Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. ciljanih Izmjena i dopuna PPU grada Hvara

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Hvara trajat će od 7. do 15. prosinca 2020. godine.

Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, Ulica Vicka Butorovića 4, od 7. do 15. prosinca 2020., svaki radni dan od 9 do 13 sati.

Javno izlaganje održat će se u četvrtak, 10. prosinca 2020. godine, u 11.30 sati u Arsenalu, Trg Sv. Stjepana 43, u Hvaru.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 15. prosinca 2020. godine.

Način sudjelovanja u Javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), je sljedeći:

- nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga Plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi, u protivnom će se smatrati da nemaju primjedbi,

- građani i udruge sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja će se nalaziti u prostoriji s izloženim prijedlogom Plana na javnom uvidu, mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, mogu dati primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili mogu uputiti nositelju izrade Plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, u skladu s člankom 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja te u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Dokument u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Dokumentacija se nalazi na poveznicama:

III. ID PPUG Hvara 2020_JR 2 – tekstualni dio

III. ID PPUG Hvara 2020_JR 2 – sažetak

III. ID PPUG Hvara_JR 2 – namjena

III. ID_PPUG Hvara_JR 2 – 4. građevinska područja

III. ID PPUG Hvara_JR 2 – 4. građevinska područja za poljoprivredna gospodarstvaProtected with SiteGuarding.com Antivirus