Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu

Godišnji izvještaj za 2021.godinu čini:

1. Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara od 24. 6. 2022.

2. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije te posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tablica 1. do 11.)

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunskih zaliha te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

5. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa

6. Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.

7. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.Protected with SiteGuarding.com Antivirus