Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Biskupija

Izmjene i dopune DPU Biskupija – tekstualni dio

GRAFIČKI DIO:

0. ID DPU Biskupija – granice

1. ID DPU Biskupija – namjena

2.a ID DPU Biskupija – promet

3. ID DPU Biskupija – uvjeti gradnjeProtected with SiteGuarding.com Antivirus