Poziv udrugama za potpisivanje ugovora o financiranju

Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara objavljuje poziv ovlaštenim predstavnicima udruga kojima je odobreno financiranje programa i projekata za 2019. godinu da do petka, 19. travnja 2019. godine u 12 sati, u pisarnicu Grada Hvara na adresi Milana Kukurina 2, Hvar, dostave:

- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga (ukoliko istu nisu dostavili prilikom prijave na javni natječaj)

- potvrdu o nekažnjavanju odgovorne osobe (ukoliko istu nisu dostavili prilikom prijave na javni natječaj)

- ispravljeni obrazac proračuna – PROR, a prema iznosu odobrenih sredstava objavljenom na službenim internetskim stranicama Grada Hvara,

te da sa sobom ponesu pečat udruge, kako bi se s istima moglo pristupiti potpisu ugovora za 2019. godinu.

Poziv udrugama za potpisivanje ugovora o financiranjuProtected with SiteGuarding.com Antivirus