Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2021. godinu

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 3/18 i 10/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na 6. sjednici održanoj 27. listopada 2021. donijelo je Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

1. Izmjene i dopune proračuna 1_ 2021

2. Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna 1_ 2021

3. Izmjena Plana 1_2021

4. Odluka o načinu korištenja viška prihoda prethodnih godina 1_2021

5. Izmjena Programa socijalne skrbi 1_ 2021

6. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi 1_2021

7. Izmjena Programa javnih potreba u sportu 1_2021

8. Izmjena Programa – ostale udruge civilnog društva 1_2021

9. Izmjena Program građenja komunalne infrastrukture 1_2021

10. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture 1_2021

11. Izmjena Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina 1_2021

12.a Zaključak o Izmjeni Plana obavljanja komunalnih djelatnosti 1_2021

12.b Izmjena Plana obavljanja komunalnih djelatnosti 1_2021Protected with SiteGuarding.com Antivirus