Nacrt proračuna Grada Hvara za 2022. godinu s projekcijama za 2023./2024. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt proračuna Grada Hvara za 2022. godinu s projekcijama za 2023./24. godinu.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 30. studenoga 2021. godine u 15 sati, prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se u pisarnici Grada Hvara, Milana Kukurina 2 ili putem e-mail adrese margita.petric-hraste@hvar.hr.

 

Sva potrebna dokumentacija nalazi se na poveznicama:

0.a Obrazac savjetovanja s javnošću – 2022.

0.b Obrazac prijedloga na Nacrt proračuna Grada Hvara za 2022.

1. Nacrt Proračuna Grada Hvara za 2022.

2. Obrazloženje proračuna 2022.

3. Plan 2022.

4. Odluka o izvršavanju proračuna za 2022.

5. Program socijalne skrbi za 2022.

6. Program javnih potreba u kulturi 2022.

7. Program javnih potreba u sportu za 2022.

8. Program – ostale udruge 2022.

9. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022.

10. Program održavanja komunalne infrastrukture 2022.

11.a Zaključak o prihvaćanju Plana obavljanja komunalnih djelatnosti 2022.

11.b Plan obavljanja komunalnih djelatnosti 2022.

12.Program korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina za 2022.

13. Odluka o načinu korištenja viškova prihoda prethodnih godina u 2022.

14. Zaključak – HGSS 2022.Protected with SiteGuarding.com Antivirus