Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. ciljane IDPPUG Hvar

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okolis za III. ciljane IDPPUG Hvar možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus