Poziv za 21. Sjedicu GV Hvar

ČLANOVIMA GRADSKOG  VIJEĆA GRADA HVARA

SVIMA

 

Na temelju članka 27. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj 3/18) i članka 83. Poslovnika Gradskog  vijeća Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 6/18), predsjednik Gradskog vijeća Grada Hvara saziva za dan

 

30. listopada (utorak) 2018. godine u 8,30 sati

u prostorijama DVD Hvar u Hvaru

        21. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Za sjednicu se predlaže sljedeći :

D n e v n i   r e d:

 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 19. i 20. sjednice gradskog vijeća

2. Pitanja vijećnika

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Hvara;

4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2018. godinu

5. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Hvara

6. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine č.br. 389/2, 389/3 i 685 zgr, zk.ul. 1545, k.o. Hvar izravnom pogodbom;

7. Prijedlog Odluke o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme javnog wc i garderobe u sklopu gradske tržnice u Hvaru;

8. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu;

9. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu;

10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju donacije Atlantic Grupe d.d.

11. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 4307/1, zk.ul. 3245, k.o. Hvar;

12. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 422zgr i 493/2, zk.ul. 413, k.o. Hvar;

13. Prijedlog Zaključka o smanjenju zakupnine za korištenje javne površine (Đurđa Bibić Nikolić)

14. Prijedlog Zaključka o smanjenju zakupnine za korištenje javne površine (Tajana Brtičević)

15. Prijedlog Zaključak o smanjenju zakupnine i poreza na korištenje javne površine (Antonio Čičić)

16. Prijedlog Zaključak o smanjenju zakupnine i poreza na korištenje javne površine (Sebastijan Brkić)

PREUZIMANJE POZIVA – OVDJE

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus