JAVNI POZIV za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih Grada Hvara

Na temelju odredbe članka 8. Zakona o savjetima mladih ( «NN», broj: 23/07 ), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/08 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 09. sjednici održanoj dana 29. studenog 2013. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K

o objavljivanju Javnog poziva za prijavu kandidata za članove

Savjeta mladih Grada Hvara

Više o javnom pozivu i uvjetima za prijavu pročitajte ovdjeProtected with SiteGuarding.com Antivirus