Poziv na 44. sjednicu Gradskog vijeća Grada Hvara

Gradsko vijeće Grada Hvara održat će svoju 44. sjednicu u utorak, 2. lipnja 2020. godine, s početkom u 8.30 sati u galeriji Arsenal.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika sa 43. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

2. Pitanja vijećnika

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odgodi plaćanja komunalne naknade za stambene i poslovne prostore na području grada Hvara

4. Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore na području grada Hvara

5. Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za postavu štekata Grada Hvara

6. Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove u kulturi „Fortica“

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku o planu upisa u Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ u pedagoškoj godini 2020./2021.

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području grada Hvara ( Službeni glasnik Grada Hvara 10/17)

10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (Službeni glasnik Grada Hvara 10/17)

11. Prijedlog Zaključka o rijedlogu izmjene i dopune Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (Službeni glasnik Grada Hvara 10/17)

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje za korisnike usluge javne vodoopskrbe

13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kapitalnoj pomoći za građenje građevina za javnu odvodnju na području Grada Hvara za 2020. g.

14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za k.č. 4616/4, k. o. Hvar

15. Prijedlog Odluke o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G tehnologijeProtected with SiteGuarding.com Antivirus