IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU- 3 IZMJENE

Sadržaj:

  1. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2018.godinu
  2. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2018.godinu
  3. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018.godinu za Grad Hvar    3.bPrilozi za Program izgradnje za 2018 izmjena
  4. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu za Grad Hvar
  5. Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2018.godinu i projekcije za 2019. i 2020.godinu
  6. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2018.godinu


Protected with SiteGuarding.com Antivirus