Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2020. – 1. izmjene

1. Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2020. g.

2. Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara

3. Izmjena Plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

4. Izmjena Programa socijalne skrbi

5. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi

6. Izmjena Programa javnih potreba u sportu

7. Izmjena Programa financiranja ostalih udruga

8.a Izmjena Programa izgradnje komunalne infrastrukture

8.b Prilozi za Izmjenu Programa izgradnje komunalne infrastrukture

9. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture

10. Izmjena Odluke o gradnji vodnih građevina odvodnje

11. Zaključak o Izmjeni Plana pometanja

11.a Izmjena Plana pometanjaProtected with SiteGuarding.com Antivirus