IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU“,

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

 

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus