Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2022. godinu

1) Grad Hvar – Izmjena i dopuna Proračuna 1_ 2022

2) Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna 1_ 2022

3) Izmjena Plana 1_2022

4) Odluka o načinu korištenja višak prihoda prethodnih godina 1_2022

5) Izmjena Programa socijalne skrbi 1_ 2022

6) Izmjena Programa javnih potreba u kulturi 1_2022

7) Izmjena Programa javnih potreba u sportu 1_2022

8) Izmjena Programa ostale udruge 1_2022

9a) Zaključak o Izmjeni Plana obavljanja komunalnih djelatnosti 1_2022

9b) Izmjena Plana obavljanja komunalnih djelatnosti 1_2022

10) Izmjena Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina 1_2022

11) Izmjena Program građenja komunalne infrastrukture za 1_2022

12) Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture 1_2022

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus