Natječaji za udruge – Česta pitanja

Hoće li se moći dijelom  mijenjati PROR obrasci tokom godine? Svakako je teško predvidjeti koliko će se potrošiti sredstva za pojedine vrste troškova.

PROR obrasci će se moći mijenjati tijekom godine, ali unutar zadanih okvira koji uključuju i spomenutih maksimalnih 20% za navedene troškove.

 

 

Što se tiče sporta: prijaviti djelovanje kao „Program“ (nismo Projekt, ni jednodnevne ni višednevene manifestacije (Programi – su adekvatni opisu / traju cijelu godinu, iako kroz njih imamo manifestacije, turnire, škole). Kod Programa je zgodno opisati i „glavne aktivnosti“ ili nešto drugo?

Sukladno Uputama za prijavitelje, točka 1.2. : “Program je kontinuirani proces koji se izvodi u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Moraju trajati godinu dana”. Ovdje se podrazumijeva Godišnji program rada udruge za tu godinu, u ovom slučaju za 2018. godinu koji su sve udruge obvezne usvojiti na svojim redovnim sjednicama Skupštine do 31.12. za sljedeću godinu. U Godišnji program rada udruge spadaju svi projekti i aktivnosti koje jedna udruga provodi u jednoj kalendarskoj godini. Svaka udruga može imati samo jedan Godišnji program rada te on traje 12 mjeseci ( od 01.01-31.12.).

„Projekti su skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju ciljeva čijim će se ostvarivanjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.”  Ovdje podrazumijevamo skup aktivnosti koje traju kraći vremenski period s određenim ciljem.

 

 

Što se tiče naziva programa, da li je dovoljno napisati „Redovna djelatnost udruge“?

Naziv programa je: Godišnji program rada udruge za ___. godinu.

 

 

Spada li Knjigovodstveni servis u Program i u koje troškove – izravne ili neizravne ?

Knjigovodstveni servis također može spadati i u troškove programa, te se kao i kod projekta smatra neizravnim troškom. 

 

Objasnite doprinos u naravi?

Doprinos u naravi točka 5.3. Uputa za prijavitelje: “Doprinos rada volontera je priznat kao oblik sufinanciranja. Vrijednost volonterskog rada određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje programa i projekta u iznosu 33/kn sat. “ Doprinosom u naravi smatra se rad volontera te se isti može iskazati kao oblik sufinanciranja. Ukoliko je sufinanciranje iz vlastitih izvora(djelomično ili u cijelosti) prikazano doprinosom u naravi potrebno je u nastavku dopisat broj volonterskih sati na koje se to odnosi.

 

Da li osoba za zastupanje može biti i voditelj programa?

Nema prepreke tome za osoba za zastupanje bude i voditelj programa/projekta.

 

Molimo pojašnjenja OPISNOG OBRASCA:

Br 18. Udio volonterskog rada u organizaciji – odnosi se samo na a. i b. stavku (produžetku ništa ne piše, npr. postoci ili broj)?

Odgovara se samo pod a i b.

 

Br 19. Broj zaposlenih – ako ih nemamo jer dovoljno staviti crtu?

Ukoliko organizacija nema zaposlenih upisuje se 0.

 

13. Izvoditelji programa/projekta: jesu li to članovi udruge, lokalno stanovništvo, uprava?

Izvoditelji programa/projekta su sve osobe koje provode aktivnosti unutar programa/projekta. (predavači, treneri, glumci…)

 

14. Opišite na koji čete način izvršiti praćenje …. Je li to i javno objavljivanje (na društvene mreže ili FB) ili nešto drugo?

Molimo navesti metode kojima će se izvršavati praćenje projekta (anketni upitnici, intervjuiranje sudionika…)

 

 

Točka 2. utvrđuje da je Proračunom Grada Hvara osigurano ukupno 1.040.000,00 kn za skupinu udruga u sportu, s time da je najveći iznos financijskih sredstava iznosi 200.000,00 kn. Prošle godine izrijekom je u uputama stajalo da je iznos od 200.000,00 kn najveći iznos koji se može odobriti po programu/projektu. Da li se ovogodišnjim Uputama iznos od 200.000,00 podrazumijeva kao najveći iznos koji se može odobriti po programu/projektu?

U tablici je navedeno koji je najmanji  (5000 kn) dio financijskih sredstava koji se može tražiti po pojedinom programu/projektu, a koji najveći (200.000 kn). Dakle, maksimalni iznos koji Udruga može dobiti je 600.000 kuna (za jedan program i dva projekta).

 

U nastavku točke stoji: „Isti prijavitelj može podnijeti prijavu za maksimalno jedan program i (ili dva projekta)“. Prošle godine je u Uputama stajalo da prijavitelj može podnijeti prijavzu za više programa/projekata. Ovom odredbom je sužen prostor za planiranje više programa koje je do sada prijavljivao naš klub te je upitno kako postupiti po ovogodišnjem natječaju.

Program je zapravo Godišnji program/plan rada koji Udruge donose na kraju godine na Skupštini udruge i usvaja se za sljedeću godinu. Udruga ne može imati više od jednog programa na godišnjoj razini. Program traje 12 mjeseci i predstavlja cjelokupni sklop aktivnosti i projekata koje jedna udruga provodi u toku jedne godine, dok je projekt kratkotrajniji skup aktivnosti i zapravo je svaki projekt udruge dio programa. Objašnjenje razlike između programa i projekta navedeno je u točci 4.2. Uputa za prijavitelje.

 

U podnaslovu Ostali izravni troškovi u napomeni stoji: „Maksimalni iznos unutar ovog Javnog poziva koji može zatražiti za financiranje izravnih troškova osoblja iznosi 40.000,00 kuna“. Da li se tom odredbom navedeni iznos odnosi na pojedini program/projekt ili na sveukupna sredstva za sve udruge.

Vrijedi kao i za točku 1. maksimalan iznos sredstava koji se može tražiti za troškove osoblja iznosi 40.000 kn po pojedinom projektu/programu.

 

 

Prema uputama za prijavitelje sufinanciranje izravnih troškova osoblja propisano je max 20% vrijednosti projekta dok u PROR obrascu navodi max. 20% udjela koji se traži od ugovorenog tijela, molim pojašnjenje koji će se navod uzimati kao ispravan?

Sufinanciranje izravnih troškova osoblja prijavljuje se u iznosu od maksimalno 20% vrijednosti prijavljenog pojedinačnog projekta, a maksimalno 40.000,00 kn po pojedinom projektu/programu.

 

Doprinos rada volontera (koji se procjenjuje na 33 kune/ sat ) je rad koji spada u izravne troškove osoblja ili u ostale izravne troškove gdje su prema uputama za prijavitelje predviđeni troškovi volontera i koji nema postotnog ograničenja u visini sufinanciranja programa?

Predviđeni troškovi volontera prijavljuju se, prema Uputama, u ostale izravne troškove.

 

Udruženje vodi popis članova sukladno Zakonu o udrugama, naime riječ je o osobnim podatcima članova i to znatno većinskim dijelom maloljetnika, naša zabrinutost je zakonitost davanja podataka posebice maloljetnika. Mišljenje Odjela za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju, Ureda za udruge, Vlade RH: „Davatelj financijskih sredstava nema pravnog temelja za traženje zaštićenih osobnih podataka o članovima prilikom prijave na natječaj te da prilikom izvještavanja udruga može dostaviti samo zbirne podatke i inicijale korisnika (naravno, ukoliko je to potrebno za opravdanje troškova određenih aktivnosti, sukladno obvezama definiranim u ugovoru o dodjeli sredstava), te da sukladno odredbama iz čl. 12, stavka 5. Zakona o udrugama (NN 74/14,70/17), popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev. No, nadležna tijela su, primjerice tijela koja bi obavljala inspekcijski nadzor i sl., a ne davatelji sredstava.“ S obzirom na mišljenje nadležnog tijela za udruge da li se može samo dostaviti zbirni podatak (ukupan broj članova i inicijale)? 

Podaci o članovima traže se u svrhu dokazivanja broja članova, što se boduje i o čemu, među ostalim, ovisi visina dodijeljenih sredstava, a kako se prema članku 46. Zakona o  udrugama navodi da financijski nadzor mogu obavljati jedinice lokalne samouprave kao davatelji sredstva, nije strano da davatelji sredstava traže ove podatke. Grad Hvar se može izjavom obvezati na zaštiti osobnih podataka koje se dostavljaju u svrhu natječaja.

 

 

Udruženje se u 2018.god. s određenim projektima prijavila i na drugim natječajima za koje je trebalo dostaviti potvrde o nekažnjavanju i potvrda porezne o nedugovanju. Ukoliko budemo odobreni za financiranje, mogu li se koristiti već izdane nam potvrde  ili će se trebati vaditi nove?

Valjanost Potvrde o nekažnjavanju i potvrde Porezne o nepostojanju duga ovisi o datumu Odluke o dodjeli sredstava i datumu potpisivanja ugovora, o čemu će udruge biti obaviještene naknadno.

 

U uputstvima za prijavitelje udruge u kulturi su precizirali za neke vrste troškova koliko je moguće tražiti sredstva. Kao na primjer: „Troškovi osoblja najviše 20% od projekta“, „Troškovi ugostiteljskih i usluga smještaja najviše 30% od projekta“ itd. Pa nas zanima koliko je moguće tražiti za ostale izravne troškove kao npr. grafičke usluge ili općenito usluge za koje nije napisano koliko je moguće zatražiti sredstva?

 

U kategoriji ostali izravni troškovi za koje nije navedeno ograničenje u postotku tražite onoliko sredstava koliko je potrebno za provedbu programa/projekta. Obratiti pozornost na točku 2. u kojoj je definiran najveći iznos financijskih sredstava koji se može tražiti po programu/projektu. Ukupan zbroj svih troškova projekta koji se traže od Grada Hvara ne smije prelaziti navedenu cifru.

U Javnom natječaju za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva 2018. u Uputama za prijavitelje, u točki 6. POSTUPAK PRIJAVE, napisano je da se dokumentacija šalje „u papirnatom i elektroničkom obliku“ u 1. (jednom) primjerku. S obzirom da u daljnjem tekstu nije navedeno u kakvom „elektroničkom“ obliku (e-mail, memorijski štapić, CD, memorijska kartica …) treba dostaviti molim vas da nam preciznije definirate digitalni oblik za dostavu dokumentacije.

Možete izabrati sve od navedenog, osim slanja e-mailom.

 

Možete li nam pojasniti sljedeću izjavu: ˝Isti prijavitelj može podnijeti prijavu za maksimalno jedan program i/ili dva projekta.˝ Da li se u to ubrajaju prijave jednodnevnih ili višednevnih manifestacija/edukacija? Konkretno, ako želimo prijaviti dva projekta možemo li prijaviti još jednu manifestaciju?

Prema tekstu Javnog natječaja i Uputama, ukoliko ste prijavili dva projekta možete prijaviti samo još jedan program u trajanju od godinu dana. Manifestacija kraćeg trajanja i opsega spada u kategoriju projekata.

 

Po kojem kriteriju se dodjeljuju bodovi u Obrascu za procjenu kvalitete prijave za točku VI:?

Značajnost projekta se ocjenjuje prema veličini ciljne skupina obuhvaćene programom/projektom, prema broju sudionika ili prema broju prodanih ulaznica.

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus