Proračun Grada Hvara za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

1. Proračun Grada Hvara za 2021.g. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

2. Obrazloženje Proračuna Grada Hvara za 2021.

3. Plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2021. (dio obrazloženja)

4. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2021.

5. Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2021.

6. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2021.

7. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2021.

8. Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2021.

9. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. za Grad Hvar

10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. za Grad Hvar

11.a Zaključak o prihvaćanju Plana obavljanja komunalnih djelatnosti društva Komunalno Hvar d.o.o. za 2021.

11.b Plan obavljanja komunalnih djelatnosti Komunalno Hvar d.o.o. za 2021.

12. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih građevina u prostoru na području Grada Hvara za 2021.

13. Odluka o načinu korištenja viškova prethodnih godina

14. Zaključak o prihvaćanju Programa javnih potreba za obavljanje aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Split na području Grada Hvara za 2021.Protected with SiteGuarding.com Antivirus