Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Opuzena Glavica

ID UPU Opuzena glavica – Službeni glasnik Grada Hvara br. 8/2019

1. Naslovna – opći dio

2. Odredbe

3. Naslovna – grafički dio

4. Naslovna – prilozi

4.1. Obrazloženje

4.2. Sažetak za javnost

4.3. Službeni glasnik Grada Hvara br. 4/2014

4.4. Suglasnost MGiP-a

 

Grafički dio:

ID UPU Opuzena Glavica_grafika ukupno

1. ID UPU Opuzena Glavica_namjena

2.a. ID UPU Opuzena Glavica_promet

2.b. ID UPU Opuzena Glavica_vodnogospodarski sustav

2.c. ID UPU Opuzena Glavica_elektroenergetski sustav

2.d. ID UPU Opuzena Glavica_DTK_energetski sustav – rasvjeta

3. ID UPU Opuzena Glavica_uvjeti korištenja

4. ID UPU Opuzena Glavica_načini gradnjeProtected with SiteGuarding.com Antivirus