IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU- II IZMJENE

Izmjena Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proracuna Grada Hvara za 2018. II izmjene

Izmjena Proracuna Grada Hvara za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu- II izmjene

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2018.g. -II izmjene

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus