Poziv za 24. sjednicu g.v. Hvar

POZIV JE DOSTUPAN OVDJEREPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/16-01/02

URBROJ: 2128/01-02-16-0

Hvar, 30. studenog 2016. godine

ČLANOVIMA GRADSKOG  VIJEĆA GRADA HVARA                                                     

SVIMA

Poštovani!

 

Na temelju članka 28. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14 ) i članka 25. Poslovnika Gradskog  vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), predsjednik Gradskog vijeća Grada Hvara saziva za dan

08. prosinca ( četvrtak ) 2016. godine u 8,30 sati

                                                         u Gradskoj loži-Loggi u Hvaru

 

24. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći :

 

D n e v n i   r e d:

1. Verifikacija Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara,

 

2. Pitanja vijećnika

3. Prijedlog Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019 godinu,

 

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2017.godinu,

 

5. Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2017.godinu,

 

6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2017. godinu,

 

7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2017.godinu,

 

8. Prijedlog Programa financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2017.godinu,

 

9.Prijedlog  Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 30.Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017.godinu za Grad Hvar,

 

10Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti izu čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017.godinu za Grad Hvar“

 

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana pometanja , čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja  i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije DDD   za 2017.godinu,

 

12.Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara

 

13. Odluka o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje na području Grada        Hvara

 

14.  Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara

 

15. Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine označene kao dijela čest. zem. 907/2, 908, 923/1 i 907/3 k.o. Hvar površine 2580 m2 (površina pod komunalnim otpadom)

 

16. Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine označene kao čest. zem. 4566/10 k.o. Hvar

 

17. Prijedlog Odluke o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović

 

18. Prijedlog Odluke o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović

 

19. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar

 

20. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar za pedagoško-radnu godinu 2015/2016.

 

 

 

Na znanje:

 

-          Odgovor na vijećničko pitanje vijećnice Nade Jeličić

-          Ostavka Šime Šurjak

 
 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Fabijan Vučetić

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus