svetoj Nedjelji.

Iz istih razloga poništava se Javna rasprava o prijedlogu III. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Hvara zakazana za 19. kolovoza do 28. kolovoza 2020. godine te javno izlaganje o prijedlogu III. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Hvara određeno za dan 18. kolovoza 2020. godine.Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Sveta Nedjelja

Obavještavaju se građani o provođenju Javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Sveta Nedjelja u vremenu od 28. srpnja do 28. kolovoza 2020. godine.

Za vrijeme trajanja Javne rasprave prijedlog UPU-a bit će izložen na javni uvid u prostorijama Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara u Hvaru, Ulica Vicka Butorovića 4, te u prostorijama čitaonice u Svetoj Nedjelji, od 28. srpnja do 28. kolovoza 2020., radnim danom od 9 do 13 sati. Isti dokument će biti objavljen i na web stranici Grada Hvara na internetskoj adresi www.hvar.hr.

Javno izlaganje o prijedlogu UPU-a održat će se u utorak, 18. kolovoza 2020. u 10:15 sati u prostorijama čitaonice u Svetoj Nedjelji te u gradu Hvaru, u 13:30 sati, u galeriji Arsenal, Trg sv. Stjepana 43.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog UPU-a mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 28. kolovoza 2020. godine.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša ,europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar ili putem e-pošte na adresu urbanizam@hvar.hr. Prijedlozi i primjedbe se mogu iznijeti i tijekom javnog izlaganja. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Više o načinu sudjelovanja u Javnoj raspravi u tekstu objave OVDJE.

UPU SV. NEDJELJA – TEKSTUALNI DIO:

UPU Sv. Nedjelja_obrazloženje

UPU Sv. Nedjelja – sažetak za javnost

UPU_Sveta Nedjelja_odredbe

GRAFIČKI PRIKAZI:

1. UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_namjena

2.1 UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_promet

2.2 UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_elektro_telekomunikacije

2.3 UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_vodoopskrba

2.4 UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_odvodnja

3.1 UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_kultura

3.2 UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_priroda

4. UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_uvjetiOdluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanističkog plana uređenja Dolac

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanističkog plana uređenja Dolac možete preuzeti OVDJE.Nepostojanje potrebe o provođenju strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Sveta Nedjelja – Nacrt Odluke

Nacrt Odluke da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja naselja Sveta Nedjelja u Gradu Hvaru možete preuzeti OVDJE.Javna rasprava o postavljanju sidrišta u uvali Vela Garška

Obavještavaju se građani o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Postavljanje sidrišta na pomorskom dobru u uvali Vela Garška, k.o. Hvar, otok Hvar“.

Javni uvid u Studiju glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Postavljanje sidrišta na pomorskom dobru u uvali Vela Garška, k.o. Hvar, otok Hvar” trajat će 30 dana, od 27. prosinca 2019. do 28. siječnja 2020. godine. Javni uvid može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu, Vicka Butorovića 4.

Javno izlaganje održat će se u petak, 24. siječnja 2020. godine, s početkom u 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu, Vicka Butorovića 4.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti mogu se upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske Županije, Domovinskog rata 2, Split, u tijeku roka predviđenog za javni uvid, a zaključno sa 28. siječnja 2020. godine. Pisane primjedbe koje ne budu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća s javnog uvida.Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Biskupija

Izmjene i dopune DPU Biskupija – tekstualni dio

GRAFIČKI DIO:

0. ID DPU Biskupija – granice

1. ID DPU Biskupija – namjena

2.a ID DPU Biskupija – promet

3. ID DPU Biskupija – uvjeti gradnjeUrbanistički plan uređenja Sportsko-rekreativne zone Šamoreta dolac

UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – izvod iz PPU Grada Hvara

UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – TEKST

O. UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – OBUHVAT

1. UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2.a UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – PROMET

2.b UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – INFRASTRUKTURA

3. UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE

4. UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – NAČIN GRADNJEIzmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Opuzena Glavica

ID UPU Opuzena glavica – Službeni glasnik Grada Hvara br. 8/2019

1. Naslovna – opći dio

2. Odredbe

3. Naslovna – grafički dio

4. Naslovna – prilozi

4.1. Obrazloženje

4.2. Sažetak za javnost

4.3. Službeni glasnik Grada Hvara br. 4/2014

4.4. Suglasnost MGiP-a

 

Grafički dio:

ID UPU Opuzena Glavica_grafika ukupno

1. ID UPU Opuzena Glavica_namjena

2.a. ID UPU Opuzena Glavica_promet

2.b. ID UPU Opuzena Glavica_vodnogospodarski sustav

2.c. ID UPU Opuzena Glavica_elektroenergetski sustav

2.d. ID UPU Opuzena Glavica_DTK_energetski sustav – rasvjeta

3. ID UPU Opuzena Glavica_uvjeti korištenja

4. ID UPU Opuzena Glavica_načini gradnjeUrbanistički plan uređenja Milna

UPU Milna Službeni glasnik Grada Hvara br. 10/2019

UPU_Milna_USVOJENI PLAN_tekstualni dio

GRAFIČKI PRIKAZI:

1. UPU_Milna_USVOJENI_namjena

2.1 UPU_Milna_USVOJENI_promet

2.2 UPU_Milna_USVOJENI_elektro

2.3 UPU_Milna_USVOJENI_voda

2.4 UPU_Milna_USVOJENI_odvodnja

3. UPU_Milna_USVOJENI_zastita

4. UPU_Milna_USVOJENI uvjeti

DOF 0.07m resizedUrbanistički plan uređenja zone stanovanja u zelenilu

Odredbe UPU zone stanovanja u zelenilu

Obrazloženje UPU zone stanovanja u zelenilu

GRAFIČKI PRIKAZI:

1_Namjena_USV_06 2019

2.1_Promet_USV_06 2019

2.2_Elektroenergetika_USV_06 2019

2.3_Telekomunikacije_USV_06 2019

2.4_Vodoopskrba_USV_06 2019

2.5_Odvodnja_USV_06 2019

3_Uvjeti koristenja_USV_06 2019

4_Uvjeti gradnje_USV_06 2019Izvješće o stanju u prostoru grada Hvara 2015-2019

Izvješće o stanju u prostoru grada Hvara 2015 – 2019UPU gospodarske zone Stanišće Martinovik

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Stanišće Martinovik

Grafički prikazi:

1_Namjena_USV_01 2019

2.1_Promet_USV_01 2019

2.2_Elektroenergetika_USV_01 2019

2.3_Telekomunikacije_USV_01 2019

2.4_Vodoopskrba_USV_01 2019

2.5_Odvodnja_USV_01 2019

3_Uvjeti koristenja_USV_01 2019

4_Uvjeti gradnje_USV_01 2019


 

ARHIVA:

Odluka o usvajanju UPU gosp. zone Stanišće MartinovikBAZA PODATAKA NERAZVRSTANIH CESTA

Baza je dostupna OVDJEObavijest o izmjeri

Obavijest je dostupna OVDJEIzmjene i dopune prostornog plana

ID PPUG Hvar_pročišćeno

ID PPUG Hvara_kolovoz 2016

ID_PPUG Hvara_NS_1 namjena

ID_PPUG Hvara_NS_2 infra

ID_PPUG Hvara_NS_3a kultura

ID_PPUG Hvara_NS_3b priroda

ID_PPUG Hvara_NS_3c planovi

ID_PPUG Hvara_NS_3d eko mreza

ID_PPUG Hvara_NS_4 GP ID_PPUG Hvara_NS_4_1 GP_OPGNovo groblje “Kruvenica”

Detaljni plan uređenja novog groblja “Kruvenica” – Plan organizacije 
Detaljni plan uređenja novog groblja “Kruvenica” – Plan pejzažnog uređenjaEtno – Eko selo Velo Grablje

_UPU_V_Grablje 1A_POST

_UPU_V_Grablje 1B_PNP

_UPU_V_Grablje 2A_PROMET

_UPU_V_Grablje 2B_TK_EL

_UPU_V_Grablje 2C_VOD_ODV

_UPU_V_Grablje 3_UVJETI

_UPU_V_Grablje 4A_OBLICI

_UPU_V_Grablje 4B_NACIN

_UPU_V_Grablje x1B_PNP_stari_katastar

UPU_V_Grablje_2014_KNJIGA1Etno – Eko selo Zarače

UPU_Zarace_2014 2C_vg

UPU_Zarace_2014 3_uvjeti

UPU_Zarace_2014 4A_oblici

UPU_Zarace_2014 4B _nacini_gradnje

UPU_Zarace_20141A_postojece

UPU_Zarace_20141B_namjena

UPU_Zarace_20142 B_tk el

UPU_Zarace_20142A_prometEtno – Eko selo Malo Grablje

Urbanistički plan uređenja (UPU) Etno – Eko sela Malo Grablje
UPU Malo Grablje – Detaljna namjena površina
UPU Malo Grablje – KorištenjeUPU marine u sv. Nedjelji

Uvjeti gradnje marine (PDF)
Namjena marine (PDF)
Odluka o donošenju UPU marine u Sv.Nedjelji (PDF)
Sazetak Studije zaštite okoliša marine u Sv.Nedjelji (PDF)


Protected with SiteGuarding.com Antivirus