Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

Temeljem članka 105. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 155/13,65/17, 114/18 i 39/19) i članka 25. st. 1. al. 8. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 3/18 i 10/18), gradonačelnik Grada Hvara 9. veljače donio je Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga III. ciljanih Izmjena i dopuna PPUG Hvara (KLASA: 350-01/19-01/63, URBROJ: 2128/01-01/ 1-21-84).

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus