Proračun Grada Hvara – Izmjene i dopune za 2013.

Izmjene i dopune  Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015.

Izmjene i dopune plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu

Odluka o izmjeni Progrma socijalne skrbi Grada Hvara

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u športu Grada Hvara

Odluka o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz članka 22 zakona o komunalnom gospodarstvu

Odluka o izmjeni Programa gradske komunalne infrastrukture za djelatnost iz članka 30. zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. za Grad Hvar

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus